The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

30. แผน On Hand หน่วยเรารักประเทสไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paweenatay2528, 2022-01-25 21:46:46

30. แผน On Hand หน่วยเรารักประเทสไทย

30. แผน On Hand หน่วยเรารักประเทสไทย

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้สาหรบั เดก็ อนุบาลปีท่ี 2 ( 4 ปี)
( Home-Based Learning)

ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นกุ ลู ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

วันท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ เรารักเทศไทย เร่ือง ธงชาติไทย

วนั ท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

1. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
1. เพือ่ ใหเ้ ด็กรจู้ ักธงชาติไทย
2. เพอ่ื พฒั นากล้ามเน้ือมือให้ประสานสัมพันธก์ ับสายตา
3. เพอ่ื ใหเ้ ดก็ มคี วามคิดสรา้ งสรรคแ์ ละจินตนาการ
4. เพอ่ื พฒั นาทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร
5. เพื่อใหเ้ ดก็ รจู้ ักการสงั เกต เปรยี บเทยี บ ความเหมือนและความแตกตา่ งได้
6. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวติ พื้นฐานในการช่วยเหลอื ตวั เองเบื้องตน้
7. เพื่อฝกึ พฒั นาการเด็กตามชว่ งวยั ในแบบประเมิน DSPM

ตารางกจิ กรรมวนั ที่ 1 หนว่ ยการเรียนรู้ หนูนอ้ ยน่ารัก เรอื่ ง ธงชาติไทย
วันท่ี 4 เดอื น มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา กิจกรรม สือ่ /อปุ กรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
08-00 – แนะนาสาหรบั ประเมนิ ผล
09.00 น. กิจกรรมพฒั นา ผปู้ กครอง แนะนา้ ภาพถ่าย/คลปิ
ทกั ษะชีวติ พ้นื ฐาน จัดหาตาม ผปู้ กครอง ผปู้ กครองให้ วีดีโอขณะเดก็ - แบบประเมนิ
09.00 – - ตื่นนอน ความเหมาะสม สอนเด็กท้า ท้ากิจวัตร การสังเกต
10.00 น. - กิจวตั รตอนเชา้ - สอนเด็กเรอื่ งการ กิจวัตร ประจ้าวัน พฤติกรรมของ
(ลา้ งหน้า แปรงฟนั - คลิปวดี โี อ เก็บท่ีนอน ประจ้าวนั ด้วย เด็กโดย
เขา้ หอ้ งน้าท้าธุระ กจิ กรรม โยคะ - สอนเด็กเรอื่ งการ ตัวเอง ภาพถา่ ย/คลปิ ผปู้ กครอง
ส่วนตวั ) - คลปิ เพลง แปรงฟัน วดี ีโอขณะเดก็
กิจกรรมเคลื่อนไหว ออกก้าลังรับ - สอนเดก็ อาบน้าทา้ - สง่ คลิปวีดโี อ ท้ากจิ กรรม - แบบประเมิน
แสงตะวนั ความสะอาดรา่ งกาย กจิ กรรม Yoga พฤตกิ รรมของ
และจงั หวะ - ใบความรู้ ด้วยตัวเอง - จดั ทา้ ใบ เด็กโดย
- กจิ กรรม Brain กจิ กรรม Brain ความรูก้ จิ กรรม ผู้ปกครอง
Gym โยคะ Gym ( Yoga - ผปู้ กครองเรียนรู้จาก Brain Gym
activities) คลปิ วีดโี อ Yoga (Yoga
- - ผู้ปกครองเรยี นรู้จาก activities)
ใบความรู้กจิ กรรม สง่ ให้ผู้ปกครอง
Brain Gym (Yoga
activities )

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

เวลา กจิ กรรม สื่อ/อุปกรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การตดิ ตาม การ
10.00 – แนะนาสาหรับ - สง่ คลปิ การ ภาพถา่ ย/คลปิ ประเมินผล
11.00 น. กจิ กรรมเสรมิ - คลปิ การสอน สอนเร่อื ง ธง วีดโี อขณะเดก็
11.00 – ประสบการณ์ สอนเรือ่ ง ธง ผูป้ กครอง ชาติไทย ทา้ กจิ กรรม -แบบบนั ทึก
12.00 น. เรือ่ ง ธงชาตไิ ทย ชาตไิ ทย - ส่งใบงาน ภาพถา่ ย/คลิป หลังการจดั
- ผู้ปกครองเปิดคลิป วดี โี อขณะเด็ก กจิ กรรมโดย
12.00 – ศลิ ปะ/สรา้ งสรรค์ สอนเรือ่ ง ธงชาตไิ ทย - สง่ ใบความรู้ ทา้ กจิ กรรม ผู้ปกครอง
13.00 น. - วาดภาพธงชาตไิ ทย การล้างมือ 7 -แบบบันทึก
ตามจินตนาการ - ใบงานวาด - แนะนา้ ใหผ้ ู้ปกครอง ขัน้ ตอน รูปภาพ หลังการจดั
13.00 – - สง่ บททอ่ งค้า กจิ กรรมโดย
14.00 น. กจิ กรรมพัฒนา ภาพมารยาทใน นา้ ใบงานรปู ภาพธง คล้องจองก่อน ภาพถ่าย/คลปิ ผูป้ กครอง
ทกั ษะชวี ติ พืน้ ฐาน รบั ประทาน วดี โี อขณะเดก็
14.00 – - กิจกรรมลา้ งมอื กอ่ น การรับประทาน ชาตไิ ทย อาหาร ท้ากจิ กรรม - แบบประเมนิ
14.20 น. รบั ประทานอาหาร การสังเกต
-รบั ประทานอาหาร อาหาร หรือ สง่ คลปิ การ ภาพถา่ ย/คลิป พฤตกิ รรมของ
14.20- กลางวัน สอนการเกบ็ ท่ี วีดีโอขณะเด็ก เด็กโดย
15.00 น. ทา่ น นอน ท้ากจิ กรรม ผู้ปกครอง
นอนพักผอ่ น
15.00- - ใบความรู้การ - สอนเดก็ ใหล้ ้างมือ ชนื่ ชมเดก็ ภาพถ่าย/คลิป - แบบประเมิน
16.00 น. ดืม่ นม 1 กลอ่ ง/ วดี ีโอขณะเดก็ การสงั เกต
รับประทานอาหาร ลา้ งมอื 7 กอ่ นรับประทาน จดั ทา้ ใบงาน ทา้ กิจกรรม พฤตกิ รรมของ
ว่าง (ผลไม้ ขนมไหน เกมการศกึ ษา เด็กโดย
ขั้นตอน อาหารใหถ้ กู วธิ ี จับคู่ ภาพถา่ ย/คลิป ผู้ปกครอง
ทไ่ี ม่หวานจัด ) ภาพเหมอื น วีดโี อขณะเดก็ - แบบประเมิน
- ใบความรบู้ ท - สอนเด็กท่องค้า ชนื่ ชมเดก็ ท้ากจิ กรรม การสงั เกต
กิจกรรมเกม พฤติกรรมของ
การศกึ ษา ทอ่ งค้าคล้อง คลอ้ งจองกอ่ น เด็กโดย
- เกมจบั คภู่ าพ สี ผู้ปกครอง
ของธงชาติ จองก่อน รบั ประทานสอน - แบบประเมิน
การสังเกต
เล่นอิสระ รับประทาน มารยาทในการ พฤติกรรมของ
เด็กโดย
อาหาร รับประทานอาหาร ผปู้ กครอง
- แบบประเมนิ
เพือ่ ใหเ้ ด็กมวี นิ ัย รจู้ กั การสงั เกต
พฤติกรรมของ
รอคอยและรจู้ กั เดก็ โดย
ผปู้ กครอง
ขอบคณุ

คลิปการสอน ผปู้ กครองพดู คยุ กบั

การเกบ็ ท่ีนอน เดก็ เกย่ี วกับอปุ กรณ์

เคร่อื งนอน วธิ กี ารใช้

และวิธีการการเก็บ

นม 1 กลอ่ ง ผู้ปกครองใหเ้ ด็กดมื่
นมใหห้ มดกลอ่ ง/
รบั ประทานผลไมห้ รอื
อาหารวา่ ง

ใบงานเกมจับคู่ สอนเดก็ เล่นเกมจับคู่
ภาพเหมอื นสธี ง ภาพเหมอื น
ชาติ

- พาเด็กเลน่ อิสระและ
ดูแลอย่างใกลช้ ิด

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

บันทกึ ผลการจดั กจิ กรรมโดยผู้ปกครอง ( Home-Based Learning)
เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง ธงชาติไทย

ช่อื .........................นามสกุล........................
วนั ที่......... เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ผลการจดั กิจกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........
............................................................................................................................. .........................................
ปัญหา/อุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................... .................................................................................. ..........
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางแกไ้ ข/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................
.............................................................. .............................................................................................. ..........
............................................................................................................................. .........................................

ลงช่ือ........................................ผปู้ กครอง
(...................................................)

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

ตารางประเมนิ พฤตกิ รรมเด็กโดยผู้ปกครอง
วนั ท่ี 1 หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง ธงชาตไิ ทย
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภมู ินทร์ราษฎร์นกุ ลู ) สงั กัดกองการศกึ ษา เทศบาลเมอื งพะเยา

ช่อื .........................นามสกุล...................
คาชี้แจง : ให้ผปู้ กครอง ทา้ เครอื่ งหมาย √ ลงในตารางประเมนิ พฤติกรรมเด็ก โดยใชเ้ กฑณ์วัดผล ดังนี้

3 หมายถงึ ท้าไดด้ ี
2 หมายถงึ ท้าได้เป็นบางครงั้
1 หมายถงึ ท้าไดน้ อ้ ย/ยงั ไม่ได้

ท่ี กิจกรรม ทา้ ไดด้ ี ได้เป็นบางคร้ัง ทา้ ไดน้ ้อย
1 เดก็ สามารถจดั เก็บทน่ี อนเองได้
2 เด็กสามารถล้างหนา้ แปรงฟันเองได้
3 เด็กสามารถรบั ประทานอาหารกลางวนั เองได้
4 เด็กสามารถลา้ งมือ 7 ขนั้ ตอนได้อย่างถกู ตอ้ ง
5 เด็กสามารถท้าท่าทาง Yoga ได้
6 เดก็ สามารถบอก เรอ่ื ง ธงชาติไทย
7 เดก็ สามารถระบายสตี ามจนิ ตนาการได้

ลงชอื่ ........................................ผูป้ กครอง
(...................................................)

บนั ทกึ ของครปู ระจาชน้ั
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................... .............................
..................................................................................................... ....................................................... ..........
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................... ..................

