The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by korawan_suk, 2021-04-12 12:09:09

ศรัทธา-กับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการภาวนา

640226 การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ REFORMAT 2

Keywords: พอจ กระสินธ์ุ

พระอาจารยก ระสนิ ธุ อนภุ ทั โท | วนั ท่ี 28 กุมภาพนั ธ 2564

หนา 1 / 7

การแสดงธรรมออนไลนผ า นโปรแกรม Zoom น.
วันที่ 28 กุมภาพนั ธ 2564
ณ.วดั แพรแสงเทยี น

โดย พระอาจารยก ระสนิ ธุ อนุภัทโท

เรอ่ื ง ศรทั ธา-กบั การใชเ วลาใหเ ปนประโยชนต อการภาวนา

คนท่ีสนใจเร่ืองโลก ก็ใชเวลาในการแสวงหาทางโลกมาก แตบุคคลท่ีสนใจเรื่องธรรมก็ใชเวลา
แสวงหาธรรมมาก บางครั้งก็สลับกันไป โลกบาง ธรรมบาง
ธรรมบาง โลกบาง หรือบางทีก็ใชชีวิตแบบไมไดสนใจอะไร
เลย เอาไปตามความคุนชินของตัวเอง พอใจอะไรก็ทําไป
อยางน้ัน ไมไดมีการตรวจสอบในแตละวัน เพราะวันเวลา
มันมีคาย่ิงกวาทรัพยสินเงินทอง ทรัพยหมดไปก็หาใหมได
แตวันเวลาของชีวิตหมดไปแลวก็หมดเลย หลายๆชีวิตเกิด
มาแลว ใชวันเวลาทีเ่ ทากนั ไมไดกอเกิดประโยชนตอตัวเอง
บางทีก็เกดิ โทษตอ ตนเอง และผอู น่ื ไปดว ย

เราตองพยายามต่ืนขึ้นมาทุกวัน ตองถามตัวเองใหดีๆวา….เรามีชีวิตวันนี้อยูเพื่ออะไร!….
เราอยูเ พอื่ แสวงหาทางโลก เพือ่ ใชชวี ติ แบบไมม ี เปาหมาย ไมมีหลักการ ไมมีอุดมการณอะไร
เหมอื นสรรพสัตวทั้งหลายตื่น ขึ้นมาเพื่อหากิน หากาม แลวก็หาเกียรติ กิน-กาม-เกียรติ 3 ก เปน
หลกั จะเหน็ ไดวา คนเราตน่ื ขึ้นมาปบุ จะแสวงหา การกนิ กาม เกียรติ

ส่ิงที่ใหไดมาซ่ึงกิน กาม เกียรติ ก็คือเงิน เพราะเขารูสึกวาแสวงหาเงินแลวก็จะไดครอบครอง

ทุกสง่ิ ในโลก ไดเสพสุขไดเ สวยสุขไดเ อาเงนิ นัน้ มาซ้ือความสขุ จนลมื คุณคา ของชีวิตไปในแตล ะวนั วา

หนา 2 / 7

เราอยเู พ่อื อะไร
ถาเรามองดู ถึงความรูสึกของโลก ท่ีเขา

สอนเรา ตั้งแตเราตื่นข้ึนมา เขาก็สอนใหเรามี
ความรูท้ังนั้น พัฒนาเรื่องโลกๆ ทั้งน้ันเลย จะทํา
ยังไงถึงจะ เรียนหนังสือเกงๆ ตองมีความรู
เก่ียวกับวิชาการทางโลกเยอะๆ เพ่ือจะเอามาเปน
อาชีพ เพ่ือแสวงหาเงินทอง เพ่ือจะใหตอบโจทย
ของชีวิต วาชีวิตที่จะมีความสมบูรณได ตองมี
ทรัพยสมบัติทางโลกใหมาก แตเม่ือทําไปแลวมันก็ไมเห็นวา จะทําใหชีวิตมันสงบสุข สงบสบายมีแต
วนุ วายและภาระมากขน้ึ

