The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 2513.monnapa, 2021-09-14 02:34:47

Best-Practice ไตรมาส3-4

Best-Practice ไตรมาส3-4

ผลการปฏบิ ตั ิที่เปน็ เลิศ
Best Practice

ผลติ ภัณฑเ์ จลแอลกอฮอลล์ ้างมือ เพ่อื ชมุ ชนหา่ งไกลcovid 19

นางสาวมนต์นภา จอ่ นดี
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเมอื งตาก

สานกั งาน กศน.จังหวัดตาก

Best Practice

“ผลติ ภัณฑ์เจลแอลกอฮอลล์ ้างมอื เพื่อชุมชนห่างไกลcovid 19”

1.ชื่อโครงการ “ผลิตภณั ฑเ์ จลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ เพื่อชุมชนหา่ งไกล covid 19”

2.จุดเด่น/ความสาเร็จทีป่ รากฏ

นโยบายของรฐั มนตรีว่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และ นโยบายของรฐั มนตรีชว่ ยวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกากับดูแล กศน. สู่สถานการณ์ปัจจุบัน ของ กศน. สภาวการณ์ของโรคติดเชื้อไวรสั โค
โรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงอยู่ นับเป็นโอกาสในวิกฤตของ กศน.ท่ีรองรับความต้องการการเรียนรู้ท่ีอยู่
นอกห้องเรียน ต้องปรับรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เมื่อเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทาอย่างไรจะสะสม
หน่วยจากการเรียนได้ และสอบได้ตามความต้องการซ่ึงเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของส่ือการเรียนรู้ยกกาลังสอง
ของ รมว. ไปพร้อมกัน และข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อบรมให้ความรู้กับ
สถานศึกษาในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนามัย ข้อที่ 6. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการเรียน
การสอน และการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ข้อ 6.1 กระทรวงศกึ ษาธกิ ารโดยสว่ นราชการที่มีสถานศกึ ษาในสงั กดั ควรเรง่ รดั จดั หาวัสดอุ ุปกรณส์ าหรับ
การดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
สถานศึกษา สาหรับภาคเรียนท่ี 2/2563 ข้อท่ี 2. มอบหมายสานักงาน กศน. อบรมให้ความรู้กับสถานศึกษา
ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนามยั

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) ซ่ึงปัจจุบันมีการ
ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยการสมั ผัสหรอื การรวมกลุ่มกบั ผปู้ ่วยท่ีไม่แสดงอาการหรือ
มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID – 19) เป็นจานวนมากเพียงไม่นาน ดังน้ันเพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความเส่ียงตอ่ การสัมผัสโรค มาตรการ
ในการป้องกันตนเอง คือ การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เรา
สามารถทาได้คือการดูแลตนเองเบ้ืองต้น และการล้างมือ โดยปัจจุบันพบว่าเจลล้างมือ ขาดตลาดทาให้การหา
ซ้ือค่อนข้างยากและราคาสูงเพราะบางแหง่ มีการกักตุนสนิ คา้ เพอ่ื เปน็ การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) มาตรการท่ีสาคัญคือการป้องกันตนเอง ไม่ให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยง
การอยู่ในสภาพที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ หรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ
ด้วยเจล ดังน้ันเพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะเหลียนทุกคน สามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองโดยการ
ล้างมือด้วยเจล เพ่ือป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) เพ่ือป้องกันตนเอง ลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าการใช้หลักเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) 1 – 2 เมตร และหลกั 3 ล (ลด เล่ยี ง ดูแล) ของกรมอนามยั

กศน.ตาบลหัวเดยี ด ได้เลง็ เหน็ ความสาคญั จึงได้จัดทา โครงการ การทาเจลแอลกอฮอลล์
ล้างมือ เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าให้กับประชาชน เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และตระหนักถึงในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) มี
คุณภาพชวี ติ ทีด่ ี และสามารถใช้ชีวติ อย่ใู นสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ

3. วิธีดาเนินการ
การดาเนนิ การทาเจลแอลกอออลล์ ้างมือ ของ กศน.ตาบลหัวเดียด ภายใตโ้ ครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพ

ชุมชนเพื่อพฒั นาอาชีพรปู แบบกลมุ่ สนใจ ในมาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาดของเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
(COVID-19 ได้มีการดาเนนิ การตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมงิ่ (Deming Cycle : PDCA) ดงั นี้

1.ดา้ นการวางแผน (P:Plan)

1.1 ศกึ ษาสภาพปัญหา ความต้องการการเรยี นรูด้ ้านการประกอบอาชีพและวเิ คราะห์ความ

พร้อมของชมุ ชนในพ้นื ท่ี ตาบลหวั เดียด อาเภอเมืองตาก จงั หวดั ตาก โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารว่ ม

โครงการเพ่ือนาข้อมลู ไปวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

1.2 วเิ คราะห์งานตามบทบาทหนา้ ที่ และวิเคราะหค์ วามสอดคล้องที่เก่ียวขอ้ ง เชน่

ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และจุดเน้นสานกั งาน กศน.วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ ซงึ่ จากการวิเคราะห์เห็นไดว้ า่ การ

ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน รปู แบบกลุ่มสนใจ เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ

เพ่อื ใหป้ ระชาชนในชุมชนสามารถปอ้ งกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชอ้ื ไวรสั โคโรนา covid 19

1.3 การเผยแพร่ความรู้ การผลิตเจลแอลกอฮอลล์ลา้ งมือ เพ่ือให้กลุ่มเปา้ หมายสามารถนา

ความรไู้ ปปรับใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชนไ์ ด้จริง จงึ ไดว้ างแผนเพอื่ ดาเนนิ การ ผลิตเจลแอลกอฮอลล์ล้างมอื ดงั นี้

1) อบรมแกนนา ในการทาผลิตเจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ จานวน 36 คน

2) วเิ คราะห์ความต้องการในการประกอบอาชีพ แหล่งเรยี นรู้ โอกาสความเป็นไปได้

ในการประกอบอาชีพ ของประชาชนตาบลหัวเดยี ด อาเภอเมืองตาก จงั หวัดตาก

3) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั การประกอบอาชีพเสรมิ ผลติ เจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ

เนอ่ื งจากมองเหน็ ชอ่ งทางการประกอบอาชีพเพื่อสรา้ งรายได้

4) วางแผนการติดตามประเมินผลการเรียนรู้
1.4 การน้อมนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งมาขับเคลอื่ นการดาเนินโครงการการทา
เจลแอลกอฮอลล์ ้างมือ
2. ดา้ นการดาเนนิ การ (D:Do)

2.1 เสนอโครงการทาเจลแอลกอฮอลลล์ า้ งมอื ต่อผูบ้ รหิ ารสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติการ
จดั กจิ กรรม

2.2 ดาเนินการจัดกจิ กรรมโครงกาทาเจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ ดังนี้
กจิ กรรมท่ี 1 แต่งต้ังแกนนาและผู้ประสานงาน

1.ประชมุ ประชาคมหมู่บ้านเพอ่ื ค้นหาคนทม่ี คี วามสนใจในการสร้าง
ผลิตภัณฑจ์ ากเศษผา้

2. เลือกแกนนาเพื่อประสานงานในพนื้ ที่
กิจกรรมที่ 2 แกนนาสารวจข้อมูลผ้ทู ี่สมัครใจเข้ารว่ มโครงการ

1) ก่อนเรม่ิ โครงการแกนนาและผู้ประสานงานสารวจขอ้ มูลเก่ียวกบั การ
นาเอาวสั ดุกลบั มาใชใ้ หมแ่ ละสามารถสร้างรายไดใ้ ห้กับตนเอง

2) รว่ มกันกาหนดกติกา ข้อตกตกลง ของกลุ่มผลติ ภณั ฑจ์ ากเศษผ้าและ
นาไปปฏิบัติร่วมกัน

กจิ กรรมที่ 3 จดั กิจกรรมกลมุ่ ให้ความรู้ รณรงค์ การนาวัสดุเหลือใชน้ ากลบั มาใช้ใหม่
และสรา้ งรายได้กบั ครอบครัว

3. ด้านการดาเนนิ การ (C:Check)
การนิเทศ ตดิ ตามผลการจดั กจิ กรรมเพื่อใหท้ ราบความก้าวหนา้ ของผูเ้ ข้าอบรมและนาความร้ไู ป
ใชป้ ระโยชน์ ได้มกี ารตดิ ตามผลการดาเนินงาน ครู กศน.ตาบลหวั เดียด ลงพืน้ ท่ีเพ่อื ตรวจเย่ียม การทาเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือ เป็นท่ีต้องการของประชาชนในตาบล เพือ่ ป้องกันตนเองให้ปลอดภยั จากเชื้อไวรสั โคโรนา
covid 19

4. ดา้ นการปรับปรุงและพฒั นาผลการปฏิบัติงาน (A:Action)
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางการพจิ ารณาในการปรับปรงุ กจิ กรรมเพ่ือเกิดประสทิ ธิภาพต่อ
ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการการทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือการแลกเปล่ียนความคดิ เห็นซงึ่ กันและกันมขี อ้ เสนอแนะและ
การแก้ปัญหา ทาให้เกิดการเรียนรู้รว่ มกนั และสามารถนาความร้ทู ่ไี ด้รับไปแกป้ ญั หาท่ีเกดิ ขึน้ ได้

