The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
นางมลิวัลย์ สมิเปรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yumook2008212, 2021-11-17 03:43:54

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางมลิวัลย์ สมิเปรม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
นางมลิวัลย์ สมิเปรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำนำ

การประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่เี พ่ือพฒั นาการศกึ ษาเปน็ ระยะเวลา ๑ ปี สาหรบั ผู้
ไดร้ ับการบรรจุและแตง่ ต้ังให้ดารงตาแหนง่ ผ้บู ริหารสถานศึกษา เป็นไปตามขอ้ ตกลงในการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี
ซง่ึ ครอบคลมุ การปฏิบัติงานตามลกั ษณะงานของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา ตามกรอบภารกจิ ของสถานศึกษา
ใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และนโยบายสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบการประเมนิ สมั ฤทธิผล
การปฏิบตั งิ านในหนา้ ทต่ี ามข้อตกลง รวมทั้งตวั ช้วี ดั คะแนนการประเมนิ เกณฑ์การตดั สิน กรรมการประเมิน
และวธิ กี ารประเมิน เพอ่ื ให้การดาเนินการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา
ในระยะเวลา 1 ปี และเกิดประโยชนต์ อ่ ผู้รับการประเมนิ สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒ จงึ ให้จัดทารายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่เพ่อื พัฒนาการศึกษา ตาแหน่ง
รองผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครัง้ ท่ี ๒) ตามองคป์ ระกอบและตวั ช้ีวัด ที่สานกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขั้นพื้นฐานกาหนด

ข้าพเจ้า นางมลิวัลย์ สมิเปรม ไดร้ ับมอบหมายให้ปฏบิ ัตหิ น้าที่ รองผอู้ านวยการสถานศึกษา มหี น้าท่ี
รับผดิ ชอบและปฏิบัตหิ นา้ ทใี่ นการบรหิ ารสถานศึกษา ตามโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรยี นวดั บา้ นไร่
โดยปฏิบตั งิ านทไ่ี ดร้ ับมอบหมายจาก ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา ในการชว่ ยบริหารงานตามกรอบภารกจิ ของ
สถานศกึ ษา การวางแผนปฏบิ ัตงิ าน การควบคมุ กากับดูแล เก่ียวกับกล่มุ งานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน
บริหารงานงบประมาณ กล่มุ งานบริหารงานบุคคล กลมุ่ งานบริหารงานท่ัวไป และอนื่ ๆ ท่ีเกยี่ วข้องให้เปน็ ไป
ตามกฎหมาย ระเบยี บ ขอ้ บงั คับ นโยบายและวตั ถุประสงคข์ องสถานศกึ ษา

ขอขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่ คณะครู นกั เรยี น ผปู้ กครองและชุมชน ผมู้ ีสว่ นเกย่ี วขอ้ ง
ทุกฝ่ายเปน็ อยา่ งสงู มา ณ โอกาสน้ี

มลิวลั ย์ สมเิ ปรม

สำรบัญ

สว่ นท่ี 1 บทนา หน้า
ส่วนท่ี 2 ผูร้ บั การประเมิน
ข้อมูลพนื้ ฐานโรงเรียนวัดบ้านไร่ ๑
องคป์ ระกอบและตัวชว้ี ดั
องค์ประกอบที่ 1.๑ การบริหารจดั การสถานศกึ ษาทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ๒

1.๑.๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ ๖
๑) มีการดาเนนิ กิจกรรมทางวิชาการ ๖
๒) มีการดาเนินกจิ กรรมการพฒั นาทกั ษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ๖

๑.๑.๒ การบรหิ ารงบประมาณ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ๑๔
๑) มีการดาเนินกจิ กรรมการบรหิ ารงบประมาณ ๑๔
๒) มกี ารดาเนนิ กจิ กรรมการระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ๑๕

๑.๑.3 การบรหิ ารงานบคุ คล การส่งเสริมวินยั การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชพี ๑๘
และการพัฒนาทางวชิ าชพี
๑) มกี ารดาเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย ๑๘
และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) มกี ารดาเนนิ กิจกรรมการส่งเสริมใหค้ รูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ๑๙
ไดร้ ับการพฒั นาทางวชิ าชีพ
๒๓
๑.๑.๔ การบรหิ ารงานทั่วไป และการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครอง ๒๓
และชมุ ชน ๒๔
๑) มีการดาเนนิ กจิ กรรมการบรหิ ารงานท่ัวไป
๒) มีการดาเนนิ การให้สถานศึกษามีสว่ นร่วมกับผ้ปู กครองและชุมชน ๓๑

องค์ประกอบท่ี 1.2 ผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๓๑
และหรือสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ึ พืน้ ฐาน
๓๑
๑.๒.๑ มกี ารวางแผนและกระบวนการทางานทม่ี ีความเหมาะสมและสอดคล้อง ๓๓
ตอ่ การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี ๓๓

๑.๒.๒ มผี ลงานทแ่ี สดงให้เหน็ ถงึ ความคดิ ริเร่มิ สร้างสรรค์ สะทอ้ นภาวะผนู้ า
และเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศกึ ษา

องค์ประกอบที่ 1.3 ผลงานที่เกิดจากการบรหิ ารจัดการของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษามีการบริหารจดั การสถานศึกษา

ภาคผนวก

1

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ีเพอ่ื พัฒนาการศึกษา
ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกดั สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2

สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในระยะเวลา 1 ปี ( ครง้ั ท่ี ๒)

ส่วนที่ ๑ บทนา

ผู้รบั การประเมนิ

ช่อื -สกุล นางมลิวลั ย์ สมิเปรม ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศึกษา

วทิ ยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียน วัดบา้ นไร่ อาเภอ ลาดยาว

จงั หวดั นครสวรรค์ สังกดั สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษา นครสวรรค์ เขต 2

สว่ นราชการ สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

. ภูมลิ าเนา บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๗ ตาบลบางแก้ว อาเภอบรรพตพสิ ยั จงั หวดั นครสวรรค์

หมายเลขโทรศพั ท์ ๐๘-๑๘๕๐-๘๕๑๓ E-mail : [email protected]

ประวตั ิการศกึ ษา

ปรญิ ญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั จากสถาบันราชภฏั เทพสตรี
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึ ษา จาก มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครสวรรค์

ประวตั กิ ารรับราชการ

๕ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๔๕ บรรจเุ ข้ารบั ราชการ ตาแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรยี นบ้านสี่แยก
สังกัดสานกั งานการประถมศึกษาจังหวดั สระแก้ว

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตาแหนง่ ครู โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
สงั กัดสานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาลพบรุ ี เขต ๒

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
สังกดั สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาแพงเพชร เขต ๒

๑ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๔ ตาแหนง่ ครู โรงเรียนบ้านวงั พลบั
สังกดั สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๒

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นวัดบ้านไร่
สังกดั สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ตาแหนง่ รองผ้อู านวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรยี นวดั บ้านไร่

2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยี นวัดบา้ นไร่
ตราสญั ลกั ษณ์โรงเรียน

ข้อมูลทวั่ ไป

โรงเรียนวดั บ้านไร่ ต้งั อยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตาบลบา้ นไร่ อาเภอลาดยาว จงั หวดั นครสวรรค์
สังกดั สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2 Facebook : โรงเรียนวดั บา้ นไร่ อ.ลาดยาว
เปดิ สอนระดบั ชั้น อนุบาล 2 ถึงระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 เนอ้ื ท่ี 19 ไร่ 382 ตารางวา เขตพืน้ ท่ีบริการ
หม่ทู ่ี 1, หมู่ท่ี 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 15 , หมูท่ ่ี 29 ตาบลบ้านไร่ และหมู่ที่ 3,หมู่ท่ี 4 ตาบลเนินขีเ้ หล็ก

ปจั จบุ นั โรงเรยี นวัดบา้ นไร่ เปิดทาการสอนตง้ั แตช่ นั้ อนบุ าลปที ี่ ๒ ถงึ ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
มีนักเรียนจานวน 36๔ คน ครู ๒๑ คน

ผู้บริหาร นางวรรณพร ไสยาวัน ผ้อู านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
นางมลิวัลย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวัดบา้ นไร่

ปรชั ญา

ปญญาชวี ชวี ิตมาหุ สุขมาวหาติ “การดาเนนิ ชวี ิตด้วยปัญญา นาพาซ่ึงความสขุ ”

วสิ ยั ทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2566 โรงเรยี นวดั บ้านไร่ มุ่งพฒั นานกั เรยี น ครแู ละผูบ้ รหิ าร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศกึ ษา พรอ้ มสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

พนั ธกิจ (Mission)

1. ปลกู ฝังคณุ ธรรมจริยธรรม คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เป็นพลเมอื งดี มีความเป็นไทยภมู คิ ุ้มกัน
จากภัยในรูปแบบ มีสขุ ภาพที่ดี และมีวิถชี ีวติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

2. พฒั นาผเู้ รียนให้มพี ัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธทิ์ างวชิ าการสูงขน้ึ และมีทักษะการเรียนรู้
ท่ีสาคญั ในศตวรรษที่ 21

3. พฒั นาหลกั สตู ร กระบวนการเรยี นการสอน และการวัดผลประเมนิ ผลทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ
4. พฒั นาครใู ห้มีความสามารถในการจดั การเรยี นรูร้ องรบั การเปล่ียนแปลงและสามารถปฏบิ ัตงิ าน
ไดต้ ามมาตรฐานสถานศึกษา

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวดั บ้านไร่

3

5. พฒั นาผู้บรหิ ารให้มีระบบการบรหิ าร การจดั การที่ดตี ามหลกั ธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรบั ของ
ชมุ ชน สงั คมทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนรว่ มในการจัดการศึกษา

เปา้ ประสงค์ (Objective)

1. นกั เรยี นมคี ุณธรรมจรยิ ธรรม คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ เป็นพลเมอื งดี มคี วามเปน็ ไทยภูมคิ มุ้ กนั
จากภยั ในรปู แบบ มีสขุ ภาพที่ดี และมวี ิธีมีชวี ติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

2. นักเรยี นมีพฒั นาการสมวัย มีผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการสงู ขน้ึ และมีทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญ
ในศตวรรษที่ 21

3. สถานศกึ ษาพัฒนาหลักสูตรสถานศกึ ษา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมนิ ผล
ตามสภาพจรงิ ทเี่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคญั

4. ครมู ีความสามารถในการจดั การเรียนรู้รองรบั การเปล่ียนแปลงและสามารถปฏิบัตงิ านได้
ตามมาตรฐานสถานศกึ ษา

5. พัฒนาระบบการบริหารที่ดีตามหลกั ธรรมาภิบาล เปน็ ท่ยี อมรบั ของชุมชน สังคมและทกุ ภาคส่วน
เข้ามามีสว่ นรว่ มในการจดั การศกึ ษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นหลกั คณุ ธรรม 4 ดา้ น
ความกตญั ญู ความซ่ือสัตย์สุจรติ ความมวี นิ ัยและดา้ นความเป็นไทย

อตั ลักษณข์ องผ้เู รียน
ยิ้มใส ไหวส้ วย

แผนท่ีโรงเรยี น

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบา้ นไร่

4
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ รองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา มหี น้าทร่ี บั ผดิ ชอบและปฏบิ ัติ
หนา้ ทใี่ นการบริหารสถานศกึ ษา ตามโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรียนวัดบา้ นไร่ โดยปฏบิ ัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายจาก ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา ในการช่วยบริหารงานตามกรอบภารกจิ ของสถานศกึ ษา การวางแผน
ปฏิบตั งิ าน การควบคมุ กากบั ดูแล เกยี่ วกับกลุ่มงานบรหิ ารวชิ าการ กล่มุ งานบริหารงานงบประมาณ กลมุ่ งาน
บริหารงานบคุ คล กลุ่มงานบรหิ ารงานทัว่ ไป และอ่ืนๆ ทเี่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั
นโยบายและวัตถปุ ระสงค์ของสถานศกึ ษา

โครงสรา้ งการบริหาร

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

5

ในการปฏบิ ตั หิ น้าทีร่ องผ้อู านวยการสถานศกึ ษา ข้าพเจา้ นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม ใชร้ ูปแบบการ

บรหิ ารงานทพี่ ัฒนาข้นึ คือ แนวทางการพัฒนาสถานศกึ ษาตามรูปแบบ"BANRAI MODEL รว่ มวิสัยทศั น์

รว่ มมอื ร่วมใจ รว่ มพัฒนา" BANRAI MODEL: Build –Action– Network – Responsibility –

Assessment – Initiative + PDCA

โรงเรียนวัดบ้านไร่ เห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนา

การศึกษา จึงได้จัดทา BANRAI MODEL เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านไร่

โดยมีรายละเอยี ด ดงั นี้

B : Build หมายถึง การบริหารจดั การเชงิ ระบบ

A : Action หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมอย่างสรา้ งสรรค์

N : Network หมายถึง เช่อื มตอ่ ทุกภาคเี ครอื ข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

R : Responsibility หมายถึง ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ที ่ีไดร้ บั มอบหมายให้เปน็ ไปตามเป้าหมาย

A : Assessment หมายถงึ วธิ ีการประเมนิ ผลทหี่ ลากหลาย

I : Initiative หมายถึง ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการดาเนินงาน

นามาสรปุ เปน็ กรอบแนวคดิ นวตั กรรม แนวทางการพัฒนาสถานศกึ ษาตาม BANRAI MODEL

มีแผนผงั กรอบแนวคิดดังนี้

แผนผงั กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาสถานศกึ ษาตาม BANRAI MODEL

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

6

ส่วนท่ี ๒ องคป์ ระกอบ ตัวชว้ี ดั

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (คร้ังที่ ๒ )
สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทซี่ ่งึ ครอบคลุมการปฏบิ ัตงิ ามตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้ งกับนโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร และนโยบายสานกั งานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

สานกั งานคณะกรรมการศึกษาขนั้ พื้นฐาน ไดก้ าหนดองคป์ ระกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีตามข้อตกลง รวมทั้งตัวช้ีวัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมินและวิธีการ
ประเมนิ ดังต่อไปน้ี

องค์ประกอบท่ี 1.1 การบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษาทม่ี ปี ระสิทธภิ าพ

1.1.1 การบรหิ ารงานวิชาการ

รายการประเมิน/ตวั ช้ีวัด รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลกั ฐาน

1) มีการดาเนนิ กจิ กรรมทางวิชาการ ดงั น้ี - แผนพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษา
ของสถานศกึ ษา (พ.ศ. 2563-256๖)
(1) จดั ทาแผนพฒั นา - สถานศึกษามีการประชมุ และไดจ้ ดั ทา - แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา
คณุ ภาพและยกระดับ แผนพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศึกษา 256๔
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ๒๕๖๔ - คมู่ อื บรหิ ารวิชาการ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- จัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ ทางการเรยี น
แผนยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน - หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียน
วดั บ้านไร่
- ดาเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ - ปฏิทนิ ปฏบิ ัตงิ านโรงเรียนวัดบ้านไร่
เรยี น และโครงการสนบั สนุนอนื่ ๆ ทก่ี าหนด
วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย และกจิ กรรมไว้ เพอื่

ส่งเสรมิ ผลสมั ฤทธ์ิและพัฒนาการเรยี นรขู้ อง
นักเรยี นในทกุ ด้าน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ

คณะทางานทุกคน ทาให้งานบรรลุเป้าหมายสู่
ความสาเร็จ

(2) ดาเนินการตาม - ประชุมวางแผนในการดาเนนิ งานตาม - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
แผนพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โครงการและกจิ กรรมท่กี าหนดไว้ ทางการเรียน
ทางการเรยี น
- มสี ่วนร่วมในการดาเนนิ การตามแผนพฒั นา - ภาพกจิ กรรมการประชมุ ครู

คุณภาพ ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน - คาสั่งมอบหมายงาน

- ดาเนนิ กจิ กรรม/โครงการตามแผนงานอย่าง - หลักสูตรสถานศกึ ษา

เป็นระบบโดยการสง่ เสรมิ การจัดการเรยี นการ - แผนการจดั การเรยี นรู้

สอนออนไลนใ์ นรปู แบบต่างๆ เชน่ การทาคลิป - โครงการสอน

วีดีโอการจัดการเรยี นรู้ เพ่อื ยกผลสัมฤทธิ์ - โครงการนิเทศภายใน

ทางการเรียนของนักเรยี น ภายใต้การมสี ว่ นรว่ ม

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

7

รายการประเมนิ /ตัวชี้วดั รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลกั ฐาน

ของคณะทางานทุกคน ทาใหง้ านบรรลุ
เป้าหมายสูค่ วามสาเร็จ

(3) จดั ทาฐานขอ้ มลู - มกี ารนาข้อมูลทางด้านการศกึ ษาของนักเรียน - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น

คณุ ภาพและผลสมั ฤทธิ์ และข้อมูลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ รายวิชา

ทางการเรียนของผ้เู รียน ข้ันพืน้ ฐาน O-net มาวเิ คราะห์และจดั ทาเปน็ - รายงานผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น

เปน็ รายบุคคล ฐานข้อมูลคุณภาพเพ่อื ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ - แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล

ทางการเรยี น - ผลการประเมินการอ่าน

- มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลนกั เรียนเป็นรายบคุ คล คดิ วิเคราะห์ และเขยี น

เพอ่ื นาผลการประเมนิ ไปจัดกจิ กรรม/ โครงการ ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๖ ถึงชนั้
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม สอดคลอ้ งกบั มธั ยมศึกษาปที่ ่ี ๓ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
ความตอ้ งการและความสามารถของผู้เรยี น - ขอ้ มูลการทดสอบทางการศึกษา

- จดั ทาฐานขอ้ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ระดับชาตขิ ้ันพื้นฐาน O-net
- มีการทาแผนการจัดการเรยี นรู้

และบันทึกหลังสอน

(4) มกี ารพฒั นาครดู ้วย - ส่งเสริมใหค้ รเู ข้ารบั การอบรม สัมมนา ในงาน - โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมและ ทเี่ กีย่ วข้องตามความถนดั และความต้องการ และบุคลากรทางการศกึ ษา
สอดคลอ้ งกบั ความ
ตอ้ งการ - มีโครงการพฒั นาศกั ยภาพครแู ละบุคลากร - รายงานการพฒั นาตนเองการอบรม

ทางการศกึ ษา จดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ ครูเข้ารบั การ ของครแู ละบุคลากร

อบรม เพ่ือพฒั นาตนเอง แบบออนไลน์ - แฟ้มการพัฒนาตนเองของครู

การประชมุ PLC แลกเปลีย่ นเรยี นรเู้ พื่อ - เกียรตบิ ัตรครู

พัฒนาการเรียนรู้ การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ - ภาพถ่ายการเขา้ ร่วมอบรมพัฒนา

การจัดทาขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ว PA ตนเองของบคุ ลากร

- ประชมุ ชีแ้ จง กระตุน้ การดาเนินการต่างๆ - ภาพการประชมุ คณะครู

และเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูไดอ้ ภิปรายผลการ

ดาเนินกิจกรรมตา่ งๆร่วมกนั

(5) มกี ารพฒั นานักเรียน - ส่งเสริมสนบั สนนุ ใหค้ รจู ดั กิจกรรมการเรียน - เกยี รตบิ ัตรนกั เรียนท่ไี ด้รบั รางวัลและ

ดว้ ยกจิ กรรมที่หลากหลาย การสอนทีเ่ นน้ ผู้เรียนเป็นสาคญั และจัด เขา้ ร่วมกิจกรรม
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรยี น
ตามความเหมาะสมและ กิจกรรมให้นกั เรยี น ได้พัฒนาอยา่ งรอบดา้ น การสอน ออนไลน์

สอดคล้องกบั ความ ตามความถนัด ความสนใจ

ตอ้ งการ - ส่งเสริมใหน้ ักเรยี นเขา้ ร่วมกจิ กรรมตา่ งๆ

ทางออนไลนข์ องนกั เรยี นทุกกลมุ่ สาระการ

เรยี นรู้ ตามความถนัดและความตอ้ งการ

- ครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรแู้ บบ On-Lineใหส้ อดคลอ้ งกบั

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรยี นวดั บ้านไร่

8

รายการประเมิน/ตัวช้ีวัด รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลกั ฐาน

เชือ้ ไวรัสโคโรนา่ โควิด -19 และพัฒนาการ
จดั การเรียนการสอนแบบผสมผสานได้

(6) มีแหล่งเรียนรู้ - สถานศึกษาจดั หาแหล่งเรยี นรู้ท่ีเหมาะสมและ - ภาพกจิ กรรม
ท่ีเหมาะสมและเอ้อื ตอ่
การเรียนรขู้ องผูเ้ รียน เอ้อื ต่อการเรยี นร้ขู องผูเ้ รยี น

(7) มีการทดสอบและ - สง่ เสริมให้ครูไดพ้ ัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ประเมินผลการเรยี นรู้
ด้วยเครอื่ งมือท่มี ี การจัดบรรยากาศหอ้ งเรียนใหเ้ ออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้
มาตรฐานดว้ ยวธิ แี ละ
รูปแบบทีห่ ลากหลาย แหลง่ เรียนรู้ภายใน

- ห้องปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์

- หอ้ งปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์

- ห้องสมุด

- สวนเกษตร/สวนสมนุ ไพร

- หอ้ งโภชนาการ

- หอ้ งสหกรณ์

- หอ้ งพยาบาล

แหล่งเรียนรภู้ ายนอก

- วัดบ้านไร่

- ไร่และนาบริเวณรอบๆโรงเรียน

- รา้ นค้าในหมบู่ า้ นกลุ่มวสิ าหกิจ

เคร่อื งจกั รสาน ประเภทหวาย หมู่ท่ี 1

- โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพ

- ประปาหมู่บ้าน

- องค์การบรหิ ารส่วนตาบลบ้านไร่

- ประชมุ ชแ้ี จงแนวทางในการทดสอบและการ - ระเบยี บการวดั และประเมนิ ผล

ใช้แบบประเมินนกั เรยี นท่หี ลากหลายเหมาะสม การเรยี น

กบั ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน - รายงานการสอนออนไลนใ์ น

- ครูมีการสรา้ งขอ้ สอบและวเิ คราะหข์ อ้ สอบให้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สอดคล้องตามมาตรฐาน และตวั ช้ีวัด จดั ใหม้ ี ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน และ - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ปลายภาคเรยี นท้งั รายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม ระดับชาตขิ ้นั พน้ื ฐาน (O-Net) ช้นั

- การวัดและประเมนิ ผลทั้งแบบ On line , ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และ

On site , On hand , On demand ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๓

- การสง่ เสรมิ ใหม้ ีการทดสอบทางการศกึ ษา - ชน้ิ งานนกั เรยี น

ระดับชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน (O-Net) ชน้ั ประถมศึกษา - ภาพกิจกรรม

ปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓

- การประเมนิ ภาระงานของนักเรียนที่ตรง

ตามตัวช้วี ัด

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่

9

รายการประเมิน/ตวั ชี้วดั รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลกั ฐาน

(8) มีระบบนิเทศ กากับ - การประชมุ ขา้ ราชการครูและบคุ ลากร - โครงการการนเิ ทศภายใน
ติดตาม ประเมินผลและ ทางการศกึ ษา - ตารางการนิเทศ
- ภาพถา่ ยการนิเทศ
รายงานผลการดาเนนิ งาน - การนเิ ทศการสอนครูแบบ On – line

ทช่ี ดั เจน ผา่ น Application ตา่ ง ๆ

2) มกี ารดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะดา้ นการอา่ นและเขียนภาษาไทย

(1) มีการส่งเสรมิ - การประชมุ ครเู พ่อื ปรึกษาและหาแนวทางการ - รายงานผลการอ่านการเขยี น (RT)
สนบั สนนุ ในการสร้าง ดาเนินงานวางแผนพัฒนาการอา่ น การเขยี น - รายงานผลการทดสอบ (NT)
ความตระหนกั และให้ - ส่งเสรมิ การจัดกิจกรรมพฒั นาทักษะดา้ นการ - รายงานผลการทดสอบระดบั ชาติ
ความรู้แกค่ รู อา่ น การเขยี น เพื่อการยกระดบั การเรียนรูก้ ลมุ่ (O-NET)

สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยและรองรบั นโยบาย - เกียรติบตั รนกั เรียน

การทดสอบ - ภาพกิจกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแลกเปลยี่ นเรียนรู้และ - ภาพถา่ ยการอบรม/ประชุม

เขา้ รับการอบรมพฒั นาความสามารถในการ
อ่านการเขียนและยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

- สง่ เสรมิ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิ าชพี (PLC)

(2) มกี ารส่งเสรมิ - การประชุมคณะครเู พ่ือสรา้ งความตระหนักใน - โครงการห้องสมุด
สนับสนุนการนาความรู้สู่
การปฏบิ ัติ การพัฒนาการอา่ นการเขยี นภาษาไทย - โครงการนเิ ทศภายใน

- มอบหมายครสู อนซ่อมเสรมิ เด็กอ่าน - วิจัยในชนั้ เรียนการแกป้ ัญหา

ไม่ออก เขยี นไมไ่ ด้ ด้วยการสอนซอ่ มเสริม ในการอา่ น

เพอ่ื ช่วยเหลอื นักเรียนทอี่ า่ นไมค่ ลอ่ ง - รายงานการสอนออนไลน์ใน

เขยี นไมค่ ล่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา

- ดาเนนิ การใหค้ รูผ้สู อนจดั ทาวจิ ยั ในชัน้ เรียน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เพอื่ พฒั นานกั เรียน - ภาพกจิ กรรมการนเิ ทศภายใน

- สง่ เสรมิ สนบั สนุนให้ผู้เรยี นนาความรสู้ ูก่ าร - ภาพกิจกรรมการจดั การเรียนการ

ปฏบิ ตั ิด้วยการสง่ เสริมให้นักเรยี นเขา้ ร่วมการ สอนออนไลน์ของครู

แขง่ ขนั ทักษะภาษาไทย - บญั ชคี าพ้ืนฐาน

- สื่อและผลงานนกั เรยี น

(3) มีการส่งเสริม - สนบั สนุนให้ครจู ดั ทาสอ่ื นวัตกรรมท่ี - รายงานผลการปฏิบัติงาน
สนบั สนุนให้มกี ารจดั ทา เหมาะสมในการจดั การเรยี นการสอนและ - รายงานการสอนออนไลนใ์ น
ส่อื หรอื นวตั กรรม นาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกจิ กรรมการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เรียนรู้ ให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์การแพร่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ระบาดของโรคตดิ ตอ่ เช้อื ไวรสั โคโรนา่ - แผนการจัดการเรยี นการสอน
โควดิ -19 อย่างตอ่ เนื่อง - สื่อและผลงานนักเรียน

รายงานการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่

10

รายการประเมิน/ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลักฐาน

(4) มกี ารวางแผนนิเทศ - ประชุมชแี้ จงรปู แบบการนเิ ทศ - โครงการนิเทศภายใน
และติดตาม - จดั ทาตารางการนิเทศ - ตารางการนเิ ทศ
- วางแผนการนิเทศและตดิ ตามเย่ียมหอ้ งเรียน - บนั ทกึ ผลการนิเทศและการนาผลไป
ON line เพ่ือให้กาลงั ใจใหก้ ับคณะครแู ละ ปรบั ปรงุ พัฒนาการจัดการเรียน
นกั เรยี นพร้อมรับฟังปญั หาและรว่ มหาแนวทาง การสอน
ในการพัฒนาทักษะด้านการอา่ นและการเขยี น
ภาษาไทยตอ่ ไป
- การประเมนิ แผนการจัดการเรียนรู้

(5) มกี ารสรปุ ตดิ ตาม - นิเทศการจดั การเรียนการสอนของครู - รายงานโครงการนเิ ทศภายใน
รายงานผลและพฒั นา - กากบั และติดตามอย่างเปน็ ระบบ โดย - ผลการประเมนิ การอ่าน คิดวเิ คราะห์
อย่างต่อเน่ือง และเขยี น ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๖ ถึง
ผ้บู ริหาร ศกึ ษานิเทศก์ ตดิ ตามการดาเนนิ งาน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ี่ ๓ ปกี ารศึกษา
ของโครงการอย่างตอ่ เนอ่ื ง
๒๕๖๓

ภาพการบริหารจัดการสถานศกึ ษาที่มีประสิทธิภาพ
ดา้ นการบรหิ ารงานวิชาการ

 สถานศกึ ษาจัดทาแผนพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษาและแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

11

ภาพการบริหารจัดการสถานศกึ ษาท่ีมปี ระสทิ ธิภาพ
ด้านการบริหารงานวิชาการ

 ประชมุ คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและงานวิชาการเพอ่ื วางแผนการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศึกษา

 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการคณะกรรมการบรหิ ารหลกั สูตรและปรับปรงุ หลกั สตู รสถานศึกษา

 ครูจดั ทาแผนการจดั การเรยี นการสอน

รายงานการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวัลย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

12

ภาพการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาท่ีมปี ระสทิ ธภิ าพ
ด้านการบรหิ ารงานวชิ าการ

 การรบั -ส่งใบงานในการจัดการเรยี นการสอนในช่วงสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ ต่อ
เชอื้ ไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙

 การจดั การเรยี นรูแ้ บบออนไลนแ์ ลละพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

 การนเิ ทศออนไลน์ จาก สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  สง่ เสรมิ สนบั สนุนให้ครูจดั ทาส่อื การสอน

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

13

ภาพการบรหิ ารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสทิ ธิภาพ
ด้านการบรหิ ารงานวชิ าการ

 สง่ เสริมครเู ข้ารว่ มการอบรม ประชมุ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากหนว่ ยงานตน้ สังกัด

 การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารการจัดทา วPA  รบั มอบเกยี รตบิ ัตรโครงการประกวดร้อง
เพลง “ครูไทยย้มิ ได้ เม่ือภยั มา”

 รบั การตรวจเยยี่ มจาก สานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวัดบา้ นไร่

14

1.1.2 การบรหิ ารงบประมาณ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่อื การศกึ ษา

รายการประเมนิ /ตัวชี้วดั รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลักฐาน

1) มกี ารดาเนินกิจกรรมการบรหิ ารงบประมาณ

(1) จดั ทาแผนการบริหาร - มแี ผนปฏิบัติการประจาปี 256๔ โดยผา่ น - แผนปฏิบัติการประจาปี 256๔

งบประมาณ ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา - แผนการบริหารงบประมาณ

- ปฏิบตั ิตามแผนการดาเนินตามโครงการ/ ประจาปี ๒๕๖๔

กิจกรรมตามที่กาหนด - คมู่ ือการบริหารงบประมาณ

- มแี ผนการบรหิ ารงบประมาณประจาปี ๒๕๖๔

(2) ดาเนินการตามแผนการ - มกี ารดาเนินการตามแผนการบรหิ าร - แบบบันทกึ การการใช้

บรหิ ารงบประมาณ งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการ งบประมาณตามโครงการ/

ประจาปีการศกึ ษา 256๔ กิจกรรม

- แต่งตงั้ และมอบหมายครูรบั ผดิ ชอบ จัดทาบัญชี - คาสงั่ มอบหมายงาน

รายรับ - การรายงานผลการดาเนินงาน

– รายจ่ายเงิน และพัสดุเปน็ ปัจจุบนั และถูกต้อง ของโครงการ

ตามระเบยี บ

- มีการใชง้ บประมาณตามแผนปฏิบัตกิ าร

ประจาปี

- มสี ว่ นรว่ มรบั ผดิ ชอบและกากบั ดแู ล ติดตาม

การดาเนินโครงการ กิจกรรม ใหก้ ารดาเนินงาน

เป็นไปตามกรอบของงบประมาณและระเบียบวิธี

ปฏบิ ัติ เพอื่ การใชจ่ ่ายงบประมาณทค่ี ุ้มค่า

โปรง่ ใส

(3) มีการบรหิ ารจัดการ - มกี ารบริหารงบประมาณอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ - แผนการบริหารงบประมาณ

งบประมาณท่มี ี โดยดาเนนิ การจดั ซือ้ จัดจ้างตามระเบยี บ ประจาปี ๒๕๖๔

ประสิทธิภาพ และเกิด กระทรวงการคลงั วา่ ดว้ ยการจัดซ้อื จัดจา้ งและ - ค่มู ือพสั ดุ

ประโยชนส์ ูงสดุ ต่อ การบรหิ ารพัสดภุ าครัฐ พ.ศ.2560 - คาสัง่ มอบหมายงาน

สถานศึกษา และเกดิ ประโยชนส์ ูงสุดตอ่ สถานศกึ ษา - ทะเบยี นคุมหลักฐานการจา่ ยเงิน

ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๔

(4) จัดทารายงานทางการ - มกี ารกากับ ติดตาม การจดั ทารายงาน - ทะเบียนคุมใบเสรจ็ รบั เงนิ

เงินของสถานศึกษา งบประมาณประจาวัน บญั ชีรายรับ–รายจา่ ย ปงี บประมาณ ๒๕๖๔

ทะเบียนคุมงบประมาณ - ทะเบยี นคมุ หลักฐานการรับ-การ

- ติดตามการจัดทาระบบบัญชีออนไลน์ รายงาน จ่ายเงนิ ประจาปงี บประมาณ

ขอ้ มูลทางการเงนิ (e – budget) ๒๕๖๔

- ตดิ ตามการดาเนนิ งานการจัดซอ้ื จดั จ้าง - ทะเบียนคมุ การรับและนาส่ง

ระบบการจัดซือ้ จัดจา้ งภาครัฐ (e – GP) รายได้แผน่ ดิน

-รายงานเงินคงเหลอื ประจาวนั

- ระบบรายงานผลการบรหิ าร

รายงานการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

15

รายการประเมนิ /ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลกั ฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

e-budjet.jobobec.in.th

- รายงานค่าสาธารณปู โภค

(5) มกี ารดาเนินการตาม - การควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการ - คูม่ อื พัสดุ

ระเบียบพัสดแุ ละการ การจัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ พัสดุ ครุภัณฑ์ - คาสั่งมอบหมายงาน

ดาเนินการตรวจสอบภายใน งบลงทุน ให้ถูกต้องตามระเบียบสานัก - ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สง่ั จ้าง

สถานศึกษา นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 - รายงานการจัดซือ้ ขัดจ่ง

- การจดั ทาพัสดโุ ดยใชโ้ ปรแกรมระบบการจัดซือ้ - ทะเบยี นคุมวสั ดคุ รุภัณฑ์

จัดจ้างภาครัฐ (EGP) จัดทาเอกสารการจัดซื้อ - ทะเบียนคุมทรัพยส์ นิ

จัดจ้าง - รายงานควบคุมภายใน

- การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินและจัดทาบัญชี

วัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560

- การตรวจสอบพัสดุประจาปี

- มีการดาเนินการตรวจสอบภายใน

สถานศึกษาด้านความเสี่ยงรายงานผลต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด

2) มกี ารดาเนนิ กิจกรรมการระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพื่อการศกึ ษา

(1) จดั ทาแนวทาง/แผนใน - มกี ารประชมุ วางแผนรว่ มกับคณะกรรมการ - บันทกึ การประชุมคณะกรรมการ

การระดมทรพั ยากรจาก สถานศกึ ษาในการระดมทรัพยากรและใช้ สถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน

ภาคเี ครอื ข่าย/ภาคประชา ทรัพยากรใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสดุ ต่อผูเ้ รียนและ - แบบบนั ทกึ การรบั มอบ

สังคม มาใชป้ ระโยชน์ทาง สถานศึกษา ทนุ การศกึ ษา

การศกึ ษา -การรบั บริจาคโดยใชร้ ะบบบรจิ าคอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ - ภาพถา่ ย

(e – Donation) ซงึ่ สามารถนามาลดหยอ่ นภาษี

ได้ ๒ เทา่ ทาใหเ้ กดิ ความสนใจในการระดมทุน

หรอื ทรัพยากรเพอ่ื นามาซึ่งการใช้ประโยชน์

ทางการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษาอย่างสูงสดุ

(2) ดาเนนิ การตาม - การนารายได้จากการระดมทรัพยากรมาใช้ - แบบบนั ทึกการรบั เงินระดม

แนวทาง/แผน ในการระดม เพ่อื สนบั สนนุ งบประมาณในการพัฒนา ทรัพยแ์ ละเงนิ บรจิ าค

ทรพั ยากรจากภาคี สถานศึกษา เพ่อื ให้การจัดการเรียนการสอนเกดิ - คาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

เครอื ข่าย/ภาคประชาสังคม ประสิทธิภาพสงู สุดตอ่ ผูเ้ รียน พจิ ารณาทนุ การศกึ ษา

มาใชเ้ พื่อประโยชนท์ าง - โรงเรยี นจัดหาทนุ การศกึ ษา จาก ชุมชน - ภาพถา่ ยกิจกรรม

การศึกษา ผู้ปกครอง ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา มอบ

ใหก้ ับนกั เรยี น จัดหาของขวญั รางวลั จาก

ผูป้ กครอง ชมุ ชน รา้ นค้าในการจัดกิจกรรมตา่ งๆ

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวดั บ้านไร่

16

รายการประเมนิ /ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลักฐาน

(3) การระดมทรัพยากร ดาเนินงานตามแนวทางในการระดมทรพั ยากร - แบบบันทกึ การรับเงินระดม
จากภาคเี ครอื ขา่ ย/ภาค สง่ ผลต่อการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาของ ทรพั ย์และเงนิ บรจิ าค
ประชาสังคม ส่งผลตอ่ การ สถานศึกษา โดยได้รบั การสนบั สนุนงบประมาณ - ภาพถ่ายกจิ กรรมการมอบ
พฒั นาคุณภาพการศกึ ษา วัสดุ อุปกรณ์ และความรว่ มมอื จากหลายภาค ทุนการศึกษา
โดยได้รับการสนับสนนุ สว่ น เชน่ เงนิ บริจาคเพอ่ื พัฒนาการศึกษา
งบประมาณ วสั ดุ อุปกรณ์ ทุนการศกึ ษา การสนบั สนนุ การจดั ภูมิทัศน์
และความร่วมมือจาก สวนหย่อม หน้าอาคารอนุบาล จาก ชุมชน
หลายภาคส่วนเพม่ิ ขนึ้ ผปู้ กครอง ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ภาพการบรหิ ารจดั การสถานศึกษาท่ีมีประสทิ ธภิ าพ
การบรหิ ารงบประมาณ ระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพอ่ื การศกึ ษา

 การประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรพั ยากรและใชท้ รัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดตอ่ ผ้เู รียนและสถานศึกษา

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

17

ภาพการบริหารจดั การสถานศกึ ษาที่มปี ระสทิ ธภิ าพ
การบริหารงบประมาณ ระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพอ่ื การศกึ ษา

 รบั เงินบรจิ าคสนับสนนุ เพื่อพฒั นาการศึกษา  ครอบครัวคุณณฐั ธิดา พุ่มศรี มอบพดั ลมจานวน ๘
จากครอบครวั ครพู รกนก กลา้ กสกิ จิ เครือ่ งเพือ่ ติดตง้ั ในห้องเรยี นอาคารอนุบาล

 รบั เงินบรจิ าคเพอื่ พัฒนาการศึกษาจาก ครจู รรยา อัมรกั ษ์  การสนับสนนุ ของชมุ ชนในการจัดภูมิทัศน์อาคารอนุบาล

 มอบทนุ การศึกษา  ศษิ ย์เกา่ บริจาคอุปกรณก์ ฬี า อปุ กรณก์ ารเรยี น อาหาร

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

18

1.1.3 การบริหารงานบคุ คล การส่งเสรมิ วินัยการรักษาวินัย จรรยาบรรณวชิ าชีพและการพฒั นา
ทางวิชาชีพ

รายการประเมนิ /ตัวช้ีวัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลักฐาน

1) มกี ารดาเนนิ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวนิ ยั และการรกั ษาวนิ ยั จรรยาบรรณวิชาชพี

(1) จดั ทาแผน - วางแผนวิเคราะห์ภารกิจในการดาเนนิ การงาน - แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

การบรหิ ารงานบคุ คล บริหารบคุ คล การศกึ ษา ๒๕๖๔

- จัดวางบคุ ลากรใหม้ ีความพรอ้ มตอ่ การปฏบิ ัตงิ าน - ค่มู ือบรหิ ารงานบุคคล

- มกี ารจดั ทาโครงการพัฒนาศักยภาพครแู ละ - ทะเบยี นคุมคาส่งั โรงเรยี น

บุคลากรทางการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาครแู ละสง่ เสริมให้ วัดบ้านไร่

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชพี - คาสั่งมอบหมายงาน

- บันทึกข้อตกลงในการ

ปฏิบตั งิ าน

(2) ดาเนินการตามแผน - ดาเนนิ การตามแผนการดาเนินงานในส่วนของ - โครงการพัฒนาศกั ยภาพครู
การบริหารงานบคุ คล
โครงการ/ กิจกรรม และบุคลากรทางการศกึ ษา

- การจัดทาอัตรากาลังวางแผนให้สอดคล้องกับ - แผนอัตรากาลังปีงบประมาณ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๔

- การสารวจข้อมลู บุคลากรในปัจจุบันและวางแผน - ทะเบียนคุมวันลาของขา้

ในอนาคต ดาเนินงานด้านเกษียณอายุราชการของ ราชครแู ละบุคลากรทางการ

ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ศกึ ษา

- การสรุปวันลาประเภทต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน - ทะเบยี นการขอเครือ่ งราชย์

สะดวกในการค้นหา

- การจัดขอเคร่ืองราชยใ์ หก้ ับข้าราชการครู

(3) มีการบริหารจดั การ - มีการจัดทาคาสัง่ ปฏิบัติหนา้ ที่ของข้าราชการครู - คาสัง่ มอบหมายงาน
บรหิ ารงานบคุ คลทม่ี ี
ประสทิ ธภิ าพและเกดิ และบคุ ลากรทางการศกึ ษา - ขอ้ มูลข้าราชการครูและ

ประโยชน์สูงสุดตอ่ - แจ้งภาระงานตามหนา้ ท่ตี ามมาตรฐานวชิ าชพี บคุ ลากรทางการศกึ ษา
สถานศกึ ษา
จรรยาบรรณวชิ าชีพ เพอ่ื ให้เกิดความเขา้ ใจใน - รายงานผลการดาเนินโครงการ

บริบทของงานและหนา้ ทีท่ ่ีได้รับมาอบหมายเพอื่ ให้ พัฒนาบุคลากรสมู่ ืออาชพี

การทางานเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและเกิด - โครงการนเิ ทศภายใน

ประโยชนส์ งู สุดต่อสถานศกึ ษา เสรมิ สร้างขวญั และ - รายงานการอบรมและพฒั นา

กาลังใจแก่บุคลากรในด้านตา่ งๆ ตนเองของครู

- เกยี รติบตั รครู

- ภาพถา่ ยกจิ กรรมการประชมุ

การอบรม

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัติงานในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวดั บ้านไร่

19

รายการประเมิน/ตวั ชี้วดั รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลักฐาน

(4) จัดทาแผนการส่งเสริม - มีการประชุมช้ีแจงให้แนวทางสนบั สนนุ ส่งเสริม - บนั ทกึ การประชมุ ครูและ
วนิ ยั และการรักษาวินัย การปฏบิ ตั ิงานและการวางตนเพอื่ การรักษาวินยั บุคลากรทางการศึกษา
จรรยาบรรณวชิ าชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ - สมุดลงเวลามาปฏบิ ตั ริ าชการ
- บันทกึ การอยู่เวรรกั ษาการณ์
- ทะเบียนคมุ วนั ลาของ
ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร
ทางการศึกษา

(5) ดาเนินการตามแผนการ - จัดทาบญั ชีลงเวลาปฏบิ ัตริ าชการ เก็บบนั ทกึ การ - โครงการพฒั นาศกั ยภาพครู

สง่ เสรมิ วินัยและการรักษา ลา ตรวจสอบใบลา สรุปวนั ลาของบุคลากร และบุคลากรทางการศกึ ษา
วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ - จัดทาคาสง่ั แต่งตงั้ ครูเวรรักษาการณ์ในชว่ งเวลา - สมดุ ลงเวลามาปฏบิ ัตริ าชการ
- บนั ทึกการอยเู่ วรรกั ษาการณ์
กลางวันและกลางคืน
- ทะเบียนคุมวันลาของ
ข้าราชการครูและบคุ ลากร

ทางการศึกษา
- รายงานผลการปฏบิ ัติงานของ
ข้าราชการครแู ละบุคลากร

ทางการศกึ ษา
- คาสัง่ แตง่ ต้งั ครเู วรรกั ษาการณ์

2) มกี ารดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมใหค้ รูและบคุ ลากรทางการศึกษา ได้รบั การพฒั นาทางวชิ าชีพ

ดาเนนิ การแผนงาน - ไดด้ าเนนิ การตามโครงการพฒั นาศกั ยภาพครู - โครงการพฒั นาศกั ยภาพครู

โครงการ หรอื กจิ กรรมท่ี และบุคลากรทางการศกึ ษา พัฒนาครูดา้ นการ และบุคลากรทางการศกึ ษา

ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การพฒั นา จดั การเรียนรู้ ให้ครมู ีทักษะ รปู แบบวธิ ีการในการ - รายงานผลการจัดกจิ กรรม

ครแู ละบุคลากรทางการ จดั การเรียนรู้ ทห่ี ลากหลาย โดยเฉพาะการจดั การ สรา้ งชุมชนแห่งการเรยี นรู้

ศกึ ษาดว้ ยวธิ กี าร เรียนการสอนในชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาด วิชาชพี (PLC)

หลากหลายสอดคลอ้ งตาม ของเช้ือไวรสั โควดิ -๑๙ - แฟ้มพัฒนาตนเองของครู

ความต้องการจาเป็น มกี าร - ส่งเสรมิ สนับสนุนครูเข้ารบั การอบรม เพอ่ื พัฒนา - รายงานการศึกษาดูงาน/

แลกเปลีย่ นเรยี นรู้ ตดิ ตาม ตนเอง แบบออนไลน์ การอบรม

ประเมนิ ผลผลการพัฒนา - การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร การจัดทาบันทกึ - เกียรตบิ ตั ร

และนาความรู้มาใช้ในการ ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA - ภาพถ่าย

จัดการเรียนการสอน และ - ส่งเสริมการจัดกจิ กรรมชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี ทางวชิ าชพี (PLC)

- สง่ เสรมิ สนับสนุนใหค้ รูมคี วามกา้ วหน้าทาง

วิชาชีพ

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่

20
ภาพการบริหารจดั การสถานศึกษาท่ีมปี ระสทิ ธิภาพ
การบรหิ ารบคุ คล การส่งเสรมิ วนิ ัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวชิ าชีพ และการพัฒนาวิชาชพี

 ประชมุ ขา้ ราชการการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

 ประเมนิ ครูผู้ช่วยคุณครูสดุ ารัตน์ หมนื่ อภัย คณุ ครปู รยี าภรณ์ ทาเชาว์
 คุณครกู นกกาญจน์ ไชยชมพู คุณครรู ตั ตยิ ากร ค้าวหลวง

 ส่งเสรมิ ให้ครพู ัฒนาตนเองและมีทักษะรูปแบบวิธีการในการจัดการเรยี นรูท้ ห่ี ลากหลาย

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

21
ภาพการบรหิ ารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารบุคคล การส่งเสรมิ วนิ ยั การรกั ษาวนิ ัย จรรยาบรรณวิชาชพี และการพัฒนาวิชาชีพ

 การประชุมแบบออนไลนใ์ นช่วงสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

 การนเิ ทศแบบออนไลน์

 การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ การจัดทาบนั ทกึ ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน วPA

รายงานการประเมินสมั ฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

22
ภาพการบริหารจดั การสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
การบรหิ ารบคุ คล การส่งเสริมวนิ ัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวชิ าชพี และการพัฒนาวชิ าชพี

 การอบรมออนไลนข์ องครู และการรับและสง่ ใบงานให้กบั นกั เรยี น

 เกษยี ณสุขสันต์ คุณครูจรรยา อมั รกั ษ์ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผ้อู านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

23

1.1.4 การบรหิ ารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผ้ปู กครองและชุมชน

รายการประเมิน/ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลักฐาน

1) มีการดาเนนิ กจิ กรรมการบริหารงานท่ัวไป - แผนปฏิบัติการประจาปี
การศกึ ษา ๒๕๖๔
(1) จัดทาแผนการ - สถานศึกษามแี ผนการบริหารงานทั่วไป - คมู่ อื บรหิ ารงานทว่ั ไป
- คาสัง่ มอบหมายงาน
บริหารงานทวั่ ไป ดาเนินการตามแผนปฏบิ ัตงิ านประจาปี - ภาพถ่าย

- มีโครงการและกจิ กรรม ระบชุ ่วงเวลา ขัน้ ตอน - รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ/กจิ กรรมของงาน
และวัตถปุ ระสงคช์ ัดเจน เพื่อให้ข้าราชการครูและ บริหารทว่ั ไป
-คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏบิ ัติตามคมู่ ือขอบขา่ ย ผ้รู บั ผดิ ชอบตามโครงการ
กิจกรรม
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย - ภาพถา่ ย

(2) ดาเนินการตามแผนการ - การปฏิบตั ิหนา้ ท่ใี หเ้ ปน็ ไปตามตามแผนปฏบิ ัติ

บรหิ ารงานทัว่ ไป การประจาปี

- แต่งต้งั คณะทางานและผู้รับผิดชอบตามโครงการ

กจิ กรรม

- การประชมุ ตดิ ตามงาน ปญั หา อปุ สรรคในการ

ปฏบิ ัติงาน

- การรายงานผลการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีให้ทราบ

เปน็ ระยะ

- การรายงานผลตามโครงการ และกจิ กรรมท่ี

ปฏบิ ัติ

(3) มกี ารบริหารงานธรุ การ - มกี ารบรหิ ารงานสารบรรณ งานธรุ การ เนน้ ความ งานสารบรรณโรงเรยี น
สถานศกึ ษาอยา่ งมี
ประสิทธิภาพและเกดิ สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว ลดโอกาสการตกค้าง - ทะเบยี นหนงั สือรับ
ประโยชน์สูงสดุ ตอ่
สถานศึกษา ของงาน - ทะเบียนหนังสอื ส่ง

-การใช้เทคโนโลยีในมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น - ทะเบียนคุมคาส่ังโรงเรยี น

การใช้แอปพลิเคช่ันไลน์ในการรับ - ส่งหนังสือ วัดบ้านไร่

ราชการ ผ่านกลุ่มงานต่าง ๆ ทาให้เกิดความ - ทะเบยี นคุมบนั ทึกขอ้ ความ

สะดวกรวดเรว็ ในการปฏบิ ตั ิงาน

-ก า ร ส่ ง ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ง า น แ ก่ ค ณ ะ ค รู ผ่ า น

Google drive เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ

การติดตอ่ สอ่ื สารมีประสทิ ธิภาพ และเกิดประโยชน์

ต่อทางราชการ

-การจดั ทาทะเบียนคมุ คาส่งั

-การจดั เอกสารงานธุรการ หนังสอื รับ หนังสอื ส่ง

ทีเ่ ป็นปัจจบุ ัน สะดวกในการค้นหา

- การจดั เก็บเอกสารอย่างเปน็ ระบบ เพื่อสะดวกใน

การค้นหา

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

24

รายการประเมนิ /ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลกั ฐาน

(4) จดั ทาแผนการใชอ้ าคาร - มีการดาเนนิ โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละ - โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี

สถานที่ ซอ่ มแซมวสั ดุ-ครุภัณฑ์ ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร และซอ่ มแซมวสั ดุ-ครภุ ัณฑ์

ประจาปี - ภายถา่ ย

(5) ดาเนินการตามแผนการ - สถานศกึ ษาดาเนินการตามแผนการใช้อาคาร - รายงานผลการดาเนินงาน

ใช้อาคารสถานทอ่ี ย่างมี สถานทีอ่ ยา่ งมปี ระประสิทธิภาพ ร่วมทง้ั เปิดโอกาส ตามโครงการ

ประสิทธิภาพ และเกิด ให้บคุ คลภายนอกเข้ามาใชส้ ถานที่เพอ่ื ให้เกิด - แผนผังอาคารสถานที่

ประโยชนส์ งู สดุ ประโยชน์ ยดึ หลกั ความปลอดภยั และสรา้ ง

ความสมั พันธ์อันดีกบั บุคคลภายนอกและสมั พนั ธ์

ชุมชนทด่ี ี

2) มีการดาเนินการใหส้ ถานศกึ ษามสี ว่ นร่วมกบั ผ้ปู กครองและชมุ ชน

(1) สถานศกึ ษามีประชุม - มกี ารประสานและสรา้ งเครือข่ายความรว่ มมอื - รายงานการประชุมผปู้ กครอง
- สมุดบนั ทกึ การประชมุ
วางแผนโครงการหรอื จากบุคคลในรูปแบบภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศกึ ษา
ขัน้ พ้ืนฐาน
กจิ กรรมทป่ี ฏิบัติงานรว่ มกับ - มกี ารประชมุ วางแผนการขบั เคล่ือนการ
- บนั ทึกการประชมุ
ผ้ปู กครองชมุ ชน ดาเนนิ งานรว่ มกับทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเปน็ ผ้บู ริหาร

คณะครู ผู้ปกครอง ชมุ ชน ไดร้ บั คาแนะนาจาก

คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน และรว่ มกัน

วางแผนในการพฒั นาการศกึ ษา

(2) สถานศกึ ษาจัดทาแผน - จัดทาแผนปฏบิ ตั ิงานประจาปกี ารศึกษา 256๔ - โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื

โครงการหรือกิจกรรมที่ - มโี ครงการ กจิ กรรมท่ีปฏบิ ัตงิ านร่วมกับ นกั เรียน

ปฏบิ ัตงิ านร่วมกับผ้ปู กครอง ผปู้ กครองและชมุ ชนโครงการระบบดูแลชว่ ยเหลอื - กิจกรรมประชมุ ผู้ปกครอง

และชมุ ชน นักเรียน กิจกรรมประชมุ ผ้ปู กครองนักเรยี น นกั เรียน

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพน้ื ฐาน - บันทึกการประชุมกรรมการ

สถานศกึ ษา

-ภาพกจิ กรรมการประชุม

ผูป้ กครอง

- ภาพการประชุม

คณะกรรมการสถานศกึ ษา

ข้นั พ้ืนฐาน

(3) สถานศกึ ษาดาเนินการ - ชมุ ชนมีส่วนรว่ มในกิจกรรมของโรงเรียน โดยผ่าน - ภาพกิจกรรมการประชุม

ตามแผนโครงการหรอื คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐานของโรงเรียน ผูป้ กครอง

กิจกรรมทีป่ ฏบิ ัติงานร่วมกับ และผู้ปกครองเครือข่าย - ภาพการประชุม

ผู้ปกครองและชมุ ชน - โรงเรยี นรว่ มกิจกรรมกบั ชุมชน และให้ความ คณะกรรมการสถานศึกษา

ร่วมมือกับชมุ ชนในการจดั งานหรอื กิจกรรมต่างๆ ขน้ั พ้นื ฐาน

อยา่ งสม่าเสมอ

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

25

รายการประเมิน/ตวั ช้ีวัด รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลักฐาน
- แบบบันทกึ การระดม
(4) สถานศึกษาได้รับความ - มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณุ ภาพการจดั ทรพั ยากรและเงนิ บรจิ าค
ร่วมมอื จากผปู้ กครองและ การศกึ ษาในทกุ ๆดา้ น
ชมุ ชนในการพัฒนา - การบรจิ าคทนุ การศกึ ษาเพื่อสนับสนนุ การศกึ ษา
สถานศึกษา มสี ่วนรว่ มใน ให้แกน่ ักเรียน
การส่งเสริมการเรยี นรูข้ อง
ผู้เรยี นตามศกั ยภาพ - มีการรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม ที่ดาเนินการ - รายงานโครงการระบบดูแล

(5) จดั ทารายงานผล เสร็จแล้ว ช่วยเหลือนกั เรยี น กจิ กรรม
การดาเนนิ งานและมกี าร
รายงานผลการดาเนินงาน - มกี ารรายงานผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาต่อ ประชุมผ้ปู กครองนกั เรยี น
ต่อผ้เู ก่ียวขอ้ ง
ผู้ปกครอง ผา่ นการประชมุ ผู้ปกครอง - บนั ทกึ การประชุมกรรมการ

- มีการรายงานผลการดาเนนิ งานที่ผ่านมาต่อ สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพน้ื ฐาน -ภาพกจิ กรรมการประชุม

ผปู้ กครอง

- ภาพการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานทว่ั ไป และการมีส่วนรว่ มของสถานศึกษากบั ผู้ปกครองและชุมชน

 การประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

26

ภาพการบริหารจดั การสถานศกึ ษาที่มปี ระสิทธิภาพ
การบรหิ ารงานทั่วไป และการมสี ่วนร่วมของสถานศึกษากบั ผปู้ กครองและชมุ ชน

 นาเทคโนโลยมี าชว่ ยในการปฏบิ ตั ิงานเพอ่ื ประสานงานท่รี วดเรว็ ลดโอกาสการตกค้างของงาน

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรยี นวดั บ้านไร่

27

ภาพการบริหารจัดการสถานศกึ ษาท่ีมปี ระสิทธภิ าพ
การบรหิ ารงานทว่ั ไป และการมีส่วนรว่ มของสถานศึกษากับผปู้ กครองและชุมชน

 มอี าคารเรยี น อาคารประกอบพรอ้ มใช้งานและมีความปลอดภัย

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบา้ นไร่

28
ภาพการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาที่มปี ระสทิ ธิภาพ
การบริหารงานทัว่ ไป และการมสี ่วนร่วมของสถานศึกษากบั ผ้ปู กครองและชมุ ชน

 งานปรับปรุง ซอ่ มแซม อาคารสถานท่ี เพื่อให้อาคารเรียนและห้องเรียนพรอ้ มใชง้ านอยเู่ สมอ
 รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางมลวิ ลั ย์ สมเิ ปรม รองผอู้ านวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่

29

ภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสิทธภิ าพ
การบรหิ ารงานท่วั ไป และการมสี ่วนร่วมของสถานศกึ ษากบั ผู้ปกครองและชุมชน

 เตรยี มความพรอ้ มเปดิ เรยี น On-Site


 วนั ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นกั เรยี นชน้ั ม.๒ และ ม.๓ เขา้ รับการฉีดวัคซนี ป้องกันโควิด ๑๙

ณ หอประชุมโรงเรียนลาดยาววทิ ยาคม


 รว่ มแสดงความยินดีกับ นายศุภวิชญ์ ดิษเจรญิ  รว่ มแสดงความยินดีกบั ผอ.ชญาภา หวลหอม

เนื่องในโอกาสยา้ ยไปดารงตาแหน่ง รองผู้อำนวยการ เน่อื งในโอกาสย้ายมาดารงตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรียน
สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต๒ อนุบาลลาดยาว

รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

30

ภาพการบริหารจดั การสถานศึกษาท่ีมปี ระสทิ ธภิ าพ
การบริหารงานทวั่ ไป และการมีส่วนรว่ มของสถานศกึ ษากับผู้ปกครองและชุมชน

 ร่วมงานตา่ งๆของชมุ ชน


 สถานศึกษามกี ารประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ ชุมชน และเครอื ขา่ ยตา่ ง ๆ


 มีการระดมทรพั ยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทกุ ๆด้าน

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดบา้ นไร่

31

องคป์ ระกอบท่ี 1.2 ผลการดาเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรอื สานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขึ้นพนื้ ฐาน

รายการประเมิน/ตวั ชี้วัด รายงานผลการดาเนนิ การ เอกสารหลกั ฐาน

1) มีการวางแผนและกระบวนการทางานทเี่ หมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบตั หิ น้าที่

มกี ารวางแผนและ - ประชุมช้ีแจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ - แผนพฒั นาคณุ ภาพการจัด

กระบวนการทางานท่ี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน การศึกษา

เหมาะสมและสอดคล้อง สานักงานเขตพืน้ ที่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากร - แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ตอ่ การปฏบิ ัตหิ น้าท่ี ทางการศกึ ษา ไดเ้ ข้าใจร่วมกนั และลงส่กู ารปฏิบัติ 256๔

ภายในโรงเรียน - บนั ทึกการประชุมขา้ ราชการ

- ดาเนินโครงการท่ีตอบสนองต่อนโยบาย ครู

- จัดทาคาสั่งแตง่ ตงั้ ครตู ามโครงสร้างการบรหิ ารของ - คาสัง่ แต่งต้ังหวั หน้ากลมุ่ งาน

โรงเรยี นวดั บา้ นไร่ ๔ งาน

- ส่งเสริมสนับสนนุ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร - คาส่ังการจัดทาแผนพัฒนา

ทางการศึกษาเข้าอบรม สัมมนา ตามนโยบายที่ การจดั การศกึ ษาประจาปี

เก่ยี วข้อง ๒๕๖๓-๒๕๖๖

- มกี ารควบคุม กากบั ดแู ล ให้การดาเนนิ งานเปน็ ไป - คาสง่ั คณะทางานจัดทา

ตามระเบียบ ข้อบงั คับ เพื่อใหก้ ารจดั การศกึ ษาบรรลุ แผนปฏบิ ัติการประจาปี

วัตถปุ ระสงค์ของสถานศึกษา การศึกษา ๒๕๖๔

2) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผูน้ า และเป็นประโยชนต์ ่อการยกระดบั

คุณภาพการศึกษา

ผลงานท่ีแสดงให้เหน็ ถึง ข้าพเจ้าดาเนนิ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิ ัติท่ี - แผนพฒั นาคณุ ภาพการจดั

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปน็ รูปธรรม มุ่งเน้นคณุ ภาพผู้เรยี น การศกึ ษา

สะทอ้ นภาวะผูน้ า และเป็น - มีการวางแผนรว่ มกับคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั - รายงานการประเมินตนเอง

ประโยชน์ตอ่ การยกระดบั พนื้ ฐาน ผปู้ กครอง ผนู้ าชุมชน หนว่ ยงานตา่ งๆ โดย ของสถานศกึ ษา (SAR)
คณุ ภาพการศึกษา ใชก้ ารบริหารแบบมีส่วนรว่ ม ตามแนวทางการ -รายงานผลการดาเนนิ โครงการ

พัฒนาสถานศกึ ษาตาม " BANRAI MODEL ตา่ งๆ

ร่วมวิสยั ทศั น์ ร่วมมือ รว่ มใจ ร่วมพฒั นา " - สมุดบันทึกการประชุม

มาใช้ในการขบั เคลือ่ นกลยทุ ธ์ เพอ่ื มงุ่ เน้นใหผ้ ้เู รยี นมี คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐาน
พนื้ ฐาน
การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน - สมุดบนั ทกึ การประชมุ
- ส่งเสรมิ สนบั สนุน ให้บุคลากรในโรงเรยี นมกี าร ข้าราชการครแู ละบุคลากร
พัฒนาตนเองในทกุ ๆดา้ นเพื่อนามาพฒั นางานใหเ้ กดิ ทางการศกึ ษา
- ภาพการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
ประโยชน์สูงสดุ ตอ่ ผเู้ รยี นและสถานศึกษา - ตารางการนเิ ทศ

- ภาพถา่ ยการนเิ ทศการสอน

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบา้ นไร่

32

ภาพผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และหรือสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพืน้ ฐาน

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ลั ย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

33

องคป์ ระกอบที่ 1.3 ผลงานทเ่ี กดิ จากการบริหารจดั การของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

รายการประเมิน/ตวั ช้ีวัด รายงานผลการดาเนินการ เอกสารหลกั ฐาน

1) ผลของการบริหารจดั การ - แผนพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษา
- แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี 256๔
(1) การมสี ่วนร่วมจากการ - การขบั เคล่อื นการจดั การศกึ ษาที่เปดิ โอกาส - ปฏทิ นิ การปฏิบตั ิงาน ปกี ารศึกษา
๒๕๖๔
ทาแผนหลายภาคส่วน ให้ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม ในการแสดงความคิดเห็น
- แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศกึ ษา
และวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 256๔
- บันทกึ การประชุมคณะกรรมการ
- จัดทาแผนพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษา สถานศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
- แผนปฏิบัตกิ ารประจาปงี บประมาณ
- จดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปีและปฏทิ ินการ พ.ศ.๒๕๖๔
-รายงานผลการประเมนิ ตนเองของ
ปฏิบัตงิ าน สถานศกึ ษา (SAR)
- รายงานผลการดาเนินโครงการ/
(2) มีแผนการปฏิบัตงิ านที่ - มีแผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมงาน กจิ กรรม ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ถกู ต้องชดั เจน ทั้ง ๔ กลุ่มงาน และปฏทิ นิ การปฏิบัติงาน

- มีประชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาให้ความ

เห็นชอบในกจิ กรรมต่างๆ ของโรงเรียน

(3) ดาเนินการตามแผน - ดาเนนิ การตามแผนปฏิบตั ิงานท่ีวางไว้อย่าง

อยา่ งมีประสิทธภิ าพ เป็นระบบตามข้ันตอนและระเบยี บการปฏิบตั ิ

เพื่อใหเ้ กิดผลสาเรจ็ ของงานอย่างทีม่ ี

ประสทิ ธิภาพ

(4) มกี ารกากบั ติดตาม - มีการกากับ ดแู ลสอบถาม ตดิ ตามการ - การนิเทศติดตามโครงการ/กิจกรรม
ตรวจสอบ ดาเนนิ งานตามแผน - รายงานผลการดาเนินโครงการ/
- มีการประเมินผลการดาเนนิ การตาม กิจกรรม ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
(5) มกี ารรายงานผลการ โครงการ/กจิ กรรมทด่ี าเนินการเสรจ็ สน้ิ แล้ว
ปฏบิ ัติงาน - รายงานโครงการ/กิจกรรม
- มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/ - รายงานผลการประเมินตนเองของ
โครงการ สถานศกึ ษา (SAR)

(6) มีการปรับปรุงแกไ้ ขและ - มีการปรบั ปรุง แก้ไข พัฒนางานให้ดยี ิง่ ข้นึ - รายงานผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
พฒั นา ตามระบบการประกันคณุ ภาพภายใน
- เกยี รติบัตรครู
สถานศกึ ษา - เกียรตบิ ตั รนักเรยี น
- ภาพถา่ ยการพฒั นาตนเองอบรม
(7) มีผลงานที่เปน็ - สง่ เสรมิ ให้โรงเรยี น ครแู ละบุคลากรทางการ

แบบอย่างทเี่ กิดจากการ ศึกษา เข้ารับการพฒั นาตนเอง รับการอบรม

บริหารจัดการของผู้บริหาร ศกึ ษาดงู าน

สถานศกึ ษา - สง่ เสรมิ ให้ครูมคี วามกา้ วหนา้ ทางวิชาชีพ

- สง่ เสริมให้นักเรยี นที่มคี วามถนัด

ความสามารถในตนเองเขา้ แขง่ ขนั กจิ กรรม

ทางวชิ าการ

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบา้ นไร่

รายการประเมิน/ตัวชี้วดั รายงานผลการดาเนินการ 34
(8) มีการเผยแพรผ่ ลงาน
- สง่ เสริม พัฒนาตนเอง ในการอบรม เอกสารหลกั ฐาน
ศึกษาดงู าน
- รายงานการประเมนิ ตนเองของ
- จดั ทารายงานการประเมนิ ตนเองของ สถานศึกษา SAR
สถานศึกษา SAR ตอ่ หน่วยงานต้นสังกดั - facebook โรงเรียนวดั บ้านไร่
- มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการ กิจกรรม อ.ลาดยาว
ต่างๆ ของโรงเรียน โดยงานประชาสัมพันธ์
โรงเรยี น ในการประชุมผู้ปกครองนกั เรียน
เผยแพรผ่ ลงานผ่านสื่อออนไลน์ ต่างๆ เชน่
LINE Facebook Youtube

ภาพผลการดาเนนิ การผลงานทีเ่ กิดจากการบรหิ ารจัดการของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ลั ย์ สมิเปรม รองผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

35

ขา้ พเจา้ ขอรับรองวา่ ขอ้ มลู ดงั กลา่ วข้างตน้ ถกู ต้อง และเป็นความจริงทกุ ประการ

(ลงช่ือ) ผขู้ อรบั การประเมิน
(นางมลิวัลย์ สมเิ ปรม)

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนวดั บ้านไร่
วนั ที่ 1๘ เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

การตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรบั รองของผบู้ งั คับบัญชาขั้นต้น

ได้ตรวจสอบแล้วรบั รองวา่ ขอ้ มูลถกู ต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ผ้บู ังคบั บญั ชาขั้นต้น

(นางวรรณพร ไสยาวัน)

ตาแหนง่ ผูอ้ านวยการโรงเรยี นวัดบา้ นไร่

วันท่ี .1๘ เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินสมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานในหน้าท่ี ตาแหนง่ รองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

36

ภาคผนวก
ภาพกจิ กรรม

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหนง่ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวัดบา้ นไร่

37

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

38

แนวทางการพฒั นาสถานศึกษาตามรูปแบบ BANRAI MODEL รว่ มวิสยั ทศั น์ ร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมพฒั นา
BANRAI MODEL: Build –Action– Network – Responsibility – Assessment – Initiative + PDCA

โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กบั การพัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาระวชิ ามีความสาคญั สาหรบั การเรียนรู้ ปัจจุบันการเรียนรู้
สาระ วิชา ควรพัฒนาทกั ษะการคน้ ควา้ ด้วยตนเองของผเู้ รยี นโดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบ กิจกรรมท่ี
ช่วยให้ นักเรยี นแต่ละคนสามารถพฒั นาทกั ษะของการเรียนรขู้ องตนเองได้

การศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพ พร้อมท่ีจะดารงชีวิตอย่างมี คุณภาพ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้ และการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลในศตวรรษที่
21 คุณสมบัติหรือทักษะท่ีสาคัญ คือ 3R และ 8C ได้แก่ 3R คือ Reading- อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้,
(A) Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ 8C คือ Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ , Creativity and Innovation : คิดอย่าง
สรา้ งสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม, Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา, Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการส่ือสาร และการ
รู้เท่าทันสื่อ, Cross-cultural Understanding : ความเข้า ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิด
ขา้ มวัฒนธรรม, Computing and ICT Literacy : ทักษะ การใชค้ อมพิวเตอร์ และการรูเ้ ท่าทนั เทคโนโลยี

เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม ความคิดสรา้ งสรรค์ ความก้าวหน้าทางวชิ าการ การสร้างองค์ความรู้ อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด ชีวิต
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม วัตถุประสงค์
ดงั กลา่ วต้องอาศัยครูผสู้ อนท่มี ที กั ษะในการจดั การเรยี นรู้ มีเจตคติตอ่ วชิ าชพี ครทู ีด่ ี มีแรงจูงใจใฝ่ ผลสัมฤทธิ์สูง
โดยเฉพาะในยคุ ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ได้อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน
สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็ม
ศกั ยภาพ

โรงเรยี นวัดบ้านไร่ เห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนา
การศกึ ษา จงึ ได้จัดทา BANRAI MODEL เพ่อื เปน็ กรอบในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านไร่ โดย
มีรายละเอยี ด ดังน้ี

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

39

มีองค์ประกอบเพอ่ื ใหบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ ดงั นี้

B : Build หมายถึง การบริหารจัดการเชิงระบบ

A : Action หมายถึง การปฏบิ ัติกจิ กรรมอยา่ งสรา้ งสรรค์

N : Network หมายถึง เช่ือมต่อทกุ ภาคีเครือขา่ ยทัง้ หน่วยงานภาครฐั และเอกชน

R : Responsibility หมายถงึ ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีทีไ่ ด้รบั มอบหมายใหเ้ ปน็ ไปตามเปา้ หมาย

A : Assessment หมายถงึ วธิ ีการประเมนิ ผลท่ีหลากหลาย

I : Initiative หมายถงึ ความคิดรเิ ริ่มใหม่ ๆ ในการดาเนนิ งาน

นามาสรุป เป็นกรอบแนวคิด นวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม BANRAI MODEL

มีแผนผงั กรอบแนวคิดดงั น้ี

แผนผงั กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม BANRAI MODEL

B : Build หมายถงึ การบริหารจัดการเชิงระบบ (Build Administration System) นากรอบแนวคิด
ทฤษฎีเชงิ ระบบ (System Theory) และวธิ กี ารเชงิ ระบบ (System Approach) มาใช้ โดยที่ผู้บริหารคานึงถึง
การบริหารการศกึ ษา ตามทฤษฎีระบบ (นพพล โพธ์ิเงิน,๒๕๖๐,หนา้ ๑๔๕) ทมี่ สี ่วนประกอบทส่ี าคญั
๔ ประการ ได้แก่

๑) ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากรงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์การบริหาร จัดการ และแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิบัติงานของ
องค์การ

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

40

๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process) คือ การนาปจั จัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท มาใช้ใน
การดาเนนิ งานร่วมกนั อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก ในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบ
วงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการ ประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
เพือ่ ใหป้ จั จัยท้งั หลายเขา้ ไปสูก่ ระบวนการได้ อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดประสทิ ธผิ ล ตาม เปา้ หมายทก่ี าหนดไว้

๔) ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดข้ึน ภายหลังจากผลลัพธ์ท่ีได้ ซ่ึงอาจเป็น ส่ิงท่ี
คาดไว้ หรอื ไมเ่ คยคาดคดิ มาก่อนว่าจะเกิดขนึ้ ก็ได้ ทฤษฎรี ะบบให้ความสาคัญกบั ผลลพั ธท์ ีเ่ กดิ ข้นึ

A : Action หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใช้วงจรคุณภาพเป็นตัว
ขบั เคล่อื น โดยจัดกจิ กรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังที่เป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและ
กจิ กรรมตามนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ จะสอดคล้องกับวิสยั ทศั น์ เปา้ ประสงค์ กลยทุ ธ์และแผนงานของโรงเรยี น

N : Network หมายถงึ เชอ่ื มต่อทกุ ภาคเี ครอื ขา่ ยทั้งหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชน เปน็ การเช่ือมผสาน
การทางานขององค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานโรงเรียนให้เกิดการทางานร่วมกัน โดยยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดทีจ่ ะเกิด ข้ึนกบั องค์การ โดยนามาใชใ้ นการบริหารโรงเรียนทกุ ขั้นตอน ไดแ้ ก่

1) มกี ิจกรรมต่าง ๆ เกิดขน้ึ ร่วมกนั (Activities) การรวมกลมุ่ ของคนจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามมาเสมอ
กจิ กรรมส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงความสนใจร่วมกันของทุกคนที่จะกระทาร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญจ่ ะมีขอบเขตจากัดโดยยดึ โยงกบั ความรปู้ ระสบการณ์และภมู ปิ ัญญาท่ีทุกภาคี เครือข่ายมีอยู่ เป็นการ
สรา้ งเครือขา่ ยร่วมสู่การบรหิ าร

2) มปี ฏิสมั พันธ์ระหวา่ งกัน (Interaction) การมีปฏสิ ัมพนั ธร์ ะหวา่ งกนั ในท่นี ห้ี มายถงึ การมีปฏิกิริยา
โต้ตอบในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคีเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์มากกว่าท่ีจะต่อต้านกัน นอกจากนี้ยังมี
ดาเนนิ งานออกไปใหส้ งั คมได้รับรู้และเห็นประโยชน์ของภาคีที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นการสร้าง เครือข่ายร่วมสู่การ
บรหิ ารโรงเรยี น

3) มคี วามรสู้ ึกรว่ ม (Sentiments) ผบู้ ริหารจะต้องทาให้ทกุ คนทั้งหมดมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยเฉพาะการทาใหเ้ กิดความรู้สกึ รว่ ม ซึง่ อาจได้รับการกระตนุ้ จากการมีจิตสานึกเดียวกัน เห็น ปัญหาร่วมกัน
และตอ้ งการแสวงหาทางออกในการแก้ปญั หาน้ันร่วมกนั

R : Responsibility หมายถงึ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ทไ่ี ดร้ ับมอบหมายใหเ้ ป็นไปตามเปา้ หมาย
จิตสานึก และความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์
รว่ มรับผิดชอบในภารกจิ และเปา้ หมายของหน่วยงานและองคก์ ร

ระดับ 1 developing : รับผดิ ชอบในหนา้ ทท่ี ีไ่ ดร้ ับมอบหมาย และพรอ้ มตอ่ การพฒั นา
-ปฏิบัตงิ านตามภาระหนา้ ทที่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายทันกาหนดภายใตค้ าแนะนา
-รับรู้สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง โดยรายงานอุบัติการณ์ ปัญหา หรือความ

ผิดพลาดสาคัญทุกคร้ัง
ระดับ 2 Performer : ต้ังใจปฏบิ ตั งิ านใหบ้ รรลุเปา้ หมาย

-ปฏบิ ตั งิ านบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนเสร็จทันเวลาทกี่ าหนด ดว้ ยตนเอง

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ลั ย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

41

-รบั รสู้ ภาพปญั หาท่ีเก่ียวขอ้ งกับหนว่ ยงาน โดยเสนอปัญหาใหผ้ ูบ้ ังคบั บญั ชารับทราบ
-วเิ คราะหแ์ ละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มผี ลกระทบต่องานได้
ระดบั 3 Achievement : มุ่งมน่ั ในความสาเรจ็ ของหน่วยงาน
-วางแผนการดาเนนิ งานและปฏบิ ัตจิ นบรรลวุ ตั ถุประสงค์ และเปา้ หมาย
-รับรู้ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา และสภาพแวดล้อม ท้ังภายในและ
ภายนอกและมีการวางแผนเตรยี มรับสถานการณต์ ่าง ๆ ไดอ้ ย่างเหมาะสม
ระดับ 4 Role model : เปน็ แบบอยา่ งท่ดี ีในการปฏิบัติงาน
-มพี ฤตกิ รรมการปฏบิ ตั งิ านท่ดี อี ย่างสม่าเสมอจนเปน็ ทยี่ อมรบั เป็นแบบอยา่ ง
-พัฒนาและสรา้ งสรรคง์ านทเี่ ป็นประโยชนต์ ่อองคก์ ร
ระดบั 5 Inspire culture : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน
-สร้างบรรยากาศ สนับสนุน สง่ เสรมิ และผลกั ดนั ใหบ้ ุคลากรมีจติ สานึก และความรับผิดชอบ
ในหน้าทีท่ ด่ี ใี นการปฏิบัติงาน
A : Assessment หมายถึง วิธกี ารประเมนิ ผลทห่ี ลากหลาย การประเมินการศึกษาหรือการประเมิน
การศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการจัดทาเอกสารและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ และความเช่อื เพ่อื ปรบั แต่งโปรแกรมและปรับปรงุ การเรยี นรขู้ องนักเรียน ข้อมูลการประเมินสามารถ
รับได้จากการตรวจสอบงานของนักเรียนโดยตรงเพอ่ื ประเมนิ ผลสัมฤทธ์ขิ องผลการเรยี นรู้
I : Initiative หมายถึงความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการดาเนินงาน การริเร่ิม,การนาเข้า,ความคิด
สร้างสรรคใ์ นองคก์ รถอื เป็นการปฏิวัตกิ ระบวนการทางานแบบเดิม ๆ ที่เคยใช้ในการบริหารจัดการในอดีต ย่ิง
ปัจจบุ นั เทคโนโลยีการสอ่ื สารได้เข้ามามีบทบาท ทาให้การรับรู้ของบุคลากรเติบโตอย่างรวดเร็ว ความคิดใหม่
ๆ เกิดขนึ้ ตลอดเวลา หากมนุษยม์ ิได้มกี ารพฒั นาความคิด หรือนาความคิดดังกล่าวออกมาแสดง ก็เท่ากับเป็น
การปิดกน้ั ความคิดอย่างเสรี

BANRAI MODEL รว่ มวสิ ยั ทัศน์ รว่ มมอื รว่ มใจ ร่วมพัฒนา หมายถึง นวัตกรรมในการสร้างความ
ตระหนัก บรรยากาศการทางานแบบมี ส่วนร่วม แรงบันดาลใจทางวิชาชีพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านไร่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการกาหนดแนวทาง
แผนปฏบิ ัติการและกลยทุ ธ์ การนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียน
วัดบ้านไร่นั้น เป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีโครงการ/กิจกรรม โดยอิงตามหลักการ
บริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA)

PDCA : Plan – Do – Check – Act
Plan ร่วมวิสัยทัศน์ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนด
กรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏบิ ัตงิ าน พรอ้ มกบั พิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุ
วธิ กี ารเก็บขอ้ มูลและกาหนดทางเลอื กในการปรับปรงุ ให้ชัดเจน
Do ร่วมมือในข้ันตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ
วางแผน ซ่งึ ในขัน้ ตอนนี้ตอ้ งมีการตรวจสอบระหวา่ งการปฏิบตั ิด้วยว่าได้ดาเนนิ ไปในทศิ ทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือ
ทาการปรับปรุงเปลย่ี นแปลงใหเ้ ปน็ ไปตามแผนการทไ่ี ดว้ างไว้

รายงานการประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมลิวลั ย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรียนวดั บา้ นไร่

42
Check ร่วมใจในการประเมนิ ผลทไี่ ด้รับจากการปรบั ปรุงเปลีย่ นแปลง เพอื่ ให้ทราบว่า ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้กาหนดไว้หรือไม่ แต่ส่ิงสาคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะ
ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอน
ถัดไป
Act รว่ มพัฒนากจิ กรรมทม่ี ี เพ่ือแกไ้ ขปญั หาทเ่ี กดิ ขึ้นหลงั จากไดท้ าการตรวจสอบแลว้ การปรบั ปรุงอาจเปน็
การแกไ้ ขแบบเรง่ ดว่ น เฉพาะหนา้ หรือการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปญั หา เพื่อปอ้ งกันไม่ใหเ้ กิดปญั หาซ้า
รอยเดิม การปรับปรุงอาจนาไปสู่การกาหนดมาตรฐานของวิธีการทางานที่ตา่ งจากเดิมเม่ือมกี ารดาเนินงานตาม
วงจร PDCA ในรอบใหมข่ ้อมลู ท่ีไดจ้ ากการปรับปรงุ จะชว่ ยใหก้ ารวางแผนมคี วามสมบูรณ์ และมคี ุณภาพ
เพ่มิ ขึ้นไดด้ ้วย

รายงานการประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวัดบ้านไร่

43

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

44

รายงานการประเมินสัมฤทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ตาแหน่งรองผ้อู านวยการสถานศึกษา
นางมลิวัลย์ สมิเปรม รองผ้อู านวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

45

คาสัง่ โรงเรยี นวัดบ้านไร่
ท.่ี …1….. / 2564

เรอื่ ง แตง่ ต้ังหัวหน้ากลุ่มงาน 4 งาน

************************************

เพื่อใหก้ ารบรหิ ารจดั การศกึ ษาของโรงเรียนวัดวดั บา้ นไร่ เปน็ ไปตามภารกจิ ของสถานศึกษา
ข้นั พนื้ ฐาน โดยอาศยั อานาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญตั ิระเบยี บบรหิ ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบญั ญัติระเบยี บข้าราชการครแู ละบุคลากร

ทางการศกึ ษา พ.ศ.2547 จึงมอบหมายใหข้ า้ ราชการครูและบุคลากรรับผดิ ชอบและปฏบิ ัติงานจัดการศึกษา
ตามภารกิจของสถานศึกษาขัน้

พน้ื ฐาน ดังนี้

1. นางมลิวัลย์ สมิเปรม ตาแหน่ง รอง ผอ.รร. หัวหน้ากลมุ่ งานบคุ คล
2. นางอาลยั ลักษณ์ บญุ นวม ตาแหนง่ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

3. นายพรทวี แทง่ ทอง ตาแหนง่ ครู คศ.2 หวั หน้ากลมุ่ งานบริหารท่ัวไป
4. นางกัญญ์วรา กัลพนั ธ์ุ ตาแหน่ง ครู คศ.3 หวั หนา้ กลุม่ งานงบประมาณ

ใหผ้ ทู้ ่ไี ด้รบั คาส่งั แต่งตงั้ ศึกษาระเบยี บวธิ ปี ฏิบัติ ถือปฏิบัติตามขอบข่ายงานและภารกิจของ
สถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานท่ไี ด้รบั มอบหมายใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ เกิดผลดตี ่อสถานศึกษาต่อไป

ท้งั น้ี ต้งั แต่บดั น้เี ปน็ ต้นไป

ส่งั ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงช่อื )
(นางวรรณพร ไสยาวนั )

ผ้อู านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธผิ ลการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมเิ ปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่

46

เกยี รติบัตรการพฒั นาตนเอง

รายงานการประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา
นางมลวิ ัลย์ สมิเปรม รองผู้อานวยการโรงเรยี นวดั บา้ นไร่


Click to View FlipBook Version