ฉะน้ันเวลาเราต้ังเวลาชีวิต ในแตละวันท่ีมันมีคา เรามักทําอะไรทิ้งไป โดยเสียประโยชน
โดยการแสวงหา เพราะเราไมไดปลูกฝงการแสวงหา ทางจิตวิญญาณเราเอง แตเราปลูกฝงการ
แสวงหาวัตถุส่ิงของ ลาภสักการะ สิ่งสรรเสริญเยินยอ บริวารสมัครพรรคพวกเยอะๆ เพื่อจะไดมี
อํานาจในการตอรอง ครอบครอง ควบคุมเพื่อใหรูสึกวาตนเองเปนใหญ เราจะเห็นไดวา ไมมีใครเปน
คนใหญ สกั พักหนงึ่ มนั ก็เปลี่ยนไปอยูเรื่อยๆ มนั จงึ เปน ชีวติ ท่ีนา อนาถ

ย่ิงไขวค วาสงิ่ ทไี่ มมี ใหเ รายดึ ถอื เปน เร่ืองเปนราวได เพราะผลสุดทายเราจะเห็นวา เม่ือเราจบ
ชวี ิตลง เร่ืองของโลกก็ ยังคงดําเนินของมันตอไป แลวคนท่ีเกิดขึ้นมาใหมๆ ก็สอนกันเดิมๆก็พยายาม
ท่ีจะขวนขวายตัวเอง ใหเดินตามรองรอยเดิม ของโลกใบนี้ ซํ้าแลว ซ้ําเลา จนเกิดเปนรองลึกในจิต
วญิ ญาณของเราเอง

ทุกคนต่ืนข้ึนมาก็หวงเรื่องงาน เรื่องลูก เร่ืองสามี เร่ืองทรัพยสมบัติ เรื่องญาติพ่ีนอง เรื่องราว
ตางๆใหสังเกตดู เม่ือเราตื่นข้ึนมา จิตเราก็จะตวัด ไปแตเรื่องโลกๆท้ังนั้นเลย ไมวาจะเรื่องอะไรก็
ตามจะตองการใหโลกมันสมบูรณ แตในความสมบูรณของโลก ท่ีเราตองการ ในแบบของเรานะ
ทกุ คนพยายามทาํ ให โลกสมบรู ณ ในแบบของตัวเอง แตโลกใบน้ีมัน ไมไดสมบูรณตามแบบ ที่เรา
ตอ งการ แตมันจะสมบรู ณ ในแบบของมนั อยูเรอื่ ยๆ

หลายคนจึงพยายามที่จะปรับเปล่ียน ปรับแตงใหโลกใบน้ี สมบูรณไปตามแบบของตนเอง
ก็ละเลย เร่อื งจติ วญิ ญาณของเราเอง หลงไปตื่นขนึ้ มา วันนี้จะทําอะไรบาง และ งานที่จะทําแตละ

หนา 3 / 7

งานเปนงานแคเล้ียงชีวิต รอวันตายเทาน้ันเอง ไมไดมีอะไรมากมาย ขวนขวายด้ินรนกัน เพ่ือรอ
วนั ท่ีตองจากโลกใบน้ไี ปเทานน้ั เอง

