The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุป พวงกุญแจ 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-17 01:27:50

สรุป พวงกุญแจ 2565

สรุป พวงกุญแจ 2565

รายงานผลการดาเนินงาน

การศึกษาต่อเน่อื ง (กล่มุ สนใจ ไม่เกิน ๓0 ชว่ั โมง)
หลักสูตรวชิ าพวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มอื จานวน ๕ ช่วั โมง

กศน.ตาบลวงั ท่าดี
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอหนองไผ่
สานักงานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดเพชรบรู ณ์
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึ ษาธิการ

บนั ทึกข้อความ

สว่ นราชการ กศน.ตาบลวังท่าดี

ที่ 24/2565 วนั ท่ี 21 มกราคม 2565

เรอ่ื ง รายงานผลการจดั การศกึ ษาต่อเนือ่ ง กลมุ่ สนใจ (ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) หลักสตู รพวงกุญแจจากผ้า

เยบ็ มอื จานวน 5 ช่วั โมง กศน.ตาบลวังทา่ ดี

เรยี น ผอู้ านวยการศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอหนองไผ่

ตามท่ี ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอา เภอหนองไผ่ ได้มอบหมายให้
นางสาวอริษา สงิ หเ์ ส ครู กศน .ตาบลวังท่าดี นางสาวณฐั นนั ท์ โสทองเมอื ง ครู ศรช . ดาเนนิ การจัดการศึกษา
ตอ่ เนอื่ ง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชว่ั โมง ) หลกั สตู รวชิ า พวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มอื จานวน ๕ ชว่ั โมง วนั ท่ี 27
ธนั วาคม พ .ศ.2564 ณ บา้ นหนงั สอื ชุมช น หมู่ที่ 7 ตาบลวงั ท่าดี อาเภอหนองไผ่ จงั หวัดเพชรบูรณ์ มผี ้เู รยี น
จานวน 7 คน

เป้า ผลการดาเนินงาน ตอ่ ยอด การนาไปใชป้ ระโยชน์ พฒั นาตนเอง
หมาย ชาย หญิง รวม อาชีพเดมิ และครอบครัว
สรา้ ง ประกอบ เพมิ่ โอกาส
รายไดเ้ สริม อาชีพใหม่ ในการเรยี นรู้ -

6 - 77 - - - 7

ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม อยูใ่ นระดับ ดมี าก คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

กศน.ตาบลวงั ทา่ ดี จงึ ขอรายงานผลการดาเนินงาน ดาเนนิ การจัดการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง กลุ่มสนใจ
(ไม่เกนิ 30 ชัว่ โมง) หลกั สูตรวิชาพวงกญุ แจจากผ้าเยบ็ มอื จานวน ๕ ชวั่ โมง รายละเอยี ดตามเอ กสารที่แนบมา
พรอ้ มนี้

จงึ เรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

คานา

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอหนองไผ่ กศน .ตาบลวงั ท่าดี สรปุ ผล
การดาเนนิ งานการจัดการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง กลุม่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ช่วั โมง หลกั สตู รวิชา พวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มอื
จานวน 5 ช่ัวโมง วันที่ 27 ธันวาคม พ .ศ.2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บ้านหนงั สอื ชมุ ชน หมู่ 7
ตาบลวังท่าดี อาเภอหนองไผ่ จงั หวัดเพชรบูรณ์ มี ผเู้ รียน เพศหญงิ จานวน 7 คน โดยมีนางนวพร กาญจนรัชต์
เปน็ วิทยากรให้คว ามรู้ เพอ่ื ให้ผ้เู รียนเกิดทกั ษะความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการ เยบ็ พวงกุญแจ สามารถนาไปใช้ใน
การประกอบอาชพี ได้ จงึ ไดด้ าเนนิ การจัดกิจกรรม ดงั กลา่ วข้ึน

กศน.ตาบลวงั ท่าดี สรปุ ผลการดาเนนิ งานการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง กล่มุ สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
หลกั สตู รวชิ าพวงกุญแจจากผ้าเย็บมอื เพอ่ื รวบรวมเนอื้ หา ขัน้ ต อน วิธีการดาเนนิ งาน ผลการดาเนนิ งาน หวงั เปน็
อย่างยิง่ วา่ รายงานผลการดาเนนิ งานเลม่ นี้ คงเปน็ ประโยชน์แกผ่ ศู้ กึ ษาไม่มาก กน็ ้อย หากมขี อ้ เสนอแนะประการ
ใด โปรดแจ้งคณะผจู้ ดั ทาเพื่อเป็นขอ้ มลู ในการปรบั ปรงุ ครั้งต่อไป

กศน.ตาบลวงั ทา่ ดี

สารบัญ หน้า

เรอ่ื ง 1-4
5-8
บทที่ 1 บทนา 10-11
บทท่ี 2 เอกสารทเ่ี ก่ียวขอ้ ง 12-15
บทท่ี 3 วิธีดาเนินการ 16
บทท่ี 4 ผลการดาเนินงาน
บทท่ี 5 สรปุ ผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
แบบรายงานผลการจดั การศกึ ษาตอ่ เนื่อง (กศน.ตน.26(1)
แบบประเมินผลการศึกษาตอ่ เนอ่ื ง (กศน.ตน.7)
แบบรายงานผู้จบหลักสตู รการศกึ ษาต่อเนื่อง (กศน.ตน.9)
บันทึกการนิเทศ (กศน.ตน.30)
แบบตดิ ตามผู้เรยี น (กศน.ตน.22)
แบบประเมนิ ความพึงพอใจ (กศน.ตน.10)
แบบขออนุญาตจดั ต้ังกลุม่ /โครงการ
คาส่งั แตง่ ต้ังวิทยากร
หลักสตู ร
ภาพกิจกรรม
รายชื่อ
แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานในระบบ DMIS
คณะผู้จัดทา

1

บทท่ี 1
บทนา

๑. การศกึ ษาต่อเนอื่ ง กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาพวงกญุ แจจากผา้ เย็บมอื จานวน 5 ชัว่ โมง

๒. สอดคลอ้ งกับนโยบายกระทรวง/สานักงาน กศน.

