The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 2564

รายงานการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 2564

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 4

รายงานนิเทศติดตาม

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2

สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร

เอกสารอ้างอิงหมายเลข 38/2564

คำนำ

รายงานนเิ ทศตดิ ตาม การเปิดเรยี นภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ วนั จนั ทร์ท่ี ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต ๒ นโยบายของทา่ นผอ.สุริภาศ สีหะวงษ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ท่ีประสงค์ให้ ๒ สัปดาห์แรกของการเปดิ เรียน เป็นสปั ดาห์แหง่ ความสุข สนุกสนาน
ผอ่ นคลาย พร้อมท้ังมคี วามปลอดภัยทุกคน ทั้งนักเรียน ครูผสู้ อน บุคลากรทางการศึกษา ผู้บรหิ ารโรงเรยี น
ตลอดจนผู้ปกครอง ชมุ ชน และผูท้ ่ีเก่ียวข้องในเขตบริการของโรงเรยี น

ในเอกสารประกอบดว้ ยเน้ือหาเกย่ี วกบั การรู้เกี่ยวกับแบบนเิ ทศ ตดิ ตาม การเปิดภาคเรยี นท่ี 2
ปีการศกึ ษา 2564 การจัดทารายงานครั้งนี้ จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาท้ังในดา้ นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการจัดการศกึ ษา และใช้การนเิ ทศการศกึ ษา อกี ทั้งเพ่ือ
เปน็ ขวญั และกาลงั ใจในการปฏิบตั ิงานของครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ในการทาหน้าที่

สารบัญ

เรื่อง หนา้
คานา
สารบัญ
ภาพกจิ กรรมการนเิ ทศ.................................................................................................. 1
จดหมายข่าว.................................................................................................................. 4
แบบนเิ ทศ...................................................................................................................... 5
การประเมิน TSC + และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษา........................ 6
หนงั สอื ราชการ คาส่งั การนิเทศ ตดิ ตาม การเปดิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564... 12

รายงานการนิเทศติดตาม การเปดิ เรยี นภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วนั จันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต ๒

2

3

4

5

แบบนิเทศตดิ ตาม การเปิดเรยี นภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
วันจนั ทรท์ ี่ ๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต ๒
คาชแี้ จง ให้ผูน้ ิเทศทาเคร่ืองหมาย  ในรายการนิเทศ ตามความเป็นจริง และให้บันทึกเพิม่ เตมิ กรณีไมม่ ี/ข้อมลู ไม่จริง

การบริหารจัดการศกึ ษา การจดั การ การดูแล
เรียนรู้ ชว่ ยเหลือนักเรียน

โรงเรียน ๑.ผู้บริหาร ีมการสร้าง/รับรู้เร่ืองข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) บันทึกเพิม่ เตมิ
๒.ค ูร ีมความรู้/เข้าใจเรื่องข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) ปัญหา/อุปสรรค/อนื่ ๆ
๓. ีมแผนปฏิ ับ ิตการ ีปงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. ันกเ ีรยนไ ้ด ัรบเ ิงนเ ียยวยาครบทุกคน
๕.อาคารสถานที่มีความพร้อม
๖.มีแผนการขับเคล่ือนนโยบาย SMART STUDENTS
๗. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เ ็ปน ัปจ ุจบัน
๘.อุปกร ์ณ DLTV. มีความพร้อมใช้งาน
๙.โรงเรียนดาเ ินนการตาม ๖ มาตรการหลัก DMHT-RC
๑๐.โรงเรียนดาเ ินนการตาม ๖ มาตรการเสริม SSET-CQ
๑๑.โรงเรียนดาเ ินนการตาม ๗ มาตรการเข้มงวด
๑๒.ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการ ้ปองกันCOVID

๑.............................................. ........................................................
๒.............................................. ........................................................
๓.............................................. ........................................................
๔.............................................. ........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ลงชื่อ ..................................................ผ้นู เิ ทศ
(................................................)

ตาแหน่ง...............................................

6

7

8

9

10

11

ดวนที่สุด สำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๒ ถนนศรีอุทมุ พร
ที่ ศธ ๐๔๑๓๙/๓๕๗๓ อำเภออทุ มุ พรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เร่อื ง แจงการเปดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

เรยี น ผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทกุ แหง

สิ่งทส่ี งมาดวย ๑) โรงเรียนท่ไี ดรบั การพจิ ารณาอนญุ าตใหเปดเรยี นภาคเรียนท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔
ในรปู แบบปกติ ON – site โดยมตทิ ปี่ ระชุมคณะกรรมการควบคมุ โรค

จงั หวัดศรสี ะเกษ จำนวน ๑ ชุด

๒) โรงเรยี นทตี่ องเปดเรียนในภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบอืน่

