The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อตกลงในการพัฒนางาน-ครูดลใจ โชตะนา
ตำแหน่ง ครู

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข้อตกลงในการพัฒนางาน-ครูดลใจ โชตะนา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน-ครูดลใจ โชตะนา
ตำแหน่ง ครู

1

ก2

คำนำ

ตามมติ ก.ค.ศ. ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ตาแหนง่ ครู ตามหนงั สือสานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564
เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้จัดทาแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม 2564 – ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ได้รายงานเก่ียวกับ
งานโดยมีรายละเอียดดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง และส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการ
พฒั นางานทีเ่ ป็นประเดน็ ทา้ ทายในการพฒั นาผลลัพธก์ ารเรียนรู้ของผเู้ รียน

ข้าพเจ้า นางดลใจ โชตะนา ขอขอบพระคุณสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
ผอู้ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค และคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน คณะครู นกั เรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน ท่ีได้ให้คาแนะนาในการจัดทาแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนง่ ครู (ยังไมม่ ีวิทยฐานะ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วน
ช่วยในการทาใหง้ านนี้สาเร็จเรยี บร้อยดว้ ยดี

ลงชอ่ื ................................................................
( นางดลใจ โชตะนา )

ตาแหนง่ ครู คศ.๑ โรงเรียนบา้ นปากคลองโรงนาค

ข3

สำรบญั

หนำ้

คำนำ ก

สำรบญั ข

บนั ทึกข้อควำม ค

ข้อมูลผจู้ ดั ทำข้อตกลง………………………………………………………………………………………………………………………..๑

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในกำรพฒั นำงำนตำมมำตรฐำนตำแหนง่ ..........................................................................1
- 1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาหนด.....................................................................1
- 2. งานท่จี ะปฏิบตั ิตามมาตรฐานตาแหน่งคร.ู .......................................................................................๒

สว่ นที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนทเี่ ป็นประเด็นทำ้ ทำยในกำรพัฒนำผลลพั ธก์ ำรเรยี นรูข้ องผู้เรยี น........9
- ประเด็นทา้ ทาย.....................................................................................................................................9

- 1. สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรยี นรู้ของผเู้ รยี น..............................................9

- 2. วธิ กี ารดาเนินการให้บรรลุผล............................................................................................................9
- 3. ผลลพั ธ์การพฒั นาทค่ี าดหวงั .............................................................................................................9

3.1 เชงิ ปรมิ าณ.......................................................................................................................9

3.2 เชงิ คุณภาพ....................................................................................................................๑0

4ค

บันทึกข้อควำม

ส่วนรำชกำร โรงเรียนบา้ นปากคลองโรงนาค

ที่ 18/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เดอื น ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณาจัดทาแบบบันทกึ ข้อตกลงในการพฒั นางาน (Performance Agreement : PA)

สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ยงั ไม่มวี ทิ ยฐานะ) ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

....................................................................................................................................................................................................................

เรียน ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นปากคลองโรงนาค

ตามมติ ก.ค.ศ. ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศกึ ษา ตาแหนง่ ครู ตามหนงั สือสานกั งาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้า นางดลใจ โชตะนา ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อานวยการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดทาแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็นการทาแบบ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ระหว่าง นางดลใจ โชตะนา ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้าน
ปากคลองโรงนาค และ นางสาวบญุ เออ้ื เอย่ี มรตั น์ ตาแหน่ง ผ้อู านวยการโรงเรียนบา้ นปากคลองโรงนาค

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการจัดทาเอกสารแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
สาหรับขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ยังไม่มีวทิ ยฐานะ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาจัดทาแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :
PA) สาหรบั ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ยังไม่มวี ทิ ยฐานะ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
ดงั เอกสารทีแ่ นบมาพร้อมกันนี้

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอ
( นางดลใจ โชตะนา )

ตาแหนง่ ครู คศ.๑ โรงเรยี นบ้านปากคลองโรงนาค

ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................

ลงชื่อ ............................................................
(นางสาวบญุ เอ้ือ เอ่ียมรัตน)์

ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นปากคลองโรงนาค

1

PA๑/ส

แบบขอ้ ตกลงในกำรพฒั นำงำน (PA)
สำหรบั ขำ้ รำชกำรครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ ตำแหนง่ ครู (ยังไมม่ ีวิทยฐำนะ)

(ทุกสังกดั )
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ระหวำ่ งวันที่ 1 เดือน ตลุ ำคม พ.ศ. 2564 ถึงวนั ที่ 30 เดอื น กนั ยำยน พ.ศ. 2565

