The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุป 5 บท น้ำยาอเนกประสงค์ 15 ชม.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 47700725.mo, 2022-09-07 00:41:39

สรุป 5 บท น้ำยาอเนกประสงค์ 15 ชม.

สรุป 5 บท น้ำยาอเนกประสงค์ 15 ชม.

สรุปผลการจดั กจิ กรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี

ปงี บประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)

โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน รูปแบบกล่มุ สนใจ
วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์
หลกั สตู ร 15 ชั่วโมง

ระหวา่ งวนั ท่ี 22-25 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลหนองขยาด หมู่ 7 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนคิ ม จงั หวดั ชลบุรี

จัดทำโดย
กศน.ตำบลหนองขยาด
ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม

สำนกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวดั ชลบรุ ี

คำนำ

กศน.ตำบลหนองขยาด สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม ได้
จัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำน้ำ
อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ช่ัวโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้
และลดรายจ่าย ซ่ึงมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพดังกล่าวเพื่อต้องการทราบว่าการดำเนินโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้หรือไม่ บรรลุในระดับใดและไดจ้ ัดทำเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมการศกึ ษาเพ่ือพฒั นา
อาชีพรายงานตอ่ ผ้บู ริหาร ผูเ้ กี่ยวข้องเพ่ือนำข้อมลู ไปใชใ้ นการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนนิ กิจกรรมให้ดีย่ิงขึ้น

คณะผ้จู ดั ทำ ขอขอบคุณผอู้ ำนวยการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอพนัสนคิ ม
ทใี่ หค้ ำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำสรปุ ผลการจดั กจิ กรรมการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชพี ในครัง้ น้ี

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ฏบิ ัตงิ านและหน่วยงานที่เกย่ี วข้องในการนำไปใช้ในการจัดกจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ต่อไป

นฤมล เอมเปยี
ครู กศน.ตำบล
สงิ หาคม 2565

สารบญั หนา้

หัวเร่อื ง ข
คำนำ ค
สารบญั
สารบัญตาราง 1
บทที่ 1 บทนำ 2
2
หลักการและเหตุผล 2
วตั ถุประสงค์ 2
เป้าหมายการดำเนนิ งาน
ผลลพั ธ์ 3
ตวั ชีว้ ดั ผลสำเรจ็ ของโครงการ 3
บทที่ 2 เอกสารการศึกษาและงานวจิ ยั ท่ีเกยี่ วข้อง 6
กรอบการจดั กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 7
เอกสาร/งานทเ่ี ก่ยี วข้อง 14
บทท่ี 3 วธิ ีดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการวเิ คราะห์ข้อมลู
บทที่ 5 อภปิ รายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
รายงานผลการจัดกิจกรรม
แบบประเมินผรู้ ับบริการ
คณะผจู้ ดั ทำ

สารบัญตาราง หน้า

ตารางท่ี 9
9
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทตี่ อบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามเพศ 10
2. ผู้เขา้ ร่วมโครงการทตี่ อบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามอายุ 10
3. ผู้เข้ารว่ มโครงการที่ตอบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามอาชพี 10
4. ผู้เขา้ ร่วมโครงการทีต่ อบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามระดับการศึกษา 11
5. แสดงค่าร้อยละเฉล่ียความสำเรจ็ ของตวั ชว้ี ดั ผลผลิต ประชาชนท่ัวไป 11
6. ค่าเฉลยี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ ในภาพรวม 12
7. ค่าเฉล่ียและสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจฯ โครงการ ด้านบรหิ ารจัดการ 13
8. ค่าเฉล่ยี และสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ ด้านการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
9. ค่าเฉล่ยี และส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐานความพึงพอใจฯ โครงการ ด้านประโยชนท์ ่ีไดร้ บั

