The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosli5369, 2022-04-19 11:35:43

Petua_Asas_Membaca_by

Petua_Asas_Membaca_by

aLebih Jimat
aLebih Berkesan

Petua Asas

Membaca

Nama :

Tahun :

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Penyelesaiaan Kepada

aLINUS
aPEMULIHAN

Panduan Guru

Buku Petua Asas Membaca ini merupakan satu inovasi bagi
memudahkan murid-murid membaca dan menulis dengan
lebih cepat.

Kaedah ini telah dipraktikkan lama dan amat berkesan.
Cuma ianya memerlukan sedikit kesabaran.

Caranya, setiap perkataan dibaca 5 kali dengan suara kuat
dan ulang semula sebanyak 5 kali tanpa melihat buku. Sekiranya
murid masih lagi tidak dapat membaca dengan baik, hendaklah
diulang sehingga mereka lancar membaca tanpa dibantu.

bo la Eja dan sebut bola
bola 5 kali. Kemudian tanpa melihat
gambar atau perkataan,
minta murid mengeja dan
meny ebut bol a sebany ak
5 kali.

Diharapkan, dengan usaha kecil ini dapat membantu
murid-murid membaca dengan baik dan menjadi amal
kebajikan kepada kita semua.

Dari meja penulis,

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

1 Huruf Kecil

Mengenal huruf kecil a - z

abcde

fghijk

lmnop

qrstu

vwxyz

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

2 Huruf Besar

A Mengenal huruf besar A - Z

BCDE

FGHIJK

LMNOP

QRSTU

VWXYZ

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

3 Huruf Vokal

Mengenal huruf vokal

ai

ayam ikan

ue

ular epal

oe

belum kuasai obor emak
sudah kuasai
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

4 Huruf Vokal

Mengeja dan membunyi huruf vokal

a iu

oee

i au

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

5 Huruf Konsonan

Mengenal huruf konsonan

bcdf

ghjk

lmnp

qrst

vwxyz

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

6 Suku Kata KV

ba ca da fa ga ha
ja ka la ma na pa
ra sa ta wa ya za

bi ci di fi gi hi
ji ki li mi ni pi
ri si ti wi yi zi

bu cu du fu gu hu
ju ku lu mu nu pu
ru su tu wu yu zu

Konstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka. belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

7 Suku Kata KV

be ce de fe ge he
je ke le me ne pe
re se te we ye ze

bo co do fo go ho
jo ko lo mo no po
ro so to wo yo zo

be ce de fe ge he
je ke le me ne pe
re se te we ye ze

Konstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka. belum kuasai
sudah kuasai

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

8 Suku Kata VKV

a li a lu a ni
ali alu ani

a pi i bu u bi
api ibu ubi

a pa i ni i tu

apa ini itu

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

9 Suku Kata VKV

a bu abu u da uda

a da ada u li uli

a du adu u lu ulu

a ki aki e ja eja

a ku aku e la ela

i si isi e ra era

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

10 Suku Kata KVKV

ba ta ba ju bu ku ci ku
bata baju buku ciku

gu li ka ki ku da ma ta
guli kaki kuda mata

nu ri pa ku pe ta sa wi
nuri paku peta sawi

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

baca bahu bapa baru batu

biru besi bola ca ra ci li
cu ri cu ti dada dadu dahi
duri fe ri gi gi gu la gu ni
gu ru ja la ja ri kaca kayu
ku ku ku tu ko pi labu lagu
li di li ma lu ka lo ri masa
ma ti mu ka meja na ga nama
nasi nu ri pasu pi pi ra bu
ra ga ra ja ru sa ro da ro ti
sa ya su du su ka su su
si ni

ta li ti ti ti ga to pi te bu

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

11 Vokal e taling e pepet

e e

beca be ku
bela bela
be ta beli
beza besi
keju geli
leka ke li
lena ke ra
me ja pe ta
re ka te bu

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

12 Membaca Ayat Mudah

Bola.
Ini bola.
Ini bola Ali.
Bapa Ali baru beli bola
Ali suka bola ini.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Guli.
Ini guli.
Ini guli Ani.
Ani ada tiga biji guli.
Ani suka guli ini.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kuda.
Ini kuda.
Ini kuda Abu.
Bapa Abu baru beli kuda
Kuda ini kuda padi.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

13 Suku Kata KVKVKV

be ru du ke la pa ke ru si
be rudu kelapa keru si

ke re ta ke pa la pe li ta
kereta kepala peli ta

pe ra hu pe ta ni to ma to
to mato
perahu petani
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

bahasa bahaya baharu
berani
baha gi berada ceri ta
keladi
be tina cahaya kerana
kamera
dahu lu kelabu menara
perigi
keluli kenapa sahaja
selesa
ketawa kemeja wa nita

lelaki melaka © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

menari mereka

petola rebana

selalu selasa

semalu terima

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

14 Membaca Ayat Mudah

Buku.
Ini buku.
Ini buku saya.
Ini buku cerita.
Saya suka baca buku cerita.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kelapa.
Ini kelapa.
Ini kelapa mama.
Mama baru beli kelapa.
Kelapa ada isi.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini kereta.

Ini kereta bapa saya.

Bapa baru beli kereta.

Kereta ini biru.

Bawa kereta bapa rasa selesa.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

15 Suku Kata KVK

bas beg bot
gas jam jet

kek jip ros

sos van zip

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

16 Suku Kata KVK

bab bin bot cap
gam
dam dan das jus
gol jag jip lap
pun
jut jem kad sen
mac mas pas van
rak rim sup
sos tin teh © Che Rosli Bin Haji Ibrahim
wap zat

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

17 Suku Kata VKVK

a kar a yam a wan
a kar ayam awan

ikan itik ubat

ular ekor epal

otak emas enam

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

18 Suku Kata VKVK

adik a dil a duh ajak
a jar ajuk akal a kan
a lat a nak
asam asap a rah asah
atas atur asar atap
ayah ayat awak awal
i man ipar i kat i kut
ulas upah ubah ulat
ejek elok urat usah
onak opah esok ogos
oren

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

19 Suku Kata KVKVK

badak cicak hu tan

kotak ketam lanun

lipas masak pagar

pokok rokok ti kus

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

20 Suku Kata KVKVK

ba dan ba kar ba kul ba lak
ba suh
ba lik ba ris ba sah bi lik
belon
ba tuk ba wah bayar be ras
ca kap
bu dak bu kan bu lat da han
da rat
be kas be nar be nih filem
be rat be sar botol gatal
ca wan comel ce pat
da lam dapur da rah hadir
hitam
da tuk du duk faham ja hat
ga duh gagal gajah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
gi git gelas ha bis

ha dis hakim hi dup
hu jan huruf hu tan

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

ja lan ja rum ja tuh ja wab
kamus
jo han ka kak ka lah ka pur
kawan
kanan ka pak kapal la par
malam
ka sut katak katil masuk
kulit ke ris la pan merah
li dah lu kis makan papan
malas masak masam rajin

minat minum mu lut rojak
sa but
nanas nenek pa nas si kat
pukul putih polis su rat
ta nah
ri but re hat robot
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
rosak sabit sa bun

sakit sa wah sawit

si lat subur sukan

semut tahun taman

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

21 Suku Kata KVKKV

bal di bom ba ben di

cikgu garpu jam bu

kanta kun ci lampu

lembu pan da warna

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

22 Suku Kata KVKKVK

bantal cincin dak wat

disket dok tor masjid

pistol pensel sampan

lompat cermin dompet

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

23 Suku Kata KVKKVK

kunci panda pintu

cikgu bantu kuncu

lampu sakti pinta

pandu mampu cinta

cincin masjid tampal

cermin tandan sardin

simpan tonjol lanjut

cerdik tindan bandar

pintar tumpul hentam

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

24 Membaca Ayat Mudah

Rumah.
Ini rumah.
Ini rumah Salmi.
Bapa Salmi baru buat rumah.
Rumah ini warna biru.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Pensel.
Ini pensel.
Ini pensel saya.
Saya ada tiga batang pensel.
Saya beli pensel ini di koperasi.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ayam.
Ini ayam.
Ini ayam jantan.
Ayam jantan boleh berkokok.
Ayam berkokok di waktu pagi.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

25 Suku Kata Tertutup ‘ng’

ang ing ung eng ong eng

angsa anjing ba wang

burung da ging gunung

ja gung kacang kucing

pisang terung udang

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

26 Suku Kata Tertutup ‘ng’

kangkung tongkang panggang

tendang gen dang petang
tunggang langgar hilang
tanggang tunggu sungguh
tengkok sengkang
tinggal

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

27 Suku Kata Tertutup ‘ng’

bela lang belim bing gunting

kala jengking kam bing kum bang

mang ga mang gis nangka

senapang tang ga tengkorak

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

28 Kisah Musang

Eja dan Ada seekor musang. Bulunya
sebut belang dan perang. Musang
suka makan ayam Mak
> musang Dayang.
> belang
> perang Datang pula burung helang
> dayang hitam. Lalu patuk mata
> datang musang. Musang lari lintang-
> burung pukang. Nasib musang
> helang malang. Musang terjatuh
> lintang dalam lubang dalam.
> pukang
> malang
> lubang

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

29 Diftong

belalai cabai misai

ker bau limau pantai

rantai pulau sungai

tupai tembikai teratai

Konstruk 7 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong. © Che Rosli Bin Haji Ibrahim

