The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 3 7 เรื่อง การรับประทานอาหาร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paweenatay2528, 2022-01-25 21:53:33

หน่วยที่ 3 7 เรื่อง การรับประทานอาหาร

หน่วยที่ 3 7 เรื่อง การรับประทานอาหาร

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพ่มิ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

ช้นั อนุบาล 2/1 ปีการศกึ ษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพ่มิ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

แผนการจดั ประสบการณ์ ชั้นปฐมวยั
หนว่ ยท่ี ๓ ชอื่ หน่วย STRONG / จติ พอเพยี งต่อตา้ นการทุจรติ เวลา ๑ ชัว่ โมง
แผนการจัดประสบการณท์ ่ี ๗ เรอื่ ง การรบั ประทานอาหาร

๑. ผลการเรยี นรู้
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จติ พอเพียงต่อตา้ นการทจุ ริต

๒. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
เดก็ สามารถบอกวธิ ีการรับประทานอาหารอย่างพอเพียง แบ่งปันและ เคารพกฏิกาข้อตกลงของการ

รับประทานอาหารได้
๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ ความรู้ การรับประทานอาหาร คือ เขา้ ใจถงึ รบั ประทานอาหารอย่างพอเพียง รูจ้ ักกิน รู้จัก
แบง่ ปันและ เคารพกฏิกา ข้อตกลงของการรบั ประทานอาหาร

๓.๒ ทกั ษะ / กระบวนการ (สมรรถนะท่ีเกิด)
๑) ช่วยเหลือตนเองในภาคปฏบิ ัติกิจวตั รประจาวนั
๒) มีความเหน็ อกเหน็ ใจผู้อน่ื

๓.๓ คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ / ค่านิยม
๑) รับประทานอาหารดว้ ยตนเองอย่างถูกวธิ ี
๒) ชว่ ยเหลือและแบ่งปัน ผูอ้ ่ืนได้ดว้ ยตนเอง

๔. การจดั ประสบการณ์
๔.๑ ขั้นตอนการจัดประสบการณ์
๑. เด็กและครู ร่วมกนั ร้องเพลง “มากนิ ข้าวสิ ”
๒. ครสู นทนากับเด็กถึงเรือ่ ง อาหารไทย ครยู กตัวอยา่ งอาหารไทย มา ๕ อย่าง มีต้มขา่ ไก่
ผดั ผัก ไข่ เจียว ตม้ ยากุ้ง นา้ พรกิ ปลาทู ผักต้ม
๓. ครบู อกเด็กวา่ วนั นีเ้ ราจะมาทาอาหารทานกนั นะคะ ครูเตรยี มของมา สาหรบั ทา ไขเ่ จียว
โดย กาหนดขอ้ ตกลงใหเ้ ด็กดังนี้
- ใหเ้ ดก็ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน - ครูแจกไข่ให้เด็กกลุม่ ละ ๓ ฟอง
- ครูมเี ครื่องปรุงรสใหก้ ับเด็ก กลมุ่ ละ ๑ ชดุ โดยให้เด็กได้ตวงส่วนผสมเอง
- เมื่อทาเสร็จให้เด็กนาไข่เจียวไปทานรว่ มกนั ในกลมุ่ โดยแบง่ กันทาน
๔. เด็กและครรู ว่ มกนั สรุปเก่ียวกับการทาไขเ่ จยี วและรับประทานไขเ่ จยี วร่วมกัน โดยใช้
คาถาม
- เดก็ มวี ิธีการรบั ประทานไขเ่ จยี วร่วมกนั อยา่ งไร (แบ่งกนั ทานทุกคน)
- แล้วเด็กๆคิดวา่ เราจะแบ่งไข่ อย่างไร (แบง่ ให้เท่าๆกนั )
- เดก็ มีกติกาของกลุ่มในการรบั ประทานอาหารหรือไม่ อย่างไร (มี คือ ทุกคนต้องแบ่งปนั กนั
ทานแต่พอประมาณ ไม่แยง่ กัน ทานเสรจ็ แล้วก็ตอ้ งช่วยกันเก็บ)
๔.๒ สือ่ การเรียนรู้ / แหลง่ การเรยี นรู้
๑) อปุ กรณ์ทาไข่เจยี ว (ไข/่ กระทะ/ซอส/น้ามัน/ผกั )
๒) รปู ภาพอาหารไทย

ชน้ั อนบุ าล 2/1 ปกี ารศึกษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพม่ิ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

๕. การประเมินผลการเรยี นรู้
๕.๑ วิธกี ารประเมนิ
- สังเกตการตอบคาถามและการเลา่ เร่ืองของเด็ก
๕.๒ เครอ่ื งมือท่ใี ช้ในการประเมนิ
- แบบสังเกตการตอบคาถามของเด็ก
๕.๓ เกณฑ์การประเมิน
- เดก็ ผา่ นการประเมินระดับ ๒ ขึน้ ไป ถอื วา่ ผ่าน

ชัน้ อนบุ าล 2/1 ปีการศึกษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพมิ่ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

