The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aof Jakapaht, 2019-05-14 01:01:24

PEA#1

การไฟฟ าส่วนภูมิภาคบางแสน
W W W . P E A . C O . T H

สารบัญ


เรื อง หน้า
มาตรการ ประหยัดพลังงาน 1มาตรการ ประหยัดนํ ามันเชื อเพลิง 2
การติดต่อเรื องต่าง 3
โครงการลดใช้กระดาษ 4
โครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน 5
3 ข้อดีของหลอด LED 6
การละเมิดใช้ไฟฟ า 7วิธีใช้ app PEA smart+ 8

ช่องทางแจ้งเหตุไฟฟ าขัดข้อง 9
การประหยัดไฟภายในบ้าน 10

1มาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลั งงานจากแสงสว่างเป ดไฟสว่างเท่ าที จําเป น
และเมื อเลิ กใช้ควรป ดทุกครั ง


ลดการใช้พลั งงานจาก


เครื องปรับอากาศ
กําหนดเวลาที ชัดเจนในการเป ดใช้เครื องปรับอากาศ


เช่น 2 1 . 3 0 - 6 . 0 0 น . และ 1 3 . 0 0 - 1 6 . 0 0 น .
ลดการใช้พลั งงานจาก


อุ ปกรณ์สํานักงาน
ป ดคอมพิวเตอร์ หรือเครื องพิมพ์ต่ างๆ เมื อไม่ใช้งาน


W W W . P E A . C O . T H

2มาตรการ

ประหยัดนํ ามันเชื อเพลิง


ดั บเครื องยนต์ ทุกครั งเมื อจอดรถเพื อลดการเผาผลานเชื อเพลิ งโดยไม่จําเป น
และลดการสร้างก๊ าซเรือนกระจก
ไปทางเดี ยวกั น ไปด้ วยกั นในกรณี ไปติ ดต่ องานราชกาล หรือไปธุ ระที เดี ยวกั นควรไป
ด้ วยกั น เพื อประหยัดการใช้เชื อเพลิ ง


วางแผนและเลื อกใช้เส้นทาง


เลื อกใช้เส้นทางที ปลอดภั ยและรวดเร็วที สุดเพื อลดระยะเวลา

และเชื อเพลิ งที ใชเในการเดิ นทางลง


W W W . P E A . C O . T H

3
การติดต่อเรื่องต่างๆ


W W W . P E A . C O . T H

ผู้ใช้


ไฟฟ้า
แจ้งเรื่องที่จะติดต่อ กับ


เจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง

จุดคัดกรองจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกด


บัตรคิวตามเรื่องที่จะ


ติดต่อให้

รอคิวเพื่อใช้บริการจุดบริการ


ที่ต้องการ

4
ลดขยะจากกระดาษตอปกวา 3.9
ลด ลานตัน
ปัญ ลดจํานวนการตัดตนไมลง


เปนจํานวนมหาศาลหา

ลดมลพิษจากการพิมพดวยหมึก

สิ่งแวด การตัดตนไมลดลง= ชวยลดภาวะโลกรอนล้อม


50%โครงการลดการใช้กระดาษW W W . P E A . C O . T H

5


โครงการ

ใช้ลุงผ้าลด ร้อนอายุการใช้งานนานย่อยสลายง่าย

พกพาสะดวก


ประโยชน์

จาก ลดสารก่อมะเร็ง


การใช้ถุงผ้า ทําความสะอาดง่าย


มีความแข็งแรงW W W . P E A . C O . T H ใส่ของได้มากชิ้น

6
3 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร

ใ ช้ ห ล อ ด ไ ฟ L E Dใช้ได้นานกวา 50,000 ชั่วโมงหรือ 5 ปี ขึ้นไป

ประหยัด


กวา 80% เมื่อเทียบกับหลอดไสและประหยัด

กวา 60 % เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต

กินไฟน้อยลดอุณหภูมิภายในหองไดดีและไมมีรังสี UV

เป ดทําการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลาทําการ 8.00 น. - 16.30 น.PEA 4.0 | มุ่งสู่การไฟฟ าแห่งอนาคต
PEA CALL Center 1129

7
การละเมิดการใช้ไฟฟ า
1. บุคคลใดมาติดต่อหรือแอบอ้างว่าเป น

พนักงานของการไฟฟ าส่วนภูมิภาค เพื อ

รับจ้างดัดแปลงมิเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ า


2. แอบลักขโมยสายไฟฟ า

หรืออุปกรณ์ไฟฟ า
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที การไฟฟ าส่วนภูมิภาคทันที หรือ

แจ้ง 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั วโมง

เป ดทําการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลาทําการ 8.00 น. - 16.30 น.


PEA 4.0 | มุ่งสู่การไฟฟ าแห่งอนาคต

8ค้นหาสถานที

ชําระเงินค่าไฟฟ า
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ กฟภ.

สามารถแจ้งไฟฟ า
ขัดข้องได้สร้าง QRCODE และ ตรวจสอบค่าไฟฟ า
BARCODE เพื อนําไปชําระเงิน ข้อเสนอแนะ


หรือข้อร้องเรียน
แนะนําการใช้งานแอพ PEA SMART PLUS


ก า ร ไ ฟ ฟ า ส่ว น เป ดทําการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ภูมิภ า ค เวลาทําการ 8.00 น. - 16.30 น.
5 ถนน บางแสนสาย 2 ตําบลแสนสุข


อําเภอเมืองชลบุ รี ชลบุ รี 20130

9
PEA SMART PLUS+
1129 PEA CALL CENTER LIVE CHAT
ตอบคําถามทุกป ญหา แชทกับเจ้าหน้าที ออนไลน์


PEA MAP
สํานักงาน กฟภ. ใกล้บ้าน E-MAIL FORM
ติดต่อสอบถามผ่านอีเมล์
ช่องทางติดต่อแจ้งเหตุไฟฟ าขัดข้อง


ก า ร ไ ฟ ฟ า ส่ว น เป ดทําการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ภูมิภ า ค เวลาทําการ 8.00 น. - 16.30 น.

5 ถนน บางแสนสาย 2 ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

10
การประหยัดไฟฟ้า


ภายในบ้าน3 เทพ

ลดค่า

ไฟ

- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

- เลือกใช้หลอดไฟที่เหมาะสมกับการใช้งาน


*แนะนําหลอด LED ประหยัดและให้ความสว่างมาก- เลือกใช้ความร้อนที่เหมาะกับชนิดของผ้า
- ควรรีดครั้งละมากๆ ติดต่อกันจนเสร็จ


-เริ่มรีดจากผ้าบางๆ ก่อน
*ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
-ห้ามนําของร้อนใส่ตู้เย็น

- ห้ามเปิดประตูค้างไว้
-ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนัง 15ซม. ขึ้นไปW W W . P E A . C O . T H

เป ดทําการ จันทร์ - ศุกร์เวลา 8.30 - 16.30 น.


PEA 4.0 | มุ่งสู่ การไฟฟ าแห่งอนาคตPEA Call center 1129


Click to View FlipBook Version