The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Bellenbode, 2020-02-17 05:24:18

Bellenbode Jaargang 32 nr.1-2020

Bellenbode Jaargang 32 nr.1-2020

De Bellenbode

Arels
Didi

Arels
Zonnegloed

Herben

Nederlandse kring van Fuchsia vrienden
Jaargang 32 nr. 1 – 2020

Officieel orgaan Regio 6 Oost-Gelderland

Foto voorzijde: Drie nieuwe cultivars van
(D. te Brinkhof en A.Elsman)

De Bellenbode verschijnt viermaal per jaar.
Oplage.120 exemplaren.

Voorzitter: Secretaris:
Derk te Brinkhof Gerrit Koerselman
Karshof 9 Pastorieweg 19
7261 AL Ruurlo 7251 AK Vorden
Tel: 0573-452406 Tel: 06-45720724
[email protected] [email protected]

Penningmeester/vicevoorzitter: Algemeen lid:
Ineke Wisselink Wim Mastop
Lovinkweg 24 De Gaullestraat 42
7011 JB Gaanderen 7002 DW Doetinchem
Tel: 0315-324535 Tel: 0314-330744
[email protected] [email protected]

Algemeen lid: Ledenraadslid N.K.v.F
Joke Nijenhuis Derk te Brinkhof
Hofvennestraat 17 Karshof 9
7251 TZ Eibergen 7261 AL Ruurlo
Tel: 0545-474778 [email protected]
[email protected]

Servicepunt: Redactie De Bellenbode:
Ineke Wisselink Gerrit Koerselman
Lovinkweg 24 Pastorieweg 19
7011 JB Gaanderen 7251 AK Vorden
Tel: 0315-324535 Tel 06-45720724
[email protected] [email protected]

Bankrekenignummer Internet:
Penningmeester: www.nkvf.nl/regio-06/
NL 43 RABO 0371244374 www.Fuchsiawebsite.nl

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 2 -

Van de voorzitter,

Als ik dit stukje voor de Bellenbode aan het
schrijven ben is het buiten zeer zacht voor de tijd
van het jaar. Enerzijds is het te hopen dat we geen
strenge vorst meer krijgen omdat al vele planten in
de tuin zijn uitgelopen.
Anderzijds zou wat kouder weer mij beter uitkomen
in verband met het overwinteren van mijn Fuchsia’s.
Deze zijn nl. opgeslagen in een vaste kuil onder de grond. Door het
warme weer is de kans groot dat zich condens gaat vormen in de kuil
en er schimmel ontstaat op de planten.

We hebben net de laatste bestuursvergadering achter de rug waarin we
de Algemene ledenvergadering hebben besproken. Deze
Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 21 maart bij “ De
Radstake “. Hier zal het bestuur verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Zoals ook landelijk loopt bij onze vereniging het aantal leden terug,
hetgeen ons zorgen baat voor de toekomst van onze vereniging op
lange termijn. Meer over de Ledenvergadering vindt U terug in deze
“Bellenbode “.

Het bestuur is bezig om dit jaar, na vele jaren, weer een tuinentocht te
organiseren met daaraan gekoppeld de jaarlijkse plantenkeuring. Op de
ledenvergadering zullen we hopelijk meer hierover bekend kunnen
maken

Doordat we niet meer de mogelijkheid hebben om stekken op te
kweken als vereniging zullen we helaas geen stekken meer kunnen
verkopen op de voor ons bekende plaatsen.

Onze vaste stekkenbeurs bij de fam. Wisselink in Gaanderen willen we
nog wel houden op zaterdag 2 mei a.s. We doen hierbij een dringend
beroep op de leden om hiervoor stekken en of planten die over zijn de
op deze beurs aan te bieden.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 3 -

Rest mij namens het bestuur jullie de beste wensen te doen toekomen
voor 2020 en hopen velen te mogen begroeten op de Algemene
ledenvergadering.

Derk te Brinkhof.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 4 -

Inhoudsopgave

Officieel orgaan Regio 6 Oost-Gelderland................................ - 2 -
Van de voorzitter, ...................................................................... - 3 -
Uitnodiging ................................................................................ - 6 -

Gratis af tehalen. ................................................................. - 7 -
Overwinteren van onze Fuchsia’s............................................. - 8 -

Assimilatiebelichting .............................................................. - 9 -
Cyclische belichting ............................................................. - 10 -
Samenvatting....................................................................... - 10 -
Attentie donateurs. .................................................................. - 11 -
Posttarieven ............................................................................ - 12 -
Potgrond .................................................................................. - 12 -
Wel en Wee............................................................................. - 13 -
INLEVEREN KOPIJ “DE BELLENBODE”............................... - 14 -
Voorjaarsprogramma. ............................................................. - 15 -
Kerstmiddag 2019 ................................................................... - 16 -
Bellenbode nr.2 ....................................................................... - 19 -

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 5 -

Uitnodiging

Voor de algemene ledenvergadering van de Regio 6 van de N.K.v.F
wordt u op zaterdag 21 maart aanstaande uitgenodigd in zalencentrum
De Radstake Heelweg. Aanvang 14:00 uur. Zaal open 13:30 uur.

