The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hjzaki, 2022-03-26 08:07:59

RPT BM TINGKATAN 4 2022

RPT BM TINGKATAN 4 2022

Keywords: RPT BM TINGKATAN 4 2022

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM
BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
2022
PANITIA BAHASA MELAYU

Disediakan oleh Cikgu Zakiah

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Menaakul
Asas Tambahan Masa Asas Masa -- “Round
Robin”
MINGGU PENGENALAN FORMAT BM SPM KSSM 2022 2. Peta I-think
1 –
21/3 Peta Pokok,
/2022– Peta Dakap
24/3/202 3. Aras
2 Berfikir
Mengingat
MINGGU TEMA DSKP 12: 1.1 Mendengar, 1.1.1 1 jam 1.1.1 30 minit Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: Memahami
2 SUKAN DAN mengenal dan Mendengar, 1 jam Mendengar, murid-murid dapat; Kajian Masa Depan Menganalisis
27/3 REKREASI menyebut mengenal, mengenal, 30 minit 1. Mendengar dan Pembelajaran Kooperatif Mengaplikasi
/2022– perkataan, menyebut dan menyebut dan 1 jam mengenal sebutan Sistem
31/3 / TEMA 1: rangkai kata, mengenal mengenal sekurang-kurangnya EMK: Bahasa:
2022 MEREALISASIK istilah dan pasti pasti enam perkataan dan Bahasa Kata, istilah,
AN IMPIAN ungkapan serta perbezaan perbezaan rangkai kata, istilah dan Sukan rangkai kata,
SISIPAN intonasi ayat sebutan sebutan ungkapan dalam pelbagai ungkapan
SIVIK Kitalah juara dalam pelbagai perkataan, perkataan, ujaran. NOVEL
NILAI (m/s 2-3) ujaran. rangkai kata, rangkai kata, 2. Membina sekurang- - Pentaksiran
KASIH istilah dan istilah dan kurangnya satu ujaran Bilik Darjah
SAYANG ungkapan ungkapan daripada perkataan dan DI SEBALIK Penyoalan
dalam dalam rangkai kata yang sesuai. DINARA
pelbagai pelbagai
Lautan Api ujaran dengan ujaran dengan 2.Menyebut dan 1.Prosa Moden
Kurenangi (m/s jelas dan betul jelas dan betul menyatakan dengan pasti Syarahan “Kepentingan
8-9) sekurang-kurangnya Sukan Air”
1.1.2 1.1.2 enam sebutan perkataan
(Jom Belajar Mendengar, Mendengar, dan rangkai kata, istilah Teknik Bacaan :
Berenang) memahami memahami dan ungkapan dengan QUACK
dan dan jelas dan betul.
menuturkan menuturkan Modul HEBAT Bacaan
ayat dalam ayat dalam
pelbagai pelbagai SUKAN LASAK
ujaran yang ujaran yang
Menawan 2.1 Membaca betul betul Pada akhir pelajaran, PEND. SIVIK:
Samudera (m/s secara mekanis murid-murid dapat; KASIH SAYANG
4-5) pelbagai bahan 2.1.1 2.1.1 1. Membaca teks
Syarahan : prosa dan puisi. Membaca teks Membaca teks syarahan dengan sebutan
Kepentingan syarahan dan syarahan dan dan intonasi yang betul,
sukan Air pidato dengan pidato dengan nada yang sesuai serta
sebutan dan sebutan dan kepantasan yang wajar.
intonasi yang intonasi yang
betul, nada betul, nada

2

yang sesuai yang sesuai 2.Mencatat sekurang-
serta serta kurangnya tiga isi
kepantasan daripada teks syarahan
yang wajar
5.1 Memahami 1 jam 5.1.1 1 jam Pada akhir pelajaran,
dan 5.1.1 1 jam mengenal murid-murid dapat
MINGGU menggunakan mengenal pasti dan 1. mengenal pasti kata
3 bentuk kata yang pasti dan menggunakan tunggal dan kata majmuk
3 /4 /2022 sesuai dalam menggunakan bentuk kata 2.membezakan antara
-7/4 2022 pelbagai bidang bentuk kata tunggal dan kata tunggal dan kata
tunggal dan kata majmuk majmuk
kata majmuk dengan betul 2. Membina sekurang-
dengan betul mengikut kurangnya dua ayat
mengikut konteks daripada kata tunggal
konteks dan dua ayat daripada
kata majmuk.
Jutawan 3.1 Menulis 3.1.1 Menulis 3.1.1 Menulis 1 jam *Strategi p&p:
sukan(m/s 6-7) untuk untuk untuk Pada akhir pelajaran, • Prinsip 5P
menerangkan membina ayat membina ayat murid-murid dapat; • Penyelesaian Masalah
Karangan makna kata dan dengan dengan 1. Mengenal pasti • Didik hibur
Laporan e- istilah, rangkai membezakan membezakan sekurang-kurangnya dua • Pembentangan
sukan kata, ungkapan makna kata, makna kata, perkataan sukar daripada • Koperatif
(pendahuluan ) dan ayat. istilah, istilah, petikan. • Bimbingan berfokus
maksud maksud 2.Menulis sekurang-
rangkai kata, rangkai kata, kurangnya 2 makna kata, *EMK:
dan ungkapan dan ungkapan istilah, ungkapan dan • Bahasa
dengan betul dengan betul ayat dengan betul • Keusahawan
mengikut mengikut mengikut konteks. • Sains dan teknologi
konteks. konteks. 3. Membina sekurang- • Kreativiti &inovasi
kurangnya dua ayat • Kelestarian global
Prosa 4.1 Memahami 4.1.1 mudah menggunakan • Pendidikan kewangan
Tradisional dan Memahami kata, rangkai kata, istilah, • TMK
Cerpen / mengapresiasi dan ungkapan menarik dan • patriotisme
Prosa Moden karya sastera. mengapresisa ayat dengan betul • Nilai Murni
Umum si untuk
menghubung Pada akhir pelajaran, Teknik Bacaan :
NOVEL DI kait aspek murid-murid dapat: KWLH,SQ4R, 5W1H , ACID,
SEBALIK yang menarik 1.Menyatakan sekurang- CHATT
DINARA dalam prosa kurangnya dua persoalan
moden dan dalam prosa moden. *Strategi p&p dan Elemen
BAB 1 DAN BAB prosa 2.Mengemukakan Merentas Kurikulum(EMK)
2 tradisional pandangan peribadi hanyalah cadangan. Guru-
murid berdasarkan guru boleh menggunakan
bahan prosa moden strategi/EMK yang berbeza
tentang perwatakan mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
watak utama .

3

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT

PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING

Kandungan Asas Kandunga Peruntukan Kandungan Peruntukan

n Masa Asas Masa

Tambaha

n

TEMA DSKP: 1.1 Mendengar 1.1.1 Mendengar 1 Jam Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: BBM :
PENDIDIKAN dan memahami murid-murid dapat; - Prinsip 5P Buku Teks
MINGGU perkataan, dan memberikan 1. Mendengar, - Pembelajaran
4 TEMA 2: rangkai kata, menyebut dan Berasaskan Projek KBAT:
10/4/202 INSAN istilah, ungkapan respons dengan memberikan reaksi - Koperatif 1. Kemahiran
2- TERDIDIK dan ayat dalam berkaitan dengan kata, - Kontekstual Berfikir Kritis
14/4/202 NEGARA pelbagai ujaran. mengutamakan istilah, ungkapan dan - Konstruktivisme 2. Kemahiran
2 SEJAHTERA ayat yang - Kajian Masa Depan Berfikir Kreatif
aspek kejelasan, diperdengarkan dari - Pembelajaran Akses 3. Kemahiran
Nutrien untuk aspek kejelasan, nada Kendiri Menaakul
minda nada, dan kefasihan dan kefasihan yang betul. - Masteri
2.menutur enam sebutan - Modular Peta I-think
dengan betul. perktaan, - Pembelajaran 1.Peta Pokok
diperdengarkan dari Berasaskan Inkuiri 2. Peta Dakap
Bahasa Melayu 2.2 Membaca 2.2.1 Membaca, 2.2.1 1 jam aspek kejelasan, nada - Didik Hibur
dipersada dunia untuk mengenal pasti dan Membaca, 1 jam dan kefasihan yang betul - Pendekatan Tematik 3. Aras
memahami menjelaskan mengenal Berfikir
makna maklumat tersurat pasti dan Pada akhir pelajaran, EMK: Mengaplikasi
perkataan, dan tersirat dengan menjelaskan murid-murid dapat; - Bahasa Menganalisis
rangkai kata, betul daripada maklumat 1. Menyebut, mengerti -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
istilah, serta pelbagai bahan tersurat dan dan mengetahui - Nilai Murni Mencipta
ungkapan dan primer. tersirat maklumat tersurat dan - Sains & Teknologi
ayat dalam dengan betul tersirat dengan jelas - Keusahawan Sistem
pelbagai bahan. daripada daripada pelbagai bahan - Kreativiti & inovasi Bahasa:
pelbagai asli yang belum ditafsir. - Kelestarian global Kata Terbitan
Evolusi 3.2 Menulis 3.2.1 Menulis untuk bahan primer. 2. Menyatakan sekurang- - Pendidikan kewangan Sebutan &
pembelajaran untuk meramal sesuatu kurangnya dua - TMK Intonasi
sepanjang mengemukakan perkara yang dibaca, 3.2.1 Menulis maklumat tersirat - Patriotisme Sistem ejaan
hayat maklumat didengar dan untuk dengan tepat Tanda baca
tentang sesuatu ditonton dengan meramal Komsas :NOVEL DI SEBALIK Tatabahasa
Pengenalan perkara memberikan sesuatu Pada akhir pelajaran, DINARA Kosa Kata
rumusan kssm justifiasi perkara yang murid-murid dapat;
menggunakan ayat dibaca, 1. Mengenal pasti dan Pentaksiran
yang gramatis didengar dan menulis maklumat yang Bilik Darjah :
ditonton tertinggal dalam pelbagai 1.
dengan bahan mengikut keadaan Pembentang
memberikan dan kerevelanannya. 2. Lembaran
justifiasi 2.Menyatakan sesuatu Bacaan
alasan yang akan berlaku
dan menjadikan sesuatu SQ4R
yang wajar dilakukan

4

menggunakan daripada dbaca, 3. Bersoal
ayat yang didengar dan ditonton jawab
gramatis dengan menggunakan
MINGGU ayat yang gramatis.
5 ASPEK SENI 4.1 Memahami 4.1.1 Memahami 1 Jam 4.1.1 1 jam Pada akhir pelajaran,
17/4/202 BAHASA dan dan mengapresisasi 1 jam Memahami murid-murid dapat:
2- Evolusi mengapresiasi untuk menghubung dan 1. Melakonkan drama
21/4/202 pembelajaran karya sastera. kait aspek yang mengapresiasi dengan melafazkan satu
2 sepanjang menarik dalam prosa untuk babak dialog berdasarkan
Hayat (m/s 20- moden dan prosa menghubung skrip drama dengan
21) tradisional kait aspek intonasi yang betul dan
yang menarik nada yang sesuai.
dalam prosa 2. Membina sekurang-
moden dan kurangnya dua ayat
prosa perbualan / dialog yang
tradisional gramatis.
Pada akhir pelajaran,
MALAYSIA 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, murid-murid dapat:
MEMBACA mengenal dan memahami dan 1. Bertutur sekurang-
menyebut menuturkan ayat kurangnya dua ayat
perkataan, dalam pelbagai dialog dengan sebutan
rangkai kata, ujaran dengan betul dan intonasi yang jelas
istilah dan dan jelas. dan betul.
ungkapan serta 2. Membina sekurang-
intonasi ayat kurangnya dua ayat
dalam pelbagai dialog untuk bertutur
ujaran. dalam pelbagai situasi.

