The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PANDUAN PENGURUSAN PENTADBIRAN SJKT KAHANG BATU 24

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sekolah-4007, 2022-04-15 23:57:04

PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2022/23

PANDUAN PENGURUSAN PENTADBIRAN SJKT KAHANG BATU 24

Keywords: PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN

Sekolah

➢ PENTADBIRAN

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL
KAHANG BATU 24

86700 KAHANG, KLUANG , JOHOR

ISI KANDUNGAN

Kata-kata Aluan Guru Besar/Pengetua
Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Ikrar Perkhidmatan Awam
Teras Perkhidmatan Awam
Budaya Kerja Sekolah
Etika Kerja

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPPM)
Tatasusila Profesion Perguruan
Penggal Persekolahan
Jadual Gaji
Cuti Perayaan
Latar Belakang Sekolah

Unit Pentadbiran dan Kurikulum Sekolah
Takwim Tahunan Sekolah Sesi 2022/2023

Lampiran

AMANAT TUAN PPD KLUANG

KATA-KATA ALUAN
GURU BESAR

ENCIK RAJAKUMAR A/L RASAVEL
GURU BESAR

SJK TAMIL KAHANG BATU 24

Selamat sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia

Vanakam. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada warga pendidik SJKT Kahang Batu

24 yang sentiasa menempuhi cabaran dalam meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak bangsa

generasi sekolah kita. Saya sebagai ketua organisasi SJKT Kahang Batu 24 sentiasa berfokus kepada

Kemenjadian Murid dan Sekolah Berkualiti.

Saya sentiasa memberi sokongan professional kepada barisan pendidik yang terdiri

daripada pelbagai peranan di sekolah memerlukan bimbingan/coaching dan dorongan/mentoring yang

standard dengan keperluan pengurusan di SJKTB24. Sejajar dengan itu, SKPMg2 merupakan asas dan

panduan setiap lapisan warga pendidik di SJKTB24 dalam memainkan peranan mereka menjadikan

sekolah berkualiti dan kemenjadian murid yang memberi fokus kepada isu strategik sekolah.

Kesanggupan kita untuk bermuafakat dan bekerja sebagai satu pasukan yang mantap/teamwork adalah

kunci segala-galanya.
Saya menyeru kepada warga pendidik SJKTB24 untuk menjadikan satu budaya kerja –

Kewajipan/Duty, Beretika/Dignity dan Berdisiplin/Discipline demi mencapai kecemerlangan dan

kegemilangan organisasi tahun 2022/2023

Sekian, terima kasih.

“MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN ,MENYEMARAKAN KEBAHAGIAN”
“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030 ”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,
..............................................………

VISI DAN MISI KPM

VISI KPM IKRAR RUKUN NEGARA

“Pendidikan BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Berkualiti Insan
Terdidik Negara Mendukung cita-cita hendak

Sejahtera” Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup yang
தரமிக்க கல்வி கற்றறிந்த demokratik;
மாந்தர் சுபிட்சமான நாடு
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana Kemakmuran
MISI KPM Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama;

Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-
tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

“Melestarikan Sistem Membina satu masyarakat progresif yang akan
Pendidikan yang menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI,
Berkualiti Untuk
Membangunkan rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:-
Negara”
நிலையான தரமிக்க Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
கல்வியின்வழி தனி மனித
Keluhuran Perlembagaan
ஆற்றலை மமம்படுத்தி நாட்டின் Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan
இைக்லக நிலறவு சசய்தல்
இலறவன் மீது நம்பிக்லக லவத்தல்
மபரரசருக்கும் நாட்டிற்கும் விசுவாசம் சசலுத்துதல்
அரசியைலமப்புச் சட்டத்லத உறுதியாகக் கலடப்பிடித்தல்

சட்ட முலறப்படி ஆட்சி நடத்துதல்
நன்னடத்லதயும் ஒழுக்கத்லதயும் மபணுதல்

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk mewujudkan insan yang

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi

melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran

❖ Percaya dan patuh kepada Tuhan. masyarakat dan negara.

❖ Berilmu pengetahuan

❖ Berakhlak mulia UNSUR ROHANI DAN EMOSI
❖ Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama

dan negara Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi
❖ Berbakti dan memberi sumbangan kepada
aspek berikut :
masyarakat dan negara
❖ Memiliki sahsiah yang seimbang yang sepadu ❖ Keyakinan terhadap Tuhan
❖ Kepercayaan beragama
WARGANEGARA MALAYSIA ❖ Kemantapan jiwa
YANG BAIK ❖ Penghayatan nilai-nilai murni dan norma

Unsur intelek ini mengambil kira aspek berikut : masyarakat
❖ Berbudi pekerti mulia
❖ Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada ❖ Berbakti dan berkorban

kebenaran
❖ Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif

❖ Daya pemikiran yang logik dan analisis

❖ Ilmu yang bermanfaat UNSUR JASMANI
❖ Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan

memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
pengetahuan.
❖ Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
❖ Dapat menggunakan anggota dan tenaga

UNSUR INTELEK fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup
bermasyarakat.

IKRAR PERKHIDMATAN
AWAM

KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYSIA, MEMBUAT IKRAR DI SINI,
BAHAWA SEMASA DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYISA, KAMI PATUH DAN
MENGAMALKAN TERAS-TERAS PERKHIDMATAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KE ARAH INI, KAMI:

BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN

BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB

BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI

BERKHIDMAT DENGAN MUHIBBAH DAN KEMESRAAN

BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PENBANGUNAN NEGARA

BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH NEGARA

BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam Malaysia

Kami, Pegawai Awam Malaysia dengan sepenuh rela hati mempertahan dan memperkukuhkan intergrti
Perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan

penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut :

PERTAMA Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

KEDUA Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah;

KETIGA Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan
KEEMPAT etika jabatan;
KELIMA
KEENAM Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang
perlakuan jenayah rasuah;

Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai
awam;

Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang
berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

TERAS PERKHIDMATAN
AWAM

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.

Bekerja dengan penuh tanggungjawab.

Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
sendiri.

Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan
kemesraan.

Bekerjasama dalam membanteras kelemahan
dan musuh-musuh negara.

Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
dan pembangunan negara.

Berpegang teguh kepada ajaran agama.

BUDAYA KERJA SEKOLAH

Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Falsafah, Matlamat dan Objektif
sekolah.

Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah,
Jabatan dan Kementerian Pendidikan setiap masa.

Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

Menentukan objektif bagi setiap tugasan.
Mengamalkan kerja sepasukan serta
bermesyuarat.

Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan
amanah.

Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.

Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

Kepimpinan melalui tauladan.

Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

Berusaha mempertingkatkan ilmu dan
kemahiran.

Kerja adalah ibadah.

ETIKA KERJA

Setiap pekerja hendaklah sentiasa berusaha menunaikan tugas mereka masing-masing. Sesebuah organisasi amat
bergantung kepada pekerja yang produktif dan cemerlang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Terdapat etika kerja yang boleh dipraktikkan dalam tugas seharian untuk mendapat keredhaan Tuhan seterusnya
meningkatkan kualiti sesebuah organisasi.

BEKERJA DENGAN AZAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA TUHAN

Sebagai seorang pekerja, seseorang itu hendaklah menyedari bahawa tugas yang dilaksanakan adalah amanah Tuhan.
Sekiranya dia tidak menunaikan tugas tersebut sebaik-baiknya, maka bererti dia tidak menunaikan amanah Tuhan. Bekerja juga
adalah seperti ibadat. Maka sewajarnya setiap pekerja menunaikan tugas sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat. Sesungguhnya Tuhan itu maha melihat dan mendengar. Setiap gerak seseorang itu tidak lepas daripada pandangan-
NYA.

BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH

Seseorang pekerja itu harus menyedari bahawa jawatan yang dipegang adalah hasil permohonannya sendiri. Oleh
yang demikian, wajarnya dia menjalankan tugasnya dengan penuh kerelaan dalam usaha mengabdikan diri kepada

Tuhan di samping berusaha untuk menyara diri dan keluarga dengan rezeki yang halal.

BEKERJA DENGAN TEKUN DAN CEKAP

Ketekunan adalah suatu sifat yang perlu ada dalam setiap individu yang bergelar pekerja. Setiap pekerja akan dapat
meningkatkan kecekapan dalam menjalankan tugas masing-masing sekiranya meeka tekun. Rasullah s.a.w

bersabda yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan
dengan tekun”. Mutu kecekapan seseorang itu akan meningkat sekiranya pekerja itu sanggup belajar dan
menambahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya sepanjang masa.

BEKERJA DENGAN SEMANGAT SATU PASUKAN DAN BERPADU
FIKIRAN

Untuk menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang, semangat bekerja sebagai satu pasukan dalam melaksanakan
tugas amat penting. Sikap saling bantu membantu di antara pekerja akan menimbulkan suasana bekerja yang aman

dan gembira.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 1 : MEMBINA NEGARA BANGSA

Dalam tempoh PIPP, KPM akan membina Negara Bangsa melalui pendidikan dengan memberi tumpuan
kepada fokus dan strategi pelaksanaan seperti berikut :

1. Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
❑ Menggerakkan gelombang baru Memperkasakan Bahasa Kebangsaan.
❑ Memantapkan pelaksanaan Dasar Buku Negara (DBN) dengan membentuk jawatankuasa induk
penggerak DBN dan lima jawatankuasa kerja penggerak DBN.
❑ Mengkoordinasi peranan semua pihak yang terlibat untuk menggiatkan aktiviti kebahasaan,
kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan.
❑ Mewujudkan Bulan Bahasa dan Sastera Negara.

2. Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional
❑ Meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman rakyat Malaysia supaya menghormati
Perlembagaan Malaysia.
❑ Meningkatkan semangat patriotik melalui Rukun Negara, penyebaran maklumat, Kempen Cintakan
Warisan Bangsa Negara dan aktiviti kokurikulum.
❑ Menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.
❑ Mempergiatkan aktiviti RIMUP dengan mewujudkan JK RIMUP di semua peringkat pernacangan,
pelaksanaan dan pemantauan aktviti RIMUP.

3. Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa
❑ Membina kurikulum kesenian.
❑ Membina Sekolah Seni.
❑ Meningkatkan kerjasama dengan KeKKWa.
❑ Membudayakan penggunaan tulisan Jawi.

4. Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari
❑ Mempelbagai aktiviti untuk membimbing pelaksanaan Islam Hadhari dalam pembentukan pemikiran
dan kehidupan.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 2 : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan membangunkan modal insan dengan memberi fokus dan strategi pelaksanaan
berikut:

1. Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar
❑ Meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang pengkhususan.
❑ Meningkatkan peruntukan belanja mengurus kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan
Kerajaan.
❑ Meneruskan pendaftaran SAR dan SAN di seluruh negara.

2. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan
❑ Mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi
(higher order thinking skills)
❑ Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan.
❑ Melaksanakan Program Pembestarian Sekolah.
❑ Menyediakan pusat akses.
❑ Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi
❑ Melaksanakan Program Pengkomputeran Sekolah.
❑ Melaksanakan perisisan yang lengkap dan pelbagai.
❑ Mengadakan latihan dan bimbingan.
❑ Mewujudkan sistem penyelenggaraan yang berterusan.

3. Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan
❑ Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills.
❑ Memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab.
❑ Memastikan sekolah memberi penekanan kepada keselamatan dan kebersihan dan kesihatan pelajar.

4. Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik
❑ Menyediakan pentaksiran alternatif.
❑ Memantapkan pentaksiran sedia ada dengan unsur-unsur berasaskan kompetensi.
❑ Mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu
berorientasikan peperiksaan.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 2 : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

5. Memantapkan program kokurikulum dan sukan
❑ Penambahbaikan aktiviti sukan dan kokurikulum.
❑ Meningkatkan penyertaan murid.
❑ Meningkat semangat patriotik dengan memastikan Rukun Negara dipelajari dan dihayati sepenuhnya
bermula daripada peringkat awal persekolahan.
❑ Memperkasakan sukan di sekolah ke arah sukan untuk semua.
❑ Memantapkan pelaksanaan kokurikulum bagi menggalakkan penglibatan pelajar yang lebih
menyeluruh.
❑ Memantapkan program keguruan dalam kokurikulum dan sukan serta kejurulatihan.
❑ Menyediakan infrastruktur dan peralatan yang lebih lengkap di sekolah, pusat kokurikulum, kolej
matrikulasi dan IPG.
❑ Meningkatkan kerjasama KPM dengan kementerian dan pihak luar KPM.

