The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chuda Udompornying, 2020-02-19 00:52:59

FWD Learning Catalog 2020

FWD Learning Catalog 2020

Celebrate Living
Celebrate Growing

FWD Learning Catalog 2020

By People Development

Human ResourcesWHEN YOU FOCUS
ON THE GOOD,
THE GOOD GETS
BETTER

FWD COMPETENCY

Competency ของพนกั งานแตล่ ะระดบั ทอี่ งค์กรคาดหวงั เพ่ือสร้าง
ความสาเร็จสงู สดุ แก่ตัวคณุ เองและองคก์ ร

Organization 4 Senior Management
Wide 3 Middle Management

2 First Line Manager
Team Member
1

Competency หลกั ของ เอฟดบั บลวิ ดี มอี ะไรบา้ ง?

Strategy Market Customer Drive People
Focused Led Led Result Oriented

Deliver Decision Cultural
the Vision Making Alignment

4

70-20-10 Learning Model

แนวทางการเรียบรูแ้ ละพัฒนาตนเอง

เอฟดับบลวิ ดี เราม่งุ เน้นการเรยี นรแู้ บบ 70-20-10 ทสี่ ่งเสรมิ ให้คุณได้
เรยี นรแู้ ละพัฒนาจากการปฏิบัตจิ รงิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานของ

คณุ ให้ดยี ิ่งขึ้น ซึง่ แบง่ เปน็ 3 สว่ น ดงั นี

70% On-the-job Development

เรยี นรผู้ า่ นจากประสบการณ์จริงจาก
การทางานจริง การไดร้ ับโอกาสในการ
ทางานใหมๆ่ ที่ท้าทาย

20%Learning from others
เรียนร้จู ากผอู้ ่ืน การสอนงาน การไดร้ ับ
Feedback จากหัวหน้าหรอื บุคคลที่
เกยี่ วขอ้ งในการทางาน

10% Formal Learning

การเรยี นรู้อยา่ งเปน็ ทางการจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน การอ่าน การ
สัมมนา และสือ่ ออนไลน์ เป็นต้น

5

หลักสูตรการเรยี นรู้

ของพนักงาน เอฟดับบลิวดี

Leadership Program 1

โปรแกรมพัฒนาผู้นาในแบบฉบบั ของ FWD หลกั สตู รทอ่ี อกแบบมาพัฒนา
ทักษะความเป็นผ้นู าในหลากหลายรปู แบบ

Digital Innovation and Future Skill 3

โปรแกรมทีม่ ่งุ เนน้ พั ฒนาบคุ ลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันตอ่ โลก
ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเรียนรูจ้ าก Guru ผมู้ ปี ระสบการณ์
เพ่ือต่อยอดทางความคดิ และการเรยี นรจู้ ากการลงมอื ทา

FWD Signature Program 5

โปรแกรมเฉพาะสาหรบั ชาว FWD ทจ่ี ะช่วยใหค้ ุณเขา้ ใจองคก์ ร ตง้ั แตก่ ้าว
แรก (Orientation Program) และชว่ ยให้เราเข้าใจและยอมรับความแตกตา่ ง
รวมถึงแนวทางการทางานใหมๆ่ เช่น D&I ,PCD

พั ฒนาตนเองกบั 5 หมวดหมู่การ
เรยี นรทู้ เี่ รามงุ่ เนน้ ผ้เู รียนเปน็ สาคัญ เพื่ อ
เพ่ิ มศกั ยภาพในการทางานและพรอ้ มพิ ชติ

ความท้าทายทางธรุ กิจ

2 Business Program

โปรแกรมทจี่ ะชว่ ยสนบั สนนุ ให้คุณได้พัฒนาการทางานให้ตอบโจทย์ธรุ กิจ
ไดม้ ากขึน้ เสริมสร้างทกั ษะเฉพาะทางเช่น คอมพิวเตอร์, ภาษาองั กฤษ
ความรดู้ า้ นธรุ กิจประกัน และความร้ดู า้ นการเงนิ พ้ืนฐานอีกด้วย

4 Professional Program

โปรแกรมทมี่ ุ่งเน้นการพัฒนาทกั ษะทจ่ี าเปน็ สาหรบั การทางานอย่างมอื

อาชีพ มงุ่ เน้นตอบสนองความต้องการของเพ่ื อนพนักงานจากการ

ต้งั เปา้ หมายดา้ นการพัฒนาตนเอง เชน่ การบริหารเวลา, การคดิ วิเคราะห์

TABLE OF CONTENTS

PAGE

10 12

Registration Cancellation
Policy
15
19
Leadership
Program Business
Program
26
34
Digital Innovation
and Future Skill Professional
Program
40
45
FWD Signature
Program Assistance

Registration
and Cancellation

10

TRAINING COURSE REGISTRATION

Discuss with Choose course Receive a Attend a course

Supervisor before that you’ve to training course that you’ve
register a course. develop a confirmation registered
through email.
พู ดคุยกบั หวั หน้า knowledge or skills เข้าอบรม
to increase your ไดร้ บั อเี มลยนื ยัน
งานกอ่ นการ capabilities, select หลกั สูตรตามวนั และ
ลงทะเบยี น an appropriate การอบรมหลงั จาก เวลาท่คี ุณ
training date. คณุ ลงทะเบียน
เรยี บรอ้ ยแลว้ ลงทะเบยี นไว้
เลอื กหลกั สูตร

และวนั อบรมท่คี ุณ
ต้องการพั ฒนา
ตนเองเพ่ื อเพ่ิ ม

ทักษะ ความสามารถ
ในการทางาน

If you cannot attend a course that you’ve registered, please
read a cancellation guideline at page 00.

หากคณุ ไมส่ ามารถเข้าอบรมหลักสูตรทล่ี งทะเบียนไว้ได้ โปรดศึกษาขน้ั ตอน
การยกเลกิ คอร์สไดท้ ่หี นา้ ......

11

TRAINING CANCELLATION POLICY

The following policy applies to all Classroom Training courses.

นโยบายต่อไปนจ้ี ะใช้กับหลกั สตู รการฝึกอบรมทงั้ หมด

Cancellations received Cancellations received Cancellations received

up to 10 working days 3-10 working days 1-3 working days prior

prior to class will not be prior to class will be to class and no-shows,
charged the course fee. charged 50% of course will be charged full
fee to your cost center amount
การยกเลิกท่ไี ด้รบั 10 วนั ทา
การขนึ้ ไปก่อนอบรมจะไมถ่ ูก directly. การยกเลกิ ภายใน 1-3 วัน
ทาการก่อนอบรม หรือไม่เข้า
เรยี กเก็บค่าธรรมเนยี ม การยกเลกิ ที่ได้รบั ภายใน อบรมโดยไม่แจง้ ให้ทราบ จะ
หลกั สตู ร 3-10 วนั ทาการกอ่ นอบรมจะ ถกู เรยี กเกบ็ ค่าธรรมเนียม
ถกู เรียกเกบ็ คา่ ธรรมเนยี ม
หลกั สตู รเต็มจานวน
หลักสตู ร 50%

Replacement may be made at any time, please contact PD team

หากคุณไมส่ ะดวกเข้าอบรม สามารถส่งตัวแทนเขา้ แทนได้ตลอดเวลา กรุณาแจ้งทมี งาน
People Development

Please note that if you do not cancel or do not
attend, you are responsible for payment.