Membawa 2.1 Membaca 2.1.1 Membaca teks 30 minit 2.1.1 30 minit Pada akhir pelajaran,
dunia ke bilik secara syarahan dan pidato Membaca teks murid-murid dapat:
darjah mekanisme dengan sebutan dan syarahan dan 1. Melakonkan drama
pelbagai bahan intonasi yang betul, pidato dengan dengan melafazkan satu
prosa dan puisi nada yang sesuai sebutan dan babak dialog berdasarkan
serta kepantasan intonasi yang skrip drama dengan
yang wajar. betul, nada intonasi yang betul dan
yang sesuai nada yang sesuai.
serta 2. Membina sekurang-
kepantasan kurangnya dua ayat
yang wajar. perbualan / dialog yang
gramatis.

5

5.1Memahami 5.1.2 Mengenal pasti 30 minit 5.1.2 30 minit Pada akhir pelajaran,
dan dan menggunakan Mengenal murid-murid dapat:
menggunakan pelbagai kata pasti dan 1.Mengenal pasti
bentuk kata yang terbitan dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua
sesuai dalam betul mengikut pelbagai kata kata terbitan dalam
pelbagai bidang konteks terbitan petikan.
dengan betul 2.Menulis sekurang-
mengikut kurangnya dua ayat yang
konteks gramatis daripada kata
terbitan.
Karangan 3.4 Menulis 3.4.1 1 jam
Pidato/ untuk Menulis Pada akhir pelajaran,
syarahan/Ucap menghasilkan kerangka murid-murid dapat;
an sesuatu karangan 1. Membina kerangka
penulisan secara dengan karangan dengan
terancang. menyusun menyusn dan
dan menghuraikan perkara
menganali berkaitan dengan tema
sis isi bahan mengikut asas-
penting asas tertentu yang
secara ditetapkan.
terancang
.

6

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Asas Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
MINGGU TEMA DSKP: 1.2Mendengar 1.2.1 1 jam 1.2.1 1 jam Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
6 KERJAYA dan memahami murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
24/4/202 perkataan, Mendengar Mendengar 1.Menyatakan sekurang- - Pembelajaran
2 - 28/4 TEMA 3: rangkai kata, kurangnya dua isi penting Berasaskan Projek Peta I-think
/2022 MEMETIK istilah, ungkapan dan dan daripada bahan yang - Koperatif 1.Peta Pokok
BINTANG dan ayat dalam didengar - Kontekstual 2. Peta Dakap
MINGGU pelbagai ujaran memberikan memberikan ( Imbas kod m.s 28) - Konstruktivisme
7 Kerjaya di awan 2.Mengemukakan - Kajian Masa Depan 3. Aras
biru 2.2Membaca respons respons sekurang-kurangnya dua - Pembelajaran Akses Berfikir
1/5/2022 Kanta forensik untuk komen tentang bahan Kendiri Mengaplikasi
-5/5/2022 memahami dengan dengan yang didengar (KBAT). - Masteri Menganalisis
CUTI HARI Dari Titik Ke makna - Modular Menilai
RAYA Titik perkataan, mengutamaka mengutamaka Pada akhir pelajaran, - Pembelajaran Mencipta
AIDIL rangkai kata, murid-murid dapat Berasaskan Inkuiri
FITRI istilah serta n aspek n aspek 1.Menyenaraikan - Didik Hibur Sistem
ungkapan dan sekurang-kurangnya tiga - Pendekatan Tematik Bahasa:
SISIPAN ayat dalam kejelasan, kejelasan, maklumat tersurat Kata Terbitan
SIVIK pelbagai bahan daripada petikan. EMK: Sebutan &
NILAI nada, dan nada, dan 2.Menyatakan sekurang- - Bahasa Intonasi
HORMAT- 3.2 Menulis kurangnya dua maklumat -Kelestarian Alam Sekitar Sistem ejaan
MENGHO untuk kefasihan kefasihan tersirat. ( bahan sivik - Nilai Murni Tanda baca
RMATI mengemukakan m.s 46 / buku teks m.s 30) - Sains & Teknologi Tatabahasa
maklumat dengan betul dengan betul - Keusahawan Kosa Kata
MINGGU tentang sesuatu Pada akhir pelajaran, - Kreativiti & inovasi
8 perkara 2.2.1 3.2.1 Menulis 1 jam murid-murid dapat: - Kelestarian global Pentaksiran
Membaca, untuk 1.Mencadangkn sekurang- - Pendidikan kewangan Bilik Darjah :
8 /5/2022 mengenal meramal kurangnya dua maklumat - TMK 1.
- pasti dan sesuatu tersurat berdasarkan - Patriotisme Pembentang
menjelaskan perkara yang bahan yang disedikan. 2. Lembaran
maklumat isi dibaca, 2.Menulis sekurang- Komsas : Bacaan
tersurat da didengar dan kurangnya satu ramalan NOVEL
nisi tersirat ditonton tentang bahan yang DI SEBALIK DINARA SQ4R
dengan betul dengan dibincangkan (KBAT)
daripada memberikan PUISI
pelbagai justifiasi Teks: m.s 33. SANG ANIMATOR
bahan primer. menggunakan
ayat yang PEND. SIVIK:
3.2.1 Menulis gramatis HORMAT-
untuk
meramal MENGHORMATI
sesuatu
perkara yang
dibaca,
didengar dan
ditonton
dengan
memberikan
justifiasi
menggunakan
ayat yang
gramatis

7

12/5/202 Aspek Seni 4.1 Memahami 4.1.2 4.1.2 1 jam Pada akhir pelajaran, 3. Bersoal
2 Bahasa dan Memahami Memahami jawab
mengapresiasi dan dan murid-murid dapat:
Menjulang karya sastera. mengapresisa mengapresisa
potensi diri si puisi moden si puisi moden 1.Menyatakan maksud
PUISI MODEN dan puisi dan puisi
SANG tradisional tradisional sekurang-kurangnya satu
ANIMATOR dengan dengan
ms 33 menyatakan menyatakan rangkap puisi moden.
respons respons
NOVEL DI peribadi yang peribadi yang 2..Mengemukakan
SEBALIK DINARA sesuai sesuai
BAB 6 DAN 7 terhadap terhadap sekurang-kurangnya dua
karya. karya.
1.5 Bersoal persoalan daripada puisi
jawab tentang 1.5.3 Bersoal
sesuatu perkara jawab dalam moden. (
menggunakan situasi untuk
pelbagai soalan meningkatkan Teks m.s 33)
kebolehpasara
n diri dalam Pada akhir pelajaran,
bidang murid-murid dapat:
pendidikan 1.Meghuraikan
dan kerjaya keistimewaan yang aperlu
dengan penuh dimiliki oleh sesorang
yakin individu.

MINGGU Harapan 2.3 Membaca 2.3.1 Pada akhir pelajaran,
9 Setinggi untuk Membaca dan murid-murid dapat;
15/5 Gunung memproses menilai 1. Menyatakan pendapat
/2022 – maklumat bentuk dan mengenai persediaan
19 daripada kandungan sebelum menceburi
/5/2022 pelbagai bahan teks daripada bidang /dunia pekerjaan
pelbagai
bahan dengan
betul dan
tepat.

8

Aspek 5.1Memahami 5.1.3 30 minit 5.1.3 1 jam Pada akhir pelajaran,
Tatabahasa dan Mengenal 1 jam Mengenal murid-murid dapat;
menggunakan pasti dan pasti dan 1. menyenaraikan
Harapan bentuk kata yang menggunakan menggunakan beberapa perkataan kata
Setinggi sesuai dalam bentuk kata bentuk kata ganda dan akronim
Gunung (m/s pelbagai bidang ganda dan ganda dan mengikut jenis kata
36-37) akronim akronim terbitan
3.4 Menulis dengan betul dengan betul
Karangan untuk mengikut mengikut Pada akhir pelajaran,
Resume menghasilkan konteks konteks murid-murid dapat;
sesuatu 1. Memahami format
penulisan secara 3.4.1 Menulis karangan jenis resume
terancang. kerangka 2. Menulis karangan
karangan dengan menyusun dan
dengan menghuraikan perkara
menyusun berkaitan dengan tema
dan bahan mengikut asas-asas
menganalisis tertentu yang ditetapkan.
isi penting
secara
terancang.

