The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สิรินดา โพขวาง, 2019-10-16 03:40:31

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต

ใบงานที่1.สิรินดาpdf

ใบงานที่1 ความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั ระบบอินเตอร์เน็ต

1.Internet คืออะไร

ตอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพวิ เตอร์
หลายๆ เครื่องจากทว่ั โลกมาเช่ือมต่อเขา้ ดว้ ยกนั ซ่ึงช่วยใหส้ ามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอ้ มูล
ระหวา่ งกนั ไดท้ วั่ โลก ในการติดต่อกนั ระหวา่ งเครื่องคอมพิวเตอร์

2.สิ่งต่อไปนีเ้ กยี่ วข้องกบั ระบบอนิ เตอร์เน็ตอย่างไร

2.1. เครืองแม่ข่าย (Host)

ตอบ เครื่องหรือโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ซ่ึงทางานใหบ้ ริการ ในแก่ลูกข่าย (ซ่ึงใหบ้ ริการผใู้ ชอ้ ีกทีหน่ึง)
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ท่ีทาหนา้ ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์น้ีควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถใหบ้ ริการแก่
ผใู้ ชไ้ ดเ้ ป็นจานวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ใหบ้ ริการไดด้ ว้ ยโปรแกรมบริการ ซ่ึงทางานอยบู่ น
ระบบปฏิบตั ิการอีกช้นั หน่ึง

2.2. โปรโตคอล (Protocol)

ตอบ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในกำรสอ่ื สำรระหวำ่ งคอมพวิ เตอร์ หรือภำษำสอื่ สำรที่ใช้เป็น ภำษำกลำงในกำรสอ่ื สำร

ระหวำ่ งคอมพวิ เตอร์ด้วยกนั กำรทเ่ี คร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถกู เชื่อมโยงกนั ไว้ในระบบจะสำมำรถตดิ ตอ่ สอ่ื สำรกนั ได้นนั้ จำเป็น
จะต้องมีกำรสอื่ สำรที่เรียกวำ่ โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกบั คนเรำท่ีต้องมภี ำษำพดู เพ่อื ให้สอ่ื สำรเข้ำใจกนั ได้
โปรโตคอลช่วยให้ระบบคอมพวิ เตอร์สองระบบ ท่ีแตกตำ่ งกนั สำมำรถสอ่ื สำรกนั อยำ่ งเข้ำใจได้ คือข้อตกลงท่กี ำหนดเก่ียว
กบั กำรสอื่ สำรระหวำ่ งเครื่องคอมพวิ เตอร์ตำ่ งๆ ทงั้ วธิ ีกำรสง่ และรับข้อมลู วิธีกำรตรวจสอบข้อผิดพลำดของกำรสง่ และรับ
ข้อมลู กำรแสดงผลข้อมลู เมอ่ื สง่ และรับกนั ระหวำ่ งเคร่ืองสองเคร่ือง ดงั นนั้ จะเห็นได้วำ่ โปรโตคอลมีควำมสำคญั มำกในกำร
สอื่ สำรบนเครือขำ่ ย หำกไมม่ ีโปรโตคอลแล้ว กำรสอ่ื สำรบนเครือขำ่ ยจะไมส่ ำมำรถเกิดขนึ ้ ได้

2.3. TCP/IP

ตอบ กำรที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ถี กู เชอื่ มโยงกนั ไว้ในระบบ จะสำมำรถตดิ ตอ่ สอ่ื สำรกนั ได้นนั้ จำเป็นจะต้องมีภำษำ

สอ่ื สำรท่ีเรียกวำ่ โปรโตคอล (Protocol ) ซงึ่ ในระบบInternet จะใช้ภำษำสอื่ สำรมำตรฐำนทชี่ ่ือวำ่ TCP/IP เป็นภำษำ
หลกั ดงั นนั้ หำกเครื่องคอมพวิ เตอร์ไมว่ ำ่ จะเป็นเคร่ืองระดบั ไมโครคอมพวิ เตอร์ มนิ คิ อมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพวิ เตอร์
ก็สำมำรถเช่ือมโยงเข้ำสอู่ ินเทอร์เนต็ ได้
TCP ยอ่ มำจำกคำวำ่ Transmission Control Protocol
IP ยอ่ มำจำกคำวำ่ Internet Protocol

TCP/IP คือชดุ ของโปรโตคอลท่ถี กู ใช้ในกำรสอ่ื สำรผำ่ นเครือขำ่ ยอนิ เทอร์เนต็
โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื ให้สำมำรถใช้สอ่ื สำรจำกต้นทำงข้ำมเครือขำ่ ยไปยงั ปลำยทำงได้
และสำมำรถหำเส้นทำงท่จี ะสง่ ข้อมลู ไปได้เองโดยอตั โนมตั ิ

