The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Bellenbode, 2019-06-28 02:51:58

Jaargang28_2016-2

Jaargang28_2016-2

De Bellenbode

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
Regio 6: Oost Gelderland
Jaargang 28 nr 2 -2016

Bij de voorpagina:
Zelhem 1200 - kweker- Theo Giesen -2000
De Bellenbode verschijnt vier maal per jaar.
Oplage. 165 exemplaren.
Drukwerk. Boddruk Gaanderen
Foto´s. Ineke Wisselink

Gerrit Klein Wentink
Bankrekeningnummer penningmeester:

NL43 RABO 0371244374

Kijk ook op onze website:
www.fuchsiaoost-gelderland.nl

Redactie van : „ De Bellenbode ”
Gerrit Klein Wentink, Bergstraat 62,7021 XK Zelhem,
tel. 0314-622602,
mail: [email protected]
inleveren eventuele kopij bij de redactie
van „De Bellenbode”

-1-

Van de voorzitter

De winter was zacht, de fuchsia’s zouden, als
we dat hadden geweten, buiten kunnen blijven, ware het niet
dat een koud voorjaar volgde met enkele zeer koude nachten.
Nu ik dit zit te schrijven is het buiten 26 graden en dreigen de
planten door te schieten. Ja het hebben en houden van
Fuchsia’s
is en blijft een boeiende hobby met vele verrassingen en
vraagt aanpassingsvermogen van de houder.
Het jaar 2016 is voor onze vereniging goed begonnen met een
inloopochtend en een goed bezochte ledenvergadering. De
notulen van deze vergadering vindt u elders in deze
Bellenbode .
In deze ledenvergadering was Ineke Wisselink aftredend en
herkiesbaar. Ze werd met algemene stemmen en een applaus
herkozen.
Aftredend was ook Piet Fortuin welke zich niet herkiesbaar
had gesteld. In zijn plaats werd Wim Mastop uit Doetinchem
gekozen.
Piet nog bedankt voor al je werkzaamheden voor de
vereniging gedaan. Je hebt te kennen gegeven nog wel
verschillende hand en span diensten te willen verrichten. We
zullen in de toekomst dankbaar gebruik maken van je aanbod.
Ook waren we dit voorjaar op diverse beurzen van Groei en
Bloei met stekken en promotie materiaal.
De landelijke vereniging houd op zaterdag 18 juni de
Landelijke Vriendendag .

Voor de verdere activiteiten van onze regio verwijs ik jullie
naar de agenda en diverse artikelen in deze Bellenbode.

Derk te Brinkhof.

-2-

Vriendendag 2016.

Ook dit jaar houd de Landelijke vereniging een Vriendendag
en wel op zaterdag 18 juni .
Deze wordt gehouden in het tuininspiratiepark te Appeltern
tijdens Fleurig 2016 welke wordt gehouden van 13 t/m 19 juni.
De opzet zal anders zijn omdat er door Fleurig 2016 al veel
wordt geboden.
De NKvF zal met een stand aanwezig zijn en zal er een
fuchsiapresentatie worden gehouden met verkoop van
planten.
Maak van deze gelegenheid gebruik en kom naar Appeltern
om collega’s te ontmoeten voor het uitwisselen van gedachten
en ideeën. Er is op de vriendendag geen landelijke
plantenkeuring
Meer informatie vind u in de Fuchsiana’ s en de website
van de NKvF.

De op de leden vergadering voorgestelde busreis
gaat door de toch nog geringe belangstelling

niet door

Aangemelde personen krijgen geen extra
afmelding meer

Wel- Wee
Onze felicitaties gaan uit na een ieder die in de afgelopen
periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.

We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft, ernstig ziek
zijn , op een operatie wachten
van harte beterschap en veel sterkte toe.

-3-

-4-

Notulen jaarvergadering 24 Maart 2016.

Aanwezig: Leden.43
Met kennisgeving afwezig: dhr. J. Reintjes, familie Wissink (3x), familie ter
Hurne, mevr. Ineke Hofs, mevr. Ria Sloetjes, dhr. Jan Wisselink,
familie Stavermans, familie Geerlings, dhr. Deen, mevr. Koning, mevr.
Storteler, mevr. Wientjes en mevr. Schot.
De voorzitter vroeg de vergadering om een moment van stilte om alle
overleden, leden en donateurs te herdenken. dhr. Gankema uit Eibergen
en dhr. Berkelder uit Westendorp.
1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een ieder van harte welkom te
heten in het bijzonder ons ere lid dhr.Jos Damen. Een bijzonder woord van
welkom aan de nieuwe leden die deze vergadering voor het eerst
bezoeken. Indien men er behoefte aan heeft zich te introduceren, dan is
daar in de rondvraag ruimte voor.
"Een verslag van alle activiteiten komt aan de orde bij punt 4 van de
Agenda. één punt wil ik benoemen in deze opening en wel het Jubileum
van onze Landelijke vereniging met een show in de Botanische tuinen te
Utrecht. Onze regio heeft hier een bijdrage aan geleverd middels levering
van planten voor de aankleding van het terrein. Dank aan de leden die
hiervoor planten beschikbaar hebben gesteld. Onvermeld mag niet blijven
dat ons lid Piet Fortuin hier met een plant een prijs wist te bemachtigen.
Piet, namens ons allen van harte gefeliciteerd”: aldus de voorzitter.