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Asas/ Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
Tambahan 3. Kemahiran
Menaakul
(pelengkap)
Peta I-think
MINGGU TEMA DSKP: 1.3 Mendengar 1.3.1 1 jam 1.3.1 1 jam Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 1.Peta Pokok
10 PERTANIAN dan memahami Mendengar, murid-murid dapat: - Prinsip 5P 2. Peta Dakap
22/5 PENTERNAKAN maklumat, fakta, menyebut dan Mendengar, 1.Menyenaraikan - Pembelajaran
/2022- DAN idea dan hujah menyusun sekurang-kurangnya tiga Berasaskan Projek
26/5/202 PERIKANAN dalam pelbagai fakta serta menyebut dan maklumat yang terdapat - Koperatif
2 wacana dan hujah dalam pelbagai bahan. - Kontekstual
TEMA 4 memberikan daripada menyusun 2.Menyusun sekurang- - Konstruktivisme
MODUL MENJULANG respons pelbagai kurang tiga maklumat - Kajian Masa Depan
HEBAT HARAPAN DI situasi dengan fakta serta daripada bahan yang - Pembelajaran Akses
BUMI betul, tepat didengar/ ditonton Kendiri
BERTUAH dan bermakna hujah mengikut urutan (m.s 45) - Masteri
Terbaik dari - Modular
kolam daripada Pada akhir pelajaran, - Pembelajaran
murid-murid dapat: Berasaskan Inkuiri
pelbagai

situasi dengan

betul, tepat

dan bermakna

2.2Membaca 2.2.1 2.2.1 1 jam
untuk Membaca, Membaca,

9

PERTANIA memahami mengenal mengenal 1.Menyenaraikan - Didik Hibur 3. Aras
N,PENTER makna pasti dan pasti dan sekurang-kurangnya tiga - Pendekatan Tematik Berfikir
NAKAN perkataan, menjelaskan menjelaskan maklumat tersurat yang Mengaplikasi
DAN rangkai kata, maklumat isi maklumat isi terdapat dalam petikan. EMK: Menganalisis
PERIKANA istilah serta tersurat da tersurat da 2. Mengemukakan - Bahasa Menilai
N ungkapan dan nisi tersirat nisi tersirat sekurang-kurangnya dua -Kelestarian Alam Sekitar Mencipta
ayat dalam dengan betul dengan betul maklumat tersirat - Nilai Murni
MINGGU pelbagai bahan daripada daripada berdasarkan petikan. - Sains & Teknologi Sistem
11 pelbagai pelbagai - Keusahawan Bahasa:
29/5/202 5.2 Memahami bahan primer. bahan primer (Teks m.s 46) - Kreativiti & inovasi Kata Terbitan
2- 2/6 / dan - Kelestarian global Sebutan &
2022 Aspek menggunakan 1.2.1 5.2.1 30 minit Pada akhir pelajaran, - Pendidikan kewangan Intonasi
Tatabahasa golongan kata Mendengar Mengenalpast 30 minit murid-murid dapat - TMK Sistem ejaan
yang sesuai dan i dan 30 minit 1.menyenaraikan - Patriotisme Tanda baca
Realisasikan dalam pelbagai memberikan menggunakan golongan kata nama Tatabahasa
Impian (m/s48- bidang respons golongan kata dengan betul dan tepat Komsas : Kosa Kata
49) dengan nama dengan 2. membezakan jenis
1.2mendengar mengutamaka betul golongan kata nama PANTUN GURINDAM HATI Pentaksiran
Serikandi dan memahami n aspek mengikut WAJA Bilik Darjah :
Berjasa (m/s perkataan, kejelasan, konteks Pada akhir pelajaran, 1.
50-51) rangkai kata, nada, dan murid-murid dapat: PEND. SIVIK: Pembentang
istilah, ungkapan kefasihan 1.2.1 30 minit 1.memahami perkataan, 2. Lembaran
dan ayat dalam dengan betul Mendengar 30 minit rangkai kata, istilah, BERTANGGUNGJAWAB Bacaan
pelbagai ujaran 4.1.2 dan ungkapan dan ayat dalam
memahami memberikan pelbagai ujaran. SQ4R
4.1memahami dan respons 3. Bersoal
dan mengapresiasi dengan jawab
mengapresiasi puisi moden mengutamaka
karya sastera dan puisi n aspek Pada akhir pelajaran,
tradisional kejelasan, murid-murid dapat:
PANTUN dengan nada, dan 1.Menjelaskan maksud
GURINDAM HATI menyatakan kefasihan yang terkandung dalam
WAJA respons dengan betul sekurang-kurangnya dua
peribadi yang rangkap gurindam
sesuai 4.1.2 2.Mencipta sekurang-
terhadap memahami kurang dua rangkap
karya. dan gurindam bertemakan
mengapresiasi Peladang/ Pertanian
puisi moden
dan puisi
tradisional
dengan
menyatakan
respons
peribadi yang
sesuai
terhadap
karya.

10

Sinar Baharu 3.3Menulis 3.3.1Menulis 1 jam Pada akhir pelajaran,
Penternak untuk dan 1 jam murid-murid dapat:
melengkapkan melengkapkan 1.Melengkapkan sekurang-
Karangan Jenis maklumat dalam maklumat kurangnya tiga maklumat
Kertas pelbagai bahan dalam yang terdapat dalam
Cadangan pelbagai borang kertas cadangan
bahan ( m.s 53)
3 /6/2022 Karangan 3.4 Menulis mengikut 3.4.1 Menulis 1 jam 2. Menyemak sekurang-
- untuk situasi dan kerangka kurangnya tiga maklumat
11/6/202 Karangan Jenis menghasilkan keperluan karangan yang dicatat.
2 E-mel sesuatu dengan
CUTI penulisan secara 3.4.1 Menulis menyusun Pada akhir pelajaran,
PENGGAL terancang. kerangka dan murid-murid dapat;
1 karangan menganalisis 1. Memahami format
dengan isi penting karangan jenis e-mel
menyusun secara 2. Menulis karangan
dan terancang. dengan menyusun dan
menganalisis menghuraikan perkara
isi penting berkaitan dengan tema
secara bahan mengikut asas-asas
terancang. tertentu yang ditetapkan.

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Asas/ Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
Tambahan 3. Kemahiran
Menaakul
(pelengkap)
Peta I-think
MINGGU TEMA DSKP: 1.3 Mendengar 1.3.2 Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 1.Peta Pokok
12 ALAM SEKITAR dan memahami Mendengar, murid-murid dapat: - Prinsip 5P 2. Peta Dakap
DAN maklumat, fakta, menganalisis 1.Mendengar dan - Pembelajaran
12 / 6 TEKNOLOGI idea dan hujah dan mnganalisis maklumat Berasaskan Projek
/2022- HIJAU dalam pelbagai menerangkan daripada petikan rencana - Koperatif
16/6/202 wacana dan maklumat dengan betul dan - Kontekstual
2 TEMA 5 memberikan daripada bermakna. - Konstruktivisme
MEMACU respons pelbagai 2.Menerangkan maklumat - Kajian Masa Depan
MODUL PPRODUKTIVITI wacana dngan yang terdapat dalam - Pembelajaran Akses
HEBAT betul dan petikan dengan betul dan Kendiri
PERINDUS Khazanah 2.3.Membaca bermakna 2.3.1 30 minit bermakna - Masteri
TRIAN Hutan Bakau untuk Membaca dan - Modular
memproses 2.3.1 menilai Pada akhir pelajaran, - Pembelajaran
maklumat Membaca dan bentuk serta murid-murid dapat: Berasaskan Inkuiri
daripada menilai kandungan 1. Menyatakan sekurang- - Didik Hibur
bentuk serta kurangnya dua maklumat - Pendekatan Tematik
kandungan

11

pelbagai bahan. teks daripada teks daripada penting daripada teks yang 3. Aras
pelbagai pelbagai dibaca . Berfikir
bahan dengan bahan dengan 2.Menilai dan mengulas EMK: Mengaplikasi
betul dan betul dan sekurang-kurangnya dua - Bahasa Menganalisis
tepat tepat maklumat yang diperoleh -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
daripada teks. - Nilai Murni Mencipta
5.2 Memahami 5.2.2 15 minit/30 - Sains & Teknologi
dan Mengenal mnit Pada akhir pelajaran, - Keusahawan Sistem
menggunakan pasti dan murid-murid dapat; - Kreativiti & inovasi Bahasa:
golongan kata menggunakan 1.mengenal pasti golongan - Kelestarian global Kata Terbitan
yang sesuai golongan kata kata kerja dengan betul - Pendidikan kewangan Sebutan &
dalam pelbagai kerja dengan 2. membezakan kata kerja - TMK Intonasi
bidang betul transitif dan kata kerja tak - Patriotisme Sistem ejaan
mengikut transitif Tanda baca
konteks TEKNIK BACAAN Tatabahasa
Pada akhir pelajaran, SQ4R Kosa Kata
murid-murid dapat:
MINGGU Kek Aneka 3.3Menulis 3.3.1 Menulis 1 jam 1.melengkapkan maklumat Pentaksiran
13 Rona untuk dan 1 jam dalam pelbagai bahan Bilik Darjah :
19/6/202 melengkapkan melengkapkan 1.
2– Karangan maklumat dalam maklumat Pembentang
23/6/202 /Rangka pelbagai bahan dalam 2. Lembaran
2 Karangan pelbagai Bacaan
1.4 Berbicara bahan
tentang sesuatu mengikut SQ4R
perkara dalam situasi dan 3. Bersoal
pelbagai situasi keperluan. jawab
formal dan tidak
Menghadapi formal 1.4.2Menyam Pada akhir pelajaran,
Rintangan paikan murid-murid dapat;
pendapat 1. menyampaikan
Karangan tentang pendapat tentang tentang
Berformat sesuatu sesuatu perkara melalui
(Lisan) perkara ceramah, syarahan dan
Ceramah/ melalui forum
Forum/ ceramah,
Syarahan syarahan, dan
forum dengan
penuh yakin
dan
bertatasusila

12

Peribahasa 4.2Memahami 4.2.1 1 jam 4.2.1 1 jam Pada akhir pelajaran,
dan Menggunakan Menggunakan murid-murid dapat:
Maju dalam menggunakan peribahasa peribahasa 1.Memahami maksud
Industri peribahasa dan dan peribahasa dengan tepat
Mutakhir dalam lisan dan menghubungk menghubungk dan menyesuaikan
Karangan penulisan ait maksudnya ait maksudnya mengikut konteks
Rangka dengan betul dengan betul
Karangan 3.4 Menulis mengikut mengikut Pada akhir pelajaran,
Kepentingan untuk konteks konteks murid-murid dapat:
Industri 4.0 / menghasilkan 1.Menganalisis teks yang
Usaha sesuatu 3.4.1 Menulis dibaca dengan
Memajukan penulisan secara kerangka menyenaraikan sekurang-
Industri Kraf terancang. karangan kurang 3 isi penting
Tangan dengan 2.Menulis rangka karangan
menyusun berdasarkan isi penting
dan yang telah disenaraikan
menganalisis Teks m.s 66/67
isi penting .
secara
terancang.

