e-book Download PDF
  • 2
  • 0
สินค้าดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด (นครนายก ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา) ให้เป็นที่รู้จักโดยการประชาสัมพันธ์สินค้า ในรูปแบบ E-book /E-catalog และโปรชัวร์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียล เพจ Facebook อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายทางการค้าในระดับภูมิภาค สามารถต่อยอดทางการค้าอย่างยั่งยืนต่อไป
View Text Version Category : Government
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications