The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aof Jakapaht, 2019-05-14 02:37:11

PEA#3

การไฟฟ าส่วนภูมิภาค บางแสน

w w w . P E A . c o . t h

สารบัญเรื่อง หนาการแกไขไฟฟาขัดของเบื้องตน 1
Green Office 2ระเบียบการแตงกาย(พนักงาน) 3
คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟา 4
บทลงโทษเกี่ยวกับการดัดแปลงมิเตอร 5
ขอปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม 6
RCD ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 7
ชองทางเพิ่มเติมในการชําระคาไฟฟา 8

ก า ร ไ ฟ ฟ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค


1 1 2 9 P E A C A L L

C E N T E R
ตอบคําถามทุกป ญหา
เพื อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการรับบริการ คุณลูกค้า
การแก้ไข ต้องเตรียมข้อมูล


ไฟฟ า 1.หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ า 12 หลัก จากใบแจ้งค่าไฟฟ า
1.1 ชื อ - นามสกุล ผู้ที ขอใช้ไฟฟ า (เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ า)
1.2 ที อยู่ของสถานที เกิดเหตุ เช่น บ้านเลขที หมู่ที ชื อ
ขัดข้อง หมู่บ้าน ซอย ตําบล อําเภอ จังหวัด


1.3 สถานที ใกล้เคียงที เป นจุดเด่นใกล้สถานที เกิดเหตุ เช่น

วัด สถานที ราชการ
เบื องต้น 1.4 สังกัดการไฟฟ า (การไฟฟ าที ดูแลพื นที ของคุณลูกค้า)2. ชื อ-นามสกุล ของคุณลูกค้าผู้แจ้งเหตุ
3. หมายเลขโทรศัพท์ที สามารถติดต่อได้

4. วันและเวลาที ไฟฟ าดับ
5. ลักษณะของไฟฟ าดับ เช่น ดับหลังเดียว ดับบริเวณ

1 กว้าง (ดับหลายหลัง)
6. สาเหตุเบื องต้นที ทําให้ไฟฟ าดับ

สถานที สาธารณะ ป ายห้ามขีดเขียน


GREEN OFFICE
ปลอดบุหรี ผนังอาคาร การไฟฟ าส่วนภูมิภาค
ประหยัด - ลดใช้ Keep calm ป ายห้าม ถ่มนํ าลาย และ

พลังงาน and recycle อื นๆ บนที สาธารณะ
2

การไฟฟ า


ก า ร แ ต่ ง ก า ย
ส่วนภูมิภาค ป ฏิ บั ติ ง า น

อุปกรณ์ป องกัน การปฏิบัติงาน การป องกันภัยส่วนบุคคล บนที สูง นัยน์ตา


P E R S O N A L W O R K I N G
E Y E P R O T E C T I O N
P R O T E C T I V E O N H I G H
E Q U I P M E N T
ในการปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ บันได นั งร้าน ผู้ควบคุมงานต้อง การพ่นสีหรือการทาสีบนวัตถุใดๆ
มั นใจว่าสิ งเหล่านั นแข็งแรงพอถ้า การเชื อม ตัด หรือเผา
และสวมหมวกนิรภัยทุกครั ง
ไม่แน่ใจควรจะมี การยึดหรือคํ าไว้ การเจาะหรือบด หิน อิฐ คอนกรีต
ในงานสับ-ปลดสวิตช์แรงสูง
ให้ปลอดภัย โลหะ
ควรสวมถุงมือป องกันไฟฟ า
มั นใจว่าตนมีความรู้เรื องวงจร ขณะเติมสารเคมีในเครื องมือดับ
ต้องสวมรองเท้าให้มีขนาดพอ
ไฟฟ าขนาด แรงดันไฟฟ าตลอดจน เพลิง