(ON-hand, ON – air, ON – demand, ON – line) จำนวน ๑ ชดุ

๓) คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด

ดวยสำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไดกำหนดการนิเทศ ติดตาม
การเปดเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔ ของสถานศกึ ษาในสงั กดั ในวันจนั ทรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดยมสี ถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการพจิ ารณาอนุญาตใหเปดเรยี นในรปู แบบปกติ ON – site โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดศรสี ะเกษ ในคราวประชมุ คร้ังท่ี ๓๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑๒ แหง และเพิ่มเติม จำนวน ๒ แหง รวมเปน ๑๑๔ แหง และสถานศึกษาท่ีไมมีรายชื่อ
ในการพจิ ารณาอนุญาตใหเปดเรยี น จำนวน ๖๕ แหง

ในการนี้ สำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต ๒ จงึ แจงใหสถานศึกษา
ดำเนินการ ดงั น้ี

๑. โรงเรยี นที่ไดรับการพจิ ารณาอนุญาตใหเปดเรยี นในรูปแบบปกติ ON – site โดยมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคจงั หวัดศรสี ะเกษ ใหเปดเรยี นในวนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ส่งิ ทีส่ งมาดวย ๑)

๒. โรงเรียนท่ีไมมีรายช่ือในการพิจารณาอนุญาตใหเปดเรยี น ตองเปดเรียนในภาคเรียนท่ี ๒

ปการศกึ ษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบอนื่ (ON – hand, ON – air, ON – demand, ON – line) ในวนั ท่ี ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานตามปกติ และนักเรียนเรียนท่ีบาน
(ไมมีนกั เรยี นมาโรงเรียน) (สง่ิ ท่ีสงมาดวย ๒)

SMART STUDENTS : นักเรยี นฉลาดรู (เปนคนดี มปี ญญา มที กั ษะในศตวรรษท่ี ๒๑)

๓. แจงผูทมี่ รี ายชือ่ ตามคำสง่ั ไปปฏบิ ตั ิการนิเทศ ติดตามการเปดเรยี นภาคเรียนท่ี ๒ ปการศกึ ษา
๒๕๖๔ ตามรายชอ่ื โรงเรียนที่ไดรับมอบหมายทกุ แหง และใหนำสงแบบบนั ทกึ การนเิ ทศ ภายในวนั ท่ี ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จงึ เรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรภิ าศ สหี ะวงษ)

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะกษ เขต ๒
กลมุ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบรหิ ารและการจัดการศกึ ษา
กลมุ นเิ ทศ ติดตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษา
โทรศพั ท ๐ – ๔๕๖๙ – ๑๕๓๓ ตอ ๖
โทรสาร ๐ – ๔๕๖๙- ๑๕๓๒

SMART STUDENTS : นกั เรียนฉลาดรู (เปนคนดี มปี ญญา มีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑)

สิง่ ทส่ี งมาดวย ๑

โรงเรยี นท่ีไดรบั การพิจารณาอนุญาตใหเปดเรยี นภาคเรยี นที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบปกติ ON – site
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการควบคมุ โรคจงั หวดั ศรสี ะเกษ
ในคราวประชมุ คร้งั ท่ี ๓๓/๒๕๖๔ วนั ที่ ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต ๒

กลุมเครือขายฯท่ี ๑ กลมุ เครือขายฯท่ี ๒ กลุมเครอื ขายฯท่ี ๓
ท่ี โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น ที่ โรงเรียน
๑ บานคอกำแพง ๑ บานกงพาน ๑ บานยางบอน (อำพานสุ รณ)
๒ สระกำแพงวิทยาคม ๒ บานขนวนสแี กว ๒ บานพลบั ฝางผักหม
๓ บานฟาผา ๓ บานโปรงสามัคคี ๓ บานหนองยาง
๔ บานหนองหัวหมู ๔ บานกานเหลือง(ครุ ุราษฎรวฒั นา) ๔ บานปะหละ
๕ บานสระภู ๕ บานหนองเหลก็ ธาตุนอย ๕ บานปะอาว
๖ บานสำโรงนอยหนองบัว*** ๖ บานโนนแดงโนนมวง ๖ บานแต (ประชาบำรุง)
๗ อนุบาลอุทมุ พรพสิ ัย ๗ บานออมแกว
๘ บานหนองหาง ๘ บานกุง ๖ โรงเรียน
๙ พงพรต
๘ โรงเรยี น
๙ โรงเรยี น

กลุมเครอื ขายฯที่ ๔ กลุมเครือขายฯท่ี ๕ กลุมเครอื ขายฯที่ ๖
ท่ี โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น
๑ บานสมปอยศรวี ศิ รมติ รภาพที่ ๑๖๑ ๑ บานอ่ีหลำ่ (ราษฎรนสุ รณ) ๑ บานยาง
๒ โรงเรยี นบานหนองสำโรงนอย ๒ บานโนนนอย ๒ เมืองคง(คงคาวิทยา)
๓ บานแขมโพนทอง ๓ บานโคกหลาม(รัฐราษฎรสามคั คี) ๓ บานหนองโงงหนองขี้นก
๔ บานโนนสงู ๔ บานโนนใหญ (ครุ ุราษฎรพัฒนา)
๕ บานโนนดู(รฐั ราษฎรอุปถัมภ) ๓ โรงเรียน
๔ โรงเรยี น ๖ บานผึง้ (รัฐราษฎรบำรงุ )
๗ บานข้เี หลก็ ผือมอญ โคกสะอาด
๘ บานคอโนนเพก็

