The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wangngiwksn, 2022-07-06 13:42:32

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการดาเนนิ งาน

โค รงการพฒั นาคณุ ภาพการจดัการศกษึ านอกระบบระดบัการศกษึ าขนั้พนฐ้ื าน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕

นางสาวอภริ ดี เป่ียมพนั ธ์

- ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล -

กศน.ตาบลวังงวิ้

รายงานผลการดาเนนิ งาน

โครงการพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปงี บประมาณ 2565

โครงการสง่ เสริมการเรียนรเู้ พอ่ื พฒั นาทกั ษะอาชีพ นักศึกษา
กศน.ภาคเรยี นท่ี 2/2564

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอดงเจรญิ

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดพจิ ิตร
สานักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ห น้ า | ก

คานา

ตามที่ สานักงาน กศน. ได้อนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศกึ ษาในสังคมไทย โดยคานึงถงึ การสร้างความเสมอภาค ความเปน็
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศกึ ษาตลอดชีวติ เพ่ือใหส้ ถานศึกษาจดั กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปในแนวทางเดียวกันอยา่ ง มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เน่ืองจากสงั คมปจั จุบันมีการเปลีย่ นแปลงอยา่ งรวดเรว็ ทง้ั ดา้ นเศรษฐกิจ สังคมขา่ วสารขอ้ มูล และเทคโนโลยี มกี าร
แขง่ ขันและความขดั แย้งและวัฒนธรรมเปน็ สงิ่ สะทอ้ นให้เหน็ ถึงคุณคา่ วถิ ชี ีวิตที่ชมุ ชนและท้องถน่ิ ตา่ ง ๆ ได้ พฒั นา
และสร้างสรรคข์ ึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวธิ กี ารทหี่ ลากหลาย เพ่ือจัด
กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตให้กบั ผูเ้ รียน ในพ้นื ที่ท่ีความรบั ผิดชอบของ กศน.อาเภอดงเจริญ ซ่ึงประกอบด้วย กศน.
ตาบล ทง้ั 5 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย กศน.ตาบลสานกั ขุนเณร กศน.ตาบลหว้ ยพุก กศน.ตาบลวงั งวิ้ กศน.ตาบลวังง้วิ
ใต้ และ กศน.ตาบลห้วยร่วม โดยครู ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดทาเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564 เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้ มลู การดาเนนิ งานของสถานศึกษา ทงั้ เชิงปริมาณและคุณภาพ และรายงาน ต่อต้นสงั กัดต่อไป

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารสรุปผลการดาเนินงานโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประจาปี 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพอ่ื พัฒนาทักษะอาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ กีย่ วข้อง และขอขอบคุณผูส้ นบั สนุนการดาเนินงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทาสรุป
เลม่ น้ีสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

งานกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน
28 มนี าคม 2564

สารบญั ห น้ า | ข

เร่อื ง หน้า

คานา 1
1
สารบัญ 1
4
บทที่ 1 บทนา 4
 หลักการและเหตผุ ล 4
 ความสอดคล้องกบั นโยบาย 6
 วัตถุประสงค์ 6
 เป้าหมาย 6
 วิธีดาเนนิ งาน 6
 สรปุ ค่าใช้จา่ ยของโครงการ/กิจกรรม 6
 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
 เครอื ขา่ ย 8
 ผลคาดวา่ ท่จี ะไดร้ บั 8
 การติดตามและประเมนิ ผล 8
8
บทที่ 2 วิธีดาเนินการ 8
 ประชากรกลมุ่ ตัวอย่าง 8
 เครื่องมือที่ใชใ้ นการเกบ็ ข้อมลู
 การเกบ็ รวบรวมข้อมูล 9
 สถิติท่ใี ชใ้ นการวิเคราะหข์ ้อมลู 9
 การแปลความหมายข้อมูล 14
14
บทที่ 3 ผลการดาเนินงาน 14
 ผลการดาเนนิ งานเชงิ ปรมิ าณ
 ผลการดาเนินงานเชงิ คุณภาพ
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณทง้ั ปี
 ปญั หาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ห น้ า | 1

บทท่ี 1
บทนา

1. หลักการและเหตุผล
สานักงาน กศน. จึงกาหนดกรอบการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รยี น ๑๔ ด้าน ไดแ้ ก่ ผูเ้ รยี นมี

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองโครงการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงข้ึน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเก่ียวกับลูกเสือและ
กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราทาดีด้วย
หวั ใจ” กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านและพัฒนาทกั ษะการเรียนรู้ กจิ กรรมเสรมิ การเรียนรเู้ พอื่ พัฒนาทกั ษะอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ ประมุข การปกครองระบอบประชาธปิ ไตย และกฎหมายท่ีเกีย่ วขอ้ งในชีวติ ประจาวนั
กกิ จรรมเสรมิ สรา้ งความสามารถพิเศษ

ด้วยหลักการและเหตุผลดงั กล่าว ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอดง
เจริญ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสรมิ การเรยี นรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564
ข้ึน เพื่อเป็นการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติตามหลักการ กศน.เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่ง
คุณภาพ ”

2. ความสอดคลอ้ ง
2.1 กรอบยทุ ธศาสตร์ชาตริ ะยะ 20 ปี
ด้านที่ 1 ยทุ ธศาสตร์ด้านความม่ันคง
ดา้ นท่ี 3 ยทุ ธศาสตรด์ ้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์
ด้านท่ี 4 ยทุ ธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม

2.2 นโยบายและจดุ เนน้ การดาเนนิ งาน สานกั งาน กศน. ปงี บประมาณ 2565
1. ดา้ นการจัดการเรยี นรคู้ ุณภาพ
1.2 ขบั เคล่ือนการจัดการเรยี นร้ทู สี่ นองตอบยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ

รฐั มนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาเพอื่ เสรมิ สรา้ งความมน่ั คง การสร้างความเข้าใจทถี่ กู ตอ้ งใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ทปี่ ลกู ฝงั คุณธรรมจรยิ ธรรม สรา้ งวินยั จิตสาธารณะ อุดมการณ์
และความยึดมัน่ ในสถาบนั หลกั ของชาติ การเรยี นรปู้ ระวตั ศาสตรข์ องชาตแิ ละทอ้ งถ่นิ และหน้าทคี่ วามเป็น
พลเมอื งท่เี ขม้ แข็งรวมถงึ การมจี ิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ

1.6 สง่ เสรมิ การใช้เทคโนโลยีในการจดั หลักสตู รการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ดว้ ยตนเองครบ
วงจร ตัง่ แต่การลงทะเบียนจนการประเมนิ ผลเมอ่ื จบหลกั สตู ร ทัง้ การศกึ ษานอกระบบระดบั การศึกษาข้นั
พื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปน็ การสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ใหก้ บั
กลมุ่ เปา้ หมายทสี่ ามารถเรยี นรูไ้ ดส้ ะดวก และตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของผเู้ รียน

2. ด้านการสรา้ งสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ
2.1 สง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชีวติ ท่เี น้นการพฒั นาทกั ษะที่จาเป็นสาหรบั แตล่ ะช่วง

วัยและการจดั การศกึ ษาและการเรยี นรูท้ เ่ี หมาะสมกบั แต่ละกลุม่ เปา้ หมายและบริบทพ้ืนท่ี

ห น้ า | 2

4. ด้านการบริหารจัดการคณุ ภาพ
4.1 ขบั เคลือ่ นกฎหมายวา่ ดว้ ยการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ตลอดชีวิตตลอดจนทบทวนภารกิจ

บทบาทโครงสร้างของหนว่ ยงานเพือ่ รองรับการเปล่ยี นแปลงตามกฎหมาย
4.8 สง่ เสรมิ การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ เปน็ เครือ่ งมอื ในการบรหิ ารจดั การอย่างเตม็

รูปแบบ

2.3 สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั พ.ศ. 2562
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รียนการศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน
1.1 ผเู้ รยี นการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานมผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นทด่ี สี อดคล้องกบั หลักสูตร

สถานศกึ ษา
1.2 ผู้เรยี นการศึกษาขน้ั พ้นื ฐานมคี ุณธรรมจริยธรรมค่านยิ มและคณุ ลกั ษณะทีด่ ีตามที่

สถานศกึ ษากาหนด
1.3 ผ้เู รยี นการศึกษาข้นั พนื้ ฐานมคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์คิดอยา่ งมี

วจิ ารณญาณ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นรว่ มกบั ผอู้ นื่

1.4ผเู้ รียนการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานมคี วามสามารถในการสร้างสรรคง์ านชน้ิ งานหรือ
นวตั กรรม

1.5 ผู้เรียนการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานมคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั
1.6 ผเู้ รยี นการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีสขุ ภาวะทางกายและสนุ ทรยี ภาพ
1.7 ผูเ้ รียนการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐานมคี วามสามารถในการอ่านการเขียน
1.8 ผู้จบการศึกษาขน้ั พืน้ ฐานความรู้ทักษะพื้นฐานทไี่ ด้รับไปใช้หรือประยกุ ต์ใช้
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ระดบั การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานที่เน้น
ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึ ษาทสี่ อดคล้องกบั บรบิ ท และความตอ้ งการของผเู้ รยี น ชุมชน
ทอ้ งถ่ิน
2.2 สง่ิ ทเี่ อื้อตอ่ การเรียนรู้
มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบรหิ ารจัดการของสถานศึกษา
3.1 การบรหิ ารจัดการของสถานศกึ ษาท่เี นน้ การมสี ว่ นร่วม
3.2 ระบบการประกนั คุณภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา
3.4 การใช้เทคโนโลยดี จิ ทิ ัลเพอ่ื สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการ
3.5 การกากบั นิเทศติดตามประเมินผลการดาเนนิ งานของสถานศกึ ษา
3.6 การปฏบิ ตั หิ น้าทข่ี องคณะกรรมการสถานศกึ ษาทเ่ี ปน็ ไปตามบทบาทท่กี าหนด
3.7 การสง่ เสรมิ สนบั สนุนภาคีเครอื ข่ายใหม้ สี ว่ นรว่ มในการจัดการศกึ ษา
3.8 การสง่ เสรมิ สนับสนนุ การสร้างสงั คมแหง่ การเรยี นรู้
3.9 การวิจยั เพื่อการบรหิ ารจัดการศกึ ษาสถานศกึ ษา
2.4 สอดคลอ้ งกับหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 เงื่อนไข
เงือ่ นไขความรู้
- ผเู้ รียนมคี วามรเู้ กีย่ วกบั หลกั การทรงงาน ๒๓ ข้อ
- ผูเ้ รียนมคี วามร้คู วามเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ โดยคิดตามหลกั 2 3 4 ๓ ใหเ้ ป็นวถิ ีชีวิต

ห น้ า | 3

- ผู้เรยี นสามารถนาองคร์ ู้ทีไ่ ดร้ บั ส่กู ารปฏบิ ัตไิ ดอ้ ย่างเปน็ รูปธรรม
- ผู้เรียนสามารถนาองคร์ ู้ท่ไี ดไ้ ปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจาวนั

เง่ือนไขคุณธรรม
- ผูเ้ รียนมีคุณธรรม 11 ประการ สะอาด สภุ าพ กตัญญู ขยนั ประหยัด ซอ่ื สตั ย์ สามคั คี

มีนา้ ใจ มวี ินัย มีจิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ และรักความเปน็ ไทยยดึ มนั่ ในวิถีชีวติ และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริยท์ รง

