The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 2

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 2
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

คำส่งั จงั หวดั ระยอง
ท่ี ๑๕๔๔๕ /๒๕๖๑
เรอ่ื ง กรามอบอานาจของผู้ว่าราชการจงั หวัดระยองใหแ้ ก่รองผู้ว่าราชการจงั หวัดระยอง
หัวหนา้ ส่วนราชการสังกดั สว่ นกลางที่ต้งั อยใู่ นจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสงั กดั ส่วนภมู ภิ าค
และนายอาเภอ ปฏิบตั ราชการและกากบั ดูแล (แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ )

ตามท่สี าสัง่ จงั หวัดระยอง ที่ ๑๒๒๑๒/๒๕๖๑ ลงวนั ที่ ๑๙ ตลุ าคม ๒๕๖๑ ผวู้ า่ ราชการ
จงั หวดั ระยองได้มอบอานาจใหแ้ ก่รองผ้วู า่ ราชการจงั หวัดระยอง หวั หน้าส่วนราชการจากดั สว่ นกลางทีต่ ้ังอยใู่ น
จังหวดั ระยอง หัวหน้าส่วนราชการสงั กัดสว่ นภมู ภิ าค และนายอาเภอ ปฏบิ ัติราชการและกากับดแู ล น้นั

เพอ่ื ใหก้ ารบรหิ ารราชการจังหวดั ระยองเป็นไปอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ รวดเร็ว เหมาะสมอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๗ แหง่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแกไ้ ขเพม่ิ เติม พระราชกฤษฎกี าวา่ ด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทแ่ี กไ้ ข
เพม่ิ เติม ผ้วู า่ ราชการจังหวัดระยอง จงึ มอบอานาจให้ปฏบิ ตั ิราชการแทนโดยเพ่มิ เติมคาสงั่ จังหวัดระยองที่
๑๒๒๑๒/๒๕๖๑ ลงวนั ท่ี ๑๙ ตลุ าคม ๒๕๖๑ เฉพาะผนวก ข ลาดบั ๔, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๓๐, ๓๑ ผนวก ง
ลาดับ ๑๒, ๑๓ ผนวก จ ลาดบั ๗, ๑๔, ๒๓, ๒๔ ผนวก ฉ ลาดบั ๑ รายละเอยี ดตามเอกสารแนบท้ายนอกน้ัน
ใหเ้ ป็นไปตามคาสั่งเตมิ

ทั้งนี้ ต้งั แต่บัดนเี้ ป็นตน้ ไป

สง่ั ณ วนั ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


Click to View FlipBook Version