The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ส่วนหน้า เทคโนโลยี ม.5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Krunutch ssn, 2019-08-24 22:48:33

M5

ส่วนหน้า เทคโนโลยี ม.5

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

124 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.5

เฉลยกจิ กรรมในหน้า 146

กจิ กรรมเพื่อสง่ เสริมคว�มคดิ สร�้ งสรรค์
“ก�รแก้ปญั ห�”

จดุ ประสงค์
วเิ คราะหแ์ ละแสดงขนั้ ตอนการแก้ไขปญั หา

ค�าชแ้ี จง
1. ให้นักเรียนจดั กลุ่มและต้ังช่ือกล่มุ
2. การท�ากิจกรรมต้องระดมสมองในการสืบค้นความร้ดู ้านวิทยาศาสตร์และความร้ใู นกล่มุ สาระ
การเรยี นรอู้ น่ื ๆ โดยนา� มาบรู ณาการสรา้ งผลงาน อภปิ รายเพอ่ื แสดงความคดิ เหน็ โดยใชเ้ หตผุ ลใน
การโตแ้ ยง้ จากประจกั ษพ์ ยานทพ่ี บตลอดการทา� กจิ กรรมเพอ่ื ใหไ้ ดผ้ ลงานทม่ี คี ณุ ภาพ มคี วามคดิ
สรา้ งสรรค์ โดยคา� นงึ ถงึ ผลประโยชนท์ จ่ี ะไดร้ บั จากการทา� กจิ กรรม
3. เตรยี มความพร้อมท่ีจะน�าเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สถานการณ์ทกี่ า� หนด
ถา้ นกั เรยี นตอ้ งการเดนิ ทางจากโรงเรยี นของนกั เรยี นไปยงั ศาลากลางจงั หวดั ทนี่ กั เรยี นอยู่ นกั เรยี น
ตอ้ งการข้อมูลอะไรบา้ งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางครง้ั น้ี และนักเรียนสามารถหา
ขอ้ มลู เหลา่ นไี้ ดจ้ ากแหลง่ ใดบา้ ง โดยคา� นงึ ถงึ คา่ ใชจ้ า่ ยและงบประมาณ รวมถงึ ระยะเวลาในการ
เดนิ ทาง เงอ่ื นไขในการเดนิ ทางประหยดั และรวดเรว็ ทสี่ ดุ จงแสดงขอ้ มลู วธิ กี ารเดนิ ทางและสรปุ
ผลวิธกี ารเดนิ ทาง โดยใช้หลกั การดงั นี้

1. ก�าหนดปัญหาหรือความตอ้ งการ
2. รวบรวมขอ้ มลู เพื่อแสวงหาวิธกี ารแก้ปญั หาหรอื สนองความตอ้ งการ
3. เลือกวิธกี าร
4. ออกแบบและปฏบิ ัติการ
5. ทดสอบ
6. ปรบั ปรุงแก้ไข
7. ประเมินผล

142 ค่มู ือครู เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำ� นวณ) ม.5

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ปัญหามีทางแก้ 125

เฉลยกิจกรรมในหนา้ 146

คำ�ถ�มท้�ยหน่วยก�รเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของค�าต่อไปนี้
1.1 เทคโนโลยี
1.2 เทคโนโลนสี ารสนเทศ
1.3 วิทยาการคอมพวิ เตอร์
1.4 สอื่ ดิจิทลั

2. แสดงปัญหาในชีวิตประจ�าวันของนักเรยี นท่ีแกไ้ ขด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
3. การถา่ ยทอดความคิดในการแก้ปัญหาอยา่ งมขี ัน้ ตอนท�าไดด้ ว้ ยวิธีใดบา้ ง
4. เขยี นแผนภาพแสดงขนั้ ตอนการแกป้ ญั หาด้วยกระบวนการเทคโนโลยสี ารสนเทศ
5. อธิบายวธิ กี ารแก้ปัญหาในชีวติ ประจ�าวนั ทน่ี ักเรียนพบเหน็ มา 1 ปญั หา

คูม่ ือครู เทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) ม.5 143

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

เฉลย

(จากกิจกรรมในหน้า 123)
กจิ กรรมตรวจสอบการเรียนร้ทู ี่ 4.1
สรปุ ข้ันตอนการแก้ปญั หาด้วยกระบวนการเทคโนโลยสี ารสนเทศในรปู ของแผนผังความคดิ

