The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadzilmustafa, 2019-12-25 21:54:24

JAWATANKUASA INDUK HEM 2020 terkini

JAWATANKUASA INDUK HEM 2020 terkini

2020PENGURUSAN HEM

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap
prestasi murid khususnya aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka
selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Atas dasar inilah, matlamat dan
objektif pengurusan HEM bertunjangkan kepada kebajikan, keselamatan dan
akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti
sehingga mampu memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara.
Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada
bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan
komitmen murid-muridnya. Oleh itu, pihak sekolah telah merancang dan
melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Unit HEM untuk
memastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua
guru dan murid mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid
berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan,
berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritis, memupuk potensi dan kebolehan
diri ke tahap maksimum serta menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF

1. Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal
Murid.

2. Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu
kecemerlangan di peringkat sekolah.

3. Menyediakan dan memupuk murid bersahsiah dan berketrampilan.

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

VISI, MISI & PIAGAM PELANGGAN

MISI

Unit Hal Ehwal Murid SK Kg Kerilla komited untuk menjadikan Jawatankuasa Hal
Ehwal Murid sebagai badan pengurusan yang berkualiti di PPD Machang pada
tahun 2020.

VISI

Membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang mantap dan seimbang
melalui peningkatan kecemerlangan sahsiah murid ke arah mencapai hasrat
pendidikan berkualiti untuk semua.

PIAGAM PELANGGAN

Unit HEM SK Kg Kerilla dengan penuh kesedaran dan dedikasi akan memastikan
bahawa semua murid akan:

Murid didahulukan, sahsiah diutamakan
Berperibadi mulia, bijaksana dan berkebolehan dalam bidang jasmani,
emosi, rohani dan intelek.
Memberi kasih sayang seadilnya kepada semua murid dengan
mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelajar.
Menjalin hubungan mesra dengan pelanggan terutamanya ibu bapa
Memupuk permuafakatan dengan masyarakat setempat dengan mengambil
kira pelbagai budaya dan agama
Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pihak yang
berurusan dengan sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Matlamat Strategik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid dalam membantu SK Kg Kerilla
mencapai VISI dan MISINYA adalah seperti berikut:-

Menyediakan perkhidmatan Hal Ehwal Murid yang memenuhi kualiti tinggi
Jabatan Pendidikan Negeri.
Meningkatkan tahap kepatuhan murid kepada peraturan sekolah sehingga
mencapai kesalahan berat sifar.
Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dengan memberikan perhatian
kepada kepelbagaian agama dan bangsa melalui penglibatan dalam bidang
kokurikulum.

2020PENGURUSAN HEM

SURAT PEKELILING HAL EHWAL MURID

Mengenalpasti Mandat

1. SPI Bil 6/1995 - Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah
2. SPI Bil 1/1972 - Peraturan-Peraturan ( Tatatertib Sekolah ) Pelajar ,1959
3. SPI Bil 8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik

Sekolah.
4. Akta Pendidikan 1996 - Peraturan–peraturan Pendidikan (Penerimaan

Masuk Murid Ke Sekolah)
5. Penyimpan Daftar & Syarat Bagi Pengekalan Murid Belajar Di Sekolah)

1998.
6. SPI Bil 3/1983 - Pakaian Seragam Murid – Murid Sekolah Bertarikh 9

Mac,1983.
7. SPI Bil 4/1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah
8. SPI Bil 3/1993 - Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah
9. SPI Bil 7/ 1995 - Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman

Terhadap Pelajar-pelajar Sekolah.
10. SPI Bil 4/1996 - Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di Sekolah
11. SPI Bil 16/1998 - Menangani Kegiatan Gengstar Di Sekolah
12. SPI Bil 8/1998 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik

Sekolah
13. SPI Bil 6/2000 - Menangani masalah Keselamatan, dadah dan Gengster
14. SPI Bil 7/2000 - Mencegah Kebakaran di Sekolah
15. SPI Bil 11/ 2000 - Membenteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah
16. SPI Bil 6/2001 - Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan

Pusat Permainan Video Terhadap Murid- murid Sekolah
17. SPI Bil 8/ 2001 - Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah
18. SPI Bil 9/2001 - Penglibatan Pelajat Dengan Kegiatan Negatif
19. SPI Bil 10/2001 - Semua Guru Adalah Guru Disiplin
20. SPI Bil 2/2003 - Pindaan pelaksaanaan borang penentuan kelayakan

SPBT (1) KPM.
21. SPI Bil 7/2003 - Kuasa Merotan Pelajar
22. SPI Bil 8/2003 - Penggunaan buku log bagi tujuan memantau laku

musnah (vandalism) dikalangan murid sekolah.
23. SPI Bil 9/2003 - pelaksaanan sistem laporan adab belajar (LAB) murid-

murid sekolah rendah dan menengah

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Tugas dan Tanggungjawab:

Mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

Memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.

Mengurus hal-hal berkaitan kebajikan murid.

Mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

Mengendalikan program orientasi murid.

Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan murid dan sekolah.

Mengurus perkembangan disiplin dan sahsiah murid yang cemerlang.

BIDANG TUGAS

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai
Dasar Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bertanggungjawab untuk mempertingkatkan
kebajikan murid, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni.

1. Bidang Tugas

Penolong Kanan HEM berperanan untuk melaksanakan tugas berikut :-

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Penolong
Kanan Pentadbiran.
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk hal-hal Pendidikan Jasmani, Kokurikulum,
disiplin, kaunseling, keselamatan, kebajikan murid, buku teks, biasiswa dan bantuan
kewangan, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, dan kantin.
Membantu Guru Besar menyelia dan menilai.
Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

2. Senarai Tugas

Dalam hal disiplin, Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:

Menentukan penerapan amalan dan nilai yang murni.
Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
Menjadi Guru Penasihat Lembaga Pengawas.
Mengambil tindakan sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan-
peraturan tatatertib dan salahlaku.
Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.

2020PENGURUSAN HEM

Dalam hal bimbingan dan kaunseling pula, Penolong Kanan HEM berperanan dalam
perkara berikut:

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama
dengan guru kaunseling.
Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan menyediakan
laporan yang diperlukan.
Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.

Dalam hal Program Perlindungan Murid, Penolong Kanan HEM berperanan dalam
perkara berikut:

Merancang dan menyelaras program pencegah penyalahgunaan dadah dan program-
program lain di peringkat sekolah.
Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah
dilaksanakan.

Dalam hal Pentadbiran, Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:

Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran.
Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
Mengurus pertukaran murid.
Menyemak Buku Kedatangan murid.
Mengurus surat akuan, sijil-sijil murid, pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti
Sekolah.
Menyemak Buku/Kad Kemajuan Murid dan Jadual Markah.
Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
Membantu merancang Takwim Sekolah.

Dalam hal Kesihatan, Penolong Kanan HEM berperanan dalam peranan berikut:

Mengurus kemudahan rawatan murid.
Memastikan program kesihatan dijalankan dengan sempurna seperti mengurus Kad
001M dan sebagainya.
Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin.
Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.

Dalam hal buku teks, Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:

Menyelaras hal pengeluaran, pengambilan buku teks dan hapuskira.
Mengurus kutipan-kutipan data, mengawal stok buku teks dan mengawal Bilik Skim
Pinjaman Buku Teks (SPBT)
Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan buku teks.

Dalam hal biasiswa dan bantuan, Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara
berikut:

Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa/bantuan.
Mengemaskini rekod-rekod biasiswa/bantuan.
Mengurus tuntutan dan bayaran biasiswa murid.
[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

PANDUAN JADUAL KEDATANGAN MURID

1. Kedatangan Murid( i hadir)

1. Setiap guru kelas akan diberi kata kunci@password untuk mengisi kedatangan murid.
Guru ini bertanggungjawab memasukkan mengemaskini kehadiran dan maklumat-
maklumat yang diperlukan

2. Sekiranya guru kelas tidak hadir, penyelaras tahap bertanggungjawab menandanya.
3. Murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu

minggu, ibu bapa / penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis.
4. Analisa mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Penolong Kanan

HEM.
5. Guru bertanggungjawab memastikan pengisian i hadir dilakukan dengan betul dan baik

2. Maklumat Murid

1. Guru dikehendaki mempunyai maklumat dan data murid yang sentiasa dikemaskini
didalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).

2. Guru juga diminta memastikan maklumat @ data tersebut betul dan tepat.

3 . Kutipan Wang

1. Ruangan KUTIPAN WANG adalah untuk merekod kutipan Bayaran Tambahan sahaja.
2. Kutipan wang yang lain seperti derma PIBG dan sebagainya direkod dalam Buku

Rekod Mengajar Guru Kelas.
3. Untuk Kutipan Bayaran Tambahan, buat pecahan ikut resit bayaran seperti Permainan /

Sukan, Pepustakaan, Pendidikan Seni / Sains, Pendidikan Islam, MSSD / MSSP.
Peperiksaan Dalaman, Kokurikulum dan Insuran Takaful.
4. Nombor resit Bayaran Tambahan ditulis sekali sahaja.

4 . Kedatangan Pelajar

1. Tindakan/ Hadir Tidak Hadir
2. L Datang Lewat
3. S Tidak Hadir Ada Surat
4. P Ponteng Sekolah
5. A Dikira Hadir, Pelajar mewakili sekolah dalam satu-satu aktiviti kokurikulum
6. G Gantung Sekolah
7. Kedatangan @ i Hadir murid-murid mestilah ditandakan oleh guru kelas atau guru

yang mengajar masa pertama pada tiap-tiap hari persekolahan. Sekiranya guru
berkenaan tidak hadir ianya mesti ditanda oleh guru ganti.

5. Pelajar Keluar/Tidak Hadir

1. Sekiranya ada pelajar keluar ,jangan garis/potong namanya. Catatkan Bertukar ke
Kelas.... / Bertukar ke SK.... / Berhenti Sekolah / Buang Sekolah. Keluarkan namanya
pada bulan yang berikutnya.

2. Dalam ruang Jumlah Tidak Hadir
3. J = Jumlah
4. TM = Tanpa Maklumat

2020PENGURUSAN HEM

5. Lengkapkan ruang ANALISIS MENGIKUT KAUM dan ANALISIS KEDATANGAN pada
setiap hujung bulan.

6. Untuk bulan Disember, tulis nama pelajar dan catatkan CUTI AKHIR TAHUN, Hari
kelepasan hendaklah ditandakan dengan satu garisan lurus sepanjang-panjang
ruangan itu. Jika hari kelepasan itu panjang, hendaklah ditulis “CUTI” melintang.

7. Tindakan terhadap kes ponteng sekolah :-
Hari Tidak Hadir (P) Berturut-turut
Hari Tidak Hadir (P) Bukan Berturut-turut
Amaran Pertama - Pada hari ke-3, Pada hari ke-10
Amaran Kedua - 7 hari selepas Amaran Pertama, 10 hari selepas Amaran
Pertama
Amaran Terakhir - 7 hari selepas Amaran Kedua, 20 hari selepas Amaran
Kedua
Buang Sekolah - 14 hari selepas Amaran Terakhir, 20 hari selepas Amaran
Terakhir
Jumlah Hari Tidak - Hadir 31 Hari, 60 Hari

Catatan :-
a) Dianggap tidak hadir sekiranya pelajar balik sebelum waktu ketiga dengan
kebenaran.
b) Dianggap hadir kerana mewakili sekolah untuk aktiviti kokunikulum.

