The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e book โรงเรียนปลอดกัญชา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Lixe Cuttixgpxn, 2022-07-07 05:08:56

โรงเรียนปลอดกัญชา

e book โรงเรียนปลอดกัญชา

06 กรกฏาคม 2565

โรงเรียน
ปลอดกัญชา
และกัญชง

ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

นำเสนอโดย

ขวัญพิชชา เขาโพธิงาม

การป้องกันนักเรียนจากกัญชาและกัญชง

เนื่ องจากกัญชาและกัญชงมีการปล่อยเสรีมากขึ้นจึงเกรงว่าสิ่ง
เ ห ล่ า นี้ จ ะ เ ข้ า ม า มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ นั ก เ รีย น ใ น โ ร ง เ รีย น จึ ง ข อ ใ ห้

โ ร ง เ รีย น มี ก า ร ทำ แ ผ่ น พั บ ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้แ จ้ ง ใ ห้ กั บ นั ก เ รีย น ท ร า บ
ภายในโรงเรียนไม่น่าเป็นห่วงมากนักเนื่ องจากสามารถควบคุม
ไ ด้ แ ต่ ที่ สำ คั ญ ภ า ย น อ ก โ ร ง เ รีย น ทั้ ง ร้า น ค้ า ร้า น ข า ย ข อ ง บ ริเ ว ณ
ร อ บ โ ร ง เ รีย น ตั ว นั ก เ รีย น เ อ ง ค ว ร ทำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ รู้ถึ ง พิ ษ ภั ย
ของกัญชาและกัญชง ถ้าร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือติดป้ายเพื่ อให้ความรู้รวมทั้งแจ้งเหตุหากพบมีการขาย
ของเหล่านี้ให้แก่เด็กนักเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ

นั ก เ รีย น ดั ง นั้ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้เ กี่ ย ว กั บ กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง ใ น
นั ก เ รีย น จึ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ คั ญ

พิ ษภัยของกัญชา

อาการระยะสั้น

กะระยะผิดพลาดอาจส่งผลต่อการขับขี่ เคลิ้ม อาการ
ตกค้างระยะยาวที่น่าเป็นห่วงคือ อาการทางจิต

อาการหลอนที่พบบ่อย

หูแว่ว สอดคล้องกับอาการหลงผิดว่ามีคนมาทำร้าย ถัดมาคือ
ภาพหลอน อาการซึมเศร้า ไม่สนใจไม่อยากทำอะไร

ประโยชน์และโทษของ
กัญชงและกัญชา

ประโยชน์และข้อดี โทษและข้อเสีย

บรรเทาอาการหอบหืด ทำลายสมรรถภาพทางร่ายกาย

เพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ายาแก้หอบหืดทั่วไป ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม จนไม่สามารถทำงานใดได้

รักษาอาการต้อหิน ทำลายสมอง

กัญชาทำให้ความดันภายในลูกนัยน์ตาลดลงได้ดีใน มีโอกาสทำให้ความจำและเกิดความสับสน
คนปกติและในคนที่มีความดันสูงจากต้อหิน

บำบัดและรักษาโรคมะเร็ง ทำร้ายทารกในครรภ์

ใช้เป็นสารกระตุ้นความอยากอาหารเพื่อชะลอภาวะ ทารกที่เกิดมาอาจมีความผิดปกติทางร่างกาย
น้้ำหนักลดลงของผู้ป่วย
ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานเสื่อมลง

ข้อมูลจาก : www.dmg.co.th ( กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข )

ปลดล็อคกัญชาอะไรทำได้
อะไรทำไม่ได้ ?

สามารถทำได้ ต้องขออนุญาต ไม่สามารถทำได้

ปลูกได้แต่ต้องแจ้ง การขายเมล็ดพั นธุ์ กิ่ง ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ
พั นธุ์ และต้นกล้า
ครอบครองกัญชาได้ กลิ่นหรือควันเป็นเหตุรำคาญตามประกาศ
ตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 กระทรวง กระทรวงสาธารณาสุข พ.ศ.2565
- ครอบครองช่อดอก ใบ กิ่ง ด้าน เกษตรและสหกรณ์
ราก ลำต้น
การซื้อขายสารสกัดที่มี ใช้กัญชา ควรระมัดระวังใน
- ครอบครองสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2 % การขับรถ
THC ไม่เกิน 0.2%
ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขาย

ขายส่วนของพื ชกัญชาได้ การผลิตและวางจำหน่าย ห้ามครอบครองสารสกัดที่มี
เช่น ใบ ดอก ลำต้น ผลิตภัณฑ์ THC เกินกว่า 0.2% โดยที่ไม่

ขายสารสกัดที่มี THC 0.2% ได้ อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาจาก ใบอนุญาต

กัญชา กัญชง ต้องมีปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565
ข้อมูลจาก : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

มาตรการเฝ้าระวังการใช้

กัญชาหรือกัญชง

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ 7. แจ้งนโยบายต่อผู้ปกครอง ชุมชน
" ปลอดกัญชาและกัญชง " ผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน
ไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม
2. งดจำหน่ายและห้ามโฆษณา อาหาร ขนม
และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
กัญชาหรือกัญชง
ชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบ 8. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือ
อย่าง และกวดขันดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภค กับสำนักการแพทย์สำนักอนามัย
สำนักการศึกษาและสำนักงานเขต
กัญชาหรือกัญชง ป้องกันปัญหาจากการใช้กัญชา

4. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และอันตรายของ หรือกัญชง
กัญชาและกัญชงในแผนการเรียนการสอนและ


กิจกรรมต่าง ๆ

5. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ
โดยสอดแทรกและเน้นย้ำพิษภัยของกัญชาและ

กัญชง

6. ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชา
หรือกัญชง

ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การนำส่วนของกัญชากัญชง
มาใช้ในอาหาร

ส่วนของกัญชา กัญชงและสารสกัด CBD ที่ใช้เป็นส่วน
ประกอบของอาหารต้องเป็นเฉพาะส่วนของพืชที่กำหนดไว้ใน

ประกาศของทรวงสาธารณสุข

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ
ผลิตอาหารที่จำหน่าย

ต้องยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูล

กรณีสถานที่ผลิตตัังอยู่ใน กองอาหาร
กทม. สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

กรณีสถานที่ผลิตตัังอยู่ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตจว. ตามจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต

ความแตกต่างระหว่างกัญชง
และกัญชา

ชื่อเล่น : Hemp ชื่อเล่น : Marijuana
ลำต้น : สูงเรียวใหญ่ ลำต้น : เตี้ยเป็นพุ่ม
กิ่งก้าน : แตกกิ่งก้านไม่มาก กิ่งก้าน : แตกกิ่งก้านมาก
ลักษณะใบ : มี 7 - 11 แฉก ลักษณะใบ : มี 5 - 7 แฉก
สีของใบ : สีเขียวอ่อน สีของใบ : เขียวจัด
สาร THC : THC ไม่เกิน 1% สาร THC : สูงกว่า 1%
ประโยชน์ : ใช้ในการแปรรูปยา ประโยชน์ : ใช้ในทางผ่อน
คลาย

สายพั นธุ์กัญชา
กัญชาหลัก 3 สายพันธุ์

SATIVA INDICA RUDERALIS

สายพันธุ์ไทย ใบยาว พบมากในเอเชียกลาง ใบ พบมากในแถบรัสเซีย
เรียว 5 - 9 แฉก อ้วน - สีเข้ม
THC เด่น
CBD เด่น ใบผอม 5 ใบ
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ไม่มึนเมา ไม่เสพติด CBD สูงมาก
ลดการคลื่นไส้ อาเจียน
ลดอักเสบ ลดปวดคลายกล้ามเนื้อ มักใช้ผสมข้ามสายพันธุ์
กับพันธุ์อื่น

เพิ่มความอยากอาหาร

คำเตือน !

สำหรับบุคคลที่ต้องหลีกเลี่ยง
การใช้กัญชา

1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี2. อาการตับและไตบกพร่อง3. ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน4. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด5. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร6. ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ทั้งนี้ อาหารจากกัญชาแนะนำใช้ไม่เกินวันละ 5 - 8 ใบ ในส่วนผู้ที่
ไม่เคยกินกัญชาควรกินในปริมาณน้อยเพราะอาจทำให้วิงเวียน
ปวดศรีษะ และหัวใจเต้นแรงได้นอกจากนี้อาการดังกล่าวแก้ได้

ด้วยการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง

ตอบข้อสงสัย สารสกัดกัญชา
ผลกระทบต่อจิตเวช ?