ผจู้ ัดทำข้อตกลง
ชื่อ..............นางดลใจ..................นามสกุล........โชตะนา.................ตาแหนง่ คร.ู ..................................
สถานศึกษา....โรงเรียนบา้ นปากคลองโรงนาค....สงั กดั ....สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 1....
รบั เงนิ เดอื นในอันดับ คศ...1...... อัตราเงนิ เดือน ...25,490....บาท

ประเภทห้องเรียนทีจ่ ัดกำรเรยี นรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรยี น ตามสภาพการจัด
การเรียนรูจ้ ริง)

 ห้องเรยี นวชิ าสามญั หรือวิชาพ้ืนฐาน

 หอ้ งเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวชิ าชพี
 ห้องเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอธั ยาศยั

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในการจดั ทาข้อตกลงในการพฒั นางานตาแห่งครู(ยังไม่มวี ทิ ยฐานะ)ซ่งึ เป็นตาแหนง่
ทดี่ ารงอยู่ในปจั จุบันกบั ผู้อานวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในกำรพฒั นำงำนตำมมำตรฐำนตำแหนง่

1. ภาระงาน จะมภี าระงานเปน็ ไปตามทกี่ .ค.ศ. กาหนด

1.1 ชว่ั โมงสอนตามตารางสอน รวมจานวน....17...ชัว่ โมง/สัปดาห์ดงั น้ี

กลมุ่ สาระการเรยี นร้/ู รายวชิ าภาษาไทย ท12101 จานวน 5 ชั่วโมง/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนรู้/รายวชิ าภาษาไทย ท13101 จานวน 5 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรยี นรู/้ รายวิชาสังคมศกึ ษาฯ(ประวัติศาสตร์) ส13102

จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิ าภาษาอังกฤษ อ13101 จานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์

- กจิ กรรมแนะแนว จานวน ๑ ชั่วโมง/สปั ดาห์

- กจิ กรรมลูกเสือ เนตรนารี จานวน ๑ ช่ัวโมง/สปั ดาห์

- กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จานวน ๑ ชั่วโมง/สปั ดาห์

กจิ กรรมสง่ เสรมิ คุณธรรม

1.2 งานสง่ เสรมิ และสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้ จานวน...2....ชั่วโมง/สปั ดาห์

- การมสี ว่ นรว่ มในชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์

2

1.3 งานพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษา รวมจานวน....3....ชั่วโมง/สัปดาห์ดงั นี้

- งานระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน จานวน 2 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

- งานสภานักเรียน จานวน 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ รวมจานวน....9....ชัว่ โมง/สปั ดาหด์ ังนี้

- กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จานวน ๕ ช่ัวโมง/สปั ดาห์

- กจิ กรรมหลกั สูตรเพ่ือการมีงานทา จานวน 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์

- กิจกรรม 4 จุดเน้น 9 นโยบาย จานวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์

- กจิ กรรมตามพระบรมราโชบาย จานวน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์

2.งานทจ่ี ะปฏิบตั ิตามมาตรฐานตาแหนง่ ครู (ใหร้ ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัตใิ นแต่ละด้านวา่ จะ
ดาเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการด้วยก็ได้)

ลกั ษณะงำนที่ปฏบิ ตั ิ งำน (Tasks) ผลลัพธ์(Outcomes) ตัวช้วี ัด(Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหนง่ ทีจ่ ะดาเนนิ การพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ทีจ่ ะเกิดข้นึ กับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ท่คี าดหวังใหเ้ กิดขน้ึ ที่แสดงให้เหน็ ถึงการ
การประเมนิ กบั ผูเ้ รียน เปลย่ี นแปลงไปในทางทีด่ ี
(โปรดระบ)ุ (โปรดระบ)ุ ข้ึนหรอื มีการพัฒนามาก
ขึน้ หรอื ผลสัมฤทธิ์
1. ด้ำนกำรจดั กำรเรยี นรู้ 1.1 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำ - มีหลักสตู ร โครง สูงขนึ้ (โปรดระบุ)

ลกั ษณะงานทเ่ี สนอให้ หลกั สตู ร สร้างหนว่ ยการเรียนรู้ - ผู้เรียนไมต่ ่ากว่ารอ้ ยละ
80 ไดเ้ รียนรู้และพฒั นา
ครอบคลุมถงึ การสรา้ งและ - มกี ารจดั ทารายวิชา หนว่ ยการ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสตู รของ
สถานศึกษา
หรือพัฒนาหลักสูตร การ เรียนรู้ กาหนดการสอนและ ภาษาไทยชั้น

ออกแบบการจัดการเรยี นรู้ แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ประถมศึกษาปที ่ี 3

การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ รายวิชาภาษาไทยระดับช้ัน

การสร้างและหรือพฒั นาสื่อ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีการปรับ

นวัตกรรมเทคโนโลยี และ หนว่ ยการเรยี นรูใ้ หเ้ หมาะสมกับ

แหล่งเรยี นรู้ การวดั และ ผู้เรียนและสถานการณ์การ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศกึ ษวเิ คราะห์ สังเคราะห์ ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ส่งเสริมและพฒั นาผเู้ รียนและ ปรบั ปรงุ 2560) โดยมีการปรับ

การอบรมและพัฒนา ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท

คุณลักษณะทด่ี ีของผ้เู รยี น ของโรงเรียน

3

ลกั ษณะงำนที่ปฏิบัติ งำน (Tasks) ผลลัพธ์(Outcomes) ตวั ช้ีวดั (Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหนง่ ที่จะดาเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ทจี่ ะเกิดขึน้ กบั ผู้เรยี น
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ทคี่ าดหวังให้เกิดขน้ึ ที่แสดงใหเ้ หน็ ถึงการ
การประเมนิ กับผเู้ รยี น เปลย่ี นแปลงไปในทางทด่ี ี
(โปรดระบ)ุ (โปรดระบุ) ข้นึ หรอื มีการพฒั นามาก
ขึ้นหรอื ผลสมั ฤทธ์ิ
1.2 กำรออกแบบกำรจัดกำร - ผูเ้ รยี นเกิดทกั ษะ สงู ขนึ้ (โปรดระบ)ุ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ตามศกั ยภาพและ - ผเู้ รียนไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่ า น ความแตกตา่ งระหวา่ ง 70 ได้เรียนรูผ้ ่านกจิ กรรม
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ บุคคล ที่หลากหลายและเกิด
เน้นความแตกต่างของนักเรียน - ผ้เู รียนเกดิ ทักษะการ ทักษะการเรยี นรู้ดว้ ย
ร า ย บุ ค ค ล โ ด ย มี ก า ร ป รั บ ทางานร่วมกัน ตนเองตามศักยภาพ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ - ผูเ้ รียนไมน่ ้อยกว่าร้อยละ
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง 70 มีผลสัมฤทธทิ์ างการ
โรงเรยี น เรยี นในรายวชิ าภาษาไทย
1.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตามเกณฑ์ของสถานศกึ ษา
- มีการจดั การเรียนการสอนที่
อานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรยี นให้เตม็
ตามศกั ยภาพได้เรยี นรแู้ ละ
ทางานรว่ มกันโดยปรับประยุกต์
ให้เหมาะกบั ความแตกต่าง
ระหวา่ งผเู้ รยี นและสถานการณ์

1.4 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำ - มกี ารพัฒนาส่ือ - ผู้เรยี นไมน่ ้อยกว่าร้อยละ
สือ่ นวตั กรรม เทคโนโลยี ประกอบการสอนท่ี 70 ใช้สือ่ ที่หลากหลาย
แหล่งเรยี นรู้ เหมาะสมและผเู้ รียน และเหมาะสมกบั ตนเอง
- มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นามาใชไ้ ดจ้ ริง
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการ

เรี ยนรู้ โดยปรั บประยุ กต์ ให้

สอดคล้องกับความแตกต่างของ

ผู้เรยี น

4

ลกั ษณะงำนที่ปฏิบัติ งำน (Tasks) ผลลพั ธ์(Outcomes) ตวั ชว้ี ดั (Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหนง่ ทจ่ี ะดาเนินการพฒั นา ของงานตามข้อตกลง ทจี่ ะเกิดขน้ึ กบั ผู้เรยี น
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ท่คี าดหวงั ให้เกิดขึน้ ทแ่ี สดงใหเ้ ห็นถึงการ
การประเมนิ กบั ผูเ้ รยี น เปล่ียนแปลงไปในทางท่ดี ี
(โปรดระบุ) (โปรดระบ)ุ ข้ึนหรือมีการพัฒนามาก
ข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธิ์
1.5 กำรวัดและประเมินผล - ผเู้ รยี นได้รบั การ สงู ขึน้ (โปรดระบ)ุ

กำรจดั กำรเรียนรู้ พฒั นาโดยใชผ้ ลจาก - ผูเ้ รยี นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อย
ละ 70 ได้รับการพัฒนา
- มีการวดั และประเมินผลตาม การวดั และประเมินผล โดยใชผ้ ลจากการวดั และ
ประเมนิ ผลเป็นไปตามค่า
สภาพจริง โดยวัดและ เปา้ หมายทีส่ ถานศึกษา
กาหนด
ประเมินผลการเรียนรู้ ปรบั