เหมาะ และผูกเชือกรองเท้า อุปกรณ์ที จะปฏิบัติงานนั น

เรียบร้อย3

การไฟฟ าส่วนภูมิภาค


ตารางค่าธรรมเนียม


การขอใช้ไฟฟ าขนาด มิเตอร์

มิเตอร์ แรงสูง

ตํ ากว่า 69 เควี.
5(15) AMP. 5(45) AMP. 30(100) AMP.
1 เฟส 1 เฟส 1 เฟส ค่าไฟไม่เกิน 200 A. 30,000
ค่าต่อไฟ 300 ค่าต่อไฟ 750 ค่าต่อไฟ 1,500 ค่าไฟเกิน 200 A. 40,000
ค่าตรวจสอบ (ภายใน) 100 ค่าตรวจสอบ (ภายใน) 200 ค่าตรวจสอบ (ภายใน) 400 ค่าตรวจสอบ (ภายใน)
ค่าส่วนเฉลี ย - ค่าส่วนเฉลี ย 1,500 ค่าส่วนเฉลี ย 5,000 ไม่เกิน 30 A. 15,000 เกิน 30 A. 20,000
ค่าประกัน 300 ค่าประกัน 2,000 ค่าประกัน 5,000 ค่าส่วนเฉลี ย หม้อแปลงเฉพาะรายไม่คิด
รวม 700 รวม 4,450 รวม 11,900 ค่าประกัน หม้อแปลงเฉพาะรายทั งแรงสูง

แรงตํ า คิด KVA. ละ 400
15(45) AMP. 30(100) AMP.
3 เฟส 3 เฟส สูงกว่า 69 เควี. ขึ นไป
ค่าต่อไฟ 2,250 ค่าต่อไฟ 4,500 ค่าต่อไฟ 10000
ค่าตรวจสอบ (ภายใน) 600 ค่าตรวจสอบ (ภายใน) 1,200 ค่าตรวจสอบ (ภายใน) KVA. ละ 4 บาท
ค่าส่วนเฉลี ย 6,500 ค่าส่วนเฉลี ย 16,500 แต่ไม่เกิน 50000
ค่าประกัน 6,000 ค่าประกัน 15,000 ค่าส่วนเฉลี ย หม้อแปลงเฉพาะราย ไม่คิด

รวม 15,350 รวม 37,200 ค่าประกัน หม้อแปลงเฉพาะรายทั งแรงสูง
4 คิด KVA. ละ 400

แจ้งเตือนบทลงโทษเกี ยว
กับการดัดแปลงมิเตอร์
อั ต ร า ค่ า ค่ า ไ ฟ ฟ า
สั บ เ ป ลี ย น
เ บี ย ป รั บ ที เ สี ย ห า ย
มิ เ ต อ ร์

- ค รั ง ที 1

ห น่ ว ย ค่ า ไ ฟ ที ห า ย ไ ป ทํา ก า ร สั บ เ ป ลี ย น มิ เ ต อ ร์ ลู ก
เ สี ย เ บี ย ค่ า ป รั บ 5 พั น บ า ท

X จํา น ว น ป ที ใ ช้ ง า น ใ ห ม่ เ พื อ ใ ห้ ห น่ ว ย ค่ า ไ ฟ แ ส ด ง

- ค รั ง ที 2

ผ ล ต า ม ค ว า ม เ ป น จ ริ ง
ดํา เ นิ น ค ดี ท า ง ก ฏ ห ม า ย
5

6ข้อปฏิบัติในกรณีเกิด


เพลิงไหม้
ช่วย แจ้งช่วยผู้บาดเจ็บ เด็กๆ และผู้อยู่ในอันตราย โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แล้วจึงไปหลบในที ปลอดภัย หมายเลข

1 9 9
ดับ นําทางควบคุมพื นที เพลิงไหม้ นําทางเจ้าหน้าที ไปยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
เช่น การใช้ถังดับเพลิง

ช่องทางที่ 1 PEA smart+ 7

Application ของการไฟฟ้า

ใช้ได้ทั้งชําระและเช็คค่าไฟฟ้าช่องทางที่ 2 Application ในการทําธุรกรรมต่างๆ

ช่องทาง


การชําระค่าไฟฟ้า

8
ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว
RCD คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะ 1.ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
ทํางานตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหล 2.ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ผ่านเข้าออกมีค่าไม่เท่ากัน 3.ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใด
กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไปRCD

ระบบตัดไฟอัตโนมัติRCD มีทั้งหมด 2 แบบ
1.RCBO ใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่ว ไฟเกิน และไฟฟ้า
ลัดวงจร ใช้แทนเบรกเกอร์ได้
2.RCCB ใช้ตัดไฟรั่วอย่างเดียว จึงมักใช้ RCBO
ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์
RCCB

เป ดทําการ จันทร์ - ศุกร์

เวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.


PEA 4.0 | มุ่งสู่การไฟฟ าแห่งอนาตค

PEA Call Center 1129


Click to View FlipBook Version