นโยบายและจดุ เน้น สานกั งาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2. สง่ เสริมการจัดการศกึ ษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สาหรับประชาชนทีเ่ หมาะสมกบั ทกุ ช่วงวัย
2.1 สง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาอาชพี เพอื่ การมงี านทา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการ

สร้างนวัตกรรมและผลติ ภัณฑท์ ม่ี คี ณุ ภาพ มคี วามหลากหลาย ทนั สมัย และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรูค้ วามสามารถเพอ่ื นาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้

4. บูรณาการความรว่ มมือในการส่งเสริม สนับสนนุ และจดั การศกึ ษาและการเรยี นรใู้ ห้กับ
ประชาชนอยา่ งมคี ณุ ภาพ

4.1 รว่ มมอื กบั ภาคีเครอื ขา่ ยท้งั ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ
รวมท้งั สง่ เสรมิ และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชพี ท่ีเปน็ อตั ลกั ษณ์และ
บรบิ ทของชมุ ชนสง่ เสริมการตลาดและขยายช่องทางการจาหน่ายเพอ่ื ยกระดับผลิตภัณฑ์/สนิ ค้า กศน.

สอดคลอ้ งกบั ภารกจิ ตอ่ เน่อื ง
1. ด้านการจดั การศกึ ษาและการเรยี นรู้
1.3 การศกึ ษาต่อเนอื่ ง
1) จัดการศกึ ษาอาชพี เพอ่ื การมงี านทาอย่างยง่ั ยนื โดยใหค้ วามสาคญั กับการจดั การศกึ ษาอาชีพ
เพ่อื การมงี านทาในกลุ่มอาชพี เ กษตรกรรม อตุ สาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการรวมถงึ การเนน้ อาชพี ช่างพน้ื ฐาน ทีส่ อดคลอ้ งกบั ศกั ยภาพของผเู้ รียน ความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่มีคณุ ภาพไดม้ าตรฐานเป็นท่ยี อมรับ สอดรบั กับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพฒั นาประเทศ ตลอดจนสรา้ งความเขม้ แขง็ ให้กบั ศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน โดยจดั ใหม้ กี ารสง่ เสริม
การรวมกล่มุ วสิ าหกิจชุมชน การพัฒนาหนึง่ ตาบลหนึ่งอาชีพเดน่ การประกวดสนิ ค้าดพี รีเม่ยี ม การสร้าง
แบรนด์ของ กศน. รวมถงึ การส่งเสรมิ และจดั หาช่องทางการจาหน่ายสนิ คา้ และผลิตภณั ฑ์ และให้มี
การกากบั ตดิ ตาม และรายงานผลการจัดการศกึ ษาอาชพี เพอื่ การมีงานทาอยา่ งเปน็ ระบบและตอ่ เนอ่ื ง

๓. หลกั การและเหตผุ ล
การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจบุ ันมคี วามสาคญั มาก เพราะจะเปน็ การพฒั นาประชากรของประเทศให้มี

ความรู้ ความสามารถและทกั ษะในการประกอบอาชพี เป็นการแกป้ ัญหาการว่างงานและสง่ เสรมิ ความเขม็ แข็ง
ใหแ้ กเ่ ศรษฐกิจชุมชน ของพน้ื ทใี่ น 5 กลมุ่ อาชพี ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมภิ าคหลักของโลก “ร้เู ขา รู้เรา
เทา่ ทนั เพื่อแข่งขนั ไดใ้ นเวทีโลก “ ตลอดจนกาหนดภารกจิ ทจี่ ะยกระดบั การจดั การศกึ ษาเพือ่ เพม่ิ ศกั ยภาพและขดี
ความสามารถ ให้ประชาชนได้มอี าชพี ท่สี ามารถสร้างรายได้ ทีม่ ัน่ คง โดยเนน้ การบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพดา้ นตา่ งๆ มุ่งพฒั นาคนไทยใหไ้ ด้รบั การศกึ ษาเพื่อพฒั นาอาชีพและการมงี านทาอยา่ งมคี ณุ ภาพทวั่ ถงึ และ
เท่าเทียมกนั ประชาชนมรี ายไดม้ ่ันคง มัง่ คั่งและมงี านทาอยา่ งยัง่ ยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขนั ทั้ งในระดับ

2

ภมู ภิ าค อาเซียนและระดบั สากล ซงึ่ จะเป็นการจัดการศกึ ษาตลอดชีวติ ในรูปแบบใหมท่ ี่สรา้ งความมนั่ คงให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติสภาพสังคมในปัจจุบนั มนษุ ย์เราได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในดา้ นตา่ งๆ เชน่
ด้านเศรษฐกิจ การเมอื ง สังคมและสิง่ แวดลอ้ มเปน็ อยา่ งมาก ปร ะชากรเพ่มิ ขึน้ เรอื่ ยๆ แตท่ รัพยากรมนี อ้ ยลง จงึ มี
ความจาเปน็ ตอ้ งใชท้ รัพยากรท่ีมีอยอู่ ยา่ งจากดั ใหม้ ีความคุ้มคา่ ยิ่งขนึ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประกอบ
อาชีพดา้ นความคดิ สรา้ งสรรค์ มคี วามจาเปน็ ท่จี ะตอ้ งใชป้ ระโยชนจ์ ากการประกอบอาชพี ให้มคี วามคุม้ ค่ายง่ิ ขึน้
อาชีพ การมัดหม่ี จงึ เป็นอีกอาชีพหนง่ึ ทจี่ ะเป็นทางเลอื กในการสร้างรายได้และการมีงานทาอยา่ งยง่ั ยืนของ
ประชาชน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอหนองไผ่ กศน .ตาบลวังท่าดี จงึ ไดจ้ ัด
การศึกษาต่อเนอ่ื ง กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง โดนเนน้ ความรู้และทักษะอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสภาพพนื้ ที่
เพื่อให้ผูเ้ รยี นเกดิ ทกั ษะความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเยบ็ พวงกุญแจสามารถนาไปใชใ้ นการประกอบอาชีพได้

๔.วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ผูเ้ รยี นเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ เทคนคิ การเย็บพวงกุญแจสามารถนาไปใชใ้ นการประกอบ

อาชพี ได้
2. เพ่อื ให้ผูเ้ รียนสามารถออกแบบพวงกุญแจ ท่ีสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการของตลาด

๕.เปา้ หมาย
เชงิ ปริมาณ :
ประชาชนตาบลวงั ทา่ ดี จานวน 6 คน
เชงิ คุณภาพ :
ผูเ้ รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจ เทคนคิ การเย็บพวงกญุ แจสามารถนาไปใชใ้ นการประกอบอาชีพได้

๖.วธิ กี ารดาเนนิ งาน

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลมุ่ เป้าหมาย เปา้ หมาย พื้นท่ีดาเนนิ การ ระยะเวลา งบประมาณ
-
๑. ขั้นวางแผน เพ่ือใหก้ าร บคุ ลากร ๓2 คน กศน.อาเภอ พ.ย.- ธ.ค.
(Plan) ดาเนินงานมี 256๔
-ประชุมวางแผนการ ประสทิ ธิภาพ กศน.อาเภอ หนองไผ่
ดาเนนิ งาน
-สารวจความ หนองไผ่
ต้องการของ
ประชาชน
-รบั สมัครผเู้ รียน
-ติดต่อประสานงาน
วทิ ยากร
-ขออนมุ ัติการจดั
กจิ กรรม
-ขออนมุ ตั หิ ลักสตู ร
-แตง่ ตงั้ วทิ ยากร

3

กจิ กรรมหลกั วตั ถุประสงค์ กลุม่ เป้าหมาย เป้าหมาย พื้นทดี่ าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ประชาชน 6 คน บ้านหนงั สอื ชุมชน 27 ธนั วาคม คา่ วทิ ยากร
2. ขนั้ ดาเนินงาน 1. เพ่อื ให้ผู้เรยี น ตาบลวงั ท่าดี หมู่ 7 1,000 บาท
ตาบลวังทา่ ดี 2564
(Do) เกิดทกั ษะความรู้ -ผอ.กศน. อาเภอหนองไผ่ คา่ วสั ดุ
-วทิ ยากร จังหวัดเพชรบูรณ์ มกราคม 1,000 บาท
-ดาเนนิ การจดั ความเข้าใจ เทคนิค -ครู กศน. 2565
ตาบล 4 คน กศน.ตาบลวังทา่ ดี -
กจิ กรรมการศกึ ษา การเย็บพวงกุญแจ ครู ศรช. อาเภอหนองไผ่ มกราคม
บคุ ลากร จังหวดั เพชรบูรณ์ 2565 -
ตอ่ เนอื่ ง สามารถนาไปใชใ้ น กศน.อาเภอ
หนองไผ่ 32 คน กศน.อาเภอ
กลุม่ สนใจ ไม่เกิน การประกอบอาชพี หนองไผ่

30 ช่วั โมง หลักสูตร ได้

วิชาพวงกญุ แจจาก 2. เพือ่ ให้ผูเ้ รยี น

ผา้ เยบ็ มอื จานวน สามารถออกแบบ

5 ชัว่ โมง พวงกญุ แจ ท่ี

สอดคลอ้ งกับความ

ต้องการของตลาด

3. ขัน้ ตรวจสอบ เพอ่ื ประเมิน

(Check) ผลสาเร็จของการ

-การประเมนิ ผล ดาเนนิ งาน

ก่อนและหลังการ

ดาเนินงาน

4. ขน้ั ปรับปรุงแกไ้ ข เพื่อปรับปรงุ แก้ไข

(Action) และพัฒนาการ

-รวบรวม วิเคราะห์ ดาเนนิ งาน

สรุป และจัดทา

รายงานผลการ

ดาเนนิ งาน

-ประชุมเพ่อื นา

ข้อมลู จากการ

ดาเนินงานไปใช้ใน

การปรบั ปรงุ แก้ไข

และพฒั นาการ

ดาเนินงานตอ่ ไป

๗. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ.2565 แผนงาน ยุทธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพ

ทรพั ยากรมนุษย์ โครงการขับเคลอ่ื นการพัฒนาการศกึ ษาท่ีย่ังยืน กจิ กรรมส่งเสริมศนู ยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน งบรายจ่าย
อื่น เพ่อื เปน็ คา่ ใช้จ่ายโครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชุนชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ 30 ชัว่ โมง) รหัสตน้ ทนุ 2000200698
รหัสงบประมาณ 200023 50527000 23 รหสั กจิ กรรมหลัก 200026700 Q2579 รหัสแหลง่ ของเงิน
6511500 จานวนเงนิ 2,000 บาท (สองพันบาทถว้ น) เพ่ือใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดกจิ กรรม รายละเอียด
ดังนี้

4

๑. ค่าวิทยากร จานวน 5 ชั่วโมงๆละ 200 บาท จานวน ๑ คน เป็นเงนิ 1,0๐๐ บาท
2. คา่ วสั ดุ เป็นเงิน 1,000 บาท

รวมเป็นเงนิ จานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถว้ น)

๘.สถานที่ดาเนนิ การ
- วนั ที่ 27 ธนั วาคม 2565
- ณ บ้านหนงั สอื ชมุ ชน หมู่ 7 ตาบลวังท่าดี อาเภอหนองไผ่ จงั หวดั เพชรบูรณ์

๘. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
- ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอหนองไผ่

- กศน.ตาบลวังท่าดี

๘. เครือขา่ ย
- ผู้นาหมบู่ า้ น

- อบต.วงั ทา่ ดี
- วิทยากร/ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ

๑๑. โครงการที่เก่ยี วข้อง
- โครงการการศกึ ษาตอ่ เน่ือง

๑2. ผลลพั ธ์
1. ผเู้ รยี นเกิดทักษะความรู้ ความเขา้ ใจ เทคนิคการเยบ็ พวงกุญแจสามารถนาไปใชใ้ นการประกอบอาชีพ

ได้
2. ผู้เรียนสามารถออกแบบพวงกญุ แจ ที่สอดคลอ้ งกบั ความต้องการของตลาด

๑3. ดชั นีวัดผลสาเร็จของโครงการ
ตัวชว้ี ัดผลผลติ ( output)
ประชาชนทวั่ ไปตาบลวังทา่ ดี จานวน 6 คน
ตัวชี้วัดผลลพั ธ์ ( outcome)
ผู้เรียนมคี วามรู้ ความเข้าใจ เทคนคิ การเย็บพวงกุญแจสามารถนาไปใชใ้ นการประกอบอาชีพได้

๑4. การติดตามผลประเมินผล
- แบบประเมนิ ความพึงพอใจ
- แบบติดตามผ้เู ข้ารับการฝกึ อบรม