๘ โรงเรียน

๑|หน้า

กลุมเครือขายฯที่ ๗ กลุมเครอื ขายฯที่ ๘ กลุมเครอื ขายฯท่ี ๙
ที่ โรงเรียน
ที่ โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น ๑ บานโกทา
๒ บานบวั หงุ (รฐั ราษฎรสามัคคี)
๑ บานหนองบอ ๑ บานทาบอ ๓ บานโตงโตน
๔ บานหวย
๒ บานมะยาง ๒ บานครั่ง ๕ บานหนองกก
๖ บานโนนตุน
๓ บานดงแดง ๓ บานเชอื ก ๗ บานฮองขา

๔ บานดาน(รฐั ราษฎรพฒั นา) ๔ บานมะฟก ๗ โรงเรยี น

๕ บานเพยี มาต(รัฐราษฎรพทิ ยาคาร) ๕ บานกระเดาอุมแสง กลุมเครือขายฯที่ ๑๒
ที่ โรงเรยี น
๖ บานกอย ๑ อนุบาลหวยทับทนั
๒ บานเมืองนอย
๗ บานดูคอ ๓ บานเมืองหลวง
๔ บานสรางเรอื
๕ โรงเรยี น ๗ โรงเรยี น ๕ บานหวา
๖ บานขะยงู
กลุมเครอื ขายฯท่ี ๑๐ กลมุ เครอื ขายฯท่ี ๑๑ ๗ บานปะโดะ
ท่ี โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น ๘ บานหนองอาคูณ
๑ บานโก ๑ บานเม่ยี งแคนดวน ๙ บานจงั เอิน
๒ บานบึงหมอก/ทา ๒ บานดานนอกดง
๓ บานแสนแกวหนองคไู ซ ๙ โรงเรียน
๔ บานสมปอย(สมปอยวิทยาเสริม)
๕ บานดอนไมงาม
๖ บานหนองหมหี ัวดง(ประชาวิทยาคาร)

๖ โรงเรียน ๒ โรงเรียน

กลุมเครือขายฯท่ี ๑๓ กลมุ เครอื ขายฯที่ ๑๔ กลุมเครือขายฯที่ ๑๕
ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น
๑ บานอีเซ(คุรรุ าษฎรวิทยา)
๑ บานไพรพะยอม ๑ บานหนองหวา ๒ บานหนองมา
๒ บานพงสมิ ๒ บานผือ ๓ บานตลาดหนองเรือ
๓ บานกลวยกวาง ๓ บานหนองเหล็กโนนหนองหวา ๔ เบญจคามวทิ ยาประชาสรรค
๔ บานนานวนหนองแคน ๔ บานหนองหงอก ๕ บานโซงเลง
๖ บานสามขา(นิพทั ธธรรมาภรณอุปถมั ภ)***
๕ บานตาทอง ๕ บานหนองแปน
๖ บานจานแสนไชย ๖ บานโดด ๖ โรงเรียน
๗ บานพะวร ๗ อนุบาลโพธศรีสวุ รรณ

๗ โรงเรียน ๗ โรงเรยี น

๒|หน้า

กลุมเครอื ขายฯที่ ๑๖ กลมุ เครือขายฯที่ ๑๗ กลุมเครือขายฯที่ ๑๘
ที่ โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น ท่ี โรงเรียน
๑ บานเมอื งจันทร ๑ บานโพธแิ์ คน ๑ ชมุ ชนบานหนองคู
๒ บานเก็บงา(ประชารฐั พัฒนา) ๒ อนบุ าลศลิ าลาด ๒ อนุบาลบงึ บูรพ(เปาะมิตรภาพที๒่ ๐๓)
๓ บานหนองแคน ๓ บานเกิ้ง(อ.ส.พ.ป.๓๗)
๔ บานแตชะบา(อ.ส.พ.ป.๓๘) ๔ บานดงเคง็ ตู ๒ โรงเรียน
๕ บานโคก ๕ บานโจดมวง
๖ บานเขวา ๖ บานกุงขาม
๗ บานหนองปลาคูณ ๗ บานทัพสวยหนองพอก
๘ บานหนองดุมหนองแคนนอย
๙ บานตาโกน ๗ โรงเรยี น
๑๐ บานหองวาร(ี นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ)
๑๑ อนบุ าลเมืองจันทร

๑๑ โรงเรียน

สรปุ

สถานศึกษาในสงั กดั ไดรับการพจิ ารณาอนุญาตใหเปดเรียนแบบ ON - site
(จำนวน)

๑๗๙ ๑๑๔

๑๐๐ % ๖๓.๖๙

๓|หน้า

สง่ิ ทีส่ งมาดวย ๒
โรงเรียนท่ีตองเปดเรยี นในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔
ในรปู แบบอนื่ (ON-hand, ON – air, ON – demand, ON – line)

สำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต ๒

กลุมเครอื ขายฯที่ ๑ กลมุ เครือขายฯท่ี ๒ กลุมเครือขายฯที่ ๓
ท่ี โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น ท่ี โรงเรียน
๑ บานหนองค(ู อ.ส.พ.ป.๒๓) ๑ บานโนนกลาง
-ไมม-ี ๒ บานโคก ๒ โรงเรยี นบานขะยงู (ขะยูงศิลปศกึ ษา)
๓ บานขวาว ๓ บานทุงสวาง(ราษฎรพัฒนา)
๔ บานทุงไชย(พฒั นานสุ รณ) ๔ บานโพนเมือง
๕ บานอะลาง
๔ โรงเรยี น ๖ บานแข
๗ บานหนองเหลก็

๗ โรงเรียน

กลุมเครือขายฯท่ี ๔ กลุมเครอื ขายฯที่ ๕ กลุมเครือขายฯที่ ๖
ท่ี โรงเรียน ที่ โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น
๑ บานกอ (ราษฎรนกุ ลู ) ๑ บานบอนใหญ ๑ บานน้ำออมนอย
๒ บานหวั ชาง(ราษฎรบำรุง) ๒ บานสะเดา ๒ บานหวาน(รัฐราษฎรนกุ ลู )
๓ บานโนนสายขมิ้นหนองแมว ๓ บานเหงย่ี งกระจะ ๓ อนบุ าลราษีไศล
๔ บานนาโนน ๔ บานแสงเมืองแคน
๕ บานโนนเคง็ ๓ โรงเรยี น
๖ บานยางเอือด ๔ โรงเรยี น
๗ บานหอย
๘ บานสำโรง(วทิ ยาราษฎร)

๘ โรงเรยี น

กลุมเครอื ขายฯท่ี ๗ กลุมเครอื ขายฯท่ี ๘ กลุมเครอื ขายฯที่ ๙
ท่ี โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น
๑ บานตัง ๑ บานจิก ๑ บานหวั ขัวนาแปะหนองอ่ึง
๒ บานปลาขาว ๒ บานอหี นา(รัฐประชานุกูล)
๓ บานหนองแคสวนสวรรค ๑ โรงเรียน ๓ บานเปอยขาม

๓ โรงเรียน ๓ โรงเรยี น

๔|หน้า

กลุมเครือขายฯที่ ๑๐ กลมุ เครอื ขายฯท่ี ๑๑ กลุมเครือขายฯที่ ๑๒
ที่ โรงเรยี น
๑ บานเหด็ ผ้ึงหนองกาม ที่ โรงเรยี น ที่ โรงเรยี น

๑ โรงเรยี น ๑ จนิ ดาวิทยาคาร ๒ (บานหนองศาลา) ๑ บานหนองสะมอน

๒ บานไผ ๒ บานโทะ

๓ บานสรางป ๓ บานอีสรอย

๔ บานคูสระ ๔ บานหนองน้ำขุน

๕ บานหนองสรวง(อ.ส.พ.ป.๒)

๕ โรงเรียน ๔ โรงเรียน

กลุมเครือขายฯท่ี ๑๓ กลมุ เครือขายฯที่ ๑๔ กลุมเครอื ขายฯท่ี ๑๕
ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น
๑ บานนาทุง ๑ บานจาน ๑ บานเสยี ว
๒ บานไฮใหญไฮนอย ๒ บานหนองผือ
๓ บานบุยาว ๑ โรงเรียน
๔ บานกระสังข ๒ โรงเรียน
๕ บานกระเต็ล
๖ บานพอกหนองแข

๖ โรงเรียน

กลุมเครอื ขายฯที่ ๑๖ กลมุ เครือขายฯที่ ๑๗ กลุมเครอื ขายฯที่ ๑๘

ท่ี โรงเรยี น ท่ี โรงเรยี น ที่ โรงเรียน

๑ บานทุม ๑ บานคลกี ลิ้ง ๑ บานหาด(อ.ส.พ.ป.๑๓)

๒ บานเมืองเกาซง(รฐั ราษฎรรงั สรรค) ๒ บานโนนลาน

๓ บานแตมะหลน่ี าดี ๓ บานมวง

๔ บานหลกั ดานหนองจอก

๕ บานดอนทัพควายครั่งนอยโนนชาด

๖ โจดนาหอมเด่อื

๗ บานหนองบวั ดง(รฐั ราษฎรวิทยาคม)

๘ บานโนนเหมือดแอหนองบัวหลน

๑ โรงเรยี น ๘ โรงเรยี น ๓ โรงเรียน

สรปุ

สถานศกึ ษาในสังกดั ใหเปดเรยี นในรปู แบบอนื่
(ON-hand, ON – air, ON – demand, ON – line)
(จำนวน)
๖๕
๑๗๙
๓๖.๓๑
๑๐๐ %