การวิเคราะห์
และก�ำหน
รายละเอียด
ของปัญหา

การตรวจสอบ กระบวนการ การเลือก
และการปรับปรุง เทคโนโลยี เครอ่ื งมอื และ
สารสนเทศ
ออกแบบ
ขั้นตอนวธิ ี

การด�ำเนนิ การ
แกป้ ญั หา

(จากกจิ กรรมในหน้า 139)
กจิ กรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่ 4.2
กรณีศกึ ษาที่ 1
นายนพพรนักศึกษาจบใหม่จากคณะคหกรรมศาสตร์ ได้มีแนวคิดกันเพ่ือนอีกสองคนคือนายบุญยืนและนายสมนึกท่ีจะลงทุน
ท�ำธรุ กิจบริเวณใกลส้ ถานรี ถไฟฟ้า โดยบ้านของทัง้ 3 คนอยูใ่ นเขตบางรัก โดยนายบุญยืนได้เสนอให้ท�ำรา้ นขายขนมจากพนื้ ฐานความรู้
ทีเ่ รยี นมา
1. วิเคราะห์ในส่วนทีเ่ ป็นสง่ิ ที่ตอ้ งการ
กรณศี ึกษาที่ 1 จะขายอะไร
2. วเิ คราะห์ในส่วนที่เปน็ ปจั จยั ส่งออก (Output)
กรณศี ึกษาท่ี 1 ส่งิ ของทีค่ นช่นื ชอบมากทีส่ ดุ
3. วิเคราะห์ในส่วนท่เี ป็นปจั จยั น�ำเขา้ (Input)
กรณีศกึ ษาท่ี 1 ความรู้ในการท�ำขนม

144 คมู่ อื ครู เทคโนโลยี (วิทยาการคำ� นวณ) ม.5

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

4. วิเคราะห์ในสว่ นที่เปน็ ตวั แปร
กรณศี ึกษาที่ 1 ความชนื่ ชอบของผู้บริโภคในเขตบางรกั
5. วิเคราะห์ในสว่ นทเ่ี ป็นวธิ ีการประมวลผล
กรณศี ึกษาที่ 1 ทำ� แบบสำ� รวจแลว้ ประมวลผลวเิ คราะหห์ าขอ้ สรปุ
กรณศี กึ ษาที่ 2
ผู้เลี้ยงไก่รายหน่ึงประสบปัญหาเลี้ยงไก่เน้ือได้ก�ำไรน้อยและขาดทุน โดยมีความต้องการที่จะให้ขายไก่เนื้อให้ได้ก�ำไรมากขึ้น
ควรแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไร
1. วเิ คราะห์ในสว่ นทีเ่ ป็นส่ิงทต่ี อ้ งการ
กรณศี ึกษาท่ี 2 จะใชว้ ธิ ีไหนเพอ่ื เพมิ่ ก�ำไร
2. วเิ คราะห์ในส่วนที่เป็นปจั จยั สง่ ออก (Output)
กรณีศึกษาที่ 2 วิธที ีเ่ พม่ิ กำ� ไรมากที่สุด
3. วิเคราะห์ในสว่ นท่เี ปน็ ปัจจยั นำ� เข้า (Input)
กรณีศึกษาที่ 2 สูตรอาหารไก่ตา่ ง ๆ
4. วิเคราะหใ์ นสว่ นท่เี ปน็ ตวั แปร
กรณศี ึกษาท่ี 2 สูตรอาหารไกช่ นิดไหนตน้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ
5. วิเคราะห์ในสว่ นทเ่ี ปน็ วธิ กี ารประมวลผล
กรณีศกึ ษาที่ 2 คดิ ต้นทนุ สตู รอาหารสัตว์ วเิ คราะห์ผลข้อมูลมรี าคาต่ำ� ทส่ี ุด

