The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดที่ 1) พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adisak ngum, 2019-12-19 10:32:11

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดที่ 1) พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดที่ 1) พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003)

ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้ (ชดุ ที่ 1) 14

ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ (ชุดที่ 1)

สาระการประกอบอาชพี
รายวชิ า พฒั นาอาชพี ให้มีความม่นั คง (อช31003)
เรอ่ื ง ศกั ยภาพธุรกิจ ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

โดย
นางสาวปรารถนา ชโี พธิ์

ครชู านาญการ

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอโนนสงู
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวดั นครราชสีมา

สานักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
สานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
กระทรวงศึกษาธิการ

ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ (ชุดที่ 1) 15 ก

คานา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ รายวชิ า พฒั นาอาชพี ให้มคี วามมั่นคง
(อช31003) เร่ือง ศักยภาพธุรกจิ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทาขึ้นเพ่ือเปน็ เครอ่ื งมอื ในการพัฒนา
การเรียนรู้ของผ้เู รยี นท่ไี มม่ ีเวลามาพบกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนไดศ้ ึกษาเรียนร้จู ากชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้
ทาแบบทดสอบก่อนศึกษาเรียนรู้ ผ้เู รียนศึกษาเรยี นรูด้ ้วยตนเองจากใบความรู้ และศึกษาเพ่ิมเติมจากสือ่ ต่างๆ
ทาใบงาน และทาแบบทดสอบหลังศกึ ษาเรียนรู้ ซึ่งผู้เรยี นสามารถวดั ความก้าวหนา้ การเรียนรู้ของตนเองได้
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิง่ วา่ ชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผเู้ รยี น และครผู ู้สอนท่ีนาไปใช้
ประกอบการเรยี นการสอนได้เปน็ อย่างดี

ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้ (ชุดที่ 1) 16

สารบญั หน้า

คานา 1
คาแนะนาการใชช้ ุดกจิ กรรมการเรียนรู้ 2
แบบทดสอบกอ่ นเรยี นชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ 4
ใบความรู้ 4
5
เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสาคัญและความจาเป็นของการพฒั นาอาชีพเพ่ือความมนั่ คง 7
เรื่องท่ี 2 ความจาเปน็ ของการวเิ คราะห์ศักยภาพธรุ กิจ 8
เรอ่ื งท่ี 3 การวิเคราะห์ตาแหนง่ ธรุ กจิ 9
เรอื่ งท่ี 4 การวเิ คราะห์ศักยภาพธุรกจิ บนเสน้ ทางของเวลา 10
ใบงานท่ี 1
แบบทดสอบหลังเรยี นชุดกิจกรรมการเรยี นรู้

ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ (ชุดท่ี 1) 1

คาแนะนาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการประกอบอาชพี รายวิชา พฒั นาอาชีพให้มีความมน่ั คง

เรือ่ ง ศักยภาพธุรกิจ
สาหรับนักศกึ ษาระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ทผ่ี เู้ รยี นจะได้ศกึ ษาตอ่ ไปนี้ เป็นชดุ กิจกรรมการเรยี นรูท้ ีผ่ เู้ รียนต้องศึกษา
คน้ คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการทาแบบทดสอบก่อนเรยี นชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ศกึ ษาเรียนร้เู พิม่ เติม
จากใบความรู้ และศึกษาเพ่ิมเตมิ จากสื่อตา่ งๆ ฝึกปฏบิ ตั ทิ าใบงานตามหวั ข้อท่กี าหนดไว้ และทาแบบทดสอบ
หลงั เรยี นรชู้ ดุ กจิ กรรมการเรียนรู้ เพ่อื ใหเ้ กดิ ประโยชน์สงู สุด ผเู้ รยี นควรปฏิบตั ติ ามขน้ั ตอนที่กาหนดไว้ในชุด
กจิ กรรมการเรยี นรตู้ ามลาดบั ดงั นี้

1. ผู้เรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียนชุดกิจกรรมการเรยี นรู้
2. ผู้เรยี นศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเองจากใบความรู้ และศึกษาเพ่มิ เติมจาก ห้องสมดุ ประชาชน กศน.
ตาบล แหลง่ เรยี นรู้ อินเทอร์เนต็ และส่ือตา่ ง ๆ

เร่อื งที่ 1 ความหมาย ความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาอาชีพเพื่อความม่นั คง
เร่อื งท่ี 2 ความจาเป็นของการวิเคราะหศ์ ักยภาพธรุ กจิ
เร่ืองท่ี 3 การวเิ คราะห์ตาแหน่งธุรกจิ
เร่อื งท่ี 4 การวิเคราะห์ศักยภาพธรุ กิจบนเส้นทางของเวลา
3. ผู้เรยี นฝกึ ปฏิบัติทาใบงาน
4. ผเู้ รียนทาแบบทดสอบหลังเรียนชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ท่ี 1) 2

แบบทดสอบกอ่ นเรยี นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ วิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
เร่ือง ศกั ยภาพธุรกจิ สาหรับนกั ศึกษาระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

คาชี้แจง ข้อสอบเป็นแบบปรนยั เลือกตอบมีทั้งหมด 10 ข้อ
ให้ผเู้ รยี นเลอื กคาตอบท่ถี ูกต้องทสี่ ุดเพียงคาตอบเดยี วและทาเครื่องหมาย
(X) ลงในกระดาษคาตอบ

จงบอกคาตอบทีถ่ ูกต้องทส่ี ดุ ในแต่ละข้อ จากคาถามตอ่ ไปน้ี

1. ข้อใดเป็นความหมายของการพฒั นาอาชีพในสถานประกอบการ

ก. เซเว่น อีเลฟเว่น ลดความเสย่ี งในการดาเนนิ ธุรกจิ โดยไม่ขยายสินคา้

ข. เซเว่น อีเลฟเวน่ พฒั นาสง่ิ แวดลอ้ มภายในและภายนอกใหด้ ดู นี า่ อยู่

ค. เซเว่น อีเลฟเว่น ลดอัตรากาลงั ผลติ สนิ ค้าลงเน่อื งจากเศรษฐกจิ ตกต่า

ง. เซเว่น อเี ลฟเว่น พัฒนาสินคา้ ตรงกับความต้องการของลกู ค้าอยตู่ ลอดเวลา

2. ขอ้ ใดเปน็ ความสาคญั และความจาเปน็ ของการพฒั นาอาชพี ใหม้ ีความมน่ั คง

ก. โลตสั มกี ารประชาสมั พนั ธ์น้อยลง เพราะสนิ คา้ ทุกอยา่ งตดิ ตลาดอย่แู ล้ว

ข. โลตสั มกี ารปรับราคาสนิ ค้าขน้ึ เน่อื งจากประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ค. โลตัส มกี ารนานวัตกรรมและเทคโนโลยเี ขา้ มาใช้ในกระบวนการผลิตให้สินค้ามคี ุณภาพขึ้น

ง. โลตัส มกี ารลดส่วนแบง่ การตลอดนอ้ ยลง เพราะต้องคานึงถึงคุณค่าของสนิ ค้าและราคาไม่สงู เกนิ ไป

3. ขอ้ ใดมีลักษณะการวิเคราะห์คล้ายกับการวเิ คราะห์ศกั ยภาพธรุ กจิ

ก. การวิเคราะห์ขอ้ มลู ทางสถิติ

ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ค. การวิเคราะหค์ ุณภาพการศึกษา

ง. การวเิ คราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟงั ก์ชนั

4. เหตผุ ลข้อใดผูป้ ระกอบอาชีพ จงึ ตอ้ งทาการวเิ คราะหศ์ ักยภาพธุรกจิ ก่อนดาเนินการ

ก. เพื่อลดการว่างงานของบุคลากร

ข. เพอ่ื สรา้ งภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กร

ค. เพื่อลดความเลย่ี งในการดาเนินธรุ กจิ

ง. เพ่ือความก้าวหนา้ ในอาชีพของบุคลากร

5. หากต้องการเปดิ รา้ นขายส้มตาสาขาท่ี 2 จะต้องดาเนินการตามชัน้ ตอนใดจงึ จะเหมะสมท่ีสดุ

ก. จดั หาทาเลทตี่ ัง้ เตรยี มวัสดอุ ุปกรณ์ ศึกษาเมนูใหม่ ๆ เปิดบริการลูกค้า

ข. จัดหาทาเลทต่ี งั้ เปดิ บริการลูกคา้ เตรียมวสั ดุอปุ กรณ์ ศึกษาเมนูใหม่ ๆ

ค. จดั หาทาเลทต่ี ั้ง ศึกษากลุ่มเปา้ หมายของลกู ค้า เตรยี มวสั ดอุ ุปกรณ์ใหม่ ๆ

ง. จัดหาทาเลท่ตี ัง้ เตรยี มวสั ดุอุปกรณ์ บริการรบั – ส่งลกู ค้า จัดเตรียมเมนใู หม่ ๆ

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ที่ 1) 3

6. เพราะเหตุใดกลุ่มผซู้ ื้อจึงเป็นปัจจัยหน่ึงทผ่ี ู้ประกอบการให้ความสาคญั มาก
ก. เพราะเปน็ ปจั จัยภายในท่ีสามารถควบคุมได้
ข. เพราะเปน็ ปจั จยั ภายนอกทส่ี ามารถควบคมุ ได้
ค. เพราะเป็นปัจจยั ภายในทีไ่ มส่ ามารถควบคมุ ได้
ง. เพราะเป็นปจั จยั ภายนอกที่ไมส่ ามารถควบคุมได้