ลงช่อื ........................................ครปู ระจา้ ชน้ั
(..นางสาวปวีณา เกลีย้ กลอ่ ม.)
ครู

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

กจิ กรรมเคลื่อนไหวจังหวะ

ใบความรกู้ ิจกรรม Brain Gym ( Yoga activities)
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎรน์ ุกูล) สงั กดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

หน่วยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เร่อื ง ธงชาตไิ ทย
คาชีแ้ จง กิจกรรมน้ีผูป้ กครองแนะนาให้นักเรยี นทาตามทีละภาพ การเคลอื่ นไหวในท่วงทา่ ตา่ งๆ ซ่ึงกิจกรรมนี้

จะทาใหส้ มองน้อยพฒั นา รา่ งกายแข็งแรง และมพี ัฒนาการดีขน้ึ กิจกรรมน้ีใหเ้ ดก็ ทาทุกวันค่ะ

กิจกรรมพัฒนาทกั ษะชวี ติ

ใบความรู้ใบความรู้เรือ่ งการลา้ งมือ 7 ขั้นตอน
ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ ยน้าเย็น เทศบาลต้าบลบ้านแซว

หน่วยการเรยี นรู้ ปลอดภัยไว้กอ่ น
คาชี้แจง

กิจกรรมนี้ใหผ้ ปู้ กครองสอนเด็กให้ลา้ งมือก่อนรบั ประทานอาหารใหถ้ ูกวธิ ี

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

กิจกรรมพัฒนาทกั ษะชีวติ

ใบความรู้ใบความรเู้ รอ่ื งการลา้ งมือ 7 ขัน้ ตอน
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมนิ ทร์ราษฎรน์ ุกูล) สงั กดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารกั ประเทศไทย เร่ือง ธงชาตไิ ทย
คาชแ้ี จง

กจิ กรรมน้ีใหผ้ ้ปู กครองสอนเดก็ ให้ลา้ งมือก่อนรบั ประทานอาหารใหถ้ กู วธิ ีและเพ่ือป้องกันไวรัสโควดิ

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ใบความรู้ : เรอ่ื ง ธงชาติไทย
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภมู นิ ทร์ราษฎรน์ ุกูล) สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง ธงชาตไิ ทย
คาชี้แจง

กจิ กรรมน้ีผ้ปู กครองสอนกจิ เสรมิ ประสบการณ์ เด็กๆสนทนารว่ มกันกับผปู้ กครองเก่ยี วกบั เนือ้ หาใน
เรือ่ ง ธงชาตไิ ทย พร้อมทั้งพดู คยุ เก่ยี วกับเนอื้ หาในคลิป

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาช้แี จง กจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะ

หน่วยการเรยี นรู้ เรารักประเทศไทย เรอื่ ง ธงชาตไิ ทย

ใหเ้ ดก็ ๆเขียนในกระดาษ A 4 ก-ฮ

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาสัง่ มอบหมาย
วนั อังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2565

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้สาหรบั เดก็ อนุบาลปีท่ี 2 ( 4 ปี)
( Home-Based Learning)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภมู ินทร์ราษฎรน์ ุกลู ) สงั กดั กองการศกึ ษา เทศบาลเมอื งพะเยา

วันที่ 2 หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เรือ่ ง เพลงประจาชาตไิ ทย

วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

1. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. เพอื่ ให้เดก็ รู้จักเพลงประจ้าชาติไทย
2. เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือให้ประสานสมั พนั ธก์ ับสายตา
3. เพื่อให้เด็กมีความคดิ สรา้ งสรรค์และจินตนาการ
4. เพือ่ พฒั นาทกั ษะด้านภาษา และการสื่อสาร
5. เพ่ือให้เดก็ มที ักษะชวี ติ พื้นฐานในการช่วยเหลอื ตวั เองเบ้ืองต้น

ตารางกิจกรรมวนั ที่ 2 หน่วยการเรยี นรู้ เรารักประเทศไทย เร่อื ง เพลงประจาชาติไทย

เวลา กิจกรรม สือ่ /อปุ กรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
08-00 – แนะนาสาหรบั ประเมินผล
09.00 น. กิจกรรมพฒั นา ผู้ปกครอง แนะน้า ภาพถ่าย/คลิป
ทกั ษะชีวิตพ้ืนฐาน จดั หาตาม ผู้ปกครอง ผปู้ กครองให้ วีดีโอขณะเด็ก - แบบประเมนิ
09.00 – - ต่นื นอน ความเหมาะสม สอนเดก็ ท้า ท้ากิจวัตร การสังเกต
10.00 น. - กิจวตั รตอนเชา้ - สอนเด็กเร่ืองการ กจิ วัตร ประจา้ วนั พฤตกิ รรมของ
(ลา้ งหนา้ แปรงฟนั - คลิปวดี โี อ เก็บที่นอน ประจา้ วนั ด้วย เด็กโดย
เข้าห้องน้าทา้ ธรุ ะ กิจกรรม โยคะ - สอนเด็กเร่อื งการ ตัวเอง ภาพถา่ ย/คลิป ผปู้ กครอง
สว่ นตวั ) - คลปิ เพลง แปรงฟัน วีดีโอขณะเด็ก
กิจกรรมเคลอ่ื นไหว ออกก้าลงั รบั - สอนเดก็ อาบน้าทา้ - สง่ คลปิ วดี โี อ ทา้ กิจกรรม - แบบประเมนิ
แสงตะวนั ความสะอาดรา่ งกาย กจิ กรรม Yoga พฤติกรรมของ
และจงั หวะ - ใบความรู้ ด้วยตวั เอง - ส่งคลปิ เพลง เดก็ โดย
- กิจกรรม Brain กิจกรรม Brain เพลงสวสั ดี ผู้ปกครอง
Gym โยคะ Gym ( Yoga - ผู้ปกครองเรยี นรจู้ าก - จัดทา้ ใบ
- กิจกรรมเคลอื่ นไหว activities) คลิปวดี ีโอ Yoga ความรู้กจิ กรรม
ประกอบเพลง สวสั ดี - - ผูป้ กครองเรียนร้จู าก Brain Gym
คลปิ เพลงรับแสง (Yoga
ตะวนั activities)
- ผูป้ กครองเรยี นรู้จาก สง่ ใหผ้ ู้ปกครอง
ใบความรู้กิจกรรม
Brain Gym (Yoga
activities )