ประยุกต์การจดั การเรยี นรู้ด้วย

วิธีการทีห่ ลากหลาย เหมาะสม

และสอดคล้องกบั มาตรฐานการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

- มกี ารวดั และประเมินผล

ผูเ้ รียนอย่างตอ่ เนือ่ ง มีการเก็บ

คะแนนดว้ ยการทดสอบก่อน

เรียน ระหว่างเรียนและหลัง

เรียนด้วยวิธกี ารท่ีหลากหลาย

และสอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ตามกล่มุ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

1.6 ศึกษำ วิเครำะห์และ - ผู้เรียนไดร้ ับการศึกษา - จานวนผูเ้ รยี นไมน่ ้อยกวา่
สังเครำะห์เพ่ือแก้ปัญหำหรือ วเิ คราะห์ สังเคราะห์ รอ้ ยละ 70 ไดร้ ับศึกษา
พฒั นำกำรเรียนรู้ เพ่อื แก้ไขปญั หาหรือ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
- ข้าพเจ้าใช้กระบวนการศึกษา พัฒนาการเรยี นรู้ทีส่ ง่ ผล เพอ่ื แก้ไขปญั หาหรือ

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือแก้ไข ตอ่ การพฒั นาคุณภาพ พัฒนาการเรยี นรู้ทส่ี ่งผล
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี ของผเู้ รยี น
ต่อคุณภาพผู้เรยี น

สง่ ผลตอ่ การพฒั นาคุณภาพของ

ผ้เู รียน(วจิ ัยในช้นั เรียน)

5

งำน (Tasks) ผลลพั ธ์(Outcomes) ตัวชีว้ ัด(Indicators)

ลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ ที่จะดาเนินการพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจ่ี ะเกิดขนึ้ กบั ผู้เรยี น
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ท่ีคาดหวังใหเ้ กดิ ข้นึ ท่ีแสดงใหเ้ หน็ ถึงการ

การประเมิน กับผเู้ รียน เปลย่ี นแปลงไปในทางทีด่ ี

(โปรดระบ)ุ (โปรดระบ)ุ ข้ึนหรือมีการพัฒนามาก

ข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธิ์

สูงขน้ึ (โปรดระบุ)

1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริม - ผู้เรียนเกิดทกั ษะการ - จานวนผูเ้ รยี นไมน่ ้อยกวา่

และพฒั นำผ้เู รียน เรยี นรู้ ทกั ษะชวี ิต และ รอ้ ยละ 80 เกิดทักษะการ
ทกั ษะการทางาน และ เรียนรู้ ทกั ษะชวี ติ และ
- ขา้ พเจา้ มีการจดั บรรยากาศ เกิดความสุขในการเรียน ทักษะการทางาน และเกดิ
ทเี่ หมาะสมและเอื้อตอ่ การ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ความสขุ ในการเรียน
เรยี นรู้ของผู้เรียน ที่สถานศึกษากาหนด เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
โดยคานึงถงึ ความเหมาะสม
และความแตกตา่ งของผู้เรียน สถานศกึ ษากาหนด

เป็นรายบุคคล

1.8 อบรมและพัฒนำ

คุณลกั ษณะท่ดี ขี องผู้เรียน - ผูเ้ รียนมีคุณธรรม - ผเู้ รยี นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ
- ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการ จริยธรรม คณุ ลักษณะ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม
เรียนรู้โดยสอดแทรก การอบรม อนั พึงประสงค์ และ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์
บม่ นสิ ัยให้ผเู้ รียนมีคณุ ธรรม ค่านิยม ความเปน็ ไทยที่ และค่านยิ มความเปน็ ไทย
จริยธรรม คณุ ลักษณะอันพงึ ดงี าม โดยคานงึ ถงึ ความ ที่ดีงาม โดยคานึงถงึ ความ
ประสงค์ และค่านิยมความเป็น แตกตา่ งของผู้เรียนเป็น แตกต่างของผเู้ รียนเปน็
ไทยท่ดี ีงาม โดยคานงึ ถงึ ความ รายบุคคล
แตกต่างของผ้เู รยี นเป็น รายบุคคลเปน็ ไปตามค่า

รายบุคคล เปา้ หมายทสี่ ถานศึกษา

กาหนด

2. ดำ้ นกำรสง่ เสริมและ 2.1 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ - ผู้เรียนได้รบั การแก้ไข - ผ้เู รยี นรอ้ ยละ 100

สนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้ ของผู้เรียนและรำยวิชำ ปัญหาโดยใชข้ อ้ มูล มคี วามพึงพอใจท่ีได้รบั

