The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

தூரன் சிறுவர் கதைகள்

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

தூரன் சிறுவர் கதைகள்

தூரன் சிறுவர் கதைகள்

ர வ கைதக

( றா ர கைதக )

ெப. ர

ர : ரேலகா

கைதக

ஓைல

ல தாமைர

லா பா

கட ட

ஓைல

ைட, ற க றவ கைள பா களா?

ைல ள ளமான த ைபகளாக ஈ களாக

அவ ைற ெகா ைட வ ஆ ச யமாக

இ . அ ப ெச ற பல ேப க ேச த ஒ

ட இ த . ஆ க , ெப க , ழ ைதக

எ ேலா அ ேல இ தா க . அவ க ஊ ஊராக

ெச , ஒ ேவா ஊ ல நா க த வா க . த

அ ேக த க ெதா ைல ெச வா க . அவ க

ஒ ைடயா . ேபா த ற இட

டார ட ேபா ெகா ள மா டா க .

டார அவ க ேவ ய ைல. ந ல ழ

ெகா ப யான ஒ ெப ய மர இ தா ேபா .

அதன த த க ெதா ைல ெச வ

வள பா க . ேவைல ெச வ ேசா

சைம சா வ மர த ேலதா . அவ க

ளமான கைள ஒ க ைறயாக க ெகா

வ பா க . அ த க அவ ைற ேலசான

த ைபகளாக , ஈ களாக பத

உபேயாகமா க க தா அவ க ைடய ெசா .

சைமய ெச வத ச பாைனக ல

ைவ பா க . ஊரா ேதைவயான ைட,

ற , த ட தலான சாமா கைள ெச ெகா

கா தா ய ச பா பா க .

இப படஅ த ட ேல ஒ ழ ஒ

ைபய இ தா க . ழ ைபய பா . அவ

ழ ைதயாக இ தேபாேத அவ ைடய அ பா

அ மா இற ேபானா க . பா ழ தா அவைன

கா பா வள வ தா . ஆனா , வயதாக ஆக

ழ யா ைல த ைபயாக ைட

ற கட ய ைல. அவ ைகக தள

ேபா டன. ஓ ஊ ேவேறா ஊ ேபாவேத

அவ க டமாக இ த . இ தா அத

ைட ற க உற ன கைள ய மா?

தா அவ ேவ ைண யா இ ைல.

அதனா எ ப ேயா க ட ப அவ க ட ெச வா .

அத ைபயைன அவேள ெகா ேபாவா .

ல சமய க ேல அ ட ேல இர க ெகா ல ேப

அ த ைபயைன ர ெகா வர உத

ெச வா க . ழ யா ஊ ேள ன

ைட ற கைள க யா . வனா நட க

யா . ஆதலா , அவ க இர ேப மர
அ ேலேய இ பா க . ம றவ அைனவ
ஊ ேள ேபா தா க
ெச த ைட ற கைள
பா க .

ழ யா ைட ற ெச ய யா டா

பைனேயாைலைய ெகா அழகான ைளயா

ெபா ைமக ெச வ ேல அவ ெக கா . ஓைலைய

பலவைகயாக , ந அவ ெபா ைமக

ெச வா . ைப உ க ெத மா? அத

ேள ய க கைள ேபா பா க .

ைபைய ஆ னா எ சத

உ டா . அைத ேபால அவ ேவ ைளயா

சாமா க ெச வா . வ அவ ப க ேல

உ கா அவ ெச வைதெய லா ஆவேலா பா

ெகா பா . அவ ெபய த கேவ . ழ அவைன

ெச லமாக த க எ வா .

ஒ சமய இ த ைட ற ெச றவ க ட

ஒ ராம ேல வ த ய . அ த ஊ ேல

பண கார க ைறய உ . ழ ைதக யய

ைளயா ெபா ைமக ேவ எ ேக டா க .

ைப அவ க க ைல. அதனா

அத ழ தாக க பைன ப ஓைலயாேல

ஓ அழ ய ெச தா . ப ைலகைளெய லா

வ அத அழகாக ப ைச சாய

ெகா தா . ெச ம ைண கைர

அழகான வ ற ெகா தா , அ த ெபா ைம

பா பத உ ள ைய ேபாலேவ இ த .

அத ஊ ழ ைதகெள லா அத ேம ஆைச

ெகா டா க . ஒ ெவா ழ ைத தன ேக அ

ேவ எ ேபா ேபா ட . அதனா , ழ அைத

ேபாலேவ இ பல க ெச தா . அவ பண

ைறய ைட த . "த க , இ த பண ைதெய லா

ைவ உன ந ல ெசா கா வா ெகா ேற "

எ வ ட ழ ஆைசேயா ெசா னா .

ய ெசா கா ேபா ெகா ள த கேவ

ஆைசதா . இ தா பா ேப ைச ேக அவ

ம அைடய ைல. அவ க வாட ெதாட ய

ஏென றா , அவ பா ெச கட

அ தைன ஆைச. அவ ைற அ த ஊ வக

க வா ெகா ஓ வைத பா அவ

மன வ னா . அைவெய லா தன ேக ேவ

எ ஆைச ப டா .

"பா , இ த கைள கேவ டா " எ அவ
க ெப ெகா ழ ட ெசா னா . அவ ட
ெக னா .

"த க , இ த கெள லா நம எத ?
மானா வா கலா . ெபா ைம
கா தா எ ன ேவ ஆ த ெசா னா .
ழ ஏ பட ைல
ேசா ேபா மா?" எ சமாதான

இ தா வ

இ வா ழ ய ம நா காைல ஒ ெப

ழ ட வ தன ெரா ப ெப ய யாக ேவ

எ ேக டா . இ வைர யா ெச

ெகா காத அள க ெப யதாக தன

ெயா ேவ எ அவ ெசா னா . அவ

தக பனா தா அ த ஊ ேல எ ேலாைர ட ெப ய

பண கார . அவ க ைடய ெப ய ம அ த ைட

ற க ேவா த த இட எ ராகேவ

இ த . அதனா அ த ெப ேக ட ேதா ட

இ த . அ ேல க ெவ

ஓ ெகா தன: க பா ன; ம க ஆ ன.

ப ைச க ெகா ெகா ேப ன.

இவ ைறெய லா பா ம ேயா த கேவ

மப மா ைக ைழ தா . இ பேலாக

இ பதாக அவ ேதா ய . அ ப ேய ஒ ப

ெம ைத த க ேல அம தைலயைண

சா தா . கமாக க வ த . அவ அ ப ேய

ேபா டா .

த கேவ ம ப க ைண ேபா பைழயப
மர அ ேல ஓைல த
ெகா ச ேநர ேம ப தா .
ப டாைடகைளெய லா இ ெபா
அவ ேம த

காேணா .

ேபான ெபா ைம ப க இ த , பா ெகா ச

ர ெவ தைர ப தா . த கேவ

த ெகா ச ஏமா றமாக தா இ த . ஆனா

ப க ேல ேபான அ த ெபா ைமைய

பா த மன ைத ய வ த .

அ த ெபா ைம இ வைர ம ப அத

மா ைக ேபாகலா எ ற ந ைக உ டா .

த கேவ ந ைக ேபாக ைல. ஒ ெவா

நா அவ ேபா அ த ெபா ைம

அவைன எ ெக லாேமா அ சயமான இட க

ெகா ேபாவதாக அவ கன க டா .

அ த பா ய ய ெபா ைமக ெச

ேபா அவ ேபால கவைல பட ைல.

ச ேதாஷமாகேவ ஊ ள ழ ைதக அவேன

அ த ெபா ைமகைள எ ெகா பா .

“இ த ேமேல ஏ ெகா எ ேனா வ றாயா?

அழகான மா ைக ேபாகலா . அ ேக

ைளயாடலா ” எ அவ ெசா ெகா ேட

ெபா ைமைய ழ ைதக ெகா பா .

ஆனா , அவ ெசா வ ம ற ழ ைதக

ள கா . ஏென றா , அவ க த கேவ

கன கைள ப ஒ ேம ெத யா . அவ ெசா ற

மா ைகைய ப ெத யா . அதனா அவ க ப

ெசா லாம ெகா பா க . ற த க

ேபா வா க .

ஒ ெவா ழ ைத ெபா ைம வா ேபா

த கேவ ச ேதாஷமைடய ஆர தா . த ைடய

ஓைல ேபானதாக இ தா அ தா ம ற

ஓைல கைள ட உய த எ அவ சயமாக

ந னா . அ தாேன அவைன த

ெகா எ ெக ேகா பற ெச ற ? ழ

இ ெபா அவ ட ேல ெகா ச ட ேகாப

ைடயா . “த க ந ல ைபயனா டா ; அவ

ைளயா ைபயனாக இ ைல. இ ேம அவ ெதா

ெச ைழ ெகா வா ” எ அவ

மன ேளேய ம யைட தா .

இ வா த கேவ அவ ைடய பா ழ

ச ேதாஷமாக வா வ தா க .

ல தாமைர

ெனா கால ெந வளநா எ ஒ ேதச

இ த . அ த ேதச அரச ைடய அர மைன

ேதா ட ேல ஒ ரமான தாமைர ள

உ . அ ேல நா ேதா ஒேர ஒ தாமைர மல ம

.அ த ல றமாக இ . காைல

ய ேதா ற சமய ேபா பா தா அ த

தாமைர மல ல ற ேதா அழகாக

இத கைளெய லா ெகா த

ேமேல . ேவ தாமைரேய க படா . அ த

நா ரா அ த ல தாமைரைய

ப ெகா வா .

இப இ ேபா ஒ நா ெர காைல

பா தா அ த ள அ மலரேவ ய ல

தாமைர ைவ காண ைல. யாேரா ரக யமாக வ

அைத ப ெகா ேபா டா க .

ம நா பா தா அ தாமைர ைவ

காண ய ைல. இ ப ேய பல நா க ல

தாமைர ேபா ெகா த.

அதனா ரா த ேகாப வ ட . டைன

உடேன க க ேவ எ அரச ட ேல

ெசா னா . ரா ெசா னா அரச எ த கா ய ைத

உடேன ெச வா . அ ப ேபா டைன

க க ஏ பா ெச யாமலா இ பா ? உடேன

அத ேவ ய ய கைளெய லா எ கலானா .

அ த தாமைர ள அர மைன ேதா ட

இ றத லவா? அ த ேதா ட ைத

அரச காவ ைவ தா . இர பக எ த ேநர

அ த ேதா ட நா ப க க ேபா ர க

உ ய க டேன ஜா ரைதயாக

ெகா தா க .

அ ப தாமைர மல கள ேபா

ெகா ேட த . அ த ர களா டைன தைட

ெச யேவா, க கேவா ய ைல.

ரா ேம ேகாப ெபா எ த . அவ

அரச ட ேல ேகாபமாக ேப னா . அர ள மர க

ஐ ேபைர உடேன த ட வப

ஆைண டா . அவ க எ ேலா ரா

ேகாப ைத க ச பய ேதா அவ னா

வ றா க .

“நம காவலா களா தாமைர ைவ

றவைன க க ய ைல. உ க

த ைதயா இ த கா ய ஆகாம ேபா ட . அவ

ெச த ய ெய லா பல ெகா க ைல. அதனா

உக நா ஒ உ தர ேபாட ேபா ேற .

அத ப க ெச தாக ேவ ” எ ரா பல த

ர ெசா னா .

அரச ேபசாம ெமளனமாக உ கா தா . ெகா ச

நா களாக அர த க ட ேல அ கா டாம

க ைமயாக நட வ வைத அரச மார க

அ தா க . ெர த க ைடய அ பான தா

இ ப மா டைத அவ களா ெகா ளேவ

ய ைல. அதனா அவ ட அ கமாக

ெந காமேலேய அரச மார க இ வ தா க .

இ ெபா அவ எ ன உ தர ேபாட ேபா றாேளா எ
கவைலேயா றா க .

ரா த மாரைன பா ேபச ெதாட னா .

"இ ைற இர ேல ளத காவ ய

ேவ . தாமைர ைவ றவைன

ெகா வர ேவ . அ ப ெச ய

தவ னா உ ைன பாதாள ைற அைட ேப .

அ த நாைள இர டாவ ராஜ மார

ேபாகேவ ” எ அவ க ஜைன ெச தா . அரச

வா ேபசாம தைலைய ெகா இ தா .

ரா உ தரைவ ேக ெகா அரச மார க
த க ைடய அைற ெச றா க . அ ேக ெச
ஆேலாசைன நட னா க .

எ ேலா தவ ைடய வய ப னா

இ . அவ ைத யமாக தா இ தா .

இ தா ம றவ க கவைலயாக இ த .

"அ ணா, நம ர க அ தைனேப ேச க

க யாத டைன எ ப க பா !

அப க தா அவைன க வர

மா ?” எ சன ேதா ேக டா க .

“த கேள, க எத பய பட டா . பய ப வ

ஆக அழக ல. நா டைன

சயமாக க வ ேவ . ரா ய மா

உ தர காக இ லா டா கா ேல நட ற

ைட அட வ அரச அவ ைடய ம க

கடைமய லவா ?” எ அ ண ைத ய ,

இர ேல காவ வத ேவ ய ஏ பா கைள

கவ தா . அவ ைக ேல தன ைல

அ ைப எ ெகா டா . இைட ேல க ைச க ,

அ ேல உைடவாைள ெதா க ெகா டா .

ஆனா , அவனா டைன க க ய ைல.

எ ப ேயா அவைன ஏமா

நட ட . அதனா , அவ பாதாள ைற

அைடப டா . ைற ேபாவத த

த கைள பா ஒ ஷய ெசா ல அவ

னா . ஆனா , ரா அத அ ம தர ைல.

அரச மார த த ைத ட ெக பா தா . அரச

ரா உ தர ேராதமாக ஒ ெச ய

ப லாம ேபசாம இ டா .

ம நா இர டாவ அரச மார டைன
க டைள.
க க ெச ல ேவ எ ப ரா
டைன
அத ப ேய அவ ெச றா . அவ

க ப ெவ ைட க ைல. அவ தன

த கைள ச க யாமேலேய பாதாள ைற

ேபாகேவ யதா .

இ வாேற றாவ அரச மார , நா காவ

அரச மார ளத காவ டைன

க காம பாதாள ைற ேச தா க . கைட

எ ேலா இைளயவனான ஐ தாவ

அரச மார ைடய ைற வ த . அவ ைபய . அவ

ெபய ரம . அவ வய ஆ ட ர ப ைல.

இ தா அவ டைன க க ேபாக

ேவ எ ரா உ தர ேபா டா .

ரம ைத யமாக ற ப டா . அவ அவ ைடய
ெகா டா .
ய ைல அ ைப எ ெகா ட

டைன பா தா உடேன அ ேபா

ேவ எ மான ெச ெகா டா .

ரம இர வ கேவ ைல.
மலர ேபா
ஜா ரைதயாக அ த நா காைல ள கைர
த ைர
தாமைர ெமா ைகேய பா ெகா

அம தா . அ க க

ெத ெகா டா .

ெபா சமய வைர யா வர ைல.
த ;அ
அ த தாமைர ெமா அ ப ேய இ

ெகா ச ெகா சமாக ய ெதாட ய .

ெகா ச ம கலாக ெவ ச பரவ ெதாட .அ த

சமய ேல ஒ அ தமான ப சவ ண ெயா

ள ேமேல ச த லாம பற வ த .

அ ேநராக ள ந ேவ தாமைர அ ேக
ெச அைத த கய
ெச த . அலகா ெகா ப

ரம அைத பா டா . ஆனா , அ வள
அழகான அ த ப சவ ண ேம அ ேபாட
அவ மன வர ைல.

"ப சவ ண ேய, அ த தாமைர ைவ
அழகான
ப காேத. ப தா உ அ ேபா ேவ . என

பறைவயா பதா , உ ைன ெகா ல ரம

மன ைல. அ த ரா ேவ ’ எ

ெசா னா .

ப சவ ண அவன ேப ைச ேக தாமைர

ைவ ப காம ப க ேல இ த ஒ மர ைள

வ அம த .

“ ரமா, உ ைடய அ பான ேப ைச ேக எ

உள த . உ அ ண மா க இ வா

ஒ ேம ெசா லாம எ அ ைப ேபா டா க .