๕|หน้า

สิ สิง่ ท่ีสงมาดวย ๓

คำส่ังสำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต ๒
ที่ ๒๐๗ / ๒๕๖๔

เร่อื ง แตงตง้ั คณะกรรมการนิเทศ ตดิ ตามการเปดเรยี น ภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต ๒ ไดกำหนดการนิเทศ ติดตาม
การเปดเรียนภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยนเิ ทศการบริหารจัด
การศกึ ษาในสถานศึกษา การบรหิ ารจัดการเรยี นรู และการดแู ลชวยเหลอื นกั เรียน ในชวงการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเปนการใหกำลังใจ กระตุนผบู รหิ าร ครูผูสอน และบุคลากร

ในสถานศึกษาใหมคี วามตระหนกั รวมทง้ั ติดตามการนำนโยบายของสำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษา
ข้นั พนื้ ฐานลงสูการปฏิบัติในระดบั สถานศกึ ษา เพอื่ นำขอมลู ท่ีไดมาวางแผนพฒั นา ปรบั ปรงุ สถานศึกษา

ใหมีความพรอมสำหรบั การจัดการศึกษาตอไป
เพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมสำหรบั ดำเนินการจดั การศกึ ษาท่ีมีคุณภาพการศกึ ษา จึงแตงตงั้

คณะกรรมการนเิ ทศตดิ ตาม ดงั น้ี

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายสุรภิ าศ สหี ะวงษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ

๒. นายทรงวฒุ ิ ศรลอม รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ รองประธานกรรมการ

๓. นายวิรตั น ตะกะศลิ า รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ รองประธานกรรมการ

๔. นางสาวประไพรนิ ทร นธนี าม รองผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ รองประธานกรรมการ

๕. นางลำไพ พลสงคราม ผอ.กลุมบรหิ ารงานบคุ คล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
๖. นางดาราวัลย สุรเิ ตอร ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ

๗. นางนารีรตั น แกวศรี ผอ.กลุมนโยบายและแผน สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ

๘. นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ

๙. นางลัดดาวลั ย ศริ สิ วสั ด์ิ ผอ.กลุมอำนวยการ สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ

๑๐. นางสาวกมนรัตน ปญญา ผอ.กลุมการเงนิ และสินทรัยพ สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ

๑๑. นางชนาพร พรหมคุณ รก.ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

๑๒. นายสมยงค บุญพบ รก.ผอ.กลุมสงเสรมิ การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการ

๑๓. นายพาคีนัย อาจสาลี รก.ผอ.กลุมกฏหมายและคดี กรรมการ

๑๔. นางสาวสมนึก แซอง้ึ ผอ.กลุมนเิ ทศ ฯ สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางนพรตั น ใจสวาง ศึกษานิเทศก สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการและผช.เลขานุการ

๑๖. นางสาวธนฏิ ฐา นธีนาม ศกึ ษานเิ ทศก สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการและผช.เลขานุการ

หนา ๖

มหี นาท่ี อำนวยความสะดวก ใหคำปรึกษา แนะนำ แกคณะนเิ ทศ ตดิ ตาม การเปดเรยี นภาคเรียนที่ ๒
ปการศกึ ษา ๒๕๖๔

คณะกรรมการนเิ ทศ ติดตาม การเปดเรียนภาคเรยี นที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔

ผนู เิ ทศ ตำแหนง โรงเรยี นที่ปฏิบตั กิ ารนเิ ทศ
๑. นายทรงวฒุ ิ ศรลอม รองผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒
๑)อนุบาลอุทมุ พรพิสัย
๒. นายวิรัตน ตะกะศลิ า รองผอ. สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๒)สระกำแพงวิทยาคม
๓)บานหนองหัวหมู
๓. นางสาวประไพรินทร นธีนาม รองผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๔)บานหนองหาง

๔.นางลดั ดาวัลย ศริ สิ วัสด์ิ ผอ.กลุมอำนวยการ ๑)อนบุ าลหวยทบั ทนั
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานหวา
๓)บานหนองสะมอน
๕. นางนารรี ัตน แกวศรี ผอ.กลุมนโยบายและแผน ๔)บานหนองนำ้ ขุน
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒
๑)อนุบาลโพธิ์ศรสี วุ รรณ
๖. นางสาวณัฏฐิกา สมบรู ณ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน ๒)บานโดด
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๓)บานหนองหวา
๔)บานจาน
๗.นางดาราวลั ย สุริเตอร ผอ.กลุมสงเสรมิ การจัดการศกึ ษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๑)บานเพียมาตฯ
๒)บานดานฯ
๓)บานดงแดง
๔)บานหนองบอ