อยา่ ลิม! หากคุณไม่ยกเลกิ หรือไมเ่ ข้าร่วมอบรม คุณ
ตอ้ งรบั ผิดชอบในการชาระเงนิ ท้ังหมด

12PROGRAM DETAILS
& OUTLINES

LEADERSHIP PROGRAM

โปรแกรมพัฒนาผู้นาในแบบฉบับของ FWD หลักสตู รท่ี
ออกแบบมาพัฒนาทกั ษะความเปน็ ผนู้ าในหลากหลายรูปแบบ

15

FWD Leader Boot Camp

ปัจจุบันองค์กรให้ความสาคัญในการ • Leadership Competency
พั ฒนาหัวหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะหัวหน้า that are addressed:
งานคือบุคคลสาคัญท่ีจะช่วยพั ฒนาทีมงานให้มี
ความเชี่ยวชาญ และสามารถสร้างผลงานที่ตอบ  Strategy Focused  Drive Result
โจทยข์ ององคก์ รได้  Customer Led  People Oriented
 Decision Making  Cultural Alignment
“FWD Leader Boot Camp” ถูก
• Emergenetics that are
ออกแบบมาเพ่ื อให้ผู้นารุ่นใหม่ ได้พั ฒนาความรู้และ addressed:
ทกั ษะในการบริหารทีมงานของตนเอง รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ รวมถึงการเติบโตใน  Analytical
ส า ย งา นอ า ชี พ พ ร้ อ มทั้ งเ รี ย นรู้ ก า ร ให้ แ ล ะ รั บ  Structural
Feedback อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ โดยมี หัวหน้างาน  Conceptual
ข อ ง ท่ า น ค อ ย ใ ห้ ค า แ น ะ น า ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง  Social
โปรแกรม
• Development area focused
Learning Outcomes on:

1. เข้าใจบทบาทหนา้ ทีท่ สี่ าคัญของการเปน็ ผนู้ า  Analytical
2. สร้างความไว้วางใจ (Trust) กับทมี งานได้  Structural
 Conceptual
อยา่ งจรงิ ใจ  Social
3. ค้นหาและรบั Feedback ไดอ้ ย่างมี
• Target and Details
ประสทิ ธภิ าพ
4. ดึงศักยภาพของทีมงานมาใชไ้ ด้อย่างเตม็ ท่ีใน หัวหน้างาน (ท่มี ลี ูกนอ้ ง) ระดับ AVP ข้นึ ไป
จานวนตอ่ รนุ่ : 20-24 คน
ขณะท่รี ักษาความสัมพันธท์ ดี่ ีไวไ้ ด้ การอบรม: อบรมเชิงปฎบิ ัติการ (Workshop)
5. มีทกั ษะในการให้คาปรึกษาและสอนงาน ระยะเวลาอบรม 7 เดอื น โดยมี Workshop 4
6. มีทักษะในการมอบหมายงาน และการตดิ ตาม ครงั้ พรอ้ มทัง้ กจิ กรรมกอ่ น ระหวา่ ง และหลงั
อบรม ดังนี้
งานเพ่ือพัฒนาศกั ยภาพของทีมงาน • Pre-Assessment
• แผนพัฒนาตนเอง
• Condition: Nominated by Line Manager only • Action Plan
• Post-work

16

FWD Stepping Up

to Leadership

การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ที่ • Leadership Competency
เช่ียวชาญในงานมาเป็น “ผู้นา” เป็นส่ิงท่ีน่า that are addressed:
ต่นื เต้นและท้าทายสาหรับ People Manager ทกุ คน
 Customer Led  Drive Result
โปรแกรม FWD Stepping Up to  Decision Making  People Oriented
Leadership นี้ถูกออกแบบมาเพื่ อเตรียมความ
พร้อมและพั ฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ  Cultural Alignment
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานให้กับผู้นา
รุ่นใหม่ พร้อมทั้งพั ฒนากรอบความคิดเชิงรุก • Emergenetics that are
และเรียนรู้การเสริมสร้างความสัมพั นธ์ท่ีดีใน addressed:
ทมี งาน เพื่อสร้างทมี งานท่มี ีประสทิ ธภิ าพต่อไป
 Analytical
Learning Outcomes  Structural
 Conceptual
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ยี วกบั บทบาท หน้าท่ี  Social
ความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่สง่ ผลตอ่ ความสาเร็จ
ในงาน • Development area focused
on:
2. พัฒนากรอบความคดิ (การคดิ เชิงรกุ ) เพื่ อเอาชนะ
ขีดจากดั ของตนเอง และนาไปสู่การพัฒนาตนเองและ  Analytical
ทมี งานอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ  Structural
 Conceptual
3. มที กั ษะการฟงั เชงิ รุก เพ่ื อสรา้ งความสัมพันธท์ ี่ดกี บั  Social
ทีมงาน พร้อมทัง้ ให้-รบั Feedback อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ • Target and Details

4. สามารถสรา้ งทมี และพัฒนาความสามารถของทีมผา่ น หวั หนา้ งานใหม่ (ทีม่ ีลูกน้อง) ระดับ AVP-Mgr.
การฝึกสอน จานวนตอ่ รนุ่ : 20-24 คน
การอบรม: อบรมเชิงปฎิบัตกิ าร (Workshop)
• Condition: Nominated by Line Manager only ระยะเวลาอบรม 6 เดือน โดยมี Workshop 3
ครง้ั พร้อมทง้ั กจิ กรรมก่อน ระหวา่ ง และหลงั
อบรม ดงั นี้
• Pre-Assessment
• แผนพัฒนาตนเอง
• Action Plan
• Post-work

17โปรแกรมทจี่ ะชว่ ยสนับสนนุ ให้คณุ ไดพ้ ัฒนาการ
ทางานใหต้ อบโจทยธ์ ุรกจิ ไดม้ ากข้ึน เสรมิ สร้างทักษะ

เฉพาะทางเสริมสรา้ งทกั ษะเฉพาะทางเชน่
คอมพิวเตอร์, ภาษาองั กฤษ ความรดู้ ้านธรุ กิจ
ประกัน และความรูด้ า้ นการเงนิ พื้นฐานอกี ดว้ ย

BUSINESS PROGRAM

19

Effective Presentation Tool

การสร้างสไลด์ใน PowerPoint ไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ • Leadership Competency
มีสักก่ีคนท่ีทาสไลด์ออกมาแล้วดูดี ไม่น่าเบื่อ สะกด that are addressed:
ใ ห้ ผู้ ฟั ง ช ว น ติ ด ต า ม ห ล า ย ค น คิ ด ว่ า ก า ร ใ ช้
Template ที่มากับเครื่องหรือ Template ท่ีสวยๆ  Customer Led
ก็ใช้ได้แล้ว อาจจริงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่ไม่ตรง  Cultural Alignment
กบั งานของคุณ  Drive Result

การออกแบบสไลด์ท่ีถูกหลักมีองค์ประกอบหลาย • Emergenetics that are
อย่างที่คุณควรจะต้องรู้ หากคุณได้เข้าใจอย่าง addressed:
ถูกต้อง คุณก็สามารถท่ีจะนาเสนองานได้อย่างดูดี
แบบมืออาชพี ถึงแมว้ า่ จะไม่ใช่ Graphic Designer  Analytical
แตอ่ ยา่ งไร  Structural
 Conceptual
Learning Outcomes  Social

1. เขา้ ใจหลกั การออกแบบสไลดท์ ่ถี กู ต้อง • Development area focused
2. สามารถเปล่ยี นรูปแบบการนาเสนอแบบใหด้ ู on:

น่าสนใจ  Analytical
3. เรยี นร้ทู ้งั ภาคทฤษฏแี ละปฏิบัติจรงิ ไปพรอ้ มๆ  Structural
 Conceptual
กันกบั เทคนคิ และตวั อยา่ งมากมาย  Social

• Target and Details

กลมุ่ เปา้ หมาย: All Level
จานวนต่อรุ่น 20 คน
การอบรมเชงิ ปฎิบตั กิ าร (Workshop)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน

20

Developing Dashboard with Excel

Dashboard คอื แผงควบคมุ การทางานซ่ึงจะทาให้ • Leadership Competency
คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสง่ิ ท่คี ณุ ตอ้ งการดใู หง้ า่ ย ซึ่งการ that are addressed:
ใช้ Dashboard ในทางธุรกจิ จะชว่ ยใหค้ ุณแสดงขอ้ มลู ภาพรวมของ
ธุรกิจในรูปแบบของ Visualize โดยใช้กราฟตา่ งๆ ซึ่งง่ายต่อการ  Customer Led  Drive Result
มองและทาความเข้าใจ โดยข้อมลู ท่ีแสดงทงั้ หมดจะอยู่ในหน้าจอ  Market Led  Decision Making
เดียว ทาใหผ้ บู้ รหิ ารสามารถใช้เวลาพิจารณาและตดั สินใจไดอ้ ยา่ ง
รวดเรว็ • Emergenetics thinking

หลกั สูตรน้จี ะชว่ ยใหค้ ณุ รู้จกั การสร้าง Dashboard preference that are addressed:
โดยปูพ้ืนฐานต้งั แต่การเตรยี มขอ้ มลู การสรา้ ง Analyze ขอ้ มูล
การสร้าง Chart เพื่อนาเสนอใน Dashboard โดยใช้เครื่องมือ  Analytical
ต่างๆ ใน Excel ทีค่ ุณอาจจะไม่เคยใช้ ซึ่งหลักจากจบหลักสตู รนคี้ ณุ  Structural
จะไดแ้ นวคิดในการนาเอาประยกุ ตเ์ พื่อสรา้ ง Dashboard ให้กบั  Conceptual
ขอ้ มลู ของหน่วยงานคณุ ไดอ้ ยา่ งแน่นอน  Social

Learning Outcomes • Development areas that are
focused:
• เรยี นรู้หลกั การสรา้ ง Dashboard ใน Excel ว่ามีองคป์ ระกอบ
อะไรบ้าง  Analytical
 Structural
• เรยี นร้กู ารจดั เตรียมขอ้ มูลทจี่ ะนามาใชใ้ นการสร้าง Dashboard  Conceptual
• เรียนรูก้ ารใช้เครื่องมือตา่ งๆ ของ Excel ท่จี ะช่วยในการสร้าง  Social

Dashboard • Course Details
• เรยี นรู้วิธกี ารนาเสนอขอ้ มูลแบบมืออาชพี
กลุม่ เปา้ หมาย: All Level

จานวนต่อรุน่ : 20 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน (6 ชวั่ โมง)

อาจารยส์ มชัย ชัยสกุลสุรนิ ทร์

21

English for E-Mail Writing

หากจะกล่าวถึงการติดต่อสื่อสารอย่าง • Leadership Competency
เป็นทางการในเชิงธุรกิจแล้ว การเขียนอีเมล์น้ันเป็น that are addressed:
สิ่งหนึ่งที่จาเป็นท่ีผู้ส่งสารจะต้องทราบ หลักและ
วิธีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นมืออาชีพ  Customer Led
เพ่ื อให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี  Market Led
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในระดับการจัดการ  Drive Result
ประสานงาน การจัดเตรียมเร่ืองต่างๆ ไปจนถึงการ
สรา้ งผลประกอบการทางธรุ กจิ • Emergenetics that are
addressed:
ห ลั ก สู ต ร น้ี ไ ด้ ถู ก อ อ ก แ บ บ ขึ้ น เ พื่ อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยระหว่างการ  Analytical
สัมมนาจะมี Workshop ให้ท่านได้เรียนรู้ ฝึก  Structural
ปฏบิ ตั ิ และสามารถนาไปใช้ไดใ้ นสถานการณจ์ ริง  Conceptual
 Social
Learning Outcomes
• Development area focused
1. เข้าใจหลักการเขียนอีเมลภ์ าษาอังกฤษอย่าง on:
มืออาชีพ
 Analytical
2. เรียนร้หู ลกั การเขยี นอเี มล์ข้ึนตน้ เนอื้ ความ  Structural
และลงทา้ ยทถี่ กู ต้องและสามารถนาตัวอยา่ ง  Conceptual
ไปประยุกตใ์ ชไ้ ด้  Social

3. ฝกึ ปฏบิ ตั ิการเขยี นอเี มลภ์ าษาองั กฤษใน • Target and Details
สถานการณต์ า่ งๆได้
พนกั งานทกุ ระดับ
จานวนต่อรนุ่ 20 คน
การอบรมเชงิ ปฎิบัตกิ าร (Workshop)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชวั่ โมง)

22

Business English for Presentations

หลักสตู รภาษาองั กฤษสาหรับการนาเสนองานจะ • Leadership Competency
ชว่ ยใหค้ ณุ เขา้ ใจถงึ วธิ กี ารต่างๆ ในการนาเสนองาน เริ่มจากการ that are addressed:
วางแผนและการกล่าวนาจนถงึ การสรปุ รวมถึงการตอบคาถามต่างๆ
โดยเนน้ เน้อื หาท่ีเข้าใจง่าย, และสามารถนาไปปฏบิ ัตไิ ดจ้ รงิ พรอ้ มท้งั  Deliver the Vision  Drive Result
เสริมสร้างความมนั่ ใจในการนาเสนอใหก้ บั คณุ ซึ่งทักษะการนาเสนอนี้  Cultural Alignment
ถือเปน็ ทกั ษะหนึ่งท่ีจาเปน็ ในการทางานในยคุ ปัจจบุ นั
• Emergenetics thinking
หลกั สตู รนค้ี ณุ จะไดเ้ รยี นรู้ภาษาองั กฤษทีจ่ าเปน็
อาทิ คาศพั ท์, สานวน, และประโยคท่ีจาเปน็ ในการนาเสนอ นอกจากน้ี preference that are addressed:
ยงั มีเทคนคิ จากตวั อย่างการนาเสนอท่ีช่วยใหค้ ณุ นาเสนอไดอ้ ยา่ ง
ม่ันใจและมปี ระสิทธภิ าพมากยง่ิ ขึ้น อกี ทั้งจะชว่ ยเพิ่มทักษะด้าน  Analytical
ภาษาองั กฤษใหค้ ุณ โดยการปฏสิ ัมพันธ์ ทงั้ เฉพาะคนและเป็นกลมุ่  Structural
อีกดว้ ย  Conceptual
 Social
Learning Outcomes
• Development areas that are
• เตรียมพรอ้ มและนาเสนองานเปน็ ภาษาองั กฤษได้อย่างมี focused:
ประสทิ ธภิ าพ
 Analytical
• สามารถทาให้ผู้เขา้ ร่วมพึงพอใจ, รูจ้ กั การใชส้ ายตาและการใช้  Structural
เสยี ง รวมทงั้ การใช้ PowerPoint และสอ่ื โสตทศั น์ระดับมอื  Conceptual
อาชพี อย่างมปี ระสิทธภิ าพ  Social

• สามารถนาแบบแผนการพู ดขนึ้ ตน้ เน้ือหา ลงท้ายไปปรบั ใชใ้ น • Course Details
การทางานจริง
กลุ่มเป้าหมาย: EVP - Manager

จานวนตอ่ รนุ่ : 15 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน (12 ชวั่ โมง)

23

Insurance Business Knowledge

จะเกดิ อะไรขึ้นถา้ คุณอยใู่ นธรุ กจิ ประกนั ชวี ิตและ • Leadership Competency
คณุ เคยได้ยนิ คาจากัดความ หรอื คาศพั ทต์ ่างๆเกี่ยวกบั ธรุ กจิ that are addressed:
ประกันชวี ติ แต่คุณเองไมเ่ ข้าใจกลุม่ คาเหลา่ นั้น และยงั ไม่
สามารถอธบิ ายไดว้ า่ คอื อะไร  Strategy Focused  Market Led

หลักสูตรน้ีจะทาให้คณุ เข้าใจธรรมชาติของธรุ กจิ • Emergenetics thinking
ประกันชีวติ เอฟดบั บลวิ ดี คาศัพทเ์ ฉพาะต่างๆ รวมทัง้ การ
ทางานของแตล่ ะฟงั ก์ชน่ั นน้ั เกย่ี วขอ้ งและสัมพันธก์ นั อย่างไร preference that are addressed:

Learning Outcomes  Analytical
 Structural
• เข้าใจถงึ ความสาคญั และลกั ษณะของธุรกจิ ประกันภยั ,ความ  Conceptual
แตกต่างระหว่างการประกนั ชวี ติ และประกันวนิ าศภยั รวมถงึ  Social
ประเภทของผลติ ภณั ฑป์ ระกันชีวิต
• Development areas that are
• เขา้ ใจว่าแต่ละฟงั กช์ น่ั เกยี่ วขอ้ งกนั อยา่ งไร และจะสนบั สนนุ ซ่ึง focused:
กันและกันผ่าน Cycle ของนโยบายท้งั หมดอยา่ งไร
 Analytical
• เข้าใจถงึ กลยทุ ธ์ ระดบั องคก์ รและเป้าหมายระดับสูง คาจากดั  Structural
ความต่างๆ ในธุรกิจประกนั ชีวิต  Conceptual
 Social
• เข้าใจถึงลกั ษณะของชอ่ งทางการจาหนา่ ยของเอฟดับบลิวดี
รวมท้งั กลยทุ ธแ์ ละตวั ขบั เคลอื่ นธุรกจิ ของพวกเขา • Course Details

กล่มุ เปา้ หมาย: All Level

จานวนตอ่ รนุ่ : 25 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน

24

Finance for Non Finance

การบรหิ ารการเงิน และงบประมาณเปน็ หัวใจหลกั ที่ • Leadership Competency
สาคัญอยา่ งหน่งึ ทจี่ ะทาใหธ้ รุ กจิ ดาเนินตอ่ ไปได้อยา่ งราบรนื่ ใน that are addressed:
องคก์ ร เพื่อใหส้ ามารถบรรลุวัตถปุ ระสงคใ์ นการใชง้ บประมาณในแต่
ละปขี องฝา่ ยที่ตนเองรับผิดชอบได้ ผบู้ ริหารที่ดจี าเป็นตอ้ งตระหนกั  Market Led  Drive Result
ถงึ การตัง้ งบประมาณให้ถกู ตอ้ งและเหมาะสม
• Emergenetics thinking
หลกั สูตรนจ้ี งึ ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียน ผบู้ ริหาร
หรือผูท้ เี่ กย่ี วขอ้ งในองค์กรสามารถมหี ลกั ในการวางแผนเพื่อ preference that are addressed:
กาหนดงบประมาณประจาปขี องฝา่ ยตนเองไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง และ
สามารถบรหิ ารรายรับ รายจา่ ย ของฝา่ ยตนเองไดอ้ ยา่ งมี  Analytical
ประสทิ ธิภาพ  Structural
 Conceptual
Learning Outcomes  Social

• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรม เข้าใจในเร่ืองของการเงนิ เพื่อสนองตอ่ เปา้ หมาย • Development areas that are
ขององค์กร focused:

• เพ่ือให้ผเู้ ขา้ อบรมเรยี นรเู้ ทคนิคการวเิ คราะหง์ บการเงนิ และเขา้ ใจ  Analytical
ถึงความรูเ้ กย่ี วกบั ลักษณะและรปู แบบของงบประมาณในรปู แบบ  Structural
ตา่ งๆ ผ่านกรณีศกึ ษา และ Workshop ให้สามารถจดั ทา  Conceptual
งบประมาณแต่ละแบบท่สี าคญั ไดจ้ ริง อย่างมีประสิทธภิ าพ  Social

• เรยี นรเู้ ทคนิคแนวคิดความเปน็ ไปได้ของโครงการทางการเงิน เพ่ือ • Course Details
นามาจัดต้งั งบประมาณได้อยา่ งถูกตอ้ ง และสามารถปรับเปลี่ยน
การต้ังงบประมาณเพ่ือใหโ้ ครงการเหลา่ นนั้ เกดิ ความค้มุ ค่าในการ กลุม่ เป้าหมาย: EVP – Manager
ลงทนุ ผา่ นกรณีศกึ ษาจริง และทา Workshop ร่วมกัน
จานวนตอ่ รุ่น: 30 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วนั (6 ชัว่ โมง)

25

DIGITAL INNOVATION
AND FUTURE SKILL

โปรแกรมทีม่ ุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอ้ มใหท้ ัน
ตอ่ โลกดจิ ทิ ลั และเทคโนโลยสี มยั ใหม่ เชน่ การเรียนรูจ้ าก Guru
ผ้มู ีประสบการณ์เพื่อต่อยอดทางความคดิ และการเรียนรจู้ าก

การลงมอื ทา

26

AI For Business Innovation

ความสามารถของเทคโนโลยี AI เปน็ ปัจจัยใน • Leadership Competency
การสรา้ งความเปลยี่ นแปลงมากมายในโลกยุคปจั จบุ นั that are addressed:
ดังน้นั เราจึงตอ้ งปรับตัวในทนั ตามเทคโนโลยี หลกั สตู รน้ี
ออกแบบมาเพ่ื อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนา  Customer Led  Cultural Alignment
องค์กรใหส้ ามารถนาเทคโนโลยี AI เขา้ ไปเพิ่ มศักยภาพใน  Market Led
องคก์ รและการทางานได้ โดยคุณจะได้เริม่ เรยี นรูจ้ าก
เบ้อื งตน้ จนถึงการเรียนรจู้ ากตวั อย่างจริง ของตัวจรงิ ทใี่ ช้ • Emergenetics thinking
AI ไปพั ฒนาธรุ กิจและกระบวนการทางาน นอกจากนน้ั ยงั ได้
ลงมอื ทาเวริ ์คชอปเพ่ื อให้เข้าใจและเห็นภาพมากทสี่ ุด preference that are addressed:

Learning Outcomes  Analytical
 Structural
• เข้าใจเทคโนโลยี AI และ Machine Learning  Conceptual
• รจู้ ักขั้นตอนการนาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ใน  Social

องคก์ รและการทางาน • Development areas that are
• เหน็ ภาพการนาเทคโนโลยี AI ไปปรับใชใ้ นธรุ กิจ หรือ focused:

การทางาน ผ่านตัวอย่างจริง  Analytical
• ลงมือสรา้ งคาสั่ง AI ผ่านเวริ ์คชอปการสร้าง  Structural
 Conceptual
Chatbot ทสี่ ามารถนากลับไปใช้กับธรุ กิจได้ทันที  Social