3 หลกั การ
พอประมาณ
1.ระยะเวลาในการจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั ผเู้ รียน
2. เนอ้ื หาสาระสอดคลอ้ งกบั หลกั สูตรสถานศึกษา

มเี หตุ มีผล
ผเู้ รยี นสามารถนาองคค์ วามรทู้ ไ่ี ดจ้ ากการทาหลกั 2 3 4 ๓ให้เป็นวถิ ีของผูเ้ รียนได้

อย่างเหมาะสมกบั ตนเอง ครอบครวั ชมุ ชน สงั คม
มภี ูมิคมุ้ กันในตัวทีด่ ี
สถานศกึ ษาสามารถจัดการเรยี นรูไ้ ดต้ ามกจิ กรรม/โครงการ

4 มิติ
มติ วิ ตั ถุ
1. ผเู้ รียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใชใ้ นการชีวิตประจาวนั ไดอ้ ยากค้มุ คา่
2. ผู้เรยี นสามารถนาองค์ความร้ไู ปปรบั ใชใ้ นชวี ติ ประจาเพอื่ ลดรายจ่ายของ

ครอบครัว และสร้างรายได้ จากองค์ความรู้ทไ่ี ดร้ ับ
3. ผเู้ รยี นสามารถใช้เวลาไดอ้ ย่างคุม้ คา่ กบั องคค์ วามรทู้ ี่ไดร้ บั

มิติสงั คม
1. ผ้เู รยี นมกี ารแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์
2. ผเู้ รียนขยายผลองค์ความรสู้ ู่ชมุ ชนด้วยความเอ้อื เฟอื้ เผ่ือแผ่

มิติส่งิ แวดลอ้ ม
ผู้เรียนสามารถนาองคค์ วามรู้ไปใชแ้ ละขยายผลการอนรุ กั ษท์ รพั ยากรธรรมชาติ

และสงิ่ แวดล้อมไดอ้ ยา่ งถกู ต้องเหมาะสม
มิติวฒั นธรรม
1. ผู้เรียนสามารถขยายผลวัฒนธรรมทอ้ งถนิ่ สู่ครอบครวั ชุมชน สงั คมไดอ้ ยา่ ง

เหมาะสม
3. ศาสตรพ์ ระราชา
ศาสตรพ์ ระราชา
1. ครแู ละผู้เรยี น สามารถ “ศึกษาข้อมูลอย่างเปน็ ระบบ”
2. ครูและผู้เรียน สามารถปฏิบัตงิ านโดย “ทาตามลาดบั ขั้น” ขององคค์ วามรู้
3. ครูและผูเ้ รียน สามารถปรบั องค์ความรู้ ใหเ้ หมาะสมกบั กลมุ่ เป้าหมาย โดย"ไมต่ ดิ ตารา”
4.ครแู ละผู้เรยี น ได้ดาเนนิ การจดั การองคค์ วามรโู้ ดย "การมสี ว่ นร่วม” ของ ครู ผู้เรยี น

ภูมปิ ญั ญา และ ภาคเี ครือขา่ ย

ห น้ า | 4

5 ผูเ้ รยี นสามารถดาเนินชีวติ โดย "การพ่งึ ตนเอง” ไดอ้ ย่างเหมาะสม
6.ผู้เรยี นสามารถวางแผนการดาเนินการดาเนนิ ชวี ติ บนหลกั "พออยู่พอกนิ ”
เหมาะสม กบั ตนเอง ครอบครวั ชมุ ชน สงั คม
7. ผูเ้ รียนสามารถใชห้ ลกั ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดาเนินชีวิตได้
สอดคลอ้ งกบั ตนเอง
ศาสตร์ภมู ปิ ัญญา
ครนู าศาสตรภ์ มู ปิ ญั ญามาบรู ณาการในการจัดการเรยี นรู้ ไดอ้ ยา่ งคมุ้ ค่าและ
เหมาะสมกบั เนอ้ื หาสาระ

3 .วัตถปุ ระสงค์
เพือ่ สง่ เสรมิ การเรยี นรู้และพฒั นาทกั ษะอาชพี ใหก้ ับนกั ศึกษา กศน.อาเภอดงเจรญิ ภาคเรียนท่ี

2/2564 และสามารถนาความรไู้ ปใชใ้ นชีวติ ประจาวันได้

4. เป้าหมาย
เชงิ ปริมาณ
นกั ศึกษา กศน.อาเภอดงเจริญ ภาคเรยี นที่ 2/2564 จานวน 30 คน
เชงิ คุณภาพ
นักศึกษาทเ่ี ขา้ ร่วมกิจกรรมรอ้ ยละ 80 มคี วามรู้ ความเข้าใจและเกดิ ทกั ษะอาชพี ขน้ั พื้นฐาน

สามารถนาไปปรับใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ได้

5. วิธกี ารดาเนนิ งาน กล่มุ เป้าหมาย เปา้ พนื้ ท่ี ระยะเวลา งบ
หมาย ดาเนินการ ประมาณ
กิจกรรมหลกั วตั ถุประสงค์ นักศกึ ษา กศน. 30 คน
อาเภอดงเจรญิ กศน.ตาบล 10 – 18
situation analisys ( S ) ภาคเรียนที่ 13 คน ท้งั 5 แหง่ ม.ค. 65
1.สารวจความ - เพอ่ื รับสมัครผู้เรยี น
ต้องการเรยี น 2/2564 กศน.ตาบล 18 – 20
,ประชาสมั พันธ์ ผูบ้ ริหารและ ทง้ั 5 แหง่ ม.ค. 65

2.การวิเคราะห์ บคุ ลากร
สภาพปัญหา -เพือ่ วิเคราะหส์ ภาพ

ปัญหา

Plan ( P )

3.จัดทา - เพอ่ื ให้สอดคลอ้ ง ครูผ้รู บั ผิดชอบ 5 คน กศน.ตาบล 24 ม.ค.