7. การดาเนินธรุ กิจในระยะใด ที่ต้องประชาสัมพนั ธ์ หาเอกลักษณใ์ นตัวสินค้า มบี รกิ ารหลงั การขายเพือ่ ให้
ลกู คา้ เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ก. ระยะเริ่มต้น
ข. ระยะทรงตัว
ค. ระยะสร้างตัว
ง. ระยะตกต่าหรือสูงข้นึ
8. การดาเนินธุรกจิ ในระยะใด ที่สว่ นแบ่งการตลาดเกิดความอม่ิ ตัวซ่ึงผูป้ ระกอบการจะต้องรักษาคุณภาพของ
สนิ คา้ ไม่ให้ตกตา่ ไปกว่าเดิม
ก. ระยะเร่มิ ตน้
ข. ระยะทรงตัว
ค. ระยะสรา้ งตัว
ง. ระยะตกต่าหรือสงู ขึ้น
9. ในการวางแผนปลกู มะนาวเป็นอาชพี ควรจะวเิ คราะห์ศักยภาพในด้านใด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
ข. ทรพั ยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ศิลปะ วฒั นธรรม
ค. ทรพั ยากรธรรมชาติ ภมู ปิ ระเทศ ศลิ ปะ วัฒนธรรม
ง. ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ประเพณแี ละวิถชี วี ติ
10. จังหวัดพระนครศรอี ยุธยามีการประกอบอาชพี ทามดี อรัญญกิ เปน็ เพราะมีศกั ยภาพในดา้ นใด
ก. ภูมิประเทศ
ข. ทรัพยากรมนุษย์
ค. ศิลปะ วัฒนธรรม
ง. ทรัพยากรธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดท่ี 1) 4

ใบความรู้

เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสาคญั และความจาเป็นของการพฒั นาอาชีพเพื่อความมน่ั คง

ความหมาย ความสาคญั และความจาเป็นของการพฒั นาอาชพี
การพฒั นาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชพี ที่มกี ารพัฒนาสนิ ค้าหรอื ผลติ ภณั ฑ์ให้ตรงกบั ความ

ต้องการของลกู ค้าอยูต่ ลอดเวลา โดยมสี ่วนครองตลาดได้ตามความต้องการของผู้ผลิต แสดงถึงความม่นั คง
ในอาชพี

ความมั่นคง หมายถงึ การเกิดความแน่นและทนทานไม่กลับ เป็นอื่น
ความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมวี ิสัยทัศนก์ วา้ งไกล เพ่ือพจิ ารณาแนวโน้มของตลาด ความต้องการของ
ผบู้ รโิ ภคเข้าสูก่ ารแข่งขนั ในตลาดให้ได้ จึงจาเปน็ ต้องมีการพฒั นาอาชีพ ซึ่งถือวา่ ลกู คา้ มีความสาคญั ดังนัน้
การพัฒนาอาชีพจงึ มคี วามสาคญั และความจาเป็น ดังนี้

1. เพือ่ ให้มสี ินคา้ ทดี่ ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
2. เพื่อใหผ้ ู้ผลติ ได้มีการคดิ คน้ ผลิตภัณฑห์ รือสนิ ค้าได้ตลอดเวลา
3. มีการนานวตั กรรมและเทคโนโลยเี ขา้ มาใชใ้ นกระบวนการผลิต เพอื่ ให้สนิ คา้ มีคณุ ภาพยิ่งข้ึน
4. ทาให้เศรษฐกจิ ชุมชนและของประเทศดขี ึน้
ขอ้ ควรพจิ ารณาในการพฒั นาอาชพี
ในการพฒั นาอาชีพจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับผ้อู ่ืนได้ ข้นึ อย่กู ับสง่ิ ต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบอาชพี ซงึ่ อาจจะเป็นเจา้ ของธุรกิจ ผู้จัดการ ทีมงาน จะต้องมีความร้เู กยี่ วกับการพฒั นา
อาชีพนน้ั ๆ รวมถึงทกั ษะในอาชีพและประสบการณท์ ี่เปน็ ประโยชนต์ อ่ การพฒั นาอาชีพของตน นอกจากน้ี
ยังเปน็ ผรู้ กั ความก้าวหนา้ ไม่หยุดยง่ิ กา้ วทันกระแสโลก กล้าคิด กล้าทา ทนั สมยั มองโลกในแง่ดี
2. ปจั จัยการผลติ ไดแ้ ก่ เงินทุน วัตถดุ ิบ แรงงาน สถานที่ ย่อมต้องพัฒนาให้มีคณุ ภาพมากกว่าเดมิ
แตกต่างและโดดเด่นไปจากคู่แขง่ อ่ืน ๆ ในตลาดขณะนนั้
3. โอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น มตี ลาดรองรบั นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมท่ีจะทาให้ธุรกจิ
เจริญก้าวหนา้
4. ผลกระทบตอ่ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ต้องคานงึ ถึงผลดีกบั ทกุ ฝ่าย

ชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ที่ 1) 5

เรอื่ งที่ 2 ความจาเป็นของการวเิ คราะห์ศักยภาพธุรกจิ

ศกั ยภาพของธรุ กิจ หมายถงึ ธรุ กิจที่ทกุ บุคคลท่ีมีความสามารถพัฒนาสนิ ค้านน้ั ๆ ใหอ้ ยใู่ นตลาด
ไดอ้ ย่างม่ันคง ความจาเปน็ ที่จะต้องวิเคราะห์ศกั ยภาพของธรุ กจิ

1. ทาใหส้ ามารถขยายตลาดไดก้ วา้ งขวางกวา่ เดิม
2. ทาให้ลดความเส่ียงในการดาเนนิ ธรุ กิจ
3. มแี นวทางในการดาเนนิ งานอยา่ งรอบคอบ ปลอดภยั จากการขาดทุน
4. เป็นการส่อื สารเก่ียวกับทิศทางของธุรกิจให้แกผ่ ้เู กย่ี วข้องหรือองคก์ รท่ีสนับสนุนเงนิ ให้ทราบ
เพอื่ ให้เกดิ ความมนั่ ใจ
5. ในการขยายธุรกจิ มีความเป็นไปได้
ความคดิ รวบยอด
องคป์ ระกอบท่ีมคี วามสมั พนั ธ์กับความมั่นคงของอาชีพ จะตอ้ งมีความตรงกนั กบั ปจั จัยท่ีส่งผลต่อ
ศกั ยภาพในอาชีพ หากมีองค์ประกอบที่ไม่ตรง จาเป็นทจี่ ะต้องจดั การให้ตรงกันหรือสัมพันธ์กนั ก็จะทาให้
ศักยภาพของอาชีพสงู ข้ึนศักยภาพของอาชีพสามารถบอกเปน็ ตวั เลขและอธิบายสภาพที่ปรากฏไดจ้ ะทาให้
เรามองเหน็ ขอ้ บกพร่องและสามารถแก้ไขข้อบกพรอ่ งพัฒนาอาชพี ส่คู วามม่นั คงได้
ความหมายของศกั ยภาพในอาชพี
ศกั ยภาพในอาชพี หมายถึง ภาวะแฝงหรืออานาจแฝงที่มีอยใู่ นปัจจยั ดาเนนิ การอาชีพ ไดแ้ ก่
ทนุ บคุ ลากร วัสดอุ ปุ กรณ์ และระบบการจัดการนามาจดั การให้ตรงกบั องค์ประกอบความมน่ั คงในอาชพี
จะสามารถทาให้อาชีพมั่นคงและปรากฏให้ประจักษ์ได้
ลักษณะโครงสรา้ งของศักยภาพในอาชีพ
โครงสรา้ งของศกั ยภาพในอาชพี เป็นความสัมพนั ธร์ ะหว่างการจัดปัจจยั ดาเนินการของอาชพี
กบั องคป์ ระกอบของการพัฒนาอาชีพให้มนั่ คง มลี ักษณะโครงสรา้ งของความสัมพนั ธ์ ดังนี้
1. ปจั จัยนาเขา้ เพื่อการขยายอาชีพในแตล่ ะปัจจยั จะมตี ัวแปรรว่ ม ไดแ้ ก่

1.1 ทนุ
(1) เงนิ ทนุ
(2) ที่ดิน/อาคารสถานท่ี
(3) ทนุ ทางปัญญา
- การสร้างความสัมพนั ธก์ ับลกู คา้
- องค์ความรทู้ ่ีสรา้ งข้นึ
- ภาพลักษณ์ของผลผลิตและสถานประกอบการที่จะสร้างความพอใจกบั ลกู ค้า

1.2 บุคลากร
(1) หุน้ สว่ น
(2) แรงงาน

1.3 วัสดุอุปกรณ์
(1) วตั ถุดิบ
(2) อุปกรณ์เครือ่ งมือ

ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดที่ 1) 6

1.4 การจัดการ

(1) การจดั การการผลติ

(2) การจดั การการตลาด

2. การจัดองค์ประกอบพัฒนาอาชีพ มปี ัจจยั และตวั แปร ได้แก่

2.1 องค์ประกอบด้านการจดั การลดความเสย่ี งผลผลิต

(1) ความหลากหลายทางชีวภาพ

(2) การเพม่ิ ผลผลิต

(3) การจดั การหมนุ เวยี นเปล่ียนรปู

(4) การจดั การรายไดใ้ หเ้ วยี นกลับมาสูก่ ารขยายอาชีพ

2.2 ข้อตกลง/มาตรฐานพัฒนาอาชพี

(1) คุณภาพผลผลติ

(2) การลดตน้ ทนุ

(3) การสง่ มอบ

(4) ความปลอดภัย

3. ศกั ยภาพการขยายอาชพี เปน็ ตวั เลขบง่ ชีค้ วามตรงกนั หรือความสมั พนั ธร์ ะหว่างปัจจัยนาเข้า กับ

การจัดองคป์ ระกอบพฒั นาอาชพี ไดแ้ ก่

3.1 ประสทิ ธภิ าพรวมของการดาเนนิ การขยายอาชีพ ซ่ึงเป็นตัวเลขผันแปร

ระหวา่ ง -1 ถึง 1 โดยมีเกณฑ์การประเมนิ ดังนี้

ต่ากว่า 0.5 = การขยายอาชีพ มีศักยภาพต่าตอ้ งแก้ไข

สูงกวา่ 0.5 – 0.75 = การขยายอาชพี มีศักยภาพ

สงู กว่า 0.75 = การขยายอาชีพมีศักยภาพสูง

3.2 ประสทิ ธภิ าพแตล่ ะปจั จยั ต้องมคี ่า 0.5 ขึ้นไปถึงจะยอมรับได้ แต่ถา้ หากต่ากว่า

กค็ วรดาเนนิ การแก้ไขพัฒนา

ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ (ชดุ ที่ 1) 7

เรือ่ งที่ 3 การวิเคราะหต์ าแหนง่ ธรุ กจิ

การเขา้ สู่อาชพี เม่ือดาเนินธรุ กิจไปจนประสบผลสาเรจ็ มกั จะถกู จับตามองทาตามกนั มาก ส่วนแบ่ง
การตลาดจงึ มีขนาดเล็กลงโดยลาดบั จนถึงวนั หนง่ึ จะเกิดวิกฤติจงึ มีความจาเปน็ ทีจ่ ะต้องพฒั นาหรอื ขยาย
ขอบข่ายอาชีพออกไปหรอื เรยี นรทู้ าในสงิ่ ทคี่ นอนื่ ทาไม่ได้ เพ่อื ให้อยู่ได้อย่างมนั่ คงยั่งยนื การพัฒนาหรือขยาย
อาชีพ จะต้องวิเคราะห์และประเมนิ ศักยภาพของธุรกจิ ว่าอยูใ่ นตาแหน่งธรุ กจิ ระดับใด ดังน้ี

1. ระยะเริ่มตน้ เป็นระยะเร่ิมตน้ ของการทาธุรกจิ จึงต้องมีการพฒั นาให้ธุรกจิ อยู่ได้ เป็นระยะที่
ผูป้ ระกอบการจะต้องประชาสมั พันธส์ ินคา้ และบรกิ ารให้ลูกคา้ รู้จกั

ระยะนี้อยู่ในตาแหนง่ ธรุ กจิ ที่ผู้บริโภคยังไม่รจู้ กั เมื่อเริม่ ธุรกจิ หรือประดิษฐส์ นิ ค้าใหม่ ๆ ส่วนประกอบ
หลกั ท่จี ะช่วยทาใหธ้ ุรกิจมีชื่อเสี่ยงขน้ึ ควรพจิ ารณาคาถามจากสงิ่ เหลา่ น้ี คอื สนิ ค้ามคี วามจาเพาะโดดเด่น
หรือไม่ ถา้ มคี ืออะไร สามารถพิสจู น์ไดห้ รอื ไม่ หรือสนิ ค้าของทา่ นเหนอื คแู่ ข่งอย่างไร

2. ระยะสร้างตัว เปน็ ระยะทธี่ ุรกิจเตบิ โตมาด้วยดี มกั จะมีคนจับตามองพร้อมคาถาม
ระยะนี้อยใู่ นตาแหนง่ ธรุ กิจท่ีต้องเนน้ หนกั ในการเจาะตลาด เป็นระยะทีส่ มควรเนน้ หนักในเร่อื งของ
ประชาสัมพนั ธ์ ดว้ ยเหตผุ ล คือ เพ่ือใหส้ นิ คา้ เปน็ ท่รี ้จู ักของตลาด เพอ่ื เพิ่มปริมาณสว่ นแบง่ ของตลาดใหไ้ ดม้ าก
ทีส่ ุด ต้องคานึงถงึ คุณค่าของสินคา้ และราคาไม่สงู เกนิ จาเป็น พยายามหาคุณค่าพเิ ศษในตัวสนิ คา้ และสร้าง
ความเข้าใจให้ตลาดรบั รโู้ ดยเร็วส่งเสรมิ บริการหลงั การขาย ใหเ้ ปน็ ทพ่ี ึงพอใจของลูกคา้
3. ระยะทรงตวั เป็นระยะที่ธรุ กจิ อยู่นิง่ ไมม่ ีการขยายตลาด ไม่มีการพัฒนา สบื เน่ืองมาจากระยะที่ 3
ท่ีมีผูป้ ระกอบการอน่ื ๆ ทาตาม จงึ ทาใหม้ สี ว่ นแบ่งของตลาด
ระยะนี้อย่ใู นตาแหนง่ ที่สินค้าเข้าสูต่ ลาดและสรา้ งฐานผูบ้ ริโภค เป็นระยะท่สี ว่ นแบ่งการตลาดเกดิ
ความอิ่มตัว ควรพิจารณาในเรือ่ งตอ่ ไปนี้ คือ รักษาคุณภาพของสนิ ค้าใหเ้ สมอต้นเสมอปลายไมต่ กตา่ กวา่ เดิม
ต้องกระตนุ้ ใหต้ ลาดจดจาสินคา้ ของเราในแง่บวกอย่างต่อเน่อื ง ไม่มพี ฤตกิ รรมฉวยโอกาสเมอื่ สินคา้ ทรงตวั อยู่
ในตลาด
4. ระยะตกต่าหรอื สูงขน้ึ เปน็ ระยะท่ีถา้ ไม่มีการพฒั นาธุรกิจกจ็ ะอยู่ในขาลง ถ้ามีการพัฒนาธรุ กิจจาก
ระยะทรงตัวกจ็ ะทาใหธ้ รุ กิจอย่ใู นขาขน้ึ
ระยะนี้อยใู่ นตาแหน่งที่ธรุ กิจตดิ ตลาด สร้างรายไดเ้ ปน็ กอบเป็นกา หรอื เกดิ ความตกต่าทางการตลาด
หากตกต่าควรปรบั แผนกลยุทธ์ท้งั กระบวนการผลิตและการตลาด กาหนดนโยบายขององคก์ รใหส้ อดคล้อง
สร้างความเชือ่ ถือในธุรกจิ อยา่ งสงู สดุ พยายามพสิ จู น์ความมีคณุ ธรรมในตวั สนิ ค้าท่ีต้องสามารถนาไปช่วยใช้ใน
การโฆษณาให้ได้

