The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบพิมพ์ หนังสือราชการ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สอบพิมพ์ หนังสือราชการ 1

สอบพิมพ์ หนังสือราชการ 1

ที่ ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๓๗ มหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธริ าช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จงั หวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเรยี นเชิญเข้าร่วมประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ดา้ นการพฒั นา
ทรพั ยากรมนุษย์

เรียน ผูอ้ านวยการวิทยาลยั พณิชยการบางนา

สิง่ ที่สง่ มาด้วย ๑. โครงการและกาหนดการจดั ประชมุ ทางวิชาการ
๒. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ดว้ ยสถาบันวจิ ัยและพฒั นา ร่วมกบั สาขาวชิ าศึกษาศาสตร์มหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช ได้
กาหนดให้มีการจดั ประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยและวทิ ยานพิ นธ์ ดา้ นการพัฒนาทรพั ยากรมนุษย์
เน่อื งในฌอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวันศกุ รทื ี่ ๕ กนั ยายน ๒๕๖๒ ตัง้ แตเ่ วลา ๐๘.๐๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ๑๔๘ อาคารสมั นา ๒ มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธริ าช

สถาบันวจิ ัยและพัฒนาได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานพิ นธ์ดังกล่าวเป็นประโยชนแ์ ก่บคุ ลากรในหนว่ ยงานของท่าน จึงขอเรยี นเชิญท่านและบุคลากรของทา่ น
เข้าร่วมการประชุมทางวชิ าการดังกลา่ ว โดยไมต่ ้องเสียคา่ ลงทะเบียน สาหรบั ทา่ นทีส่ นใจเขา้ ร่วมการประชุมทาง
วิชาการในคร้งั นกี้ รุณาแจง้ ความจานงโดยการกรอกใบตอบรบั และส่งกลับทสี่ ถาบนั วจิ ยั และพัฒนา
มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด จงั นนทบรุ ี ภายในวนั ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอความอนเุ คราะห์ประชาสมั พันธใ์ ห้บุคลากรในสังกัดของท่าน
ทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนบั ถือ

สถาบันวจิ ยั และพัฒนา (นายอทิ ธิ พยคั ฆันตร)
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ตอ่ ๓๑๙-๕ ผูอ้ านวยการสถาบันวจิ ัยและพัฒนา
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘
นางสาวณัฎฐน์ รี สขุ ศรีเมือง รหสั ๐๑๓ ปวส. ๑/๑ กจก.

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจังหวัดพระนครศรอี ยุธยา
โรงเรยี นสาธติ มหาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเชญิ ร่วมอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรใหม่

เรยี น ผ้อู านวยการ อาจารย์ใหญ่ หัวหน้าสายวชิ าภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผูส้ นใจ

สง่ิ ที่สง่ มาด้วย กาหนดการและใบสมัครเข้ารบั การอบรม

ตามท่ชี มรมสง่ เสริมภาษาไทยจังหวดั พระนครศรอี ยุธยา จัดอบรมการสอนอ่านและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลักสูตรใหม่แกค่ รชู ั้นประถมศกึ ษาและมัธยมศึกษา เม่ือภาคเรียนท่ีแล้ว และมผี ู้สมัครอบรม
ส่วนหนง่ึ ไม่สามารถเข้ารว่ มอบรมในวันดังกล่าวได้ เพราะสถานทจี่ ากัดนั้น ทางชมรมจะจดั จะจัดอบรมเรือ่ ง
การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยใหร้ ักการอา่ น และสอนวรรณคดไี ทยหลักสตู รใหม่อีกคร้งั มีกาหนดการและ
รายละเอียด ดังตอ่ ไปนี้

วนั ท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนอา่ น : สอนภาษาไทยให้รกั การอ่าน ชน้ั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วนั ท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดีไทยให้นา่ เรยี น ชั้น
ประถมศกึ ษาและมัธยมศึกษา

สถานทอี่ บรมหอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนครศรอี ยุธยา จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา

จึงขอสง่ รายละเอียดมาเพอื่ ความกรุณาประชาสมั พพันธ์ ขอเชิญผสู้ นใจรว่ มอบรมตามรายการ
วนั เวลา และสถานที่ดงั กล่าวตอ่ ไป ขอบขอคณุ เป็นอยา่ งสูง

ขอแสดงความนับถือ

(ผชู้ า่ วยศาสตราจารย์ประเทือง คลา้ ยสุวรรณ)์

ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๓๐-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

นางสาวณัฎฐ์นรี สขุ ศรเี มือง รหสั ๐๑๓ ปวส. ๑/๑ กจก.

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วิทยาลัยพาณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑

เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้อานวยการ ดร. ไพศาลย์ จามรมาน

เรียน อาจารยส์ พุ ัฒน์ฏฐ พสธาธรรม

สงิ่ ที่ส่งมาดว้ ย กาหนดการพิธีพระราชเพลงิ ศพ ๑ ฉบับ

เนอื่ งดว้ ย ท่านผู้อานวยการ ดร. ไพศาลยื จามรมาน อดีตท่านผู้อานวยการวิทยาลัยพณชิ ย
การบางนา ไดถ้ งึ แก่กรรม และวิทยาลัยพณชิ การบางนาได้กาหนดให้มีพธิ ีพระราชทานเพลิงศพในวนั ที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๒ ณ วดั มกฏุ กษัตริยารามกรุงเทพฯ นั้น ในโอกาสน้ี วิทยาลยั ฯ ขอเรียนเชิญท่านรว่ มเป็นเกยี รติ
ในพิธฯี ตามวนั เวลา และสถานทด่ี ังกลา่ ว และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

(นายปฏเิ วธ พง่ึ อบุ ล)
ผู้อานวยการสถานศกึ ษา วทิ ยาลยั พณชิ ยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวณัฎฐ์นรี สขุ ศรเี มอื ง รหสั ๐๑๓ ปวส. ๑/๑ กจก.


Click to View FlipBook Version