• สาร THC มีต่อสมองอารมณ์ • ผู้ป่วยที่มีโรคจิตเวชอยู่เดิม
และความคิด หากใช้ยากัญชาอาจทำให้เกิด

• เกิดภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า โรคจิตเวชกำเริบ
คิดฆ่าตัวตายเพิ่ม
• มีความเสี่ยง 1.4 - 2 เท่า
• บุคลิกภาพเปลี่ยนเฉื่อยชา เกิดโรคจิตเภทมากกว่าผู้ที่
ไม่มีแรงจูงใจ
ไม่ได้ใช้กัญชา
• ระยะยาวเสี่ยงต่อการเสี่ยง
โรคจิตเภช • ใช้โดยการดูแลและแนะนำจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ข้อแนะนำ
• ไม่ควรใช้ในเด็กเยาว์ชนอายุต่ำ
• ควรใช้กัญชาเมดิคัลเทรด กว่า 20 ปี มีผลต่อการเติบโตของ
ตามข้อบ่งใช้ทางการแพทย์
สมอง
• หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วย • ทำการวิจัยใช้สารสกัด CBD ที่ไม่มี
ที่มีโรคจิตเวชเดิม
ฤทธิ์เสพติดในโรคจิตเวช
• แพทย์ผู้สั่งใช้ควรติดตาม
อาการจิตเวช / พฤติกรรม

• ใช้สารสกัดกัญชาที่มีมาตรฐาน
ชัดเจน

1.1 กัญชา กับ สมองเด็ก

สารประกอบในพืชกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง THC
มีผลกระทบต่อสมองเด็ก สามารถเกิดพิษเฉียบพลันและส่งผล
ระยะยาว ทำให้เกิดการเสพติดได้ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุน้อย
กว่า 20 ปียกเว้นการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้

ชิดเท่านั้น

ผู้ปกครองและเด็ก ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา เช่น ขนม
อาหาร อันอาจจะส่งผลให้มีอาการพิษเฉียบพลันได้และให้สงสัย ถ้าพบว่ามี

อาการดังต่อไปนี้

พิ ษระยะเฉียบพลัน

1. ระบบประสาท

เวียนศรีษะ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่
ชัด ความรู้สึกตัวลดลง สับสน เดิน

เซ ชัก กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก
อารมณ์แปรปรวนเห็นภาพหลอน

2. ระบบหัวใจ

หน้ามืด วูบหมดสติ ใจสั่น
แน่นหน้าอก ชีพจรเต้น
ผิดจังหวะ เหนื่อย หายใจ
ไม่สะดวก ความดันโลหิต

สูง

3. ระบบทางเดินอาหาร

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

1.2 กัญชา กับ สมองเด็ก

สารประกอบในพืชกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง THC
มีผลกระทบต่อสมองเด็ก สามารถเกิดพิษเฉียบพลันและส่งผลระยะ
ยาว ทำให้เกิดการเสพติดได้ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20
ปียกเว้นการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น

ผู้ปกครองและเด็ก ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา เช่น
ขนม อาหาร อันอาจจะส่งผลให้มีอาการพิษเฉียบพลันได้และให้สงสัย

ถ้าพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้

พิ ษระยะยาวต่อสมองเด็ก

1. ความคิดความจำแย่ลง

2. มึนงง ปวดหัว สมาธิสั้น
3. อ่อนล้า เพลียง่าย ง่วงบ่อย
4. โรคหลอดเลือดสมอง

5. ประสาทหลอน หูแว่ว

6. ซึมเศร้า พฤติกรรมเปลี่ยน

7. การตัดสินใจควบคุมลดลง

ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น

การใช้กัญชาประโยชน์ในทางการแพทย์และเป็นการ
รักษาทางเลือกไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์

อื่น ๆ ในเด็กและวัยรุ่น

ใช้กัญชาเป็นประจำ
อาจทำให้ไอคิว ( IQ ) ลดลง

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำโดยเฉพาะในวัยรุ่น
จะมีสติปัญญาหรือไอคิวต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อใช้
เป็นประจำ

