The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nawintum22, 2022-07-12 00:22:33

คู่มือ To be 65

คู่มือ To be 65

คู่ มือ การ ดำ เนิน งาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE

I AM D.O.P.

I AM TO BE NUMBER ONE
ช ม ร ม T O B
E N U M B E R O N E

สำ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด กำ แ พ ง เ พ ช ร

Probation kamphaengphetคำนำ
คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงเพิ่ม
เติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ให้มีความชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับเครือข่ายและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเข้มแข็งและ
ต่อเนื่องสมดังพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
TO BE NUMBER ONE และส่งผลให้การณรงค์ปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE เกิดประสิทธิภาพ มีความมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอดไป

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
มิถุนายน 2565

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

สารบัญ ข

บทที่ ๑ 1
3
บทนำ ความเป็นมา 4
5
ความหมายและคำขวัญ 7

วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมาย 8
9
หลักการ
การดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE 10
11
บทที่ ๒
12
14
การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 16
17
แนวคิดหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE 18

ยุทธศาสตร์หลัก

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชมรม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรม

ก ที่ 1.กิจกรรม
ก ที่ 2.กองทุน
ก ที่ 3. กิจกรรมชมรม
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ หลัก 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3
Road Map

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

บทที่ ๑ 1บทนำ
ความเป็นมา
“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ
แก้ไขอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของ
ประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่
เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ “เฮโรอีน” เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่ง
ปราบปรามให้สิ้นซากกลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมท แอมเฟตามีน ที่กำลังระบาด
ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศจากข้อมูลการสำรวจพบ
ว่า มีเยาวชนจำนวนกว่า ๖ แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของยาบ้า และจากสถิตินักโทษ
เด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทัณฑสถานทั่วประเทศสำรวจ ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๓๔๔ คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดี
ยาเสพติดเกินกว่าครึ่งคือประมาณ ๘๗,๙๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๕ และใน
จำนวนนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง ๒๗,๔๙๙ คน หรือคิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๒๖ ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษ ในคดีเสพหรือครอบครอง
และทั้งเสพและครอบครอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่เป็นกลุ่ม

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

2

ขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง ๒๑ ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจาก
เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้ง
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็น
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อ
เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและ
ปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักว่าการที่
จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กร
หนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้า
หมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง
โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืน
คนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและ
ชมรม TO BE NUMBERONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของ
กเปิาดรตัเวป็โนคหรงนึ่กงาโรดย“TไมO่ต้อBงEพึ่งNยUาเสMพBติEดRดัOงพNรEะร”าชเมดื่อำรวััสนใทีน่ ว๑โ๕รกการสกกฎาารคแมถล๒ง๕ข่๔า๕ว

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

3

ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ
To be number one จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว
จากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดีแต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกคน” ดังนั้น โครงการ To be number one
จึงเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2454 จนถึงปัจจุบัน โดยมี กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อเป็น
แกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน

ความหมายและคำขวัญ
คำขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา
เสพติด” ความหมายคือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ใน
ตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝน
และทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่น และมีความ ภาคภูมิใจ

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

4

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาค
ภูมิใจในตนเอง

๓. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุน
ของชุมชน

๔. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาสเพติด โดยให้โอกาสกลับมา
เป็นคนดีของสังคม

๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 6-24 ปี
กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

5

หลักการ

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชน
เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความ
สนใจ และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็ก
กับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อน ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยด้านร่างกาย จะมีอัตราการเจริญ
เติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนต่างๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป
สู่การเป็นผู้ใหญ่ ด้านอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เป็นวัย
ที่มีความรู้สึกรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความรัก ความอิจฉาริษยา บางครั้งมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่อฟังใคร บางครั้งก็เกิดความกังวลใจและรู้สึกหดหู่ มี
ความอยากรู้อยากเห็น ต้องการความเป็นอิสระมีจินตนาการและความเพ้อฝันสูง
เพราะลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเช่นนี้ จึงเข้ากับบุคคลต่างวัยยากวัยรุ่นจึงเกาะ
กลุ่มกันได้ดีมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเข้าใจและยอมรับกันได้ง่าย ด้านสติปัญญา
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการ
พัฒนาทำให้วัยรุ่นมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น มีความจำดีสามารถใช้
ความคิดของตนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและลึกซึ้ง แต่จะขาดความรอบคอบและการ
ยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนขาดประสบการณ์ ความชำนาญ และคุณภาพเมื่อเทียบกับ
ความคิดของผู้สูงวัย ด้านสังคม พัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา ที่สำคัญคือ สังคมกลุ่มเพื่อนร่วมวัย การคบเพื่อนร่วมวัยเป็น
พฤติกรรมสังคมที่สำคัญยิ่งต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่นเพราะสามารถร่วมสุขร่วมทุกข์
แก้ไข และเข้าใจปัญหาของกัน