ลกั ษณะงานทเี่ สนอให้ - มีการจดั ทาข้อมลู สารสนเทศ สารสนเทศของผเู้ รียน การพัฒนาและแก้ไข

ครอบคลุมถึงการจัดทาขอ้ มลู ของผเู้ รยี นเป็นรายบุคคลโดยมี และรายวิชาในการ ปัญหา

สารสนเทศของผู้เรียนและ ข้อมลู เปน็ ปัจจุบนั เพ่ือใช้ในการ สง่ เสรมิ สนบั สนุนการ

รายวชิ าการดาเนินการตาม ส่งเสรมิ สนบั สนุนการจดั การ เรียนรู้ แกไ้ ขปัญหา

ระบบ ดแู ลชว่ ยเหลือผเู้ รยี น เรียนรแู้ ละพฒั นาคณุ ภาพ และพัฒนาคณุ ภาพ

การปฏิบัตงิ านวิชาการและงาน ผูเ้ รยี น ผู้เรียน

อืน่ ๆ ของสถานศึกษา และ

การประสานความร่วมมือกับ

6

ลักษณะงำนท่ีปฏิบตั ิ งำน (Tasks) ผลลพั ธ์(Outcomes) ตัวชว้ี ดั (Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ทีจ่ ะดาเนนิ การพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ท่จี ะเกิดข้ึนกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ทค่ี าดหวังใหเ้ กิดขน้ึ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ
ผปู้ กครอง ภาคีเครือข่าย และ การประเมิน กับผูเ้ รยี น เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ดี ี
หรือสถานประกอบการ (โปรดระบ)ุ (โปรดระบุ) ขน้ึ หรือมีการพฒั นามาก
ขน้ึ หรือผลสัมฤทธิ์
2.2 กำรดำเนินกำรตำมระบบ - ครมู แี ละใช้ข้อมูล สูงขึ้น (โปรดระบุ)
ดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี น สารสนเทศในการ
- ข้าพเจ้าใชข้ ้อมูลสารสนเทศ ชว่ ยเหลอื ผ้เู รยี นไดร้ บั - ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 100 มี
เกีย่ วกบั ผเู้ รยี นรายบคุ คลโดย การพฒั นาและแกไ้ ข ความพงึ พอใจและได้รบั
ประสานความร่วมมือกับผ้ทู ี่ ปัญหาดว้ ยการ การพฒั นาและแก้ไข
เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาและ ดาเนินงานตามระบบ ปัญหาหรือความช่วยเหลือ
แกป้ ัญหาผูเ้ รียน การดูแลชว่ ยเหลือ ตามศกั ยภาพ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ
ไดแ้ ก่ การไดร้ ับจัดสรร
ทนุ การศึกษาจาก
หน่วยงานตา่ งๆ

2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำรและ - ผเู้ รยี นไดม้ ีส่วนรว่ ม - ผ้เู รยี นรอ้ ยละ 100 มี
งำนอื่นๆของสถำนศึกษำ ในกิจกรรมทางวชิ าการ ความพงึ พอใจและได้รบั
- ข้าพเจ้ามสี ่วนร่วมในการ ของโรงเรียนและได้รบั การพฒั นาตามศักยภาพ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ ไดแ้ ก่ งาน การพัฒนาและสง่ เสริม
ทะเบยี น งานวัดผล งานตาม ตามศกั ยภาพ
โครงการ/กจิ กรรมท่ีไดร้ บั
มอบหมาย งานตามนโยบาย/
งานสนับสนนุ การสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา

2.4 ประสำนควำมรว่ มมือกับ - ผู้เรียนไดร้ ับการ - ผูเ้ รยี นรอ้ ยละ 100
ผู้ปกครอง ภำคเี ครือขำ่ ย และ พัฒนาและแก้ไขปญั หา มีความพึงพอใจท่ีไดร้ ับ
หรือสถำนประกอบกำร ดว้ ยการประสานความ การพัฒนาและแก้ไข
- ข้าพเจ้ามีการประสานความร่วมมอื รว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง/ ปัญหาดว้ ยการประสาน
กบั ผปู้ กครองภาคีเครือข่ายและ ภาคเี ครือข่าย ความรว่ มมือกบั
หรอื สถานประกอบการในการแก้ไข ผู้ปกครอง/ภาคเี ครือข่าย
ปญั หาและพัฒนาผู้เรียน

