The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4รูปแบบบำบัดน้ำ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by founlnw, 2021-10-28 04:42:20

4รูปแบบบำบัดน้ำ

4รูปแบบบำบัดน้ำ

4รรปู ปู แแบบบบในในกกาารรบบําําบบดั ดัดนวนยา้ํ สา้ํเารสเเสคียมยีี

C M P GROUP CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950 “Your Industrial
Applications Partner ”
SINCE 1975

C M P GROUP

SINCE 1975

การตกตะกอนโดยใชส ารเคมี

1(Coagulation)
เดแเแปไดพปลลรวนแอ่ืะยวะจกตกตทตลุากํากัวสรบใลเลหเาอตงรงทเ งสกไิมไีม่ ปไปมิดสดขียทแคาน ังตกี่รลวากเนอะดาคนเมงถเกมถลเเงั ลปตเี ก็ังพือนสมิใเเหือ่กาสหชรเจลานลปเบัราค็กลงเดตมคยี่ นิัวแีนมทกเลสหีทน่ีันว ภน่มี ยิเจปาียปี มะพนวจรใชะกขับทจกออตไี่บุ มนังนัววแสกกขานั ลม็งเงปาแรไนขปถกวตนอ กลนตอยะตอน

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

SINCE 1975

การทําใหเ ปนกลาง

2 (Neutralization)

หทแใสจเเเหพปพะลวาเี่ นตปลกนื่อือ่ะกนะปกนปไนลมาูนกตํ้าร้าํ ารใททบัลขะยหปกม่ีามี่าสนตรวงอีคภีคาํ้บัจะนไากา(าสงึดpคพคแอภถดHลววนนูกาาเีาะสพาํ้ม5มนมสา-่อืในเาาํเมหปปมมค7้าํ าเนนทาา)าปรรใกดม่ีถนชpถราคีเกกHแดพงาลลยสสหต่อืับากงููงรงแาํ่ไอกปอืจโมยลอจ็คละกาหตกกะะาสตละอจทpาหาองารีส่ Hยนกงนโุดใลกันนํานใหหบดา้ํํานไะากอาดา้ํหงงยรไ นดชมดูในนกัอามสเดิกี าตภเตมิ าโพิมซดาไฟ

โซดาไฟ

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

SINCE 1975 วิธกี ารแลกประจุ

3 (Ion Exchange)

ใเโหเดเท(นปรมดSราํวซนกอื่ยใือยyห่นิใากเnกโชรรเสซาtรรงซแราดhซดา่ินมลใeาห่นินเชกาไtกนมจฟรiนปลcถํา้นีอดิรหอืไปRาหหะรทสยจรeมลือีเ่วุกับไุsปดผสดนiาคนnาสรเดา รนืร)กนใภีสชลซสลรสาางะ่ินดภงพามลาทรไาานาแนปสพี่เรยยลปใํางัถแนแมวาน เกอวลนคาดนําแมะา้ํรจานาลโางเดันมาํระกนกหขซโเกนลาํลนึ้ปนิ่ มบัหยีับรถมปาะะมงึแคีหเราภลวะน3ใจทากชกั-มลุใเก4ไหรสบดบั ซปมาดป่นิมไ วรดายะร จเถกุลลบือแกง

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

SINCE 1975 การดดู ซบั ดว ยผงถา น

4 (Carbon Adsorption)

ปนเผหปลํ้ารงนทอือ ถกี่สสยาาาานนรมรจา้ํนอาเะําสรนดผถียินดู ปงใทหซถลรไบั อาหยี นเยอลอมทอผาาส้งิกดาาหจนดูรราถตซกืองั าับนนกงสาํํา้ รๆกี โอสอลดงาอบัยรถกมกอาทาินานใํารทอชใหยรปไียารดงะโชยา ชๆนต อได

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

SINCE 1975

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

เเกกรร็ด็ดคคววาามมรรู ูSINCE 1975

ใใกคไนนมาวกกรรวเาาเาตรรลจเเมิอื ะตตเกสปมิิมใานชสสรปเาากครรม าไมสสดรีตบาูบอมอําจยบางาา รดัยกงถสนชากราดัา้ํ ําครเเหสเจวคียนานมมดดดคีแวเวยมังณุ ลวนน าภธิ ัน้ยแาีกําลพาะรดปใดีแริมลกาะ็ตไณดามมาตรฐาน

โซดาไฟ

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950

C M P GROUP

SINCE 1975

CMP GROUP @CMPGROUPTH [email protected] 02-319-0950


Click to View FlipBook Version