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

6

และกันดีกว่าคนต่างวัย ซึ่งมีความคับอกคับใจต่างกัน กลุ่มยังสนองความ
ต้องการทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเด็กต้องการมากในระยะนี้ เด็กที่เข้ากลุ่มมีความ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม ยอมรับเอาค่านิยมความเชื่อความสนใจของกลุ่มด้วยความ
เต็มใจ และสนิทสนมกับเพื่อนร่วมกลุ่มแน่นแฟ้น การรวมกลุ่มทำให้เด็กมีความ
รู้สึกอบอุ่นใจ กล้าแสดงความขัดขืนผู้ใหญ่ ต่อต้านกรณีที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรม
การชักนำให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่วัยรุ่นชอบนั้นทำได้ง่าย
มากกว่าวัยอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นการจัดกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์
จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพื่อสนองความต้องการของเด็กในด้านการเข้ากลุ่มและ
เรียนรู้พฤติกรรมสังคมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับถือวีรบุรุษ เป็นการ
แสวงหาแบบอย่างเพื่อดำเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ นอกจากความเปลี่ยนแปลงทั้ง

๔ ด้านแล้ว วัยรุ่นยังมีธรรมชาติความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความต้องการความรักในทุกรูปแบบในฐานะที่เป็นผู้ให้
และผู้รับ ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความต้องการความเป็น
อิสระความต้องการได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการมีปรัชญา
ชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมาก มัก
เป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆส่วน
มากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระทำมา
ก่อน ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง อยากพึ่งพาตนเองได้ มีความฝัน
และมีจุดมุ่งหมายในอนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่นสนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
เป็นของใหม่และมีประโยชน์ ซึ่งจากพื้นฐานความเข้าใจและการยึดวัยรุ่นและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางข้างต้น นำไปสู่หลักการดำเนินงานของโคTรoงกbาeรnumber one

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

7

การดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วย
สร้างเสริมความภาคภูมิใจ

ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน
และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน

สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
ภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

“เพื่อนช่วยเพื่อน”

สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทำ
กิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข
สร้างเครือข่าย To be numer one
ที่มีศักยภาพ จะทำให้การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

8

บทที่ 2
การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

แนวคิดหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจ
และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ โดยมีหลักดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ
กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึง
เยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างความรู้และทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด ใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้
วัยรุ่น รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจ สร้างสุข และเกิดสุข สร้างเครือข่าย TO BE
NUMBER ONE ที่มีศักยภาพจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยการดำเนินงานภายใต้
๓ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

9

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ

ติด ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำรงความเข้มแข็งในการ

ต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” โดยการดำเนิน

งานใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่

มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกัน

สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรม ใน

สถานศึกษาสมาชิกได้แก ่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ชมรมในสถาน

ประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน/ ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ชมรม ใน

ชุมชนสมาชิก ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
องค์ประกอบในการดำเนินงา
นของชมรมTO BE NUMBER ONE ประกอบ ด้วย
3 ก. ได้แก่

ก ที่ 1. คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน
เพื่อเป็นกรรมการชมรมประกอบด้วย
- ประธาน 1 ตำแหน่ง
- รองประธาน 1 ตำแหน่ง
- เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
- กรรมการ 3 ตำแหน่งขึ้นไป
- เหรัญญิก 1 ตำแหน่ง ฯลฯ และจะต้องมีการประชุม

ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และกิจกรรมของชมรม
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คณะกรรมการ ได้จาก 1) การคัดเลือก 2) การเลือกตั้ง
3) อาสาสมัคร

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

10

ตัวอย่างการแบ่งฝ่ายคณะกรรมการ เช่น
1. ฝ่ายจัดหาทุน
2. ฝ่ายกิจกรรม
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
5. ฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล หมายเหตุ การแบ่งฝ่ายของคณะกรรมการขึ้น
อยู่กับความต้องการ/ ดุลยพินิจของแต่ละชมรม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม

รายงานการประชุม

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการชมรม 11

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

ก ที่ 2.กองทุน 12

หมายถึงกรรมการและสมาชิกร่วมดำเนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินรายได้
หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึงทรัพย์สินของชมรม
ด้วย ซึ่งหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

1) เงินซึ่งได้จากการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน หรือได้รับสนับสนุน
จากภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ

2) ทรัพย์สิน
- ประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่น ห้องประกอบกิจกรรม ชมรม

สถานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกิจกรรมของชมรม เป็นต้น
- ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์ สำนักงาน

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬา ดนตรีศิลปะเป็นต้น ตัวอย่างแหล่งที่มาของกองทุน
1) งบสนับสนุนจากสถานศึกษา/ สถานประกอบการ
2) งบสนับสนุนจากภาคราชการ ภาคเอกชน
3) การระดมทุน เช่น
- ค่าสมัครสมาชิก
- การปลูกไม้ประดับพืชผักสวนครัวจำหน่าย
- เงินรางวัลจากการประกวด
- การบริจาคของสมาชิกและผู้สนับสนุน
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์TO BE NUMBER ON
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกนำมาฝากจำหน่าย
- จำหน่ายสินค้าตามเทศกาลต่างๆ

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

13

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชมรม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

ก ที่ 3. กิจกรรมชมรม 14

กิจกรรมชมรม หมายถึง “การทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและผู้อื่น” เป็นสิ่งที่ชมรมจัดขึ้น
เพื่อสมาชิกภายในชมรม หรือ มอบหมาย สมาชิกเข้าร่วมดำเนินการกับหน่วยงาน/ องค์กรภายนอก
การนับจำนวนตามเกณฑ์ชี้วัดว่าชมรมดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้นับรวมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ที่สำคัญต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกล ยาเสพติด รวมทั้ง
ให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” กิจกรรมภายใน เช่น การ
จัดกีฬาสีการจัดประกวดต่างๆ การจัด นิทรรศการ ฯลฯ ส่วนกิจกรรมภายนอกเช่น การไปร่วมเดิน
รณรงค์โครงการเพื่อสังคม ต่างๆการไปช่วยทำความสะอาดเก็บขยะ ทาสีกำแพงวัด หรือดูแลผู้สูงอายุ
เป็นต้น กิจกรรมของชมรมต่างจากกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพราะ
กิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จัดได้เฉพาะภายในศูนย์และเพื่อสมาชิกที่มา
ใช้บริการที่ศูนย์ภายใต้กรอบ “ปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหาและพัฒนา EQ” เท่านั้น การจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกชมรม

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ หลัก 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ ได้แก่

กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกระแส เช่น
- การรับสมัครสมาชิกชมรม
- ประชาสัมพันธ์ชมรม
- จัดกิจกรรมดนตรี,กีฬา,การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
- การตรวจหาสารเสพติด
- เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ
- จัดแข่งขันกีฬาภายในและ หรือกับหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และชุมชน
- สนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์แก่สถานศึกษา/ชุมชน ฯลฯ
- ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
การรับสมัครสมาชิก

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

15

รณรงค์สวมเสื้อสัญลักษณ์ TO BE

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 16

กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น
- การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
- การทำบุญทางศาสนา/ ฟังเทศน์
- การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้

โครงการใครติดยายกมือขึ้น

กิจกรรมฝึกอาชีพ

กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอบรมความรู้

กิจกรรมตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE
ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

17

กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เช่น
- สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้) เงินทุนและอุปกรณ์ แก่ชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ ใน
การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE/ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
- เป็นพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษาในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ชมรมอื่น
- สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดเข้ามาทำงานได้ ฯลฯ

จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำงาน TO BE

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอาจจัดอยู่ได้ในหลายยุทธศาสตร์ หรืออาจอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ต่างกันในแต่ละ
ครั้งที่จัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละครั้ง

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

Road Map 18

แนวคิดสู่ความสำเร็จ

Identity รู้ว่าฉันคือใคร
Accept ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น ในข้อผิดพลาด
Modify ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ความคิด
Develop พัฒนาตนเอง

OPEN เปิด เปิดตัว เปิดใจ เปิดรับสิ่งใหม่และ โอกาสให้ตัวเอง

Performance ทำให้บรรลุผลสำเร็จ

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

19

ความสำเร็จสูงสุดของชมรม TO BE NUMBER ONE
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพจร

ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานชมรม
TO BE NOMNER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ณ อิมแพคเมืองทองธานี

สามารถหาข้อม
ูลเพิ่มเติมได้ที่Website TO BE NUMBER ONE มี 2 Website ดังนี้
6.1 Website www.tobenumber1.net สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน Website

ของกรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th ได้
6.2 Website www.tobefriend.in.th สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน Website

www.tobenumber1.net ได้

ชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

" เ ป็ น ห นึ่ ง โ ด ย ไ ม่ พึ่ ง ย า เ ส พ ติ ด "

Probation kamphaengphet


Click to View FlipBook Version