7

งำน (Tasks) ผลลัพธ์(Outcomes) ตวั ชี้วดั (Indicators)
ทีจ่ ะดาเนินการพัฒนา
ลกั ษณะงำนท่ีปฏบิ ตั ิ ตามข้อตกลงใน1 รอบ ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกิดข้ึนกบั ผู้เรยี น
ตำมมำตรฐำนตำแหนง่ การประเมิน
(โปรดระบ)ุ ทีค่ าดหวงั ให้เกิดขนึ้ ทแ่ี สดงให้เหน็ ถึงการ
3. ดำ้ นกำรพัฒนำตนเอง
และวชิ ำชีพ 3.1 พัฒนำตนเองอยำ่ งเปน็ กบั ผูเ้ รียน เปลี่ยนแปลงไปในทางทด่ี ี
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ ระบบและต่อเนอ่ื ง
ครอบคลุมถงึ การพฒั นา - ขา้ พเจ้าไดเ้ ข้ารับการพฒั นา (โปรดระบุ) ขึ้นหรอื มีการพัฒนามาก
ตนเองอยา่ งเปน็ ระบบและ ตนเองอยา่ งเป็นระบบและ
ตอ่ เน่ือง การมสี ่วนร่วมในการ ตอ่ เนอื่ งในเรอ่ื ง การใชส้ ื่อดจิ ทิ ัล ข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธิ์
แลกเปลี่ยนเรยี นรู้ทางวิชาชพี ในการจดั การศกึ ษาในยุคโควิด
เพือ่ พฒั นาการจดั การเรียนรู้ 19 และจัดการเรยี นร้ใู นช้ัน สูงขน้ึ (โปรดระบ)ุ
เรยี น มีการนาความรู้ทไี่ ดจ้ าก
และการนาความรู้ การพฒั นาตนเองเพ่ือพฒั นา - ผูเ้ รียนได้รบั การพฒั นา - ผเู้ รยี นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ความสามารถทักษะท่ีไดจ้ าก ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะ
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงการใช้ ความรู้ ความสามารถ 80 ไดร้ ับการพัฒนา
มาใช้ในการพฒั นาการจัดการ ภาษาไทยเพอ่ื การสอ่ื สารและ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อ ทักษะ โดยเฉพาะอยา่ ง ความรู้ ความสามารถ
ผู้เรียน และการพัฒนา การศกึ ษา สมรรถนะวิชาชพี ครู
นวัตกรรมการจดั การเรียนรู้ และความรอบรใู้ นเน้ือหาวิชา ยิง่ การใชภ้ าษาไทย ทกั ษะ โดยเฉพาะอย่างยง่ิ
และวิธกี ารสอน
เพือ่ การสือ่ สาร และ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

การใชเ้ ทคโนโลยีดิจทิ ัล สอื่ สาร

เพื่อการศึกษา

- มีการพฒั นาตนเองโดยมีการ
จัดทา ID PLAN เข้ารบั การ
อบรมจากหน่วยงานตา่ งๆ และ
รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง
อยา่ งเป็นระบบ และนาผลการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวชิ าชพี
มาใชใ้ นการจดั การเรยี นรู้เพ่ือ
แก้ปญั หาท่ีมีผลต่อคณุ ภาพ
ผู้เรยี น

3.2 มีสว่ นร่วมในกำร - ผเู้ รยี นได้รบั การ - ผู้เรียนรอ้ ยละ 100
แลกเปล่ียนเรียนรทู้ ำงวิชำชีพ พฒั นาและแก้ไขปญั หา ได้รบั การแกไ้ ขและพัฒนา
- ข้าพเจ้าได้มสี ว่ นรว่ มในการ ผ่านชมุ ชนการเรียนรู้ อยา่ งต่อเนื่อง
แลกเปล่ยี นเรียนร้ทู างวชิ าชีพ ทางวชิ าชพี
(PLC)

8

ลกั ษณะงำนท่ีปฏิบัติ งำน (Tasks) ผลลัพธ์(Outcomes) ตัวช้ีวัด(Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ท่ีจะดาเนินการพฒั นา ของงานตามขอ้ ตกลง ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน1 รอบ ทคี่ าดหวงั ให้เกิดขนึ้ ทแ่ี สดงให้เห็นถึงการ
การประเมนิ กับผเู้ รยี น เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ีดี
(โปรดระบ)ุ (โปรดระบ)ุ ขนึ้ หรอื มีการพฒั นามาก
ขนึ้ หรอื ผลสมั ฤทธิ์
3.2 มีสว่ นร่วมในกำร สงู ขน้ึ (โปรดระบุ)
แลกเปล่ียนเรยี นร้ทู ำงวิชำชีพ
- มกี ารวางแผนรว่ มกนั แกไ้ ข
ปัญหาและพฒั นาการจดั การ
เรยี นรู้เพอื่ พฒั นาผูเ้ รยี นอย่าง
ตอ่ เน่อื ง

3.3 นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ทักษะท่ีได้จำกกำรพฒั นำ - ผเู้ รียนได้รับการ - ผเู้ รยี นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ
ตนเองและวิชำชีพ 80 มผี ลการประเมิน
พฒั นาทักษะใน คณุ ภาพผูเ้ รยี นเป็นไปตาม
- ข้าพเจา้ นาความรู้ ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
รปู แบบการใช้สอื่ หรือ กาหนด
ความสามารถหรือทักษะท่ไี ด้รบั นวัตกรรม
จากการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ

มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรยี นรู้ โดยพฒั นาส่อื หรอื

นวตั กรรมการจัดการเรียนร้ทู ่ีมี

ผลต่อการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียน

หมำยเหตุ
1. รูปแบบการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนาตามแบบPA 1ใหเ้ ปน็ ไปตามบริบท และสภาพการจดั การเรียนรู้ของ

แต่ละสถานศกึ ษา โดยความเหน็ ชอบร่วมกันระหว่างผู้อานวยการสถานศกึ ษา และข้าราชการครผู ู้จัดทาข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ส่งผล

โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นาเสนอรายวิชาหลักท่ีทาการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา
หลกั ท่ที าการสอนทุกระดับชัน้ ในกรณีทสี่ อนหลายรายวชิ า สามารถเลอื กรายวชิ าใดวชิ าหน่ึงได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง และคณะกรรมการประเมนิ ผลการพฒั นางาน ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้
ตามแบบการประเมนิ PA2

3. การพฒั นางานตามข้อตกลง ตามแบบPA 1 ใหค้ วามสาคัญกบั ผลลัพธก์ ารเรียนรู้ ของผู้เรยี น (Outcomes)
และตัวชี้วัด(Indicators) ทเ่ี ป็นรูปธรรม และการประเมนิ ของคณะกรรมการประเมนิ ผลการพฒั นางานตามข้อตกลงให้
คณะกรรมการดาเนินการประเมิน ตามแบบPA 2 จากการปฏิบัตงิ านจริง สภาพการจัดการเรยี นรู้ในบรบิ ทของแตล่ ะ
สถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรขู้ องผเู้ รยี นท่เี กิดจากการพัฒนางาน ตามขอ้ ตกลงเป็นสาคญั โดยไม่เนน้ การประเมิน
จากเอกสาร

9

สว่ นที่ 2 ข้อตกลงในกำรพฒั นำงำนทเ่ี ป็นประเด็นทำ้ ทำยในกำรพัฒนำผลลัพธก์ ำรเรียนรขู้ องผู้เรียน
ประเดน็ ทท่ี ้าทายในการพัฒนาผลลัพธก์ ารเรยี นรขู้ องผู้เรยี นของผูจ้ ดั ทาข้อตกลง ซงึ่ ปัจจบุ ัน
ดารงตาแหนง่ ครู (ยังไมม่ ีวิทยฐานะ) ตอ้ งแสดงใหเ้ ห็นถงึ ระดบั การปฏบิ ตั ิท่คี าดหวงั คือ การปรบั ประยุกตก์ ารจัดการ
เรียนรแู้ ละการพัฒนาคุณภาพการเรยี นร้ขู องผู้เรยี น ให้เกดิ การเปลี่ยนแปลงไปในทางทด่ี ีขึ้นหรือมีการพฒั นามากขน้ึ
(ทั้งนป้ี ระเดน็ ทา้ ทายอาจจะแสดงใหเ้ หน็ ถึงระดบั การปฏบิ ตั ิทค่ี าดหวังทสี่ งู กวา่ ได)้

ประเด็นทา้ ทาย เร่อื ง การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออก เขยี นได้โดยใช้กระบวนการสอน
5 ขั้น สาหรับนกั เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภายใตน้ วตั กรรมรปู แบบและกลไกการนาองค์ความรจู้ ากแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของกิจกรรมพฒั นาวิชาชีพไปใชใ้ นการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาในรปู แบบการพัฒนาทง้ั ระบบของโรงเรียนบา้ น
ปากคลองโรงนาค)

1. สภาพปัญหาของผเู้ รยี นและการจดั การเรียนรู้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19 ) สง่ ผลกระทบต่อ