6. Memperkukuh disiplin pelajar
❑ Meningkatkan serta memantapkan mekanisme pengurusan dan pemantauan disiplin sekolah.
❑ Meningkatkan kefahaman dan kemahiran pengurusan penguatkuasaan peraturan disiplin pelajar.
❑ Mempelbagaikan saluran aduan terus.

7. Memantapkan kurikulum
❑ Meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, serta Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan.
❑ Mempergiatkan pelaksanaan aktiviti kerjasama dengan pelbagai agensi.
❑ Memantapkan kurikulum sains dan matematik.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 3 : MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN

Dalam tempoh PIPP ini, fokus dan strategi pelaksanaan berikut akan diberi tumpuan bagi memperkasakan
SK :

1. Peluasan Program Prasekolah
❑ Menambahkan bilangan kelas prasekolah KPM.
❑ Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
❑ Memastikan murid berkeperluan khas mendapat program prasekolah.
❑ Memastikan guru dan pembantu guru prasekolah mencukupi dan terlatih.

2. Pemantapan Kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan Kualiti Guru
❑ Memantapkan kepimpinan Pengetua/Guru Besar.
❑ Meningkatkan kualiti guru.

3. Pengukuhan Budaya Sekolah
❑ Mewujudkan SK yang berbudaya cemerlang, iklim dan budaya sekolah yang sihat.

4. Pemantapan Kurikulum
❑ Memastikan semua murid Tahap 1 menguasai 3M.
❑ Memperluas j-QAF.
❑ Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil.
❑ Memperkenalkan program bagi pelajar berkeperluan khas.
❑ Meningkatkan akses dan pilihan program di peringkat menengah.

5. Pemantapan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan
❑ Menambah baik aktiviti kokurikulum dan sukan.
❑ Meningkatkan penyertaan murid.

6. Penambahbaikan Sistem Sokongan
❑ Menambahbaik sistem sokongan.
❑ Menambah bilangan jawatan pembantu guru.

7. Peningkatan Prestasi Akademik
❑ Memastikan semua pelajar mendapat peluang bersekolah.
❑ Memantapkan program intervensi.

8. Menyediakan Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Mencukupi Dan Berkualiti
❑ Meningkatkan kualiti prasarana SK.
❑ Meningkatkan kualiti infrastruktur dan kemudahan pendidikan.
❑ Menambah bilangan sekolah rendah satu sesi.
❑ Pembestarikan sekolah.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 4 : MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi tumpuan kepada fokus dan
strategi pelaksanaan seperti berikut:

1. Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar
❑ Menambahbaik Program Pembangunan Pendidikan Luar Bandar dan pedalaman.
❑ Menambah baik Sekolah Kurang Murid (SKM).
❑ Merapatkan jurang digital.

2. Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran
❑ Penguasaan 3M.
❑ Pengurangan kadar keciciran.
❑ Pemantapan program pendidikan bagi murid orang kurang upaya.
❑ Membuka kelas khas bagi murid autisme dan ADHD serta yang mempunyai dua kecacatan.
❑ Memantapkan program pendidikan khas inklusif.
❑ Menghasilkan kaedah penilaian yang diiktiraf.
❑ Menyediakan perkhidmatan pendidikan khas kepada kanak-kanak dari umur satu hari di pusat
perkhidmatan.
❑ Meminda Peraturan- Peraturan Pendidikan Khas 1997 untuk menerima pelajar dua kecacatan.
❑ Memantapkan instrumen saringan untuk kenal pasti murid berkeperluan khas.
❑ Menyediakan kemudahan pengangkutan untuk murid pendidikan khas.
❑ Mengeratkan kerjasama antara KPM, Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kem.
Kesihatan, KPT dan Kem. Sumber Manusia.

3. Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman
❑ Peningkatan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman.
❑ Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman.
❑ Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman.
❑ Menyediakan asurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar.
❑ Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna.

4. Menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan kumpulan
minoriti

❑ Pemantapan sistem pengagihan bantuan.
❑ Memantapkan Sistem Maklumat Murid (SMM).
❑ Memantau pelaksanaan program bantuan secara berterusan.
❑ Menilai impak program secara berkala.
❑ Mewujudkan Majlis Tindakan Pendidikan Daerah (MTPD).
❑ Mengukuhkan kerjasama antara sekolah, sektor awam dan swasta.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 5 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan memartabatkan profesion keguruan dengan memberi tumpuan kepada fokus
dan strategi pelaksanaan berikut:

1. Menambah baik sistem pemilihan calon guru
❑ Memperketat syarat dan kriteria pengambilan calon guru.
❑ Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teachers Selection Test - MTeST), temuduga individu
dan berkumpulan serta ujian bertulis Bahasa Inggeris.
❑ Syarat tambahan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) yang bersesuaian dengan keperluan
opsyen.
❑ Pemilihan Guru Siswazah Sandaran Terlatih melalui iklan dan tapisan rapi.
❑ Pemantapan proses perlantikan dan pengesahan PPPS oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
(SPP) bagi memastikan setiap guru mencapai standard minimum.

2. Memantapkan latihan perguruan
❑ Menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG).
❑ Mereka bentuk dan menggubal Kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan Majlis
Kurikulum Pendidikan Guru.
❑ Memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru.
❑ Membangunkan infostruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan, Sistem Penyaluran,
Rangkaian ICT, Portal Pendidikan Guru dan Total Campus Management System.
❑ Memantapkan profesionalisme keguruan dengan memberi latihan dalam aspek pedagogi, kokurikulum,
ICT, penyelidikan dan pastoral care.
❑ Memperkasakan peranan IAB untuk kursus dalam perkhidmatan bagi membina sumber tenaga
pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang terbaik ke arah meningkatkan profesionalisme guru.
❑ Meningkatkan kelayakan tenaga pengajar IPG dengan mengadakan Program Peningkatan
Akademik PPP yang dijalankan secara sepenuh masa, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) serta gabungan
PJJ dan sepenuh masa.
❑ Meningkatkan, pemantapan dan peluasan kursus dan latihan.
❑ Memperkasakan peranan Institut Aminudin Baki.