5

บทที่ 2
เอกสารท่เี ก่ยี วข้อง

หลกั สูตรต่อเนือ่ ง
หลักสตู รอาชพี วชิ าพวงกุญแจจากผา้ เย็บมอื จานวน 5 ชว่ั โมง

ความเปน็ มา
การจัดการศกึ ษาอาชีพในปจั จุบั นมคี วามสาคญั มาก เพราะจะเปน็ การพัฒนาประชากรของประเทศให้ มี

ความรู้ ความสามารถและทกั ษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกป้ ญั หาการวา่ งงานและสง่ เสริมความเข้มแขง็
ให้แกเ่ ศรษฐกิจชมุ ชนทจี่ ะพฒั นาอาชพี ใหมใ่ ห้สามารถแขง่ ขนั ได้ในภมู ิภาคหลักของโลก “รเู้ ขา รูเ้ รา เทา่ ทัน เพือ่
แข่งขนั ได้ในเวทโี ลก ” ตลอดจนกาหนดภารกจิ ท่จี ะยกระดบั การจดั การศกึ ษาเพ่ือเพ่ิมศกั ยภาพและขดี ความ
สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสรา้ งรายได้ ทมี่ ่ันคง โดยเน้นการบรู ณาการให้สอดคล้องกบั ศกั ยภาพ
ด้านต่าง ๆ มุง่ พฒั นาคนไทยใหไ้ ด้รับการศึกษาเพ่อื พฒั นาอาชพี และการมีงา นทาอย่างมีคณุ ภาพ ท่วั ถงึ และเทา่
เทียมกนั สภาพ สังคมปจั จบุ ันมนุษยเ์ ราได้รบั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้ น ตา่ ง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกจิ
การเมอื ง สงั คมและสง่ิ แวดลอ้ มเปน็ อย่างมาก ประชากรมนษุ ยเ์ พิ่มขึน้ เรอ่ื ย ๆ แต่ทรพั ยากรธรรมชาตถิ กู ใชไ้ ปอยา่ ง
รวดเรว็ และไม่เพยี งพอกั บจานวนประชากรทเ่ี พ่มิ ขนึ้ ทกุ มมุ โลก มนุษยจ์ ึง ประสบปญั หาต่างๆตามมามากมาย
โดยเฉพาะด้านการดารงชีพและชวี ติ ความเป็นอยขู่ องประชาชน นอกจากจะ มกี ารประกอบอาชีพเพือ่ เป็นการ
เลี้ยงตวั เองและครอบครวั แล้ว ยงั มสี ิ่งที่ถอื ว่าเปน็ ภาระหนักคอื อาหารเพอ่ื บริโภค ประจาวนั จึงจาเป็ นอยา่ งย่ิงท่ี
มนษุ ย์เราจะตอ้ งสรา้ งขน้ึ หรอื หามาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ เพ่อื การอยรู่ อด การตดั เย็บกระเปา๋ ผา้ เยบ็ มอื เป็น
การนาผ้าและเศษผ้ามาตดั เย็บเป็นผลิตภัณฑ์เพอื่ ใช้ในครวั เรอื น และ สามารถผลิตเพ่ือจาหนา่ ยเพมิ่ รายได้ จึงเหน็
ความสาคญั ในการพัฒนาหลกั สูตรการทากระเ ปา๋ ผ้าเยบ็ มือ เพอื่ มงุ่ พัฒนาใหก้ ลุม่ เป้าหมายได้รับการศกึ ษาเพอื่
พัฒนาอาชพี และการมงี านทา สามารถสรา้ งรายไดแ้ ละมอี าชพี ทมี่ ั่นคง

หลักการของหลกั สตู ร
1. เปน็ หลักสูตรท่เี น้นการจัดการศึกษาอาชพี เพือ่ การมีงานทา ทีเ่ นน้ การบูรณาการเน้ือหาสาระ

ภาคทฤษฎคี วบคไู่ ปกับการฝึ กปฏบิ ตั ิจรงิ ผู้เรยี นสามารถนาความรแู้ ละทักษะไปประกอบอาชพี ได้จริง อย่างมี
คุณภาพและมคี ุณธรรมจริยธรรม

2. สง่ เสริมให้มกี ารรว่ มมอื ในการดาเนนิ งานการจดั การศึกษาอาชพี ร่วมกบั ภาคเี ครือข่าย
3. เนน้ ฝกึ ปฏิบตั จิ รงิ เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเรยี นรู้ ความเขา้ ใจ และสามารถนาไปประกอบอาชพี ได้

จดุ มุ่งหมาย
เพือ่ ใหผ้ ู้เรียนมีคุณลกั ษณะดังน้ี
1. มีความรู้และทกั ษะในการประกอบอาชีพ สามารถสรา้ งรายไดท้ ่ีมั่นคง ม่ังคั่ง
2. ตดั สนิ ใจประกอบอาชพี ให้สอดคลอ้ งกบั ศกั ยภาพของตนเอง ชุมชน สงั คม และส่ิงแวดล้อมอยา่ งมี

คณุ ธรรมจรยิ ธรรม
3. มเี จตคตทิ ี่ดีในการประกอบอาชพี
4. มีความรคู้ วามเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชพี ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

6

เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา
-ภาคทฤษฏี จานวน 2 ช่วั โมง
-ภาคปฏบิ ตั ิ จานวน 3 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. การบรรยาย
2. การสาธิต การปฏบิ ตั ิจรงิ
3. การศกึ ษาดูงาน
4. การฝกึ ปฏิบัติ
5. ศึกษาจากเอกสารส่งิ พิมพ์/ใบความรู้
6. ศึกษาจากผู้รู้ ภูมิปัญญาทอ้ งถ่ิน

โครงสรา้ งหลักสูตร

ที่ เรอื่ ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการ จานวนชั่วโมง
เรียนรู้ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ
1. 1. ช่องทางการ เพื่อให้ผเู้ รยี นบอก 1. ความสาคัญในการ
1. ใหผ้ ู้เรียนศกึ ษา 30 นาที -
ประกอบอาชีพ ความสาคญั ในการ ประกอบ ประกอบอาชพี เนอ้ื หา จากใบความรู้
เร่อื ง ความสาคัญใน
การ ทาพวง อาชพี การ ประกอบอาชีพ
2. ผเู้ รยี นและวทิ ยากร
กุญแจผา้ เยบ็ ร่วม สนทนา
แลกเปล่ยี น ขอ้ มลู
มอื จานวน 1 ความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้
ช่วั โมง