ตื่นข้ึนมาจะไปหาเงินท่ีไหน จะ
ทํางานที่ไหน เพื่อหาอาหารมากิน ทั้งที่
จรงิ ชวี ติ ตอ งการเพียงปจจยั 4 เทานั้นเอง
บนโลกใบน้ี ถาทุกคนตองการแคปจจัย
4 เพื่อดํารงชีวิตอยู เพ่ือรอวันตาย เร่ือง
จะไมมากไมเปนภาระเยอะ และทุกคน
จะมีเวลา แสวงหาเรื่องจิตวิญญาณ ของ
ตนเองซ่ึงเปนเรื่องภายใน ที่เปนอารมณ
ทั้งหลาย ท้ังปวง ท่ีเปนตัวกระตุนปลุก
เรา เขยาใหเราวงิ่ ตาม ความคดิ และอารมณต า งๆทะยานอยากไป ตามมัน ลุมหลงไป ตามมัน สําคัญ
ม่นั หมาย ไปตามมัน เราไมเ คยมา
เรยี นรูเรื่องอนั นเ้ี ลย ตน่ื มาก็ใชชีวิต แบบที่มีคําสั่งภายใน ท่ีคอยจะมี จอมบงการอยูภายใน ที่บงการ
ชวี ิตเราใน ทกุ เร่ือง ทกุ แง ทุกมุม ทกุ รูปแบบ ทท่ี กุ คน แสดงออกมา
ถา ใครไมไ ปสาํ รวจตัวเอง ตื่นข้ึนมาใชชีวิตอยางไร เพื่ออะไร ต่ืนมา เพ่ือเปลี่ยนแปลงโลก
หรือเปลี่ยนแปลงเรา ถาใชชีวิตเพื่อเปล่ียนแปลงโลก ไปตามมุมมองของคุณ เขาก็ทํากันมาแลว แลว
เปนอยา งไร มันกด็ ีแคช ว งหน่งึ แลว มันจะกลับไปเหมือนเดมิ มนั จะเปนไป ตามเหตปุ จจัยของมัน
เราเลยใชชีวิตจิตวิญญาณดานใน ของเราเลยเช่ือ แตความคิด ชีวิตว่ิงตามความคิดของ
ตัวเอง ต่ืนขึ้นมาก็คิด และจิตวิญญาณเรา ก็เช่ือในความคิดนั้นๆและ วิ่งตามความคิดน้ันๆไป
แสวงหาตาม ความคิดนนั้ แตเบ้ืองหลังความคิดนนั้ คืออะไร ไมเคยสํารวจตรวจสอบศึกษา เรียนรู
วา เบ้ืองหลังที่มันส่ังคืออะไร ใครเปนคนส่ัง ใหมองส่ิงตางๆไปใน รูปแบบของตัวเอง ท่ีเกิด
ความชอบใจบาง ไมชอบใจบาง แตในความเปนจริง แลวอารมณของโลกใบน้ี ไมไดเกิดอยูบน
เง่ือนไขของความชอบหรือไมชอบของคุณ คุณจะรูสึกมีความสุข หรือไมสุข กับส่ิงน้ัน เขาไมได
ใสใ จเขาจะเปน ไปตามกระแสของเรา
แตละคนก็พยายาม ที่จะมีมุมมองของตัวเอง แลวก็ล็อกเปาหมาย ของตัวเอง วาตองเปนแบบ
นเี้ ทานั้น ถาเปนแบบอ่ืนไมใ ช ไมใชฉ ัน ไมใชข องฉัน ไมใ ชสิง่ ทฉี่ นั ตองการ

หนา 4 / 7

แตค วามเปนจริงของมนั คุณจะตอ งการ หรือไมตองการ กต็ าม เขาตอ งเกดิ เม่ือเขามีเหตุ
ใหเ กดิ เขาไมไดใสใจวาคุณจะชอบหรือไมช อบ ในภาวะท่เี ขาสรางเหตกุ ันเอง เราต่นื ขึน้ มาในแตละ
วัน เราใชดานไหน ระหวางดา นโลกและดานธรรม เรามศี รทั ธามุงมั่น แสวงหาดานใน หรือดานนอก
เราตองสํารวจตรวจสอบ ในแตละวนั

ถาเรามุงแสวงหาแตดานนอก ชีวิตของเราจะ
ตายฟรี ไมมีอะไรเหลือเลย แลวก็ทะเลาะเบาะแวง
กับคนโนนคนน้ี ไปไดรับวิบากมา ไมไดรูดานในเลย
วา มันคืออะไร เกิดมายงั ไงอยูแบบไหน