Agendapunten 7 en 9 worden met instemming van de vergadering om
gedraaid.
2. Ingekomen en Uitgaande stukken.
Formulier, Opgave plaatsing Opentuinen in de Fuchsiana en op de
landelijke website.
Brief hoofdbestuur inzake herbenoeming mevr. Joke Koek en tot
penningmeester dhr. Cor Boom.
Contributie verhoging per 2017: met € 1,50 waarvan € 0,50 voor de regio.

3. Notulen jaarvergadering 20 Maart 2015. (staan vermeld in de
Bellenbode jaargang 2015 Nr.2)
Er waren geen op of aanmerking. Deze worden goedgekeurd onder
dankzegging aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2015.
Deze wordt voorgelezen en er zijn geen op of aanmerkingen hierover. De
voorzitter bedankt Gerrit Koerselman voor de samenstelling.

-5-

5. Financieel verslag Penningmeester over 2015.
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting op de cijfers ook hier
waren geen op en aanmerkingen. De voorzitter bedankt Ineke Wisselink
voor het samenstellen van dit verslag.-5-
6. Verslag kascontrole commissie over het boekjaar 2015.
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door de dhr. van Houte en dhr. Jansen
dhr. van Houte doet hiervan verslag en kan de vergadering mededelen dat
de bescheiden in orde zijn bevonden.

9.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar mevr. Ineke Wisselink. Aftredend en niet
herkiesbaar dhr. Piet Fortuin.
Het bestuur heeft dhr. Mastop bereid gevonden zitting te nemen in het
bestuur.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld waardoor mevr. Ineke Wisselink
is herkozen en dhr. Mastop tot het bestuur toe zal treden als vervanger van
dhr. Piet Fortuin. Hierbij worden beiden gefeliciteerd met hun benoeming.

"Piet, je was een prettige persoon om mee samen te werken. Je
had een duidelijke eigen mening die vaak op humoristische wijze
werd gebracht , maar de boodschap was duidelijk. We zullen je
nog lang herinneren als de zwemmer en drenkeling in de vijver bij
het museum Smedekinck als voorzitter van de jubileumcommissie.
Piet Fortuin namens ons allen bedankt voor je werkzaamheden
verricht als bestuurslid voor onze vereniging en we hopen je als lid
nog vele jaren te mogen begroeten bij de diverse activiteiten.
We willen dit afscheid vergezeld doen gaan van een waardebon en
een bloemetje.": aldus de voorzitter.

8.Voorstel Begroting 2016.
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting. De vergadering gaat
hier mee akkoord. De Voorzitter bedankt Ineke voor de samenstelling.

7.Benoeming nieuw kascontrole lid
Dhr. van Houte is aftredend niet meer herkiesbaar. Dhr. Mastop welke
vorig jaar is gekozen zou dit jaar hem opvolgen. Doordat dhr. Mastop is
gekozen in het bestuur vervalt hij als kascontrole lid.
Hierdoor hebben we dit jaar 2 vacatures .
Voor de vacature van dhr. Mastop stelt mevr. Joke Nijenhuis zich kiesbaar
en zal 2 jaar de boeken controleren Als reserve lid stelt mevr. Sinie
Walvoort zich beschikbaar en zal ter zijner tijd dhr. Jansen opvolgen. Vanaf
deze plaats wordt dhr. van Houte bedankt voor zijn werkzaamheden als lid
van de kascontrolecommissie.

-6-

10.Mededeling Hoofdbestuur.
De vergadering geeft goedkeuring tot herbenoeming van dhr. Cor Boom als
penningmeester voor een periode van 4 jaar. De vergadering geeft
goedkeuring tot herbenoeming van mevr. Joke Koek als lid van het
Hoofdbestuur voor een periode van 4 jaar.
De vergadering geeft na een hoofdelijke stemming goedkeuring om een
contributie verhoging van € 1.50 door te voeren in 2017.

