The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าว-ฉบับที่-1
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข่าว-ฉบับที่-1

ข่าว-ฉบับที่-1
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เรือ่ ง กำรปรำบปรำมยำเสพติด

ฉบับที่ 1

วนั นี้ (22 ม.ค.) เมอื่ เวลำ 10.00 น. ท่ี กองบัญชำกำรตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด (บช.ปส.)
พล.ต.ท.ชนิ ภัทร สำรสิน ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชยั เจริญวงศ์ พล.ต.ต.ย่งิ ยศ เทพจำนงค์ รองผบช.ปส.
พล.ต.ต.กฤษณ์ วำฤทธิ์ ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.วชั ระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3 พล.ต.ต.วฒุ พิ งษ์ นำวิน ผบก.ปส.4
และพ.ต.อ.ธรี เดช ธรรมสธุ รี ์ รอง ผบก.ปส.3 แถลงผลกำรจับกมุ ผู้ตอ้ งหำคดยี ำเสพติด 7 รำย ยดึ ยำบ้ำ
1,400,000 เมด็ และไอซ์ 6 กิโลกรัม มลู คำ่ ยำเสพติดและทรพั ย์สนิ ทต่ี รวจยดึ กว่ำ 142 ล้ำนบำท
พล.ต.ต.วฒุ ิพงษ์ กลำ่ วว่ำ คดีแรกจับกมุ นำยสุทิน หรอื บงั เด หมดั เลียด อำยุ 57 ปี และนำยทรงศักด์ิ หรอื ต๋อย
คำผำเยอื ง อำยุ 41 ปี ทง้ั คูเ่ ป็นผูต้ ้องหำคดีร่วมกันมยี ำบำ้ ไวค้ รอบครองเพ่ือจำหน่ำยฯ พร้อมของกลำงยำบำ้ 6
แสนเม็ด รถยนตโ์ ตโยตำ้ ทะเบยี น กค3546 สกลนคร รถจักรยำนยนตฮ์ อนด้ำ สกู๊ปปี้ สีขำว-เทำ ทะเบียน 1กณ
9461 สงขลำ โดยจบั กุมนำยสทุ นิ ได้ทสี่ วนยำงพำรำ ต.ปรกิ อ.สะเดำ และจับกุมนำยทรงศักดิ์ ไดใ้ น ต.
หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

โดยคดีนเ้ี ปน็ กำรขยำยผลจับกุมขบวนกำรยำเสพตดิ 3 รำยพร้อมยำบำ้ 3 แสนเมด็ กระท่ัง
ทรำบว่ำยังมเี ครือข่ำยยำเสพติดภำคใต้ ทม่ี ีนำยสทุ นิ คอยดแู ลยำเสพตดิ ไดเ้ ดินทำงไปติดต่อกับกลุ่มผ้คู ้ำใน
ภำคเหนือ เพื่อนำยำมำจำหน่ำยใน จ.สงขลำ ชุดจับกุมจึง

สบื สวนจนทรำบวำ่ นำยสทุ นิ ไดข้ ่ีจกั รยำนยนต์มำรอรบั ยำบำ้ ท่ีใส่ถังพลำสติกมีฝำซุกซ่อนในดินของ
สวนยำงพำรำ ก่อนตำมสกัดจับกมุ ได้ดงั กลำ่ ว จำกน้ันจึงคมุ ตัวส่งพนักงำนสอบสวน บก.ปส.4 ดำเนินคดี
พล.ต.ต.กฤษณ์ กลำ่ วว่ำ คดีท่ี 2 จับกมุ นำยฮลำ ตนุ อำยุ 49 ปี นำยเพียว เวย ลิน อำยุ 39 ปี นำยออง เนยี ง
อำยุ 32 ปี นำยนำรร์ ิต คูมำร์ อำยุ 39 ปี และนำยโพ จอ่ อำยุ 40 ปี ทงั้ หมดเป็นผู้ต้องหำชำวเมยี นมำร์ ใน
ควำมคิดฐำนร่วมกันกบั พวกท่ีหลบหนี มียำไอซ์ไว้ครอบครองเพ่อื จำหน่ำย โดยจบั กุมได้ภำยในหำ้ งสรรพสินค้ำ
อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุรี พรอ้ มของกลำงไอซ์ 6 ถุง รวม 6 กิโลกรมั ภำยหลงั ตำรวจชดุ จับกมุ สืบทรำบว่ำมี
เครอื ข่ำยยำเสพตดิ ชำวบงั คลำเทศ ประกอบด้วยนำยมฮู ัมหมดั โมอิน อนู ดนิ และนำยอดลู อิสลมั ชิ ไดล้ อบ
จำหนำ่ ยยำเสพตดิ ผำ่ นแอพพลเิ คช่ันวอทส์แอพ ซงึ่ มลี ูกข่ำยชำวเมยี นมำร์เป็นผูส้ ่งมอบยำเสพติดใหล้ กู คำ้ จน
ทรำบวำ่ กล่มุ ผู้ต้องหำเตรียมส่งของกันทีห่ ำ้ งดงั กล่ำว จงึ เขำ้ ตรวจสอบและจับกุมผตู้ ้องหำระหวำ่ งกระจำยตัวกัน
ในหำ้ งทง้ั หมดสง่ พนักงำนสอบสวน บก.ปส.1 ดำเนนิ ดคี

พล.ต.ต.วชั ระ กลำ่ ววำ่ นอกจำกน้ตี ำรวจ บก.ปส.3 ยงั สำมำรถตรวจยดึ ยำบ้ำได้อกี 8 แสนเมด็ พรอ้ ม
วิทยุส่อื สำรระยะส้นั อกี 1 เครื่อง ระหว่ำงรมิ ถนนศำลพระเจ้ำเสอื ถงึ สำนักสงฆ์ ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝำง จ.
เชียงใหม่ ภำยหลังพบวำ่ มีขบวนกำรลกั ลอบลำเลียงยำเสพติดกลุม่ ชนเผ่ำมเู ซอ กวำ่ 20 คน สะพำยเป้เดินเท้ำ
เข้ำมำจำกพนื้ ทช่ี ำยแดนผำ่ นบ้ำนปำงควำย เข้ำสู่ตอนในของประเทศ โดยบำงคนถือปืนยำวคอยคุ้มกนั แตเ่ มื่อ
เจ้ำหน้ำท่แี สดงตัวเขำ้ ตรวจค้น กลับอำศัยควำมชำนำญทำงหลบหนหี ำยเข้ำไปในปำ่ โดยทง้ิ กระเปำ๋ เปร้ วม 8 ใบ
ไว้ และพบยำบำ้ ดงั กล่ำว ตำรวจจึงนำของกลำงทั้งหมดสง่ พนักงำนสอบสวน บก.ปส.3 ก่อนติดตำมจบั กมุ
เครอื ข่ำยยำเสพติดกลมุ่ น้ีมำดำเนนิ คดี

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
22 มกรำคม 2562


Click to View FlipBook Version