The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khanti2, 2018-08-27 05:59:26

แฟ้มสะสมผลงานครูต่อ

1
แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio)

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา…2561……………โดย

นายขัตติย กุดเลา

ต าแหน่ง....ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ....


วิทยาลัยเทคนิคระยอง


สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2


คํานํา
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายงานการประเมินตนเอง (SSR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาทั้งงานในหน้าที่ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคนิค
ระยอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
และแนวการประเมินเพื่อรักษามาตรฐานวิทยฐานะของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) โดยผู้จัดท ารายงานได้รวบรวมข้อมูลและผลงานที่ได้ด าเนินการที่ผ่านมาและในระหว่างปีการศึกษา

ด้วยความรู้ ความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
หวังว่ารายงานฉบับนี้ คงจะท าให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แนวทาง
ในการประเมินคุณภาพของผู้จัดท ารายงาน และขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนครู และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้นายขัตติย กุดเลา

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ

1ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล…นายขัตติย กุดเลา……เลขประจ าตัวประชาชน…..1339900170071………….

สัญชาติ……ไทย………………เชื้อชาติ……ไทย……………ศาสนา………พุทธ…………………………………………………
เกิดเมื่อวันที่……17…….เดือน….…..มิถุนายน…………. พ.ศ. ……2533……..…อายุ …………….28………..…….ปี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…140/47….หมู่ที่………4…ต าบล…ภูเวียง…….อ าเภอ……ภูเวียง.………..………..……….
จังหวัด………ขอนแก่น……………………รหัสไปรษณีย์……40150…….โทรศัพท์…08-0268335……...……………

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…10/15..หมู่ที่……-…… ต าบล…เชิงเนิน……………อ าเภอ…………เมือง………...…………….
จังหวัด………ระยอง……………………รหัสไปรษณีย์……21000……………โทรศัพท์……………………………………….
e-mail : …[email protected]…….………………….……………………………………….…….…….…………..
ชื่อบิดา……ร.ต.ท.ยุคล กุดเลา………………ชื่อมารดา……นางทิพย์วิภา……กุดเลา….……..………………


มีความสามารถพิเศษดังนี้

1) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point, Autocad, Solidworks
2) ถ่ายและตัดต่อ วีดีโอ, ถ่ายภาพนิ่ง
3) กีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน ว่ายน้ า เทเบิลเทนนิส

1.2 ประวัติการศึกษา

ลําดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2554 ออกแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชั้นสูง ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
2 ปริญญาตรี 2558 อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ครุศาสตร์อุสาหกรรม ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่นเอกสารอ้างอิง : แฟ้มประวัติ (ส าเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย)

2


1.3 ประวัติการทํางาน

พ.ศ. ตําแหน่ง สถานที่/สังกัด

2559-ปัจจุบัน ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
เทคนิคโลหะ

3


1.4 ประวัติการหยุดราชการ

4


ส่วนที่ 2 ด้านการครองตน


2.1 คุณธรรม จริยธรรม

1) การบริหารเวลาการตรงต่อเวลา

มีการวางแผนการใช้เวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่และการด ารงชีวิตประจ าวันก่อนล่วงหน้า การมาปฏิบัติ
ราชการได้ยึดถือระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการมาโรงเรียนจะไม่เคยมาสายและ เข้าประชุมก่อน

เวลาเสมอ ในการนัดหมายทุกเรื่องกับทุกคนจะค านึงถึงความตรงต่อเวลาเป็นส าคัญ
2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ แม้งานที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรบางครั้งแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะมี
อุปสรรคเพียงใด ก็ตามจะมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งงานส าเร็จตามเป้าหมาย โดย

เฉพาะงานการให้บริการกับคนทุกระดับทั้งในและนอกเวลาราชการจะท าด้วยความเต็มใจและยินดีเสมอ
3) การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและกฎหมาย
การคร องตนจะยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและบุคคลทั่วไป เสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง


2.2 จรรยาบรรณและเจตคติต่อวิชาชีพ
1) มีรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า

2) อบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ครูต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน
3) ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

4) ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศิษย์
5) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้
ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์

9) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น า และพัฒนาภูมิปัญญาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

5


2.3 บุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม
1) การเคารพสิทธิผู้อื่น

ได้ให้เกียรติกับครูทุกคน เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ก้าวก่ายสิทธิผู้อื่น พยายามกระตุ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและความคิดเห็นอย่างทั่วถึงแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ทุก
คนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุและผล
2) การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและส่งเสริมผู้อื่นได้แสดงออก

ให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีม โดยเน้นการท างานเป็นเอกภาพและเคารพการตัดสินใจมติที่
ประชุม พยายามส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้แสดงออก และข้อคิดเห็นร่วมกัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าคัญตลอดมา
3) การให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อหน่วยงานเท่าเทียมกันทุกต าแหน่ง หน่วยงานจะ
พึ่งพาอาศัยและช่วยเหล ก้าวหน้าทุกคนให้ความร่วมมือกัน ือเกื้อกูลกัน จึงให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงานทุก
คนอย่างดีต่อกันตลอดมา
4) การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

การด ารงชีวิตประจ าวันจะค านึงถึงรายได้แต่ละเดือนเป็นส าคัญ ดังนั้นการใช้จ่ายแต่ละเดือนจะเน้น
ความจ าเป็นที่สอดคล้องกับรายได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง หากสิ่งใดไม่จำเป็นหรือจ าเป็นแต่มีราคาสูง
จะหยุดไว้ก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงจะน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ จะพยายามไม่กู้หนี้ยืมสินกับบุคคลหรือ

หน่วยงานใดๆ
5) การประพฤติตนอย่างเหมาะสม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามและถูกต้องมาตลอด โดยละเว้นการกระท าผิดกฎหมาย เช่น
ยาเสพติด การพนัน เที่ยวกลางคืน เป็นต้น และได้พยายามตักเตือนหรือให้ข้อคิดในเรื่องดังกล่าวแก่นักเรียน
และบุคคลอื่นๆ

6


ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.1 ผลการปฏิบัติงานสอน
1) รายละเอียดการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียน จํานวน
ปี ที่ รหัส รายวิชาที่สอน ชั้น คาบ/ รวมจํานวนคาบ/

การศึกษา สัปดาห์ ภาคเรียน
1 3103 8001 ฝึกงาน ปวส.2/4 8
2 3103 2005 วัสดุและโลหะวิทยา ปวส.1/4 5

การออกแบบรอยต่อ ปวส.2/1
3 3103 2002 3
1/2561 และสัญลักษณ์ และ2 27
4 3103 2304 งานตรวจสอบงาน ปวส.1/6 5
เชื่อมโครงสร้างโลหะ

งานเชื่อมอาร์กโลหะ
5 3103 0004 ปวส.1/2 6
แก๊สคลุม


2) การจัดทํา/พัฒนา/ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียน/ปี รหัส รายวิชา ระดับชั้น เอกสารอ้างอิง
1/2561 แผนการสอน


3) วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียน/ปี รหัส รายวิชา ระดับชั้น เอกสารอ้างอิง

1/2561 งานวิจัย

7

ภาคผนวก ก
รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

8ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ


กิจกรรมวันไหว้ครู

9


เวรประตูหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยองกิจกรรมองค์กรวิชาชีพประจ าแผนก

10


ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

11

ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

12แผนกช่างเชื่อมโลหะฯ ร่วมกับแผนกช่างไฟ ท าเครื่องกลเติมอากาศในน้ า ถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

13


ภาคผนวก ข
คําสั่งที่ได้รับมอบหมาย


Click to View FlipBook Version