เพ่อื ให้ผู้เรียนสามารถ 2. ความเป็นไปได้ใน 1. ใหผ้ เู้ รียนศกึ ษา 30 นาที
วเิ คราะห์ความเป็นไปได้ ใน การประกอบอาชพี เนอ้ื หา จากใบความรู้
การประกอบอาชีพ ธุรกจิ 2.1 การวิเคราะห์ เร่ือง ความเป็นไปไดใ้ น
การทาพวงกุญแจ ผา้ เย็บมือ ตนเอง 2.2 การ การ ประกอบอาชีพ
2. ผเู้ รยี นและวิทยากร
วิเคราะห์ ตลาด รว่ มสนทนา
2.2 การลงทนุ / แหลง่ แลกเปล่ียน ข้อมลู
เงินทนุ ความคิดเห็น

7

เรอ่ื ง จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ เนือ้ หา การจัดกระบวนการ จานวนชั่วโมง
เรยี นรู้ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ

2. 2. ทกั ษะการ เพ่ือให้ผูเ้ รียนสามารถ เลือก 1. การเตรียมวัสดุ 1. วทิ ยากรบรรยาย 30 นาที -

ประกอบอาชีพ ซ้อื วสั ดุอปุ กรณไ์ ด้ อยา่ งมี อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ ตดั เร่ือง การเตรยี มวัสดุ

การ ทาเยบ็ พวง คุณภาพ เย็บพวงกุญแจผา้ อุปกรณท์ ี่ใช้ ในการตัด

กญุ แจ ผ้าเยบ็ 1.1 วสั ดอุ ุปกรณ์ทีใ่ ช้ ใน เย็บพวงกุญแจผ้า

มือ จานวน 30 การตดั เย็บพวง กุญแจ 2. วิทยากรอธบิ ายและ

นาที - การ ผา้ สาธติ เก่ยี วกบั วสั ดุ

เตรียม อุปกรณ์ 1.2 งบประมาณใน การ อุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการตัด

จัดซ้ือวสั ดุ อปุ กรณ์ เยบ็ พวง กญุ แจผ้า

1.3 สถานท่ีจาหน่าย 3. ผเู้ รยี นและวทิ ยากร

วสั ดุอปุ กรณ์ ร่วม สนทนา

แลกเปล่ียนขอ้ มลู

ความคิดเห็น

4. ผู้เรยี นสรุปความรู้

- การตดั เย็บ 1. เพอ่ื ใหผ้ ู้เรยี นมีความ 1. การสรา้ งแบบพวง การฝึกปฏิบตั ิการตัด - 3 ชัว่ โมง

พวง กญุ แจผ้า เขา้ ใจและทกั ษะใน การ กุญแจผ้า เย็บ กระเป๋าผา้

เย็บมอื จานวน สรา้ งแบบพวง กุญแจผา้ 2. วธิ กี ารวางแบบบน 1.วิทยากรบรรยาย

3 ชั่วโมง 2.เพื่อใหผ้ ้เู รียนมีความรู้ ผ้าเพื่อตดั เยบ็ พวง และ สาธติ การสร้าง

ความเขา้ ใจและทกั ษะ กุญแจผา้ แบบพวง กญุ แจ

วิธีการวางแบบบนผา้ เพือ่ 3.การเยบ็ แบบรา่ ง (การ 2.ใหผ้ ้เู รยี นฝึกปฏิบัติ

ตดั เยบ็ พวงกุญแจ เนาผ้า) 3.ให้ผู้เรียนฝึก

3. เพือ่ ใหผ้ เู้ รยี นมีความรู้ 4.การเยบ็ พวงกญุ แจ ผา้ ปฏบิ ัตกิ าร สร้างแบบr

ความเข้าใจและทกั ษะ การ การใส่เชือกผ้า ใสล่ ูกปัด พวงกุญแจ รปู แบบ

เย็บแบบร่าง(การ เนาผ้า) และห่วง กญุ แจ ตา่ งๆ

4.เพอ่ื ให้ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ 4.วทิ ยากรบรรยาย

ความเขา้ ใจและทกั ษะ การ และ สาธติ วธิ ีการวาง

เย็บพวงกญุ แจ แบบบน ผ้าเพอ่ื ตัดเยบ็

5.เพอ่ื ใหผ้ ้เู รยี นมคี วามรู้ พวงกญุ แจ

ความเขา้ ใจและทักษะ การ 5.ใหผ้ ู้เรียนฝึก

ประกอบพวง กุญแจและ ปฏบิ ัตกิ าร วางแบบบน

การเยบ็ เนา ผ้าเพ่อื ตดั เยบ็ พวง

กุญแจ

6.วิทยากรบรรยาย

และ สาธิตการเยบ็

แบบรา่ ง (การเนาผา้ )

8

7.ใหผ้ เู้ รียนฝึก

ปฏบิ ตั ิการ เยบ็ แบบ

ร่าง(การเนาผ้า)

8.วิทยากรบรรยาย

และ สาธติ การเย็บพวง

กญุ แจ เย็บประกอบ

พวงกุญแจ

9.ใหผ้ ู้เรยี นฝึก

ปฏบิ ตั ิการ เย็บพวง

กญุ แจ การเย็บ

ประกอบพวงกุญแจ

10.วิทยากรบรรยาย

และ สาธิตการใสเ่ ชือก

ผ้าและ การใสห่ ่วง

กุญแจ

11.ใหผ้ ู้เรียนฝกึ

ปฏบิ ตั กิ าร การใสเ่ ชือก

ผา้ และการ ใสห่ ่วง

กญุ แจ

3. 3. การบรหิ าร เพอื่ ใหผ้ เู้ รยี นสามารถ คดิ การคิดราคาตน้ ทุนและ 1. วทิ ยากรอธบิ ายและ 15 นาที -
-
จัดการ ในการ ราคาต้นทุนของพวง กญุ แจ การวเิ คราะหจ์ ดุ คมุ้ ทนุ สาธติ การคดิ ราคา