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

เวลา กิจกรรม สอื่ /อปุ กรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
แนะนาสาหรบั ประเมินผล
10.00 – เร่อื ง เพลงประจา้ - คลิปการสอน - ส่งคลปิ การ ภาพถ่าย/คลิป
เรือ่ งเพลง ผู้ปกครอง สอนเร่ืองเพลง วีดโี อขณะเดก็ -แบบบันทกึ
11.00 น. ชาตไิ ทย ประจ้าชาตไิ ทย ประจ้าชาตไิ ทย ทา้ กจิ กรรม หลังการจดั
- คลิปเพลง - ผู้ปกครองเปิดคลปิ กิจกรรมโดย
เคารพธงชาติ การสอนเรือ่ งเพลง ผปู้ กครอง
ประจ้าชาตไิ ทยพูดคยุ
กบั เด็กเกี่ยวกบั เน้อื หา
ในคลิป

11.00 – ศิลปะ/สร้างสรรค์ - ใบงานวาด - แนะน้าให้ผปู้ กครอง - สง่ ใบงานภาพ ภาพถา่ ย/คลิป -แบบบันทึก
12.00 น. - วาดภาพธงชาติไทย - เตรียมส่อื / วีดีโอขณะเดก็ หลงั การจดั
ตามจินตนาการ ภาพธงชาตไิ ทย น้าใบงานรปู ภาพ อุปกรณใ์ ห้ ทา้ กิจกรรม กิจกรรมโดย
12.00 – ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
13.00 น. กิจกรรมพฒั นา ตามจินตนาการ ระบายสภี าพเดก็
ทกั ษะชีวติ พื้นฐาน - แบบประเมิน
13.00 – - กิจกรรมลา้ งมือกอ่ น -สีเทยี น สวัสดีพรอ้ มพูดคุย การสังเกต
14.00 น. รับประทานอาหาร พฤติกรรมของ
-รับประทานอาหาร เก่ยี วกับภาพ เด็กโดย
14.00 – กลางวัน ผปู้ กครอง
14.20 น. คลิปการสอน ผปู้ กครองพดู คยุ กบั - ส่งใบความรู้ ภาพถ่าย/คลิป
นอนพักผ่อน การเกบ็ ท่ีนอน เดก็ เกย่ี วกับอปุ กรณ์ การลา้ งมอื 7 วดี ีโอขณะเดก็ - แบบประเมิน
14.20- เครื่องนอน วธิ กี ารใช้ ข้ันตอน ท้ากจิ กรรม การสงั เกต
15.00 น. ด่มื นม 1 กลอ่ ง/ และวธิ ีการการเก็บ - ส่งบททอ่ งค้า พฤติกรรมของ
รับประทานอาหาร คล้องจองก่อน ภาพถ่าย/คลิป เด็กโดย
15.00- วา่ ง (ผลไม้ ขนมไหน รบั ประทาน วดี โี อขณะเด็ก ผู้ปกครอง
16.00 น. อาหาร ทา้ กิจกรรม - แบบประเมิน
ที่ไมห่ วานจดั ) การสงั เกต
ส่งคลิปการ พฤตกิ รรมของ
กิจกรรมเกม สอนการเกบ็ ท่ี เดก็ โดย
การศกึ ษา นอน ผปู้ กครอง
- เกมจบั คภู่ าพ - แบบประเมิน
ความสมั พนั ธ์กนั นม 1 กลอ่ ง ผู้ปกครองให้เด็กด่ืม ชืน่ ชมเดก็ ภาพถา่ ย/คลปิ การสังเกต
นมใหห้ มดกล่อง/ วดี โี อขณะเดก็ พฤติกรรมของ
เล่นอิสระ รบั ประทานผลไมห้ รอื ท้ากิจกรรม เดก็ โดย
อาหารวา่ ง ผปู้ กครอง
- แบบประเมนิ
ใบงานเกมจับคู่ สอนเดก็ เลน่ เกมจบั คู่ จัดทา้ ใบงาน ภาพถา่ ย/คลปิ การสังเกต
ภาพ ความสัมพนั ธ์ของกนั เกมการศึกษา วีดโี อขณะเด็ก พฤตกิ รรมของ
ความสัมพันธ์ ความสมั พนั ธ์ ท้ากิจกรรม เดก็ โดย
กนั กัน ผู้ปกครอง

- พาเด็กเล่นอิสระและ ชืน่ ชมเด็ก ภาพถา่ ย/คลปิ
ดแู ลอยา่ งใกลช้ ดิ วดี โี อขณะเด็ก
ทา้ กิจกรรม

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

บันทกึ ผลการจดั กิจกรรมโดยผูป้ กครอง ( Home-Based Learning)
หน่วยการเรยี นรู้ เรารักประเทศไทย เรื่อง เพลงประจาชาตไิ ทย
ช่อื .........................นามสกุล........................
วันที.่ ........เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ผลการจัดกิจกรรม
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ปัญหา/อุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................... ................................................................................... ..........
ลงชอื่ ........................................ผู้ปกครอง
(...................................................)

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

ตารางประเมนิ พฤติกรรมเดก็ โดยผปู้ กครอง
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎรน์ กุ ลู ) สังกัดกองการศกึ ษา เทศบาลเมอื งพะเยา

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เรอ่ื ง เพลงประจาชาตไิ ทย
ชือ่ .........................นามสกุล...................

คาชีแ้ จง : ให้ผ้ปู กครอง ท้าเครือ่ งหมาย √ ลงในตารางประเมินพฤติกรรมเด็ก โดยใชเ้ กฑณ์วดั ผล ดังน้ี
3 หมายถึง ทา้ ได้ดี
2 หมายถึง ท้าได้เป็นบางครัง้
1 หมายถงึ ท้าไดน้ ้อย/ยังไม่ได้

ที่ กจิ กรรม ทา้ ได้ดี ไดเ้ ปน็ บางครงั้ ทา้ ไดน้ ้อย
1 เด็กสามารถจดั เก็บทน่ี อนเองได้
2 เด็กสามารถลา้ งหน้า แปรงฟันเองได้
3 เด็กสามารถรบั ประทานอาหารกลางวันเองได้
4 เดก็ สามารถลา้ งมือ 7 ขนั้ ตอนได้อยา่ งถูกต้อง
5 เด็กสามารถท้าทา่ ทาง Yoga ได้
7 เด็กสามารถบอก เพลงประจา้ ชาตไิ ทย ได้
8 เดก็ สามารถใชส้ เี ทียนได้อย่างคล่องแคลว่
9 เด็กสามารถจบั ค่คู วามสัมพันธ์ของอาหารได้

ลงชอ่ื ........................................ผูป้ กครอง
(...................................................)

บนั ทึกของครปู ระจาชั้น
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ลงชอ่ื ........................................ครูประจ้าชนั้

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาสงั่ มอบหมาย
วันพธุ ท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2565

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

คลปิ วีดโี อจัดการเรยี นการสอน

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาช้แี จง กิจกรรมเสริมทกั ษะ

หน่วยการเรียนรู้ เรารกั ประเทศไทย เร่อื ง ธงชาตไิ ทย

ให้เด็กๆเขยี นในกระดาษ A 4 A-Z

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้สาหรบั เด็กอนุบาลปีท่ี 2 ( 4 ป)ี
( Home-Based Learning)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทรร์ าษฎรน์ ุกูล) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

วนั ที่ 3 หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เร่อื ง การไหว้แบบไทย

วันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

1. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. เพอื่ ให้เดก็ รู้จักการไหว้แบบไทย
2. เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับสายตา
3. เพ่อื ให้เด็กมคี วามคิดสร้างสรรคแ์ ละจนิ ตนาการ
4. เพื่อพฒั นาทกั ษะดา้ นภาษา และการส่ือสาร
5. เพ่ือให้เด็กมที ักษะชวี ติ พ้นื ฐานในการชว่ ยเหลือตัวเองเบื้องตน้

ตารางกิจกรรมวนั ที่ 3 หนว่ ยการเรียนรู้ เรารกั ประเทศไทย เรื่อง การไหวแ้ บบไทย

เวลา กจิ กรรม ส่ือ/อปุ กรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
08-00 – ผปู้ กครอง แนะนาสาหรบั ประเมนิ ผล
09.00 น. กจิ กรรมพฒั นา จดั หาตาม แนะน้า ภาพถา่ ย/คลิป
ทกั ษะชีวติ พนื้ ฐาน ความเหมาะสม ผ้ปู กครอง ผปู้ กครองให้ วดี โี อขณะเดก็ - แบบประเมิน
09.00 – - ตืน่ นอน สอนเด็กทา้ ท้ากิจวตั ร การสงั เกต
10.00 น. - กจิ วัตรตอนเชา้ - คลปิ “เพลง - สอนเดก็ เรอ่ื งการ กิจวตั ร ประจา้ วนั พฤตกิ รรมของ
(ลา้ งหน้า แปรงฟนั การทักทาย ” เกบ็ ท่นี อน ประจา้ วนั ด้วย เด็กโดย
10.00 – เขา้ ห้องน้าทา้ ธุระ - สอนเดก็ เรือ่ งการ ตัวเอง ภาพถา่ ย/คลิป ผปู้ กครอง
11.00 น. ส่วนตวั ) แปรงฟนั วดี ีโอขณะเดก็
กิจกรรมเคล่ือนไหว - สอนเดก็ อาบน้าทา้ - ส่งคลปิ เพลง ท้ากิจกรรม - แบบประเมนิ
ความสะอาดร่างกาย “เพลง การ พฤตกิ รรมของ
และจังหวะ ด้วยตัวเอง ทกั ทาย ” ภาพถา่ ย/คลปิ เด็กโดย
- กจิ กรรมกจิ กรรม วดี โี อขณะเด็ก ผู้ปกครอง
เคล่ือนไหวและ - ผู้ปกครองเรียนรจู้ าก ท้ากจิ กรรม
จังหวะ ท้าทา่ ทาง คลิปเพลงเคลอ่ื นไหว -แบบบนั ทกึ
ประกอบคา้ คลอ้ งจอง ประกอบ“เพลง การ หลังการจดั
“เพลง การทักทาย ” ทักทาย ” กจิ กรรมโดย
เรื่อง การไหว้แบบ ผู้ปกครอง
ไทย - คลิปการสอน - ผู้ปกครองเปิดคลิป - สง่ คลปิ การ
เร่ืองการไหว้ การสอนเรอื่ งการไหว้ สอนเรอ่ื งใน
แบบไทย แบบไทย การไหวแ้ บบ
- คลิปเพลง ไทย
สวสั ดี ทักทาย

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

เวลา กจิ กรรม ส่ือ/อปุ กรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การตดิ ตาม การ
11.00 – แนะนาสาหรับ ประเมินผล
12.00 น. ศลิ ปะ/สร้างสรรค์ - ใบงานระบาย - ส่งใบงานภาพ ภาพถ่าย/คลิป
- โยงเส้นจบั คภู่ าพท่ี สีภาพเดก็ สวสั ดี ผ้ปู กครอง - เตรยี มสื่อ/ วดี โี อขณะเด็ก -แบบบนั ทกึ
12.00 – สัมพันธ์กันและ -สีเทียน อปุ กรณใ์ ห้ ท้ากจิ กรรม หลงั การจดั
13.00 น. ระบายสใี หส้ วยงาม - แนะน้าให้ผปู้ กครอง ผู้ปกครอง กิจกรรมโดย
นา้ ใบโยงเสน้ จับคู่ภาพ ผูป้ กครอง
13.00 – กจิ กรรมพฒั นา ท่ีสัมพันธก์ นั และ
14.00 น. ทักษะชีวติ พ้ืนฐาน ระบายสีให้สวยงาม - แบบประเมิน
- กิจกรรมลา้ งมือกอ่ น พรอ้ มพดู คุยเกยี่ วกับ การสังเกต
14.00 – รับประทานอาหาร ภาพ พฤติกรรมของ
14.20 น. -รบั ประทานอาหาร เดก็ โดย
กลางวนั - ส่งใบความรู้ ภาพถา่ ย/คลิป ผู้ปกครอง
14.20- การลา้ งมอื 7 วดี ีโอขณะเดก็
15.00 น. นอนพกั ผอ่ น คลิปการสอน ผปู้ กครองพดู คุยกบั ขน้ั ตอน ท้ากจิ กรรม - แบบประเมนิ
การเก็บทน่ี อน เดก็ เกยี่ วกบั อปุ กรณ์ - ส่งบทท่องคา้ การสังเกต
15.00- เครือ่ งนอน วิธีการใช้ คล้องจองก่อน ภาพถ่าย/คลิป พฤตกิ รรมของ
16.00 น. และวธิ ีการการเกบ็ รบั ประทาน วีดีโอขณะเด็ก เดก็ โดย
อาหาร ทา้ กจิ กรรม ผปู้ กครอง
- แบบประเมนิ
สง่ คลิปการ การสงั เกต
สอนการเก็บท่ี พฤตกิ รรมของ
นอน เดก็ โดย
ผู้ปกครอง
ดมื่ นม 1 กล่อง/ นม 1 กลอ่ ง ผปู้ กครองให้เด็กด่ืม ชื่นชมเด็ก ภาพถา่ ย/คลปิ - แบบประเมนิ
รบั ประทานอาหาร นมให้หมดกล่อง/ วีดโี อขณะเด็ก การสงั เกต
ว่าง (ผลไม้ ขนมไหน รับประทานผลไม้หรือ ท้ากจิ กรรม พฤตกิ รรมของ
อาหารวา่ ง เดก็ โดย
ที่ไม่หวานจดั ) ผปู้ กครอง
- แบบประเมิน
กจิ กรรมเกม ใบงานเกมจบั คู่ สอนเด็กเล่นเกมจบั คู่ จดั ท้าใบงาน ภาพถ่าย/คลปิ การสงั เกต
การศึกษา ภาพกับเงา ภาพกบั เงา เกมการศึกษา วดี ีโอขณะเด็ก พฤติกรรมของ
- เกมจับคภู่ าพกับเงา จบั ค่ภู าพกบั ทา้ กจิ กรรม เดก็ โดย
เงา ผู้ปกครอง

เลน่ อสิ ระ - พาเด็กเล่นอสิ ระและ ชน่ื ชมเดก็ ภาพถา่ ย/คลิป
ดแู ลอยา่ งใกล้ชิด วีดีโอขณะเด็ก
ท้ากจิ กรรม

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

บันทึกผลการจัดกิจกรรมโดยผูป้ กครอง ( Home-Based Learning)
หน่วยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เรอื่ ง การไหวแ้ บบไทย
ชื่อ.........................นามสกุล........................
วนั ท่.ี ........เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ผลการจดั กิจกรรม
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ปญั หา/อุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................... ................................................................................... ..........
ลงชื่อ........................................ผปู้ กครอง
(...................................................)

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ตารางประเมินพฤติกรรมเด็กโดยผู้ปกครอง
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมนิ ทรร์ าษฎรน์ ุกูล) สงั กดั กองการศกึ ษา เทศบาลเมอื งพะเยา

หน่วยการเรียนรู้ เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง การไหวแ้ บบไทย
ช่อื .........................นามสกลุ ...................

คาชแ้ี จง : ให้ผู้ปกครอง ทา้ เคร่อื งหมาย √ ลงในตารางประเมินพฤติกรรมเด็ก โดยใชเ้ กณ์วัดผล ดังนี้
3 หมายถึง ทา้ ไดด้ ี
2 หมายถึง ท้าได้เป็นบางคร้ัง
1 หมายถงึ ท้าไดน้ อ้ ย/ยังไม่ได้

ท่ี กิจกรรม ทา้ ไดด้ ี ไดเ้ ปน็ บางครัง้ ทา้ ได้น้อย
1 เด็กสามารถจดั เกบ็ ทน่ี อนเองได้
2 เดก็ สามารถลา้ งหนา้ แปรงฟันเองได้
3 เดก็ สามารถรับประทานอาหารกลางวนั เองได้
4 เดก็ สามารถล้างมือ 7 ขน้ั ตอนได้อยา่ งถูกต้อง
5 เด็กสามารถท้าท่าทาง Yoga ได้
7 เด็กสามารถบอก การไหว้แบบไทย ได้
8 เดก็ สามารถใชส้ เี ทียนได้อย่างคล่องแคลว่
9 เด็กสามารถจับคคู่ วามสัมพนั ธ์ของอาหารได้

ลงชอ่ื ........................................ผปู้ กครอง
(...................................................)

บันทกึ ของครปู ระจาชนั้
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ลงชอ่ื ........................................ครปู ระจา้ ช้ัน

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ใบงานกิจกรรมเกมการศึกษา

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เร่ือง การไหว้แบบไทย
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎรน์ กุ ูล) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

ชื่อ...............................นามสกลุ ............................วันท.่ี ................................
คาช้แี จง

กิจกรรมนี้ใหผ้ ูป้ กครองพดู คุยเกย่ี วกับรปู ภาพแล้วให้เดก็ โยงเสน้ จับคภู่ าพกบั เงา

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาสัง่ มอบหมาย
วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

คลปิ วีดโี อจัดการเรยี นการสอน

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คลิปวีดีโอจดั การเรยี นการสอน

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาช้แี จง กิจกรรมเสริมทกั ษะ

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารกั ประเทศไทย เรื่อง การไหว้แบบไทย

ใหเ้ ดก็ ๆเขยี นในกระดาษ A 4 1-20

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้สาหรบั เด็กอนุบาลปีท่ี 2 ( 4 ปี)
( Home-Based Learning)

ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมินทรร์ าษฎร์นกุ ลู ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมอื งพะเยา

วนั ที่ 4 หน่วยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง อาหารประจาชาตไิ ทย

วนั ที่ 7 เดอื น มกราคม พ.ศ. 2565

1. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. เพือ่ ใหเ้ ด็กรู้จักอาหารประจา้ ชาติไทย
2. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือให้ประสานสมั พนั ธ์กับสายตา
3. เพื่อใหเ้ ดก็ มคี วามคิดสรา้ งสรรคแ์ ละจนิ ตนาการ
4. เพือ่ พัฒนาทกั ษะดา้ นภาษา และการสื่อสาร
5. เพ่ือใหเ้ ด็กมที ักษะชีวติ พน้ื ฐานในการช่วยเหลือตวั เองเบ้ืองต้น

ตารางวนั ที่ 4 หน่วยการเรยี นรู้ เรารกั ประเทศไทย เรอ่ื ง อาหารประจาชาตไิ ทย

เวลา กิจกรรม สอื่ /อุปกรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
08-00 – แนะนาสาหรับ ประเมนิ ผล
09.00 น. กจิ กรรมพฒั นา ผูป้ กครอง แนะน้า ภาพถา่ ย/คลปิ
ทักษะชีวิตพื้นฐาน จดั หาตาม ผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ วีดโี อขณะเดก็ - แบบประเมนิ
09.00 – - ต่นื นอน ความเหมาะสม สอนเดก็ ทา้ ท้ากิจวตั ร การสังเกต
10.00 น. - กจิ วตั รตอนเชา้ - สอนเด็กเรื่องการ กิจวัตร ประจ้าวนั พฤตกิ รรมของ
(ลา้ งหนา้ แปรงฟัน - คลิปเพลง เกบ็ ทนี่ อน ประจา้ วันดว้ ย เดก็ โดย
10.00 – เข้าหอ้ งน้าทา้ ธุระ ท่านั่งเสรมิ - สอนเด็กเร่อื งการ ตัวเอง ภาพถ่าย/คลิป ผปู้ กครอง
11.00 น. ส่วนตวั ) บุคลกิ ภาพท่ีดี แปรงฟัน วีดีโอขณะเด็ก
กจิ กรรมเคล่ือนไหว - สอนเด็กอาบนา้ ทา้ - ส่งคลิปเพลง ท้ากจิ กรรม - แบบประเมิน
ความสะอาดร่างกาย เพลง ท่านั่ง พฤตกิ รรมของ
และจงั หวะ ดว้ ยตัวเอง เสรมิ ภาพถา่ ย/คลิป เดก็ โดย
- กจิ กรรมเคลื่อนไหว บคุ ลกิ ภาพทด่ี ี วดี ีโอขณะเดก็ ผูป้ กครอง
ประกอบเพลง ท่านง่ั - ผปู้ กครองเรียนร้จู าก ท้ากิจกรรม
เสรมิ บคุ ลิกภาพทีด่ ี คลปิ เพลงเคลอ่ื นไหว -แบบบนั ทกึ
เรอ่ื ง อาหารประจ้า ประกอบ ท่าน่ังเสรมิ หลังการจดั
ชาติไทย บุคลกิ ภาพที่ดี กิจกรรมโดย
ผู้ปกครอง
- คลิปการสอน - ผปู้ กครองเปิดคลิป - สง่ คลปิ การ
เร่อื งอาหาร การสอนอาหารประจ้า สอนเรอ่ื งใน
ประจา้ ชาตไิ ทย ชาติไทยพูดคุยกับเด็ก อาหารประจ้า
เกีย่ วกับเนอ้ื หาในคลิป ชาติไทย