3. Memantapkan kerjaya guru
❑ Penambahan perjawatan dan peluasan naik pangkat untuk PPPS di KPM/JPN/PPD/G.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 5 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

4. Menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru
❑ Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif.
❑ Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang mencukupi di kawasan pedalaman, luar bandar dan
bandar melalui pembinaan rumah guru baru dan membaik pulih rumah guru sedia ada.
❑ Memperkasa peranan Yayasan Guru Malaysia untuk meningkatkan inisiatif menjaga dan memelihara
kepentingan dan kebajikan guru.
❑ Mensifarkan GSTT.
❑ Memantapkan pelaksanaan Guru Simpanan.
❑ Mewujudkan tambahan jawatan kumpulan sokongan bagi mengurangkan beban tugas dan
tanggungjawab guru dalam kerja-kerja pentadbiran.
❑ Mengkaji keperluan kemudahan asurans bagi guru-guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman.
❑ Menyediakan kemudahan bilik guru dan bilik darjah yang kondusif untuk meningkatkan kualiti kerja dan
p&p melalui projek naik taraf, bangunan tambahan dan pembinaan baru.
❑ Menempatkan guru mengikut opsyen dan keperluan.
❑ Menyediakan perancangan bagi mengatasi masalah kekurangan guru mengikut opsyen.
❑ Menyediakan data dan unjuran bilangan guru yang tidak mencukupi mengikut opsyen dan lokasi.

5. Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia
❑ Penyediaan mekanisme bekalan guru.
❑ Mewujudkan kerjasama dengan IPT tentang latihan guru.
❑ Menambahbaik sistem maklumat guru.
❑ Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI
PENDIDIKAN

Sebanyak 300 institusi pendidikan yang menyerlah dan cemerlang dalam kluster institusi pendidikan tertentu akan
dikenal pasti dan dipilih mengikut elemen utama dan elemen sokongan.

Bagi sekolah-sekolah yang terpilih, fokus akan diberikan terhadap perkara-perkara berikut :

1. Memastikan kepemimpinan teguh dan berkesan

❑ Pemantapan latihan kepemimpinan guru besar dan pengetua.
❑ Mengenalpasti memilih pengetua, guru besar dan guru penolong kanan.
❑ Menentukan KPI yang perlu dicapai oleh pengetua, guru besar dan guru penolong kanan.

2. Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi

❑ Memilih guru dan jurulatih melalui iklan, permohonan dan temu duga.
❑ Pengetua, guru besar dan guru bersama-sama akan menentukan KPI yang perlu dicapai oleh guru dan

jurulatih.
❑ Prestasi guru dan jurulatih akan menentukan sama ada jawatan dikekalkan.

3. Memilih kelompok sekolah cemerlang

❑ Perlantikan sekolah.
❑ Menigkatkan keupayaan dengan memberi autonomi kepada sekolah.

4. Mewujudkan akauntabiliti

❑ Menyediakan pelbagai prosedur untuk memudahkan pelaksanaan program.
❑ Melaksanakan penilaian sekolah kluster.
❑ Melaksanakan penarafan kendiri.
❑ Memperkukuh mekanisme pemastian kualiti kolej matrikulasi.
❑ Memastikan semua program dan ijazah keluaran IPG diiktiraf di dalam dan luar negara.

5. Mewujudkan piawaian dan penandaarasan

❑ Menyediakan pengurusan perubahan dan mengenal pasti amalan terbaik.
❑ Melaksanakan penarafan kendiri.

PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI
PENDIDIKAN

6. Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan
❑ Meningkatkan jalinan antara sekolah-sekolah cemerlang dalam dan luar negara.
❑ Meningkatkan jalinan antara IPG dengan universiti luar negara.
❑ Meningkatkan jalinan Bestari (Smart partnership) antara universiti luar negara.
❑ Mempakejkan dan memasarkan IPG secara berkesan agar negara dapat dikenali sebagai pusat
pendidikan guru.
❑ Mempakejkan dan memasarkan sekolah swasta dan antarabangsa untuk menarik minat pelajar.
❑ Meminda dasar sekolah antarabangsa supaya dapat meningkatkan daya saing negara dalam bidang
pendidikan di rantau Asia.
❑ Melibatkan pelajar, guru dan sekolah dalam pertandingan kokurikulum pada peringkat antarabangsa.
❑ Meningkatkan jalinan kerjasama antara sekolah-sekolah cemerlang di dalam dan luar negara.
❑ Penglibatan dalam badan-badan pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD dan IEA.
❑ Menyertai lebih banyak kajian pada peringkat antarabangsa.
❑ Memperkasa kolej matrikulasi.

7. Merintis perubahan dan pembaharuan
❑ Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah.
❑ Mengadakan P&P berasaskan Model Hasil Pembelajaran (outcome based learning).
❑ Memperkenalkan program alternatif untuk kemasukan ke IPT seperti International Baccalaureate dan
peperiksaan Standard Admission Test (SAT)

Rujukan : 1) RMK-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Edisi Pelancaran. BPPDP, 2006.

Kad Laporan keempat seperti Disember 2008.

TATASUSILA PROFESION
PERGURUAN

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang
menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang
gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1 TANGGUNGJAWAB TERHADAP

PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik ekonomi,

sosial, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak

mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran

yang diajar di dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada

pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri

kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-
tingginya.

2 TANGGUNGJAWAB TERHADAP
IBU BAPA

1. Menghormati tenggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah

tangga.
3. Mengganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai

anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat
yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjelaskan kepercayaan
pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

TATASUSILA PROFESION
PERGURUAN

3 TANGGUNGJAWAB TERHADAP
MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat
atau negara, atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk
menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih
tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan ugama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.

5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami
sehari-hari dengan baik.

4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN
SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama bagi
seorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan

mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

CATATAN Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat
rendah, menengah dan tinggi, (termasuk guru terlatih yang bertugas dalam
pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan).

ANJAKAN PPPM

Menyediakan kesamarataan akses kepada
pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.

Melahirkan rakyat yang menghayati nilai.

Mentransformasi profesion keguruan menjadi
profesion pilihan.

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah.