• Course Details

กลมุ่ เปา้ หมาย: AVP – Team Lead

จานวนต่อรนุ่ : 50 คน

รปู แบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วนั

27

DATA Science For Business

หลกั สตู รน้อี อกแบบมาเพื่อให้ความร้คู วาม • Leadership Competency
เขา้ ใจเกี่ยวกับ DATA Science และการนา DATA that are addressed:
Science ไปใช้ทงั้ ทางดา้ นกลยทุ ธ์และการบริหารงานโดยองิ
กบั “DATA” ทมี่ อี ยแู่ ละหลกั การของ Data Science  Customer Led  Drive Result
รวมถึงงานทีเ่ หมาะสมกับการนาเอา Data Science ไปใช้  Market Led
อีกทงั้ การประยกุ ต์กจิ กรรมวงจรชวี ติ ของ Data Science
เพื่อเข้าไปสรา้ งประโยชนใ์ ห์กบั องคก์ ร ในดา้ นการตดั สินใจ, • Emergenetics thinking
กระบวนการตา่ งๆ ขององค์กร อีกด้วย
preference that are addressed:
Learning Outcomes
 Analytical
• เขา้ ใจในหลักการและสามารถนาไปประยุกต์ด้านการ  Structural
จดั การ Data Science  Conceptual
 Social
• นาเอาหลกั การของ Data Science ไปใชใ้ นการจดั
องคก์ ร, จดั ระบบฐานข้อมูลขององค์กร • Development areas that are
focused:
• เข้าใจถึงบทบาทของผทู้ จ่ี ะกา้ วเข้ามาเปน็ Data
Scientist  Analytical
 Structural
• สามารถนาไปส่อื สารต่อองค์กรใหเ้ ข้าใจถึง  Conceptual
ความสาคัญของศาสตร์ด้าน Data Science  Social

• Course Details

กลุม่ เป้าหมาย: AVP - Manager

จานวนต่อรุน่ : 50 คน

รูปแบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 0.5 วัน

28

Driving INNOVATION for Leader

โลกปจั จุบันมีการเปลย่ี นแปลงเรว็ มาก • Leadership Competency
ความคดิ สร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรมจึงเปน็ ทักษะ that are addressed:
สาคัญของการทางานในยุคน้ี
 Strategy Focused  Cultural Alignment
หลกั สูตรน้ี จะแนะนาใหค้ ุณไดเ้ ขา้ ใจเร่อื ง  Decision Making
นวตั กรรมว่าไมใ่ ชเ้ รอ่ื งยากอกี ตอ่ ไป รวมทั้งจะชว่ ย
พัฒนาทกั ษะด้านนวตั กรรม การหาไอเดียใหมๆ่ เพ่ือ • Emergenetics thinking
เพิ่มประสทิ ธิภาพการทางานอกี ดว้ ย
preference that are addressed:
Learning Outcomes
 Analytical
• เพ่ิมขดี ความสามารถของผ้นู าในการสง่ เสรมิ  Structural
นวัตกรรมผ่านการสร้างกลยุทธ์ กระบวนการ และ  Conceptual
วัฒนธรรมแหง่ นวตั กรรมที่แข็งแกรง่  Social

• กระตุ้นให้โครงการนวตั กรรมเกิดขึน้ ท้ังองคก์ ร • Development areas that are
• สรา้ งกลยทุ ธ์นวัตกรรมท่ยี ่ังยืนสาหรบั องค์กร focused:

 Analytical
 Structural
 Conceptual
 Social

• Course Details

กลมุ่ เป้าหมาย: AVP - Manager

จานวนตอ่ รุ่น: 30 คน

รูปแบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 0.5 วัน

29

Agile Way of Working

เคยไหม? ทเ่ี จองานหลายๆ งานแล้วงานเสร็จล่าช้า ไม่ • Leadership Competency
ตรงตามกาหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทางานยุง่ ทางานไม่ that are addressed:
เสร็จ เราจะรักษา balance ในการทางานของทีมงานไดอ้ ย่างไร?
 Deliver The Vision  Drive Result
แนวคดิ แบบ Agile จึงถกู นามาประยุกต์ใชใ้ นการ  Decision Making  Cultural Alignment
วางแผน และทางานไปทีละนิดๆ เริม่ จากกล่มุ คนทม่ี วี ธิ คี ดิ ท่ีคลา้ ย ๆ กัน
ฝึกฝนรว่ มกนั จนกลายเปน็ นสิ ยั หรอื พฤตกิ รรมเป็นธรรมชาติ “ไม่มี • Emergenetics thinking
ความลม้ เหลวในการทางาน และวิธคี ดิ แบบ Agile คาแนะนาเพื่อ
ปรบั ปรงุ ตอ่ ยอดต่างหาก ที่วิธกี ารทางานแบบ Agile ตามหา” ทุก preference that are addressed:
อยา่ งท่ีทาเราจะนบั เปน็ บทเรยี น เพื่อสเู่ ป้าหมายท่ตี อ้ งการ และการ
พั ฒนาที่ไม่ส้ินสดุ  Analytical
 Structural
Learning Outcomes  Conceptual
 Social
• จักการบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคดิ Agile
• เรียนรูแ้ ละเขา้ ใจแนวคิดการสรา้ ง Trust ทมี งานใหไ้ ด้ • Development areas that are
• เขา้ ใจแนวคิดทใ่ี หค้ วามสาคัญกบั “คน” โดยเนน้ ที่การทางานรว่ มกนั focused:

และกระจายอานาจในการตัดสินใจไปสหู่ น้างานจรงิ  Analytical
• เรียนรู้การเปลีย่ นจากทางานให้ “เสรจ็ ” เป็นสง่ มอบงานทมี่ คี ุณค่า  Structural
 Conceptual
และสรา้ งความพึงพอใจใหแ้ กล่ กู ค้า  Social
• เรยี นรูก้ ารปรับเปล่ียนกระบวนการตามความเหมาะสม ใหโ้ ฟกัสที่
• Course Details
การแกป้ ัญหาใหไ้ ด้
• สามารถนาเคร่ืองมอื แบบ Scrum ซงึ่ เป็น Framework ภายใต้ กลุม่ เป้าหมาย: AVP - Manager

แนวคดิ Agile ไปใช้กับองคก์ รของท่านได้ จานวนตอ่ รนุ่ : 30 คน

รปู แบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 0.5 วัน

30

Insurtech Trends

ปจั จุบันสภาพแวดลอ้ มของธรุ กจิ ประกนั ภัยใน • Leadership Competency
ยคุ ดิจทิ ลั มคี วามละเอยี ดและซบั ซ้อน จงึ ตอ้ งหาวธิ ีการรับมอื that are addressed:
กบั การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกันภยั ดว้ ย
การบรหิ ารจดั การทีด่ แี ละท่สี าคญั ตอ้ งปรับตวั ใหท้ นั กับการ  Customer Led  Drive Result
เปลยี่ นแปลงทางเทคโนโลยปี ระกันภยั  Market Led

หลกั สตู รนจ้ี ะช่วยใหท้ า่ นมคี วามเขา้ ใจเก่ยี วกับ • Emergenetics thinking
InsurTech หรือการนาเทคโนโลยีมาชว่ ยในอตุ สาหกรรมการ
ประกัน ให้สะดวกมากขน้ึ รวดเรว็ ขน้ึ งา่ ยข้นึ และเข้าถงึ preference that are addressed:
ผู้บรโิ ภคได้มากข้ึน
 Analytical
 Structural
 Conceptual
 Social

Learning Outcomes • Development areas that are
focused:
• เข้าใจความหมายของ Insurtech และเรยี นรผู้ า่ น
ตัวอยา่ งต่างๆในการนานวัตกรรมมาใช้กับธรุ กิจประกนั  Analytical
 Structural
• ไดเ้ รียนรู้ การนา Insurtech ไปใช้ในการพัฒนาวงการ  Conceptual
ประกนั 4 รูปแบบ คอื ด้านการเลือกซอ้ื , การขายและ  Social
การบรหิ าร, การพิจารณารับประกนั และการเคลม
• Course Details
• ฝึกปฏิบัติ ทดลองคดิ ไอเดียนวัตกรรมท่ีใชใ้ นการประกนั
ชีวิตและประกันภัย กลมุ่ เปา้ หมาย: AVP – Team lead

