The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าว-ฉบับที่-2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ข่าว-ฉบับที่-2

ข่าว-ฉบับที่-2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เรือ่ ง พระรำชทำนนำหลวงอำบศพ

ฉบับที่ 1
องคมนตรเี ป็นผู้แทนพระองค์ในพธิ ีบำเพ็ญกุศลศพและพธิ พี ระรำชทำนนำหลวงอำบศพ “ร้อยตำรวจ
เอก ตระกูล ธำอำษำ” และ “ดำบตำรวจ เพชรรัตน์ กำจัดภัย”… วันนี พระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอย่หู ัว ทรงพระ
กรณุ ำโปรดเกลำ้ โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดำวพ์ งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เปน็ ผแู้ ทนพระองค์ ในพิธีบำเพญ็
กศุ ลศพและพธิ พี ระรำชทำนนำหลวงอำบศพ พร้อมเชญิ พวงมำลำหลวง พวงมำลำของ สมเดจ็ พระนำงเจำ้
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมรำชินนี ำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปีหลวง และพวงมำลำของสมเดจ็ พระนำงเจำ้ ฯ พระบรมรำชินี
และพระบรมวงศำนุวงศ์ ไปวำงทหี่ น้ำหบี ศพ รอ้ ยตำรวจเอกตระกูล ธำอำษำ และ ดำบตำรวจ เพชรรัตน์ กำจดั
ภัย เจำ้ หนำ้ ทตี่ ำรวจ กองรอ้ ยปฏิบัตกิ ำรพิเศษที่ 2 กองกำกับกำรตอ่ ต้ำนกำรก่อกำรรำ้ ย กองบังคับกำรสำย
ตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ หรือ อรินทรำช 26 กองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ 191
กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล ท่ีเสียชวี ติ จำกกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ ะงบั เหตุคนรำ้ ยกรำดยงิ ในพืนทจี่ ังหวดั
นครรำชสมี ำ ท่ีศำลำ 5/1 วดั ตรีทศเทพวรวหิ ำร กรุงเทพมหำนคร ทงั นี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว ทรงพระ
กรณุ ำโปรดเกลำ้ โปรดกระหม่อมรับศพ ร้อยตำรวจเอกตระกูล ธำอำษำ และ ดำบตำรวจ เพชรรตั น์ กำจัดภัย
ไว้ในพระบรมรำชำนเุ ครำะห์ด้วย ในโอกำสนี พลเอก ประยทุ ธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรฐั มนตรวี ่ำกำร
กระทรวงกลำโหม , พลเอก ประวติ ร วงษส์ ุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี , พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รฐั มนตรวี ่ำกำรกระทรวงมหำดไทย , พลตำรวจเอก จกั รทิพย์ ชยั จนิ ดำ ผูบ้ ญั ชำกำรตำรวจแหง่ ชำติ , คณะรอง
ผู้บญั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ ,คณะผ้ชู ่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ และคณะขำ้ รำชกำรตำรวจ มำรว่ มพิธดี ้วย

สำนกั งำนตำรวจแหง่ ชำติ
10 มกรำคม 2563


Click to View FlipBook Version