โครงการ กับนโยบายในการ ท้งั 5 แห่ง 65

ดาเนนิ งานตาม

นโยบาย จดุ เนน้ การ

ดาเนนิ งาน

4.ขออนมุ ัติ - เพ่อื ขอความ ครผู ู้รบั ผิดชอบ 5 คน กศน.ตาบล 25 ม.ค.

โครงการ/จัดทา เห็นชอบและขอ ทั้ง 5 แห่ง 65

ห น้ า | 5

กิจกรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กลุ่มเปา้ หมาย เป้า พ้ืนที่ ระยะเวลา งบ
หมาย ดาเนนิ การ ประมาณ

คาสง่ั แตง่ ตง้ั อนมุ ตั ดิ าเนนิ งานตาม 5 ตาบล กศน.อาเภอ 25-28
คณะกรรมการ แผนของโครงการ ม.ค. 65

5. ประสาน - เพื่อดาเนนิ การจดั วิทยากรที่มี
เครือข่าย/ กจิ กรรมการเรยี นรู้ คณุ วฒุ ิทาง
วทิ ยากร
การศึกษา

6. จัดหาสอื่ / - เพื่อเป็นสือ่ ครู 5 คน กศน.อาเภอ 25-28
9-12 ดงเจริญ ม.ค. 65
วสั ดอุ ุปกรณ์ / สนบั สนุนการจดั ผู้รบั ผิดชอบ คน
30 คน
จัดเตรยี ม กจิ กรรมการเรียนรู้ /เจา้ หน้าที่พสั ดุ
5 คน
สถานท่ี
30 คน
7. จดั ทา/ - เพ่อื ให้เหมาะสมกบั คณะกรรมการ กศน.อาเภอ 26-28
ดงเจรญิ ม.ค. 65
พัฒนาหลักสูตร ความตอ้ งการของ พัฒนาหลกั สูตร

ผู้เรียน

Do ( D )

8. จดั โครงการ เพื่อสง่ เสรมิ การ นกั ศึกษา กศน. หอ้ งสมุด 31 ม.ค. 5,730.-
ประชาชน 65 บาท
การสง่ เสรมิ การ เรียนรู้และพฒั นา อาเภอดงเจรญิ , 21 ก.พ.
กศน.อาเภอ
เรยี นรเู้ พอื่ ทกั ษะอาชพี ให้กบั ภาคเรยี นท่ี ดงเจรญิ 65 และ

พฒั นาทักษะ นักศกึ ษา กศน. 2/2564 21 มี.ค.
อาชีพ นกั ศกึ ษา อาเภอดงเจรญิ ภาค
65
กศน.ภาคเรยี น เรยี นที่ 2/2564

ท่ี 2/2564

Check (C) - เพื่อตรวจสอบและ คณะกรรม กศน.อาเภอ 31 ม.ค.
ติดตาม การนิเทศ ดงเจริญ 65
9. นเิ ทศ ความกา้ วหน้าของ , 21 ก.พ.
ติดตาม การจัด กจิ กรรม
กิจกรรมการ 65 และ
เรียนรู้ และ
ติดตามการนา 21 ม.ี ค.
ความรู้ไปใช้
65

10. วดั ผลและ - เพื่อเปน็ การ นักศกึ ษา กศน. กศน.อาเภอ 22 มี.ค
ประเมินผล ประเมินผลการจดั อาเภอดงเจรญิ ดงเจริญ 64

อนมุ ตั ิการจบ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรยี นท่ี
หลกั สูตร 2/2564

11. สรปุ เพื่อจัดทาเป็นข้อมลู ครู 1 คน กศน.อาเภอ 28 ม.ี ค
รายงานการ สารสนเทศและการ ดงเจริญ 65

ห น้ า | 6

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กล่มุ เป้าหมาย เปา้ พืน้ ที่ ระยะเวลา งบ
หมาย ดาเนนิ การ ประมาณ

ดาเนินงาน เผยแพร่
โครงการ ประชาสมั พันธ์

Action ( A ) เพ่ือทบทวนและ ผู้บรหิ ารและ 13 คน กศน.อาเภอ 30 ม.ี ค
ดงเจรญิ 65
12. ประชุม ปรบั ปรงุ บุคลากร
คณะกรรมการ
และผเู้ กี่ยวขอ้ ง กระบวนการ/

ขัน้ ตอนการ

ดาเนนิ งานเพอ่ื วาง

แผนการดาเนนิ งาน

ครั้งต่อไปในเกิด

ประสทิ ธภิ าพ (PLC)

6. สรุปคา่ ใชจ้ า่ ยของโครงการ/กจิ กรรม

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปี 2565 แผนงาน: ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนนุ คา่ ใช้จ่ายในการจดั การศึกษาตั้งแต่ระดบั อนบุ าลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ค่ากิจกรรมพฒั นา

ผู้เรียน รหัส 2000243016500092 แหล่งของเงิน 6511410 เป็นเงิน 5,730 บาท (-ห้าพันเจ็ดร้อย

สามสบิ บาทถว้ น-) ดังน้ี

๑. ปา้ ยไวนิล (๑.2 x ๒ ตารางเมตร) เป็นเงนิ 480 บาท

๒. ค่าวทิ ยากร จานวน 3 ชว่ั โมงๆละ x ๒๐๐ บาท x 2 วนั เปน็ เงนิ 1,2๐๐ บาท

3. คา่ วัสดุอปุ กรณ์ เปน็ เงิน 3,550. บาท

4. คา่ ถ่ายเอกสารสอื่ การเรยี นรู้ จานวน 1,000 แผ่นๆละ 50 สตางค์ เป็นเงนิ 500.- บาท

รวมท้งั สน้ิ 5,730 บาท (-ห้าพนั เจด็ รอ้ ยสามสิบบาทถว้ น-)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
กจิ กรรมหลกั
- - - -
1. สารวจความตอ้ งการเรยี น,ประชาสมั พันธ์ - - - -
2.การวเิ คราะหส์ ภาพปัญหา - - - -
3.จัดทาโครงการ - - - -
4. ขออนมุ ัตโิ ครงการ/จัดทาคาสง่ั แต่งตง้ั
คณะกรรมการ - - - -
5.ประสานเครือขา่ ย/วิทยากร - - - -
6.จดั หาสอ่ื / วัสดอุ ุปกรณ์ /จัดเตรยี ม
สถานท่ี - - - -
7. พฒั นาหลักสตู ร

ห น้ า | 7

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
8. จัดกิจกรรมการเรยี นรูต้ ามโครงการ /
กิจกรรมจัดการศึกษาเพอ่ื พัฒนาทกั ษะชีวิต - 5,730 - -
9. นิเทศ ตดิ ตาม การจัดกจิ กรรมการ
เรียนรู้/ และ ตดิ ตามการนาความรู้ไปใช้ ----
10. วดั ผลและประเมนิ ผลอนุมตั ิการจบ
หลักสูตร ----
11. สรปุ รายงานการดาเนนิ งานโครงการ
12. ประชุมคณะกรรมการและผเู้ ก่ียวข้อง ----
----

8. เครือขา่ ย
- องคก์ รนักศึกษา

- กศน.อาเภอดงเจรญิ

9. ผลทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผเู้ รียนที่เขา้ รว่ มโครงการมีความรู้ ความเขา้ ใจ เกดิ ทกั ษะอาชีพข้ันพน้ื ฐาน และสามารถนาความรู้ไป

ประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวันได้ และมคี วามพงึ พอใจ ระดับดีขึ้นไป

10. การติดตามและประเมินผล วธิ กี ารประเมนิ เคร่อื งมือท่ีใชใ้ นการประเมนิ

ตัวชีว้ ดั ความสาเรจ็ - การประเมินความพึง - แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

ร้อยละ 80 ของกลมุ่ เปา้ หมาย พอใจ
เขา้ รบั บรกิ ารมคี วามพงึ พอใจการ
จัดการศกึ ษาขน้ั พื้นฐานตามที่ - การทดสอบก่อนเรยี น-หลัง - แบบทดสอบกอ่ นเรยี น-หลัง
สถานศกึ ษากาหนด เรียน เรยี น
- การประเมนิ ผลงาน
นกั ศึกษารอ้ ยละ 80 เข้าร่วม - แบบประเมนิ ผลงาน
กิจกรรมโครงการสง่ เสริมการ
เรียนรู้เพ่อื พัฒนาทกั ษะอาชพี - การติดตามผู้เรียน - แบบติดตามผู้เรียน
นักศึกษา กศน.ภาคเรียนท่ี
2/2564 ได้รบั การสง่ เสริมการ
เรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชพี

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ เกิดทักษะอาชีพข้ัน
พนื้ ฐาน และสามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ห น้ า | 8

บทที่ 2

วิธีดาเนนิ การ

ในการสรุปผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอดงเจริญ ปีการศกึ ษา 2565 มีรายละเอยี ดของการดาเนนิ งานดงั น้ี

ประชากรกลุม่ ตวั อยา่ ง
1. ประชากร ไดแ้ ก่ นักศึกษา กศน.ตาบลทง้ั 5 แห่ง จานวน 30 คน
2. ประชากรใชแ้ บบง่ายตามตารางวเิ คราะหก์ ารสมุ่ ตวั อยา่ งของเครซแ่ี ละมอรแ์ กน จานวน 30 ราย

เคร่ืองมือทใี่ ช้ในการเก็บข้อมลู
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดงเจริญ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย เพศ อายแุ ละอาชพี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกิจกรรม เป็นแบบมาตราสว่ นประมาณค่าจานวน 10 ข้อ

และข้อเสนอแนะด้วยตนเองได้รบั แบบสอบถามกลบั คนื จานวน 30 ฉบับ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

การเกบ็ รวบรวมข้อมูล
ครผู ู้รับผดิ ชอบโครงการไดแ้ จกแบบสอบถามและรบั แบบสอบกลบั คืนดว้ ยตนเองไดร้ ับแบบสอบถาม

จานวน 30 ฉบบั คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

สถิตทิ ่ีใชใ้ นการวิเคราะหข์ อ้ มลู

a. ฉบบั ที่ 1 แบบสอบถามข้อมลู ผเู้ รยี น ใชค้ า่ สถิตริ ้อยละ

b. ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผ้เู รยี นทมี่ ตี อ่ กจิ กรรมใชค้ า่ สถิติ ( Percentage )
ค่าเฉลี่ย ̅ และสว่ นเบีย่ งแบนมาตรฐาน (standard Deviation )

การแปลความหมายขอ้ มูล

ใชเ้ กณฑ์การแปลความหมายข้อมลู ของบญุ ชม ศรสี ะอาด ( 2546:162) รายละเอียดดงั น้ี

ค่าเฉลี่ย เทียบค่าร้อย ความหมายระดับการปฏิบัติ

4.51-5.00 90-30 มากที่สุด
3.51-4.30 80-89 มาก

2.51-3.30 70-79 ปานกลาง
1.51-2.30 60-69 นอ้ ย

1.00-1.30 30-59 นอ้ ยที่สุด

ห น้ า | 9

บทท่ี 3
ผลการดาเนนิ งาน

ในการสรุปผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอดงเจริญ ปีการศกึ ษา 2565 มรี ายละเอียดของการดาเนนิ งานดังน้ี

ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการดาเนนิ งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ/ กิจกรรม สภาพความสาเรจ็
บรรลุ ไม่บรรลุ
เพอ่ื สง่ เสรมิ การเรยี นรู้และพฒั นาทักษะอาชพี ให้กบั นกั ศึกษา กศน.อาเภอดงเจรญิ ภาค
เรียนท่ี 2/2564 -

รวม  -

จากตารางท่ี 1 ผลการดาเนนิ งานตามโครงการสง่ เสริมการเรยี นรเู้ พอื่ พฒั นาทกั ษะอาชพี นกั ศึกษา
กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คนบรรลตุ ามวัตถุประสงคข์ องโครงการทกุ ข้อ

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการดาเนนิ งานตามเปา้ หมาย
โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรเู้ พื่อพฒั นาทกั ษะอาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564 เป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายทส่ี ถานศกึ ษากาหนด และมสี ว่ นรว่ มในการเรยี นรู้ ฝึกปฏบิ ัติ ทาให้ผเู้ ข้ารว่ มโครงการผา่ นเกณฑ์
การประเมิน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

กิจกรรม / โครงการ เป้าหมาย ผลการ ผู้จบหลกั สตู ร คิดเป็น สภาพความสาเร็จ
(คน) ดาเนินงาน ตามเกณฑ์ ร้อยละ บรรลุ ไมบ่ รรลุ
- โครงการส่งเสรมิ การเรยี นรเู้ พอื่ พฒั นา
ทกั ษะอาชพี นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 30 คน (คน) (คน) 30  -
2/2564
30 คน 30 คน

รวม 30 คน 30 คน 30 คน 30  -

จากตารางท่ี 2 ผลการดาเนนิ งานตามเป้าหมายพบว่าผู้จบหลกั สูตรโครงการสง่ เสรมิ การเรียนรู้เพอื่
พัฒนาทกั ษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามเกณฑ์ จานวน 30 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

ห น้ า | 10

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจานวนผู้จบที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

จานวนผู้จบหลกั สูตรสามารถนาความรทู้ ี่ได้ไปใช้ หรอื ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรอื พัฒนา

อาชพี บนฐานค่านิยมรว่ มของสงั คมได้

การนาไปใชป้ ระโยชน์ จานวนผู้

ที่ กจิ กรรม/ จานวน ตอ่ ยอด สรา้ ง ประกอบ เพ่ิม พฒั นา จบ คดิ เป็น
หลกั สูตร ผจู้ บ โอกาส ตนเอง หลักสตู รที่ ร้อยละ
หลักสูตร อาชีพ รายได้ อาชพี ในการ และ นาไปใช้
เดมิ เสรมิ ใหม่ ครอบครวั ประโยชน์
เรียนรู้

1. - โครงการ

สง่ เสรมิ การเรียนรู้

เพ่ือพฒั นาทักษะ 30 คน - - - 30 คน - 30 คน 30
อาชพี นักศกึ ษา

กศน.ภาคเรยี นที่

2/2564

รวม 30 คน - - - 30 คน - 30 คน 30

จากตารางที่ 3 ผ้จู บหลักสตู รสามารถนาความรทู้ ่ีไดไ้ ปใช้ ประยุกตใ์ ชบ้ นฐานค่านิยมรว่ มของสงั คม
เมอ่ื พจิ ารณาเปน็ แยกตามประเภท พบวา่ ผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมมีการนาไปใชป้ ระโยชน์ ด้านการเพิม่ โอกาสใน
การเรยี นรู้ จานวน 30 คน คดิ เป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บรกิ าร (ระดับดขี น้ึ ไป)

กจิ กรรม จานวนผจู้ บ จานวนผจู้ บ คดิ เป็น สภาพความสาเรจ็
หลักสตู ร ร้อยละ บรรลุ ไมบ่ รรลุ
- โครงการสง่ เสริมการเรยี นรเู้ พื่อ หลักสูตรท่ีมีความ
พฒั นาทักษะอาชพี นักศึกษา กศน. (คน) พึงพอใจระดบั ดขี ้ึน
ภาคเรยี นท่ี 2/2564
ไป (คน)
รวม
30 30 100.00  -

30 30 100.00  -

จากตารางที่ 4 พบว่า จานวนผจู้ บหลักสตู รโครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พัฒนาทักษะอาชพี นกั ศึกษา
กศน.ภาคเรยี นท่ี 2/2564 มคี วามพงึ พอใจระดับดีข้ึนไป จานวน 30 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100.00

ผลการประเมินความพงึ พอใจผใู้ ช้บริการ ประกอบด้วย
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทว่ั ไปของผตู้ อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ ย เพศ อายุ วุฒศิ กึ ษา และอาชพี

ตอนท่ี 2 ระดบั ความพงึ พอใจต่อการใหบ้ รกิ ารด้านตา่ ง ๆ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จานวน 10 ขอ้ ปรากฏผลขอ้ มลู ดังนี้

ห น้ า | 11

จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่ในการสรุปผล การดาเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2564 เก็บได้ 30 ชุด

และใช้ตามตารางวิเคราะห์ของเครซี่และมอร์แกน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ได้ประชากรตามตารางเคร
ซ่ีและมอรแ์ กน 30 ชุด ผลดงั นี้

ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้ารว่ มโครงการแยกตามเพศ

ท่ี เพศ จานวน รอ้ ยละ

1 ชาย 10 33.33

2 หญิง 20 66.67

รวม 30 100.00

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.

ภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นเพศหญิง จานว 20 คน คิดเปน็ ร้อยละ 66.67 และเพศชายจานวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.33

ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมลู ทั่วไปของผเู้ ข้าร่วมโครงการแยกตามกล่มุ อายุ

กลุม่ อายุ จานวน (คน) ร้อยละ

1 ตา่ กว่า 20 ปี 27 90.00

2 20-29 ปี 3 10.00

3 30-39ปี 0 0.00

4 40-49ปี 0 0.00

5 50-59ปี 0 0.00

6 60 ปขี ้นึ ไป 0 0.00

รวม 30 100.00

จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสง่ เสรมิ การเรยี นร้เู พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นกั ศึกษา กศน.ภาค

เรยี นที่ 2/2564 อยู่ในช่วงอายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 27 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 90.00 และ ช่วงอายุ 20-

29 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 10.00

ตารางที่ 7 แสดงขอ้ มลู ท่วั ไปของผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามระดับช้ันการศึกษา

ท่ี ระดับชัน้ การศึกษา จานวน ร้อยละ

1 ประถม 2 6.67
2 ม.ตน้ 10 33.33
3 ม.ปลาย 18 60.00

รวม 30 100.00

จากตารางท่ี 7 พบว่าผเู้ ขา้ รว่ มโครงการสง่ เสรมิ การเรียนรู้เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ นักศกึ ษา กศน.ภาค

เรียนที่ 2/2564 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 52 คน คดิ เป็นร้อยละ 52.00 ระดับ

มธั ยมศกึ ษาตอนต้น จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และระดับประถมศึกษา จานวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.00 ตามลาดับ

ห น้ า | 12

ตารางที่ 8 ตารางแสดงขอ้ มูลท่วั ไปของผเู้ ข้าร่วมโครงการแยกตามอาชพี

ท่ี อาชพี จานวน ร้อยละ

1 เกษตรกร 5 16.67

2 ค้าขาย 2 6.67

3 เจา้ หน้าท่ภี าครฐั และข้าราชการ 0 0.00

4 รบั จา้ งทั่วไป 8 26.67

5 อื่นๆ (ระบ)ุ เชน่ ไม่มีอาชพี 15 50.00

รวม 30 100.00

จากตารางที่ 8 พบวา่ ผู้เขา้ รว่ มโครงการสง่ เสริมการเรยี นรู้เพ่อื พัฒนาทกั ษะอาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.

ภาคเรยี นท่ี 2/2564 มอี าชีพอน่ื ๆ (ระบุ)..............ว่างงาน.............จานวน 29 คน คิดเปน็ ร้อยละ

29.00vอาชีพรับจ้างทวั่ ไป จานวน 32 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 32.00 อาชีพเกษตรกร จานวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 อาชพี ธุรกจิ ส่วนตวั จานวน 8 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.00 และอาชีพคา้ ขาย จานวน 6 คน

คดิ เป็นร้อยละ 6.00

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอ่ การดาเนินงานจดั
การศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน

รายการประเมิน x S.D. การแปล
ความหมาย
ตอนท่ี 1 ความพงึ พอใจดา้ นเน้อื หา
มาก
1. บรรยากาศและสถานทใ่ี นการจัดการเรยี นรมู้ คี วามเหมาะสม 4.5 0.56 มาก
มาก
2. วทิ ยากร มคี วามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ 4.4 0.63 มาก
มาก
3. การใช้ส่อื เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรัพยากร ประกอบ 4.1 0.87
กิจกรรมการเรยี นรู้มคี วามเหมาะสม มากท่สี ดุ

4. วธิ ีการจัดกจิ กรรมการเรยี นรมู้ ีรปู แบบทห่ี ลากหลายและเหมาะสม 4.3 0.62 มาก

5. ท่านสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั ไปใชพ้ ัฒนาคุณภาพชีวิตไดอ้ ย่างมี 4.5 0.50 มาก
ความสขุ
มาก
6. การประสานงาน การใหค้ าแนะนา และการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 4.7 0.47 มากท่ีสุด
ของครูผสู้ อนตรงกบั ความต้องการของผเู้ รยี น
มาก
7. การจัดกจิ กรรมการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ผเู้ รียนสอดคล้องกบั ความ 4.4 0.72
ตอ้ งการของผเู้ รยี น

8. ทา่ น สามารถนาความรทู้ ีไ่ ด้รบั ไปใชป้ ระโยชน์ในการพฒั นาตนเอง 4.3 0.77
ได้

9. การวัดผลและประเมนิ ผลการเรียนการสอนเป็นระบบและมี 4.3 0.70
มาตรฐาน

10. ท่านมคี วามพึงพอใจ ในการอบรมครัง้ น้ี 4.8 0.43

รวมเฉลี่ย 4.1 1.46

ห น้ า | 13

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้เพ่อื พฒั นาทักษะอาชีพ นักศึกษา กศน.ภาค
เรียนที่ 2/2564

ผลการประเมนิ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทมี่ ีตอ่ การดาเนนิ งานในภาพรวม เม่ือพจิ ารณา
เป็นรายด้าน พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึ พอใจท่านมีความพงึ พอใจ ในการอบรมครั้งนอี้ ยู่ในระดับ
มากที่สดุ ( x = 4.8) เป็นอันดบั แรก รองลงมา มีความพงึ พอใจด้านการประสานงาน การใหค้ าแนะนา และ

การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ของครูผสู้ อนตรงกบั ความต้องการของผ้เู รยี นอยใู่ นระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.7) และ
มีความพึงพอใจท่านสามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้พัฒนาคณุ ภาพชีวิตไดอ้ ยา่ งมคี วามสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด
( x = 4.5) ตามลาดับ และมคี วามพึงพอใจบรรยากาศและสถานที่ในการจดั การเรยี นรู้มคี วามเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากทส่ี ดุ ( x = 4.5) เปน็ อันดับสุดท้าย

แผนภมู ิแทง่ รอ้ ยละความพึงพอใจ

80.00 76.00
70.00
60.00 66.00
50.00
40.00 53.00 54.00
30.00 46.00 43.00
20.00 45.00 44.00 45.00
10.00
35.00
0.00