๑)บานจังเอิน
๒)บานเมืองหลวง
๓)บานเมอื งนอย
๔)บานสรางเรือ

๑)โทะ
๒)บานนานวนหนองแคน
๓)บานพะวร
๔)บานบุยาว

๑)อนุบาลราษไี ศล
๒)บานยาง
๓)บานหวานฯ
๔)บานแสงเมืองแคน

หนา ๗

ผนู เิ ทศ ตำแหนง โรงเรียนทีป่ ฏิบตั ิการนิเทศ
๘. นางสาวกมนรัตน ปญญา
๙. นางชนาพร พรหมคณุ ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย ๑)บานอหี ลำ่ ฯ
๑๐. นายสมยงค บญุ พบ
๑๑. นายพาคนี ยั อาจสาลี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานโนนดูฯ
๑๒. นางสาวสมนกึ แซอึ้ง
๑๓. นายสำราญ สงวนบุญ ๓)บานโคกหลาม

๑๔. นางนพรตั น ใจสวาง รกั ษาการ ผอ.กลมุ พฒั นาครู ๑)อนุบาลศิลาลาด
๑๕. วาทีร่ อยตรชี าตรี ไชยโยธา ๒)บานแตมะหล่ีนาดี
๑๖. นางสาวลำใย สายโงน และบุคลากรทางการศึกษา
๓)บานกงุ ขาม
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๔)บานเกง้ิ (อสพป.๓๗)

รักษาการ ผอ.กลุมสงเสรมิ การศึกษา ๑)บานหนองสำโรงนอย
ทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒)บานโนนสงู
๓)บานหวั ชางฯ
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๔)บานหอย

รกั ษาการ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี ๑)บานผอื
๒)บานหนองแปน
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
๓)บานหนองหงอก

๔)บานหนองเหลก็ โนนหนองหวา

ผูอำนวยการกลุมนเิ ทศ ติดตาม ๑)บานคร่ัง
และประเมนิ ผลการจดั การศึกษา ๒)บานกอย
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๓)บานกระเดาอุมแสง
๔)บานทาบอ

ศกึ ษานิเทศก ๑)บานหนองบวั ดงฯ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานดงเค็งตู

๓)บานหลกั ดานหนองจอก
๔)บานทัพสวยหนองพอก

ศกึ ษานเิ ทศก ๑)บานหนองกก

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานโนนตนุ

๓)บานหวย
๔)อนบุ าลบงึ บูรพ

ศกึ ษานิเทศก ๑)ชมุ ชนบานหนองคู

สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๒)บานมวง

๓)บานโนนลาน

๔)บานหาด

ศึกษานิเทศก ๑)บานพอกหนองแข

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานไพรพะยอม

๓)บานตาทอง

หนา ๘

ผนู เิ ทศ ตำแหนง โรงเรยี นท่ปี ฏิบัติการนิเทศ
๑๗. นางสาวธนฏิ ฐา นธีนาม
ศึกษานิเทศก ๑)บานหนองยาง
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานทุงสวางฯ
๓)บานแตฯ
๑๘. นายนพรัตน บญุ หลา ศกึ ษานิเทศก ๔)บานโนนกลาง
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
๑)บานนาทงุ
๑๙. นางไพยวรรณ มะโนรตั น ศึกษานเิ ทศก ๒)บานจานแสนไชย
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๓)บานกระสงั ข
๔)บานกระเตล็
๒๐. วาท่รี อยตรสี มั ฤทธิ์ พรหมพทิ กั ษ ศึกษานเิ ทศก
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๑)บานสำโรง ฯ
๒)บานนาโนน
๒๑. นางอัมราภสั ร จันทะแสงโรจน ศึกษานเิ ทศก ๓)บานกอ
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๔)บานโนนเค็ง

๒๒. นางสาวอุษณยี ศรีคราม ศึกษานิเทศก ๑)บานเมืองเกาซง
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานคลีกลิง้
๓)บานโจดนาหอมเดือ่
๒๓. นายชชู าติ ชยั วงศ ผูอำนวยการโรงเรยี นบานพงสมิ
๑)บานยางเอือด
๒๔. นายมานติ ทองขอน ก.ต.ป.น. ๒)บานแขมโพนทอง
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๓)บานสมปอยฯ
๔)บานโนนสายขมน้ิ หนองแมว
๒๕.นายวีรวฒั น ธรรมแสง ก.ต.ป.น.
สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๑)บานหนองค(ู อสพป.๒๓)
๒)บานกุง
๓)บานขวาว
๔)บานโนนแดงโนนมวง

