The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

English quotes for ESL learners and self-motivation.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bhunnarak Bhurampawe, 2019-12-08 06:49:58

English Quotes

English quotes for ESL learners and self-motivation.

Keywords: quotes,inspiration,motivation,self-development,Thai,learn English,famous people,world's influencers,famous quote,leader

English Quotes

FOR EDUCATON AND MOTIVATION

Kuthong Phitthayalai School, Khon Kaen
Authored by: Miss.Bhunnarak Bhurampawe

Teacher (Professional Level)
1

Preface
There are many famous and successful people who inspired me to develop
myself to be better in every day. I intended this book will help you, the reader learn
English and motivate yourself from the quote of the world’s influencers.

Bhunnarak Bhurampawe

2

English quotes

Abraham Lincoln

Whatever you are, be a good one.

ไม่ว่าคณุ จะเป็นอะไรก็ตาม จงเป็นคนดี

I am a slow walker, but I never walk back.

ฉันอาจเป็นคนทีเ่ ดินช้า แต่ฉันกไ็ ม่เดินถอยหลัง

You can fool all of the people some of the time, and some of the Photo: © By Katie Hosmer
people all of the time, but you can’t fool all of the people all of
the time.

คุณหลอกคนทกุ คนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คณุ ไม่สามารถหลอกทุกคน
ได้ตลอดเวลา

Barak Obama

หากมีใครสกั คนทีต่ า่ งจากคุณ เป็นสิง่ ที่คุณควร
เห็นคณุ ค่า ไมใ่ ช่มาวิจารณ์

“Change will not come if we wait for some
other person or some other time. We are the
ones we’ve been waiting for. We are the
change that we seek.

”การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกดิ ขึ้นหากเรารอคอยใครสักคนหรือรอเวลา เราคือคนที่คนที่เรารอคอย
เราคือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ราคน้ หา

3

“If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll
make progress.” หากเราเดินอย่บู นทางที่ใช่ และเต็มใจท่ีก้าวเดินตอ่ ไปอย่างไมห่ ยดุ ย้ัง คณุ จะ
ก้าวหน้าในทีส่ ดุ
“Money is not the only answer, but it makes a difference.”
เงินไม่ใช่คำตอบเดียว แต่มันคอื การสร้างความเปลี่ยนแปลง
Benjamin Franklin
บอกฉนั แล้วฉันกล็ ืม สอนฉนั แล้วฉันจำมัน
ได้ ให้ฉันมีส่วนร่วม แล้วฉันได้เรียนรู้
“An investment in knowledge pays the best
interest.” การลงทุนในความรู้ เป็นการลงทุน
ทีค่ ุ้มค่าทีส่ ุด
Nothing is certain except for death and taxes.
ไมม่ ีอะไรแนน่ อนนอกจากความตายและการจา่ ยภาษี
Three can keep a secret, if two of them are dead.
คนสามคนจะเกบ็ ความลับได้ ตอ่ เมื่ออีกสองคนนั้นได้ตายไปแล้ว

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write
things worth reading, or do things worth the writing. ถ้าคณุ ไมอ่ ยากตายไปโดยเปล่า
ประโยชน์และเปน็ คนที่ถกู ลืม จงทำสิง่ ที่มีคา่ ควรค่าแกก่ ารบันทึกให้จดจำ

Henry Ford
สิ่งทีย่ อดเย่ยี มทีส่ ดุ ในชีวิตคือ ประสบการณ์ แม้แต่ความ
ผดิ พลาดยงั มคี ่า

4

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against
the wind, not with it. ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอปุ สรรคมาขวางก้ัน ให้จำไวว้ า่ เครื่องบินกอ่ นจะบิน
ยังต้องบินต้านกระแสลมถึงจะบินได้

Howard Schultz
You can't build any kind of organization if you're not going to
surround yourself with people who have experience and skill
base beyond your own. คณุ ไม่สามารถสร้างองคก์ รใดขึ้นมาได้
หากขาดบุคลากรท่ีมีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตวั คุณเอง
You have to have 100% believe in your core reason for being. คุณต้องมีความเชอ่ื 100% ใน
เหตุผลหลกั ๆ กบั สิง่ ที่เปน็ อยู่
Expect more than other people think possible.
คาดหวังให้มากกว่าความเปน็ ไปได้ทีค่ นอืน่ คิด
If you don't love what you're doing with unbridled passion and enthusiasm, you're not going
to succeed when you hit obstacles.
หากคุณไมร่ กั ในสิ่งที่คณุ ทำอยู่ ด้วยความหลงใหลและความกระตือรอื ร้นอยา่ งไม่จำกัด คณุ จะไม่
ประสบความสำเรจ็ เมื่อคณุ พบกับอุปสรรค

John F. Kennedy

"Ask not what your country can do for you, ask
what you can do for your country."