กรณีศึกษาที่ 3
นกั เรียนจำ� นวน 5 คน มีความตอ้ งการอยากไปเทย่ี วตา่ งจังหวดั ที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางน้อยทีส่ ุด และ
นัดรวมตัวกนั ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
1. วิเคราะหใ์ นส่วนทเ่ี ป็นสง่ิ ทตี่ อ้ งการ
กรณศี กึ ษาที่ 3 จะใชว้ ธิ ีไหนท่ีค่าใช้จ่ายเดนิ ทางนอ้ ยทีส่ ุด
2. วิเคราะหใ์ นสว่ นท่เี ปน็ ปจั จัยสง่ ออก (Output)
กรณศี กึ ษาท่ี 3 วธิ ีที่ใชค้ ่าใช้จา่ ยเดนิ ทางน้อยที่สุด
3. วเิ คราะหใ์ นสว่ นที่เปน็ ปจั จยั น�ำเขา้ (Input)
กรณศี กึ ษาที่ 3 ขอ้ มูลในการเดนิ ทาง
4. วิเคราะห์ในสว่ นทเ่ี ป็นตวั แปร
กรณศี กึ ษาท่ี 3 วธิ ีการเดินทางแบบไหนถกู ที่สดุ
5. วเิ คราะหใ์ นสว่ นทเ่ี ปน็ วิธีการประมวลผล
กรณศี กึ ษาที่ 3 คดิ ระยะห่างและค่าใชจ้ า่ ยการเดินทางทน่ี อ้ ยท่สี ดุ

คมู่ อื ครู เทคโนโลยี (วิทยาการคำ� นวณ) ม.5 145

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

(จากกจิ กรรมในหน้า 142)
กิจกรรมเพอ่ื สง่ เสริมความคิดสรา้ งสรรค์
แนวคำ� ตอบ
นกั เรยี นใช้กรณศี ึกษาท่ี 3 เปน็ ตวั อยา่ ง แลว้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ ดิจทิ ลั ศึกษาด�ำเนนิ การตาม กรณศี ึกษาที่ 3
1. โจทย์ปัญหาทีเ่ กดิ คือ
- การเดนิ ทางไปศาลากลางจงั หวดั ของตนเอง โดยวธิ กี ารที่ประหยัดและรวดเร็วท่ีสดุ
2. การตัง้ สมมตฐิ าน
- จะเดินทางแบบ…………………………………………………………………………..และรวดเรว็ ทสี่ ดุ
3. การหาข้อมลู
- วิธเี กบ็ ข้อมลู โดย ใชเ้ ว็บไซตค์ ้นหา www.google.com
4. สรปุ เปรยี บเทยี บขอ้ มูล
5. สรปุ คำ� ตอบ

(จากกิจกรรมในหนา้ 143)
คำ� ถามทา้ ยหนว่ ยการเรยี นรู้
1. อธบิ ายความหมายของค�ำตอ่ ไปน้ี
1.1 เทคโนโลยี (Technology) หมายถงึ วิทยาการที่น�ำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใหเ้ กิดประโยชนใ์ นทางปฏบิ ตั ิ ทงั้ ในชีวติ ประจำ� วนั

การเรียนรู้ การประกอบอาชีพอาชพี ตา่ ง ๆ ตลอดจนงานอตุ สาหกรรม
1.2 เทคโนโลยสี ารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถงึ เทคโนโลยที ใ่ี ชจ้ ดั การกบั สารสนเทศ เปน็ เทคโนโลยที เ่ี กยี่ วขอ้ ง

ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การส่ือสารข้อมูล ฯลฯ รวมถึง
เทคโนโลยีทที่ �ำใหเ้ กิดระบบการใหบ้ รกิ ารทม่ี ีการใช้และการดแู ลขอ้ มูลดว้ ย
1.3 วิทยาการคอมพวิ เตอร์ หรอื วทิ ยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer science) เป็นศาสตร์เกีย่ วกบั การศึกษาค้นควา้ ทฤษฎี
การค�ำนวณส�ำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศท้ังด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซ่ึงวิทยาการ
คอมพวิ เตอรน์ น้ั ประกอบดว้ ยหลายหวั ขอ้ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั คอมพวิ เตอรต์ งั้ แตร่ ะดบั นามธรรมหรอื ความคดิ เชงิ ทฤษฎี เชน่ การวเิ คราะห์
และสังเคราะห์ข้ันตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์และทฤษฎเี ครอื ขา่ ย
1.4 สอ่ื ดิจิทัล (Digital media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนกิ สซ์ ่งึ ทำ� งานโดยใช้รหัสดจิ ทิ ัล ในปัจจบุ ันการเขียนโปรแกรมตั้งอยบู่ นพืน้ ฐาน
ของเลขฐานสอง ในกรณีนี้ ดิจทิ ัล หมายถงึ การแยกแยะระหว่าง 0 กับ 1 ในการแสดงขอ้ มลู คอมพิวเตอรเ์ ปน็ เครอื่ งจกั รที่มกั จะ
แปลขอ้ มลู ดจิ ทิ ลั ฐานสองแลว้ จงึ แสดงชน้ั ของเครอ่ื งประมวลผล ชนั้ ของขอ้ มลู ดจิ ทิ ลั ทเ่ี หนอื กวา่ สอ่ื ดจิ ทิ ลั เชน่ เดยี วกบั สอื่ เสยี ง วดิ โี อ
หรือเน้อื หาดิจทิ ัลอืน่  ๆ สามารถถูกสร้างข้ึนหรืออ้างองิ ถึงและไดร้ ับการแจกจ่ายผา่ นทางเครื่องประมวลผลขอ้ มลู ดจิ ิทลั สอื่ ดิจทิ ัล
ไดน้ �ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยา่ งใหญ่หลวงเมื่อเทียบกับส่ืออนาลอ็ ก
2. ปัญหาการตน่ื สาย เทคโนโลยีทใ่ี ช้แก้ปญั หา คอื นาฬิกาปลุก