๖. บันทกึ หลังการจดั ประสบการณ์
- เดก็ สามารถบอกวธิ ีการรบั ประทานอาหารอย่างพอเพยี ง แบ่งปนั และ เคารพกฏกิ าข้อตกลงของการ
รับประทานอาหารได้ เด็กบอกการรับประทานอาหาร คือ เข้าใจถงึ รบั ประทานอาหารอย่างพอเพียง
รูจ้ ักกนิ ร้จู กั แบ่งปันและ เคารพกฏกิ า ขอ้ ตกลงของการรบั ประทานอาหารได้ เด็กรับประทานอาหาร
ดว้ ยตนเองอย่างถูกวธิ ีได้ และบอกวิธีการชว่ ยเหลอื และแบ่งปัน ผอู้ ่ืนไดด้ ว้ ยตนเองได้ เด็กร้จู ักอาหาร
ไทย และสามารถเลา่ เร่ืองของอาหารไทยได้
ปัญหา/อุปสรรค
- เดก็ บางคนบอกวธิ ีการช่วยเหลือและแบ่งปัน ผอู้ ื่นไดด้ ้วยตนเองไม่ได้
- เด็กบางคนไม่สนใจในการปฎบิ ตั กิ จิ กรรม
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
- การทากจิ กรรมครูคอยช่วยเหลอื อยา่ งใกล้ชิด
- ครพู ูดชมเชยเม่ือเด็กตอบคาถามได้

ลงชอื่
นางสาวปวีณา เกลีย้ กล่อม
ครูผสู้ อน

ชน้ั อนุบาล 2/1 ปกี ารศึกษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวชิ าเพ่มิ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

ขอ้ เสนอแนะ/ความคดิ เห็นของรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ……..…………………………………………
(นายศรัณยก์ ร พศิ ร)

รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา

ขอ้ เสนอแนะ/ความคดิ เห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ……..…………………………………………
(นายพีรศิษฐ์ เผ่าต๊ะใจ)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ชน้ั อนุบาล 2/1 ปีการศึกษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวชิ าเพิ่มเติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

๗ . ภาคผนวก

ภาพอาหารไทย

เพลง มากนิ ข้าวสิ

มากนิ ข้าวซิ มากินขา้ วซิ
กับดีดี กบั ดีดี มที ้งั แกงและต้มยา

อา อ่า อา อร่อยดี

ช้นั อนุบาล 2/1 ปีการศกึ ษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพ่ิมเติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

แบบสงั เกตการตอบคาถาม
หน่วยท่ี ๓ ช่อื หน่วย STRONG / จิตพอเพียงตอ่ ตา้ นการทุจริต
แผนการจัดประสบการณท์ ่ี ๗ เร่อื ง การรบั ประทานอาหาร
วันท.ี่ ......28......เดือน..........ธนั วาคม...................พ.ศ. .......2564.........
คาชแ้ี จง : ใหผ้ ปู้ ระเมนิ ทาเครอ่ื งหมาย √ ในชอ่ งระดบั คุณภาพของ ในแต่ละประเดน็ ที่ประเมนิ

บอกวิธีรับประทานอาหารอย่างพอเพยี ง แบ่งปนั

ท่ี ชอื่ -สกลุ และเคารพกฏิกาข้อตกลงของการรบั ประทาน

.1 เด็กชายกษดิ ิส พลวิชยั อาหาร
2 เดก็ ชายกติ ติพชั ญ์ ทะปัญญา
3 เด็กชายขวญั โชค ชมุ่ มงคล ๓๒๑
4 เดก็ ชายคณุ านนท์ จนั ทรแ์ ก้ว
5 เด็กชายปฏิญญา เงนิ เยน็ √
6 เดก็ ชายวิริทธพิ์ ล บุญวงค์
7 เด็กชายศักรินทร์ กว่างสนทิ √
8 เด็กชายภาคนิ หลอ่ ดี
9 เดก็ หญงิ กนกพิชชา ชนื่ จติ ต์ √
10 เด็กหญงิ ชฎาภา บญุ ป๋อน
11 เด็กหญงิ ฐรนิ ดา หม่ันงาน √
12 เดก็ หญงิ ณฎั ฐณิชา ธีลาศ
13 เด็กหญงิ ปวันรัตน์ คาเรือง √√
14 เดก็ หญงิ ภทั ราพร มานะ
15 เด็กหญงิ วีราญา วังวล √√
16 เด็กหญิงณัชญา เนตรสุวรรณ
17 เด็กชายพรี ยุทธ สาผวิ √
18 เดก็ หญิงกัญญาพชั ร กเ็ ด็ม
19 เด็กหญงิ อภิษฎา ณ.ลาพนู √

รวม √
เฉลีย่
39 8

2.29 2 2

ลงชื่อ............................ ...............................ผู้ประเมนิ
นางสาวปวีณา เกลีย้ กล่อม
ผูป้ ระเมิน

ชั้นอนบุ าล 2/1 ปกี ารศกึ ษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวชิ าเพิ่มเติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

บอกวธิ ีรบั ประทานอาหารอย่างพอเพียง แบง่ ปัน และเคารพกฏกิ าขอ้ ตกลงของการรับประทานอาหาร
ระดบั ๓: บอกวธิ ีรับประทานอาหารอยา่ งพอเพียง แบ่งปันและเคารพกฏิกาข้อตกลงของการ

รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
ระดบั ๒ : บอกวิธรี บั ประทานอาหารอย่างพอเพยี ง แบ่งปันและเคารพกฏิกาข้อตกลงของการ

รับประทานอาหารได้เม่ือมีผชู้ แ้ี นะ
ระดับ ๑ : ไม่สามารถบอกวธิ ีรบั ประทานอาหารอย่างพอเพียง แบ่งปันและเคารพกฏกิ าข้อตกลง ของ

การ รบั ประทานอาหารได้

ชน้ั อนบุ าล 2/1 ปกี ารศกึ ษา 2564

แผนการจดั ประสบการณ์
และบนั ทึกหลงั การจดั ประสบการณ์
รายวิชาเพ่มิ เติม การป้ องกนั ทุจริต ระดบั ปฐมวยั

ช้นั อนุบาล 2/1 ปีการศกึ ษา 2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นับคะแนน เปตอง
Next Book
ETIKA PEMANFAATN TIK A.BARAT