AGENDA

1. Opening

2. In-uitgaande stukken en mededelingen

3. Notulen vorige vergadering (zie: Bellenbode jaargang 31 nr.2)

4. Jaarverslag secretaris 2019.

5. Financieel verslag penningmeester 2019.

6. Verslag kascommissie 2019.

7. Benoeming nieuw lid kascontrole.

8. Voorstel begroting 2020.

9. Pauze

10. Bestuursverkiezing (toelichting op pagina 7)

11. Mededeling hoofdbestuur N.K.v.F.

12. Activiteiten in onze regio.

13. Huldiging.

14. Rondvraag.

15. Sluiting (zie pagina 7 stekje meenemen)

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 6 -

Toelichting van agendapunt 10 en 15

Aftredend, Ineke Wisselink en Wim Mastop, beide stellen zich
herkiesbaar.
Tegen kandidaten kunnen zich tenminste binnen 24 uur voorafgaande
aan de algemene ledenvergadering schriftelijk melden (voorzien van 10
handtekeningen) bij het bestuur.

Stekje meenemen.
Naar sluiting van de vergadering kan eenieder een stekje meenemen
voor de onderlinge opkweekwedstrijd.
Voor diegene die zich hebben afgemeld voor de algemene
ledenvergadering is eveneens een stekje beschikbaar. Bij
deelname aan de onderlinge wedstrijd. Pot grote 19 cm1 stekje per pot.

Gratis af tehalen.

Een partij beugels om bloemen in op te
hangen voor 14 en 20 cm potten. Een
partij beugels om staand in de grond te
zetten voor 14 en 20 cm. potten. Een
partij bloempotjes rood in 7, 10 cm. Een
partij bloempotten in zwart 14 cm. alles
zie: foto

Fam. Diepenbroek Pagina - 7 -
Zelhemseweg 29
Varsseveld
Tel: 0315 -241007

Jaargang 32, nr.1– 2020

Overwinteren van onze Fuchsia’s

Voor u gelezen door: Gerrit Koerselman.

Ik heb nog wat gesnuffeld in mijn eigen voorraad artikelen en kwam er
een tweetal tegen die eigenlijk elkaar perfect aanvullen, de eerste is
van de hand van Hans van Aspert en de andere is van Theo Teunissen
welke laatste de belichting voor zijn rekening neemt.

Het overwinteren
van bepaalde
fuchsia's gaat niet
altijd even
gemakkelijk.
Moeilijke
overwinteraars zijn
bijvoorbeeld diverse
Botanische
fuchsia's (species),
de triphylla's, de
serie die bekend
staat als de WALZ-

Demo van het snoeien

muziekinstrumenten.
Ook zijn er nog een aantal cultivars die door een zwak wortelgestel het
in de winterberging gemakkelijk laten afweten.

Het is raadzaam om van deze moeilijke overwinteraars eind augustus,
begin september te stekken, zeker als de planten pas één seizoen oud
zijn. De jonge planten mogen NIET worden gesnoeid. Als de planten
toch te groot zijn geworden voor de winterberging, knip ze dan
vroegtijdig iets terug maar zeker niet later dan half september. Het is
ook raadzaam deze planten dan nog wat stikstofmest te geven. Ook
moeten jonge planten in de wintertijd meer licht en warmte hebben.
Plaats ze daarom zo hoog mogelijk in de kas.

Om botrytis te voorkomen moet afgevallen blad worden verwijderd,
terwijl de grond in de pot licht vochtig moet zijn.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 8 -

Overwintert u de planten in een kamer, zet ze dan zo dicht mogelijk bij
het raam.

Assimilatiebelichting

Sommige Fuchsia's zijn
moeilijk de winter door te
krijgen of sommige
fuchsialiefhebbers zetten
hun Fuchsia’s winters op
zolder of in de kelder
waardoor de scheuten lang
en slap worden.

Om dit euvel te voorkomen

kunnen wij bijlichten. Dit Overwintering jonge planten

gebeurt overdag omdat

overdag de zon te weinig licht geeft. Indien we daarbij kunstlicht geven,

komen we aan een respectabele hoeveelheid licht.

Zouden we belichten nadat de zon onder is, verlengen we de dag te
veel waardoor de Fuchsia's gaan bloeien.

De aanleg van knoppen kost voor een plant erg veel energie en dit gaat
ten koste van de groei.

