The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือข้อบังคับ ฉบับที่-1
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

หนังสือข้อบังคับ-ฉบับที่-1

หนังสือข้อบังคับ ฉบับที่-1
นางสาวณัฎฐ์นรี สุขศรีเมือง รหัส 013

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พนื้ ฐำน
ท่ี 746 /2549

เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบัตริ ำชกำรแทนเก่ียวกบั พนักงำนรำชกำร

เพ่อื ให้กำรดำเนินกำรตำมระเบยี บสำนกั นำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2547 เปน็ ไปดว้ ยควำมเรียบร้อย มคี วำมคล่องตัว รวดเรว็ มปี ระสทิ ธภิ ำพ และลดข้ันตอนกำรปฏบิ ตั ิงำน
สอดคล้องตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่

อำศัยอำนำจตำมวำมในมำตรำ 30 มำตรำ 45 (3) แหง่ พระรำชบัญญัตริ ะเบยี บบริหำร
รำชกำรกระทรวงศกึ ษำธกิ ำร พ.ศ.2546 ระเบียบสำนกั นำยกรัฐมนตรวี ่ำด้วยพนกั งำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และ
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรือ่ ง ค่ำตอบแทนและสทิ ธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
(ฉบับท่ี 3) ใหบ้ คุ คลดังต่อไปนี้ปฏบิ ัติรำชกำรแทน เลขำธกิ ำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั้ พื้นฐำน ดงั นี้

1. ผ้อู ำนวยกำรศนู ย์กำรศกึ ษำพิเศษ ดำเนินกำรเก่ีนฃยวกับกำรบอกเลิกสญั ญำจ้ำง
กำรอนญุ ำตกำรลำ และกำรอนุมัติกำรลำออก สำหรบพนกั งำนรำชกำรในสังกัดศนู ย์กำรศกึ ษำพเิ ศษ

2. ผอู้ ำนวยกำรสถำนศกึ ษำ ดำเนินกำรเก่ียวกับกำรบอกเลิกสัญญำจ้ำง กำรอนุญำตกำรลำ
และกำรอนมุ ตั ิกำรลำออก สำหรับพนกั งำนรำชกำรในสังกัดสถำศึกษำ

3. ผ้อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพนื้ ทกี่ ำรศึกษำ ดำเนนิ กำรเก่ียวกับ กำรบอกเลกิ สัญญำจ้ำง
กำรอนุญำตกำรลำ และกำรอนุมัติกำรลำออก สำหรับพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศกึ ษำ

ท้ังน้ี ตง้ั แตบ่ ัดนีเ้ ป็นต้นไป

ส่งั ณ วันท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2549

(นำงพรนภิ ำ ลิมปพยอม)
บรรณำธกิ ำรคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขนั้ พื้นฐำน


Click to View FlipBook Version