Vriendendag gaat niet door op zaterdag 16 juli in Arcen , maar op
zaterdag 18 juni in de Tuinen van Appeltern. Dit zal tijdens de
Floriade 2016 zijn in de week van 12 t/m 19 juni. 75 standshouders
op gebied van tuinen en streekproducten zullen zich presenteren
De. N.K.v.F. zal er met een stand zijn. Kwekerij Zeelenberg zal een
Fuchsiapresentatie geven. De Landelijke plantenwedstrijd gaat niet
door en zal elders zijn, dit i.v.m het vroege tijdstip. Entree €
12,50 voor leden met gratis toegang voor partner of introducé.(zie
Fuchsiana
nr. 2 April 2016)

11.Activiteiten in de regio.
 Plant opkweekwedstrijd : dit is geworden de plant Joy Patmore.
 Lentefair Keijenborg : Zondag 17 april.
 Stekkenmarkt op zaterdag 7 mei a.s. bij fam Wisselink in
Gaanderen. Oproep aan de leden/donateurs om hier met hun
overtollige stekken c.q. planten te komen.
 Lenteweekend in Eibergen op zaterdag 30 april en zondag 1 mei
bij de Mallemse molen in Eibergen.
 Busreis meerderheid is voor, de vergadering kwam met
verschillende ideeën, afspraak het bestuur zal zo spoedig mogelijk
een brief naar de leden uit laten gaan voor opgave, datum, keuze
uit een 3_tal relevante mogelijkheden en de kosten van de reis . In
de Bellenbode nr 2 2016 worden de bijzonderheden vermeld.
 Zaterdag 13 en zondag 14 augustus open tuin dagen bij fam
Wisselink.

 Open Tuinen bij fam. Elsman : 24, 25 en 26 juni en 22, 23 en 24
juli zie ook hun website voor de open dagen.

 Eventuele Tuinentocht met op kweekwedstrijd: bestuur is op zoek
naar mogelijkheden.

Andere activiteiten:
Belangstelling en ideeën voor avondvulling: hier kwam onvoldoende
respons op. Opzet van de Jaarvergadering, de vergadering vind de huidige
vorm goed, er is geen behoefte aan een toegevoegde activiteit, aanvang
19:30 uur is een prima tijd.

-7-

12. Huldiging.
25 jaar lidmaatschap N.K.v.F
Dhr. F. Westhof uit Meddo,kreeg
de speld met bij behorende
oorkonde opgespeld door Ineke.
We hopen dat je nog vele jaren
lid mag blijven genieten van de
fuchsia. aldus de voorzitter.
Eveneens 25 jaar lid dhr. A.
Nieuwenhave uit Lochem, dhr.
Nieuwenhave was niet aanwezig.
Hij heeft een hartoperatie onder
gaan. De speld en oorkonde zijn hem reeds bezorgd. We wensen hem
veel strekte en hopen dat hij ook nog vele jaren mag genieten van de
Fuchsia.: aldus de voorzitter.

13. Rondvraag. Dhr. Kettering deelt mede dat de levering van Fuchsia's
voor het openluchtspel "Ja zuster, Nee zuster, helaas niet doorging het
toneelgezelschap levert deze nu zelf.
Piet Fortuin: verzoek om op witte Donderdag geen vergadering meer te
plannen. Joke Nijenhuis vraagt naar suggesties die er zijn voor de busreis.
( zie punt 11 activiteiten) brief wordt zo spoedig mogelijk gemaakt.

14. Sluiting.
Voordat de voorzitter de vergadering sluit wil hij nog enkele personen
bedanken die zich hebben ingezet voor onze regio. Namelijk Mientje
Giesen voor het verzorgen van het winkeltje en het bijhouden van de
ledenadministratie. Voor haar een prachtige bos fleurige bloemen.
Gerrit klein Wentink voor het verzorgen van ons clubblad .
Voor Gerrit een passende attentie.
De fam. Elsman, voor het verzorgen van onze wedstrijdplant .

"Tevens wil ik mede namens mijn vrouw jullie danken voor het medeleven,
middels kaarten, telefoon en bezoeken in de voor ons moeilijke periode na
het overlijden van onze zoon.
Tot slot allen bedankt namens het bestuur voor uw aanwezigheid, de
prettige wijze van vergaderen en wens u allen veel goeds toe en veel
succes met de hobby het houden van Fuchsia’s en hopen u allen weer te
ontmoeten bij onze activiteiten in de komende tijd": aldus de voorzitter Derk
te Brinkhof.

de secretaris Gerrit Koerselman.

-8-

-9-

Jaarprogramma : 2016

Vriendendag 18juni in Appeltern

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Open tuin Fam. Elsman

Baron v d Heydenlaan 24 Wichmond tel: 0575-441893
24-12-26 juni en 22-23-24 juli. open van 10.00-17.00 uur

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13-14 aug. opentuindagen bij
Jan-Ineke Wisselink Lovinkweg 24 Gaanderen

tuin open van 10.00-18.00 uur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 aug. plantenkeuring
planten inleveren van 15.00-16.00 uur
uitslag rond 18.00 uur.
Na de prijsuitreiking is er een gezellig
samenzijn met een buffetje prijs €10 opgave
voor 1aug. Bij Ineke Wisselink
dieet bij opgave vermelden.
tel.0315.324535

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zaterdag 1 okt. Inloop ochtend

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 okt. Bingomiddag

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 dec. Kerstmiddag

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-10-

Lente voor de Fuchsia

De dagen worden weer langer en iedereen heeft weer zin om
naar buiten te gaan, zeker als het niet meer zo koud is, want
het was lang koud dit voorjaar. De eerste keer dat we als
Regio 6 van de N.K.v.F ons gezicht
lieten zien was op de lentefair in de
Velswijk rond de wijngaard “Um d´n
olden smid op zondag 17 april. Nog
niet zo heel warm maar er waren
veel bezoekers en zodoende
hebben we veel stekjes verkocht .

Ons tweede uitstapje met een auto vol stekken was op 30 april
en 1 mei op het Lenteweekend in
Eibergen. Ook daar vonden veel van
onze stekken weer de weg naar
nieuwe eigenaren want ook daar was
het ongekend druk en prachtig weer

Op zaterdag 7 mei werd weer onze eigen stekkenbeurs
gehouden bij Ineke en Jan Wisselink. Meerdere leden hadden
weer heel wat stekken opgekweekt voor de liefhebbers en die
gingen grif van de hand.
Er waren wat minder
bezoekers dan voorgaande
jaren maar er werd goed
verkocht en het was erg
gezellig, zoals gewoonlijk,
en stralend weer.

-11-

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden:
Regio 6: Oost Gelderland

BESTUUR:

Voorzitter: DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL Ruurlo,
tel. 0573.452406, e-mail: [email protected]

Secretaris; Gerrit Koerselman Julianalaan 8,
7251 ER, Vorden. tel. 0575.552561.
e-mail: [email protected]

penningmeester/vice-voorzitter: INEKE WISSELINK,
Lovinkweg 24, 7011 JB Gaanderen. tel. 0315.324535, e-mail:
[email protected]

Wim Walvoort , Pr. Irenestraat 34,
7051 AZ Varsseveld. tel. 0315.244823,
e- mail: [email protected]

Wim Mastop, De Gaullestraat 42
7002 DW Doetinchem. tel.0314.330744.
e- mail w.[email protected]

Ledenraad N.K.v.F. :
DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL Ruurlo,
tel. 0573.452406, e-mail: [email protected]

Servicepunt: MIENTJE GIESEN, Nieuwe Kerkweg 24, 7031
HH Nieuw Wehl, tel. 0314.681784

-12-

-13-

Namen van planten voor de Achterhoek Trofee

Arels Annie, Arels Oranje Gloed ,Arels Lava ,Arels Naninajo,
Arels Tojo, Arels Willemien, Arels Nina, Arels Nadia, Arels
Fleur, Arels Zwaantje, Arels Avondzon, Arels Arjen, Berba,
Marco Boy, Berbanella, Berba's Trio, Berba's Coronation,
Berba's Fleur, Berba's Francis Femke, Berba's Impossible,
Berba's Inge Mariel, Berba's Ingrid, Berba's Delight, Berba's
Happiness, Berba's Love, Berba's Kirsten, Liemers Lantaern,
Martinus, Wehl's Parade, Jan Houtsma, Janneke, Dutch
Stefanie, Stad Bredevoort, Sanrina, Aladna's Marina, Fatima,
Baby Love, Mon Amie, Summernight, Aladna´s Sander,
Aladna, Elsstar, Grobo ´60, Rowie, Arthur Horning, Jopie,
Wieth, Jet, Het Jagershuis, Joop Doderer, Henry Hoefsloot,
Jan Wieggers, Braamt´s Glorie, Braamt´s Eerste, Annie
Buiting, Hettenheuvel, Jan Lammertink, Inge Frazer, Brechtje,
Dorry de Roever, Timmy, Spijk ´99, Remy Kind, Papa Henk,
Zelhem 1200, Marie Louise, Ineke Wisselink, Riek Beudel,
Stan,´t Galgenveld, Guus Hiddink, de Achterhoek, De Huet´s
Agaath, Jan van Hulten, Kasteel Slangenburg , Smedekinck,
Barbara van Kooperen, Oost Gelderland 2009,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naam: van de fuchsia voor de opkweek wedstrijd is

Joy Patmore

De rubrieken voor de Keuring:

1 Theo Giesen trofee (opkweek wedstrijdplant) .
2 Achterhoek trofee.
3 Oost Gelderland trofee (struik)
4 Oost Gelderland trofee (hanger)

-14-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Jaargang28_2016-1
Next Book
Jaargang28_2016-3