1. ระดับสติปัญญาต่ำกว่าคนที่ไม่ได้สูบอย่าง
ชัดเจน

2. ยิ่งสูบบ่อย ยิ่งสูบหนักมาก ระดับสติปัญญาจะยิ่ง
ลดต่ำลงมากขึ้นเท่านั้น

3. ในผู้ที่สูบเป็นประจำในช่วงวัยรุ่น การหยุดสูบเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ไม่ช่วยให้ความสามารถของสมองกลับมา

ฟื้นตัวได้อย่างที่ควรจะเป็น

ไม่แนะนำ
ให้สูบกัญชา เพราะอาจส่งผลต่อความสามารถของสมองและ

สติปัญญาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

1.1 กัญชากับการตั้งครรภ์

กัญชามีสาร Tetrahydrocannabinol ( THC ) ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
และถึงขั้นเคลิ้ม นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นที่มีผลต่ออวัยยะวะต่าง

ๆ ของร่างกาย

มีการศึกษาพบว่า กัญชาทำให้ระดับฮอร์โมน
Luteinizing hormon ( LH ) จากต่อมใต้

สมองลดลงซึึ่งทำให้ไม่เกิดการตกไข่ แต่กลับมา
ตกไข่ ได้หลังผ่านไปสามถึงสี่เดือนแต่มีการ

ศึ ก ษ า ใ น ห นู ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ก า ร ไ ด้ รั บ กั ญ ช า ม า ก
ๆ จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ช้าลงของไข่ เข้าสู่
ม ด ลู ก ซึ่ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ์ น อ ก ม ด ลู ก
ห รื อ ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว ใ น ก า ร ฝั ง ตั ว ข อ ง ตั ว อ่ อ น ไ ด้

แ ล ะ ส า ร เ ค มี ใ น กั ญ ช า ส า ม า ร ถ ผ่ า น ร ก ไ ป ยั ง
ท า ร ก ใ น ค ร ร ภ์ ไ ด้

1.2

กัญชากับการตั้งครรภ์

ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ การพัฒนาสมองของ
นอกมดลูก ทารกไม่สมบูรณ์

ภาวะทารกน้ำ การตาย
หนักน้อย คลอด

บางรายงานพบว่าการ ทารกอาจมีปัญหาการ
ใช้กัญชาร่วมกับบุหรี่มี เรียนรู้ และ พฤติกรรม
ผลให้เกิดการคลอด
ในอนาคต
ก่อนกำหนด

การนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์จึงควรมีการควบคุมและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
และไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในสตรีตั้งครรภ์แม้จะเป็นแบบรักษาก็ตาม

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เซ็นประกาศ 437 โรงเรียน
ปลอดกัญชา - กัญชง ประสานร้านค้า
รอบโรงเรียน ห้ามขายอาหาร ขนม
เครื่องดื่ม ผสมกัญชา

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ
กทม.ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง
การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้กัญชาหรือกัญชง ในนักเรียนโรง

เรียนสังกัดกทม.

สป.ศธ. ออกมาประกาศไม่
อนุญาติให้มีการใช้กัญชา

ในสถานศึกษา

น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ
ออกมาเผยว่า โรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็น

#โรงเรียนปลอดกัญชา โดยจะเร่งสร้าง
ความรับรู้ให้คุณครูและผู้เรียนในสถาน
ศึกษาทุกแห่ง ทั้งนี้ ศธ. จะหารือร่วมกับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ทั้งผลดีและ
ผลเสียในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์

ถึงกัญชาและกัญชงจะปลด
ล็อคให้เป็นพืชถูกกฎหมายแล้ว
แต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็

ยังคงเป็นพิษภัยเช่นเดิม
แต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
เช่นใช้ในทางการแพทย์มันก็จะ

ดึงประโยชน์ของกัญชาและ
กัญชงออกมาได้มากที่สุด และ
ถึงยังไงก็ตามเด็กและเยาว์ชน

ก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับ
กัญชาและกัญชงถึงแม้ว่ามัน

จะไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแล้ว
ก็ตาม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
New_Fix_TUGAS 1.2.a.5.1 KELOMPOK A_
Next Book
31.07.22 1