๑)บานโกทา
๒)บานโตงโตน
๓)บานเปอยขาม
๔)บานฮองขา

๑)บานปะอาว
๒)บานอะลาง
๓) บานพลบั ฝางผกั หม
๔) บานขะยงู ฯ

๑)บานหนองเหลก็
๒)บานยางบอนฯ
๓)บานบอนใหญ
๔)บานสะเดา

หนา ๙

ผนู เิ ทศ ตำแหนง โรงเรยี นทป่ี ฏิบตั กิ ารนิเทศ
๒๖.นายสนอง แสงงาม ผูอำนวยการโรงเรยี นบานคอกำแพง
๒๗.นางเนาวรัตน ไตรยงค สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๑)บานหวั ขัวนาแปะหนองอ่งึ
๒๘.นายวฒั นา โคตรเนตร ๒)เมอื งคง(คงคาวิทยา)
๒๙.นางรสรนิ ทร ดาแกว ก.ต.ป.น. ๓)บานหนองโงงหนองขน้ี ก
๓๐. นายแสง ศรโี สม สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ๔)บานนำ้ ออมนอย
๓๑. นางปยนันท เพง็ แจม
๓๒. นายประสพโชค ภาคคำ ก.ต.ป.น. ๑)บานเสียว
๓๓. นายจำเนยี ร เกษกง่ิ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ๒)บานอีเซฯ
๓)บานสามขาฯ
๓๔. นางเบญ็ จพรรณ ภูผาทอง ประธานกลุมเครือขายพฒั นา ๔)เบญจคามวิทยาฯ
คณุ ภาพที่ ๑
๑)บานเชอื ก
ประธานกลุมเครอื ขายพัฒนา ๒) บานดูคอ
คณุ ภาพที่ ๒ ๓) บานจิก
๔) บานมะฟก
ประธานกลมุ เครอื ขายพฒั นา
คณุ ภาพท่ี ๓ ๑)บานหนองแคน
ประธานกลมุ เครือขายพฒั นา ๒)บานโคก(มจ)
คณุ ภาพที่ ๔ ๓)บานแตชะบา(อสพป.๓๘)
๔)บานหนองดุมหนองแคนนอย
ประธานกลมุ เครือขายพฒั นา
คุณภาพท่ี ๕ ๑)บานอหี นาฯ
๒)บานบัวหุงฯ
ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา ๓)บานแสนแกวหนองคูไซ
คณุ ภาพที่ ๖ ๔)บานเห็ดผึ้งหนองกาม

๑)บานกลวยกวาง
๒)บานไฮใหญไฮนอย
๓)บานพงสมิ

๑)บานดานนอกดง
๒)จนิ ดาวทิ ยาคาร ๒
๓)บานหนองสวง
๔)บานสรางป

๑)บานดอนไมงาม
๒)บานไผ
๓)บานเม่ียงแคนดวน
๔)บานคสู ระ

๑)บานขะยูง
๒)บานปะโดะ
๓)บานอสี รอย
๔)บานหนองอาคณู

หนา ๑๐

ผนู ิเทศ ตำแหนง โรงเรยี นทีป่ ฏิบตั ิการนเิ ทศ
๓๕. นายโชคอนนั ต บุญราช ๑)อนุบาลเมอื งจันทร
ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา ๒)บานเขวา
คุณภาพที่ ๗ ๓)บานตาโกน
๔)บานหนองปลาคณู
๓๖. นายประภาส เกษามา ประธานกลมุ เครือขายพัฒนา ๑)บานตลาดหนองเรอื
คณุ ภาพท่ี ๘ ๒)บานหนองผือ
๓)บานหนองมา
๓๗. นายมนตรี ภูผาทอง ประธานกลมุ เครือขายพฒั นา ๔)บานโซงเลง
คณุ ภาพท่ี ๙ ๑)บานทุงไชยฯ
๒)บานโคก(อท.)
๓๘. นายประหยัด กองแกว ประธานกลมุ เครือขายพัฒนา ๓)บานโปรงสามัคคี
คุณภาพท่ี ๑๐ ๔)บานออมแกว
๑)บานกงพาน
๓๙. นายนพดล เมอื งประทุม ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา ๒)บานกานเหลอื งฯ
คณุ ภาพท่ี ๑๑ ๓)บานขนวนสแี กว
๔)บานหนองเหลก็ ธาตุนอย
๔๐. นายสรุ ชาติ สงแสงรตั น ประธานกลมุ เครือขายพฒั นา ๑)บานเกบ็ งาฯ
คุณภาพที่ ๑๒ ๒)บานหองวารีฯ
๓)บานเมอื งจันทร
๔๑. นายชดิ ประดาห ประธานกลมุ เครือขายพัฒนา ๔)บานทุม
๔๒. นายชัยสิทธ์ิ หลาธรรม คณุ ภาพท่ี ๑๓ ๑) บานคอกำแพง
๒) บานฟาผา
ประธานกลมุ เครอื ขายพฒั นา ๓)บานพงพรต
คุณภาพที่ ๑๔ ๔)บานสำโรงนอยหนองบวั
๑)บานคอโนนเพก็
๔๓. นายอดุ ร นางาม ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา ๒)บานโนนใหญฯ
คณุ ภาพที่ ๑๕ ๓)บานผง้ึ ฯ
๑)บานโจดมวง
๒)บานโนนเหมือดแอหนองบัวหลน
๓)บานโพธิ์แคน
๔)บานดอนทพั ควายคร่ังนอยโนนชาด
๑)บานหนองแคสวนสวรรค
๒)บานตงั
๓)บานมะยาง
๔)บานปลาขาว