" จงอย่าถาม ว่าชาติบ้านเมอื งจะมอบอะไรใหก้ บั

คณุ , จงถามตวั เองวา่ คณุ สามารถมอบสิ่งใด

ให้กับชาติบ้านเมอื ง" Photo: © CORBIS/Corbis via Getty Images
Leadership and learning are indispensable to

each other. ภาวะผนู้ ำกบั การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกนั ได้

"If not us, who? If not now, when?" ถ้าไมใ่ ช้เราแล้วเป็นใคร? ถ้าไม่ใช่ตอนนีแ้ ล้วคอื ตอนไหน?

5

"Every accomplishment starts with the decision to try."
ทกุ ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตดั สินใจลงมือทำ
"Those who dare to fail miserably can achieve greatly."
คนที่กล้าล้มเหลวอย่างหนกั หนว่ งคือคนที่สามารถประสบความสำเร็จอยา่ งยิ่งยวด
"Do not pray for easy lives, pray to be stronger men."
จงอยา่ ภาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยทู่ ี่ง่ายดาย แต่จงภาวนาให้เป็นคนที่เข้มแขง็
"The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds."
ยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไร เรายิง่ ไมร่ ู้มากขึ้นไปเทา่ นั้น
Michael Jordan

You have competition every day because you set such high standards for yourself that you
have to go out every day and live up to that.

คณุ ต้องพบกับการแขง่ ขนั ทุกวนั เพราะคุณต้ังมาตรฐานให้ตวั เองไว้สูงซง่ึ คณุ ต้องเอาชนะเปา้ หมาย
ที่ต้ังไว้ให้ได้

Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure
out how to climb it, go through it, or work around it.
อปุ สรรค์ไม่จำเปน็ ต้องหยดุ คณุ ไว้ หากคุณวิง่ ชนกำแพง อย่าหันไปมองรอบๆ แล้วยอมแพ้ จงหา
วิธกี ารท่จี ะปีนข้ามมนั ไป ก้าวข้ามมัน หรือทำในสิง่ ที่ทำได้ ณ ขณะน้ัน

I play to win, whether during practice or a real game. And I will not let anything get in the
way of me and my competitive enthusiasm to win.

ฉันเลน่ เพื่อชนะ ไมว่ ่าจะเป็นการฝึกซอ้ มหรือ
แข่งขนั จริง และฉนั จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวาง
ความมงุ่ มนั่ ที่จะชนะของฉัน

ฉันล้มเหลวมาคร้ังแล้วคร้ังเลา่ ในชวิต และนื่คอื
เหตผุ ลทีฉ่ ันประสบความสำเรจ็

6

Nelson Mandela
It is better to lead from behind and to put others in front,
especially when you celebrate victory when nice things occur.
You take the front line when there is danger. Then people will
appreciate your leadership. ผคู้ นจะยอมรบั ความเป็นผนู้ ำของ
คณุ ก็ตอ่ เมือ่ คณุ รจู้ กั ยกย่องความสำเร็จของคนที่อยเู่ บ้ืองหลงั
และพร้อมรับผิดชอบตอ่ ความผดิ พลาดทีจ่ ะเกดิ ขึ้น
“Education is the most powerful weapon which you can use to
change the world.” การศึกษาคอื อาวธุ ท่ีมีพลังทีส่ ุดทีท่ ำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
“It always seems impossible until it's done.” มนั มกั จะดูเป็นไปไม่ได้จนกระท่งั ทำมันจนสำเรจ็
“Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.”
ความพยาบาทเปน็ เหมือนการดื่มยาพษิ แล้วหวงั ให้ศตั รูของคณุ ตาย
“I am the captain of my soul.” ฉนั คอื ผู้นำด้านจิตวญิ ญาณของตัวเอง
“A winner is a dreamer who never gives up” ผชู้ นะคอื นกั ฝนั ผู้ไมเ่ คยยอมแพ้
“Where you stand depends on where you sit.” ที่ทีค่ ณุ ยืนน้ันขนึ้ อย่กู ับวา่ คณุ น่งั อยทู่ ี่ใด
“One of the things I learned when I was negotiating was that until I changed myself, I could
not change others.” สิง่ หนึง่ ที่ฉันได้เรียนรู้จากการเจรจาตอ่ รองว่าฉันไมส่ ามารถเปลี่ยนแปลงคน
อื่นได้ ฉนั เปลี่ยนแปลงตวั เองได้
“Appearances matter — and remember to smile.” บุคลิกภาพและรอยยมิ้ เปน็ สิ่งสำคญั
“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”
หลังจากการปีนเขาลูกใหญ่ สิ่งหนึ่งทีพ่ บคอื ยังเหลือภูเขาอีกมากมายให้ปีน

Steve Jobs
จงมีความกล้าหาญที่จะทำตามหวั ใจ
และสัญชาตญาณของคุณ
The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวทีจ่ ะทำงานให้ยอดเย่ยี ม
คอื “รัก” ในสิง่ ที่คณุ ทำอยู่