4.ปัจจัยป้อน
1.การศึกษาชมุ ชน การวิเคราะหข์ ้อมลู พืน้ ฐาน นามาซึ่งแผนปฏิบตั ิงานทีใ่ ชใ้ นการจัดกจิ กรรมให้

ตรงตามความต้องการของชุมชน
2. กศน.อาเภอเมืองตาก ใหก้ ารสนบั สนนุ และการอนุมัติโครงการ
3. ครู กศน.ตาบลหวั เดียด ประสานงาน จัดกระบวนการให้ตรงกบั ความต้องการของชุมชน
4. การมีส่วนรว่ มจากหน่วยงานภาคีเครอื ข่ายต่างๆ เชน่ เทศบาลเมืองตาก , อสม.ชุมชนเด่นสน

ให้การสนบั สนุนโครงการทาใหช้ ุมชนมที ุนเดมิ ต่อยอดการพัฒนาไดง้ ่าย
5. สถานที่จดั เป็นศูนย์กลางการทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เปน็ แหลง่ ศึกษาดูงานของภาคี

เครือข่าย ได้

5.เงือ่ นไข/ปัจจัยท่ีมผี ลต่อความสาเร็จ (Key Success Factors)
1. กลุ่มเปา้ หมายมคี วามตระหนักในเรื่องของการปอ้ งกนั ตนเองใหห้ า่ งไกลจากเชอื้ ไวรัสโคโรนา

covid 19
2.กลุ่มเปา้ หมายครวั เรอื นท่ีเข้ารว่ มโครงการมคี วามต้องการลดค่าใช้จา่ ยและเพิ่มราคาผลผลิต
3. การอบรม การเจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ มีผู้เขา้ รว่ ม กิจกรรม จานวน 36 คน
4. การน้อมนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาขับเคลอ่ื นการดาเนินโครงการ
- ความพอประมาณ คือ พอประมาณกับภูมิสงั คม สอดคล้องกับความต้องการ/ความ

จาเปน็ ของคนในชมุ ชนเหมาะสมกบั สภาพภมู ศิ าสตร์ สภาพแวดล้อม ความคดิ ความเชือ่ สภาพแวดลอ้ มการ
เลือกใช้สิ่งท่ีมีอย่ใู นชมุ ชนอยา่ งประหยดั

ความมีเหตุมีผล คือ มหี ลักคิดและหลกั ปฏิบัติของกิจกรรมทสี่ อดคลอ้ งกับหลกั วชิ าการ
ทเี่ กี่ยวข้อง รายละเอยี ดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบในการวางแผนการจดั กจิ กรรมมกี ารสรปุ ผลการ
ทางาน

มภี มู คิ ุ้มกันท่ดี ีในตัวเอง ดว้ ยการวางแผนการจดั กจิ กรรมได้คานึงถงึ ความเสี่ยงใน
การดาเนนิ โครงการโดยมขี ้อเสนอทางเลือก หากมกี ารเปลี่ยนแปลงตา่ งๆ ท่ีเกิดขน้ึ กจิ กรรมการเรียนรเู้ นน้ การ
ฝกึ ทักษะ การสาธติ เรียนร้รู ว่ มกนั และฝึกปฏิบตั จิ รงิ เพอ่ื ให้เกิดความชานาญและนาไปประยกุ ต์ใช้จริง

ส่งเสริมความร้แู ละคุณธรรมของผ้เู ขา้ ร่วมโครงการ เชน่ ความสามัคคีในการเขา้
ร่วมกจิ กรรม การมีระเบียบวินยั ความซอื่ สัตย์สจุ ริต ขยันหมัน่ เพียร อดทน และจติ สานึกในการทา
คุณประโยชน์เพ่ือสว่ นรวม

6. ปญั หาอุปสรรคหรือข้อจากดั ที่เกดิ ข้ึนในการปฏบิ ตั งิ าน และแนวทางแกไ้ ขให้ประสบผลสาเร็จ
1. วตั ถดุ ิบที่ใช้มขี ้อจากัดในการใช้กล่นิ น้าหอม
2. วตั ถุดบิ ในทอ้ งถิ่นสามารถนามาเป็นส่วนผสมในการทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื ได้ เช่น

ใบเตย แตท่ าให้ความหนืดของเจลแอลกอฮอลล์น้อยลง
3. ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมบางราย มีเวลาในการฝกึ อบรมในเวลาจากัด
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคี วามมงุ่ ม่ันต้ังใจในการฝึกปฏิบัติการทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสรมิ สรา้ งรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

7. ขอ้ เสนอแนะวิธปี ฏบิ ตั ิงานท่จี ะทาใหด้ ยี ่ิงขน้ึ
1. การมีส่วนร่วมของครู ผู้เรยี น และชมุ ชน ในการวิเคราะหข์ อ้ มูลพ้นื ฐานของชุมชน ทาให้รู้สภาพ

ปัญหา และความตอ้ งการพัฒนาชุมชนของตนเองใหไ้ ปส่เู ปา้ หมายทีต่ ้องการได้
2. การนาเอาวฒั นธรรม ภมู ิปญั ญาทอ้ งถนิ่ เปน็ องคค์ วามรพู้ ื้นฐานในการตอ่ ยอดความรใู้ ห้เกดิ การ

พัฒนาอยา่ งย่ังยืน
3. การทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ เปน็ การผลติ ที่ทาใหป้ ระชาชนในชมุ ชน สามารถนามาใช้ปอ้ งกนั

ตนเองให้ปลอดภัยและห่างไกลจาก เชื้อไวรัส โคโรน่า covid 19 สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชนคน ได้ดาเนินการตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
ซึ่งเป็นการดาเนินการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของชมุ ชน อย่างมสี ว่ นรว่ มของครู ผู้เรยี น ชมุ ชน รวมท้งั การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมของครู ผู้เรียน ชุมชน ตลอดจนมีกาติดตามประเมินผลทุกข้ันตอน จึงทาให้สามารถพัฒนา
ผู้เรยี นได้บรรลุตามตวั ช้ีวัดความสาเรจ็ ของโครงการ

.

8.ภาพประกอบการทาเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ
ภาพการจัดกิจกรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ

สถานทจ่ี ัด ณ ท่ีทาการชุมชนหัวเดียด ตาบลหวั เดียด อาเภอเมอื งตาก จังหวัดตาก
*************************

รว่ มแรง รว่ มใจ ช่วยกันทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ โดยมนี างเสาวรส ข้างจะงาม เป็นวทิ ยากร

ผลสาเร็จจากการทาเจลล์แอลกอฮอลลเ์ พื่อป้องกันความปลอดภัยจาก covid 19

ภาพการจัดกจิ กรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
สถานท่จี ดั ณ ทที่ าการชุมชนหัวเดยี ด ตาบลหวั เดียด อาเภอเมอื งตาก จังหวัดตาก

*************************

วิทยากรบบรรยาย ผรู้ ว่ มกจิ กรรมฝกึ ปฏิบัติ ผลสาเรจ็ ของ หลกั สตู รวิชาการทาเจลแอลกอฮอลล์ ้างมือ

ผลสาเรจ็ จากการทาเจลลแ์ อลกอฮอลลเ์ พอ่ื ป้องกนั ความปลอดภัยจาก covid 19

ภาพการจัดกิจกรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
สถานที่จดั ณ ทท่ี าการชุมชนเดน่ สน ตาบลหัวเดยี ด อาเภอเมืองตาก จังหวดั ตาก

*************************

ปฏิบตั ติ ามข้นั ตอน กระบวนการ

รว่ มแรงร่วมใจ และผลสาเร็จของโครงการ

ภาพการจัดกจิ กรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
สถานที่จดั ณ ท่ีทาการชุมชนเดน่ สน ตาบลหวั เดียด อาเภอเมอื งตาก จังหวดั ตาก

*************************

ชีแ้ จงขน้ั ตอนการดาเนนิ การทาเจลแอลกอฮอลลล์ ้างมือ

ร่วมแรง ร่วมใจ คนละไม้ คนละมือ

ผลสาเรจ็ ท่ีนา่ ภมู ใิ จ เพอื่ ความปลอดภยั จาก covid 19

ภาพการจดั กิจกรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
สถานทจ่ี ดั ณ ทท่ี าการชุมชนดอยครี ี ตาบลหัวเดียด อาเภอเมอื งตาก จังหวดั ตาก

*************************

วิทยากรสอนการศกึ ษาหลกั สูตรระยะสัน้ รปู แบบกลุม่ สนใจ หลักสูตรการทาเจลแอลกอฮอลล์ ้างมือ

ผลสาเรจ็ ทนี่ ่าภูมิใจ เพอื่ ความปลอดภัยจาก covid 19

ภาพการจดั กิจกรรม การทาเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
สถานทจ่ี ดั ณ ทท่ี าการชุมชนดอยครี ี ตาบลหัวเดียด อาเภอเมอื งตาก จังหวดั ตาก

*************************

วิทยากรสอนการศกึ ษาหลกั สูตรระยะสัน้ รปู แบบกลุม่ สนใจ หลักสูตรการทาเจลแอลกอฮอลล์ ้างมือ

ผลสาเรจ็ ทนี่ ่าภูมิใจ เพอื่ ความปลอดภัยจาก covid 19


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SD Issue 1 Digital
Next Book
ข่าวประชาสัมพันธ์