ஆனா , நா அ த அ க த ெகா ைவ
ப ெச ேற ” எ
ெசா . ம த பாைஷ

" ைவ ப ெகா ேபானதா இ ெபா
க ட ப றா கேள- ேய
அவ க பாதாள ைற ரம ேக டா .

அ ப ெச தா ?" எ

"அ வா-அ ஒ ெப ய ரக ய . இ ேக இ

ேபச டா . ேப னா ஆப வ . எ ேனா அேதா

ெத றேத அ த மைல உ உள க

ேகா வ தா எ லா உன ெசா ேற "

எற .

ரம உடேன ற ப டா . தாமைர அ ப ேய

மல ததா காவ கார க அவைன

ைற ப த ைல. அ த ைவ காேணாெம றா

தா அரச மாரைன ைற ெகா ேபாக

ேவ எ ப ரா க டைள.

ரம க ட ப மைல ஏ னா . அவ
னா ெம வாக பற
வ கா ெகா ேட

ெச ற .

மைல உ ள க ேகா க

ெத த டேன , " ரமா, அேதா ேகா ெத ற .

அ ேபா ெகா ச இைள பா . நா ஒ ெநா

வ ேற . பய படாேத” எ ெசா ேவகமாக

அர மைன ேதா ட ைத ேநா பற த .

ரம ேகா ெச கைன வண
றா . அத வ ட.அ
தாமைர மலைர ப
க ைடய பாத வ த . அ த ைவ
ேபா வண ய .

“இ த ைவ ப டாயா ?” எ ரம
கவைலேயா ேக டா .

“ ரமா, கவைல படாேத. இ ேம அ த மாய கா ைய

ப பய ேவ ய ைல” எ உ சாக ேதா

ெசா .

"மாய கா யா ? அவ எ தாயா ரா ய லவா ?” எ
ரம ேக டா .

"அவ உ தா அ ல. அவ ஒ மாய கா . நா தா

உ ைடய தா . எ ைன இ ப ஒ யாக

ெச அவ எ ைன ேபால ேவஷ ேபா ெகா

அரச ட ேல ந றா . அரச அவ ட ேல மய

ட றா ” எ ெசா .

ரம ஒேர ஆ ச யமாக ேபா ட .
இ தா ெசா வைத வ அவனா ந ப

ய ைல.

அவ ந ைக ெகா ளா பைத பா .

“ ரமா, எ க ேண, நா ெசா வ உன

ந ைக ைலயா? நா உ ைன ேபால ம த

பாைஷ ேல ேப வைத ேக டா ந ைக

ற க ைலயா ?” எ ேக ட .

"ப சவ ண ேய, எ தாயாராக இ தா எ

அ ண மா கைள பாதாள ைற அைட ப

ெச வாயா ? இ த தாமைர ைவ ெகா

வராம தா அவ க கமாக இ பா கேள !” எ

அவ ேக டா .

“க ேண, அவ க எ லா ைற அைடப டதா

என க வ த தா . ஆனா , அவ க உ ைன

ேபால எ ட இர க கா ட ைலேய! இர க

கா தா , இ ேக அைழ வ ேப .

நா ரா யாக இ தேபா இ த க ேகா

தாமைர ைவ நா ேதா அ வ வழ க .

அத ப ேய யாக மா ய ற ெகா வ

க ைவ ேற . க ைடய அ ளா தா

நா இ உ ேரா ேற ” எ ற .

"இ த உ வ ைத மா ற யாதா ?" எ

ரம கவைலேயா ேக டா .

"அத தா உ ைன இ ேக அைழ வ ேத . அேதா

க ைடய ைக ேல ஒ ேவ றத லவா ? அைத

எ எ தைல "எ ற .

ரம அ ப ெச ய மன வர ைல.
இற ேம எ பய தா .

" ரமா, கவைல படாேத. கைன ப ேவைல

எ . உன உ தாயா ேவ டாவா?” எ ற

.

ரம இைத ேக ட ைத யமைட
ெசா னவாேற ெச தா .

எ ன ஆ ச ய ேவைல எ ய

மைற , ரம தாயா எ ேர றா .

அவ ரமைன க அைண த டா

"க ேண, வா. நா உடேன அர மைன ேபாயாக

ேவ . அ த மாய கா ேவட ைத உடேன

ெவ ப த ேவ . அவ உ அ ண மா க

ஏதாவ இைழ க ய ெச தா ெச வா .

அத ேன நா ேபாக ேவ . அ த ேவ ைன

எ ெகா . அ உ ைக ேபா அ த

மாய கா யா ஒ ெச ய யா " எ ெசா னா .

இர ேப கட ைள ெதா ற ப டா க .
அ த ேவைல
ரம த தா ெசா ப

எ ெகா டா .

தா மக மாக அர மைன ஓ வ தா க .
மாய கா ைய ைற த னா க .
அரச மார கைளெய லா ைற
பாதாள
தைல ெச தா க .

அரச த ைடய மய க ய யைட தா .

எ ேலா கமாக வா தா க . ரம அவ

தா க ேகா அ த அ த ல தாமைர

அ வைத ஒ நா தவறாம ெச வ தா க .

லா பா

க வயசான ழ ஒ இ தா . அவ உத ெச ய

யா இ ைல. ெசா த கார க இ ைல.

அவ த யாக ஒ ன ைச ேல வ வ தா .

அ த ழ யா ைடய ேபாக மா டா . யா அவ

வர மா டா க . அ ேல ள ழ ைதகெள லா

அ த ழ ைய லா பா எ வா க . லா ேள யாேரா

ஒ ழ , ரா ைட ெகா ற ேபால

ெத றத லவா? அவைள ேபால அ த ழ எ ெபா பா தா

ரா ைட ேல ெகா பா . அதனா அவைள லா பா

எ ழ ைதக டா க . அ த ேபராேலேய எ லா அவைள

ட ெதாட டா க . ழ ைதக ைவ த ெபயேர அவ

ைல ேபா ட .

அவ ைடய உ ைமயான ெபய யா ேம ெத யா .

ஏென றா , அவ யா ட அ கமாக பழ வ இ ைல: ேப வ

இ ைல. அவ சதா ெகா ேட இ பா . அ த கால ேல

எ ர க இ ைல. ரா ைடயா , அ த ைல ெகா தா

ெந வா க . ழ , அைத ெந பவ க ,

அ ைட ெகா ச பண ைத ெகா உண ெபா வா ,

வ வள வ தா . அவளா க ட ப ேவ ேவைல ெச ய யா .

வயதா டதா உட ேல அ தைன வ ைல.

ஒ நா மாைல ேல லா பா றஅ

ப றைவ ப த ெகா ச எ வ வத காக
சமய
ைசைய ெவ ேய வ தா . அ த ேல, அழகான

ஒ பய அல ெகா அவ பாத ேல வ த.

அத ேமேல ப ைச, வ ,

ல ஆய றக அழகாக ள ன. தைல
உ ேல ப ேபால
ன ெகா ேட த .

லா பா ைய அ ேபா ைக ெல தா . காெலா
ரத
ஒ த . அத ெதாைட ேல காய ப அ

வ த. “பா , எ ைன கா பா " எ ெசா வ ேபால

பா த . அத உட ெப லா ந .

லா பா , "ஐேயா பாவ ! யாேரா இத ேம க ைல

எ றா க ேபா ற" எ ெகா , ல

ப ைலகைள ப வ தா . அவ சா ைற ,

காய ஊ க னா . ஒ த காைல ேநராக ைவ ,

அத ஒ க ேபா டா .

ற ,அ த ைய ைச ெகா ேபா . த
க ப சாத
ெகா ச த க ைவ தா . ச அபட

எ வ அத ெகா தா . அைத சா

மய க தா அ ப ேய ப ட.

லா பா அ த ைய த ழ ைதைய ேபால

கவ வ தா . ல நா க ேல அத காயெம லா ஆ ேபா ;

ஒ த கா ச யா ட . இ ெபா அதனா பற ேபாக

த . ெவ ேபா தன ேவ ய இைரைய தாேன

ேத ெகா ட . ஆனா , அத ழ ைய வாழ மன

வர ைல. அவ டேனேய ைச வா வ த .

காைல எ இ ைமயாக பா . அ த பா ைட

ேக ெகா ேட ம ேயா ழ எ பா . இர ேல

பா ைட ேக ெகா ேட ழ க ேபாவா .

இ ப லகால ெச ற . அத ேள ழ க தள

ேபா டா . ைம னாேல அவ ைககா க ஓ டன. அவளா

ரா ைட றட ய ைல. அதனா உண ெபா

வா வத கா , பண ஒ இ ைல. ல நா அவ ப யாகேவ

ட க ேந ட . ல நாைள ைசைய ைள

ைரகைள , ேவக ைவ சா ஒ வா ப ைய

த ெகா வா . ல நாைள அ ைட கா .

அவ யா ட தன ைலைமைய ப

ெசா ல ைல. இ ேம நா உ ேரா யா எ ன பய ?

ற ட ேல உத ெப வா வ இ வான ' எ ைன ெகா

ேபசாம ப பா .

அவ ைலைமைய பா மன ெபா க ைல. அத

அ ைகயாக வ த . லா பா ப ேயா ப தா இ அவ

ப க ேல ேபா ப ெகா ; இைர ேதட ேபாகா . ழ அைத

அ ேபா ெகா , " ேபா இைர ேத சா வாடா,

க , என காக ப யாக ட காேத. உ ைன பா

உ ைடய பா ைட ேக தா நா இ ேபா ச ேதாஷ ப ேற .

உ உட ைப ெக ெகா ளாேத” எ ழ ைத ட ெசா வ

ேபால ெசா வா .

லா பா எ ப யாவ உண க க ேவ எ

அத யா த . யா டமாவ லா பா

ைலைமைய எ ெசா லலாமா எ றா , எப

ெசா வெத ெத ய ைல. அத ைடய ேப ம த க யா .

ஆனா , எ ப யாவ பண க அவ , ெகா க ேவ

எ ெச த . பண ைட தா லா பா

கவைலெய லா

ேபா . அவ ேசா ைட . இத எ ண

ேதா ய பண ேதட ற ப ட . நா ேதா

காைல மாைல வைர எ ெக ேகா அைல த . கைட ேல

ஒ நா , அ த த ேல ஒ த க காைச

ைவ ெகா லா பா ட பற ேதா வ த . அ த காைச

அவ ைடய பாத த

ேபா அள லாத ம ேயா த.
ஆன தமாக பா ெகா ேட லா பா ைய பா த .

லா பா அத அ ெப லா ட . தா

ப ட க டா எ பத காக எ ேதா அ த த க

காைச ெகா வ பைத அவ அ ெகா டா . அைத

ெகா ேபா கைட மா உண ெபா க வா ெகா ள

ேவ எ ப ஆைச எ பைத ெத ெகா டா .

அவ ேம இ அ அ கமா .

ஆனா , லா பா அ த த க காைச தன காக எ

ெகா ள ப ைல.

'இ யா ைடய ெசா ேதா. இைத நா என காக பய ப னா

கட அைத ச ெய ைன கமா டா . இ வைர நா யா ைடய

ெபா ைள என காக எ ெகா ள ைல. சாக ேபா ற வய ேல

அ ப ெச யலாமா?' எ அவ எ னா . ட ேநர இ ப

ைன பா , அ த த க காைச தா ைவ

ெகா ள டா எ லா பா ெச தா . ஆனா , அ த காைச

எ ன ெச வ ? அத காக ம ப எ ண ட ெதாட னா .

அ த ஊைர ஆ ட அரச க ந லவ . அவ ஒ ஏ பா

ெச தா . ஏைழக ேசா ேபாட , ஒ ெப ய ஏ டா

அ த ைர ல க பா ச பண ைறய ேவ

றெத , ெச வ பவ க தாராளமாக பண உத ெச ய

வர ேவ ெம மக ெத ய ப தா . ழ

அ இ ெபா ைன வ த . அரச ஒ ெப ய உ ெப ைய

அ த ஊ ேகா ேல ைவ தா . ப தா யா

ேவ மானா ேகா ெச , அ ேல பண ேபாடலா . அ ப

ைட பண ைத ெகா ஏ உ டா க அரச எ தா .

“ ெகா வ த த க காைச அ த உ ேல ேபா டா

எ தைனேயா ஏைழ க உண ைட . ஏ டா நா ைட

ெச ளதாக ெச ய அ உத யாக இ ” எ லா பா

க னா . அதனா த ளா த ளா ெம வாக நட . ேகா

ெச , அ த த க காைச உ ேபா வ தா .

ழ ந ெல ண ைத அ ெப ைமயைட த .

இ தா , தன எ ண ைறேவற ைலேய எ அத வ த

உ டா . அ ம நா ஒ த க காைச ெகா வ

லா பா னா ேபா ட . அ த காைச ெகா டாவ

லா பா உண ெபா வா ெகா ள ேவ எப

ஆைச. ஆனா , அவ அைத உ ேபா டா .

ல நா க ன இ ப ேய நட வ த . ஒ நாைள காவ அவ

ஒ த க காைச தன காக ைவ ெகா ள மா டாளா எ அ த

த . அத ைடய ேப ேல எ னெவ லாேமா ெசா

பா த . லா பா அத க ந றாக ெத த . இ தா

த க காைச தன காக எ ெகா ள அவ ப ைல. "க ,

என காக வ த பட ேவ டாமடா. ந நா ம கெள லா க ப டா

அ ேவ ேபா . இ த உலக ைமயாக நா எத காக இ

இ த உட ைப கா பா ெகா க ேவ ?" எ அத ட

னா . சன ேதா அவ ேப ைச கா ேல வா ெகா ட .

இ ப க, ல நா களாக உ ைய நா ேதா இர ேல

ற பா ேபா , அ ேல ெவ யா ெச பா ெச த

நாணய கேளா ஒ த க கா இ பைத பா அரச

ஆ ச யமைட தா . ஒ ெவா நா யா இ ப த க கா

ேபா றவ க எ க க ேவ ெம அரச

ஆைச டா . அத காக ல ஆ கைள ய , மைறவாக இ ,

உ பண ேபா றவ கைள கவ ப அவ ஏ பா

ெச தா .

லா பா யா ஒ நா நட க ட ய ைல. ப யாக

ட பதா ைக கா க ஓ ேபா டன. இ தா அவ மன

தளர ைல. அ ெகா வ த த க காைச உ

ேபா வத காக அவ ற ப டா . ப மய க தா தைல ற

ெதாட ய . கா க த ளா ன. அதன அவ உ கா த ைல ேலேய,

கா கைள ைககைள ெம வாக னா தைர ைவ

ைவ ேகா ேபானா . உட ஏ ப ள தள ைய ,

வ ைய ெபா ெகா , ெம வாக ேகா ைல அைட , அ த

த க காைச உ ேல ேபா ட ேவ எ அவ ஆைச.

ேகா ைல அைட த அவ ச ேதாஷ உ டா ட.

ந லெதா ட உத ெச ய ேபாவைத ைன ெப ைம

அைட தா .

அவ கட ைள உ த க காைச

ேபா வைத அரச ைடய ஆ க க ெகா டா க . அைத அவ க உடேன
அரச
அரச ட ெத தா க . இைத ேக ேம
ைய ச
ஆ ச யமைட தா . லா பா ைன தா அவைள ப வர

ெத ெகா ள ேவ எ .

இ த அரச க ந லவ . ம க ட அ ைடயவ . ற த

ர . அவ ன ழ ைதயாக இ தேபா அவ ைடய த ைத

அரசா ெச வ தா . அ ேபா பைகவ க அ த ஊைர

ேகா ைடைய ெர எ வ தா னா க . த ைதயா

பைகவ கைள ேதா க க ய ைல. ஏென றா , பைகவ க ைடய

ேசைன க ெப யதாக இ த . அதனா அவ ைடய த ைத ர ேதா

ச ைட ெச பய லாம ேபா . அவ உட பல இட க

காயமைட ேபா கள ேலேய இற ேபானா . பைகவ க

ேகா ைடைய ெகா டா க . ஆனா , ன ழ ைதயாக

இ த இ த அரச அவ க ட க ைல. யாேரா ல ேப அவைன

இரக யமாக அ த ஊ எ ெகா ேபா , ேவ யா

ெத யாம வள வ தா க . அவ தா அரச மார எ ப

ெத யா . அவ இ ப வயதான ேபா தா அவ ட உ ைமைய

ெசா னா க . அவ உடேன ஒ ேசைனைய ர வ , பைகவ கைள

எ ேபா , அவ கைள ஊைர ர ய தா . அவேன

அரச ஆனா . ம கெள லா அவ ைடய ர ைத க

ம யைட தா க .

இ ப ப ட ரனான அ த அரச , ம நா காைல

லா பா ைய ேத ெகா அவ ைடய ைச ேக வ டா .

“பா , உன இ த த க கா ஏ ? எத காக இைத உ நா

ேதா ேபா றா ?” எ அவ ேக டா .

லா பா அரசைன பா த த ெகா ச
றெமா
பயமாக தா இ த . இ தா அவ ட.

ெச யாதவளாைகயா அவ ைடய பய ைர றைத , அைத
ேபா வைத
தன எ ேதா த க கா ெகா வ ெகா

அவ தன காக ைவ ெகா ளாம உ

அரச ெத வாக னா .

அரச உ டான ஆ ச ய ைத ெசா ல யா . அவ

லா பா ைய ம யாைதேயா அ ேபா பா ெகா ற.

அ த ேவைள , ெவ ேய ேபா த , த ைடய ஒ

த க காைச ெகா வ லா பா னா ைவ பைத

அவ பா தா . ழ ெசா வ உ ைம எ அவ

ெத ட .

ற , அரச , அ த எ த க கா
க ேவ ெம ைன தா .
ெகா வ ற எ க

அத காக க றைமசா களான ல ேபைர அவ ெபா எ தா .

அத காைல எ த ட எ ெக லா ேபா ற எ

ெத ெகா வத காக, அத னா எ ப யாவ ெதாட ெச

கவ ப ஏ பா ெச தா . அ த ஊைர ேச த

ேகா ைட வ க பழைமயான . அரச ைடய ேனா க பல

ஆக னாேல அைத க தா க . அ த ேகா ைட

வ ேல, எ ேகா ஒ ப க , தா த ஒ ெபா அத

ைழவைத , அ ப ைழ ெவ வ ேபா

த க கா ஒ ைற ைவ பைத ஒ வ

நா க ேல க டா . அவ அைத உடேன அரச

ெத தா . அரச ஆ ச ய ேம அ கமா ட . பல ேப

அவ ட த ஒ ெச அவ ைடய ைன அத

சமய ெர வ த . அதனா அவ அ த ம வைர

ப ேசா க ஆ கேளா ைர ெச றா . ேவைல கார கைள

அ த ெபா த இட ேல சவைர இ ப உ தர ெகா தா .

ேவைல கார க அ ப ேய இ தா க . அத ேள, ஒ

தைள அ டா ேல ைறய த க கா த க நைகக இ தன.

அ த ேகா ைடைய இ த அரச ைடய த ைத ஆ ட கால

பைகவ க ெகா டா கள லவா? அ ப பத ன

இ த அரச ைடய த ைத யா ெத யாம அர மைன த

ைல ய த ெபா கைளெய லா இ ப எ ேகேயா மைற

ைவ டதாக பல ேப ெசா ெகா வா க . அரச

அ த ேப ைச ேக றா . ஆனா இ , வைர அத

ெபா க எ றன எ யா ெத ய ைல.

உத யா அைவ இ ெபா அரச ேக ைட டன.

அைத ெகா ஏ டா க அரச உடேன ஏ பா ெச தா .

அத " லா பா ஏ " எ ெபய ட ேவ ெம ெச தா .

லா பா ைய அரச ெவ வாக க தேதா அவைள

அர மைன ேலேய வ ப யாக ேக ெகா டா , ஆனா ,

லா பா தன ைசைய ேபாக இைசய ைல. “இ த

நா இ ேகேய ச ேதாஷமாக இ ேறா . எ க

ெப ய எத ?” எ அவ டா . லா பா

வச காக உண காக அரச எ லா ஏ பா கைள ெச

ைவ தா . இ ெபா ஒேர ம . இ ைம இ ைமயாக

பா ெகா ேட இ த .

அ தஊ ம க லா பா ைய ப ந றாக ெத

ட . அதனா பல ேப ஒ ெவா நா அவைள பா ேபச ,

அவ வண க ெத க வர ெதாட னா க .

கட ட

1 கட ட

வயதான ழவ ஒ வ இ தா . அவ க ஏைழ. அவ

உத ெச பவ க யா ேம இ ைல. அதனா அவ தாேன பா ப

பண ச பா தா தா ைழ க .

அவ ஒ அட த கா ப க ய ைச ஒ

ேபா ெகா டா . அ த கா நா ேதா றஒ வ வா .

ற அைத ைமயாக க வா . ப க இ த ஒ ப டண

அைத , அதனா ைட பண ைத ெகா வ வள

வ தா . ஆனா , ற ைமைய தைல ைவ

ழவனா ம ெச ல மா ? அத காக அவ ஒ க ைதைய

வள வ தா . அ த க ைத ேம ற க ைட ைவ

ப டண ஓ ெச வா . ற வ பண ைத ெகா

சைமய ேவ ய அ ப த யவ ைற வா வ வா . இ ப

அவ வா நா க ெகா த.

இள வய ேத அ த க ைத றைக ம ெச றதா

அத கா க இர ெகா ச ெகா சமாக உ ப க வைள

டன. அதனா அ த க ைத நட ேபா கா க ஒ ேறா

ெடா இ ெகா . அ ப இ ெகா ேபா “கட

ட , கட ட ” எ ச த ேக . க ைத ைரவாக

ஓ ேபா இ த ச த ேம அ கமாக ேக . அதனா அ த

க ைத ழவ ‘கட ட ’ எ ேற ெச லமாக ெபய

ைவ டா .

ப டண மாைல ேநர ய ற ழவ

சைமய ெச ய ெதாட வா . அத காக அ ைய ப ைப

த த த யாக ேபா அ உைல இ வா . அ ப

ெச வதா ைட க ைர த க ைத ைவ பா . க ைத

ஆவேலா அைத ைச ப கமாக ெவ ேய ேமய

ெச . ந றாக இ வைர அ ேம ைச

வ.

ைச ப க உ ள கா ேல க இ தன.

அவ றா இ த க ைத ஏதாவ ேநராம இ பத காக

ழவ ஒ த ர ெச தா . ந ல ெச ம ணாக பா ெகா

வத கைர தா . அைத க ைத கா கைள

உட வ ந றாக னா . ப ைச தைழைய கச

க ைத கா க க பேசெல சாய னா .

இ வா ெச த ற பா தா க ைத உ வேம அைடயாள

ெத யாம மா ட . ஏேதா ஒ ேநாதமான ல ேபா அ கா

அ த . சாய ெகா ச ம ேபா ம ப அ வா .

இ வா ெச த ற தா பய லாம க ைதைய
அ க ர ெச லாம ,
ேமய டா . இ தா க ைத கா ைச வ மா அவ

அ க ேநர இ ேல ெவ இராம

பழ இ தா .

இ வா க ைத எத வராம கால

ஓ ெகா த . ஒ நா க ைத கா ேள ெகா ச

ைழ தா ப ைறய ைட எ ேதா ய . ைர

ைச டலா எ எ ெகா கா உ ேள

ேமய ெதாட . உ ேள ேபாக ேபாக ப ைறய

வள பைத பா , அைத ேமய ேவ எ ற ஆைசயா அ

அ க ர ெச ட . ெர ய மைற ந றாக இ

க ட ெதாட ட.

அ த ேவைள ேல ஒ எ ேர வ த . ைல ேமயேவ

எ ற ேபராைசயா உ ேக ஆப வ ேபா த . இ தா

நட ேபானைத எ வ த ப வ பய ைல எ அத

ப ட . அதனா கட ட ைத ய ைத இழ காம

ட த பேவ எ எண ெகா த.

பல ளதாக இ தா இய ைகயாகேவ ச ேதக ள

க . இ த ச ேதக கட ட உத யாக அைம த .

எ ேர வ த கட ட ேம உடேன பா
ெகா ல ய ெச ய ைல. ‘நா பா ள ல க ேபா இ
இ ைலேய! இ ஏேதா ேபா இ றேத! இத
மா யான ல

ெபய எ னவாக இ ? இத ேம பா தா ஒ ேவைள ஆப தாக

ேமா?’ எ ேயா த . எத அ ேக ெச ேப பா ேபா

எ அ ெம வாக நக வ த . வ சாய ப ைச சாய

கட ட ைய யேதா ல காக ெச தன. ச

அ வ த , “உ ெபய எ ன?” எ தய க ேதா

க ைத ட ேக ட .