ไมไดศึกษาไมไดพัฒนา ถาเราเขาใจโลกดาน
นอก จนจบ มนั กบ็ อกตวั เองอยตู ลอดวา
ท่ีสุดของมันแลว ไมวามันจะมีรูป เสียง กล่ิน รส
สัมผัสและ อารมณท้ังหลายท้ังปวง ที่ดีปานไหนก็ได
ตาม ผลสุดทาย มันก็ดับสลายหายไปหมด หรือแมแต
รูป เสียง กลิ่น รสสัมผัสดานนอกของเราเองที่เลวราย
ปานใดกต็ าม ถงึ เวลามนั ก็ดับไมเหลือทั้งหมด

น่คี อื คาํ ตอบ! แตทุกคนไมฟง คําตอบน้ี ไมรูสึก
ถึงคําตอบนี้ พยายามสรางกฎเกณฑของตัวเองวาตองเปนแบบน้ัน แบบนี้ แบบนี้ จึงจะเปนฉัน ตองมี
กติกา เง่อื นไขขอตอรอง

ถาเรายงิ่ ศกึ ษา และทาํ ไปในรปู แบบนี้ มีกติกามีเงอื่ นไข มีขอ ตอรองกับโลกใบนี้ คณุ จะทุกข
ตลอดเวลา เพราะเง่ือนไข กตกิ า ขอตอรองตา งๆ บางคร้ัง ถา โลกนําเสนอ ใหในทน่ี ีโ้ ลกคอื อารมณ
ทัง้ หลายทง้ั ปวงท่นี ําเสนอใหใ นทางตรงกันขามคุณจะเกดิ การดน้ิ รน ไมไหว ไมอ ยู ไมเ อาแลว
ก็หนไี ปจากจุดนเ้ี พื่อไปหาจุดทตี่ วั เองรูสึกยนิ ดพี อใจ แตภ าวะเหลา นั้นสักพกั หน่งึ มนั ก็ สลายหายไปตอ
หนาตอตาน่แี หละไมเ คยมีอะไรจรี งั ยั่งยนื เรากต็ ั้งกตกิ าใหม

ฉะน้ันชวี ิตภาวนา อยาไปตงั้ กฎกติกากบั อะไร มันตั้งไมไดห รอก มนั เปน ของมนั อยางนนั้
แหละ แตป รับเมอ่ื มกี ฎกติกาอะไร ก็ปรับตวั เองเขา หาวา จะอยูกบั มันอยา งไร ท่ไี ดรับการศึกษา
เรยี นรทู ดี่ ขี ้นึ พฒั นาข้นึ ท่ีจะใชชวี ติ ในแตล ะวนั ตน่ื ขึน้ มา สามารถรูจ ัก สาํ รวจชีวติ ดานใน เปน
ชีวิตดา นนอกเรา

หนา 5 / 7

ไมไดพูดถึง สํารวจเปนเราได
อะไร เราเสียอะไร เรามีปญหากับ
อะไร แตตื่นข้ึนมาใหสํารวจวาจิต
วิญญาณของเรา อยูที่ไหนไป อยูกับ
เรื่องอะไร กาํ ลังหลง อะไรบา ง กําลัง
จมอยูกับอะไร กําลังหมกมุนครุนคิด
อยูกับอะไรบาง กําลังเปนทุกขกับ
สภาวะ อะไรบางอยภู ายใน
อยากใหเ ราตน่ื ขนึ้ มา แตละวนั ๆน่ี ตืน่ ขึ้นมาเพอ่ื สํารวจชวี ิตดานใน ของเราใหมากกวาดาน
นอก ดานนอกเราก็ทําไปเพ่ือเลี้ยงชีวิตอยู มันไมใชเรื่องยุงยากอะไรหรอก ถาชีวิตดานใน ไมส่ังให
เกดิ โลภ โกรธ หลง มันไมสัง่ ทําใหเราทะยานอยากมากเกินไป สุขสบายไปตามมันมากเกินไป เรา
จะพบกับความสุขสบายงา ยๆเฉพาะหนา
ไมไ ดต อ งไปฟาดงวง ฟาดงา ฟาดฟน กับใครเทาไหร เอาพออยูได อยาไปวาด ใหมันดี ตามใจ
ตัวเองไมได ชีวิตดานในเปนชีวิตที่นาศึกษา เพราะเปนแรงผลักดันใหเกิด พฤติกรรมดานนอก แตทุก
คน ไมเคยมามอง ไมเคยกลับมาวก ท่ีจะมีศรัทธากับการเรียนรูตัวเอง เรียนรูและศึกษาตัวเอง ไมเคย
วกเขา มา
วันๆหนึ่ง เราลองมีศรัทธา ในการที่จะเรียนรูตัวเองดูสิ วามีอะไรบาง เพราะชีวิตของเรา
เปน ชวี ติ ทม่ี หศั จรรยมาก ชวี ติ ทกุ คนที่เกดิ มา เปน ชีวิตทมี่ ีความมหัศจรรย เพราะสามารถศึกษาได
ทง้ั ดานนอกและดานใน ไมเหมือนกับ ชีวิตสรรพสัตวท้ังหลาย ท่ีเกิดข้ึนมา ศึกษาดานในไมเปน มี
แตดานนอก เพ่ือจะใหชีวิตอยูแตละวัน เทาน้ันเอง แลวก็ถูกชีวิตดานใน และ อารมณดานใน
กระตนุ ปลุกเรา เขยาให ต่นื ทะยาน อยากไปตามมนั
ไมเคยมาดูเลยวา เบื้องหลังคืออะไร ทําไมตองทําอยางน้ัน ทําไมถึงเปนคนแบบน้ี ทําไมถึงมี
อารมณอยางน้ี ทําไมถงึ สนใจเรื่องน้ี แลว ทําไมไมสนใจเรอื่ งโนน ทําไมตองมีเง่ือนไข กับคนนี้ ไมมีกับ
คนนั้น ทําไมตองมีเงื่อนไข กับเวลา แบบน้ัน แบบนี้ดวย ลองดูสิ มันคืออะไร อะไรเปนคนบงการ
อะไร เปนคนจัดการใหเราเปนอยางน้ี ทั้งที่เราก็รูวา เปนทุกข ถาเราไมมีภาวะของจิต ที่พยายาม
จะศึกษา ตื่นขึ้นมาเพื่อศึกษาตนเอง ไมพยายามมองคนอ่ืน แตพยายามมองกาย มองจิตของ
ตวั เอง มองอารมณของรูปและนามอยูเ ร่อื ยๆ

หนา 6 / 7

เห็นพฤติกรรม ของรูปและ นาม ที่สงตอซึ่งกัน และกัน จากนามผลักดัน ใหเกิดรูป จากรูปผลักดัน
ใหเกิดนาม ที่เราใชคาํ วา ภายใน ภายนอกน่นั แหละ

ภายในก็จะเปน ในรูปของความคิดอารมณ ภายนอกก็จะเปนวัตถุท่ีธรรมชาติ เคาสรางสรรค
แลว เมือ่ ดดู ๆี แลว เราจะรสู ึกวา …ทกุ อยา งเราไมตอ งทาํ อะไร เลยเขามีความสมบรู ณ ในรูปแบบของเขา
อยูแลว แตเราน่ันแหละ ไมสมบูรณดวยตัวของเราเอง เพราะวามันมีความหลง อยูเบ้ืองหลังหลงไป
สําคัญมน่ั หมาย หลงไปยึดถือ

ฉะน้ันในแตละวัน เราใชชีวิตในการอะไร ถาเราหลงเม่ือไหร เราก็หลงท้ังภายในและ
ภายนอก เรียกวา หลงโลก

