The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by methus5338, 2021-09-17 05:03:08

แชร์บอล

แชร์บอล

แชรบ์ อล

ประวตั ิแชรบ์ อล

กีฬาแชรบ์ อลไม่มหี ลกั ฐานทช่ี ดั เจนวา่ มกี าเนดิ หรอื เลน่ กนั มาตงั้ แตเ่ ม่อื ใด แต่ทงั้ นี้
ตงั้ แตใ่ นอดตี กีฬาแชรบ์ อลเป็นเกมกีฬาท่ีมงุ่ เนน้ การปลกู ฝัง หรอื เป็นการปพู นื้ ฐาน
การเลน่ กีฬาจาพวกบาสเกตบอล แฮนดบ์ อล หรอื กีฬาประเภทอ่ืน ๆ โดยม่งุ เนน้ ให้
ผเู้ รยี นมที กั ษะดา้ นการเคลอื่ นไหว รวมถงึ ทกั ษะการฝึกฝนเบอื้ งตน้ ดา้ นต่าง ๆ เพ่อื
เป็นการฝึกความพรอ้ มของรา่ งกายและจติ ใจ

สว่ นระเบียบการเลน่ หรอื กติกาแชรบ์ อล ในตอนแรกยงั ไมม่ ีระบขุ นึ้ มาตายตวั
เพียงแตย่ ดึ ถือกติกาบาสเกตบอลในบางสว่ นมาใช้ โดยการอนโุ ลมใหเ้ หมาะสม
เท่านนั้ จากหลกั ฐานท่ปี รากฏผทู้ ่ีคดิ คน้ กีฬาแชรบ์ อลขนึ้ มาเลน่ คอื พนั เอกมงคล
พรหมสาขา ณ สกลนคร และไดม้ กี ารพฒั นาอยา่ งแพรห่ ลาย เนือ่ งจากแชรบ์ อลเป็น
กีฬาท่ีเลน่ ง่าย เพราะไม่จากดั เพศของผเู้ ลน่ คอื อาจจะเลน่ รวมทงั้ ชายและหญิงผสม
กนั และสถานท่ี สามารถเลน่ ไดก้ บั ทกุ สนามไม่วา่ จะเป็น สนามหญา้ พนื้ ดิน พนื้
ซเี มนต์ พนื้ ไม้ ฯลฯ สว่ นลกู บอลท่ใี ชจ้ ะใชล้ กู เนตบอล หรอื ลกู วอลเลยบ์ อล ถา้ ไมม่ ีก็ใช้
วสั ดอุ ่นื แทนได้ เชน่ มว้ นผา้ เป็นลกั ษณะกลม ๆ กส็ ามารถเลน่ ได้ สว่ นภาชนะท่ใี ชร่ บั
ลกู บอลนอกจากตะกรา้ ยงั สามารถใชอ้ ยา่ งอ่นื ท่ใี สล่ กู ได้

ประโยชนข์ องแชรบ์ อล

• ฝึกทกั ษะพ้นื ฐานของการเล่นกีฬาหลายชนิดท่ีตอ้ งใชก้ ารเคล่ือนไหวของร่างกายบวก
กบั ความแม่นยาในการโยนบอล เช่น บาสเกตบอล, แฮนดบ์ อล เป็นตน้

• ฝึกสมาธิใหเ้ ป็นคนคิดเร็วทาเร็ว เน่ืองจากการเล่นกีฬาประเภทน้ีจะมีเวลาแค่ 3
วินาทีเท่าน้นั เม่ือลูกมาถึงมือ หากคิดชา้ กจ็ ะฟาลว์ และเปลี่ยนฝั่งครองบอลทนั ที

• สร้างความสามคั คีในหมคู่ ณะของตนเอง เน่ืองจากตอ้ งรู้วา่ จะเล่นกนั เป็นทีมอยา่ งไร
เพ่อื ใหช้ นะและประสบความสาเร็จได้

ทกั ษะการเลน่ แชรบ์ อล

ทกั ษะพ้นื ฐานเบ้ืองตน้ เป็นสิ่งท่ีสาคญั เป็นอยา่ งมากสา หรับทุกชนิดกีฬาเพราะ
เป็นพ้นื ฐานท่ีจา เป็นท่ีจะพฒั นาไปสู่ทกั ษะในข้นั สูงท่ีต่อไป ซ่ึงตอ้ งใชเ้ วลาใน
การฝึกฝนจนถกู ตอ้ ง และชา นาญในกีฬาแชร์บอลมีทกั ษะพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ ที่
สาคญั คือ

• ทกั ษะการเคลื่อนไหวพ้นื ฐาน
• ทกั ษะการสร้างความคุน้ เคยกบั ลูกบอล
• ทกั ษะการรับและส่งบอลสองมือระดบั อก
• ทกั ษะการรับและส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ
• ทกั ษะการส่งบอลมือเดียวเหนือไหล่
• ทกั ษะการส่งบอลสองมือดา้ นล่าง
• ทกั ษะการส่งบอลสองมือกระดอนพ้นื
• ทกั ษะรับและส่งบอลสองคนเคล่ือนท่ี