“கட ட ” எ ைத யமாக க ைத ப
ெசா .

ெபயைர ேக ட ேம ச ேதக வ ட . ‘இ த

மா ெபயைர நா ேக டேத இ ைலேய! மா , மா எ இ வா பல

க கைள ப ேக ப ேற . கட டஎ

ேக ப டேத இ ைலேய! இ தா ந சா ேபா ’ எ

தன மான ெச த .

“உன அ ண த க உ டா?”

இர ேப அ ண உ . தவ ‘சட ட ’ ; இர டாவ
அ ண ெபய த இ ைல" எ
கட ட மட ட '. என
ேக ட இ த ெபய கைள
ப ெசா . ட . “ெபயெர லா
ேநாதமாக இ ேக ட .
ேம ச ேதக அ கமா

றேத!” எ தா த ர

“ஆமா , தஅ ண க ைத ‘சட ’ெக
ட . இர டாவ
க ெகா வா . அதனா அவ சட
க பா . அதனா அவ
அ ண, எ ைப ‘மட ’ எ க ேப . அதனா நா

ெபய மட ட . நா ‘கட ’ எ

கட ட ” எ ற க ைத.

“அ ச . எ ேலா ேம ட எ ெபா வாக எ ப
ெபய வ த ?"

“அ வா? அ எ க அ ைமயான ப ட ெபய ” எ க ைத

தைலைய ெகா ெசா .

“யா அ ப ப ட ெகா தா க ?”

“ந க ராஜாதா ெகா தா . ேவ யா ெகா பா க ?”

“எத காக அ ப ப ட ெகா தா ?”

“எ லா எ க ர ெசயைல ப அ தா ெகா தா .

தஅ ண கைள ‘சட ’ எ க ெகா றா . ன

அண இ கைள ‘மட ’ எ க ெத தா . நா

அவ கைளெய லா ற ேவ ெம இ வைர இ

ெதா ஒப கைள ‘கட ’ எ க ெகா ேற .

இ ஆக ைல. ந ல ேவைள, இ ெபா வ

அக ப றா . உ ைன ‘கட ’ எ க ெகா டா

ச யாக ஆ " எ கட ட தன வாைய

ற ப ைல கா .

பா க அ பய ஓ ேய ேபா ட . க ைத ப ைலெய லா
கேவ இ ைல. த னா ேபா எ ஓ ட .

‘ப ேம த ேபராைசயா உ ேக ஆப

வ ேபா த . ந ல ேவைள, ைத ய ைத இழ காம அ ைவ

பய ப த ேன . இ ேம இ வள ர வரேவ மா ேட ’ எ

எ ெகா ேட ழவ ைடய ைசைய ேநா ேவகமாக க ைத

நட த . அ ெபா கா க ‘கட ட , கட ட’

எ ச த ெச வைத ேக க ேவ ேம!

2 கட ட ப டண ைர

அத ைர னா தா ஒ பேம ப ஆ க ேம
அைத
ைழ வ த . ஆனா , இ ேபா அ ழடா ட . இ ேம

வ ஒ ட யா . அதனா ஜ கா கார ெகா ச

இர க லாம அைத த ைட ரஅ டா .

பாவ , அ த ழ ைர க ெகா ேட கட த .

சாைல ஓர க ைள த ைல ேம தவாேற ெம ல ெம ல அ

எ ைவ த . அ ப ேய அ ப டண ைத அத அ உள

கா வ ேச த . அ தா அ கட ட ைய மாைல

ேவைள ச த .

ற ம ப டண ெச அ ெபா தா கட

ட வ த . வழ க ேபா க ைர தட அ

ைசைய ெவ ேய ேமய வ த . வ த இட ேல அ அ த

ழ ைரைய ச த . தன ஒ ந ல ேப ைண

ைட த எ அத அள லாத ம உ டா . அதனா அ

ழ ைர ட த அ பாக நட ெகா ட . ைர , இ ப

ேநாதமாக சாய ய க ைதைய பா தேத இ ைல. அதனா

அத கட ட ட அ றத .

இர உ லாசமாக ேப ெகா ேட கா

ேமய ெதாட ன. கட ட ஒ ந லந ப ைட த
எ பைத
ம யா , அ கா அக ர ேபாக டா

அ ேயா மற ட.

ைர பல நா ந ல ப ைச ைல காணாம வ

வா ட த . அதனா அ உ சாகமாக கா

ேமயலா . ப ைல ைறய றதா அத உட ஒ ய

ெத ட வ ட .

இ ப க ைத ைர கா இ ேநர

வ வைத ட ைன காம ேப ெகா ேட ேம தன. அ த சமய

ஒ அ வ த . அ . னா கட ட ர அ த

அ ல. இ ேவ ஒ . ஆனா , க ெக லா இய பாக

இ ச ேதக அ த இ த.

அத , ைரைய பா த ைல; க ைதைய

பா த ைல. ப ைச வ வ ண ெகா ட ஒ ல ைக அ

பா தேத ைடயா . ழவ அ காைல தா தாக சாய

இ தா .

அதனா ெப ய ச ேதக வ ட . ‘இ த

ல க த ைன ட பல ளைவகளாக இ தா எ ன ெச வ ?

பல ளைவயாக இ லா டா இ ப பய கா ேப ெகா ேட

இ மா ? இவ ேம பா தா த உ ேக ஆப வ

ேமா?’ எ இ வா மன ைத ழ ெகா ேட ப ப

வத .

அ த சமய கட ட ைய பா ட.
யா கா அக ர
‘ ய நப ைட த ம

ேபாக டா எ பைத மற ேடேன!’ எ ெகா ச
கல கமைட த . இ தா , அ த
ேவ எ ஒ த ர ெச த . ட எ ப யாவ த ப

உடேன அ ைர கா ெம வாக ெசா : “இ த

ட உ த ப இ தா ந ல வ . ேழ ப ெகா . நா

உ ேல ஏ ெகா ேற . உடேன எ ைய ேநா

னாேல பா ெச . அத ற ம றவ ைறெய லா நா

கவ ெகா ேற ” எ ைர ட த த ர ைத எ

.

ைர ஒேர பய . அத கா க எ லா ந க

ஆர தன. இ தா , க ைத ேப ைச ேக காம ட

உ த ப யா எ எ ேழ ப த . கட ட

அத ேம ஏ ெகா ட .

உடேன ைர எ ைய ேநா ேவகமாக னா பா த .

“ஆஹா! ந ல ேவ ைட ைட த . ைய பல நாளா . இ த

இ ேபா என ைட த " எ கட ட உர த

ர . ைரேயா னா பா பா வ த . அதனா

பய ட . க ைத ெப ய ச த ைத ேக கேவ

, ‘த ேனா , ைழ ேதா ’ எ ஓ ேய ேபா .

இத ஒ ள ந ம யாக இ த . அ

ைரைய க ைதைய பல தடைவ பா ற . அதனா அ

பய ேதா வ த ைய பா ஏளனமாக த. அ,

“ஒ ழ ைர , க ைத பய ப ற ைய நா

பா தேத இ ைல. இ ப ஒ ேகாைழயான ம யாக இ ப

என ேக ெப ய அவமான ” எ ற .

“என ச ேதகமாக இ ற . லபமாக அவ ைற ெகா ல

எ றா எ ேமேல பா வ ேபால அைவ ேவகமாக வ மா?” எ

ேக ட .

“ யாேர, உ களா ஒேர அ அைவ இர ைட அ

ெகா ல . ச ேதகேம ேவ டா . உடேன ற ப க ” எ ள

ந ைத ய ெசா ன .

“ எ ைன அ த ல க ட க ைவ க பா றா . நா

ேபாக மா ேட ” எ ச ேதக ேதா உ .

“எ ேம உ க ச ேதகமா? ேவ மானா எ ைடய

வாைல உ க ைடய வாைல ெக யாக ெகா ேவா .

அ ெபா உக ஆப வ தா என வ அ லவா?

உக வ சைன ெச ய மா ேட . நா ேவ மானா னாேல

ெச ேற ” எ ளந உ . ளந ந ல ப : அ த

இர ல கைள ட மன வர ைல.