บทที่ 1 1
บทนำ

หลักการและเหตผุ ล

สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจดังท่ีกล่าวมาน้ี ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ
จุดมุ่งหมายของนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งไปท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ คือ มุ่งนำประเทศไทยไปสู่โครงสร้าง
เศรษฐกิจท่ีสมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการสร้างการเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถตอบสนองรองรับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนได้อย่างสม บูรณ์
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองและความม่ันคง ท้ังน้ี ได้
กำหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายดังกลา่ วที่สำคัญประการหนึง่ คือ การเสรมิ สร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สรา้ งงาน
ท่ีมีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นระบบในทุกระดับช้ันความรู้ สำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการ
แถลงนโยบายที่จะให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสมั มาชีพในพ้ืนท่ี พฒั นากำลังคนให้เป็นทต่ี ้องการ เหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรบั บริการทางการศึกษาทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการเร่งสร้างโอกาสอาชีพ และ
การมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบ มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานในทุกระดบั อย่างมมี าตรฐาน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ขานรับต่อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ด้วยการกำหนดภารกิจในการท่ีจะเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตรการเรียน
การสอน ปฏิรปู ครู รวมทงั้ การเพิ่มศักยภาพการแขง่ ขนั ของประเทศ โดยเนน้ ผลติ และพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดบั สูง
ท่มี คี ุณภาพ เป็นต้น เพื่อเปน็ การตอบสนองตอ่ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศกึ ษาธิการดังท่ีกล่าวมาแลว้ ข้างต้น
ในปี 2565 สำนักงาน กศน. จึงได้นำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ด้วยการให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.และสถานศึกษา
กศน. ดำเนินการสานต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยอาจเป็นการจัดฝึกอาชีพใน
รูปแบบกลุ่มสนใจ หรือรูปแบบกลุ่มสนใจ ซ่ึงอาจเป็นช้ันเรียนระยะส้ันหรือชั้นเรียนระยะยาว ในวิชาต่างๆ และการจัดฝึก
อาชีพให้กับผู้ที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในอนั ทจี่ ะประกอบอาชีพที่สร้างรายไดไ้ ด้จรงิ

จากเหตุผลข้างต้น กศน.ตำบลหนองขยาด เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีบริการ
โดยมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประชาชนระดับฐานรากที่ยังว่างงาน หรือมีรายได้น้อย หรือขาด
โอกาสในการเพิ่มรายได้ ได้เหน็ ช่องทางในการประกอบอาชีพ มีโอกาสที่จะมีอาชีพ สามารถท่ีจะมีรายได้ ลดรายจ่าย ซึ่งอาจ
ทำได้ด้วยการสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม หรือทำเป็นอาชีพเสริม เป็นต้น ซ่ึงจะทำให้ประชาชนสามารถ

2

ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดการศึกษาต่อเน่ือง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำน้ำ
อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง นข้ี ้นึ

วตั ถุประสงค์

1. เพือ่ ใหป้ ระชาชนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถนำความรไู้ ปใชใ้ นการประกอบอาชีพและสร้างรายไดไ้ ดจ้ ริงเพอื่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั
ครอบครัว

เปา้ หมาย (Outputs)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ประชาชนตำบลหนองขยาด จำนวน 6 คน

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
1. เพอ่ื ให้ประชาชนเหน็ ชอ่ งทางในการประกอบอาชีพได้
2. เพอ่ื ให้ประชาชนสามารถนำความร้ไู ปใชใ้ นการประกอบอาชีพและสรา้ งรายได้ได้จริงเพื่อเป็นการเพมิ่

รายได้ใหก้ บั ครอบครัว

ผลลัพธ์
- ประชาชนเห็นชอ่ งทางในการประกอบอาชีพได้และสามารถนำความรู้ไปใชใ้ นการประกอบอาชีพและสร้างรายได้

ไดจ้ ริงเพ่ือเปน็ การเพ่ิมรายได้ใหก้ ับครอบครัว

ดชั นีชวี้ ัดผลสำเรจ็ ของโครงการ

ตวั ช้ีวดั ผลผลติ (Outputs)
- ประชาชนตำบลหนองขยาด เข้ารว่ มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตวั ชว้ี ัดผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมเหน็ ช่องทางในการประกอบอาชีพได้
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใชใ้ นการประกอบอาชพี และสรา้ งรายไดไ้ ดจ้ ริงเพื่อ

เปน็ การเพิ่มรายได้ใหก้ บั ครอบครวั

3

บทท่ี 2
เอกสารการศึกษาและงานวจิ ัยทเี่ กีย่ วขอ้ ง

ในการจัดทำสรุปรายงานผลโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกล่มุ สนใจ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สตู ร
15 ช่ัวโมง ครง้ั นี้ ผจู้ ดั ทำโครงการได้ทำการคน้ คว้าเน้ือหาเอกสารการศึกษาและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ ง ดังน้ี

1. กรอบการจดั กจิ กรรมการศึกษาเพอ่ื พัฒนาอาชีพ
2. เอกสาร/งานวจิ ัยที่เกยี่ วข้อง

1. กรอบการจัดกิจกรรมการศึกษาเพอ่ื พฒั นาอาชีพ
ภารกิจตอ่ เนื่อง

1. ดา้ นการจัดการศกึ ษาและการเรยี นรู้
1.3 การศึกษาตอ่ เนือ่ ง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำอย่างย่ังยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ
รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพืน้ ฐาน ทส่ี อดคล้องกบั ศักยภาพของผ้เู รียน ความตอ้ งการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี มคี ุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนา หน่ึงตำบลหนึ่งอาชีพเด่น การ
ประกวดสินค้าดพี รีเม่ียม การสรา้ งแบรนดข์ อง กศน. รวมถึงการส่งเสรมิ และจัดหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
และใหม้ ีการกำกบั ติดตาม และรายงานผลการจัดการศกึ ษาอาชีพ เพ่ือการมงี านทำอยา่ งเปน็ ระบบและต่อเน่ือง

2. เอกสาร/งานวจิ ัยทเ่ี กยี่ วข้อง

การทำน้ำยาล้างจาน
วสั ดอุ ุปกรณ์

1. N-70 (หวั แชมพ)ู 5 กิโลกรัม
2. นำ้ เกลอื 1 ลติ ร
3. ผงฟอง (ละลายนำ้ ) 1 กิโลกรัม
4. สีเหลือง 1 ชอ้ นชา
5. กรดมะนาว 6 ขดี
6. นำ้ หอมมะนาว 30 มลิ ลกิ รัม
7. นำ้ สะอาด 40 ลิตร
๘. เกลือปรับความข้น (ตามต้องการ)

4
วธิ ีทำ

1. เติม N-70 และเกลือกวนให้เขา้ กัน
2. ใส่ผงฟองทีล่ ะลายน าแล้วผสมพร้อมน้ำสะอาด
3. เติมกรดมะนาวท่ีละลายน้ำแล้วผสมใหเ้ ข้ากัน
4. ปรบั ความเข้มขน้ ดว้ ยน้ำเกลือและน้ำ หลงั จากนั้นก็เติมสี,เตมิ กล่ิน
การทำน้ำยาซักผ้า
ส่วนผสม
1) N-70 (หวั แชมพู) 1 กิโลกรัม
2) F-24 (ขจดั คราบ) 4 ขดี
3) ผงฟอง 1 ขีด
4) เกลอื ½ กิโลกรัม
5) OBA 50 กรมั
6) ครามหรือผงนวล 50 กรมั
7) น้ำ 14 ลิตร
8) นำ้ หอม 20 ซซี ี
วธิ ีทำ
1) นำ N-70 , ขจัดคราบ , เกลือ , นำ้ หอม และน้ำ 2 ลติ ร ใส่ลงในถังก้นเรียบแล้ว กวนไปในทศิ ทางเดยี วกันจน
ส่วนผสมเขา้ กันเปน็ ครีมข้น
2) นำ OBA ละลายในน้ำสะอาด 1 ลติ ร คนจนละลายหมด แล้วเติมในถังกวนใหเ้ ขา้ กนั
3) นำผงฟองละลายในน้ำสะอาด 1 ลิตร เติมลงในถังกวนให้เขา้ กนั
4) นำครามหรือผงนวลละลายในน้ำสะอาดทเี่ หลือเตมิ ลงในถงั กวนให้เข้ากัน รอฟอง ยุบ บรรจุขวดนำไปใช้

นำ้ ยาปรับผ้าน่มุ

อปุ กรณ์

1 . QUAT HI-Q 5% 1 กโิ ล

2 น้ำหมกั 2 ลติ ร

3 นำ้ สะอาด 8 ลิตร

4 หัวนำ้ หอม อนั นี้สำคญั คะ่ สำหรับปรบั ผา้ น่มุ เพราะต้องการความหอมทคี่ งทน แตถ่ า้ หาซือ้ หวั นำ้ หอม

ไมไ่ ด้ ก็ใชก้ ลน่ิ หอมแบบท่ีเราทำแชมพูก็ได้คะ่ เพยี งแต่ว่าให้เลอื กกลิ่นท่ีเหมาะกบั เส้ือผา้ เช่นกลิ่นหอมแดดออ่ นๆแบบคอม

ฟอรท์

5
ขน้ั ตอนการทำ

- เอา 1 และ 3 ไปต้มใหเ้ ดือด กวนใหล้ ะลาย แล้วยกลงรอใหอ้ ุ่น เติมน้ำหมัก ใส่สี กลน่ิ แลว้ กใ็ ช้ไดเ้ ลยค่ะ

