The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aof Jakapaht, 2019-05-14 02:27:00

PEA#2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน
WWW.PEA.CO.TH

สารบัญ

หัวข้อ หน้า
แนะนําการขอใช้ไฟฟ้า 1
ผ่านอินเทอร์เน็ต
การบํารุงรักษาหม้อแปลง 2

ความรู้เกี่ยวกับกําลังไฟ 3


เอกสารที่ใช้ในการขอใช้ไฟฟ้า 4


การใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน 5

การใช้ไฟฟ้าในฤดูฝน 6

การใช้ไฟฟ้าในฤดูหนาว 7


การเกิดเพลิงไหม้และการป้องกัน 8


การใช้ไฟฟ้าในกรณีน้ําท่วม 9

1
แนะนําการขอใช้ไฟฟ า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


เงื อนไขการขอใช้ไฟฟ า 

ผู้ขอใช้ไฟฟ า ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนีเจ้าของที ดิน หรือเจ้าของสถานที ใช้ไฟฟ า

ผู้มีชื อในทะเบียนบ้านที ใช้ไฟฟ า

ผู้มีสิทธิครอบครองสถานที ใช้ไฟฟ าตามกฎหมาย หรือตาม

สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื อจะขาย เป นต้น

หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ า


ของบุคคลธรรมดา
บุคคลที มีสัญชาติไทย

1. สําเนาบัตรประชาชน/ประจําตัวข้าราชการ/
สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานองค์กรรัฐบุคลที ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ )

1. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)บุคคลที มีสัญชาติไทย


2. สําเนาทะเบียนบ้านที ขอใช้ไฟฟ า
และสําเนาทะเบียนบ้านที มีชื อของผู้ขอใช้ไฟฟ าบุคลที ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ )
2. สําเนาทะเบียนบ้านที ขอใช้ไฟฟ า
บุคคลที มีสัญชาติไทย


บุคลที ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ )

3. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ
หรือสิทธิ ครอบครองสถานที ใช้ไฟฟ า

P E A C A L L C E N T E R 1 1 2 9 W W W . P E A . C O . T H

2ก า ร บํา รุ ง รั ก ษ า
ห ม้ อ แ ป ล งหม้อแปลงไฟฟ าเป นอุปกรณ์ที ถูกใช้ งานตลอดเวลา ซึ งอาจจะ


เกิดการเสื อมสภาพ และชํารุดได้ จึงจําเป นต้องได้รับการบํารุง

รักษาอย่างน้อยป ละ 1 ครั ง เพื อยืดอายุการใช้งาน


บ ริ ก า ร เ ส ริ ม ฟ รี บ ริ ก า ร ห ลั ก


1. ตรวจวัดค่าความเป นฉนวนของนํ ามัน
1. วัดโหลดการใช้ไฟฟ าป จจุบัน
หม้อแปลง(> 30 KV/2.5 มม.)2. ตรวจสอบค่าความต้านทานดิน 2. ตรวจวัดค่าความเป นฉนวนของ
ที ต้นหม้อแปลง ขดลวดแรงสูง - แรงตํ า

3. ตรวจสอบสารดูดความชื น
3. ตรวจสอบ TAP หม้อแปลง
SILICA-GEL (เปลี ยนสีหรือไม่)


4. ตรวจสอบขั วต่อสายแรงสูง - แรงตํ า
4. ตรวจสอบล่อฟ าแรงสูง
(ทําความสะอาด/ขันสลักเกลียว)


5. ตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง/
5. ตรวจสอบขนาดฟ วส์แรงสูง
ครีบระบายความร้อน และสภาพการติดตั ง


6. ตรวจสอบ Drop out fuse cut out
6. ตรวจสอบซีลยาง/ประเก็นและ
ฝาครอบ
7. ตรวจสอบเสา/คาน/รั ว
7. ตรวจสอบบุชชิ งแรงสูง - แรงตํ า


8. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ า และทําความสะอาด

8. ตรวจสอบระดับนํ ามันในถังอะไหล่9. ตรวจจุดต่อสายดินและสายนิวตรอล


10. มีการส่งมอบบริการตามระบบ ISO


ผ ล ดี ข อ ง ก า ร บํา รุ ง รั ก ษ า ห ม้ อ แ ป ล ง

1. เป นการป องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลง
2. ป องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิต

3. สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื อง
4. ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ นและคุ้มค่า

5. ป องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื อใหม่ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที
สํานักงานการไฟฟ าส่วนภูมิภาคในท้องถิ นของท่าน

3


กําลังไฟฟ าคืออะไร

วัตต์หรือแรงเทียนคือพลังไฟฟ าหรือกําลังไฟฟ า อุ ปกรณ์ไฟฟ า

ที มีวัตต์มากก็กินไฟมากกว่า ที มีวัตต์น้อย (ในเวลาเท่ากัน)

650-2,500


วัตต์

250-2,000 เครื องอบผ้าแห้ง

วัตต์

เครื องซักผ้า 300-1,300

วัตต์
43-95 เครื องเป าผม

วัตต์

โทรทัศน์สี 900-4,800

วัตต์

625-1,000 เครื องทํานํ าร้อนในห้องนํ า

วัตต์

เครื องดูดฝุ น 500-1,000

วัตต์

680-3,300 หม้อหุงข้าวไฟฟ า

วัตต์

เครื องปรับอากาศ 70-104

วัตต์

53-194 พัดลมเพดาน


วัตต์
ตู้เย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟุต) 45-75

วัตต์

พัดลมตั งพื น


1 กิโลวัตต์ คือ 1,000 วัตต์

1 หน่วย หรือ 1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตต์-ชั วโมง

คือพลังงานไฟฟ าของอุปกรณ์ไฟฟ า ขนาด 1,000 วัตต์ เป ดนาน 1 ชั วโมง

ตัวอย่าง : หลอดไฟหลอดละ 100 วัตต์ จํานวน 10 หลอด
รวม 100 X 10 = 1,000 วัตต์

ถ้าเป ดนาน 2 ชั วโมง ทั ง 10 หลอด จะเปลืองไฟฟ า

รวม = 1,000 วัตต์ X 2 ชั วโมง = 2,000 วัตต์-ชั วโมง
หรือ = 2 กิโลวัตต์-ชั วโมง หรือ = 2 หน่วย หรือ 2 ยูนิตอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ไฟฟ าและสายไฟชํารุดไฟรั ว

จะสิ นเปลืองเปล่าประโยชน์ และอาจมีอันตรายถึงชีวิต

4


การติดต่อขอใช้ไฟฟ้าเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสนWWW.PEA.CO.TH

การขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
1. สําเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า


2. สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน


3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน


4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)


5.


ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเ


ตอร์ (ถ้ามี)+ใบเสร็จเดือนสุดท้าย(ถ้ามี)
กรณีเช่าบ้าน


1. สําเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2. สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5. สําเนาสัญญาเช่าบ้าน พร้อมติดอากรแสตมป์
6. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

7. สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
8.

ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์

(ถ้ามี)


กรณีมอบอํานาจ


1. สําเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2. สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5. ใบมอบอํานาจ

6. สําเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้รับมอบอํานาจ
7. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

8.

ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์
(ถ้ามี)


หมายเหตุ
เอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถนํามาติดต่อได้ทุกกรณี


เช่น โอนเปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มขนาดมิเตอร์


**ถ้ามีเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
FOR REFERENCE:
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

5E-BOOK การไฟฟ้าใส่ใจการใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนWWW.PEA.CO.THสภาพอากาศ

ในฤดูร้อนประเทศไทยจะมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด

ทําให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ


บํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ล้างเครื่องปรับอากาศให้ปลอดจากฝุ่นละออง

และไม่เปิดใช้งานนานเกินไป เพื่อประหยัดพลังงาน

ปรับเปลี่่ยน

เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนไปใช้อุปกรณ์

ที่ประหยัดไฟ เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟโดยการ

นําหลอด LED มาใช้แทนหลอดไส้ธรรมดา


ปิดและดึง

ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

เพื่อป้องกันการตกค้างของกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบ

ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ถ้าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที

เพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่วที่จะทําให้เกิดอันตราย

6E-BOOK การไฟฟ้าใส่ใจการใช้ไฟฟ้าในฤดูฝน

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน


WWW.PEA.CO.TH


สภาพอากาศ

ในฤดูฝนประเทศไทยจะมีความชื่นในอากาศสุง

ซึ่งอาจทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความชื้นได้

บํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะการดูแล

ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแห้งอยู่ตลอดเพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร


ปรับเปลี่่ยน

เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนไปใช้อุปกรณ์

ที่ประหยัดไฟ เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟโดยการ

นําหลอด LED มาใช้แทนหลอดไส้ธรรมดา


ปิดและดึง

ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

เพื่อป้องกันการตกค้างของกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบ

ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ถ้าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที

เพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่วที่จะทําให้เกิดอันตราย

7
E-BOOK การไฟฟ้าใส่ใจการใช้ไฟฟ้าในฤดูหนาว

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน


WWW.PEA.CO.TH


สภาพอากาศ

ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างแห้ง มีความชื้นที่ต่ํา

ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดไฟรั่ว

และอาจเกิดอัคคีภัยได้


บํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่าชํารุดเสียหายหรือไม่

เพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่วที่อาจลามไปถึงการเกิด

อัคคีภัย หรือเหตุไฟไหม้


ปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนไปใช้อุปกรณ์

ที่ประหยัดไฟ เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟโดยการ

นําหลอด LED มาใช้แทนหลอดไส้ธรรมดา


ปิดและดึง

ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

เพื่อป้องกันการตกค้างของกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบ

ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ถ้าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที

เพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่วที่จะทําให้เกิดอันตราย

8

การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า
และ


การป้องกัน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสนWWW.PEA.CO.TH
การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า มักเกิดจากสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด

หรือจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธี ทําให้เกิดไฟรัดวงจร


ก่อให้เกิดประกายไฟและเหตุเพลิงไหม้ได้
การป้องกัน
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

หากพบว่าชํารุดรีบเปลี่ยนใหม่ทันทีติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วอัตโนมัติ

ต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้า
ถอดปลั๊ก

ปิดสวิทช์ทุกครั้งหลังใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

9


การใช้ไฟฟ้าใ นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน
WWW.PEA.CO.TH


ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า


ว่ามีความชื้นและได้รับความเสียหายหรือไม่


จัดการให้แห้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหาย

เปิดทําการ จันทร์ - ศุกร์เวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.
PEA 4.0 | มุ่งสู้การไฟฟ้าแห่งอนาคตPEA call center 1129


Click to View FlipBook Version