“ச , அ ப ேய வாைல ெகா ேவா . தா னா

ெச ல ேவ ” எ தய க ேதா ப அ த .

ளந ெசா னவாேற இர த க வாைல ந றாக

ெகா டன. ற ளந னா நட த .

கட ட இவ ைற க ட ம ப ைர
ேம ஒ யாரமாக ஏ ெகா உர த ர ேபச ெதாட :

“ந மாமா, அ த ைய உ வா கஇ ெகா
வர இ வள ேநரமா? என ப தா க ய ைல. இ வா அ த
. ைர
ைய” எ அ அத ர னா
பா த .

ளந த ைன வ சகமாக ஏமா டதாக ைன ,

உடேன கா ஓட ெதாட . பாவ , ளந வா

ெக யாக வாேலா ய ப ததா அ தைர

மர க பாைறக அ ப ெகா ேட ெச ற . ளந எ வள

ெசா னா ேக பதாக இ ைல. அ தா தா ெச ற . அ த

கா ைட ெவ ர ஓ ய ற தா ச இைள பாற

பா த . இத தைல உட அப ளந இற

ேபா .

ழ ைர கட ட த ர தா உ

த ன. எ றா , ைர கா ப க வாழேவ க ைல.

“எ க ப டணேம ந ல . அ ெய லா ைடயா . அ ேக

வ பைத ேபால ேவ எ கமாக வ க யா . நா அ ேகேய

ேபா ேற ” எ ெசா வ த வ ேலேய நட க ெதாட .

கட ட எ வளேவா ெசா பா அ ேக க ைல.

“கா சார ள ேக இ ைல. எ லா ஒேர இ , கா

ச த ைத ட ேக க ய ைல. இ எ னா ஒ ெநா வாழ

யா ” எ ெசா ைர ற ப ட.

3 கட ட ப டண பா த

அத ழ ைர ப டண ைத ப க

ெசா னெத லா கட ட மன ஆழமாக ப

ட . அதனா எ ப யாவ ப டண ைத பா கேவ ெம ற

ஆைச அத உ டா . ப டண வா தா உய த எ ைர

ெசா ன அத மன ைத கேவ இ ைல. அைத

பா டலா எ ப அத எ ண . ப டண வா ந றாக இ தா

ழவைன அ ேகேய இ டலாம லவா ?

ழவ ற ைமைய ப டண ேல மாைல நா

ம வைர இைள பா வா ; ந றாக க ெச வா .

ப டண ேல ஓ ஒ ட ேல இ த ஒ பாழைட த ச ர இத

வச யாக இ த . அ தா அவ நா ேதா ெச ஓ ெவ ப

வழ க . அ வ த , ற ைமேயா அவ க ைத ேம ஏ

வ தப ைல எ அத ேபா வா . ற , ேம

ேவ ைய சர ப பா . க ைதைய அவ க

ைவ ப ைல. ஏென றா , அ ைல அ ேகேய

தைர ப ெகா . எ ஓ டா எ அவ ெத .

மாைல நா ம ழவ எ த ட ஒ ம

கலய ேல ெகா வ த பைழய ேசா ைற உ பா . க ைத

ெகா ச ைவ பா . இ த பைழய ேசா காக அ அ ேகேய

கா ட .

ழ ைர வ த ேபான கட ட மன

ப டண ைத பா கேவ எ ற ஆவ வள ெகா ேட

இ த . ேம , அ த ைரைய எ காவ ச கலா எ ற

ேநா க அத உ டா . அதனா ைர

வ ேபானப நா க ற ஒ நா கட ட தன

ஆைசைய ைறேவ ெகா ள மா த . வழ க ேபால ழவ
அ றைக
சர வ ப கலானா .

அ த சமய பா கட ட ழவ ேபா ட

ப ைச ைல ேவகமாக ப டண பா க ற ப ட .

ழவ பைழய ேசா தன ேபா ேநர சர வ

ட ேவ எ அ ஓட நைட மாக பல க ெச ற .

ஒ ேல அ த ழ ைர வஒ த

வெரா கா த ைத வா னாேலேய பா , எ

ெகா பைத கட ட த ம ேயா

அத அ ேக ெச ற .

“அ ேண, கமா வ ேச யா?” எ அ ைரைய

பா ேக ட .

“வா, த . எ ப ேயா ெம ல ெம ல ப டணேம வ

ேச ேட . கா ேல அ த ைய பா தேபா எ உட

அ ப ேய ந ேபா . ந ல ேவைள, கா பா னா . ஆனா ,

மப வ ேமா எ ற பய னா உன ந ட

ெசா லாம அவசரமாக வ ேட ," எ ற ைர.

"அைத ப இ ெபா ேபசேவ டா , அ ேண . நா ப டண
பா க ேவ " எ ற க ைத.

"த நா கா த ைத பா . ற ப டண
பா கலா " எ ைர ெப ைமயாக த ைய ப ேப .
இ த உண , கா ைட மா?

"என கா த பழ க ைல. ப ைச தா

. இ தா ஆைசயாக ெகா பைத ேவ டா எ

ெசா லலாமா?" எ கட ட வெரா

கா த ைத வா ைவ த .

ஏேதா ஒ நா றெம த பைசைய அ தட வ

ஒ தா க . கட ட அ ெகா ச ட

ைல. ஒேர ம டலாக வ த . "அ ேண, இ தானா உ க
ப டண
?" எ க ைத ெகா அ ேக ட .

அ த சமய வெரா ஒ ற வக ேப
அ வ ேச தா க . "இ த நா
ஒ வைதெய லா ழ ைர கடா"
எ றா ஒ வ . ற . இைத
க ெல ர

ற ெசா லவா ேவ ? ஆ ஒ க ைல

னா க . ழ ைர க ல த வத காக ெத ேக

ஓட பா த . எ பாராத தமாக ேக அ ஓ யதா ேவகமாக

வ த ப ஒ அத ேம ேமா ட . ைர தடா எ ேழ

த க ெம டதஅத ழ ைரயா அ த

அ ைய தா க ய ைல. அத வா ரத வ த .

ெகா ச ேநர அத உ த.

“இ தானா உ க ப டண வா ைக? ேமா டா வ சத கா
எமனாக
ேக க ைலேய எ இ வ தா . அ த ேமா டாேர உன ட
ேபா
வ ட" எ க வ ெகா ேட கட
ழவ
ச ர ைத ேநா எ ச ைகேயா நட த . ப டண பா த

எ றா ட அத . அ ச ர ைத அைடவத

பத ச யாக இ த .

4 கட ட சக

ஒ நா றைக ழவ வழ க ேபா ச ர

வப கலானா .

கட ட ப ைச ைல ெகா ச
ப த . ஆனா , அ க ேநர அ ப ப ப அ ஏேனா
அத க ைல. அ எ பா த .

ழவ ர எ வத னா எ ன ெச யலா எ
அ ேயாசைன ெச த . ப டண பா ஆைசெய லா இ ெபா
அத இ ைல.

அ த சமய ேல ப க ேல பா வா ய ெர

ழ க ஆர த . தாக ஒ ெப ய ேடரா ேபா பைத அ

பா ஆ ச யமைட த . ேடரா உயரமாக இ ததா ச ர ேத

ந றாக ெத த . அ எ னதா நட ற எ பைத எ பா

வ டலா எ கட ட றபட .

ேடரா னா பா வா ய கார க உ சாகமாக

கடலைலக ச த ேதா ேபா ப த க வா ய கைள

வா ெகா தா க . ஒ ப க எ தைனேயா ைரக ,

யாைனக , ர க , நா க எ லா தயாராக ெகா தன.

க, த ய ல க த த யாக

அைட க ப தன.

அ ஒ ெப ய ச க க ெப எ கட ட
ம ேக
ெத ெகா ட . அ ஞா ழைம ஆைகயா ஆவேலா

த கா ைய ெதாட னா க . வ க க

வ ெகா தா க .

அ தைன ல க எ னதா ெச ய ேபா றன எ

பா டேவ எ கட ட ஆைச உ டா .

அதனா அ ெம வாக ைரக யாைனக ம , யா

க படாம ேபா ேச ெகா ட . ேடரா ைழய இ ேம

தைட எ இரா எ எ , அ ம யாக ெப ட.

ஆனா , ச க க கெள லா கட ட ைய

பா ஏளனமாக தன.