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
MINGGU TEMA DSKP: 1.4Berbicara 1.4.1Menyam Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
14 PELANCONGAN tentang sesuatu murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
perkara dalam paikan 1.Mengemukakan - Pembelajaran
26 TEMA 6 pelbagai situasi pendapat tentang isu Berasaskan Projek
/6/2022- DUNIA formal dan tak pendapat pelancongan. - Koperatif
30/6/202 PELANCONGAN formal 2. Memberikan idea dan - Kontekstual
2 tentang menghuraikan - Konstruktivisme
idea/pandangan sesuatu - Kajian Masa Depan
sesuatu perkara dalam perbualan - Pembelajaran Akses
secara spontan dengan Kendiri
perkara dalam sopan santun - Masteri

perbualan

santai secara

bertatasusila.

13

SISIPAN Tahan 2.3.Membaca 2.3.1 Pada akhir pelajaran, - Modular Peta I-think
SIVIK Menghijau untuk Membaca dan murid-murid dapat: - Pembelajaran 1.Peta Pokok
NILAI memproses menilai 1.Menyenaraikan alasan- Berasaskan Inkuiri 2. Peta Dakap
KEGEMBI maklumat bentuk serta alasan dengan tepat - Didik Hibur
RAAN daripada kandungan berkaitan kandungan teks - Pendekatan Tematik 3. Aras
pelbagai bahan. teks daripada yang dibaca. Berfikir
pelbagai EMK: Mengaplikasi
4.2Memahami bahan dengan 4.2.1 Pada akhir pelajaran, - Bahasa Menganalisis
dan betul dan Menggunakan murid-murid dapat: -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
menggunakan tepat peribahasa 1.Memahami maksud - Nilai Murni Mencipta
peribahasa dan peribahasa dengan tepat - Sains & Teknologi
dalam lisan dan 3.4.2Menulis menghubungk dan menyesuaikan - Keusahawan Sistem
penulisan pelbagai jenis ait maksudnya mengikut konteks - Kreativiti & inovasi Bahasa:
perenggan dengan betul - Kelestarian global Kata Terbitan
pendahuluan mengikut Pada akhir pelajaran, - Pendidikan kewangan Sebutan &
yang konteks murid-murid dapat - TMK Intonasi
menepati 1.menulis perenggan - Patriotisme Sistem ejaan
Warisan Dunia 3.4 Menulis tema pendahuluan Tanda baca
untuk menggunakan 2. membezakan jenis Komsas : Tatabahasa
Karangan menghasilkan laras bahasa perenggan mengikut laras Cerpen Kosa Kata
Perenggan sesuatu yang sesuai tertentu.
Pendahuluan penulisan secara dan gramatis. PEND. SIVIK: Pentaksiran
terancang 1.4.2Menyam KEGEMBIRAAN Bilik Darjah :
paikan 1.
pendapat Pembentang
tentang 2. Lembaran
sesuatu Bacaan
perkara
melalui SQ4R
ceramah, 3. Bersoal
syarahan dan jawab
forum dengan
Pelancong Hijau 1.4 Menulis yakin secara Pada akhir pelajaran,
untuk bertatasusila. murid-murid dapat:
Karangan - melengkapkan 1.menyampaikan
Lisan maklumat dalam maklumat dalam bentuk
Syarahan pelbagai bahan syarahan

14

Masa Untuk 3.4 Menulis 3.4.1 Menulis Pada akhir pelajaran,
Berlibur untuk kerangka murid-murid dapat;
menghasilkan karangan 1. Menulis karangan
Karangan sesuatu dengan dengan menyusun dan
penulisan secara menyusun menghuraikan perkara
Syarahan terancang. dan berkaitan dengan tema
Faedah menganalisis bahan mengikut asas-asas
Melancong isi penting tertentu yang ditetapkan.
secara
terancang.

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT

PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING

Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan

Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa

MINGGU ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
14 (M17)
19/4-20/4

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT

PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING

Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan

Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa

MINGGU CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2022
7
1/5/2022 CUTI PENGGAL 1
– CUTI PENGGAL 2
7/5/2022
3/6/2022
-
11/6/202
2

MINGGU
2/9/2022
-

15

10/9/202 CUTI PENGGAL 3
2 CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU
9/12/202
2–
31/12/20
22

MINGGU
40
22/1/202
3 – 26/1
/2023

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
MINGGU TEMA 1.3 Mendengar 1.3.2Mendeng Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
16 DSKP:KESELA dan memahami murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
10/7/2022 - MATAN maklumat, fakta, ar, 1.Mengemukakan - Pembelajaran
14/7/2022 idea dan hujah pendapat tentang bahan Berasaskan Projek Peta I-think
TEMA 7 dalam pelbagai menganalisis yang didengar dan dibaca. - Koperatif 1.Peta Pokok
SISIPAN SIVIK DEMI wacana dan 2. mengenal pasti tanda- - Kontekstual 2. Peta Dakap
NILAI KEDAMAIAN memberikan dan tanda ancaman dan - Konstruktivisme
HORMAT- respons memberi cadangan - Kajian Masa Depan 3. Aras
MENGHORM MUAFAKAT menerangkan terhadap bahan yang - Pembelajaran Akses Berfikir
ATI KORPORAT dibaca. Kendiri Mengaplikasi
maklumat - Masteri Menganalisis
MINGGU 17 Pada akhir pelajaran, - Modular Menilai
17/7/2022 – daripada murid-murid dapat: - Pembelajaran Mencipta
21/7/2022 1.Menyenaraikanalasan- Berasaskan Inkuiri
pelbagai alasan dengan tepat - Didik Hibur
berkaitan kandungan teks - Pendekatan Tematik
wacana yang dibaca.
EMK:
dengan betul - Bahasa
-Kelestarian Alam Sekitar
dan bermakna - Nilai Murni
- Sains & Teknologi
Tahan 2.3.Membaca 2.3.1 - Keusahawan
Menghijau untuk Membaca dan
memproses menilai
maklumat bentuk serta
daripada kandungan
pelbagai bahan. teks daripada
pelbagai
bahan dengan
betul dan
tepat

16

JEBAK 2.3 Membaca 2.3.2 Pada akhir pelajaran, - Kreativiti & inovasi Sistem
DIGITAL untuk Membaca dan murid-murid dapat: - Kelestarian global Bahasa:
memproses membanding 1. mengemukakan - Pendidikan kewangan Kata Terbitan
maklumat beza persamaan dan perbezaan - TMK Sebutan &
daripada maklumat maklumat dalam bahan - Patriotisme Intonasi
pelbagai bahan. daripada Sistem ejaan
pelbagai Tanda baca
TATABAHAS 5.2 Memahami bahan teks Pada akhir pelajaran, TEKNIK BACAAN Tatabahasa
A dan dengan betul. murid-murid dapat; CHAT Kosa Kata
menggunakan 1. Menyenaraikan QUACK
golongan kata 5.2.3 sekurang-kurangnya tiga Pentaksiran
yang sesuai Mengenal jenis Kata Tugas yang PEND. SIVIK: Bilik Darjah :
dalam pelbagai pasti dan terdapat dalam petikan KASIH SAYANG 1.
bidang menggunakan 2. Membina ayat Pembentang
golongan kata menggunakan yang Kata 2. Lembaran
adjektif Tugas dengan betul Bacaan
dengan betul mengikut konteks/
mengikut jenisnya SQ4R
konteks. 3. Bersoal
Pada akhir pelajaran, jawab
murid-murid dapat;
GERUH- 3.4 Menulis 3.4.2 menulis 1. Mengenal pasti dan
GERAH untuk perenggan menulis perenggan
BADAN AIR menghasilkan pendahuluan pendahuluan dengan jelas
sesuatu yang dan gramatis
GEMA penulisan secara menenpati
MINGGU 18 BELANTARA terancang tema Pada akhir pelajaran,
24/7/2022 – menggunakan murid-murid dapat;
28/7/2022 1.4 Berbicara laras bahasa 1. Memberi idea dan
tentang sesuatu yang sesuai pendapat terhadap
perkara dalam dan gramatis sesuatu bahan yang dikaji
pelbagai situasi
formal dan tidak 1.4.2Menyam
formal paikan
pendapat
tentang
sesuatu
perkara
melalui
ceramah,
syarahan dan
forum dengan
yakin secara
bertatasusila.

17

SENI 4.3 4.3.1Menghas Pada akhir pelajaran,
BAHASA Menghasilkan ilkan skrip murid-murid dapat;
karya keratif drama secara 1. Menghasilkan skrip
TENTANG dalam bentuk berpandu drama secara berpandu
BULAN prosa dan puisi dengan dengan menggunakan
menggunakan gaya bahasa yang sesuai.
NOVEL DI gaya bahasa
SEBALIK DINARA yang sesuai Pada akhir pelajaran,
BAB 7 DAN 8 dan menarik murid-murid dapat;
1. Mengenal pasti
3.4 Menulis 3.4.3 menulis dan menulis
untuk perenggan isi perenggan isi dengan
menghasilkan dengan jelas dan gramatis
sesuatu huraian yang
penulisan secara jelas dan kritis
terancang menggunakan
Bahasa yang
gramatis

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
MINGGU TEMA 1.5Bersoal jawab 1.5.1mengena Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
19 DSKP:SEJARAH tentang sesuatu murid-murid dapat; - Prinsip 5P Menaakul
DAN WARISAN perkara l pasti jenis, 1.Memahami soalan dari - Pembelajaran
31/7/2022 – menggunakan segi jenis, kesesuaian Berasaskan Projek Peta I-think
4/8/2022 TEMA 8: pelbagai soalan kesesuaian soalan ,dan kesesuaian - Koperatif 1.Peta Pokok
DALAM masa - Kontekstual 2. Peta Dakap
LIPATAN soalan dan 2. mengaplikasi ayat tanya - Konstruktivisme
KENANGAN dalam perbualan - Kajian Masa Depan
kesesuaian - Pembelajaran Akses
RUMAH Kendiri
PUSAKA masa untuk - Masteri
SUTAN - Modular
MANGATAS mengemukak - Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri
an soalan - Didik Hibur

terhadap

individua tau

kelompok

secara

bertatasusila.