ประกอบอาชพี ผ้าแต่ละรูปแบบ ได้ 1. การคดิ ราคาตน้ ทนุ - ต้นทนุ และการ

การทาพวง คา่ วัสดุอุปกรณ์ การตัด วเิ คราะหจ์ ดุ คมุ้ ทุน

กุญแจผา้ เย็บ เยบ็ พวงกญุ แจ ผา้ - ค่า 2. ผูเ้ รยี นฝกึ

มือจานวน 30 สว่ นผสมการตัด เยบ็ พวง ปฏบิ ตั ิการ คดิ ราคา

นาที กุญแจผ้า -คา่ แรงงาน - ต้นทนุ และ การ

- การคดิ ตน้ ทุน คา่ สาธารณูปโภค วเิ คราะหจ์ ดุ คุม้ ทนุ

และ วเิ คราะห์ 2. การวิเคราะห์ แล้วผู้เรียนและ

จุดคุ้มทนุ จดุ คุม้ ทุน วิทยากรรว่ มสนทนา

แลกเปลยี่ นขอ้ มลู

ความคิดเห็น

- การขายพวง เพอื่ ให้ผู้เรยี นบอก วธิ กี าร การขายพวงกุญแจผา้ 1. ผูเ้ รียนและวทิ ยากร 15 นาที

กุญแจ ผ้าเยบ็ ขายพวงกุญแจ ผ้าเยบ็ มอื ได้ เยบ็ มอื รว่ มสนทนา

มอื แลกเปล่ยี นขอ้ มลู

ความคดิ เหน็

2. ผู้เรียนสรุปความรู้

9

ส่ือการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรยี นรู้การตดั เยบ็ พวงกญุ แจผ้าเยบ็ มอื
2. แหล่งเรยี นรู้/ อินเทอร์เนต็ ในเว็บไซต์ตา่ งๆ
3. วทิ ยากรผู้เช่ียวชาญ
4. รายการการตดั เย็บกระเปา๋ ผ้าทางอินเทอรเ์ น็ต
5. พบกลมุ่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้

การวดั และประเมนิ ผล
1. การประเมินความรภู้ าคทฤษฎีระหวา่ งเรียนและจบหลักสตู ร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรยี นจากการปฏิบัติ ได้ผลงานทีม่ ีคณุ ภาพสามารถสร้างรายไดแ้ ละจบ

หลักสตู ร

เกณฑก์ ารจบหลักสูตร
1. มเี วลาเรยี น ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80
2. มผี ลการประเมินตลอดหลกั สตู ร ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 60
3. มีผลงาน ช้ินงาน ที่มีคณุ ภาพ

เอกสารหลกั ฐานการศึกษาท่ีจะได้รบั หลงั จากจบหลกั สตู ร
1. ใหส้ ถานศกึ ษารวบรวมรายชอื่ ผู้จบหลกั สตู ร
2. ออกหลักฐานใบสาคัญการจบหลักสตู รใหก้ บั ผู้เรยี น
3. ส่งรายงานผู้จบหลกั สูตรให้สานักงาน กศน.จงั หวดั /ต่อไป
4. แบบรายงานผลการจบหลกั สูตรการศึกษาต่อเนอ่ื ง กศ.ตน.9
5. แบบประเมินผล การจดั การศกึ ษาตอ่ เนื่อง กศ.ตน.7
6. แบบรายงานผล การจดั การศึกษาต่อเนอ่ื ง กศ.ตน.26

10

บทท่ี 3
วธิ ีการดาเนินงาน

วธิ กี ารดาเนนิ งาน

กิจกรรมหลัก วัตถปุ ระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้นื ทีด่ าเนนิ การ ระยะเวลา งบประมาณ
-
๑. ข้ันวางแผน เพ่ือให้การ บุคลากร ๓2 คน กศน.อาเภอ พ.ย.- ธ.ค.
(Plan) ดาเนนิ งานมี 256๔
-ประชมุ วางแผนการ ประสิทธภิ าพ กศน.อาเภอ หนองไผ่
ดาเนินงาน
-สารวจความ หนองไผ่
ต้องการของ
ประชาชน
-รับสมคั รผูเ้ รยี น
-ตดิ ตอ่ ประสานงาน
วิทยากร
-ขออนมุ ัตกิ ารจัด
กจิ กรรม
-ขออนมุ ัติหลักสูตร
-แตง่ ต้งั วิทยากร

11

กิจกรรมหลกั วัตถปุ ระสงค์ กล่มุ เป้าหมาย เปา้ หมาย พน้ื ท่ีดาเนนิ การ ระยะเวลา งบประมาณ
ประชาชน 6 คน บ้านหนังสอื ชมุ ชน 27 ธันวาคม คา่ วทิ ยากร
2. ขั้นดาเนินงาน 1. เพื่อใหผ้ ้เู รยี น ตาบลวงั ทา่ ดี หมู่ 7 1,000 บาท
ตาบลวงั ท่าดี 2564
(Do) เกดิ ทักษะความรู้ -ผอ.กศน. อาเภอหนองไผ่ ค่าวสั ดุ
-วิทยากร จังหวัดเพชรบรู ณ์ มกราคม 1,000 บาท
-ดาเนนิ การจดั ความเข้าใจ เทคนิค -ครู กศน. 2565
ตาบล 4 คน กศน.ตาบลวังท่าดี -
กิจกรรมการศึกษา การเย็บพวงกุญแจ ครู ศรช. อาเภอหนองไผ่ มกราคม
บคุ ลากร จังหวดั เพชรบูรณ์ 2565 -
ต่อเนอ่ื ง สามารถนาไปใช้ใน กศน.อาเภอ
หนองไผ่ 32 คน กศน.อาเภอ
กลมุ่ สนใจ ไม่เกนิ การประกอบอาชพี หนองไผ่