“உ னா எ கைள ேபால வ ட வ வமான அர ஓட

ைதக ெச ய ெத மா? க ைதேய. உன இ எ ன ேவைல?"

எ ைரக அல யமாக கைன தன.

"க ைத பயேல. எ ைன ேபால மர ப ேம நா
ேக ப ேபா
கா கைள ைவ அைத உ ட மா?" எ

யாைன உர த ர ச த ெச த .

ஏ க ைதேய. நா வ சவா ேபாக ெத மா? ஒ

உதவாத க ைத இ எ ன ேவைல?" எ ர 'உ உ ' எ

.

இ ப ேய எ லா ல க கட ட ைய ேக

ெச தன. ஆனா , அ ெபா ைமயாக இ , த ரமாக ேடரா

ைழ ட ைரக ம அ மைற றதா

அைத க ெகா ள ைல.

ம ற ல க ேக கேவ இ ைல. "இ த

க ைத ந ைம ேபால எ ன ைத ெத ?" எ இைத
ெகா ச
ட ம காம ேக ெச ெகா ேட இ தன.

கட ட , அவ க வ ைத அட க ேவ எ

சமய பா ெகா த.

மா ட வ , ைரகைள ம ற ல கைள

அவ ெத த ைதகைள கா மா ெச தா . இைட இைடேய

ச க ேகாமா வ , ேவ ைக கா எ ேலாைர

க ெகா தா . அவ க ைத பா தாேல

வ ப யாக இ த .

ைர சவா , நா வ ர சவா எ லாவ ைற

பா த ம க ைக த ஆரவார ெச தா க . ஒ யாைன நா கா

உ கா , ைகைய எ ேலா வண க ெசா .
.
ம ெறா யாைன, ெப ய மர ப ஒ ற ேம , அைத உ

பா தவ க எ லா ைகத ஆரவார ெச தா க .

க, த யைவ பா கா பான இ கக

உ ைத கா ன. அவ க ஜைன டார ைதேய

அ ப யாக இ த . ஒ வ க வா த தைலைய

கா னா . ம க ேம ேம ைகத த க பாரா ைட

ெத ெகா தா க .

இ த கட ட ெர வ ட

த .அ த க க ெத யாத ஒ ைதைய தா ெச

கா டேவ எஅ ெகா த . கட ட

நட ேபாேத கா க ஒ ேறாெடா இ ெகா ேட, 'கட

ட , கட ட ' எ ச த உ டா ம லவா? அ ஓ

ேபா அ த ச த இ ந றாக ேக . அைதேய தன ய

ைத அ பய ப ெகா ட .

வட வத அ ஓட ெதாட ய .

அத உட இ த வ ண ேச ஒ ேவ ைகயாக அைம ட.

ேம , கட ட எ ன கா க சத எ வ
.இ கந ல
யா இ வைர க ராத ய ைதயாக ேதா , ைகத

ைத எ ம க த க ஆசன கைள எ க ேகாமா அத
த ெகா தா .
த க பாரா ைட ெவ ப னா க . ச

கஒ மாைலைய ேபா , அைத

ஒேர ைகத ட ; .

சக கக எ லா அைத பா ெபாறாைம
கா ட ேவ எ வட
ெகா டன. தா அ ப ெச

ைழ தன.

யாைன த கா கைள ஒ ேறா ெடா இ ப ெச
பா யாம த த மா 'ெதா 'ெப தைர த.
அைத க எ ேலா
நைக தா க .

ைர, நா , ர ஒ ெவா அ த ைதைய ெச
பா ம ைண க ன.

இவ ைறெய லா பா ம க ெப ம
ட.
அைட தா க . ச க க க ெக லா அவமானமா ேபா
அைவ
அ த க ைதைய ேகவலமாக ைன தைத எ

ெவ கமைட தன; தைலைய ெதா க ேபா ெகா டன.

கட ட க ரமாக தைலைய நட ,
ைல. வ
ச ர ேக வ ட . யா அைத தைட ெச ய
கைள
அ தக ேகாமா ேபா ட மாைல ,அ வ வ

ெகா ேட நட த . ழவ எ வத

த ச யாக இ த .

பைழய ேசா ைற ழவேனா கட ட

ஓ யாரமாக ைசைய ேநா நட கலா . அத ஒேர ஆன த .

அதனா அ அ க க . அ ஏ அத அ வள ெகா டா ட

எ ழவ ள கேவ இ ைல.

5 கட ட நா ட க

வழ க ேபால ஒ நா கா ெவ வ த றைக

கட ட ைவ ழவ ப டண ஓ

ெச றா . அ ேக றைக நா பா , அ த பண ைத

தடள ஒ த ைப ேபா தைலமா

ைவ ெகா அ ர ச ர ேல ப உற கலானா .

ழவ ர க ேல ெகா ச ர ப தா . தைலமா
ைவ
சர த ைப ந றாக ெவ ெத த . அத
நா
எ ேல ப க வ வ ேபால பாசா ெச ெகா த

ட க இைத கவ தா க . உடேன ெம வாக இ த ைபைய

ெகா அ த இட ைத ந டா க .

கட ட இைத பா ெகா ேட இ த .

அத ேகாப ேகாபமாக வ த . இ தா அதனா ஒ ெச ய

ய ைல. ழவைன எ டா ட கைள க எ

எ , அ ழவ ப க ெச ெகா க .

த க ைத அ கைல டஎ ைன ழவ
ஓஅ மப
அைத த ைக த யா இர அ ெபா க
கக யாம கட
ப கலானா . பாவ . வ க தாைர

ட ன ெகா த . அத

தாைரயாக வ த .

ழவ மாைல நா ம அள க கைல எ தா .

அ ெபா தா அவ த ைபைய யாேரா ெகா

ேபா டா க எ பைத அ தா . ழவ ேபா எ ேம

க தாத க ைத அ எத காக க எ பைத அவ ெத

ெகா ெப சன ப டா . அத ைக ெம வாக தட

ெகா தா . “ெத யாம அ ேட ; வ த படாேத" எ அ ேபா

னா .

கட ட ஆ த அைட த . தன அ

வத காரணமாக இ த அ த நா ட கைள ப வா க

ேவ ெம ைன ெகா ட .

அ த ஒ வார ட க நா ேப ச ர

தைல கா ட ைல. அத ற ஒ நா வ தா க . வழ க ேபால

பாசா ெச ய எ நா ேப ப தா க . அவ க இர ேப

ந றாக டா க . ற ைட ச த பலமாக ேக ட .

அ த சமய தா ழவ அ ெகா வ த றைக

ஓ ெகா வத காக ச ர வ தா .

இ ெபா ெத லா அவ பண ைத தைல மா ைவ ப ைல. த

இ ேவ ந றாக ம ெச ெகா ப

கலானா . கட ட , ழவ ேபா ட ப ைல

ெகா த .

காம இ த ம ற இர டக த க ஏேதா ரக ய
ேபச ெதாட னா க .
“அ ேண, ந டா க ற ைட
வைத பா . ழவ
ெகா றா ” எ றா ஒ ட.

“ஆமா , ழவ இ ேபா சா ரைதயாக இ றா . இ
உ ள பண ைத எ க யா " எ றா ம றவ .

“அ ட க , அ ேண. நா இ ெனா ெப ய ட

ெசா ேற . இ த ட ந இர ேப ேள இ க . எ ன,

ெத தா?” எ றா த ேப ய ட .

“எ ன அ ப ெப ய ட ?”

“அ தா , ழவ ைச ேள வ . ந இர

ேப ேள ரக யமாக இ க ."

இ த சமய ேல கட ட ற டக ஒ வ

காைல ெம வாக ந . அவ ம ப க ப ெகா டா .

எ க ைல. கட ட ம ெறா வ ைடய

கா அ ப ேய ெச த . அவ ெகா டா . தவ

அ ப ேய ப ெகா த ழவைன பா தா . ற , த

டா க இர ேப ரக யமாக ேப வைத கவ தா . ‘எ ன

அ ப ரக யேமா?’ எ க கைள ெகா ப தப ேய உ

ேக கலானா . "இ த ழவ ைடய ைச எ ன

இ க ேபா ற ? இவேனா ற ெவ ைழ றவ " எ இர டா

ட ச ேதக ேதா ேக டா .


Click to View FlipBook Version