จานวนตอ่ ร่นุ : 50 คน

รูปแบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 0.5 วนั

31

Digital Marketing

บนภาวะที่วถิ ชี ีวิตของผ้บู รโิ ภคเปลี่ยนไปจาก • Leadership Competency
การเข้ามาของเทคโนโลยี ทาให้วถิ ขี องธรุ กจิ และการตลาดไม่ that are addressed:
เหมอื นเดมิ หวั ใจสาคญั ของการตลาดในยุคตอ่ จากน้ี คอื
เรื่องของการสร้างสรรค์ “ประสบการณ์” (Customer  Customer Led  Drive Result
Experience) และการจะใหเ้ กิดประสบการณ์ท่ีดนี น้ั ไมใ่ ช่แค่  Market Led
การมีเคร่อื งมอื ใหมๆ่ เทา่ นน้ั แตต่ อ้ งมี Digital Literacy
ทง้ั ความเขา้ ใจ กลยุทธ์ และองคค์ วรรทู้ นี่ ามาประกอบกนั • Emergenetics thinking
เพ่ือใหผ้ ู้บริหาร นักการตลาด พนักงานตา่ งๆ สามารถใช้
เครอ่ื งมอื ใหม่ๆ เหล่าน้ันได้มปี ระสิทธิทส่ี ดุ preference that are addressed:

 Analytical
 Structural
 Conceptual
 Social

Learning Outcomes • Development areas that are
focused:
• เพ่ือเรียนรแู้ นวคิดสาคัญๆ ที่จะใชด้ ิจทิ ัลมาใชก้ ับธุรกจิ
เพื่อใหส้ ามารถตอบโจทย์พฤติกรรมท่เี ปล่ียนไปของ  Analytical
ผูบ้ ริโภคยุคดจิ ิทลั  Structural
 Conceptual
• ร้จู กั เครือ่ งมือการตลาดพื้นฐาน รวมถงึ ทาความเขา้ ใจ  Social
วิธกี ารทางานและวธิ กี ารนาไปใช้จริงในการตลาด
• Course Details
• เขา้ ใจกรอบพื้นฐานสาคัญด้านกลยุทธ์ (Strategy) ท่ี
ใช้ในการทาการตลาด ตลอดไปจนถงึ เทคโนโลยี กล่มุ เป้าหมาย: AVP – Team lead
สาคัญๆ ท่ีถูกนาใชใ้ นการสร้างกลยทุ ธเ์ หลา่ นี้
จานวนต่อรุ่น: 50 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 0.5 วัน

32

When it
comes to
innovation,
small ideas
can mean big
wins

PROFESSIONAL PROGRAM

โปรแกรมทม่ี ่งุ เนน้ การพัฒนาทักษะที่จาเปน็ สาหรบั การทางานอย่าง
มอื อาชพี มุ่งเน้นตอบสนองความตอ้ งการของเพ่ือนพนกั งานจาก

การตงั้ เปา้ หมายด้านการพัฒนาตนเอง เชน่ การบรหิ ารเวลา,
การเจรจาต่อรอง

34

Getting Things DONE®

มาเพิ่มประสทิ ธิภาพของงานและลดความเครยี ด • Leadership Competency
จากการทางาน ดว้ ยการเข้าใจการทางานของสมองและวธิ ีการ that are addressed:
บริหารจัดการที่เหมาะสมดว้ ย GTD วธิ ีในการจัดระบบความคดิ
ของมนุษย์ให้อย่กู ับปัจจุบนั จัดระเบียบและเลือกทางานตาม  Decision Making  Drive Result
ความสาคญั ของงาน (Priority) เพ่ือใหส้ ามารถบรหิ ารจดั การ
เวลาไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ซ่งึ จะช่วยลดสภาวะเครียดและวิตกกังวล • Emergenetics thinking
กบั งาน และเรือ่ งรอบตัวต่างๆ นอกจากจะช่วยเพ่ิมประสทิ ธิภาพ
ในการทางานของตวั เองแลว้ ยงั จะช่วยใหก้ ารประสานงานกนั preference that are addressed:
ระหว่างทีมงาน เป็นไปอย่างราบรื่น
 Analytical
Learning Outcomes  Structural
 Conceptual
• สามารถนาหลกั การและแนวคดิ ในการจดั การข้ันตอนการ  Social
ทางานตามแบบ GTD® ไปใช้
• Development areas that are
• สร้างและเริม่ ใช้งานระบบการบริหารงาน (life focused:
management system) ของตนเอง เพ่ื อเพ่ิ ม
ประสทิ ธิภาพในการทางาน และสรา้ งสมดลุ ในการทางาน  Analytical
และชีวิตส่วนตัว  Structural
 Conceptual
• ระบกุ ารเปลีย่ นแปลงในขั้นตอนการทางานทจ่ี ะเพ่ิม  Social
ประสทิ ธิภาพในการทางานของตนเองได้ทนั ที
• Course Details

กลมุ่ เป้าหมาย: AVP – Staff

จานวนตอ่ รนุ่ : 25 คน

รูปแบบ: การอบรมเชิงปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1.5 วัน

35

Effective Planning and Prioritizing

ปจั จุบันน้ี หลายคนตั้งใจและมุง่ มนั่ อย่างสงู ในการ • Leadership Competency
ทางานเพื่อความสาเร็จ แต่กลบั ไมเ่ หลอื เวลาให้กบั คนสาคญั เลย และ that are addressed:
คาพู ดทม่ี ักติดปากกค็ อื “ไมม่ ีเวลา” ซ่ึงเป็นเรอ่ื งแปลกที่ทกุ คนใน
โลกมที รพั ยากรอย่างหนง่ึ ท่ีเหมอื นกนั และเทา่ กนั น่นั คือ “เวลา”  Decision Making  Drive Result
และกม็ ีอีกหลายคนทปี่ ระสบความสาเร็จอยา่ งมคี วามสขุ เขามอี ะไรท่ี  People Oriented
แตกต่างจากคนทว่ั ๆ ไปหรอื ?
• Emergenetics thinking
หลักสูตรนี้ จะชว่ ยคุณคน้ หาคาตอบของพวกเขา
เหลา่ น้นั และแนะนาเทคนคิ วิธกี ารทางานทช่ี าญฉลาดและสาเร็จเร็ว preference that are addressed:
ขนึ้ เพ่ือนาคณุ กา้ วเขา้ ใกลส้ ู่ความสาเรจ็ และท่สี าคัญคือ คุณจะมี
เวลาหลอื มากพอทจี่ ะทาสง่ิ ทอี่ ยากทาใหม้ คี วามสขุ กมากข้นึ อีกดว้ ย  Analytical
 Structural
Learning Outcomes  Conceptual
 Social
• ทาความเขา้ ใจความสาคัญของการบริหารเวลา โดยการ
จัดลาดับความสาคญั ของงาน และการทางานอยา่ งเป็น • Development areas that are
ระบบ รวมท้งั การจดั สรรเวลาใหก้ บั งานและชีวติ สว่ นตวั ได้มี focused:
ความสมดุล
 Analytical
• สามารถดงึ ศกั ยภาพออกมาใชใ้ นการทางานเพิ่มขึ้นโดยการ  Structural
มวี นิ ยั ในตวั เอง และมุง่ ม่ันสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดอยา่ งมี  Conceptual
ความสุข  Social

• ให้การพัฒนาครบถว้ นทุกดา้ น ท้งั คนคณุ ภาพ, งาน • Course Details
คุณภาพ และทีมคณุ ภาพ
กลุ่มเป้าหมาย: AVP – Staff

จานวนต่อรุ่น: 30 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน (6 ช่ัวโมง)

36

The Back of The Napkin

เพ่ื อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทักษะการคิดด้วยภาพ (Visual • Leadership Competency
that are addressed:
Thinking) เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ช่ ว ย ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ใ ด ๆ
 Strategy Focused  Drive Result
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางธุรกจิ และสรา้ งการคิดแก้ปัญหา  People Oriented