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

CARTA ORGANISASI HEM TAHUN 2020

PENGERUSI
MOHD ADNAN BIN JUSOH

TIMBALAN PENGERUSI
EN MOHD FADZIL BIN MUSTAFA

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
EN CHE WAN AHMAD ZAMRI PN MARIANI BINTI ZAINUDDIN

BIN CHE WAN MUHAMAD

SETIAUSAHA
PN HASNO RAZLINA BINTI MOHD NOOR

AHLI JAWATAN KUASA

( SU DISIPLIN/KPJ) (SU PENGAWAS/KPJ)
EN AHMAD AKAMA BIN SALLEH EN MAZUKI BIN HUSSIN

(SU RMTS/PENDAFTARAN DAN (SU KANTIN)
KEHADIRAN MURID) PN HJH CHE SOM BINTI CHE HASSAN

PN NOR AINI BINTI YUSOFF (SU B&K/ PPDa)
EN MOHD FADLI BIN YUSOFF
(SU SPBT)
EN ZULKEFLI BIN MAMAT (SU 3K)
EN AZIZUDDIN BIN ABDUL AZIZ
(SU KEDAI SEKOLAH)
HJH NORIZAM BINTI YAHAYA

(SU KEBAJIKAN MURID/PIBG)
EN ZAINUDDIN BIN MUSTAPHA

2020PENGURUSAN HEM

1. JAWATAN KUASA INDUK HEM

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U HEM : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Hasno Razlina binti Mohd Noor

: Cg Ahmad Akama bin Sallleh (SU Disiplin/KPJ)

: Cg Mazuki bin Hussin (SU Pengawas/KPJ)

: Cg Nor Aini binti Yusoff (SU RMTS/Pendaftaran dan

Kehadiran Murid)

: Cg Hjh Che Som binti Che Hassan (SU Kantin)

: Cg Mohd Fadhli bin Yusoff (SU B&K/PPDa)

: Cg Zulkefli bin Mamat (SU SPBT)

: Cg Azizuddin bin Abdul Aziz (SU 3K)

: Ustzh Norizam binti Yahaya (SU Kedai Sekolah)

: Cg Zainuddin bin Mustapha (SU Kebajikan Murid/PIBG)

2. JAWATAN KUASA BADAN DISIPLIN DAN PENGAWAS

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U Pengawas : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
S/U Displin
AJK : Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg. Mazuki bin Hussin

: Cg. Ahmad Akama bin Sallleh

: Ustzh Mariam binti Mohamed

: Ustzh Norizam binti Yahaya

: Cg Azizuddin bin Abdul Aziz

: Ust Zulkefli bin Mamat

: Cg Fazilah binti Fazai

: Cg Mohd Fadhli bin Yusoff

3. JAWATAN KUASA KEBAJIKAN MURID

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Zainuddin bin Mustapha

: Cg Ahmad Akama bin Salleh

: Ustzh Hjh Norizam binti Yahaya

: Cg Norhisham bin Jaya

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

4. JAWATAN KUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMTS)

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Nor Aini binti Yusoff

: Cg Kamdani bin Ismail

: Cg Goh Yew Chong

: Cg Raihan binti Sakeri

: Cg Zainuddin bin Mustapha

: Semua Guru Kelas

5. JAWATAN KUASA KANTIN

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Hjh Che Som binti Che Hassan

: Cg Ahmad Zamri bin Ismail

: Cg Mohd Tajuddin bin Ab Rahman

: Cg Nor Aini binti Yusoff

: Penender Kantin dan pekerja kantin

6. JAWATAN KUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Zulkefli bin Mamat

: Cg Norhisham binti Mohamed Ali (PT)

: Semua Guru Kelas

7. JAWATAN KUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING & GURU PENYAYANG

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Mohd Fadhli bin Yusoff

: Ustz Zulkefli bin Mamat

: Cg Raihan binti Sakeri

: Cg Faslina binti Mohamad Maidin

2020PENGURUSAN HEM

8. JAWATAN KUASA PENDAFTARAN DAN KEHADIRAN

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U 1 : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Nor Aini binti Yusoff

: Cg Fazilah binti Fazai

: Cg Azizuddin bin Abdul Aziz

: Cg Ahmad Akama bin Salleh

: Cg Raihan binti Sakeri

: Pembantu Tadbir Sekolah

9. JAWATAN KUASA 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN)

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Azizuddin bin Abdul Aziz

: Cg.Fazilah binti Fazai (Penyelaras Kebersihan & Keceriaan)

: Cg Ahmad Akama bin Salleh (Penyelaras Keselamatan)

: Ustzh Hajah Norizam binti Yahaya (Penyelaras Kesihatan)

