The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือประกาศ-ฉบับที่-2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

หนังสือประกาศ-ฉบับที่-2

หนังสือประกาศ-ฉบับที่-2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส013

ประกาศจงั หวัดรอ้ ยเอ็ด
เร่อื งอพยพประชาชนในพน้ื ท่ตี ำบลวังหลวงและตำบลนาแซงอำเภอ เสลภมู ิ

จากอทิ ธพิ ลพายุโซนร้อน เซินกา (SONCA) ซง่ึ ได้ อ่อนกำลงั ลงเปน็ หย่อมความกดอากาศ
ต่ำกำลังแรง ทำใหม้ ีฝนตกหนักถงึ หนักมากในพื้นทจ่ี ังหวดั รอ้ ยเอ็ด มาตง้ั แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็น
ต้นมา ทำให้เกิดนำ้ ทว่ มขงั และน้ำไหลหลากบริเวณพน้ื ทเี่ สลภูมิ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณลุม่ แมน่ ำ้ ยาง ส่งผลทำให้
บา้ นเรอื นราษฎรและพื้นทกี่ ารเกษตรไดร้ บั ความเสียหายในหลายพนื้ ที่ โดยเฉพาะตำบลวังหลวงและตำบลนา
แซง

จังหวัดร้อยเอ็ดมีความหว่ งใยพี่น้องประชาชน จึงขอประกาศอพยพประชาชนในพ้ืนทต่ี ำบล
วังหลวงและตำบลนาแซง โดยคำนงึ ถงึ ความปลอดภัยของชวี ติ และทรพั ยส์ นิ ของประชาชนเปน็ อันดับแรก ไปยงั
ศนู ย์พักพงิ ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลค่ี ลาย

จึงประกาศมาใหท้ ราบโดยท่ัวกัน

ประกาศณวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายสฤษด์ิ วิฑูรย์)
ผู้วา่ ราชการจงั หวัดรอ้ ยเอ็ด


Click to View FlipBook Version