The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านการปฏิบัติตน 1.2 คุณธรรม จริยธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muneerohma, 2021-10-20 04:04:10

ด้านการปฏิบัติตน 1.2 คุณธรรม จริยธรรม

ด้านการปฏิบัติตน 1.2 คุณธรรม จริยธรรม

องคป$ ระกอบท่ี ๑ การปฏบิ ตั ติ น
ด6านคณุ ธรรม จริยธรรม

จดั ทำโดย
นางสาวมณู ีเราะห$ มะนงุ

ตำแหนEง ครผู ช6ู Eวย

โรงเรียนบนั นังสตาวทิ ยา อำเภอบันนงั สตา จังหวดั ยะลา
สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต ๑๕
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒. ดา% นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

วตั ถปุ ระสงค- เพื่อให5ครูผช5ู ว9 ยมีความร5ูความเขา5 ใจและประพฤติปฏบิ ัติตนตามหลกั ศาสนาทีต่ นนบั ถือและ
จารตี ประเพณขี องชุมชน สังคม ชาติ มจี ิตสาธารณะ และประพฤติตนเปนL แบบอย9างทดี่ ขี องสังคม

รายการประเมนิ ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ
๒คณุ ธรรม จรยิ ธรรม (ระบขุ อ% มลู /สารสนเทศ/หลกั ฐานท่สี ะทอ% น หลักฐานอา% งอิง

ถึงพฤตกิ รรมการรกั ษาระเบียบวินัย)

- ปฏบิ ัตติ นตามหลกั ศาสนาอสิ ลามอย9างเคร9งคัด

- ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาและปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม
- เคารพหลักความเชอ่ื และการปฏิบตั ขิ องศาสนาอ่นื

- สนับสนุนให5นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับ
ถอื
- เขา5 รว9 มพธิ กี รรมในวันสำคัญทางศาสนาอสิ ลาม ส9งเสริมและ

สนบั สนุนให5นกั เรยี นปฏิบัตติ นตามหลักศาสนาทตี่ นเองนับถือ ๑. บัญชีลงเวลาการมา
- เห็นความสำคัญและเข5าร9วมกิจกรรมที่เปLนประเพณี และ ปฏบิ ัตงิ าน
วฒั นธรรมของของท5องถน่ิ หรือชุมชน ๒. สรุปการมาปฏิบัติ

- เข5าร9วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมสำคัญเปLนประเพณี และ ราชการ สรุปวนั ลา
วฒั นธรรมของชาติไทย ๓. สังเกตการแต9งกาย
- ปฏิบัติตนเปLนผู5มีคุณธรรมจริยธรรม เช9น เสียสละ มีน้ำใจ ประจำวัน

ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ มีมารยาทที่ ๔. บนั ทกึ การอยู9เวร
งดงาม ความรกั และเมตตาตอ9 ศษิ ย- ๕. ภาพกิจกรรม
- เคารพสิทธิเสรีภาพและยึดผลประโยชน-ของส9วนรวม

มากกว9าสว9 นตน
- เคารพความคิดเห็นผู5อื่น ไม9ยึดความคิดเห็นของตนเปLนใหญ9
ยึดหลักประชาธปิ ไตยในการทำงานและการใหบ5 ริการ

- รกั ษาความสามคั คีในหมูค9 ณะ
- ประพฤติตนตามกฎหมาย และเปLนแบบอย9างที่ดีงามแก9
นักเรียน

ภาคผนวก

คำรับรองของหวั หน%ากลุมP สาระการเรียนรู%การงานอาชีพ
เปLนบุคคลที่มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนเปLนแบบอย9างที่ดี รู5จักดำรงชีวิตอย9างเหมาะสม ปฏิบัติ
หน5าที่ด5วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให5แก9ทางราชการด5วยความเสียสละ มุ9งมั่น อบรม สั่งสอนศิษย-เปLนคนดี มี
จติ เมตตา ต้ังใจจดั การเรยี นการสอนใหม5 ีคุณภาพ มคี วามรกั และศรทั ธาในวชิ าชพี ครูอย9างน9ายกยอ9 งชมเชย
จึงขอใหค5 ำรบั รองในข5อมลู ดังกลา9 วข5างต5น มคี วามถูกตอ5 ง เปนL จรงิ ทุกประการ