Welke lampen we gebruiken speelt geen rol. De verschillen tussen de
Fuchsia's die belicht zijn onder een TL- of een hogedruk natriumlamp
zijn denkelijk te wijten aan de relatief grote temperatuurverschillen die
de lampen produceren.

Belichte planten zijn na 12 weken belichten duidelijk steviger dan de
niet belichte planten. De scheuten zijn dikker en de lengte van de
stengel tussen de bladeren (internodia) zijn korter bij de belichte
planten.

De temperatuur speelt echter een hele grote rol. De planten die bij een
temperatuur van 18° C hebben gestaan waren over het algemeen
slapper dan de planten die bij 13° C de winter hebben doorgebracht.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 9 -

Cyclische belichting

De Fuchsia staat bekend als een lange dag plant, dat wil zeggen dat
ze, afhankelijk van de soort, bloemen maken als de dagenlang zijn.
Fuchsia's die vroeg bloeien hebben niet zo'n lange dag nodig om te
bloeien dan Fuchsia's die normaal al laat bloeien.

Willen we de bloei vervroegen, dan gaan we ze belichten. Hierdoor
gaan ze enkele weken eerder in bloei komen.

We kunnen belichten met een gewone gloeilamp (TL mag ook). Eén
lamp per 10 m² is al voldoende. Het gaat hier immers niet om de
hoeveelheid licht maar om de lengte van de dag.

We moeten dan ook niet overdag belichten maar als het donker is. Het
beste is de dag te verlengen tot 18 uur.

Als de dag 12 uur duurt
moeten we 6 uur
belichten.

Overwinteren in een
donkere kelder is alleen
goed mogelijk als er een
lamp boven de planten
brandt.

Laat de lamp dan
bijvoorbeeld niet 12 uur aan
één stuk branden, maar verdeel de belichting met behulp van een
schakelklok over 24 uur in perioden van 15 tot 30 minuten.
Deze foto van Onbekende auteur is

Uit proeven bij bloemkwekers is namelijk gebleken dat een periodieke
belichting effectiever is. Er zijn voor deze belichting speciale gloei- en
TL-lampen in de handel.

Samenvatting

• Belicht fuchsia’s altijd overdag.
• Belicht Fuchsia's nooit langer dan 12 uur (knopvorming).

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 10 -

• Probeer een temperatuur van 13 ° C aan te houden (lager mag
ook).

• Een tl-lamp voldoet prima.
• Hang de TL ongeveer 100 cm boven de planten. Gebruik 1 TL

van 40 W voor 1m².

Met dank aan: Hans van Aspert en Theo Teunissen.

Pink ballet girl Peachy

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 11 -

Attentie donateurs.

Deze melding geld alleen voor de
donateurs die geen automatische
afschrijving van de contributie geregeld
hebben met hun bank.
Zou u dat dan zo spoedig mogelijk willen
doen en het bedrag over willen maken op,
Bankrekeningnummer NL43 RABO 0371244374
Als u donateur wilt worden, of gaat verhuizen, geef dat dan door aan
onze penningmeester.
Lidmaatschap N.K.v.F beëindigen, zie hiervoor de FUCHSIANA.

De Penningmeester Ineke Wisselink.

Posttarieven

Nu Sandd en Postnl samen zijn gegaan
verandert er in de bezorging van onze
Bellenbode niets. Postnl hanteert hogere
posttarieven dan Sandd.
Dit lijdt jammer genoeg tot een stijging
van onze portokosten.

Potgrond

Er is weer volop potgrond verkrijgbaar bij ons Servicepunt:
Ineke Wisselink Lovinkweg 24 7011 JB Gaanderen
Tel: 0315-324535 neem eerst even telefonisch contact op.

Mededeling van EPRIC: de Fuchsia Extra Vaganza gaat in 2020 niet
door. (Bron Zuid-Gelre’s Fuchsiablad Regio 8)

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 12 -

Wel en Wee

Wel………
Onze felicitaties gaan uit na eenieder die in de afgelopen
periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.
Wee……….
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft ernstig ziek zijn,
op een operatie wachten van harte beterschap en veel sterkte toe.

“Bart Comperen” Foto: Riet de Jager Pagina - 13 -
Jaargang 32, nr.1– 2020

INLEVEREN KOPIJ “DE BELLENBODE”

Wilt u ook een stukje schrijven over uw hobby
of heeft u nog een leuk artikel liggen over de
Fuchsia’s? Schroom dan niet pak de pen of
het toetsenbord en maak het stukje, dat u al
zolang wilde delen met uw fuchsia vrienden.

De Bellenbode verschijnt vier keer per jaar.

maart – kopij voor 10 februari.
juni – kopij voor 12 mei.
september – kopij voor 14 augustus.
december – kopij voor 16 november.

De redactie: Pastorieweg 19, 7251 AK te Vorden, e-mail:
[email protected].