3. ทาํ ไมเราต้องใช้อนิ เตอร์เน็ต

ตอบ ในยคุ สงั คมข่าวสารขอ้ มูลดงั ทุกวนั น้ีการส่ือสารรูปแบบตา่ ง ๆ ถูกพฒั นาข้ึนใหค้ นเราส่ือสารถึงกนั ง่าย
ท่ี สุด และสะดวกท่ีสุดการส่ือสารถึงกนั ดว้ ยคาพดู ผา่ นทางโทรศพั ทย์ อ่ มไม่เพยี งพออีกต่อไปเราตอ้ งการ
มาก กวา่ น้นั เช่น ภาพ เสียงและขอ้ ความ ตวั อกั ษร รวมท้งั ขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์ ฯลฯ ซ่ึงอินเตอร์เน็ตสามารถ
เขา้ มาตอบสนองไดใ้ นจุดน้ี

4 อนิ เตอร์เน็ตมปี ระโยชน์ด้านใดบ้าง

ตอบ 1.ทางดา้ นการศึกษา2. ทางดา้ นความบนั เทิง 3.ทางดา้ นการสร้างรายได้ 4.ทางดา้ นการติดต่อส่ือสาร

5. WWW คืออะไร

ตอบ เครื่อข่ายท่ีเชื่อตอ่ กนั ทวั่ โลก หรือ ที่เราเรียกวา่ เวบ็ คือรูปแบบหน่ึงของระบบการเชื่อมโยงเครือขา่ ย
ข่าวสาร ใชใ้ นการคน้ หาขอ้ มูลขา่ วสารบน Internet จากแหล่งขอ้ มูลหน่ึง ไปยงั แหล่ง ขอ้ มูลท่ีอยหู่ ่างไกล ให้
มีความง่ายต่อการใชง้ านมากท่ีสุด

WWW จะแสดงผลอยใู่ นรูปแบบของเอกสารท่ีเรียกวา่ ไฮเปอร์เทก็ ซ์ (Hyper Text) ซ่ึงเป็นฐานขอ้ มูลชนิด
หน่ึงท่ีทาหนา้ ที่รวบรวมข่าวสารขอ้ มูลที่อยกู่ ระจดั กระจายในท่ีต่าง ๆ ทว่ั โลกใหส้ ามารถนามาใชง้ านได้
เสมือนอยใู่ นท่ีเดียวกนั โดยใชเ้ วบ็ บราวเซอร์ซ่ึงเป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการดู หรืออ่านขอ้ มูลเหล่าน้นั เวบ็
บราวเซอร์ท่ีนิยมใช้ เช่น IE Microsoft Internet Explorer , Firefox , google chrome เป็ นตน้

6. Web site คืออะไร

ตอบ คือส่ือนาเสนอขอ้ มูลบนเครื่องคอมพวิ เตอร์ หรือคือการรวบรวม หนา้ เวบ็ เพจหลายหนา้ ซ่ึงเชื่อมโยง

กนั ผา่ นทางไฮเปอร์ลิงก์ ซ่ึงตอ้ งเปิ ดดว้ ยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกวา่ Web Browser โดยถูกจดั เกบ็ ไวใ้ น
เวลิ ดไ์ วดเ์ วบ็ และเวบ็ ไซตน์ ้นั ถูกสร้างข้ึนดว้ ยภาษาทางคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ HTML (Hyper Text Markup
Language) และไดม้ ีการพฒั นาและนาภาษาอ่ืนๆเขา้ มาร่วมดว้ ย เพือ่ ใหม้ ีความสามารถมากข้ึน เช่น PHP ,
SQL , Java ฯลฯ

7. Web page คืออะไร

ตอบ เอกสำรท่ใี ช้ในกำรเผยแพร่ข้อมลู ซงึ่ ประกอบด้วยข้อมลู แบบสอื่ ประสม เช่น ข้อควำม,ภำพ,ภำพเคลอ่ื นไหว,เสยี ง

เป็นต้น โดยกำรนำเสนอผำ่ นทำงระบบเครือขำ่ ยอินเทอร์เนต็ ซง่ึ มคี วำมแตกตำ่ งกนั ไปตำมวตั ถปุ ระสงค์กำรใช้งำน

8. Home page คืออะไร

ตอบ คือคาท่ีใชเ้ รียกหนา้ แรกของเวบ็ ไซต์ โดยเป็ นทางเขา้ หลกั ของเวบ็ ไซต์ เมื่อเปิ ดเวบ็ ไซตน์ ้นั ข้ึนมา โฮมเพจ กจ็ ะ