ลงชอ่ื .......................................
( นายภูมิพงษ- วันเคารพ )

ตำแหนง9 หวั หน5ากลุ9มสาระการเรยี นร5ูการงานอาชีพ
วันที่ ...... เดอื น ....................... พ.ศ. .............

2.1 การปฏิบตั ิตนตามหลกั ศาสนาที่นับถอื อยาP งเครงP ครดั
- ข5าพเจ5าปฏิบัติตนตามหลกั ศาสนาทนี่ บั ถอื อย9างเคร9งครดั

2.2 การเขา% รวP ม สPงเสริม สนบั สนนุ ศาสนกิจของศาสนาทีน่ ับถอื อยาP งสม่ำเสมอ
- ข5าพเจ5าเข5าร9วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ส9งเสริมและสนับสนุนให5นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาท่ตี นเองนับถือ

2.3 การเห็นความสำคัญ เข%ารPวมสPงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ทอ% งถิน่ หรือชมุ ชน
- ข5าพเจา5 เห็นความสำคัญและเขา5 ร9วมกจิ กรรมท่เี ปนL ประเพณี และวฒั นธรรมของของทอ5 งถิ่นหรอื ชมุ ชน

เชน9 ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ รว9 มทำความสะอาดรั้วโรงเรียน

เชน9 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เข5าร9วมกจิ กรรม “ศลิ ปสe ร5างสรรค- สานสัมพนั ธช- มุ ชน”

2.3 การเห็นความสำคัญ เข%ารPวมสPงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ท%องถ่ิน หรอื ชมุ ชน

เช9น เข5ารว9 มกิจกรรมสานสมั พนั ธ-ชมุ ชน รว9 มงานรบั สะใภ5ของนักศกึ ษาฝhกประสบการณ-วิชาชพี ครู

เช9น เข5าร9วมกิจกรรมการแสดงความยินดกี บั บุคลากรในโรงเรียน ในโอกาสเขา5 รับตำแหน9งรองผู5อำนวยการโรงเรียน

2.4 การเหน็ ความสำคญั เข%ารPวมสงP เสรมิ สนับสนนุ เคารพกิจกรรมทแี่ สดงถึง จารีต ประเพณี วฒั นธรรมของ
ชาติ
เชน9 เข5าร9วมการรณรงค-ปกปอi งสถาบันของอำเภอบนั นงั สตา

เช9น ดูแลนกั เรียนในการรบั การอบรม จติ อาสาพระราชทาน

2.5 การมีจติ บริการ และจิตสาธารณะ
- ขา5 พเจา5 ช9วยเหลือด5านเทคนิคเบ้อื งตน5 แก9บุคลากรในโรงเรียน เมื่อมีปญj หาเก่ียวกบั การใช5งานอปุ กรณเ- ทคโนโลยี

เชน9 แก5ปjญหาการใชง5 าน wifi ในโรงเรียน

เชน9 ตรวจสอบดูแลการปดn ไฟ ปnดประตู หอ5 งคอมพิวเตอร- 2 และหอ5 งแนะแนว

2.6 การตอP ตา% นการกระทำของบคุ คลหรือกลุมP คนที่สPงผลตอP ความมั่นคงของชาติ หรอื ผลกระทบเชงิ ลบตอP
สงั คมโดยรวม
- ขา5 พเจา5 ร9วมส9งเสริมการปฏิบัติตนอย9างถูกต5อง เพ่ือปอi งกันการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Click to View FlipBook Version