18

DARAH 2.3 Membaca 2.3.3Membac Pada akhir pelajaran, - Pendekatan Tematik 3. Aras
SATERIA untuk a dan murid-murid dapat; Berfikir
memproses membuat 1. Membuat kesimpulan EMK: Mengaplikasi
DARAH maklumat kesimpulan terhadap bahan yang - Bahasa Menganalisis
SATERIA daripada dibaca -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
pelbagai bahan 5.2.4 - Nilai Murni Mencipta
mengenal Pada akhir pelajaran, - Sains & Teknologi
5.2Memahami pasti dan murid-murid dapat; - Keusahawan Sistem
dan menggunakan 1. Menyenaraikan - Kreativiti & inovasi Bahasa:
menggunakan kata tugas sekurang-kurangnya tiga - Kelestarian global Kata Terbitan
golongan kata dengan betul jenis Kata Tugas yang - Pendidikan kewangan Sebutan &
yang sesuai mengikut terdapat dalam petikan - TMK Intonasi
dalam pelbagai konteks 2. Membina ayat - Patriotisme Sistem ejaan
bidang menggunakan yang Kata Tanda baca
Tugas dengan betul TEKNIK BACAAN Tatabahasa
3.4 Menulis mengikut konteks/ CHAT Kosa Kata
untuk jenisnya QUACK
menghasilkan Pada akhir pelajaran, Pentaksiran
SEJARAH sesuatu 3.4.4 Menulis murid-murid dapat: Bilik Darjah :
MENDEWASA penulisan untuk 1.membuat perenggan 1.
KAN KITA secara membuat kesimpulan menggunakan Pembentang
terancang kesimpulan ayat yang gramatis dan 2. Lembaran
TEKSTIL yang lengkap ungkapan yang menarik. Bacaan
WARISAN 1.3Mendengar dan menepati
dan memahami tema SQ4R
SENI BAHASA maklumat, fakta, menggunakan 3. Bersoal
idea, hujah ayat yang jawab
dalam pelbagai gramatiis dan
MINGGU 20 wacana dan ungkapan Pada akhir pelajaran,
7/8/2022 - memberikan yang menarik murid-murid dapat:
11/8/2022 respons 1mendengar, menyebut
1.3.1mendeng semula, dan menyusun
4.3 ar, menyebut fakta serta hujah daripada
Menghasilkan semula, dan pelbagai situasi dengan
karya keratif menyusun betul, tepat dan bermakna
dalam bentuk fakta serta
prosa dan puisi hujah Pada akhir pelajaran,
daripada murid-murid dapat;
pelbagai 1. Menghasilkan skrip
situasi dengan drama secara berpandu
betul, tepat dengan menggunakan
dan bermakna gaya bahasa yang sesuai.

4.3.1Menghas
ilkan skrip
drama secara
berpandu
dengan
menggunakan
gaya bahasa

19

TERCATAT NOVEL DI yang sesuai Pada akhir pelajaran,
DALAM dan menarik murid-murid dapat;
SEJARAH SEBALIK DINARA 1. Membuat kesimpulan
2.3.33Memba terhadap bahan yang
BAB 9 DAN BAB ca dan dibaca
membuat
10 kesimpulan
2.3 Membaca daripada
untuk bahan
memproses dengan betul
maklumat
daripada
pelbagai bahan

MINGU/ TEMA/TAJU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH K KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT

PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING

Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan

Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING Pada akhir pelajaran, Buku Teks
murid-murid dapat: Strategi PdPC:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1.Membezakan soalan - Prinsip 5P KBAT:
tertutup dan soalan - Pembelajaran 1. Kemahiran
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa terbuka Berasaskan Projek Berfikir Kritis
2. memberi respons - Koperatif 2. Kemahiran
MINGGU TEMA DSKP : 1.5Bersoal jawab 1.5.2mendeng terhadap soalan secara - Kontekstual Berfikir Kreatif
21 JATI DIRI, tentang sesuatu berhemah dan - Konstruktivisme 3. Kemahiran
14/8/2022 PATRIOTISME perkara ar dan menilai bertatasusila - Kajian Masa Depan Menaakul
– DAN menggunakan - Pembelajaran Akses
18/8/2022 KEWARGANEG pelbagai soalan keseluruhan Kendiri Peta I-think
ARAAN - Masteri
soalan serta - Modular
TEMA 9 :
SAYANGI memberikan
MALAYSIAKU
respons yang

betul secara

berhemah dan

bertatasusila

20

Bukan - Pembelajaran 1.Peta Pokok
Sebarang Berasaskan Inkuiri 2. Peta Dakap
Seniman - Didik Hibur
- Pendekatan Tematik 3. Aras
IDENTITIKU 2.3 Membaca 2.3.3Membac Pada akhir pelajaran, Berfikir
untuk a dan murid-murid dapat: EMK: Mengaplikasi
AMALAN memproses mendapatkan 1.membuat kesimpulan - Bahasa Menganalisis
HIDUP maklumat penyelesaian terhadap nahan yang -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
BERMASYARA daripada masalah dibaca - Nilai Murni Mencipta
KAT pelbagai bahan. secara - Sains & Teknologi
rasional Pada akhir pelajaran, - Keusahawan Sistem
MENU 5.2Memahami 5.2.4mengena murid-murid dapat: - Kreativiti & inovasi Bahasa:
MALAYSIA DI dan l pasti dan 1.Mengenal pasti kata - Kelestarian global Kata Terbitan
SERATA- menggunakan menggunakan hubung yang terdapat - Pendidikan kewangan Sebutan &
DUNIA golongan kata golongan kata dalam bahan - TMK Intonasi
PEMBENTANG yang sesuai tugas dengan 2. membina ayat dengan - Patriotisme Sistem ejaan
AN dalam pelbagai betul menggunakan kata Tanda baca
bidang mengikut hubung. TEKNIK BACAAN Tatabahasa
konteks Pada akhir pelajaran, CHAT Kosa Kata
3.4 Menulis murid-murid dapat: QUACK
untuk 4.4.1Mempers 1.menulis sebuah Pentaksiran
menghasilkan embahkan 3.4.5Menulis karangan dengan wacana Bilik Darjah :
sesuatu sketsa dalam dan yang lengkap. 1.
penulisan bentuk multi menghasilkan Pembentang
secara media secara karangan 2. Lembaran
terancang kreatif dengan Bacaan
1.6.1Menyam wacana yang
4.4 paikan lengkap, SQ4R
Mempersembah maklumat Bahasa yang 3. Bersoal
kan pelbagai yang betul gramatis dan jawab
prosa dan puisi dalam bentuk ungkapan
MINGGU secara kreatif. pembentanga yang menarik
22
21/8/2022 1.6 Pada akhir pelajaran,
- Mempersembah murid-murid dapat:
25/8/2022 kan maklumat 1.mempersembahkan
secara lisan sketsa tentang kejiranan
MODUL tentang sesuatu dalam bentuk multimedia
HEBAT
Pada akhir pelajaran,
murid-murid dapat:
1.mengemukakan idea
secara lisan tentang dua
bahan yang dibaca.

21

JATI DIRI, perkara dalam n serta Pada akhir pelajaran,
PATRIOTIS pelbagai situasi perbahasande murid-murid dapat:
ME DAN ngan jelasdan 1.mengenal pasti
KEWARGA 3.6Mengedit dan intonasi yang kesalahan Bahasa dalam
NEGARAAN memurnikan sesuai secara bahan atau teks.
pelbagai teks bertatasusila 2. membetulkan kesalahan
MISI bahasa
KEMANUSIAA 3.6.1Mengana
N lisis kesalahan
Bahasa dan
kejituan idea
dalam
pelbagai teks

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
TEMA 1.5 Bersoal jawab 1.5.3Bersoalja Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
DSKP:BAHASA tentang sesuatu murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
MINGGU DAN perkara wab dalam 1.membincangkan soalan- - Pembelajaran
23 KESUSASTERAA menggunakan soalan yang mungkin Berasaskan Projek Peta I-think
28/8/2022 N pelbagai soalan situasi untuk ditanya dalam sesi - Koperatif 1.Peta Pokok
– pemilihan penulis skrip - Kontekstual 2. Peta Dakap
1/9/2022 TEMA 10 meningkatkan drama - Konstruktivisme
BAHASA - Kajian Masa Depan 3. Aras
BUGAR, kebolehpasara Pada akhir pelajaran, - Pembelajaran Akses Berfikir
SASTERA murid-murid dapat: Kendiri Mengaplikasi
KEKAR n diri dalam 1.membuat kesimpulan - Masteri Menganalisis
terhadap bahan yang - Modular Menilai
bidang dibaca - Pembelajaran Mencipta
Berasaskan Inkuiri
Pendidikan - Didik Hibur
- Pendekatan Tematik
dan kerjaya
EMK:
dengan penuh - Bahasa
-Kelestarian Alam Sekitar
yakin - Nilai Murni
- Sains & Teknologi
TUKANG TULIS

SASTERAWAN 2.3 Membaca 2.3.3Membac
DARI UTARA untuk a dan
memproses mendapatkan
CUTI maklumat penyelesaian
PENGGAL 2 daripada masalah
2/9/2022 – pelbagai bahan. secara
10/9/2022 rasional

22

BAHASA 3.5 Menulis 3.5.1Mengola Pada akhir pelajaran, - Keusahawan Sistem
MURNI,WAJAH untuk mengolah h pelbagai murid-murid dapat: - Kreativiti & inovasi Bahasa:
PERIBADI maklumat bagi bahan 1.menulis sebuah - Kelestarian global Kata Terbitan
menghasilkan menggunakan karangan dengan wacana - Pendidikan kewangan Sebutan &
SASTERA pelbagai bentuk ayat yang yang lengkap. - TMK Intonasi
UNTUK penulisan dan gramatis dan - Patriotisme Sistem ejaan
MASYARAKAT grafik penandawaca Pada akhir pelajaran, Tanda baca
na yang sesuai murid-murid dapat: NOVEL Tatabahasa
PENCINTA 4.3Menghasilka 1.mencipta seloka DI SEBALIK DINARA Kosa Kata
BAHASA n karya kreatif 4.3.2 menggunakan idea yang
dalam bentuk Menghasilkan kreatif TEKNIK BACAAN Pentaksiran
prosa dan puisi seloka CHAT Bilik Darjah :
menggunakan QUACK 1.
NOVEL DI idea yang Pembentang
MINGGU SEBALIK kreatif serta Pada akhir pelajaran, 2. Lembaran
24 DINARA Bahasa yang murid-murid dapat: Bacaan
11/9/2022 indah dan 1.mengemukakan idea
– 1.5Bersoal jawab bertatasusila secara lisan tentang dua SQ4R
15/9/2022 tentang sesuatu bahan yang dibaca. 3. Bersoal
perkara 1.5.2Mendeng jawab
menggunakan ar dan menilai
pelbagai soalan keseluruhan
serta
2.4Membaca memberikan
secara ekstensif respons yang
pelbagai bahan betul secara
untuk berhemah dan
mengukuhkan bertatasusila
penguasaan
Bahasa dan 2.4.1Membac Pada akhir pelajaran,
meluaskan a dan murid-murid dapat:
pengetahuan menghayati 1.menyenaraikan kosa
bagi pelbagai kata baharu dalam teks
pembangunan fiksyen dan atau bahan yang dibaca
diri bukan fiksyen
untuk
meningkatkan
penguasaan
kosa kata
dalam
pelbagai
bidang

23

5.2Memahami 5.2.4Mengena Pada akhir pelajaran,
dan l pasti dan murid-murid dapat:
menggunakan menggunakan 1.Mengenal pasti kata
golongan kata golongan kata hubung yang terdapat
yang sesuai tugas dengan dalam bahan
dalam pelbagai bettul 2. membina ayat dengan
bidang mengikut menggunakan kata
konteks hubung.

KARANGAN 3.4 Menulis 3.4.3 menulis Pada akhir pelajaran,
untuk perenggan isi murid-murid dapat:
LANGKAH menghasilkan dengan 1.menulis sebuah
MEMUPUK sesuatu huraian yang karangan dengan
MEMINATI penulisan secara jelas dan kritis menggunakan ayat yang
KARYA terancang menggunakan gramatis dan ungkapan
SASTERA Bahasa yang yang menarik
gramatis
SINOPSIS BUKU
YANG DIBACA

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
TEMA 1.6Mempersemb 1.6.1menyam Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
DSKP:EKONOMI, ahakan murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
MINGGU KEUSAHAWANAN maklumat secara paikan 1.membincangkan dan - Pembelajaran
25 DAN lisan tentang membahaskan maklumat Berasaskan Projek Peta I-think
18/9/202 OENGURUSAN sesuatu perkara maklumat dengan jelas - Koperatif 1.Peta Pokok
2– KEWANGAN dalam pelbagai menggunakan intonasi - Kontekstual 2. Peta Dakap
22/9/202 situasi yang betul dan yang sesuai - Konstruktivisme
2 TEMA 11: - Kajian Masa Depan
EKONOMI tepat dalam - Pembelajaran Akses
DINAMIK, Kendiri
NEGARA bentuk - Masteri
BERWIBAWA - Modular
pembentanga - Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri
n serta - Didik Hibur
- Pendekatan Tematik
perbahasan

dengan jelas

dan intonasi

yang sesuai

24

BELANJAWAN EMK: 3. Aras
DINAMIK - Bahasa Berfikir
-Kelestarian Alam Sekitar Mengaplikasi
MINGGU MENDUNG 2.3 Membaca 2.3.4 Pada akhir pelajaran, - Nilai Murni Menganalisis
26 BERALIH JUA untuk Membaca dan murid-murid dapat: - Sains & Teknologi Menilai
25/9/202 memproses mendapatkan 1.mengetahui langkah- - Keusahawan Mencipta
2– maklumat penyelesaian langkah penyelesaian - Kreativiti & inovasi
29/9/202 daripada masalah masalah - Kelestarian global Sistem
2 pelbagai bahan. 2. mengenal pasti masalah - Pendidikan kewangan Bahasa:
yang terdapat dalam - TMK Kata Terbitan
SISIPAN TUNAIKAN 3.4 Menulis 3.4.5Menulis bahan - Patriotisme Sebutan &
SIVIK TANGGUNGJAWA untuk mengolah untuk Intonasi
NILAI BMU maklumat bagi menghasilkan Pada akhir pelajaran, NOVEL Sistem ejaan
KEGEMBI KARANGAN menghasilkan karangan murid-murid dapat: LEFTENAN ADNAN WIRA Tanda baca
RAAN 1.Langkah- pelbagai bentuk dengan 1.menulis sebuah BANGSA Tatabahasa
langkah penulisan dan wacana yang karangan dengan wacana Kosa Kata
MINGGU membayar cukar grafik lengkap, yang lengkap. TEKNIK BACAAN
27 2. Kesalahan Bahasa yang CHAT Pentaksiran
2/10/202 membayar cukai gramatis dan QUACK Bilik Darjah :
2– ungkapan 1.
6/10/202 YAKIN PASTI yang menarik PEND. SIVIK: Pembentang
2 BOLEH 2. Lembaran
LISAN BERTANGGUNGJAWAB Bacaan
Bagaimana
kemahiran SQ4R
insaniah dapat 3. Bersoal
meningkatkan jawab

4.3Menghasilka 4.3.2 Pada akhir pelajaran,
n karya kreatif Menghasilkan murid-murid dapat:
dalam bentuk seloka 1.mencipta seloka
prosa dan puisi menggunakan menggunakan idea yang
idea yang kreatif
DISEBALIK kreatif serta
DINARA Bahasa yang Pada akhir pelajaran,
BAB 13 dan BAB indah dan murid-murid dapat:
14 bertatasusila 1.mengemukakan idea
secara lisan tentang cara
1.5Bersoal jawab 1.5.3Bersoal meningkatkan
tentang sesuatu jawab dalam kebolehpasaran diri dalam
perkara situasi untuk bidang pendidikan
menggunakan meningkatkan
pelbagai soalan kebolehpasara
n diri dalam
bidang
Pendidikan

25

kebolehpasaran dan kerjaya
diri dalam bidang dengan yakin
kemahiran yang
dipilih 2.4Membaca 2.4.1Membac Pada akhir pelajaran,
SIMPAN, LABUR secara ekstensif a dan murid-murid dapat:
DAN UNTUNG pelbagai bahan menghayati 1.menyenaraikan kosa
MENGENALPASTI untuk pelbagai kata baharu dalam teks
BENTUK-BENTUK mengukuhkan fiksyen dan atau bahan yang dibaca
PELABURAN penguasaan bukan fiksyen
YANG DIJAMIN Bahasa dan untuk Pada akhir pelajaran,
OLEH PIHAK meluaskan meningkatkan murid-murid dapat:
KERAJAAN pengetahuan penguasaan 1.Mengenal pasti jenis-
bagi kosa kata jenis frasa yang terdapat
KARANGAN pembangunan dalam dalam bahan
diri pelbagai 2. membina ayat dengan
KEPENTINGAN bidang menggunakan kata
CUKAI KEPADA 5.3 Memahami hubung.
NEGARA dan 5..3.1Mengen
menggunakan al pasti dan Pada akhir pelajaran,
ayant yang menggunakan murid-murid dapat:
sesuai dalam frasa nama, 1.menulis sebuah
pelbagai bidangi frasa kerja, karangan dengan
frasa adjektif menggunakan ayat yang
3.4 Menulis dan frasa gramatis dan ungkapan
untuk sendi nama yang menarik
menghasilkan dengan betul
sesuatu mengikut
penulisan secara konteks
terancang
3.4.3 menulis
perenggan isi
dengan
huraian yang
jelas dan kritis
menggunakan
bahasa yang
gramatis

26

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
TEMA 1.7 Berbincang 1.7.1 Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
DSKP:KEBUDAYAA dan berunding murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
MINGGU N, KESENIAN DAN tentang sesuatu berbincang 1.mengemukakan idea - Pembelajaran
28 ESTETIKA perkara yang bernas terhadap Berasaskan Projek Peta I-think
9/10/202 dengan sesuatu bahan - Koperatif 1.Peta Pokok
2– TEMA 12: - Kontekstual 2. Peta Dakap
13/10/20 ASLI DAN mengemukak Pada akhir pelajaran, - Konstruktivisme
22 KONTEMPORARI murid-murid dapat: - Kajian Masa Depan 3. Aras
an idea yang 1.mengetahui langkah- - Pembelajaran Akses Berfikir
EKSPRESI DIRI langkah penyelesaian Kendiri Mengaplikasi
bernas dan masalah - Masteri Menganalisis
2. mengenal pasti masalah - Modular Menilai
rasional yang terdapat dalam - Pembelajaran Mencipta
bahan Berasaskan Inkuiri
tentang - Didik Hibur Sistem
Pada akhir pelajaran, - Pendekatan Tematik Bahasa:
sesuatu murid-murid dapat: Kata Terbitan
1.memberikan pendapat EMK: Sebutan &
perkara secara tentang urutan tradisional - Bahasa Intonasi
kaum lain di Malaysia -Kelestarian Alam Sekitar Sistem ejaan
bertatasusila - Nilai Murni Tanda baca
- Sains & Teknologi Tatabahasa
ASIMILASI SENI 2.3 Membaca 2.3.4 - Keusahawan Kosa Kata
untuk Membaca dan - Kreativiti & inovasi
PROJEK memproses mendapatkan - Kelestarian global Pentaksiran
CALEKPONG maklumat penyelesaian - Pendidikan kewangan Bilik Darjah :
daripada masalah - TMK 1.
pelbagai bahan. - Patriotisme Pembentang
2. Lembaran
TUNAIKAN 3.5 Menulis 3.5.2Mengola Bacaan
TANGGUNGJAWA untuk Mengolah h maklumat
BMU maklumat bagi daripada SQ4R
menghasilkan pelbagai 3. Bersoal
URUTAN pelbagai bentuk bahan dalam jawab
TRADISIONAL penulisan dan bentuk grafik
grafik yang sesuai
dan menarik
DARI DAPUR 3.5 Menulis Pada akhir pelajaran, NOVEL
BONDA untuk Mengolah 3.5.1Mengola murid-murid dapat: DI SEBALIK DINARA
maklumat bagi h maklumat 1.mengemukakan idea
menghasilkan daripada menggunakan ayat yang TEKNIK BACAAN
pelbagai bentuk pelbagai gramatis dan ACID
penulisan dan bahan dalam penandawacana yang
grafik bentuk grafik sesuai
yang sesuai
dan menarik

27

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING KBAT:
1. Kemahiran
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan Berfikir Kritis
2. Kemahiran
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa Berfikir Kreatif
3. Kemahiran
MINGGU TEMA 4.4Mempersemb 4.4.1Mempers Pada akhir pelajaran, Menaakul
29 DSKP:KEBUDAYAA ahkan pelbagai murid-murid dapat: Peta I-think
16/10/20 N, KESENIAN DAN prosa dan puisi embahkan 1.mempersembahkan 1.Peta Pokok
22 – ESTETIKA secara kreatif sketsa dalam bentuk 2. Peta Dakap
20/10/20 sketsa dalam multimedia secara kreatif 3. Aras
22 TEMA 12: dan menarik Berfikir
ASLI DAN bentuk Mengaplikasi
KONTEMPORARI
multimedia

secara kreatif

dan menarik

SKETSA 1.7Berbincang 1.7.2Berundin Pada akhir pelajaran,
DARI DAPUR dan berunding g untuk murid-murid dapat:
BONDA tentang sesuatu menyelesaika 1.mengemukakan idea
HUTAN KECILKU perkara n masalah yang bernasuntuk
LISAN secara kritis menyelesaikan masalah
5.3 Memahami dan rasional secara kritis dan rasional
TEMA DSKP:ALAM dan menggunakan
SEKITAR DAN menggunakan Bahasa yang
TEKNOLOGI HIJAU ayant yang sesuai santun
dalam pelbagai
MINGGU TEMA 13: bidangi 5..3.1Mengen Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC:
30 SEGALANYA al pasti dan murid-murid dapat: - Prinsip 5P
23/10/20 BERMULA DI SINI menggunakan 1.Mengenal pasti pola ayat - Pembelajaran
22 – frasa nama, dasar yang terdapat dalam Berasaskan Projek
27/10/20 frasa kerja, bahan - Koperatif
22 frasa adjektif 2.Membina perenggan - Kontekstual
SISIPAN dan frasa dengan menggunakan ayat - Konstruktivisme
SIVIK sendi nama dasar - Kajian Masa Depan
NILAI dengan betul - Pembelajaran Akses
KASIH mengikut Pada akhir pelajaran, Kendiri
SAYANG konteks murid-murid dapat: - Masteri
1.menyatakan faktor- - Modular
PATAH DAGU 2.3 Membaca 2.3.5Membac faktor ancaman - Pembelajaran
BERTONGKAT untuk a dan Berasaskan Inkuiri
PARUH memproses mengulas - Didik Hibur
maklumat pandangan - Pendekatan Tematik
daripada penulis secara
pelbagai bahan. rasional

EMK:

28

PUISI 4.4Mempersemb 4.4.2Mempers Pada akhir pelajaran, - Bahasa Menganalisis
TRADISIONAL ahkan pelbagai embahkan murid-murid dapat: -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
SYAIR BURUNG prosa dan puisi syair dan 1.mempersembahkan - Nilai Murni Mencipta
BOTAK UPEH secara kreatif pantun syair dan pantun dengan - Sains & Teknologi
dengan nada nada dan intonasi yang - Keusahawan Sistem
KUASA GRAVITI 3.5 Menulis dan intonasi sesuai - Kreativiti & inovasi Bahasa:
TEKNOLOGI HIJAU untuk Mengolah yang sesuai - Kelestarian global Kata Terbitan
maklumat bagi pelbagai Pada akhir pelajaran, - Pendidikan kewangan Sebutan &
menghasilkan media secara murid-murid dapat: - TMK Intonasi
pelbagai bentuk kreatif 1.mengemukakan idea - Patriotisme Sistem ejaan
penulisan dan menggunakan ayat yang Tanda baca
grafik 3.5.2Mengola gramatis dan NOVEL Tatabahasa
h maklumat penandawacana yang DI SEBALIK DINARA Kosa Kata
daripada sesuai
pelbagai PUISI TRADISIONAL Pentaksiran
bahan dalam Pada akhir pelajaran, KEPIMPINAN MELALUI Bilik Darjah :
bentuk grafik murid-murid dapat: TELADAN 1.
yang sesuai 1.mengemukakan Pembentang
dan menarik pendapat yang bernas TEKNIK BACAAN 2. Lembaran
secara bertatasusila ACID Bacaan

PEND. SIVIK: SQ4R
KEGEMBIRAAN 3. Bersoal
jawab

MINGGU PANORAMA 1.4 Menulis 1.4.2Menyam
31 DIORAMA untuk paikan
30/10/20 melengkapkan pendapat
22 – maklumat dalam tentang
3/11/202 pelbagai bahan sesuatu
2 perkara dalam
5.3 Memahami perbualan
dan santai dengan
menggunakan yakin secara
ayat yang sesuai bertatasusila.
dalam pelbagai
bidang 5..3.3Mengen Pada akhir pelajaran,
al pasti dan murid-murid dapat:
menggunakan 1.Mengenal pasti ayat
ayat tunggal tunggal songsang dan ayat
susunan majmuk dalam sesuatu
songsang , bahan
dan ayat 2.menggunakan ayat
majmuk yang tunggal songsang dan ayat
betul majmuk dengan betul.
mengikut
konteks

29

MINGGU PULAU 11 2.4Membaca 2.4.1Membac Pada akhir pelajaran,
32 GELARAN secara ekstensif a dan murid-murid dapat:
6/11/202 pelbagai bahan menghayati 1.Menyenaraikan kosa
3– RISALAH untuk pelbagai kata yang terdapat dalam
10/11/20 mengukuhkan fiksyen dan bahan
23 penguasaan bukan fiksyen
Bahasa dan untuk
meluaskan meningkatkan
pengetahuan penguasaan
bagi kosa kata
pembangunan dalam
diri pelbagai
bidang

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
Buku Teks
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING
KBAT:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1. Kemahiran
Berfikir Kritis
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa 2. Kemahiran
Berfikir Kreatif
MINGGU TEMA DSKP: 1.8Mengulas 1.8.1Merumu Pada akhir pelajaran, Strategi PdPC: 3. Kemahiran
33 KESIHATAN sesuatu perkara murid-murid dapat: - Prinsip 5P Menaakul
DAN dan isu atau topik s isu semasa 1.merumus isu dengan - Pembelajaran
13/11/20 KEBERSIHAN jelas, kritis dan bernas Berasaskan Projek Peta I-think
23 – dengan kritis menggunakan ayat yang - Koperatif 1.Peta Pokok
17/11/20 TEMA 14: gramatis - Kontekstual 2. Peta Dakap
23 SIHAT DAN dan bernas - Konstruktivisme
BERSIH Pada akhir pelajaran, - Kajian Masa Depan 3. Aras
PILIHANKU secara jelas murid-murid dapat: - Pembelajaran Akses Berfikir
1.memberi ulasan Kendiri Mengaplikasi
menggunakan mengenai pandangan - Masteri Menganalisis
penulis - Modular Menilai
ayat yang - Pembelajaran Mencipta
Berasaskan Inkuiri
betul dan - Didik Hibur
- Pendekatan Tematik
gramatis
EMK:
IKRAR ANDA, - Bahasa
HARAPAN -Kelestarian Alam Sekitar
MEREKA - Nilai Murni

MITOS 2.3 Membaca 2.3.5Membac
PERUBATAN untuk a dan
memproses mengulas
maklumat pandangan
daripada penulis secara
pelbagai bahan. rasional

30

PERBANDINGA 5.3 Memahami 5..3.3Mengen Pada akhir pelajaran, - Sains & Teknologi Sistem
N ANTARA dan al pasti dan murid-murid dapat: - Keusahawan Bahasa:
PERUBATAN menggunakan menggunakan 1.Mengenal pasti ayat - Kreativiti & inovasi Kata Terbitan
ALTERNATIF ayant yang ayat tunggal tunggal songsang dan ayat - Kelestarian global Sebutan &
DAN sesuai dalam susunan majmuk dalam sesuatu - Pendidikan kewangan Intonasi
PERUBATAN pelbagai bidangi songsang , bahan - TMK Sistem ejaan
MODEN dan ayat 2.menggunakan ayat - Patriotisme Tanda baca
majmuk yang tunggal songsang dan ayat Tatabahasa
MINGGU betul majmuk dengan betul. NOVEL Kosa Kata
34 mengikut DI SEBALIK DINARA
konteks Pentaksiran
Bilik Darjah :
20/11/20 VEKTOR 3.6Mengedit dan 3.6.1 Pada akhir pelajaran, PUISI TRADISIONAL 1.
23 – PEMBAWA memurnikan Menganalisis murid-murid dapat: GURINDAM DUA BELAS Pembentang
24/11/20 PENYAKIT pelbagai teks kesalahan 1.Mengenal pasti /SYAIR BIDASARI 2. Lembaran
23 Bahasa dan kesalahan Bahasa yang Bacaan
HURAIKAN kejituan idea terdapat dalam teks TEKNIK BACAAN
ASPEK dalam ACID SQ4R
KEBERSIHAN pelbagai teks 3. Bersoal
YANG SERING jawab
DIABAIKAN
OELH
MASYARAKAT

MINGGU DEBU-DEBU DI 1.5Bersoal jawab 1.5.1 Pada akhir pelajaran, PEND. SIVIK:
35 UDARA tentang sesuatu mengenal murid-murid dapat: KASIH SAYANG
perkara pasti jenis, 1.menyenaraikan soalan
27/11/20 menggunakan kesesuaian yang sesuai dari segi jenis
23 – pelbagai soalan soalan, dan dan situasi
1/12/202 kesesuaian 2. membina soalan yang
3 masa untuk sesuai dari segi jenis dan
mengemukak situasi
an soalan
terhadap
individua tau
kelompok
secra
bertatasusila

31

MINGGU MARAH, 4.4Mempersemb 4.4.2Mempers Pada akhir pelajaran,
36 JANGAN ahkan pelbagai embahkan murid-murid dapat:
ENGKAU prosa dan puisi syair dan 1.mempersembahkan
4/12/202 MARAH secara kreatif pantun syair dan pantun dengan
3– dengan nada nada dan intonasi yang
8/12/202 Karangan PUISI dan intonasi sesuai
3 TRADISIONAL yang sesuai
Cara-cara PANTUN pelbagai Pada akhir pelajaran,
menangani BAHAYA HABUK media secara murid-murid dapat:
stress kreatif 1.mengemukakan idea
Langkah 3.5 Menulis menggunakan ayat yang
pencegahan untuk Mengolah 3.5.2Mengola gramatis dan
penyakit maklumat bagi h maklumat penandawacana yang
berjangkit menghasilkan daripada sesuai
pelbagai bentuk pelbagai
penulisan dan bahan dalam
grafik bentuk grafik
yang sesuai
dan menarik