30 ชั่วโมง หลกั สูตร ได้

วชิ าพวงกญุ แจจาก 2. เพ่อื ให้ผู้เรยี น

ผ้าเยบ็ มอื จานวน สามารถออกแบบ

5 ช่ัวโมง พวงกุญแจ ท่ี

สอดคล้องกบั ความ

ต้องการของตลาด

3. ขน้ั ตรวจสอบ เพอ่ื ประเมนิ

(Check) ผลสาเรจ็ ของการ

-การประเมินผล ดาเนนิ งาน

ก่อนและหลงั การ

ดาเนนิ งาน

4. ขนั้ ปรบั ปรุงแก้ไข เพอื่ ปรับปรงุ แกไ้ ข

(Action) และพัฒนาการ

-รวบรวม วิเคราะห์ ดาเนนิ งาน

สรุป และจดั ทา

รายงานผลการ

ดาเนินงาน

-ประชมุ เพอื่ นา

ขอ้ มลู จากการ

ดาเนนิ งานไปใช้ใน

การปรบั ปรงุ แกไ้ ข

และพัฒนาการ

ดาเนนิ งานตอ่ ไป

12

บทท่ี 4
ผลการดาเนนิ งาน

ผลการดาเนนิ งาน
การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเปา้ หมายทรี่ ว่ มกจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง กล่มุ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชัว่ โมง

หลกั สูตรวิชา พวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มื อ จานวน 5 ชัว่ โมง วนั ที่ 27 ธันวาคม พ .ศ.2564 ณ บ้านหนังสือชมุ ชน
หมู่ 7 ตาบลวังทา่ ดี อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบรู ณ์ มผี ู้เรยี นจานวน 7 คน โดยมี นางนวพร กาญจนรชั ต์
เป็นวิทยากรให้ความรู้

สว่ นท่ี ๑ ขอ้ มูลพืน้ ฐาน เพศ รอ้ ยละ
-
เพศ จานวน
ชาย - 100
หญิง 7 100
รวม 7

จากตาราง สรปุ ได้ว่า ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่อื ง กลุม่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง
หลักสูตรวชิ าพวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มอื จานวน 5 ชั่วโมง ในครง้ั นี้ เป็นเพศหญิง ทัง้ หมด
คือ 7 คน ร้อยละ 100

ชว่ งอายุ อายุ รอ้ ยละ
ต่ากวา่ 15 ปี จานวน -
15-39 ปี
40-59 ปี - 14.28
60 ปขี ึน้ ไป 1 42.86
3 42.86
รวม 3 100
7

จากตาราง สรปุ ไดว้ ่า ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ 30 ชั่วโมง
หลักสูตรวชิ าพวงกุญแจจากผ้าเยบ็ มอื จานวน 5 ชั่วโมง ในครง้ั น้ี ชว่ งอายุ 40-59 ปี
และ 60 ปีขึ้นไป เท่ากนั คอื 3 คน ร้อยละ 42.86

การศึกษา การศกึ ษา รอ้ ยละ
ประถมศึกษา จานวน 71.43

ม.ตน้ 5 -
ม.ปลาย - 28.57
รวม 2 100
7

13

จากตาราง สรุปได้วา่ ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมการศกึ ษาตอ่ เนื่อง กลุ่มสนใจ ไมเ่ กิน 30 ชว่ั โมง
หลกั สูตรวชิ าพวงกุญแจจากผ้าเย็บมอื จานวน 5 ชั่วโมง การศึกษาระดบั ประถม มากท่ีสุด
คือ 5 คน ร้อยละ 71.43
อาชพี
อาชพี จานวน รอ้ ยละ

ค้าขาย - -
เกษตรกรรม - -
รบั จ้าง 6 85.71
1 14.29
อ่นื ๆ 7 100
รวม

จากตาราง สรปุ ได้วา่ ผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
หลักสูตรวิชาพวงกุญแจจากผ้าเย็บมอื จานวน 5 ชว่ั โมง คอื อาชพี รบั จ้าง มากที่สดุ
คือ 6 คน รอ้ ยละ 85.71

ส่วนที่ 2 ข้อมลู ความพงึ พอใจ ความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ
2.1 เกณฑก์ ารพิจารณาระดบั ความพึงพอใจ
0 – 60 อยใู่ นระดบั นอ้ ยทสี่ ุด
61 – 70 อยใู่ นระดับ นอ้ ย
71 – 80 อยู่ในระดบั ปานกลาง
81 – 90 อยใู่ นระดับ มาก
91 – 100 อยใู่ นระดบั มากทีส่ ุด
๒.2 เกณฑก์ ารให้คะแนน
5 อยใู่ นระดับ มากทีส่ ดุ
4 อยู่ในระดบั มาก
๓ อยใู่ นระดับ ปานกลาง
๒ อยู่ในระดบั นอ้ ย
1 อยใู่ นระดับ นอ้ ยทสี่ ุด

14

ระดับความพึงพอใจ (รอ้ ยละ) รวม ร้อย
คะแนน ละ
ข้อ ความพึงพอใจ มากท่สี ุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอ้ ย(2) น้อยท่ีสุด (1)
คน คะแนน 35 ๑๐๐
คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน -- 35 ๑๐๐
-- 35 ๑๐๐
ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจดา้ นเนอื้ หา --
-- 35 ๑๐๐
1 เนื้อหาตรงตาม 7 35 - - - - - - 1๔๐ ๑๐๐
ความตอ้ งการ -- 35 ๑๐๐
-- 35 ๑๐๐
2 เนอ้ื หาเพียงพอตอ่ 7 35 - - - - - - -- 35 ๑๐๐
ความตอ้ งการ 35 ๑๐๐
--
3 เนื้อหาปจั จบุ นั 7 35 - - - - - - -- 35 ๑๐๐
ทนั สมยั 175 ๑๐๐
--
4 เนือ้ หามีประโยชน์ -- - - - - 35 ๑๐๐
--
ต่อการนาไปใช้ใน 7 35 -- 35 ๑๐๐
การพฒั นาคณุ ภาพ
-- 35 ๑๐๐
ชีวติ ๑05 ๑๐๐
--
สรปุ 28 1๔๐ - - - - - -
--
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม

5 การเตรียมความ 7 35 - - - - --
พร้อมก่อนอบรม

6 การออกแบบ --- - --

กิจกรรมเหมาะสม 7 35

กบั วัตถุประสงค์

7 การจัดกจิ กรรม 7 35 - - - - --
เหมาะสมกบั เวลา

8 การจัดกิจกรรม --- - --

เหมาะสมกบั 7 35

กลมุ่ เป้าหมาย

9 วิธกี ารวดั ผล/ --- - --

ประเมนิ ผล 7 35
เหมาะสมกบั

วัตถุประสงค์

สรุป 35 175 - - - - - -

ตอนท่ี ๓ ความพึงพอใจตอ่ วิทยากร

10 วิทยากรมีความรู้ --- - --

ความสามารถใน 7 35

เรือ่ งทถ่ี า่ ยทอด

11 วิทยากรมเี ทคนคิ --- - --

การถ่ายทอดใช้ 7 35

ส่อื เหมาะสม

12 วิทยากรเปดิ --- - --

โอกาสใหม้ ีส่วน 7 35

ร่วมและซกั ถาม

สรปุ 21 105 - - - - --

15

ระดบั ความพึงพอใจ (ร้อยละ) รวม รอ้ ย
คะแนน ละ
ข้อ ความพึงพอใจ มากท่สี ุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย(2) น้อยท่ีสุด (1)
คน คะแนน 35 ๑๐๐
คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน คน คะแนน --
35 ๑๐๐
ตอนท่ี ๔ ความพึงพอใจดา้ นการอานวยความสะดวก --
35 ๑๐๐
13 สถานท่ี วัสดุ --- - -- -- 105 ๑๐๐
525 ๑๐๐
อุปกรณแ์ ละสงิ่ 7 35 --
อานวยความ --

สะดวก

14 การสื่อสาร การ --- - --

สร้างบรรยากาศ 7 35
เพอื่ ใหเ้ กิดการ

เรียนรู้

15 การบริการ การ --- - --

ช่วยเหลือและการ 7 35

แก้ปญั หา

สรปุ 21 105 - - - - --

สรปุ ภาพรวม 105 525 - - - - --

จากตาราง สรุปได้วา่ ผูเ้ รยี นหลักสูตรจัดการศึกษาตอ่ เนือ่ ง กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง
หลกั สูตรวิชาพวงกุญแจจากผา้ เยบ็ มือ จานวน 5 ชั่วโมง วันท่ี 27 ธนั วาคม พ.ศ.2564
ณ บ้านหนงั สือชุมชน หมู่ 7 ตาบลวงั ทา่ ดี อาเภอหนองไผ่ จงั หวัดเพชรบรู ณ์ มีผเู้ รียน
เพศหญิง จานวน 7 คน โดยมีนางนวพร กาญจนรัชต์ เป็นวิทยากรใหค้ วามรู้ ในภาพรวม
อยใู่ นระดับมากทสี่ ุด คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอน่ื ๆ
-

16

บทท่ี 5
สรปุ ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมการศกึ ษาตอ่ เนื่อง กลุม่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ช่วั โมง หลักสูตรพวงกุญแจจาก
ผ้าเย็บมอื จานวน 5 ช่วั โมง วนั ท่ี 27 ธนั วาคม พ .ศ.2564 ณ บา้ นหนังสือชุมชน หมู่ 7 ตาบลวังทา่ ดี อาเภอ
หนองไผ่ จงั หวัดเพชรบรู ณ์ โดยมีนางนวพร กาญจนรชั ต์ เปน็ วทิ ยากรให้ความรู้

ตามตวั ชี้วัดของผลสาเร็จเชิงคณุ ภาพ
ผ้เู รยี นมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ เทคนิคการเยบ็ พวงกญุ แจสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชพี ได้

ตามตัวชวี้ ดั ของผลสาเรจ็ เชิงปริมาณ
จากการสารวจข้อมลู แบบประเมนิ ความพงึ พอใจใน กจิ กรรมการศกึ ษาต่อเน่ือง กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30

ชวั่ โมง หลักสตู รพวงกุญแจจากผ้าเย็บมอื จานวน 5 ชั่วโมง วนั ท่ี 27 ธนั วาคม พ.ศ.2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน
หมู่ 7 ตาบลวังท่าดี อาเภอหนองไผ่ จงั หวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางนวพร กาญจนรชั ต์ เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรู้ ผเู้ รยี น
จานวน 7 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100 แบง่ ตาม เพศ อายุ ระดบั การศกึ ษา อาชีพ ดงั นี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมลู พื้นฐาน

1. เพศ 7 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
- หญิง

2. ชว่ งอายุ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28
- ชว่ งอายุ 15-39 ปี 3 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 42.86
- ช่วงอายุ 40-59 ปี

- ช่วงอายุ 60 ปีขน้ึ ไป 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 42.86
3. การศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43

- ประถมศกึ ษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น - คน คิดเปน็ ร้อยละ -
- มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 2 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 28.57
4. อาชพี

-รบั จ้าง 6 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 85.71
-อนื่ ๆ 1 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 14.29
สว่ นท่ี 2 ความพึงพอใจ

ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจดา้ นเนือ้ หา อยู่ในระดบั ความพึงพอใจ มากทส่ี ดุ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตอนท่ี ๒ ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจดั กจิ กรรมการอบรม อยูใ่ นระดบั ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

ตอนท่ี ๓ ความพงึ พอใจตอ่ วทิ ยากร อย่ใู นระดับความพงึ พอใจมากทสี่ ดุ คดิ เป็นรอ้ ย ๑๐๐
ตอนท่ี ๔ ความพงึ พอใจดา้ นการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ คิดเปน็ รอ้ ย ๑๐๐
สรุปผลการดาเนนิ งาน

ผลการดาเนนิ งานบรรลเุ ป้าหมาย

ภาคผนวกทป่ี รกึ ษา คณะผูจ้ ดั ทา
นางมาลี เพ็งดี
นางสาวกัญจนา จเู กลย้ี ง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองไผ่
นางสาวฐิติกานต์ นกสงา่ ครผู ู้ชว่ ย
นางสุมาลา นาคนายม ครผู ชู้ ่วย
เจ้าพนกั งานหอ้ งสมุดชานาญงาน
คณะทที่ างาน/รวบรวมขอ้ มลู
นางนวพร กาญจนรชั ต์ วิทยากร
นายบาหยัน โพธเ์ิ ส็ง ผูน้ าชมุ ชน
นางสาวอริษา สิงหเ์ ส ครู กศน.ตาบล
นางสาวณฐั นันท์ โสทองเมอื ง ครปู ระจาศูนยก์ ารเรียนชมุ ชน

ผปู้ ระสานงานและผจู้ ดั ทา ครู กศน.ตาบล
นางสาวอรษิ า สิงหเ์ ส ครปู ระจาศูนย์การเรยี นชมุ ชน
นางสาวณัฐนันท์ โสทองเมอื ง


Click to View FlipBook Version