กฎกตกิ าแชรบ์ อล

กฎกตกิ าแชรบ์ อล

กติกาของผปู้ ้องกนั ตะกร้า

• ผปู้ ้องกนั ตะกร้าเพยี งคนเดียวเทา่ น้นั ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ ไปในเขตป้องกนั ตะกร้าได้
• ผปู้ ้องกนั ตะกร้าสามารถเคลื่อนที่ไปในเขตป้องกนั ตะกร้าพร้อมกบั ลกู บอลไดเในเวลา 3 วนิ าที
• ผปู้ ้องกนั ตะกร้าสามารถออกมาร่วมเลน่ ในสนามแข่งขนั ได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตนเหมือนกบั ผเู้ ล่นในสนาม

ทว่ั ๆ ไป
• หลงั จากลูกบอลลงตะกร้าจากการยงิ ประตู ใหผ้ ปู้ ้องกนั ตะกร้าส่งบอลจากแนวเสน้ หลงั ของสนาม

เทา่ น้นั

กติกาของผถู้ อื ตะกร้า

• ตอ้ งอยบู่ นเกา้ อ้ีพร้อมกบั ถือตะกร้า ตลอดเวลา
• สามารถเคลื่อนไหวตะกร้าไดท้ ุกลกั ษณะ
• ผถู้ ือตะกร้าตอ้ งใชต้ ะกร้ารับลูกบอล จากการยงิ ประตเู ท่าน้นั
• สามารถชอ้ นลูกบอลขณะกลิ้งอยใู่ นสนาม โดยตอ้ งไม่ตกจากเกา้ อ้ี หรือมีส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย

สมั ผสั พ้นื สนาม

กติกาของผเู้ ล่น

• ผเู้ ลน่ สามารถ จบั ตี ปัด กลิง้ ส่ง หรือ ขวา้ งลูกบอลดว้ ยมือ แขน ศีรษะ หรือลาตวั เหนือเอวข้นึ ไป
• สามารถครอบครองลกู บอลหรือกด ลกู บอลท่ีอยบู่ นพ้ืนสนาม หรือโยน ลูกบอลข้ึนไปในอากาศได้

โดยใชเ้ วลาไมเ่ กิน 3 วินาท
• ในกรณีที่ผเู้ ล่นถูกป้องกนั แบบประชิด ผเู้ ล่นจะตอ้ งส่งบอลภายในเวลา 3 วนิ าที
• ถือลูกบอล และเคลื่อนไหวไปมาได้ ดว้ ยการหมนุ ตวั โดยมีเทา้ หลกั

ขอ้ หา้ มของผปู้ ้องกนั ตะกร้า

• ทาใหล้ ูกบอลออกเส้นหลงั
• นาลกู บอลจากสนามนอกเขตป้องกนั ตะกร้า เขา้ ไปในเขตป้องกนั ตะกร้า
• ขณะท่ีลกู บอลกาลงั ลอยอยใู่ นทิศทางของการยงิ ประตูเหนือตะกร้า ผปู้ ้องกนั ตะกร้าปัดโดนตะกร้า

หรือสัมผสั ตวั ผถู้ ือตะกร้าซ่ึงผตู้ ดั สินพิจารณาเห็นวา่ การกระทาน้นั ทาใหบ้ อลไมล่ งตะกร้า ผตู้ ดั สินจะ
ใหค้ ะแนนเป็นของผหู้ ญิงประตู

ขอ้ หา้ มของผถู้ ือตะกร้า

• ไมม่ ีสิทธ์ิเขา้ ร่วมเล่นกบั ผเู้ ล่นในสนาม ขณะกาลงั แข่งขนั

• หา้ มใชต้ ะกร้าหรือส่วนหน่ึงส่วนใด ของร่างกาย กีดกนั การป้องกนั ของ ผปู้ ้องกนั ตะกร้า

• หา้ มใชม้ ือหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการรับลูก และตอ้ งทรงตวั อยบู่ นเกา้ อ้ีได้
อยา่ งมน่ั คง

ขอ้ หา้ มของผเู้ ล่น

• หา้ มผเู้ ลน่ กระโดดยงิ ประตู หรือเปลี่ยน เทา้ หลกั ขณะยงิ ประตู (ส่งขา้ ง)

• เจตนาพุ่งตวั ลงเพ่อื ครอบครองลกู บอล (ส่งขา้ ง)

• เลน่ ลูกบอลดว้ ยส่วนหน่ึงส่วนใด ต้งั แต่เอวลงไป (ส่งขา้ ง)
• ยน่ื ลกู บอลใหเ้ พอ่ื นร่วมทีมดว้ ยมือตอ่ มือ (ส่งขา้ ง)

• ทบุ ตบ ตี ลกู บอลจากมือคู่ต่อสู้ (บนั ทึกฟาลว์ , ส่งขา้ ง) ดึง ดนั ชก ชน เตะ คูต่ อ่ สู้ทกุ ลกั ษณะ (บนั ทึก
ฟาลว์ , ส่งขา้ ง) ถา้ เป็นการฟาลว์ ท่ีรุนแรงผตู้ ดั สินสามารถตดั สิทธ์ิใหอ้ อก จากการแข่งขนั

อา้ งอิง

1.https://www.nanitalk.com/interestin

g-story/15299

2. 72https://hilight.kapook.com/view/
036


Click to View FlipBook Version