: Cg. Zainuddin bin Mustapa

: Semua Guru Kelas

: Semua Kakitangan Sokongan dan Pengawal Keselamatan

: Semua Pekerja Sekolah

: Semua Pengawas Sekolah

10. JAWATAN KUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Mohd Fadhli bin Yusoff

: Cg Nor Aini binti Yusoff

: Cg Ahmad Akama bin Salleh

: Cg Goh Yew Chong

: Cg Norhisham bin Jaya

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

11. JAWATAN KUASA PROGRAM SUSU 1MALAYSIA

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Zulkefli bin Mamat

: Cg Kamdani bin Ismail

: Semua guru kelas

12. JAWATAN KUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U Pengawas : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
S/U Displin
AJK : Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg. Mazuki bin Hussin

: Cg. Ahmad Akama bin Sallleh

: Ustzh Hjh Norizam binti Yahaya

: Cg Azizuddin bin Abdul Aziz

: Cg Zulkefli bin Mamat

: Cg Fazilah binti Fazai

: Cg Mohd Fadhli bin Yusoff

13. JAWATAN KUASA PIBG

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
AJK
: Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Cg Zainuddin bin Mustapha

: Cg Mohd Tajuddin bin Ab Rahman

: Cg Ahmad Zamri bin Ismail

: Ustzh Hjh Norizam binti Yahaya

: Semua AJK PIBG

14. JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

Pengerusi : Cg Mohd Adnan bin Jusoh Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Cg Mohd Fadzil bin Mustafa PK HEM
Naib Pengerusi 2
S/U : Cg C.Wan Ahmad Zamri b C Wan Muhamad PK Pentadbiran
Bendahari
AJK : Cg Mariani binti Zainuddin PK Kokurikulum

: Ustzh Hjh Norizam binti Yahya

: Cg Zainuddin bin Mustapha

: Cg Ahmad Zamri bin Ismail

: Cg Fazilah binti Fazai

: Cg Noraini binti Yusof

2020PENGURUSAN HEM

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN REKOD

Mengurus kemasukan murid baru.
Mendaftarkan murid baru ke dalam buku daftar masuk dan buku rekod kehadiran.
Menentukan penerimaan borang SPBT dari sekolah terdahulu dan memastikan murid
ini mendapat buku teks.
Menyemak jika murid ini penerima sebarang biasiswa dan melaporkan kepada guru
biasiswa.
Menentukan penerimaan kad kemajuan dan kad 001 dari sekolah terdahulu.
Menentukan borang SPBT, kad kemajuan dan kad 001 murid yang bertukar dari
sekolah ini dihantar ke pejabat sekolah.
Menentukan hal-hal peperiksaan bagi murid yang bertukar dari sekolah ini telah
disempurnakan.
Memastikan penerimaan kelulusan bagi pelajar yang memohon bertukar dari sekolah
ini.
Memastikan buku teks pelajar bertukar dari sekolah ini telah dipulangkan.
Menentukan penerima biasiswa bagi yang bertukar dari sekolah ini dilaporkan kepada
pejabat / guru biasiswa.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

2. JAWATANKUASA KEROHANIAN

Merancang program pembangunan insan kamil.
Melaksanakan program-program nadwah islamiah.
Mengadakan sambutan hari kebesaran Islam.
Mengadakan program penghayatan Islam sepanjang bulan Ramadhan.
Mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah dan meningkatkan fungsi masjid sebagai
pusat kecemerlangan insan.
Menyelaras program-program nadwah Islamiah yang dianjurkan oleh agensi-agensi
luar.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
Menyediakan laporan aktiviti tahunan.
Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan PK HEM dari semasa ke
semasa.

3. JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN SEKOLAH

Meningkatkan mutu disiplin dalam kalangan murid dengan menguatkuasakan
peraturan sekolah.
Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang bertujuan meningkatkan tahap
disiplin murid.
Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan

penghayatan disiplin murid

Membantu menyelesaikan masalah ketidakakuran disiplin yang tidak dapat
diselesaikan oleh pengawas.
Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk mengurus kawalan disiplin dalam
semua majlis sekolah.