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan.

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia.

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan
penyampaian kementerian.

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor
swasta secara meluas.

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap
ringgit.

Meningkatkan ketelusan untuk
kebertanggungjawaban awam secara langsung.

SKPMG 2

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

HALA TUJU SEKOLAH 2022

PENGGAL PERSEKOLAHAN
KUMPULAN A 2022/23

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di negeri : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN 11
2 1
21.03.2022 31.03.2022 9
3 12
01.04.2022 30.04.2022 20 1

01.05.2022 31.05.2022 17 13
3
01.06.2022 03.06.2022 2 7
3
JUMLAH HARI 48

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023

03.06.2022 - 11.06.2022 9

12.06.2022 30.06.2022 15

01.07.2022 31.07.2022 19

01.08.2022 31.08.2022 22

01.09.2022 01.09.2022 1

JUMLAH HARI 57

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023

02.09.2022 - 10.09.2022 9

11.09.2022 30.09.2022 15

01.10.2022 31.10.2022 18

01.11.2022 30.11.2022 22

01.12.2022 08.12.2022 6

JUMLAH HARI 61

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

09.12.2022 - 31.12.2022 23

01.01.2023 31.01.2023 20

01.02.2023 16.02.2023 12

JUMLAH HARI 32

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN, SESI 2022/2033

17.02.2023 11.03.2023 23

JADUAL GAJI PENJAWAT AWAM
2022/23

JANUARI FEBRUARI MAC

25 25 25

SELASA JUMAAT JUMAAT

APRIL MEI JUN

25 265 24

ISNIN KRHAABMUIS JUMAAT

JULAI OGOS SEPTEMBER

25 25 23

ISNIN KHAMIS JUMAAT

OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

18 25 19

SELASA JUMAAT ISNIN

CUTI PERAYAAN 2022/23

CUTI PERAYAAN TAMBAHAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

KUMPULAN A KUMPULAN B CATATAN

TAHUN BARU CINA 30.01.2022 (Ahad) 31.01.2022 (Isnin) Dua (2) Hari Cuti
01.02.2022 (Selasa) dan 31.01.2022 (Isnin) 03.02.2022 (Khamis) Tambahan KPM
02.05.2022 (Isnin) 05.05.2022 (Khamis)
02.02.2022 (Rabu) Dua (2) Hari Cuti
05.05.2022 (Khamis) 06.05.2022 (Jumaat) Tambahan KPM
HARI RAYA AIDILFITRI
03.05.2022 (Selasa) dan Satu (1) Hari Cuti
Tambahan KPM
04.05.2022 (Rabu)

HARI GAWAI DAYAK 03.06.2022 (Jumaat)
01.06.2022 (Rabu) dan Negeri Sarawak sahaja
02.06.2022 (Khamis)

HARI DEEPAVALI 23.10.2022 (Ahad) dan 25.10.2022(Selasa) dan Dua (2) Hari Cuti
24.10 2022 (Isnin) (kecuali 25.10.2022 (Selasa) 26.10.2022(Rabu) Tambahan KPM

Negeri Sarawak) Semua Negeri Kumpulan Satu (1) Hari Cuti
B kecuali Sarawak Tambahan KPM
24.10.2022 (Isnin)

Sarawak sahaja

TAHUN BARU CINA 24.01.2023 (Selasa) 20.01.2023 (Jumaat) Satu (1) Hari Cuti
22.01.2023 (Ahad) dan Tambahan KPM

23.01.2023 (Isnin)

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di negeri : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B :
Sekolah-sekolah di negeri : Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau
Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya

CUTI AM NEGERI JOHOR 2022 /2023

BIL PERISTIWA TARIKH HARI
Selasa
1 Hari Thaipusam 18 Januari Selasa
Rabu
2. Tahun Baru Cina 1 Februari Rabu
Ahad
3. Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 2 Februari Ahad
Selasa
4. Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor 23 Mac Rabu
Ahad
5. Awal Ramadan 3 April
Isnin
6. Hari Pekerja 1 Mei
Ahad
7. Hari Raya Puasa 3 Mei Sabtu
Rabu
8. Hari Raya Puasa (Hari Kedua) 4 Mei Sabtu
Jumaat
9. Hari Wesak 15 Mei
Ahad
10. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang 6 Jun
di-Pertuan Agong 10 Julai Isnin
Ahad
11. Hari Raya Qurban Ahad
Isnin
12. Awal Muharram (Ma’al Hijrah) 30 Julai Sabtu

13. Hari Kebangsaan 31 Ogos

15. Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar 3 September

15. Hari Malaysia 16 September
9 Oktober
16. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. 24 Oktober
(Maulidur Rasul)

17. Hari Deepavali

18. Hari Krismas 25 Disember

19 Tahun Baru Cina 2023 22 Januari

20 Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 2023 23 Januari

21 Hari Thaipusam 2023 4 Februari

LATAR
BELAKANG
SEKOLAH

Logo Sekolah 1
Bendera Sekolah 2
Visi dan Misi Sekolah 3
Ikrar Murid 4
Lagu Sekolah 5
Piagam Pelanggan 6
Sejarah Sekolah 7
Pelan Sekolah 8
Tugas-tugas Jawatankuasa Unit kurikulum 9
Takwim Tahunan Unit kurikulum 10

LOGO SEKOLAH

MERAH MAKSUD LOGO SEKOLAH
HIJAU
KUNING MELAMBANGKAN KETABAHAN, KECEKALAN SERTA SEMANGAT
OBOR JUANG YANG TINGGI SETIAP WARGA SEKOLAH.
BUKU
KETRAMPILAN DAN KEWIBAWAAN WARGA SEKOLAH YANG
SENTIASA PROGRESIF DAN DINAMIK.

MELAMBANGKAN SETIAP WARGA SEKOLAH BERPEGANG TEGUH
KEPADA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEKOLAH.

MELAMBANGKAN SEMANGAT KESUKANAN DAN SEMANGAT
KEJAYAAN DALAM PELAJARAN

KETINGGIAN ILMU DAN KEPENTINGAN MEMBACA SEBAGAI SUMBER
ILMU PENGETAHUAN.