เปรียบเสมือนกบั เป็ นสารบญั และคานาที่เจา้ ของเวบ็ ไซตน์ ้นั ไดส้ ร้างข้ึน เพื่อใชป้ ระชาสมั พนั ธ์องคก์ รของตน นอกจากน้ี
ภายในโฮมเพจกอ็ าจมีเอกสารหรือขอ้ ความท่ีเช่ือมโยงต่อไปยงั เวบ็ เพจอื่น ๆ

9. Web Browser คืออะไร

ตอบ คอื โปรแกรมที่สามารถแปลงภาษาคอมพวิ เตอร์ Html ใหก้ ลายเป็นเวบ็ เพจที่มนุษยส์ ามารถอา่ นและ

เขา้ ใจได้ โดยเวบ็ บราวเซอร์จะ ทาการแปลงชุดคาส่ัง html ออกมาปรากฏหนา้ เวบ็ เพจน้นั ๆ การเรียกใชง้ าน
ของ เวบ็ บราวเซอร์น้นั จะรับ โดเมนเนม (Domain name) จากผใู้ ชง้ าน และแปรงโด เนมเนมน้นั ใหก้ ลายเป็น
ไอพแี อดเดรส (Internet Protocol) ซ่ึงไอพีน้ีจะมี ลกั ษณะเป็นตวั เลขและจาไดย้ าก ดว้ ยเหตุน้ีจึงตอ้ งใชง้ าน
เวบ็ บราวเซอร์ในการแปลง จากโดเมนเนมใหก้ ลายเป็น IP ทาใหผ้ ใู้ ชง้ านสามารถใชง้ านไดง้ ่ายข้ึน

10. IP Addressคืออะไร

ตอบ จะเป็นตวั แทนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโลกใบนี ้สำมำรถบอกได้วำ่ เครื่องคอมพวิ เตอร์ตงั้ อยทู่ ไ่ี หน ซงึ่ แนน่ อนวำ่ เลข
ip address จะไมซ่ ำ้ กนั พดู งำ่ ย ๆ ก็เหมอื นเลขท่บี ้ำนท่ีไมซ่ ำ้ กนั เพรำะถ้ำซำ้ กำรสง่ ข้อมลู ผำ่ นเครือขำ่ ยก็อำจจะงงได้วำ่
ต้องสง่ ข้อมลู ไปทไี่ หนกนั แน่ ชื่อเรียกเตม็ ของ ip address

11. DNS (Domain Name System) คืออะไร

ตอบเป็นระบบท่ีกระจายอยทู่ วั่ โลกมีหนา้ ท่ีเกบ็ ขอ้ มูล domain name (URL) ท่ีเราใชใ้ นการเขา้ website ผา่ น

ทาง web browser แปลงกลบั มาเป็น IP เพราะแทท้ ี่จริงแลว้ การทางานบน internet ระบบมองเห็นแต่เพยี ง IP
Address สาหรับ domain name แลว้ มีไวเ้ พื่อให้ user อยา่ งเราสามารถจดจาไดง้ ่ายข้ึน เพราะฉะน้นั จึงมี
ความสาคญั มากในโลก internet

12. รูปแบบของ Domain Name ประกอบดว้ ยอะไรบา้ ง

ตอบ com คือ บริษทั หรือองคก์ รพาณิชย์ .org คือ องคก์ รเอกชนท่ีไม่แสวงผลกาไร

.net คือ องคก์ รท่ีเป็ นเกตเวย์ หรือ จดุ เช่ือมตอ่ เครือขา่ ย.edu คือ สถาบนั การศึกษา.gov คือ องคก์ รของรัฐบาล

13. จากขอ้ 12 ส่วนประกอบของรูปแบบการเขียน Domain name แต่ละส่วนมีความ

หมายวา่ อยา่ งไร

ตอบ ส่วนท่ี 1 Sub Domain Name

คอื “คำ” ทีอ่ ยกู่ อ่ นชื่อโดเมน และเป็นสง่ิ ทจ่ี ะต้องกำหนดวำ่ จะให้ URL นเี ้ช่ือมโยงไปยงั สว่ นไหนของเวบ็ ไซต์ โดยปกตมิ กั
ใช้เป็น www ซง่ึ เป็นของฟรี

ส่วนที่ 2 Second-Level Domain Name (SLD)

ในสว่ นนมี ้ กั จะตงั้ ช่ือเป็นอะไรก็ได้ แตห่ ้ำมซำ้ กบั ท่ีมีอยแู่ ล้ว เพรำะจะทำให้สบั สนวำ่ จะไปที่เว็บไซต์ไหนกนั แน่ กำรตงั้ ช่ือ
ตรงนจี ้ ะมีควำมสำคญั มำกกบั กำรที่จะทำให้เว็บดงั ได้ เพรำะคงจะปฏเิ สธกนั ไมไ่ ด้วำ่ “ชื่อ” เป็นสงิ่ แรกท่คี นในโลกของ
อนิ เตอร์เน็ตจะรู้จกั กนั ได้ กำรตงั้ ช่ือในสว่ นนจี ้ ึงควรให้เป็นชื่อท่ีจำง่ำย สนั้ และกระชบั สะกดงำ่ ย ทคี่ วำมหมำยและเข้ำใจ
ได้ชดั เจน