30 Vokal Berganding

air biola buah

buaya beruang daun

dua gua hadiah

kail kuali me riam

Konstruk 8 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

31 Vokal Berganding

radio duit kuih

sauh tuala fius

baik buas buih
kaut kuat fius

lauk liat liar
maaf neon paut

siap tiup tiong

Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

32 Buaya Tua

Eja dan
sebut

abuaya Ada seekor buaya tua.
akuala Dia tinggal di kuala.
abuas Buaya ini kuat dan buas.
asuara Suara buaya pula garau.
agarau
asuatu Suatu hari buaya jumpa
atuala tuala warna merah.
akail Buaya takut kail pawang tua
alaut lalu lari ke laut luas.
aluas

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

33 Perkataan Digraf

nga ngi ngu nge ngo nge

bunga belanga kenanga

nganga pelangi singa

tangan telinga ungu

bangun berenga mengapa
mengajar menangis mengira

mengu cap mengeja mengemas
ngilu ngeri wangi

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

34 Perkataan Digraf

Eja dan
sebut

> bunga
> wangi
> ungu
> telinga

Ini bunga.
Ini bunga mawar.
Bunga mawar ini bau wangi.
Bunga ini berwarna ungu.
Kakak ambil bunga letak di
telinga.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

35 Kisah Singa Tua

Eja dan
sebut

> singa
> tangan
> ternganga
> berenga
> bernyawa

Ada seekor singa tua.
Dia hidup di dalam gua.
Kaki tangan singa luka.
Dia sudah tidak bermaya.

Kini mulutnya sudah ternganga.
Hidung dan mulutnya penuh
berenga.
Dia sudah tak bernyawa.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

36 Perkataan Digraf

nya nyi nyu nye nyo nye

monyet menyelam nyamuk

nyanyi penyapu penyu

banyak bunyi kenyang
menyiram menyala
minyak nyata
nyaman nyonya nyawa
nyiru sunyi
penyata punya
tanya

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

37 Kisah Nyonya

Eja dan Ini nyonya.
sebut Nyonya suka nyanyi.
Nyonya nyanyi
> nyonya di malam sunyi.
> nyanyi Suara nyonya
> sunyi merdu dan nyaring.
> nyaring
> nyenyak
> nyiru

Malam hari nyonya
tidak nyenyak tidur.
Di rumah nyonya banyak
nyamuk.
Nyamuk ganggu nyonya.
Nyonya kipas dengan nyiru

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

38 Perkataan Digraf

kha khi khu khe kho khe

khemah

khas khabar khamis
khayal
khatan khatib khatam
khairat khabar khidmat
khusus khianat khalid
khalifah khutbah khusyuk
khalayak khazanah

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

39 Kisah Pak Khalid

Eja dan
sebut

> Khamis Hari ini hari Khamis. Pak Khalid
> Khalid baca kitab di masjid lepas Maghrib.
> khusyuk Khalid khusyuk baca kitab.
> khidmat
> khatib Hari Jumaat pula Pak Khalid
> khutbah khidmat sebagai khatib. Khatib
> akhirat baca khutbah di atas mimbar. Pak
> khabar Khatib baca penuh semangat.
Khatib pesan tentang taqwa,
beramal untuk dunia dan akhirat.

Lepas jumaat, Pak Khalid balik
rumah makan nasi. Hobi Khalid
membaca surat khabar.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

40 Perkataan Digraf

sya syi syu sye syo sye

syampu syiling

syabas syahid syarak
syair syaitan syak
syarat syarikat syawal

syiah syiar syirik
syuib syukur
syura syuhada syer
syok syurga nasyid
syor

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

41 Syarikat Syukur

Eja dan Syukur ada syarikat.
sebut Syarikat Syukur ada temasya.
Dalam temasya ada wusyu.
> syukur Syura pandai wusyu.
> syarikat Syikin suka lihat wusyu.
> temasya
> wusyu Syikin jumpa syiling di temasya.
> syura Syikin beri syiling kepada Syukur.
> syikin Syukur ucap syabas kepada
> syiling Syikin.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

42 Perkataan Berimbuhan

menyanyi menyelam membaca

menyapu menangis menyala

bermain terkejut memasak

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

43 Perkataan Berimbuhan

berjalan melihat lukisan
berkelah melukis tulisan

bersenam menanam rebusan

berkawan menyiram cantuman
terbakar memanah laluan

ternampak mengemas makanan
terpijak menolong pakaian

tersepak membeli senyuman

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

44 Perkataan Berimbuhan

berlari membaca senaman
bermain minuman hartawan
bersilat menanam
berwarna menjemur awalan
terjatuh membantu perjalanan
terjumpa menjual
menjahit
tertawa menari melompat
terjerat terbakar memahami
terbuka menanam
memanah
menyiram

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

45 Membaca Ayat Mudah

Buku tulis.
Buku tulis kakak saya.
Tulisan kakak saya cantik.
Tulisan kakak saya cantik dan kemas.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini bunga.
Ini bunga melur.
Bunga melur ini bau wangi.
Ibu suka menanam pokok bunga.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Rumah.
Ini rumah Nizam.
Rumah Nizam besar.
Rumah Nizam cantik.
Rumah Nizam besar dan cantik.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
Next Book
เล่มที่ ๑ อักษรควบ