PROFILE SEKOLAH

KOD SEKOLAH : JBD 2047
NAMA SEKOLAH : SJK (TAMIL) KAHANG BATU 24
ALAMAT SEKOLAH : SJK(TAMIL) KAHANG BATU 24,
86700 KAHANG, JOHOR.
NAMA GURU BESAR : EN.RAJA KUMAR A/L RASAVEL
[email protected]
EMAIL SEKOLAH : PAGI
KAHANG
SESI : SEMBRONG
J/2/SJKT/014
DUN : SKM B
SJKT
PARLIMEN : BANTUAN MODAL
RENDAH
NO.PENDAFTARAN SEKOLAH : BEROPERASI
LUAR BANDAR
GRED SEKOLAH : LELAKI & PEREMPUAN
LADANG
JENIS SEKOLAH : BAHASA TAMIL
BANGUNAN SENDIRI
JENIS BANTUAN : 01/02/1948
1.50 EKAR / 0.61 HEKTAR
PERINGKAT SEKOLAH : :6
: 26
STATUS : :6
: 10
LOKASI PENDAFTARAN : :1

JENIS MURID :

SEJARAH TUBUH :

BAHASA PENGHANTAR :

STATUS BANGUNAN :

TARIKH TUBUH :

KELUASAN SEKOLAH :

BILANGAN BILIK DARJAH

BILANGAN MURID SEMASA

BILANGAN KELAS

BILANGAN GURU

BILANGAN BUKAN GURU

PROFILE SEKOLAH

2. LABEL DAN MOD PERHUBUNGAN SEKOLAH

2.1 Label Sekolah

: SKM ABM

2.2 Utiliti Dan Perkhidmatan

Sumber Air : Bekalan Air Awam

Sumber Elektrik : 24 jam 1 fasa -

TNB/SESCO/SESB

Jarak Elektrik : 1 km

2.3 Mod Perhubungan dari sekolah ke PPD

Mod 1 : Jalanraya

Jarak ke PPD : 45 km

2.4 Keceriaan dan Keselamatan

Pembersihan Kawasan : Swasta

Pembersihan Bangunan : Swasta

Kawalan Keselamatan : Swasta

3. KEDUDUKAN SEKOLAH

3.1 Kedudukan dalam Negeri

Jabatan Pelajaran Negeri : JOHOR
PPD/PPG/PPDK : PPD KLUANG
Kod PKG : PKG KLUANG TIMUR
Majlis Bandaran/ : Majlis Perbandaran Kluang
Kerajaan Tempatan
Daerah Pentadbiran : Kluang
Kawasan Parlimen : Sembrong
Dewan Undangan Negeri : Kahang
Bandar/Pekan Terdekat : KLUANG
Mukim : KAHANG

3.2 Kod Sekolah Nama Sekolah Jarak (km)

Sekolah Rendah Terdeka t: JBC2012 SJK(C) KAHANG (2KM)
JEA2032 SMK KAHANG (1KM)
Sekolah Menengah Terdekat :

PROFILE SEKOLAH

4. PENTADBIRAN

GURU BESAR : ENCIK RAJA KUMAR A/L RASAVEL
ENCIK MURUGAN A/L APLAHIDU
GPK KURIKULUM : PUAN MALARVILY A/P SHANMUGHAM
PUAN KALADEVI A/P PERABAGARAN
GPK HAL EHWAL MURID :

GPK KOKURIKULUM :

5. ENROLMEN MURID Enrolmen

Kelas Lelaki Perempuan Jumlah
Tahun Satu 5
Tahun Dua 32 2
Tahun Tiga 11 4
Tahun Empat 22 6
Tahun Lima 42 4
Tahun Enam 13 5
14 26
Jumlah 12 14

PENDIIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

தரமிக்க கல்வி கற்றறிந்த மாந்தர்
சுபிட்சமான நாடு

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

நிலையான தரமிக்க கல்வியின்வழி தனி மனித ஆற்றலை
மமம்படுத்தி நாட்டின் இைக்லக நிலறவு சசய்தல்

IKRAR MURID

Saya murid SJK(T) KAHANG berikrar
akan memastikan mempunyai
sahsiah tinggi serta mematuhi

peraturan sekolah setiap hari. Saya
akan belajar dengan tekun untuk

mencapai kecemerlangan akademik.
Saya juga akan melibatkan diri
dengan aktif dalam aktiviti
ko-akademik.

PIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH

Sempurna Kepada Semua Murid Dengan Sepenuh
Hati Dalam Bidang Kurikulum, Hal Ehwal Murid Dan

Ko-Kurikulum.

Memberi Keutamaan Keselamatan, Kebajikan Dan
Kesihatan (3K) Kepada Semua Murid Sepanjang
Waktu Persekolahan.

Mewujudkan Suasana Sekolah Yang Harmoni, Sihat
Dan Selamat Serta Berdisplin Pada Setiap Masa.

Mewujudkan Persefahaman Yang Harmoni Antara
Guru-Guru Dan Murid-Muird , Ibubapa , Masyarakat

Setempat , Agensi-Agensi Kerajaan Dan Bukan
Kerajaan Serta Badan-Badan Sukarelawan.

Bersifat Rasional Terhadap Pendapat, Cadangan Dan
Teguhan Daripada Ibubapa Dan Masyarakat
Setempat.

OBJEKTIF SEKOLAH

Memberi Pendidikan Dan Bimbingan Yang Sempurna
Kepada Semua Murid Dengan Sepenuh Hati Dalam
Bidang Kurikulum, Hal Ehwal Murid Dan Ko-Kurikulum.

Memberi Keutamaan Keselamatan, Kebajikan Dan
Kesihatan (3K) Kepada Semua Murid Sepanjang Waktu

Persekolahan.

Mewujudkan Suasana Sekolah Yang Harmoni, Sihat Dan
Selamat Serta Berdisplin Pada Setiap Masa.

Mewujudkan Persefahaman Yang Harmoni Antara
Guru-Guru Dengan Murid-Murid , Ibu Bapa ,

Masyarakat Setempat, Agensi-Agensi Kerajaan Dan
Bukan Kerajaan Serta Badan-Badan Sukarelawan.

Bersifat Rasional Terhadap Pendapat, Cadangan Dan
Teguran Daripada Ibubapa Dan Masyarakat Setempat.