7

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.”
อยา่ ยอมให้เสียงของความเห็นผู้อืน่ มาทำลายเสียงภายในของเราเอง
“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying
we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.” เปน็ คนรวยทีส่ ดุ ในป่าชา้ ไม่มี
ความหมายใดสำหรับผม การเข้านอนตอนกลางคืนบอกว่าเราได้ทำในสิ่งทีว่ ิเศษแล้ว คือสิ่งที่มี
ความหมายสำหรับผม
“Creativity is just connecting things.” ความคิดสร้างสรรคเป็นเพียงการเช่ือมโยงสิ่งตา่ ง ๆ
“Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get
on with improving your other innovations.” บางคร้ังคุณกท็ ำความผดิ พลาดเวลาที่คณุ สร้างนวตก
รรม สิ่งที่ดีทีส่ ุดคอื การยอมรับมันอย่างรวดเร็ว และปรับปรงุ นวตกรรมของคณุ ต่อไป
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” เวลามีจำกัด ฉะนั้นอย่าไป
เสียเวลากับชวี ิตของคนอื่น
“Stay hungry. Stay foolish.” อยอู่ ยา่ งหิวโหย อยอู่ ยา่ งโงเ่ ขลา

Thomas Jefferson

In matters of style, swim with the current; in matters of principle,
stand like a rock. คุณอาจจะทำอะไรตามคนส่วนใหญ่ แต่คุณต้อง
ไมเ่ ปลี่ยนแปลงหลักการและความเชื่อของคณุ เอง
“Honesty is the first chapter of the book wisdom.”
ความซอ่ื สัตยเ์ ป็นบทแรกของภูมปิ ัญญา
“The man who reads nothing at all is better educated than the
man who reads nothing but newspapers.” คนทีไ่ มอ่ ่านอะไรเลยยงั
ได้เรียนรดู้ ีกว่าคนทีอ่ า่ นหนงั สือพิมพ์อยา่ งเดียว
“Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and
unruffled under all circumstances.” ไม่มีสิ่งใดทีท่ ำให้คนคนหนึ่งไดเ้ ปรียบผอู้ ืน่ แล้วยงั คงความสงบ
ร่มเยน็ ในทกุ สภาพการณ์

8

William Shakespeare
รกั ทกุ สิง่ , เช่อื ใจบางอย่าง, อย่าทำผดิ กบั ผใู้ ด
A rose by any other name would smell as sweet.
กุหลาบนั้นถงึ จะเรียกชอ่ื เป็นอย่างอน่ื ก็ยงั มีกลิน่ หอมอยู่เชน่ น้ัน
All that glitters is not gold.
ทั้งหมดทีส่ ่องแสงระยิบระยับนั้น ไม่ใช่ทอง
All the world’s a stage, and all the men and women merely
players.
โลกใบนีเ้ ป็นเวทีละคร และชายหญิงทั้งปวงเปน็ เพียงนักแสดง
Parting is such sweet sorrow. การจากลาคอื ความเศร้าอันแสนหวาน
To thine own self, be true. ซ่อื สัตยก์ บั ตนเอง
Give every man thine ear, but few thy voice. จงฟงั ทกุ คนให้มาก แตฟ่ งั เสียงตัวเองให้น้อย
The empty vessel makes the greatest sound. เหยอื กทีว่ ่างเปลา่ ทำให้เกดิ เสียงที่ไพเราะทีส่ ดุ
Suit the action to the word, the word to the action.
การกระทำให้สมกับคำพูด คำพูดให้สมกับการกระทำ
Brevity is the soul of wit. ความส้ันกระชับเป็นจิตวิญญาณแหง่ ปัญญา
No legacy is so rich as honesty. ไมม่ ีทรพั ยส์ มบัติใดทีม่ ่งั ค่งั เท่ากบั ความซ่อื สตั ย์
Love sought is good; but given unsought is better. การแสวงหาความรกั เป็นสิง่ ดี แต่การไม่
แสวงหานน้ันดีกว่า
When sorrows come, they come not single spies but in battalions. เม่อื ความเศร้าเข้ามา มนั
ไม่ได้มาเพยี งลำพงั แต่ถาโถมเข้ามาเปน็ กองทพั

9

References

https://www.biography.com/news/kennedy-family-members
https://mymodernmet.com/kazuhiro-tsuji-portrait-of-lincoln/
https://ibreakingnewspoint.com/barack-obama-quotes-sayings/
https://www.yourselfquotes.com/benjamin-franklin-quotes/
https://www.townandcountrymag.com/leisure/arts-and-culture/news/g1324/the-best-jfk-
quotes-of-all-time/
https://positivelifeproject.com/michael-jordan-quotes/
https://www.goodreads.com/author/quotes/367338.Nelson_Mandela
https://comicbookandbeyond.com/henry-ford-quotes/
https://quotes.thefamouspeople.com/howard-schultz-5449.php
https://www.goalcast.com/2016/07/22/top-12-most-inspiring-steve-jobs-quotes/
https://www.goodreads.com/author/quotes/1673.Thomas_Jefferson
https://www.magicalquote.com/60-life-lessons-from-william-shakespeare-quotes/

10

11


Click to View FlipBook Version