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING Pada akhir pelajaran, Buku Teks
murid-murid dapat: Strategi PdPC:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1.mengulas kekuatan dan - Prinsip 5P KBAT:
kelemahan karya secara - Pembelajaran 1. Kemahiran
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa jelas, kritis dan bernas Berasaskan Projek Berfikir Kritis
menggunakan ayat yang - Koperatif 2. Kemahiran
MINGGU TEMA DSKP: 1.8Mengulas 1.8.2Mengula gramatis - Kontekstual Berfikir Kreatif
37 SAINS, sesuatu perkara - Konstruktivisme 3. Kemahiran
TEKNOLOGI dan isu atau topik s karya - Kajian Masa Depan Menaakul
1/1/2023 DAN INOVASI - Pembelajaran Akses
– dengan Kendiri Peta I-think
5/1/2023 TEMA 15: - Masteri 1.Peta Pokok
ANGIN menyatakan - Modular
PERUBAHAN - Pembelajaran
MEMBADAI kekuatan dan

kelemahan

secara jelas,

bernas dan

kkritis

menggunakan

ayat yang

betul dan

gramatis

32

MINGGU FUTURIS 2.4Membaca 2.4.1Membac Pada akhir pelajaran, Berasaskan Inkuiri 2. Peta Dakap
38 secara ekstensif a dan murid-murid dapat: - Didik Hibur
8/1/2023 HARGA pelbagai bahan menghayati 1.menyenaraikan kosa - Pendekatan Tematik 3. Aras
– TEKNOLOGI untuk pelbagai kata yang sukar ditemukan Berfikir
12/1/202 MAKAN SAINS, mengukuhkan bahan fiksyen 2. memahami maksud EMK: Mengaplikasi
3 TIDUR SAINS penguasaan dan bukan kosa kata - Bahasa Menganalisis
Bahasa dan fiksyen untuk -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
MINGGU meluaskan meningkatkan Pada akhir pelajaran, - Nilai Murni Mencipta
39 pengetahuan penguasaan murid-murid dapat: - Sains & Teknologi
15/1/202 bagi kosa kata 1.mempersembahkan - Keusahawan Sistem
3– pembangunan dalam cerpen dengan kreatif dan - Kreativiti & inovasi Bahasa:
19/1/202 diri pelbagai menarik - Kelestarian global Kata Terbitan
3 bidang - Pendidikan kewangan Sebutan &
4.4Mempersemb 4.4.2Mempers - TMK Intonasi
ahkan pelbagai embahkan - Patriotisme Sistem ejaan
prosa dan puisi cerpen secara Tanda baca
secara kreatif langsung NOVEL Tatabahasa
dengan kreatif DI SEBALIK DINARA Kosa Kata
PUISI dan menarik
TRADISIONAL TEKNIK BACAAN Pentaksiran
PANTUN 3.6.1Mengana ACID Bilik Darjah :
BAHAYA HABUK lisis kesalahan 1.
3.6Mengedit dan Bahasa dan Pada akhir pelajaran, Pembentang
memurnikan kejituan idea murid-murid dapat: 2. Lembaran
pelbagai teks dalam 1.Mengenal pasti Bacaan
pelbagai teks kesalahan Bahasa yang
1.7Berbincang 1.7.1 terdapat dalam teks SQ4R
dan berunding berbincang 3. Bersoal
tentang sesuatu dengan Pada akhir pelajaran, jawab
perkara mengemukak murid-murid dapat:
an idea yang 1.mengemukakan idea
bernas dan yang bernas terhadap
rasional sesuatu bahan
tentang
sesuatu
perkara
secara
bertatasusila

33

INOVASI 5G 2.3 Membaca 2.3.4 Pada akhir pelajaran,
untuk Membaca dan murid-murid dapat:
memproses mendapatkan 1.mengetahui langkah-
maklumat penyelesaian langkah penyelesaian
daripada masalah masalah
pelbagai bahan. 2. mengenal pasti masalah
yang terdapat dalam
bahan

MINGGU KARANGAN 3.4 Menulis 3.4.3 menulis Pada akhir pelajaran,
40 untuk perenggan isi murid-murid dapat:
menghasilkan dengan 1.menulis sebuah
22/1/202 Usaha-usaha sesuatu huraian yang karangan dengan
3– yang dapat penulisan secara jelas dan kritis menggunakan ayat yang
26/1/202 dilakukan bagi terancang menggunakan gramatis dan ungkapan
3 memperluas Bahasa yang yang menarik
CUTI penggunaan gramatis
TAHUN biodesel di
BARU Malaysia
CINA

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT BBM :
PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING Pada akhir pelajaran, Buku Teks
murid-murid dapat: Strategi PdPC:
Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan 1.membuat rumusan - Prinsip 5P KBAT:
secara kritis dengan ayat - Pembelajaran 1. Kemahiran
Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa yang betul dan gramatis Berasaskan Projek Berfikir Kritis
- Koperatif 2. Kemahiran
TEMA DSKP: 1.8Mengulas 1.8..1 - Kontekstual Berfikir Kreatif
PENTADBIRAN sesuatu perkara - Konstruktivisme 3. Kemahiran
MINGGU DAN POLITIK dan isu atau topik Merumus isu - Kajian Masa Depan Menaakul
41 - Pembelajaran Akses
semasa Kendiri Peta I-think
- Masteri 1.Peta Pokok
dengan kritis - Modular
- Pembelajaran
29/1/202 dan bernas
3–
2/2/2023 TEMA 16: secara jelas
SISIPAN DIPIMPIN
SIVIK UNTUK menggunakan
NILAI MEMIMPIN
BERTANG ayat yang
GUNGJA BELIA POSITIF,
WAB TERSERLAH betul dan
WIBAWA
gramatis

34

MARI 2.4Membaca 2.4.1Membac Pada akhir pelajaran, Berasaskan Inkuiri 2. Peta Dakap
MENGUNDI secara ekstensif a dan murid-murid dapat: - Didik Hibur
pelbagai bahan menghayati 1.menyenaraikan kosa - Pendekatan Tematik 3. Aras
CUTI untuk pelbagai baharu ditemukan Berfikir
PENGGAL mengukuhkan bahan fiksyen 2. memahami maksud EMK: Mengaplikasi
3 penguasaan dan bukan kosa kata - Bahasa Menganalisis
9/12/202 Bahasa dan fiksyen untuk -Kelestarian Alam Sekitar Menilai
2– meluaskan meningkatkan Pada akhir pelajaran, - Nilai Murni Mencipta
31/12/20 pengetahuan penguasaan murid-murid dapat: - Sains & Teknologi
22 bagi kosa kata 1.mempersembahkan - Keusahawan Sistem
pembangunan dalam cerpen dengan kreatif dan - Kreativiti & inovasi Bahasa:
diri pelbagai menarik - Kelestarian global Kata Terbitan
bidang - Pendidikan kewangan Sebutan &
4.4Mempersemb - TMK Intonasi
ahkan pelbagai 4.4.3Mempers - Patriotisme Sistem ejaan
prosa dan puisi embahkan Tanda baca
secara kreatif cerpen secara NOVEL Tatabahasa
langsung DI SEBALIK DINARA Kosa Kata
dengan kreatif
dan menarik Pentaksiran
Bilik Darjah :
PEMIMPIN 3.5 Menulis 3.5.1Mengola Pada akhir pelajaran, TEKNIK BACAAN 1.
BERKESAN, untuk Mengolah h pelbagai murid-murid dapat: ACID Pembentang
PENCETUS maklumat bagi bahan 1.menghasilkan penulisan 2. Lembaran
KEJAYAAN menghasilkan menggunakan dengan menggunakan ayat Bacaan
pelbagai bentuk ayat yang yang gramatis dan
penulisan dan gramatis dan penandawacana yang SQ4R
grafik penandawaca sesuai 3. Bersoal
na yang sesuai jawab

MINGGU KECINDAN 1.8Mengulas 1.8.1Mengula Pada akhir pelajaran, PUISI MODEN
42 PEMIMPIN sesuatu perkara s karya murid-murid dapat: SANG GEMBALA KUDA
dan isu atau dengan 1.mengenal pasti kekuatan
5/2/2023 PUISI MODEN topik menyatakan dan kelemahan sesuatu
– AKU MEMBACA kekuatan dan karya
9/2/2023 LAGI kelemahan
secara jelas,
bernas dan
kritis
menggunakan
ayat yang
betul dan
gramatis

35

MUAFAKAT 3.6Mengedit dan 3.6.1Mengana Pada akhir pelajaran,
SERANTAU memurnikan lisis kesalahan murid-murid dapat:
pelbagai teks Bahasa dan 1.Mengenal pasti
kejituan idea kesalahan Bahasa yang
dalam terdapat dalam teks
pelbagai teks
Pada akhir pelajaran,
MINGGU KARANGAN 3.4 Menulis 3.4.3 menulis murid-murid dapat:
43 untuk perenggan isi 1.menulis sebuah
menghasilkan dengan karangan dengan
12/2/202 CIRI-CIRI sesuatu huraian yang menggunakan ayat yang
3– PEMIMPIN penulisan secara jelas dan kritis gramatis dan ungkapan
16/2/202 IDAMAN SAYA terancang menggunakan yang menarik
3 Bahasa yang
gramatis
CUTI PUISI MODEN
AKHIR WWW.SIBERM
PERSEKOL ERDEKA.COM.
AHAN MY
17/2/202
3–
11/3/202
3

MINGU/ TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN OBJEKTIF PDPC/EMK/KOMSAS/
HEBAT

PEMBELAJARAN BERSEMUKA HOME BASED LEARNING

Kandungan Kandungan Peruntukan Kandungan Peruntukan

Asas Tambahan Masa Pelengkap Masa

PENTAKSIRAN PENENTUAN TOV

10 - TING 5-(10 -21 APRIL 2022)
21 APRIL
2022 TING 3 (10- 14 APRIL 2022)

14 OGOS- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2022
30 OGOS
2022 JANGKAAN PT 3
OKTOBER
2023-

36

NOVEMBE PERCUBAAN SPM 2022
R 20 NOV – 8 DIS 2022
MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2022 /2023
34
20 NOV – PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2021
8 DIS ULANG KAJI SPM 2022 / PEPERIKSAAN SPM 2022
2022
MINGGU BERMULA CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN 2023
37
2 JAN
2023 – 13
JAN 2023
MINGGU
39
14 JAN
2023- 19
JAN 2023
MINGGU
42,-
MINGGU
43
5 FEB
2023 – 16
FEB 2023
17
FEBRUARI
2023

*TARIKH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN

37


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-BOOK
Next Book
BMMB1104 KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU_TUGASAN 1_NUR AINUL SYAFIAH BINTI NOZIHAN @ MOHD IZHAM_F2D