The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kik_saowarose, 2021-08-30 21:56:09

รูปภาพ Km ปี2564
รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท 1

ประเด็นความรู : ด้านการเรียนการสอน (นวัตกรรมการเรียนรูทางด้านภาษาและเทคโนโลยี)
หวขอการจัดการความรู : กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยนวตกรรมทางการศึกษาในวันท ๒๒ มนาคม ๒๕๖๔

รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท 2

ประเด็นความรู : ด้านการเรียนการสอน (นวัตกรรมการเรียนรูทางด้านภาษาและเทคโนโลยี)
หวขอการจัดการความรู : การสอนแบบทันสมัย และเทคนิควิธสอนแนวใหม ่ในวันท ๒ เมษายน ๒๕๖๔
รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท 3

ประเด็นความรู : ด้านการเรียนการสอน (นวัตกรรมการเรียนรูทางด้านภาษาและเทคโนโลยี)

หวขอการจัดการความรู : การใชนวัตกรรมการเรยนการสอนในยุค COVID-19

ในวันท ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔


รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท 1


ประเด็นความรู : ด้านงานวิจัย (แนวทางการบูรณาการงานวจัยกับการเรียนการสอน)หวขอการจัดการความรู : รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยกบการเรียนการสอน


ในวันท ๒๒ มนาคม ๒๕๖๔


รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท 2


ประเด็นความรู : ด้านงานวิจัย (แนวทางการบูรณาการงานวจัยกับการเรียนการสอน)

หวขอการจัดการความรู : ขนตอนการวางแผนการจัดการสอนแบบบูรณาการ
ในวันท ๒ เมษายน ๒๕๖๔


รูปภาพ การเขาร่วมกจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ครังท ๓


ประเด็นความรู : ด้านงานวิจัย (แนวทางการบูรณาการงานวจัยกับการเรียนการสอน)

หวขอการจัดการความรู : ขนตอนการวางแผนการจัดการสอนแบบบูรณาการ
ในวันท ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

รูปภาพ การเขาร่วมการบริหารความเสียง


เรือง หองปฏิบติการทางดานวทยาศาสตร ์
ในวันท 22 เมษายน 2564


Click to View FlipBook Version