หนา ๑๑

ผนู เิ ทศ ตำแหนง โรงเรียนทป่ี ฏิบัติการนเิ ทศ
๔๔. นายทวีศกั ด์ิ ราชสมบัติ ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา
คณุ ภาพที่ ๑๖ ๑)บานโพนเมือง
๔๕. นางพณิ ยา ทองขอน ๒)บานปะหละ
ประธานกลมุ เครอื ขายพัฒนา ๓)บานแข
๔๖. นายวีรเดช บุญเย็น คุณภาพท่ี ๑๗ ๔)บานสระภู

ประธานกลมุ เครอื ขายพฒั นา ๑)บานขเ้ี หลก็ ผอื มอญโคกสะอาด
คณุ ภาพที่ ๑๘ ๒)บานโนนนอย
๓)บานเหง่ียงกระจะ

๑)บานโก
๒)บานสมปอย(สมปอยวทิ ยาเสรมิ )
๓)บานหนองหมีหวั ดงฯ
๔)บานบึงหมอก/บานทา

มีหนาท่ี ๑. นเิ ทศ ติดตาม การเปดเรยี น ภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔
โรงเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิการนิเทศ

๒. สรปุ ผลการนเิ ทศ และนำรายงานผลเขารวมประชุมในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการสรางเครือ่ งมือนิเทศ

๑. นายทรงวุฒิ ศรลอม รองผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมนกึ แซอึ้ง
๓. นายสำราญ สงวนบญุ ผอ.กลมุ นิเทศ ติดตามฯ รองประธานกรรมการ

๔. วาท่รี อยตรชี าตรี ไชยโยธา ศึกษานเิ ทศก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
๕. นายนพรัตน บญุ หลา
ศึกษานิเทศก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
๖. นางนพรตั น ใจสวาง ศกึ ษานเิ ทศก สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการ
๗. นางสาวธนฎิ ฐา นธีนาม
ศกึ ษานิเทศก สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการและเลขานกุ าร

ศกึ ษานเิ ทศก สพป.ศรสี ะเกษ เขต ๒ กรรมการและผช.เลขานุการ

มหี นาที่ ๑. สรางเครื่องมือสำหรบั นิเทศ ตดิ ตาม การเปดเรียนภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๔
๒. รวบรวมเครอื่ งมือ จดั พิมพแบบนเิ ทศ สรปุ ผลการนเิ ทศ และรายงานผูท่ีเก่ียวของทราบ

ใหผูมรี ายช่ือตามคำสั่งปฏบิ ตั ิหนาทที่ ไ่ี ดรบั มอบหมายใหเปนไปดวยความเรยี บรอย เกดิ ประสทิ ธภิ าพ
สงผลตอทางราชการ หากมีอุปสรรค หรอื ปญหาใด ใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทันที เพื่อหาทางแกไขตอไป

ทัง้ น้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรุ ิภาศ สีหะวงษ)
ผอู ำนวยการสำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต ๒

หนา ๑๒

คณะทำงำน

คณะที่ปรึกษำ

1. นายสุรภิ าศ สหี ะวงษ์ ผอู้ านวยการสานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

2. นายทรงวฒุ ิ ศรลอ้ ม รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
3. ดร.สมนกึ แซอ่ งึ้ ผอู้ านวยการกลุ่มนเิ ทศ ติดตาม และประเมนิ ผลการจดั การศึกษา สานักงานเขต
พนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2

คณะทำงำน

1. นายทรงวุฒิ ศรลอ้ ม รองผูอ้ านวยการสานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

2. ดร. สมนึก แซอ่ ึง้ ผูอ้ านวยการกลุ่มนเิ ทศ ติดตาม และประเมนิ ผลการจดั การศึกษา สานักงานเขต

พน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

3. ดร. นพรตั น์ ใจสว่าง ศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

4. นายสาราญ สงวนบุญ ศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

5. ดร. ลาใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

6. ว่าท่รี อ้ ยตรีชาตรี ไชยโยธา ศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

7. นายนพรตั น์ บญุ หล้า ศึกษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

8. นางสาวธนิฏฐา นธีนาม ศึกษานเิ ทศก์ สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

9. นางไพยวรรณ มะโนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

10. ว่าที่รอ้ ยตรีสมั ฤทธิ์ พรหมพิทกั ษ์ ศกึ ษานิเทศก์ สานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

11. นางอมั ราภสั ร์ จนั ทะแสงโรจน์ ศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

12. นางสาวอษุ ณยี ์ ศรคี ราม ศกึ ษานิเทศก์ สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

13. นางสาวกฤติยา คาเพราะ ศึกษานิเทศก์ สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

ผเู้ ขียนรำยงำน / วเิ ครำะหข์ ้อมลู

ดร. สมนึก แซอ่ ึ้ง ศกึ ษานเิ ทศก์ สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

ผอู้ อกแบบปก

นางสาวสภุ าวดี ทวชี าติ ธุรการ กล่มุ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

รายงานนิเทศติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 4

สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร เอกสารอ้างอิงหมายเลข 38/2564


Click to View FlipBook Version