ส่วนท่ี 3 Top-Level Domain (TLD)

แบง่ ได้เป็น 2 ประเภท คอื โดเมน 2 ระดบั และโดเมน 3 ระดบั

โดเมน 2 ระดบั มลี กั ษณะดงั นี ้ hotmail.com , thai.net เป็นต้น โดยโดเมนแบบนจี ้ ะประกอบด้วยชื่อโดเมน และตวั ยอ่
ท่อี ยดู่ ้ำนหลงั เคร่ืองหมำยจดุ คอื คำยอ่ ของประเภทองค์กร
ประเภทองค์กร

Com - กลมุ่ องค์กรกำรค้ำ
Edu - กลมุ่ กำรศกึ ษำ
Gov - กลมุ่ องค์กรรัฐบำล
Mit - กลมุ่ องค์กรกำรทหำร
Net - กลมุ่ กำรบริกำรเครือขำ่ ย
Org - กลมุ่ องค์กรอื่นๆ

โดเมน 3 ระดบั มีลกั ษณะดงั นี ้ dora.co.th , onec.go.th , kois.go.kr เป็นต้น โดเมนเนมในลกั ษณะนจี ้ ะ
ประกอบด้วย ชื่อโดเมน , ตวั ยอ่ ที่อยดู่ ้ำนหลงั เครื่องหมำยจดุ ใช้ระบปุ ระเภทขององค์กรแตม่ รี ูปแบบแตกตำ่ งจำกคำยอ่ ทใ่ี ช้
โดเมนเนม 2 ระดบั และตวั ยอ่ ท่รี ะบปุ ระเทศท่ีก่อตงั้ ขององค์กรนนั้ ๆ ถ้ำเรำสงั เกตจะเหน็ วำ่ ในอเมริกำนนั้ จะใช้ตวั ยอ่ ของ
ประเภทองค์กรเป็นตวั อกั ษร 3 ตวั microsolf.com ในกรณีทปี่ ระเทศอ่นื ๆเช่นบ้ำนเรำจะมีเพยี งแค่ 2 ตวั เช่น

moe.go.th

ประเภทขององค์กร

14. URL คืออะไร มีรูปแบบอยา่ งไร

ตอบ URL ยอ่ มำจำกคำวำ่ Uniform Resource Locator คือ ทีอ่ ยู่ (Address) ของข้อมลู ตำ่ งๆในInternet เชน่ ที่อยู่

ของไฟลห์ รือเวบ็ ไซต์บนอินเตอร์เนต็ ในปัจจบุ นั เว็บไซต์ เป็นแหลง่ ทีอ่ ยใู่ หมข่ องหลำยๆธรุ กิจช่องทำงทส่ี ำมำรถเข้ำถงึ ได้
อยำ่ งง่ำย และยงั สำมำรถใช้งำนได้ทกุ ทท่ี กุ เวลำเวบ็ ไซต์เป็นแหลง่ ท่รี วมรวบข้อมลู ตำ่ งๆไว้และแสดงให้เห็นผำ่ นเวบ็
เบรำวเ์ ซอร์ ปกตแิ ล้วเว็บไซตจ์ ะมชี ่ือและท่ีอยขู่ องมนั เองเพอื่ ให้ระบไุ ด้วำ่ เป็นเว็บไซต์ของใครโดยช่ือของเวบ็ ไซต์หรือ
Domain name(โดเมน เนม) จะไมซ่ ำ้ กนั ของแตล่ ะเว็บซง่ึ กำรเปิดให็บริกำรเว็บไซต์จะมกี ำรจดโดเมนเนมกอ่ นจงึ จะ
สำมำรถให้บริกำรได้

15. จงอธิบายถึง HTML ตามความเขา้ ใจของนกั เรียนโดยละเอียด

ตอบ โคด๊ HTMLเอาไวเ้ ขียนสร้างเวบ็ ไซร์ และเป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพวิ เตอร์ทวั่ โลก

(Internet) รูปแบบหน่ึง ขอ้ มูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ วา่ จะเป็นขอ้ ความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ
อ่ืนๆ จะถูกเช่ือมโยงเขา้ หากนั ดว้ ยชุดคาส่งั ต่างๆ เพื่อใหแ้ สดงผลออกมาคลา้ ยกบั ส่ิงพิมพ์ สไลด์ หรือ แบบ
มลั ติมีเดีย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต
Next Book
Blank Character Sheets 5e