SEJARAH SEKOLAH (versi Tamil)

வரலாற்றுப் பின்னணி

கல்த ான்றி மண் த ான்றாக் காலத்த முன் த ான்றிய மூத் குடியினர்
நம் குடியினர். புலம் பெயர்ந் இடங்களிலும் பமாழி நலம் மறவா னி இயல்
பகாண்டவர்கள் மிழர்கள். வாழ்வவத் த டி, வளத்வ த் த டி அந்நாளில்
இந்நாடு வந் நம் முன்தனார்கள் பமாழிக்கு மு ன்வம ந்து ஆற்றிய தேவவகள்
ெற்ெல. காலத் ால் அவற்றின் சில கவரந்து தொயினும் ஞாலத்தில் எஞ்சியன
மவறந்து தொகாமல் இருக்க இன்வறய சுழலில் வாழ்கின்ற நாம் அவற்வற ெதிவு
பேய்தவாம். வரும் வலமுவறக்கு எடுத்துவரப்தொம்.

ப ாகூர் டாருல் க்சீமில், குளுவாங் மாவட்டத்தின் 24 ஆவது
வமலில் அவமந்துள்ளது ான் கஹாங் த சிய வவகத் மிழ்ப்ெள்ளி. கஹாங்
சிறுநகருக்கு 3.2 கி.மீட்டர் தூரத்திலும் குளுவாங் நகரிலிருந்து 40 கி.மீட்டர்
தூரத்திலும் கஹாங் மிழ்ப்ெள்ளி அவமந்துள்ளது.

இப்ெள்ளி கஹாங் த ாட்டத்தில் 1948 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டது. கஹாங்

த ாட்டத்தில் உள்ள நிலம் ான் இப்ெள்ளியின் பூர்விகமாகும். இப்தொது இப்ெள்ளி

64 வயவ க் கடந்து நிற்கிறது. இப்தொதுள்ள ெள்ளியின் நிலம் ம.இ.கா.வின்

மானியத் ால் வாங்கப்ெட்டு ெள்ளியும் நிறுவப்ெட்டது. இப்தொதுள்ள புதிய ெள்ளிக்

கட்டடத்வ த் ப ங்காதரா ேட்டமன்றத்தின் தமனாள் உறுப்பினரும் ப ாகூர்

மாநில ம.இ.கா.வின் துவைத் வலவருமான மாண்புமிகு டத்த ா

எஸ்.கிருஷ்ைோமி அவர்களும் கடந் 04-07-2004 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாகத்

திறந்து வவத் ார். அவனத்துத் ரப்பினரின் தெரா ரவினாலும் கடும்

முயற்சியினாலும் இப்ெள்ளி நிறுவப்ெட்டு இன்று சிறப்ொகக் காட்சியளிக்கின்றது

என்ெவ மறுக்க இயலாது, இந் அறிய முயற்சியின் வாயிலாக, இப்ெள்ளி

இங்குள்ள நமது குழந்வ கவளக் கல்வியில் உயர்த்துவ ற்கு ஓர் உந்துேக்தியாக

விளங்குகிறது என்ெவ மறுக்க இயலாது.

SEJARAH SEKOLAH (versi Tamil)

ெள்ளிக்கு வருகின்ற ஒவ்பவாரு மாைவ மணிகளும் இவ்வட்டார மக்களின்
அயரா முயற்சியிலும் வியர்வவத் துளியாலும் விவளந் ெயதனயாகும். தநரம்
கடந்து பேல்ல, ஆண்டுகள் மாறி மாறி வர, ெள்ளி நிர்வாகமும், வலவமத்துவமும்,
கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும் மாறிக் பகாண்தட வருகின்றனர். ெவழய மாைவர்கள்
பேன்று புதிய மாைவச் பேல்வங்களும் வருகின்றனர். ெவழயவர்கள் பேன்றும்
புதியவர்கள் வருவதும் இயல்ொன ஒன்று ான் என்றாலும் ெள்ளியின் நிர்வாகத்
திறன்களும், ெள்ளித் திட்டங்களும், ெள்ளியின் மதிப்பீட்டிற்கு ஓர் உந்து ேக்தியாக
விளங்குகிறது.
ெள்ளி தமம்ொட்டிலும், ொடத்திட்ட வளர்ச்சியிலும், புறப்ொட நடவடிக்வககளிலும்
ெள்ளி நிர்வாகம் ப ாடர்ச்சியான ெரிைாமங்கவள ஏற்ெடுத்தி வருகிறது. முன்பு
ஒதர கட்டடமாக இருந் கஹாங் மிழ்ப்ெள்ளி தமற்குறிப்பிட்ட வளர்ச்சியினால்

ற்தொது இரண்டு கட்டடங்கவளச் போந் மாக்கிக் பகாண்டுள்ளது. ற்தொது 6
வகுப்ெவற, ஓர் அலுவலகமும், ஓர் ஆசிரியர் அவறயும், ஓர் அறிவியல் வகத்திறன்
அவறயும், கற்றல் துவைப்பொருள்கள் யாரிக்கும் அவறயும், விவளயாட்டு
உெகரை அவறயும், மதிப்பீட்டு அவறயும், சுய கற்றல் அவறயும், ொடநூல்கள்
அவறயும்,கருவூல வமயமும் இப்ெள்ளி பெற்றுள்ளது. ெள்ளியின் பேயலாக்கத்
திட்டங்கள் அவனத்தும் முவறயாகச் பேயல்ெடுத் ப்ெட்டு நல்ல ெலவன அளிக்கும்
என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

SEJARAH SEKOLAH (Versi Bahasa Melayu )

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kahang Batu 24ˏ 86700 Kahangˏ Kluangˏ
Johor nama gelaran diberi. Terletak kira-kira 2 batu iaitu 3.2 KM dari Pekan
Kahang. Manakalaˏ jarak dari Bandar Kluang ialah sejauh 24 batu bersamaan
dengan 40KM.

Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1948 di Ladang Kahang. Ladang
Kahang merupakan tapak asal bangunan sekolah ini. Sekarang usianya
menjangkau 72 tahun. Sekolah baru di tapak yang sedia ada ini didirikan melalui
peruntukan MIC. Bangunan baru dirasmikan oleh Bekas Y.B. Dato’s
Krishnasamy (PIS.AMN.KMN.PJN ADUN TENGGARO dan Timbalan Pengerusi
MIC Negeri Johor) pada hari Ahad bersamaan dengan 4 Julai 2004. Sudah
tentunya hasil dari kegigihan dan usaha orang ramaiˏ sekolah ini dapat
didirikan. Ini merupakan satu kebanggaan dan satu kepuasan apabila sekolah
ini dapat mendidik anak-anak tempatan.

Setiap mata yang jernih anak-anak ke sekolah merupakan hasil usaha dan
titik peluh masyarakat di sini. Silih berganti masaˏ masa berganti tahunˏ
pentadbir sekolah dan tenaga pengajarnya turut berganti. Murid-murid juga
turut sama bertukar ganti.

Pembaharuan demi pembaharuan telah dibuat oleh pentadbiran sekolahˏ
baik dari pembangunan sekolahˏkurikulim dan mahupun kokurikulum sekolah.
Bilangan bangunan sekolah yang dahulunya satu blok sahajaˏ kini telah
menjadi dua blok. Bilangan bilik darjah ialah enam buah kelasˏ sebuah pejabatˏ
sebuah bilik guruˏ sebuah bilik Sains/RBTˏ bilik Bahan Bantu Mengajarˏ sebuah
bilik sukanˏ sebuah bilik Operasi Pentaksiranˏ Pusat Akses dan bilik SPBT.

Sekolah ini juga telah berjaya melahirkan anak-anak bangsa yang berjaya.
Semoga sekolah ini terus cemerlang dari semasa ke semasa.

PELAN SEKOLAH 2022/23

PELAN SEKOLAH 2022/23

TAKWIM
TAHUNAN
SEKOLAH

- UNIT PENTADBIRAN
- UNIT KURIKULUM
- UNIT HAL EHWAL MURID
- UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL
KAHANG BATU 24

86700 KAHANG, KLUANG , JOHOR

TAKWIM TAHUNAN
KURIKULUM
SESI 2022/23

TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM
SESI 2022/23

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN

1 SELASA

2 RABU

3 KHAMIS

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN

8 SELASA

9 RABU

10 KHAMIS

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN Mesyuarat Pengurusan Sekolah 1/2022 Guru Besar

15 SELASA Mesyuarat Kurikulum/HEM/Kokurikulum Bil 1/2022 PK

16 RABU Mesyuarat Panitia Bil1 /2022 Semua KP

17 KHAMIS Klinikal Kurikulum Semua Guru

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD Klinikal Panitia Semua KP

21 ISNIN Hari Pertama Persekolahan/ TRANSISI THN 1 PK HEM/CIK.M.BUVA

21/01/2022 – 14/04/2022

22 SELASA VITYARAMBAM THN 1 GURU KELAS THN 1

23 RABU Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor Cuti AM

24 KHAMIS

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN

29 SELASA

30 RABU

31 KHAMIS

TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM
SESI 2022/23

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN
1 JUMAAT Awal Ramadhan Cuti AM
2 SABTU DIOLOG PRESTASI 1 PK 1
3
4 AHAD DIOLG PRESTASI 2 PK HEM
5 ISNIN MINGGU SAINS (24-28 APR 2022) KP SAINS
6 SELASA BM THN 5 DAN 6 (SEMAKAN B.RAMPIAN) KP&GURU MP
7 RABU BM THN 5 DAN 6 (SEMAKAN B.RAMPIAN) KP&GURU MP
8 KHAMIS
9 JUMAAT
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN
13 SELASA
14 RABU
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
31 SABTU
AHAD

TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM
SESI 2022/23

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN
1 AHAD Hari Pekerja Cuti AM
2 ISNIN Cuti Tambahan Peryaan KPM Cuti AM
3 SELASA Hari Raya Puasa –Hari 1 Cuti AM
4 RABU Hari Raya Puasa –Hari 2
5 KHAMIS Cuti Tambahan Peryaan KPM KP&GURU MP
6 JUMAAT KP&GURU MP
7 SABTU BT THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
8 AHAD BT THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) Cuti AM
9 ISNIN
10 SELASA Hari Wesak KP&GURU MP
11 RABU KP&GURU MP
12 KHAMIS BI THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
13 JUMAAT BI THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP BI
14 SABTU
15 AHAD MINGGU B.INGGERIS (22-26 MEI 2022) KP&GURU MP
16 ISNIN KP&GURU MP
17 SELASA SN THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
18 RABU SN THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
19 KHAMIS
20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM
SESI 2022/23

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN
1 RABU MT THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
2 KHAMIS MT THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
3 JUMAAT
4 SABTU Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda YDP Agong Cuti AM
5 AHAD CUTI PENGGAL 1
6 ISNIN KP&GURU MP
7 SELASA 03/06/2022 – 11/06/2022 KP&GURU MP

8 RABU BI THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP PJPK
9 KHAMIS BI THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
10 JUMAAT KP&GURU MP
11 SABTU MINGGU PJPK (19-23 JUN 2022)
12 KP&GURU MP
13 AHAD BM THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
14 ISNIN BM THN 1 DAN 2 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
15 SELASA
16 RABU BT THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
17 KHAMIS BT THN 3 DAN 4 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN)
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
22 SELASA
23 RABU
24 KHAMIS
25 JUMAAT
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
30 RABU
KHAMIS

TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM
SESI 2022/23

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN
1 JUMAAT MINGGU MATEMATIK (3-7 JUL 2022) KP MT
2 SABTU
3 Hari Raya Haji Cuti AM
4 AHAD SAINS THN 5 DAN 6 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
5 ISNIN SAINS THN 5 DAN 6 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
6 SELASA
7 RABU MINGGU B.MELAYU ( 17-21 JUL 2022) KP BM
8 KHAMIS
9 JUMAAT RBT THN 4,5, 6 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
10 SABTU RBT THN 4,5, 6 (SEMAKAN BUKU RAMPAIAN) KP&GURU MP
11 AHAD
12 ISNIN Awal Muharram
13 SELASA
14 RABU
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
31 SABTU
AHAD


Click to View FlipBook Version