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan.
Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan
yang sewajarnya.
Menentukan bahawa tindakan diambil terhadap murid-murid yang melanggar
peraturan sekolah. Jika perlu kes-kes tertentu mestilah dibawa kepada tindakan
Lembaga Disiplin, kaunselor atau terus kepada Guru Besar.
Mengurus surat mesyuarat yang bersangkutan dengan tugas-tugas di atas termasuk
memaklumkan kepada penjaga tentang tindakan disiplin yang dikenakan terhadap
anak mereka.
Menjalankan rondaan (dengan bantuan guru bertugas harian) untuk mengesan murid
yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
Mencatat semua kes didiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/buku
laporan disiplin.
Menyediakan dan membekalkan data serta maklumat disiplin kepada kementerian
pelajaran/jabatan pelajaran/ PPD.
Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu
seperti hari terakhir peperiksaan awam, sukan dan majlis-majlis sekolah yang lain.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
Menyediakan laporan tahunan.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan PK HEM dari
semasa ke semasa.

4. JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS

Menjadi urusetia kepada badan disiplin sekolah.
Membentuk badan organisasi badan perwakilan pelajar dan badan pengawas sekolah
seterusnya membuat pelantikan rasmi kepada mereka.
Merancang program dan kerja-kerja pengawas sepanjang tahun.
Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pengawas dari semasa ke semasa.
Mengawasi kewibawaan pengawas-pengawas pada pandangan murid-murid termasuk
prestasi akademik mereka.
Bekerjasama dengan guru disiplin dan semua guru dalam mengambil tindakan untuk
mempastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
Menyediakan laporan tahunan.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan PK HEM dari
semasa ke semasa

5. JAWATANKUASA KESIHATAN & RAWATAN

Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan lengkap.
Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.
Mengumpul dan mengurus kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan.
Menyediakan jadual tugas bilik rawatan.
Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, derma
darah dan lain-lain yang sesuai.
Mengurus murid-murid yang memerlukan rawatan di hospital.
Menyediakan laporan bulanan dan tahunan analisis kesihatan murid.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

2020PENGURUSAN HEM

6. JAWATANKUASA 3K (KECERIAAN, KEBERSIHAN, DAN KESELAMATAN)

i. Bidang Kebersihan
Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan sekolah.
Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan kebersihan
murid.
Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan
sekolah.
Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.
Menyedia dan membuat laporan berkala.

ii. Bidang Kesihatan
Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan
murid.
Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di
sekolah.
Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan program
kesihatan sekolah.
Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menengani kes-kes seperti jerebu,
keracunan makanan, jangkitan kudis buta dan lain-lain.
Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.
Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.
Menyedia dan membuat laporan berkala.

iii. Bidang Keselamatan
Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan keselamatan sekolah.
Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan
sekolah.
Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis.
Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah
dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.
Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut piawaian yang
ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

7. JAWATANKUASA BANTUAN & KEBAJIKAN MURID

Memantau perancangan, pelaksanaan dan pelaporan semua unit bantuan dan
kebajikan murid.
Membentuk tabung kebajikan murid.
Menguruskan hal ehwal derma daripada luar.
Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan dan menguruskan kebajikan mereka.
Mengenalpasti dan mengurus murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa,
KWAMP, derma dan bantuan peralatan/pakaian.
Menyimpan rekod dan menganalisis prestasi akademik/sahsiah mereka untuk tujuaN
rujukan dan penyambungan bantuan.
Memastikan semua murid mempunyai pelan perlindungan insuran takaful.
Menjadi penyelaras kepada murid-murid pertukaran pelajar Yayasan Sabah.
Melaksanakan arahan Guru Besar / PK HEM dari semasa ke semasa.

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM

8. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Mengedar dan memungut semula borang-borang SPBT
Memesan buku –buku teks
Menerima buku-buku daripada pembekal, menyemak dan merekod ke dalam buku
stok.
Memproses buku-buku yang diterima.
Memberi pinjaman buku-buku teks kepada murid melalui guru kelas.
Memungut kembali buku-buku teks daripada murid melalui guru kelas.
Melakukan aktiviti pemeriksaan buku-buku teks.
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit yang berkenaan.

9. JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID

Mengedar dan mengumpul borang SMM
Mengumpul maklumat dari borang SMM
Memasukkan maklumat dan data murid di dalam sistem SSM.
Mengemaskini data SMM.
Menghantar data SMM ke PPD
Menghadiri mesyuarat yang berakitan jika diarahkan oleh pihak pengurusan.

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Mengelolakan dan memastikan perhimpunan rasmi dan harian diadakan dalam suasana
senyap, licin dan teratur.

2. Semasa perhimpunan, salah seorang guru bertugas hendaklah bertindak mengumumkan
apa juga aktiviti atau pengumuman lain yang hendak disampaikan kepada murid-murid.

3. Hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 15 minit lebih awal daripada
waktu pertama waktu belajar dan balik lebihlewat daripada guru-guru yang lain. Tujuannya
ialah untuk memastikan keadaan sekolah senantiasa terkawal sepanjang hari bertugas.

4. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang ditetapkan sepanjang minggu berkenaan
(termasuk hari persekolahan sabtu jika ada )

5. Guru bertugas juga hendaklah memberikan laporan secara ringkas dalam perhimpunan
pada minggu yang berikut.

6. Seorang guru bertugas hendaklah berada di kantin pada waktu rehat untuk mengawasi
murid-murid dan menulis laporan keadaan kantin di dalam buku yang disediakan.

7. Semua bilik darjah dan tandas hendaklah diperiksa dan apa juga kerosakan hendaklah
dilaporkan kepada Penolong KananHEM/ Penolong Kanan Pentadbiran/Guru Besar.

8. Semasa ujian lisan, amali atau peperiksaan bertulis dijalankan, guru-guru bertugas
hendaklah membantu menjaga disiplin sekolah supaya tidak bising dan sebagainya.

9. Membawa murid yang sakit ke hospital (jika perlu).
10. Semasa membuat pemeriksaan di bahagian tertentu seperti tandas dan lain-lain,sekiranya

terdapat keadaan yang tidak memuaskan umpamanya bau yang busuk ,tandas tidak dicuci
dan sebagainya, tindakan serta merta mestilah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
11. Bersikap peka dan bertanggungjawab ke atas setiap apa yang berlaku di kawasan sekolah
yang memerlukan tindakan mengatasinya sepanjang hari bertugas pada minggu yang
berkenaan.
12. Menyediakan laporan lengkap pada setiap hari pada buku laporan guru bertugas dan
menyerahkan kepada Penolong Kanan HEM untuk disemak dan diambil tindakan

2020PENGURUSAN HEM

segera.Buku laporan tersebut hendaklah diserahkan pada akhir minggu bertugas
berkenaan.
13. Membantu guru-guru disiplin mengawasi perkara-perkara berikut:
13.1 Pelajar datang lewat
13.2 Pertukaran kelas
13.3 Perilaku pelajar semasa perhimpunan, waktu balik dan waktu rehat
13.4 Pelajar keluar/masuk kelas dan lain-lain pelanggaran disiplin
14. Membantu memastikan persekitaran kelas dan sekolah bersih dan selesa untuk pengajaran
dan pembelajaran.

SENARAI NAMA GURU KELAS 2020

BIL NAMA KELAS NAMA GURU KELAS
1 1 BESTARI PN NOR AINI BINTI YUSOFF
2 1 PINTAR HJH CHE SOM BINTI CHE HASSAN
3 2 BESTARI EN ZAINUDDIN BIN MUSTAPHA
4 3 BESTARI HJH NORIZAM BINTI YAHYA
5 4 BESTARI USTAZAH WAN KHAIRU BINTI WAN HASSAN
6 5 BESTARI
7 5 PINTAR EN GOH YEW CHONG
8 6 BESTARI USTAZAH HASNO RAZLINA BINTI MOHD NOOR
9 6 PINTAR
PN FAZILAH BINTI FAZAI
EN NORHISAM BIN JAYA

[Type text]

2020PENGURUSAN HEM


Click to View FlipBook Version