Wilt u digitaal (via de e-mail) de Bellenbode ontvangen dat
kan natuurlijk ook.
Eveneens is het mogelijk om digitaal op de hoogte te
worden gebracht van onze activiteiten.
Stuur dan even een berichtje naar de redactie van de
Pastorieweg 19, 7251 AK te Vorden, e-mail:
[email protected].
[email protected].

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 14 -

Voorjaarsprogramma.

Zaterdag 21 maart Algemene ledenvergadering.

Zalencentrum De Radstake (Heelweg)
Aanvang 14:00 uur zaal open 13:30 uur.

(Zie uitnodiging blz.6)

2 en 3 mei Lenteweekend Eibergen.

Rond de Mallense watermolen van 10:00 tot 17:00 uur.
De regio verzorgt niet de stekken verkoop.

Zaterdag 2 mei Stekkenbeurs. Van 10:00 tot 12:00 uur Bij:

Ineke Wisselink Lovinkweg 21 Gaanderen. Leden kunnen hier hun
eigen stekken aanbieden.

”Land van Beveren” Foto: Riet de Jager

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 15 -

Kerstmiddag Super Stien & Turbo Toos

2019

Wat een
bijzondere
hilarische
kerstmiddag hebben wij
zaterdag 14 december
beleefd. Wederom heeft
Ineke Wisselink ons
verrast, ze had namelijk
voor deze middag een
tweetal zussen
uitgenodigd namelijk
“Super Stien en Turbo
Toos”.
Het begon al tijdens de
binnenkomst, per Solex
kwamen beide dames de

zaal in gereden, gelukkig voorzien van

een helm.

Want het betreden van het podium

bleek niet zo heel gemakkelijk te

gaan. Uit eindelijk kon het beginnen

nadat Turbo Toos zichzelf en haar

zus Super Stien had voorgesteld,

ratelde Toos aan één stuk door, de

anekdotes vlogen de zaal in. Super

Stien, bleek de rol van simpele ziel te

hebben, wat zij bijzonder goed

vertolkte.

Er werd door beide dames een soort

dansje uitgevoerd, gevoed door

Met “PPM” “PPM” een wat onbekend harddrug,
volgens Toos, waarvan beide dames

een echte opkikker kregen. “Yeah”, riep Toos dan, als er weer een

figuur/dansje werd uitgebeeld.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 16 -

De demonstratie In de pauze werd er een verloting
gehouden, ook deze keer met enkele
mooie prijzen.
Na de pauze konden de fuchsia-
liefhebbers genieten van het tweede
deel van Stien en Toos. Deze keer
kwamen ze per rollator binnen, Stien
zat voorop, ook nu gaf het een heel
gedoe om het podium te bereiken.
De dames waren mooi en keurig

gekleed, echt een duur jasje, liet
Toos ons zien. Ook nu ratelde
Turbo Toos de belevenissen,

Striptease

die zij samen met Stien hadden mee

gemaakt de zaal in. Zij vertelde dat

zij en Stien zich hadden bekwaamd

in het paaldansen, zij gaven hier zelfs

een cursus in.

De paal met Toos Een demonstratie volgde natuurlijk,
onder zwoele muziek begonnen beide

dames zich te ontkleden. De dure jasjes en kleding vlogen door de

lucht. Uiteindelijk werd met de rollator Toos naar de paal gebracht. Het

spektakel kon beginnen, wat Toos aan de paal beleefde spreek tot

ieders fantasie. Het zag er in elk geval bijzonder hilarische uit. Na dit

spektakel stuk kleden de dames zich weer aan.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 17 -

Toos vertelde nog over hun
bijzonder relatie met het
koningshuis en het
persoonlijk contact dat zij
hebben met Queen Elizabeth
van Engeland. Wat mooi.

Onze voorzitter Derk te

Brinkhof, zette beide dames

nog even in het zonnetje en

een groot applaus volgde,
dankbaar namen “Super

Stien en Turbo Toos” dit in De dames worden bedankt
ontvangst. Zij hebben ons

wel een hele fijne middag

bezorgd.

Tot slot wensen wij u allen nog hele fijne dagen en een voorspoedig
2020 toe.” aldus Derk.

Het moge duidelijk zijn, menig aanwezige fuchsia liefhebber heeft

ontzettend veel gelachen en plezier gehad, wat een bijzondere en

hilarische middag hebben wij samen beleefd. Bij het verlaten van het

zalencentrum De Radstake kreeg eenieder nog een attent aangeboden

met de Kerst en Nieuwjaarswensen.

.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 18 -

Bellenbode nr.2

In de volgende uitgave van de Bellenbode ga ik op de koffie bij Hermien
en Arie Elsman. Hieronder alvast een kijkje in hun tuin.

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 19 -

Jaargang 32, nr.1– 2020 Pagina - 20 -


Click to View FlipBook Version