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (ชุดท่ี 1) 8

เรอ่ื งท่ี 4 การวิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา

เสน้ ทางของเวลา หมายถงึ วงจรของการประกอบอาชีพ ธุรกจิ สินค้าหรอื บริการในชว่ งระยะเวลาหนึ่ง
ของการดาเนนิ การ

การวเิ คราะห์ศักยภาพบนเสน้ ทางของเวลา คือ การแยกแยะกระบวนการทางธรุ กิจ หรือการ
ดาเนนิ การด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ โดยแบง่ ตามช่วงระยะเวลาดาเนนิ กิจกรรม และมีเป้าหมาย คือ
ผลการประกอบการในชว่ งเวลาน้ัน เมอ่ื เปรียบเทียบช่วงก่อนหน้านี้ จัดอยู่ประเภทขาข้ึนหรือขาลงใน
ตาแหน่งธุรกิจ

การวเิ คราะห์ศกั ยภาพบนเสน้ ทางของเวลา ให้มองเห็นความกา้ วหนา้ ความสาเรจ็ ในแต่ละภารกิจ
ดว้ ยการกาหนดกิจกรรมพร้อมกากบั เวลาทีต่ ้องใช้จรงิ เขียนเปน็ ผงั การไหลของงานใช้เฝา้ ระวงั การดาเนินงาน
การจดั ทาผังการไหลของงานในแต่ละภารกิจ ให้กาหนดดงั น้ี

1. กาหนดงาน/อาชีพออกเป็นเรอื่ งสาคัญ
2. นากิจกรรมออกมาจดั ลาดับข้นั ตอนก่อนหลัง
3. นาลักษณะบง่ ชค้ี วามสาเร็จออกมากาหนดเป็นผลการดาเนนิ งาน
การดาเนนิ ธรุ กจิ หรอื ประกอบอาชพี ใด ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จน้นั ขน้ึ อยกู่ ับการวเิ คราะหศ์ ักยภาพด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเกยี่ วข้องกบั กลมุ่ อาชพี อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ ดังนี้
กลมุ่ อาชีพ 5 กลุม่ ดงั น้ี
1. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ศักยภาพที่ต้องวิเคราะห์ ไดแ้ ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ทรัพยากรมนษุ ย์
2. กล่มุ อาชีพอตุ สาหกรรม ศักยภาพทต่ี ้องวเิ คราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องอยู่ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบ ลกั ษณะภมู ิประเทศ เพื่อสะดวกในการขนส่ง ถา้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวต้องคานงึ ถึงสภาพภูมิอากาศ
ศลิ ปะ วฒั นธรรม ประเพณี และวิถชี ีวติ
3. กลมุ่ อาชีพพาณชิ ยกรรม ศักยภาพทต่ี ้องวิเคราะห์ ได้แก่ ทรพั ยากรธรรมชาติ ลกั ษณะภมู ิอากาศ
ลกั ษณะภมู ิประเทศ และทาเลท่ตี ้ัง
4. กลมุ่ อาชพี ความคดิ สรา้ งสรรค์ ศักยภาพทจี่ าเปน็ มาก ได้แก่ ศักยภาพของทรพั ยากรมนษุ ยท์ ต่ี ้องใช้
ความคิดสรา้ งสรรคผ์ ลติ งานใหม่ ๆ
5. กลุ่มอาชีพอานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ศักยภาพท่ีต้องวเิ คราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ลกั ษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ศิลปะ วฒั นธรรม ประเพณี และวถิ ีชีวติ และทรพั ยากรมนุษย์

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ท่ี 1) 9

ใบงานที่ 1

1. ให้ผเู้ รยี นบอกถึงความจาเป็นที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกจิ ว่ามอี ะไรบา้ ง
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ให้ผูเ้ รยี นวเิ คราะห์ตวั เองว่าเหมาะสมกบั กลุ่มอาชีพอะไร เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
3. ให้ผเู้ รยี นวเิ คราะหต์ นเองว่าอาชพี ของตนเองอยู่ในตาแหนง่ ธรุ กิจระยะใด เพราะเหตใุ ด
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ท่ี 1) 10

แบบทดสอบหลงั เรยี นชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่ สาระการประกอบอาชพี วิชา พัฒนาอาชพี ให้มีความม่นั คง
เร่อื ง ศักยภาพธุรกิจ สาหรบั นกั ศกึ ษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

คาชี้แจง ขอ้ สอบเป็นแบบปรนยั เลือกตอบมีทั้งหมด 10 ขอ้
ให้ผู้เรยี นเลอื กคาตอบท่ีถูกต้องที่สดุ เพียงคาตอบเดยี วและทาเครอ่ื งหมาย
(X) ลงในกระดาษคาตอบ

จงบอกคาตอบทถี่ ูกต้องทีส่ ุดในแต่ละข้อ จากคาถามต่อไปน้ี

1. ข้อใดเปน็ ความหมายของการพฒั นาอาชีพในสถานประกอบการ

ก. เซเวน่ อีเลฟเวน่ ลดความเส่ยี งในการดาเนินธุรกิจโดยไม่ขยายสนิ ค้า

ข. เซเว่น อีเลฟเว่น พฒั นาสิ่งแวดลอ้ มภายในและภายนอกให้ดดู นี า่ อยู่

ค. เซเวน่ อเี ลฟเวน่ ลดอตั รากาลงั ผลติ สนิ ค้าลงเน่อื งจากเศรษฐกิจตกตา่

ง. เซเวน่ อเี ลฟเวน่ พัฒนาสนิ ค้าตรงกับความต้องการของลูกคา้ อย่ตู ลอดเวลา

2. ขอ้ ใดเปน็ ความสาคัญและความจาเป็นของการพฒั นาอาชีพให้มีความมัน่ คง

ก. โลตสั มกี ารประชาสัมพันธ์นอ้ ยลง เพราะสินคา้ ทุกอยา่ งติดตลาดอยู่แลว้

ข. โลตสั มกี ารปรับราคาสินค้าขึ้น เน่อื งจากประสบปัญหาทางดา้ นเศรษฐกิจ

ค. โลตัส มกี ารนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขา้ มาใช้ในกระบวนการผลติ ใหส้ ินค้ามคี ุณภาพขึน้

ง. โลตัส มกี ารลดส่วนแบ่งการตลอดน้อยลง เพราะตอ้ งคานงึ ถงึ คุณค่าของสนิ คา้ และราคาไมส่ งู เกนิ ไป

3. ข้อใดมีลักษณะการวเิ คราะห์คลา้ ยกับการวเิ คราะห์ศกั ยภาพธุรกจิ

ก. การวเิ คราะห์ขอ้ มลู ทางสถิติ

ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ค. การวเิ คราะห์คุณภาพการศึกษา

ง. การวิเคราะหค์ วามสัมพนั ธ์เชิงฟงั ก์ชัน

4. เหตผุ ลขอ้ ใดผู้ประกอบอาชีพ จึงตอ้ งทาการวิเคราะหศ์ ักยภาพธุรกิจก่อนดาเนนิ การ

ก. เพื่อลดการวา่ งงานของบุคลากร

ข. เพ่อื สร้างภาพลกั ษณ์ทด่ี ีขององค์กร

ค. เพอื่ ลดความเลี่ยงในการดาเนนิ ธรุ กจิ

ง. เพอื่ ความกา้ วหน้าในอาชีพของบุคลากร

5. หากต้องการเปดิ รา้ นขายสม้ ตาสาขาที่ 2 จะต้องดาเนินการตามชน้ั ตอนใดจึงจะเหมะสมท่ีสดุ

ก. จดั หาทาเลทตี่ ง้ั เตรียมวสั ดอุ ุปกรณ์ ศึกษาเมนูใหม่ ๆ เปดิ บริการลกู ค้า

ข. จดั หาทาเลทีต่ ั้ง เปดิ บริการลูกค้า เตรยี มวัสดอุ ปุ กรณ์ ศึกษาเมนูใหม่ ๆ

ค. จัดหาทาเลทต่ี ัง้ ศึกษากลมุ่ เป้าหมายของลูกคา้ เตรียมวัสดุอปุ กรณใ์ หม่ ๆ

ง. จัดหาทาเลท่ตี ัง้ เตรยี มวสั ดุอปุ กรณ์ บริการรับ – ส่งลกู ค้า จัดเตรยี มเมนูใหม่ ๆ

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ (ชดุ ที่ 1) 11

6. เพราะเหตใุ ดกลมุ่ ผ้ซู ื้อจึงเป็นปจั จยั หนงึ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการใหค้ วามสาคัญมาก
ก. เพราะเปน็ ปัจจัยภายในทสี่ ามารถควบคุมได้
ข. เพราะเป็นปัจจัยภายนอกทส่ี ามารถควบคมุ ได้
ค. เพราะเปน็ ปัจจัยภายในที่ไมส่ ามารถควบคมุ ได้
ง. เพราะเป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้

7. การดาเนนิ ธุรกจิ ในระยะใด ทตี่ ้องประชาสัมพันธ์ หาเอกลักษณใ์ นตวั สินค้า มีบรกิ ารหลงั การขายเพ่ือให้
ลูกค้าเกิดความพงึ พอใจมากที่สดุ

ก. ระยะเร่มิ ต้น
ข. ระยะทรงตัว
ค. ระยะสร้างตัว
ง. ระยะตกต่าหรือสูงขึ้น
8. การดาเนินธรุ กิจในระยะใด ทสี่ ่วนแบ่งการตลาดเกิดความอิ่มตวั ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องรกั ษาคุณภาพของ
สินค้าไม่ให้ตกตา่ ไปกวา่ เดิม
ก. ระยะเริม่ ตน้
ข. ระยะทรงตวั
ค. ระยะสร้างตวั
ง. ระยะตกต่าหรือสูงขน้ึ
9. ในการวางแผนปลกู มะนาวเป็นอาชพี ควรจะวเิ คราะห์ศักยภาพในด้านใด
ก. ทรพั ยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
ข. ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ศิลปะ วฒั นธรรม
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมปิ ระเทศ ศลิ ปะ วฒั นธรรม
ง. ทรพั ยากรธรรมชาติ ภมู ปิ ระเทศ ประเพณแี ละวถิ ีชีวติ
10. จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยามีการประกอบอาชพี ทามีดอรญั ญิก เปน็ เพราะมีศักยภาพในดา้ นใด
ก. ภมู ปิ ระเทศ
ข. ทรพั ยากรมนุษย์
ค. ศิลปะ วัฒนธรรม
ง. ทรพั ยากรธรรมชาติ

ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้ (ชดุ ที่ 1) 12

เอกสารอา้ งองิ

สานักงาน กศน. 2559. สรุปเนอื้ หารายวิชาพัฒนาอาชพี ให้มีความมน่ั คง. สานักงานปลดั กระทรวง. กรุงเทพฯ.
สานกั งาน กศน. 2560. หนังสอื เรยี นรายวชิ าพัฒนาอาชีพให้มีความมนั่ คง. สานกั งานปลดั กระทรวง.

กรงุ เทพฯ.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชุดท่ี 1) 13

คณะผูจ้ ดั ทำ

ท่ีปรกึ ษำ ผอ.กศน.อาเภอโนนสูง
นางวไิ ลลกั ษณ์ โรจนาศรีรตั น์
ครู กศน.ตาบลโนนสงู
ผู้ให้ขอ้ มลู ครู กศน.ตาบลใหม่
นางสาวศวิ พร เพ็ชรนิล ครู กศน.ตาบลโตนด
นายวสนั ต์ เจโคกกรวด ครู กศน.ตาบลบิง
นางสาววารุณี ยวงกลาง ครู กศน.ตาบลดอนชมพู
นางกมลพชั ร หนานโพธ์ิ ครู กศน.ตาบลธารปราสาท
นายวชิ ติ ชูชวี า ครู กศน.ตาบลหลมุ ข้าว
นางสาวศิรวิ รรณ หรภมู ิ ครู กศน.ตาบลมะคา่
นายเจษฎาภัทร ชุ่มกลาง ครู กศน.ตาบลพลสงคราม
นายชยั ภทั ร งมึ กระโทก ครู กศน.ตาบลจันอัด
นางชิดชนก เลิศวิชยั ครู กศน.ตาบลขามเฒา่
นางสาวภาติยา อารี ครู กศน.ตาบลดา่ นคล้า
นางประไพ ปิยสันท์ ครู กศน.ตาบลลาคอหงษ์
นางสาวนฐั พร พยัคฆพงษ์ ครู กศน.ตาบลเมืองปราสาท
นางประสงค์ ปล่งั กลาง ครู กศน.ตาบลดอนหวาย
นางสาวเสาวนีย์ พลกลาง ครู กศน.ตาบลลามูล
นายธนภทั ร นาวา ครู ศรช.ตาบลโนนสูง
นางสาวอรอนิ ท์ุ สขุ มิน ครูผสู้ อนคนพกิ าร
นางฐติ ยิ าพรรณ ชานาญโชติศิริ ครผู ู้สอนคนพกิ าร
นางสาวสุธนี คชาศิรสิ กลุ ครู ศรช.ตาบลหลุมขา้ ว
นางสาวณภิ า จันทร์รัตนประภา
นางสาวจฑุ ารตั น์ บญุ มามอญ ครชู านาญการ

ผูร้ ำ่ ง/ผเู้ รยี บเรียง/ผพู้ ิมพ์
นางสาวปรารถนา ชีโพธ์ิ


Click to View FlipBook Version