ถาเรารู เราก็จะรูได ท้ังภายใน และ ภายนอก
รูกระบวนการ ของโลกภายนอก และภายใน เม่ือเรา
ตื่นข้ึนมา เรามีศรัทธา ในการรู ศรัทธาในการหลง ใน
แตละวัน ลองตรวจสอบตนเอง ใหดีๆวาจิตวิญญาณ
ของเราเอง มนั ขวนขวาย เรื่องอะไร ถาขวนขวายเร่ือง
หลงๆไป ก็เหมือนสรรพสัตว ท้ังหลาย ที่เกิดมา แลว
ก็ตายฟรี เปนโมฆะ ไมมีอะไรดีๆเลยในชีวิต เหมือนจะ
ไดสิง่ ดๆี มากมาย ทางโลก แตไมไดเปนเร่ืองท่ีดี ทางนาม
ทางจิตวิญญาณ เราเลย ตองเวียนวาย ตายเกิดซํ้า แลว
ซ้ําเลา ทกุ ขแ ลว ทกุ ขเลา เกิดมาก่คี รงั้ กีค่ รงั้ กเ็ ปน อยางน้ี

เพราะโลก เปนของเขาอยางนี้ ไมเคยเปน
อยางอื่น เปนอยางที่มันเปน นอกจากเราจะฝกเจริญ
สตขิ ึ้นมา เจรญิ การระลึกรู ขึ้นมาใหมีศรัทธา ในการรู ในเบ้ืองตน เพราะถาเราเรียนรูอะไรแบบเรา
หลับตา เรียนรูไปมันก็ไมรูเรื่อง เหมือนเราใชชีวิตเดิมๆ เรียนรูไปดวยความหลง ยิ่งเรียนเทาไหรก็ย่ิง
หลงไปมากเทา นัน้ แหละ ในโลกของเรา เราเรยี นรดู วยการคิด ไมไ ดเ รียนรู ทจ่ี ะเรยี นรจู ากความคดิ
เราเรียนรดู วยความคดิ เขาใจดวยความคิด และสาํ คญั ม่นั หมายวา ฉนั รูแลว ดว ยการคิด
แตไ มเคยเรียนรู ความคดิ จรงิ ๆ ทัง้ ทคี่ วามคิด กค็ อื อารมณหนง่ึ ทมี่ นั คอยดักควบคมุ ควบคุมจิต
ใหว งิ่ ตามมันอยตู ลอดเวลา คอยใหจ ิตหลงไป อยูก บั มนั ตลอดเวลา ถาเราไมรจู กั ที่จะฝกรูจิตของ

หนา 7 / 7

เราเอง ใหห ัดกลบั มาบานบา ง กลับมาอยทู ีใ่ จ ใจที่มนั ไมต องคิดอะไร เพราะใจคิดไมเปน ท่คี ดิ คอื
อารมณ คอื สงั ขารทงั้ หมดเลย

ในแตล ะวันทต่ี ื่นขน้ึ มาลองดูซวิ าเราอยูฟ ากไหนมาก
เราลองรแู บบ ไมต อ งคดิ กบั คดิ แลวรู อยฟู ากไหน ใชเ วลาในแตละวนั ใชชวี ิตดานไหน
และอยามเี งื่อนไขกับ ธรรมชาติ ปรบั ตวั เอง ใหอยูก ับธรรมชาติ เหลาน้นั ใหได อยา สรางเง่ือนไขกับมนั
แลว ดสู ิวาเขาสรางเง่ือนไข ใหเ รายงั ไง อยา งเชน มันหนาว มันรอ น ธรรมชาติ ไดสรางเง่อื นไขใหเรา
เราก็หาวิธอี ยูกับเขาใหเปน ไมตองไปโวยวาย หรอื บางครั้งมีใครมาดาเรา และเราตอ งอยูในเหตกุ ารณ

Cr: ถอดเสยี ง หมอนก
Editor รชั
เรียบเรียง รัช
กลมุ สมั มาวาจา


Click to View FlipBook Version