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

เวลา กจิ กรรม สื่อ/อุปกรณ์ บทบาทและความ บทบาทครู การติดตาม การ
11.00 – แนะนาสาหรับ ประเมนิ ผล
12.00 น. ศิลปะ/สร้างสรรค์ - ใบงาน - ส่งใบงานภาพ ภาพถ่าย/คลิป
- วาดภาพตาม -สีเทียน ผปู้ กครอง - เตรยี มส่อื / วดี ีโอขณะเด็ก -แบบบันทึก
12.00 – จินตนาการและ - แนะนา้ ใหผ้ ู้ปกครอง อปุ กรณใ์ ห้ ท้ากิจกรรม หลังการจดั
13.00 น. ระบายสีให้สวยงาม แนะน้าการวาดภาพ ผปู้ กครอง กิจกรรมโดย
ตามจนิ ตนาการและ ผปู้ กครอง
13.00 – กิจกรรมพัฒนา ระบายสใี ห้สวยงาม - ส่งใบความรู้ ภาพถ่าย/คลปิ
14.00 น. ทักษะชวี ติ พน้ื ฐาน พร้อมพดู คุยเกยี่ วกบั การล้างมือ 7 วดี โี อขณะเด็ก - แบบประเมิน
- กจิ กรรมลา้ งมอื ก่อน ภาพ ขั้นตอน ท้ากิจกรรม การสงั เกต
14.00 – รบั ประทานอาหาร - ส่งบททอ่ งคา้ พฤตกิ รรมของ
14.20 น. -รับประทานอาหาร ผู้ปกครองพูดคุยกับ คลอ้ งจองกอ่ น ภาพถา่ ย/คลปิ เดก็ โดย
กลางวนั เด็กเกย่ี วกับอุปกรณ์ รับประทาน วดี โี อขณะเด็ก ผู้ปกครอง
14.20- เครอื่ งนอน วิธกี ารใช้ อาหาร ทา้ กิจกรรม
15.00 น. นอนพกั ผอ่ น คลิปการสอน และวธิ กี ารการเก็บ - แบบประเมนิ
การเกบ็ ทนี่ อน ส่งคลปิ การ การสังเกต
15.00- ผปู้ กครองใหเ้ ด็กดื่ม สอนการเกบ็ ท่ี พฤติกรรมของ
16.00 น. นมให้หมดกล่อง/ นอน เดก็ โดย
รบั ประทานผลไมห้ รอื ผู้ปกครอง
ดม่ื นม 1 กลอ่ ง/ นม 1 กล่อง อาหารวา่ ง ช่ืนชมเด็ก ภาพถา่ ย/คลิป - แบบประเมิน
รับประทานอาหาร วีดโี อขณะเด็ก การสังเกต
ว่าง (ผลไม้ ขนมไหน สอนเด็กเลน่ เกมจับคู่ ท้ากิจกรรม พฤตกิ รรมของ
ภาพกบั เงา เดก็ โดย
ท่ีไมห่ วานจัด ) ผู้ปกครอง
พาเด็กเล่นอิสระและ - แบบประเมิน
กิจกรรมเกม ใบงานเกมจับคู่ ดแู ลอย่างใกล้ชดิ จัดทา้ ใบงาน ภาพถ่าย/คลิป การสังเกต
การศึกษา ภาพกบั เงา เกมการศกึ ษา วดี โี อขณะเด็ก พฤตกิ รรมของ
- เกมจบั คภู่ าพกบั เงา จับคู่ภาพกับ ท้ากิจกรรม เดก็ โดย
เงา ผู้ปกครอง
- แบบประเมิน
เลน่ อสิ ระ - ชื่นชมเดก็ ภาพถา่ ย/คลิป การสงั เกต
วีดโี อขณะเดก็ พฤตกิ รรมของ
ท้ากจิ กรรม เดก็ โดย
ผู้ปกครอง

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

บนั ทกึ ผลการจดั กิจกรรมโดยผ้ปู กครอง ( Home-Based Learning)
หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารักประเทศไทย เร่ือง อาหารประจาชาติไทย
ชอ่ื .........................นามสกุล........................
วันท.ี่ ........เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ผลการจัดกิจกรรม
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ปญั หา/อุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................... ................................................................................... ..........
ลงชอ่ื ........................................ผูป้ กครอง
(...................................................)

( Home-Based Learning)
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ตารางประเมนิ พฤตกิ รรมเด็กโดยผ้ปู กครอง
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทรร์ าษฎรน์ ุกลู ) สังกัดกองการศกึ ษา เทศบาลเมอื งพะเยา

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เรอ่ื ง อาหารประจาชาติไทย
ช่ือ.........................นามสกลุ ...................

คาชี้แจง : ใหผ้ ปู้ กครอง ทา้ เครื่องหมาย √ ลงในตารางประเมินพฤติกรรมเด็ก โดยใชเ้ กฑณ์วดั ผล ดังน้ี
3 หมายถงึ ท้าไดด้ ี
2 หมายถงึ ท้าได้เป็นบางครงั้
1 หมายถงึ ท้าไดน้ ้อย/ยงั ไม่ได้

ที่ กิจกรรม ท้าได้ดี ได้เปน็ บางคร้งั ท้าไดน้ ้อย
1 เด็กสามารถจดั เกบ็ ทีน่ อนเองได้
2 เด็กสามารถลา้ งหน้า แปรงฟันเองได้
3 เดก็ สามารถรบั ประทานอาหารกลางวันเองได้
4 เดก็ สามารถลา้ งมือ 7 ขน้ั ตอนไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง
5 เด็กสามารถทา้ ท่าทาง Yoga ได้
7 เด็กสามารถบอก อาหารประจ้าชาติไทยได้
8 เด็กสามารถใชส้ ีเทียนได้อยา่ งคล่องแคลว่
9 เดก็ สามารถจับคูค่ วามสัมพนั ธข์ องอาหารได้

ลงช่ือ........................................ผู้ปกครอง
(...................................................)

บันทกึ ของครูประจาชนั้
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... ................................................................... ..........

ลงชอ่ื ........................................ครปู ระจ้าชนั้

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

ใบงานกจิ กรรมเกมการศกึ ษา

หนว่ ยการเรียนรู้ เรารักประเทศไทย เรอื่ ง อาหารประจาชาติไทย
โรงเรยี นเทศบาล 4 (ภูมนิ ทร์ราษฎรน์ ุกูล) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

ชอื่ ...............................นามสกลุ ............................วนั ท่.ี ................................
คาช้แี จง

กจิ กรรมน้ีใหผ้ ปู้ กครองพดู คุยเก่ยี วกับรปู ภาพแล้วให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

คาส่งั มอบหมาย
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

( Home-Based Learning)
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

คลปิ วีดโี อจัดการเรยี นการสอน

( Home-Based Learning)
การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

กจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะ

หนว่ ยการเรยี นรู้ เรารักประเทศไทย เรอื่ ง การไหวแ้ บบไทย

คาชแ้ี จง ให้เด็กๆเขยี น ก-ฮ ลงในกระดาษ A4 นะคะ พรอ้ มฝึกเขียนชื่อ นามสกลุ

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)

( Home-Based Learning)
การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID-19)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
40228_เพชรนลิน 2
Next Book
Download PARACORD: How To Tie Paracord Knots, Make Bracelets, Key Chain, Lanyards, Belts And More Android