The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำไวพจน์ที่อยู่ในวรรณคดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaturongnookhara, 2021-11-30 03:50:34

คำไวพจน์

คำไวพจน์ที่อยู่ในวรรณคดี

Keywords: ไวพจน์

คำ หมายถึง คาที่เขียนต่างกันแต่มี
ค ว า ม ห ม า ย เ ห มื อ น กั น ห รื อ
ใกล้เคยี งกนั มาก

(พจนานกุ รมฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน)

พระศากยมนุ ี พระโลกนาถ พระผมู้ พี ระภาคเจา้
พระสมณโคดม พระบรมศาสดา

พระสรรเพชญ์ พระทศญาณ

พระสพั พญั ญู พระชนิ สหี ์
พระชนิ วร
พระพุทธเจา้พระสคุ ต

กษตั รยิ ์ นฤบาล ภูบาล
ขตั ติยะ บพิตร มหิศวร
เจ้าชวี ติ ป่ินเกลา้ ราชา
นรนิ ทร์ ผา่ นเผา้ อดศิ ร
พระเจา้ อยหู่ วั
พระเจา้ แผน่ ดนิ นโรดม ภูบดี
นฤนาท

ด้าว พสธุ า แผน่ ดิน หล้า ภมู ิ
ธรณี พสธุ าดล โลกธาตุ ภวู ดล
ธราดล ปฐวี ปัถพี
มหดิ ล
ธาษตรี พสุนทรา
ปฐพี พสุมดี พิภพ เมทนิ ี
ภพ
เมทนี

กวี เมธี วิทรู

โกวิท เปรยี ญ

นักปราชญ์ธรี ปราชญ์

เธยี ร บณั ฑิต สุธี

ดวงใจ กมล มนัส หทยั
กระมล มโน หฤทยั

จติ มาน
แด ฤดี
มน ฤทยั

ดอกไม้ บปุ ผา
บษุ บนั ผกามาศ
กสุ มุ โกสุม
กสุ ุมาลย์ จราว บษุ บา พบู
บุษบง พเยยี สมุ นะ
จาว บุหงา มาลี สมุ นา
ผกา สุคนั ธชาติ สมุ าลี
บปุ ผชาติ

ดอกบวั จงกล ปทุม อบุ ล
นลิ ุบล ปทุมา
นโิ ลตบล ปัทมา
บงกช สัตตบงกช
บุณฑรกิ สัตตบรรณ
บุษกร สาโรช

กัญญา นงเยาว์ ยุพดี ยพุ า ยวุ ดี อนงค์
ยพุ เยาว์ ยพุ นิ เยาวเรศ อรไท
กนั ยา นงราม เยาวลกั ษณ์ อิตถี
กลั ยาณี นงลกั ษณ์
กานดา นารี ผหู้ ญงิ ร้อยชง่ั
แก้วตา บงั อร วนดิ า
ดรณุ ี พธู สตรี
ดวงสมร พนิดา สมร
นงคราญ มารศรี สายสมร
นงพะงา ยุพเรศ สุดา

ขจี แฉลม้ รูจี เสาวลกั ษณ์

สวยงามจรญู ไฉไล ลออ โสภา

จารูญ ตราตรู ลาวัลย์ อรชร
เจริด ผดุ ผาด ลาเพา อรา่ ม
ฉลวย พรรณราย สงิ คลงิ้ อะเคือ้
เฉดิ พรม้ิ เพรา สุรางค์ อนั แถง้
เฉดิ ฉาย รางชาง โสภณ แอร่ม

เถือ่ น พนัส พนาลี พนาสัณฑ์

พงพนา พนา พนาวนั วนาลี

พงพี พนาดร ไพรวนั อรญั ญิก
พงไพร

คีรี ศขิ รนิ
บรรพต ศงิ ขร
พนม ไศล
ภู สิงขร
ภผู า

กรงุ นครนิ ทร์ นคเรศ บรุ ินทร์
ธานนิ ทร์ บุรี

เมอื งธานี ประเทศ
พารา
นคร ราชธานี
นครา

เดช เพลิง
เดโช อคั คี
บาพก อคั นี

คงคา ชโลทร รหทั นากร สาคเรศ อัมพุ
ชลธาร ธาร สลลิ
สินธุ์ อาโป
ชลธี ธารา สาคร สินธุ อทุ ก
ชลาลยั นที สมุทร อทุ กธาร

ชลาศยั มหรรณพ อรรณพ อุทกธารา

คคั นางค์ นภากาศ เวหาศ อมั พร
คคั นานต์ นภาลยั หาว
ทิฑมั พร โพยม
นภดล เวหา

นภา

ตโมนทุ ประภากร รวิ รวี สุรยิ น
ตะวัน ภาณุ รพิ รพี สุรยิ ะ
ไถง ภาณมุ าศ
ทินกร ภาสกร รงั สมิ นั ต์ สุรยิ ัน
ทิพากร ราไพ สุรยิ า
ทวิ ากร
อังศมุ าลี
อาภากร

แข นิศากร พธิ ุ รชนีกร ศศิ
จันทร นิศามณี มาส รัชนีกร ศศิธร
จันทรพิมพ์ บหุ ลนั วิธู ศศพิ ินทุ
เดอื น ปกั ษาธร ศศลักษณ์ สวรรคบดี
ตโมทร สุมา
แถง โสม
โทษารมณ์ อินทุ
โทษากร

กนก ชมพนู ชุ สวุ รรณ
กาญจนา มาศ เหม
กาญจน์ สพุ รรณ อไุ ร

ปรัก รัชตะ

รัชฎา หริ ัญ

ไตรทพิ ย์ สรุ าลัย สขุ าวดี ทุคติ อเวจี นริ ย
สรวง ศวิ โลก สคุ ติ

พาชี อศั ว
สนิ ธพ อศั วะ
อาชา แสะ
อาชาไนย ดรุ งค์
ไหย มโนมยั

กรินทร์ คชนิ ทร์ หสั ดี
กรี คเชนทร์ ไอยรา
กญุ ชร วารณ
คช สาร
คชา หัตถี

คชาธาร หัสดนิ ทร์

ทวิช ปกั ษี
ทวิชาชาติ วหิ ค
ทิชากร สกุณ
สกุณา
บหุ รง สกณุ ี
ปกั ษา
ปักษิณ

เงยี้ ว อสรพษิ
นาคราช อหิ
ภุชงค์ อุรคะ

ชลจร มนี
ปถุ ุโลม มนี า
มัจฉา วารชี าติ
มจั ฉาชาติ อัมพชุ า
มสั ยา

กบนิ ทร์ พานร
กบิล วอก
กระบี่ วานร

พานรนิ ทร์ วานรนิ ทร์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM MESYUARAT AJPS 2021
Next Book
EBOOK SURAT IZIN OR SAKIT ORTU 236