การจัดการเรยี นการสอนและยงั ส่งผลตอ่ นักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนกั เรียนท่มี ีปญั หาดา้ นการอ่านออก เขียนได้ซึง่ เกดิ
จากหลายสาเหตุ เชน่ ปญั หาจากตวั ผูเ้ รียนเอง หรือปัญหาจากครอบครัว เปน็ ต้น ที่ผา่ นมาครผู ู้สอนแกป้ ญั หาด้วยการ
สอนฝกึ อา่ นและฝกึ เขยี นในช่วงเรียนออนไลนแ์ ตก่ ็ยังไมส่ ามารถแกป้ ัญหาไดจ้ ริงจังและย่ังยนื ดงั นนั้ ครผู สู้ อนจาเปน็
จะต้องปรับประยุกตก์ ารจัดการเรยี นรูท้ ส่ี ามารถสง่ เสริมและพฒั นาทกั ษะภาษาไทยด้านการอา่ นออก เขียนไดโ้ ดยใช้
กระบวนการสอน 5 ขั้นตอนในการการพัฒนาทักษะภาษาไทยดา้ นการอ่านออก เขียนได้จนส่งผลตอ่ คุณภาพผูเ้ รียนให้
เกดิ การพฒั นาไปในทางดีข้ึนอยา่ งตอ่ เนื่อง

2. วธิ กี ารดาเนนิ การใหบ้ รรลุผล

2.1 ครูศกึ ษาและนาผลการวิเคราะห์ผู้เรยี นเป็นรายบุคคล มาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.2 มีการวางแผนงานและศึกษาข้อมลู ที่เก่ียวข้องกบั กระบวนการสอน 5 ขัน้

2.2 ครูใชก้ ระบวนการการสอน 5 ขนั้ เพ่ือพฒั นาผู้เรยี น ดงั น้ี
- ขน้ั ที่ 1 ฝกึ อา่ นทุกวัน ทัง้ ที่บา้ นและท่ีโรงเรียน โดยใชบ้ ญั ชีคาพื้นฐาน นทิ าน บทเรยี นและ

คาจากส่ือตา่ งๆที่ครจู ัดทา โดยปรบั ใหเ้ ข้ากบั สถานการณ์การเรยี นในปัจจบุ นั

ครูจดั ทา - ขั้นท่ี 2 ขยันหมน่ั เขียน โดยใช้คาจากบญั ชคี าพืน้ ฐาน นิทาน บทเรียนและคาจากส่ือต่างๆท่ี
- ขั้นที่ 3 พากเพยี รคดั ไทย ฝึกการคัดไทยเปน็ ประจาเพ่ือช่วยในการจดจารปู คาแบบตา่ งๆ

สอ่ื ตา่ งๆ - ขน้ั ที่ 4 ใส่ใจการสือ่ สาร ฝกึ การแต่งประโยคบญั ชีคาพ้ืนฐาน นิทาน บทเรยี นและคาจาก
- ขน้ั ที่ 5 สรา้ งอิสระทางความคิด เปน็ การนาคามาแต่งเป็นเร่อื งตามจินตนาการ

2.3 ครูดาเนินการตามขัน้ ตอนไปทีละขน้ั แตล่ ะขั้นอาจใชเ้ วลามาก-นอ้ ยต่างกนั โดยมีนักเรียนจิตอาสา
(ในห้อง) กบั ครูคอยชว่ ยกัน นอกจากนั้นครตู ้องขอความร่วมมอื จากผูป้ กครองอีกดว้ ย

2.4 ครูเก็บข้อมลู /บันทึกขอ้ มูลเดก็ เปน็ รายบุคคลและสงั เกตผลพฒั นาการเรยี นรู้อย่างสมา่ เสมอ

3. ผลลัพธก์ ารพฒั นาทค่ี าดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นกั เรยี นช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3 รอ้ ยละ 100 เข้าร่วมกจิ กรรมการเรยี นรู้โดยใรชก้ ระบวนการ

สอน 5 ขั้น

10

3.1.2 นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปที ่ี 3 ร้อยละ 70 มีความสามารถดา้ นอ่านออก-เขียนได้ตามเกณฑ์
ของสถานศกึ ษา

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 3 รอ้ ยละ 100 ได้รบั การพฒั นาทักษะภาษาไทยด้านการ
อ่านออก เขียนได้

ลงช่ือ........................................................................
(นางดลใจ โชตะนา)

ตาแหนง่ ครโู รงเรยี นบา้ นปากคลองโรงนาค
ผ้จู ดั ทาข้อตกลงในการพฒั นางาน
วนั ท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ความเห็นของผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
( ) เหน็ ชอบใหเ้ ปน็ ข้อตกลงในการพฒั นางาน
( ) ไม่เหน็ ชอบใหเ้ ป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปแก้ไข และเสนอ

เพอื่ พิจารณาอกี คร้งั ดงั น้ี
.................................................................................... ................................................... .......................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชือ่ ....................................................................
(นางสาวบุญอื้อ เอยี่ มรตั น์)

ตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นปากคลองโรงนาค
วันท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564

11


Click to View FlipBook Version