อย่างเป็นระบบ และส่ือสารได้อย่างขัดเจนและโน้มน้าว ด้วย

ภาพงา่ ยๆทใ่ี ครๆก็สามารถวาดออกมาได้ • Emergenetics thinking

Learning Outcomes preference that are addressed:

• เขา้ ใจการคดิ และการแกป้ ญั หาอย่างเป็นระบบ  Analytical
• เข้าใจข้ันตอนของการคดิ ของสมองต่อการวิเคราะหส์ ถานการณ์  Structural
 Conceptual
และความคดิ สร้างสรรค์ในการแกป้ ัญหา  Social
• ทกั ษะการพิจาณาขอ้ มลู และการแปลงขอ้ มูลออกมาเปน็ ภาพ
• Development areas that are
(Data Visualization) เพื่อความชดั เจนของการวิเคราะห์ focused:
สถานการณใ์ ดๆ
• เครอ่ื งมอื ในการแก้ปญั หาดว้ ยภาพ (Visual Thinking Tools)  Analytical
โดยเฉพาะการแก้ปญั หาทางธรุ กจิ ตา่ งๆ  Structural
• วิธีการในการวาดรูปง่ายๆเพ่ือสอ่ื สารแนวคดิ ทซ่ี ับซอ้ นเพ่ือจูงใจ  Conceptual
และความชดั เจน (Visual Communication)  Social
• ประยุกต์การใช้เคร่อื งมือ การคดิ ด้วยภาพ กับปัญหาของบริษทั
หรือหน่วยงานตนเอง เพ่ือให้ผเู้ ข้าอบรมเห็นภาพและนาไปใชไ้ ด้ • Course Details
ทันที
กลมุ่ เป้าหมาย: ระดับ Manager ข้ึนไป

จานวนต่อรนุ่ : 25 คน

รปู แบบ: การอบรมเชงิ ปฎบิ ตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน

37

Problem Solving &
Analytical Thinking

ในการทางานบอ่ ยครง้ั มักเกดิ คาถามขนึ้ ว่า “ปญั หาคือ • Leadership Competency
อะไร” และมักไม่ได้รับคาตอบจากผู้ท่เี กยี่ วขอ้ ง หรือปัญหานน้ั ไมไ่ ด้รับ that are addressed:
การแกไ้ ขอยา่ งแทจ้ รงิ ซึง่ เหน็ ได้จากการที่ปญั หาเดมิ เกิดขนึ้ ซ้าอยู่เสมอ
ย่งิ ไปกวา่ น้ันคือมีคนจานวนมากมักจะแก้ปญั หาจากประสบการณแ์ ละ  Decision Making  Drive Result
ความรู้สกึ หรอื ใชอ้ ารมณท์ าใหก้ ารแกไ้ ขไมม่ ีแนวทางทชี่ ดั เจน และไม่  Strategy Focused  People Oriented
สามารถทางานใหส้ าเรจ็ ตามเปา้ หมายได้
• Emergenetics thinking
หลักสตู รน้ี คุณจะได้เรียนร้เู ทคนิควิธกี ารและขนั้ ตอน
การแกไ้ ขปญั หาอยา่ งเปน็ รปู ธรรมทั้ง 5 ข้นั ตอน อกี ทงั้ ได้ทดลองฝกึ preference that are addressed:
ใชเ้ ครอ่ื งมอื การแกป้ ัญหาและการตดั สนิ ใจอยา่ งเปน็ ระบบ เพ่ือนา
เทคนคิ และแนวทางดงั กล่าวไปใช้ในการพัฒนาทกั ษะการแกไ้ ขปญั หา  Analytical
และการตดั สนิ ใจของตน และองค์กรอยา่ งมปี ระสิทธผิ ลมากข้นึ  Structural
 Conceptual
Learning Outcomes  Social

• เพื่ อให้ตระหนักถงึ ความสาคัญของการยอมรบั ปญั หา • Development areas that are
กระบวนการแก้ไขปัญหา และตดั สินใจอยา่ งเปน็ ระบบ focused:

• ฝกึ ใช้งานขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหาและการตดั สนิ ใจอย่าง  Analytical
เปน็ ระบบ  Structural
 Conceptual
• ฝกึ ใช้เครื่องมือทน่ี า่ สนใจเพื่อแกไ้ ขปญั หาอยา่ งมี  Social
ประสิทธิภาพ
• Course Details
• เพ่ื อไดแ้ นวทางในการพัฒนาทกั ษะการแกไ้ ขปัญหาและ
ตัดสนิ ใจของตน กล่มุ เป้าหมาย: AM – Staff

จานวนตอ่ รนุ่ : 30 คน

รปู แบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 2 วนั (12 ช่วั โมง)

38

Leading Yourself for Success

การสร้างประสิทธผิ ลในชีวิต ควรมงุ่ เนน้ ทก่ี ารจดั การ • Leadership Competency
ในสง่ิ ที่ตวั เราสามารถควบคุมได้ง่าย และมอี านาจในสง่ิ that are addressed:
นัน้ กค็ อื “การควบคุมตัวเอง” โดยหลกั สตู รนี้จะเชญิ
ชวนทุกท่านใหเ้ รม่ิ ตน้ การพัฒนาตัวเองดว้ ยการ ปรับ  People Oriented  Cultural Alignment
กรอบความคดิ ให้เปน็ ทศั นคติเชงิ บวก ซ่ึงจะเปน็ พลังท่ี  Drive Result
จะส่งเสรมิ ไปสู่การต้งั เปา้ หมายให้กับชวี ิต ทาใหเ้ ห็นเปน็
ภาพความสาเรจ็ ท่ีชดั เจน และจงึ ค่อยวางแผน จดั ลาดบั • Emergenetics thinking
ความสาคัญเพื่อเดินทางไปส่เู ป้าหมายทตี่ ้ังใจไว้
preference that are addressed:
Learning Outcomes
 Analytical
• เข้าใจความสาคัญของ “บุคลกิ ภาพ” และ “คุณลกั ษณะ”  Structural
• เหน็ ถึงผลลัพธข์ องการมแี นวคดิ แบบคน Proactive  Conceptual
• ไดฝ้ กึ ตง้ั เป้าหมายชวี ิต และ การทางาน  Social
• ไดแ้ นวทางในการจดั ลาดบั ความสาคญั และ ความ
• Development areas that are
เร่งด่วน ของชวี ิตและการทางาน focused:
• ร้ถู ึงความสาคัญ และ วธิ ีการสรา้ งความสัมพันธก์ บั ผูอ้ ื่น
 Analytical
 Structural
 Conceptual
 Social

• Course Details

กลุม่ เป้าหมาย: AM - Staff

จานวนต่อรุน่ : 25 คน

รปู แบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน

39

โปรแกรมเฉพาะสาหรับชาว FWD ท่จี ะชว่ ยใหค้ ณุ เข้าใจ
องค์กร ตัง้ แต่ก้าวแรก (Orientation Program) และ
ชว่ ยให้เราเขา้ ใจและยอมรับความแตกตา่ งรวมถงึ แนว

ทางการทางานใหมๆ่ เชน่ D&I ,PCD

FWD SIGNATURE PROGRAM

40

Getting to Know FWD

(Orientation program)

ในประเทศไทยมบี รษิ ทั ประกันชวี ิตมากมาย ทกุ บริษทั ต่าง • Leadership Competency
ตอ้ งการเปน็ ท่ีร้จู กั และยอมรับจากประชาชน ดงั นน้ั การ that are addressed:
แข่งขันเพ่ื อขน้ึ สูอ่ นั ดบั 1 ของประเทศจงึ เปน็ เรอื่ งท่ที า้ ทาย
สาหรบั ทุกบริษทั  Deliver The Vision  Market Led
 Strategy Focused  Cultural Alignment
FWD ถือเป็นบรษิ ทั แบรนด์ใหมท่ กี่ าลงั สร้างความตนื่ ตวั  Customer Led
ใหก้ ับตลาด ดว้ ยเป้าหมายของบริษัททต่ี ้องการเปลีย่ น
ความรู้สกึ ของคนทีม่ ตี ่อประกนั ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความ • Emergenetics thinking
ตอ้ งการท่ีหลากหลายของลกู คา้ ภายใตก้ ารเติบโตของบริษทั
ที่ม่ันคง FWD เชือ่ มน่ั ว่า คนคอื รากฐานทสี่ าคญั ขององคก์ ร preference that are addressed:
ดงั นัน้ ด้วย FWD Chemistry, และวัฒนธรรมตา่ งๆ จะ
สรา้ งใหพ้ นกั งานมีความเขา้ ใจและนาบรษิ ัทไปถงึ เปา้ หมาย  Analytical
ด้วยความสาเรจ็  Structural
 Conceptual
Learning Outcomes  Social

1. สร้างความพร้อมใหก้ ับพนักงานในการ ปรับตัวเขา้ กบั • Development areas that are
องคก์ ร focused:

2. เพื่อเข้าใจในเป้าหมายของบรษิ ทั , ความสาคญั FWD  Analytical
Chemistry ว่ามีผลตอ่ ความสาเรจ็ ขององค์กรอย่างไร?  Structural
 Conceptual
3. ส่งเสรมิ ใหพ้ นักงานแสดงออกถึงพฤตกิ รรมต่างๆ ผา่ น  Social
FWD Chemistry
• Course Details
4. สรา้ งความเขา้ ใจและทาใหพ้ นกั งานเหน็ ความสาคญั ของ
ตนเองและความเก่ยี วขอ้ งของแต่ละแผนก ว่ามีผลต่อ กล่มุ เปา้ หมาย: พนักงานเขา้ ใหม่
ความสาเรจ็ ขององค์กรอยา่ งไร?
จานวนตอ่ รุน่ : 10 - 30 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วนั

41

Emergenetics®

Knowing me to understand you

Emergenetics คือเครือ่ งมือทางจติ วทิ ยา ซึง่ • Leadership Competency
เปน็ ผลมาจากการวิจยั สมองลา่ สดุ ท่ีสามารถให้ that are addressed:
ภาพทเ่ี ปน็ เอกลกั ษณท์ างความคดิ และรูปแบบ
ของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้เปน็ อยา่ งดี  Customer Led  Cultural Alignment
 People Oriented  Drive Result
หลกั สูตรนี้ จะให้คุณไดค้ ้นหา และพัฒนาตวั เอง
เพื่อเพ่ิมพลังทางสมองของคุณพร้อมกบั การใช้ • Emergenetics thinking
Emergenetics เปน็ เครอื่ งมือเขา้ ช่วยเพ่ือใหไ้ ด้
ผลลัพธท์ ด่ี ใี นเรือ่ งงานกบั ทมี งาน และในเรอ่ื ง preference that are addressed:
การใช้ชวี ติ ใหเ้ กิดความสขุ ในทกุ ๆ กจิ กรรม
 Analytical
Learning Outcomes  Structural
 Conceptual
1. เข้าใจคุณลักษณะทางความคิด และ  Social
รูปแบบพฤติกรรมของตัวเอง
• Development areas that are
2. เขา้ ใจผอู้ นื่ ถงึ รปู แบบการคดิ และ focused:
พฤติกรรมท่ีมีความแตกตา่ งกัน
 Analytical
3. รู้จักการทางานเปน็ ทมี อย่างสร้างสรรค์  Structural
ผา่ นแนวคดิ Emergenetics  Conceptual
 Social

• Course Details

กลุ่มเปา้ หมาย: พนกั งานทกุ ระดบั

จานวนตอ่ รุน่ : 20 คน

รูปแบบ: การอบรมเชงิ ปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วนั

42

Diversity and Inclusion

ท่ี FWD เราเหน็ คุณค่าและ • Leadership Competency
ความสาคญั ของความหลากหลาย ทง้ั ความ that are addressed:
หลากหลายทางเชอื้ ชาติ ศาสนา สผี วิ และความ
หลากหลายทางความคดิ แนวทางการทางาน  Deliver the Vision  Cultural Alignment
 People Oriented  Drive Result
ยิง่ ไปกวา่ นนั้ คือการยอมรบั ซง่ึ กนั
และกนั ซึ่งเปน็ การสง่ เสริมข้อดีของการใชค้ วาม • Emergenetics thinking
หลากหลาย เพื่อใหเ้ กิดนวตั กรรมและผลการ
ปฏิบัติงานที่ดยี ่ิงข้นึ preference that are addressed:

Learning Outcomes  Analytical
 Structural
1. เพ่ือใหผ้ ู้เข้าอบรมไดเ้ ขา้ ใจกลยุทธ์เร่ืองความ  Conceptual
หลากหลายและการมสี ว่ นร่วม และสามารถ  Social
เชอ่ื มโยงไปยงั ธรุ กิจของ FWD ได้
• Development areas that are
2. เพ่ือให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจนยิ ามของความ focused:
หลากหลายและการยอมรบั ในความแตกต่าง
 Analytical
3. เพ่ือสง่ เสริมการทางานร่วมกันและการ  Structural
ยอมรบั ความแตกต่างทางความคดิ และ  Conceptual
วธิ กี ารทางาน  Social

• Course Details

กล่มุ เปา้ หมาย: พนกั งานทกุ ระดับ

จานวนตอ่ รนุ่ : 30 คน

รปู แบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน

43

People Center Design

PCD คือวธิ ีการทางาน โดยเร่ิมตน้ • Leadership Competency
จากความตอ้ งการของบุคคล เพื่อให้เปน็ ทม่ี า that are addressed:
ของประสบการณท์ ด่ี ี ให้กับลกู ค้า คคู่ า้ และ
พนักงานของ FWD  Customer Led  Cultural Alignment

แนวทางของ PCD เปน็ รูปแบบที่  Market Led  Drive Result
FWD จะใช้ โดยเร่ิมต้นที่การ Discover,
Define, Develop และได้มาซ่ึงการ Deliver  Decision Making
ผลติ ภณั ฑ์และวธิ ีการทางานทตี่ อบโจทยล์ ูกคา้ ได้
ดที ่ีสุดในแบบของ PCD Ways of Working • Emergenetics thinking

Learning Outcomes preference that are addressed:

1. เพ่ือให้ผู้เขา้ อบรมได้เข้าใจวธิ กี ารคดิ แบบ  Analytical
People Center Design หรอื PCD  Structural
 Conceptual
2. เพ่ือใหผ้ ้เู ข้าอบรมได้ฝึกปฏบิ ัติ การใช้ 8  Social
Key Tools และสามารถนาเทคนคิ ของ
PCD ไปปรับใชใ้ นการทางานได้ • Development areas that are
focused:

 Analytical
 Structural
 Conceptual
 Social

• Course Details

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานทกุ ระดับ

จานวนตอ่ รนุ่ : 30 คน

รูปแบบ: การอบรมเชิงปฎิบตั ิ

การ (Workshop)

ระยะเวลาอบรม: 1 วัน

44

NEED ASSISTANCE?

ต้องการความชว่ ยเหลือ

If you need assistance in course selection, registration
or any, please contact People Development team below:

หากคณุ มีขอ้ สงสยั เก่ียวกบั หลักสตู ร, การลงทะเบยี น กรุณา
ตดิ ต่อทีมงาน People Development

• Chalalai Poonsuk Ext.5189
• Chuda Udompornying Ext. 5759
• Weerawat Pakpienkij Ext.5179

45Celebrate Living
Celebrate Growing


Click to View FlipBook Version