146 คู่มือครู เทคโนโลยี (วทิ ยาการค�ำนวณ) ม.5

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

3. การถา่ ยทอดความคดิ เปน็ การออกแบบขน้ั ตอนในการแกป้ ญั หาตามกระบวนการเทคโนโลยสี ารสนเทศกอ่ นการปฏบิ ตั จิ รงิ ในขน้ั ตอน
น้ีผู้แกป้ ัญหาจะตอ้ งสรา้ งเครอื่ งมือเพอื่ ถ่ายทอดความคดิ ในการแก้ปญั หาอย่างมีขนั้ ตอนเพ่อื ให้ผูอ้ น่ื เข้าใจง่านและสามารถปฏิบัติงาน
รว่ มกันได้ ซ่ึงท�ำได้ 2 ลกั ษณะคือ ผงั งาน (Flowchart) และรหัสลำ� ลอง (Pseudo code)

4. แผนภาพแสดงข้ันตอนการแกป้ ัญหาดว้ ยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวเิ คราะห์
และกำ� หน
รายละเอยี ด
ของปญั หา

การตรวจสอบ กระบวนการ การเลอื ก
และการปรับปรุง เทคโนโลยี เคร่อื งมอื และ
สารสนเทศ
ออกแบบ
ขน้ั ตอนวิธี

การด�ำเนินการ
แก้ปญั หา

5. แนวคำ� ตอบ
1. ปัญหาในชวี ิตประจำ� วนั ทีน่ ักเรยี นพบเห็น
ตื่นสายมาโรงเรยี นไมท่ ันเวลา
2. วิธกี ารแก้ปญั หาตามกระบวนการเทคโนโลยสี ารสนเทศ
1) การวิเคราะหแ์ ละกำ� หนดรายละเอียดของปญั หา
- นอนดกึ
- ง่วงนอนไมอ่ ยากตนื่ นอน
- อากาศดีอยากนอนตอ่
- เวลาแตง่ ตัวน้อยเกนิ ไป
- รบั ประทานอาหารชา้
- รถติด

คู่มือครู เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำ� นวณ) ม.5 147

Introduction Indesign Innovation ICT

Learning for 21st Learning for
Century Skills Metacognition

2) การเลือกเครือ่ งมือและออกแบบขนั้ ตอนวิธ ี
เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา นาฬิกาปลกุ
ออกแบบขัน้ ตอนวิธี เขียนผงั งานได้ดังนี้


เริ่มตน้

ตน่ื นอน ใช่ ต้ังนาฬกิ าปลุก
งว่ งใชไ้ หม นอนต่อ 10 นาที

อาบนาํ้ แตง่ ตวั
รบั ประทานอาหารเช้า

ไปโรงเรยี น
จบ

3. การด�ำเนนิ การแก้ปัญหา
ตงั้ เวลานาฬิกาปลกุ แล้วทำ� ตามแผนของขน้ั ตอนวธิ ีทีอ่ อกแบบไว้
4. การตรวจสอบและการปรบั ปรุง
ตรวจสอบผล ยงั ตื่นสาย และมาโรงเรียนไมท่ นั
ปรับปรุง ตง้ั เวลาปลุกใหเ้ รว็ เปลี่ยนการนอนใหเ้ ร็วขนึ้

148 คู่มอื ครู เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำ� นวณ) ม.5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข้อสอบกลางภาคระดับ ม.1
Next Book
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT