The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by deardrie.lumie207, 2021-12-14 20:09:37

Mengkaji kesedaran sosial dalam tanggungjawab sosial

SLIDE PROJECT 4(MPU21032)

MENGKAJI
KESEDARAN
SOSIAL DALAM
TANGGUNGJAWAB

SOSIAL

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGHAYATAN ETIKA DAN
PERADABAN(MPU21032)
PUAN SHAKINAH BINTI MUSTAPHA

DISEDIAKAN OLEH:
1] JAVINE LAWRENCE CHERIDA ANAK KIDING
(20DPM21F1022)
2] ANJELINA ANAK TENG (20DPM21F1048)
3] NURSYAZA NAZIEHA BINTI MOHAMMAD
YAKUP (20DPM21F1036)
4] DEARDRIE LUMIE ANAK ZERO MAXIN
(20DPM21F1054) 1

NO. TOPIK
1. Definisi
2. Pemupukan nilai dan sikap

tanggungjawab sosial
3. Kesedaran nasional dalam

tanggungjawab sosial
4. Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial

5. Kepentingan tanggungjawab sosial

6. kesukarelawan
7. kesimpulan
8. rujukan

ISI KANDUNGAN

2

DEFINISI
TANGGUNGJAWAB

SOSIAL

Definisi tanggungjawab sosial ialah merupakan sebuah
tanggungjawab kewajiban dan kewajipan bagi setiap
individu, anggota maysyarakat atau sesebuah syarikat
yang secara sukarela menyumbang kepada masyarakat
yang lebih adil.

3

Pemupukan nilai dan sikap
tanggungjawab sosial

1] Memikul tanggungjawab bersama

• Kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan
bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahli bagi
melaksanakannya dengan jayanya.Penglibatan, sokongan,
kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan
komitmen yang tinggi dan pengorbanan semua.Selain itu,
sikap ini boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan
atau mengikut kemampuan seseorang.

2] Sikap ambil peduli

• Sikap ambil peduli adalah sikap ambil tahu dan peka
terhadap sesuatu yang berlaku serta memberi tindak balas
terhadap pelbagai hal yang berlaku di sekeliling kita.Rasa
peduli, ambil berat adalah elemen yang sangat penting
dalam kehidupan kerana ia mengajar kita untuk hidup
berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

4

KESEDARAN NASIONAL DALAM
TANGGUNGJAWAB SOSIAL

§ Hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada keperluan
manusia.

§ Kehidupan bermasyarakat sangatlah penting di dalam hidup
berjiran, berorganisasi, bersaudara, dan tolong—menolong.

§ Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu
atau sesebuah organisasi untuk beroperasi dengan lancer dan
mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka.

5

BENTUK-BENTUK
TANGGUNGJAWAB
SOSIAL

6

a] Sumbangan kewangan

§ Sumbangan kewangan merupakan salah satu
bentuk tanggungjawab sosial.Misalnya,setiap
individu,organisasi atau badan korporat boleh
memberikan bantuan berbentuk kewangan kepada
masyarakat yang memerlukan.Antara golongan
yang patut dibantu dan diambil perhatian ialah
golongan miskin,golongan anak-anak yatim dan
golongan kurang upaya.

7

b] Penjagaan alam sekitar

§ Tanggungjawab sosial juga boleh dilakukan dalam
bentuk penjagaan alam sekitar.

§ Hal ini demikian untuk mengelakkan sebarang
peningkatan pencemaran alam sekitar mahupun
pencemaran udara,air dan darat.

§ Sebagai seorang masyarakat yang mempunyai sifat
tanggungjawab ini,kita haruslah sentiasa
mengamalkan kebersihan alam sekitar.

8

c]Bantuan bencana alam

§ Bencana alam merupakan satu fenomena semulajadi
dan tidak dapat dielakkan oleh semua masyarakat di
seluruh dunia.

§ Jadi,apabila berlakunya bencana alam,banyak
mangsa-mangsa yang menjadi korbannya.Tidak
dinafikan ramai masyarakat yang membantu mangsa
dan bersama-samalah kita menyumbang tenaga
mahupun kewangan untuk membantu.

§ Contoh-contoh bencana alam yang sering berlaku
ialah banjir dan gempa bumi.

9

Kepentingan
tanggungjawab sosial

10

Dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam
kalangan masyarakat

• Perpaduan bangsa amat dititikberatkan untuk membentuk
sebuah negara yang aman dan harmoni.

• Sikap ini akan mewujudkan persefahaman yang baik
secara tidak lagsung dapat mengelakkan berlakunya
permusuhan dalam masyarakat.

• Melalui aktiviti ini,hubungan sesama manusia dapat
dieratkan kerana masyarakat kerana masyarakat dapat
berinteraksi dan saling mengenali antara satu sama
lain.Contohnya,melakukan aktiviti gotong-royong dan
kempen gaya hidup sihat yang dijalankan tanpa mengira
kaum dan bangsa.

• Bak kata pepatah, bersatu membawa mutu yang
membawa maksud perpaduan dalam kalangan
masyarakat akan lahirnya kesejahteraan hidup.

11

Dapat memberikan kesedaran kepada
setiap lapisan masyarakat

• Melibatkan diri dalam tanggungjawab sosial kerana
hal ini dapat digambarkan sebagai tanggungjawab
seorang individu dalam menjaga kebajikan antara
satu sama lain.

• Dapat meningkatkan semangat patriotik rakyat.

• Kestabilan politik dan ekonomi dapat tergugat jika
perpaduan antara masyarakat rapuh.

• Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan

agama,berbeza latar belakang,keharmonian dan

kemesraaan perlu disemai dan dipupuk. 12

Negara akan hidup dalam
suasana yang aman dan

harmoni

Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat
yang berbilang kaum dan budayanya yang
tersendiri.Namun,meskipun berbilang kaum dan agama
namun rakyat Malaysia sering membantu di antara satu
sama lain.Hal ini terjadi apabila diri kita mempunyai
sifat tanggungjawab di dalam diri maka kita dengan
mudah dapat menerima budaya kaum lain.

13

PIHAK
BERKEPENTINGAN

§ Merupakan individu,kumpulan atau sebuah
organisasi yang mempunyai kepentingan,hak
tertentu dalam organisasinya.Kepentingan ini
terbahagi kepada dua iaitu primer dan sekunder

PRIMER

• Pihak primer (dalaman) mempunyai kepentingan
langsung dalam organisasi.

• Pekerja,pemegang saham dan pelanggan.

SEKUNDER

• Pihak sekunder (luaran) mempunyai kepentingan
yang secara tidak langsung dalam organisasi.

• Masyarakat,pihak media dan kerajaan.

14

Pekerja (primer)

§ Individu atau tenaga buruh yang terlibat dalam
menyumbangkan sumber tenaga manusia daripada
peringkat atasan sehingga ke peringkat bawahan
terhadap pekerja.

Tangggungjawab:
• Memberikan ganjaran kepada pekerja secara adil dan

saksama untuk tngkatkan motivasi.
• Memastikan keseimbangan kerja untuk meningkatkan

produktiviti kerja
• Menjaga kebajikan pekerja
• Bersikap adil dalam pengambilan pekerja,pemberian

Latihan dan pampasan.

15

Pemegang saham
(primer)

§ Pihak yang melabur atau menyumbang modal perniagaan
untuk membiayai sesebuah perniagaan.

Syarikat bertanggungjawab untuk:
§ Memastikan segala amanah oleh pemegang saham

dilaksanakan dengan baik.
§ Menjaga kepentingan dan hak-hak pelabur.
§ Berusaha unuk memenuhi matlamat pemilik dan pemodal

syarikat.

16

Pelanggan (primer)

§ Pihak yang memberi barang atau perkhidmatan yang
dikeluarkan oleh perniagaan.

Tanggungjawab perniagaan:
§ Mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang

berkualiti,bersih dan selamat digunakan.
§ Memberikan maklumat yang tepat dan lengkap

berkaitan produk.
§ Memberikan layanan mesra kepada pelanggan.
§ Mengenakan harga yang berpatutan dan tidak

mengaut keuntungan yang berlebihan.

17

Kerajaan (sekunder)

§ Badan pemerintah yang mentadbir sesebuah negara
untuk memastikan perjalanan operasi perniagaan
yang sistematik dan teratur.

Tanggungjawab organisasi sosial:
§ Mengambil bahagian dalam sesi perbincangan
§ Menyediakan laporan kewangan yang benar

saksama.
§ Membayar cukai mengikut jumlah dan masa yang

dietapkan.
§ Menyokong program yang dianjurkan oleh pihak

kerajaan.

18

Media (Sekunder)

• Pihak yang mendapatkan maklumat,menguruskan
maklumat dan menyebarkannya kepada pihak awam.

Tanggungjawab organisasi sosial:
• Menggunkan media dengan baik dan jujur
• Menyebarkan maklumat yang sahih sahaja
• Tidak menyalahgunakan media untuk melakuukan

sesuatu yang tidak berfaedah.

19

Masyarakat (sekunder)

§ Pihak berkepentingan yang berada dalam persekitaran
operasi perniagaan.

Tanggungjawab organisasi sosal
§ Mengenalpasti keperluan asas masyarakat yang

sering berubah.
§ Mengambil kira kesan operasi terhadap alam sekitar

san persekitaran sosial.
§ Menyumbangjan masa dan tenaga untuk aktiviti

kebajikan awam dan kemasyarakatan.

20

KESUKARELAWAN

• Individu yang melakukan sesuatu perkara secara sukarela
tanpa sebarang paksaan daripada mana-mana
pihak.Perkhidmatan untuk menjadi sebahagian daripada
sukarelawan tidak memerlukan kelayakan dan syarat
tertentu.Hal ini kerana untuk menyertai
sukarelawan,seseorang haruslah rela hati untuk
menyertainya.Sukarelawan ini dilihat sebagai suatu konsep
perkhidmatan dan perkongsian atau proses Pendidikan
serta penglibatan aktif warga negara dalam isu dan hal
ehwal kemasyarakatan.

21

Kesimpulannya…

§ Tanggungjawab sosial merupakan sebuah amalan
yang masing-masing harus praktikkan di dalam diri
masing-masing.Amalan ini merupakan tali-tali pengikat
untuk mewujudkan sebuah hubungan antara
masyarakat dan negara yang aman dan
harmoni.Selain itu,tanggungjawab sosial ini hanya
akan berjaya direalisasikan jika setiap individu
melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan
bersungguh-sungguh dan ikhlas.

22

RUJUKAN

1] https://www.studocu.com/my/document/universiti-
malaya/social-engagement/kepentingan-tanggungjawab-
sosial/17999206
2] https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-
tanggung-jawab-
sosial/#:~:text=Arti%20tanggung%20jawab%20sosial%20ada
lah%20%3A%20Pengertian%20tanggung,bagi%20kesejahter
aan%20komunitasnya.%20%28Januarti%20%26%20Apriyant
i%20%3A%202006%29
3] Powtoon - TANGGUNGJAWAB SOSIAL

4] https://www.slideshare.net/AsriMohad1/132-tanggungjawab-sosial
5] https://ms.encyclopedia-titanica.com/significado-de-responsabilidad-
social#:~:text=Tanggungjawab%20sosial%20adalah%20komitmen%2C%2
0kewajiban%20dan%20kewajipan%20individu%2C,merujuk%20kepada%
20tidak%20bertindak%20dan%20yang%20terakhir%20bertindak.

23

SEKIAN TERIMA KASIH…
SELAMAT MENIMBA ILMU…

BUKU IBARAT SEBUAH KAPAL
TERBANG,KERET DAN JALAN RAYA.
HAL INI KERANA,MEREKA DESTINASI DAN
PERJALANAN KITA MENUJU KE ARAH

KEJAYAAN…


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN (E-BOOK)
Next Book
SHADDOW joins list of Up and Coming saxophone musicians who are selling NFTs