ความพึงพอใจ

ชุดขอ้ มูล1 ชุดขอ้ มูล2 ชุดขอ้ มูล3 ชุดขอ้ มูล4 ชุดขอ้ มูล5
ชุดขอ้ มูล6 ชุดขอ้ มูล7 ชุดขอ้ มูล8 ชุดขอ้ มูล9 ชุดขอ้ มูล10

แผนภมู ิแทง่ รอ้ ยละความพึงพอใจ
จากแผนภูมิรอ้ ยละความพงึ พอใจ พบว่า นกั ศกึ ษามีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจ ในการอบรม

ครั้งน้ี ร้อยละ 76.00 มากที่สุด รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจด้านการประสานงาน การให้คาแนะนา
และการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผสู้ อนตรงกับความตอ้ งการของผูเ้ รยี นรอ้ ยละ 66.00 และนักศกึ ษามี
ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชวี ิตผู้เรียนสอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของผู้เรียนรอ้ ย
ละ 54.00 ตามลาดับ

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงจานวนกลมุ่ เปา้ หมายผ่านการประเมนิ คุณธรรมกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนอื่ ง

กจิ กรรม จานวนผจู้ บ จานวนผ้จู บหลกั สตู รท่ีผ่าน คิดเป็น สภาพ
หลกั สตู ร รอ้ ยละ ความสาเร็จ
- โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรเู้ พื่อ การประเมินคณุ ธรรม
พฒั นาทกั ษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน. (คน) กจิ กรรมการศึกษาต่อเนอื่ ง บรรลุ ไม่
ภาคเรียนท่ี 2/2564 บรรลุ
(คน)
รวม
30 คน 30 คน 30  -
30 คน 30 คน 30  -

ห น้ า | 14

จากตารางท่ี 11 พบว่า จานวนผู้จบหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564 จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานเชงิ คุณภาพ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะอาชีพข้ันพ้ืนฐาน สามารถนาไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาวนั ได้ รอ้ ยละ 80 ของผเู้ รยี นทเี่ ข้าร่วมกจิ กรรมมคี วามพงึ พอใจ ในระดบั ดีขนึ้ ไป

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณทงั้ ปี

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี 2565 แผนงาน: ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบอุดหนนุ ค่ากิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน รหสั 2000243016500092 แหลง่ ของเงิน 6511410 เป็นเงนิ
5,730 บาท (-หา้ พนั เจด็ รอ้ ยสามสิบบาทถ้วน-)

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณทไี่ ด้รบั ผลการเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ
จดั สรร

- โครงการสง่ เสริมการเรียนรเู้ พ่ือพฒั นา 5,730 .- 5,730 .- 100
ทักษะอาชีพ นักศกึ ษา กศน.ภาคเรยี นท่ี
2/2564

รวม 5,730 .- 5,730 .- 100

ปญั หาอุปสรรค ขอ้ เสนอแนะ
- นักศกึ ษาบางคนเรยี นร้ชู า้ เนอื่ งจากไม่มที ักษะในการทาอาหาร

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มนี าคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานักขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ติ ร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชีพ

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มนี าคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานกั ขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ติ ร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชีพ

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มนี าคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานกั ขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ิตร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชีพ

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มีนาคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานักขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ติ ร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทกั ษะอาชีพ

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มนี าคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานักขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ติ ร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชีพ

ภาพกิจกรรม

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรูเ้ พอ่ื พฒั นาทักษะอาชพี นักศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงการ : ส่งเสริมการเรยี นรูเ้ พือ่ พฒั นาทักษะอาชีพ นกั ศึกษา กศน.ภาคเรยี นที่ 2/2564
วนั ท่ีดาเนนิ การ : ในระหวา่ งวันที่ 31 มกราคม,วนั ที่ 21 กุมภาพนั ธ์ และวันที่ 21 มนี าคม 2565
สถานทด่ี าเนินการ : ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอดงเจริญ หมทู่ ี่ 1 ตาบลสานักขนุ เณร อาเภอดงเจริญ จงั หวดั พจิ ติ ร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ นกั ศกึ ษา กศน.ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒั นาทกั ษะอาชีพ

คณะผู้จดั ทา

ที่ปรกึ ษา เทียวประสงค์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอดงเจรญิ

1. นางธณกิ านต์

ผเู้ ขียน/ผเู้ รยี บเรียง และบรรณาธิการ

1. นางธณิกานต์ เทยี วประสงค์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอดงเจรญิ
2. นางสาวอภิรดี เป่ียมพนั ธ์ ครู กศน.ตาบล

คณะทางาน

1. นายวรี ะยุทธ วลิ ัยสัย ครู
ครูผชู้ ว่ ย
2. นางสาวรานี รัศมีโรจน์ ครอู าสาสมัคร

3. นางสาวประพาพร แก้วปรีชา ครูอาสาสมคั ร
ครูอาสาสมคั ร
4. นางสาวสายใจ นนทอง ครู กศน.ตาบล

5. นายแมน สินประเสรฐิ รตั น์ ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
6. นางสาวกรานติมาพร เดชะผล ครู กศน.ตาบล

7. นายอุทัย นนทอง ครู กศน.ตาบล
ครูผสู้ อนคนพิการ
8. นางสาวทิพวรรณ บุญอนิ ทร์ บรรณารกั ษ์อตั ราจ้าง

9. นางหนงึ่ ฤทยั นนทอง

10. นางสาวอภิรดี เป่ียมพันธ์

11. นางสาวอรญา สายแวว

12. นางสาวนฤมล อ่วั หงวน

ผพู้ ิมพต์ น้ ฉบบั ครู กศน.ตาบล

นางสาวอภิรดี เปย่ี มพันธ์

ผจู้ ัดทาภาพประกอบ/ออกแบบปก ครู กศน.ตาบล

นางสาวอภิรดี เป่ยี มพนั ธ์

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อําเภอดงเจริญ

สํานักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพจิ ิตร
สาํ นกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ


Click to View FlipBook Version