- น้ำยาปรับผ้านมุ่ ง่ายมากเลยค่ะ ใช้แล้ว ทำให้ผ้านุ่ม ล่ืน และหอม ทีเ่ ราไปซื้อตามท้องตลาด เค้าก็ใช่สตู รนี้

แหละ ผสมน้ำเยอะๆ แตท่ ำใหก้ ลิ่นหอมติดทนนาน

6

บทท่ี 3

วิธดี ำเนนิ งาน

การดำเนินโครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนรปู แบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ชวั่ โมง ได้
ดำเนินการตามข้นั ตอนต่างๆ ดงั นี้

1. ข้ันเตรียมการ

 การศกึ ษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำนำ้
อเนกประสงค์ หลกั สตู ร 10 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารทเ่ี กยี่ วข้องเพื่อเป็นข้อมลู และแนวทางในการดำเนินการโครงการศูนย์
ฝกึ อาชีพชุมชนรูปแบบกลุม่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชว่ั โมง ดงั น้ี

1. ศึกษาเอกสาร / คมู่ ือ ข้อมูลจากหนังสือ เกีย่ วกบั การทำนำ้ อเนกประสงค์ เพอื่ เป็นแนวทางเก่ยี วกับการจัด
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ช่ัวโมง

2. ศึกษาขน้ั ตอนการดำเนินโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสูตร
15 ชวั่ โมง เพ่ือเป็นแนวทางในการจดั เตรียมงาน วสั ดุอุปกรณ์ และบคุ ลากรใหเ้ หมาะสม

 การสำรวจความต้องการของประชาชนในพน้ื ที่ (ตามนโยบายของรัฐบาล)
กลมุ่ ภารกิจ การจัดการศึกษานอกระบบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล สำรวจความตอ้ งการของ

กลมุ่ เปา้ หมายเพื่อทราบความต้องการทแี่ ท้จริงของประชาชนในตำบล และมีข้อมลู ในการจัดกจิ กรรมท่ีตรงกบั ความต้องการ
ของชมุ ชน

 การประสานงานผูน้ ำชุมชน / ประชาชน
ครู กศน.ตำบล ไดป้ ระสานงานกับหัวหน้า/ผู้นำชมุ ชนและประชาชนในตำบลเพื่อร่วมกนั ปรกึ ษาหารือใน

กลมุ่ เกยี่ วกับการดำเนนิ การจัดโครงการใหต้ รงกบั ความต้องการของชุมชน พร้อมประสานวิทยากร

 การประชาสัมพนั ธ์โครงการฯ
ครู กศน.ตำบล ได้ดำเนนิ การประชาสัมพนั ธก์ ารจดั โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา

การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ช่ัวโมง เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมดงั กลา่ วผา่ นผู้นำชมุ ชน

 ประชุมเตรยี มการ / วางแผน
1) ประชมุ ปรกึ ษาหารือผู้ทเี่ กี่ยวขอ้ ง
2) เขียนโครงการ วางแผนมอบหมายงานใหฝ้ ่ายต่างๆ เตรยี มดำเนนิ การ
3) มอบหมายหน้าท่ี แต่งต้งั คณะทำงาน

7

 การรับสมัครผู้เขา้ รว่ มโครงการฯ
กศน.ตำบลได้รับสมัครผ้เู ขา้ ร่วมโครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำนำ้

อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชั่วโมง โดยให้ประชาชนท่วั ไปท่ีอาศยั อยู่ในพ้นื ท่ตี ำบลหนองขยาด เขา้ ร่วมโครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพ
ชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ชว่ั โมง เป้าหมายจำนวน 6 คน

 การกำหนดสถานที่และระยะเวลาดำเนินการ
ครู กศน.ตำบลหนองขยาด ได้กำหนดสถานท่ีในการจดั อบรมคอื กศน.ตำบลหนองขยาด หมู่ 7 ตำบล

หนองขยาด อำเภอพนสั นคิ ม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 22-25 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 วัน
เวลา 08.00-12.00 น.

2. ข้นั ดำเนินงาน

 กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสูตร

15 ชัว่ โมง เป็นประชาชนตำบลหนองขยาด จำนวน 6 คน

 สถานทีด่ ำเนนิ งาน
ครู กศน.ตำบลหนองขยาด รว่ มกันจดั กิจกรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำ

น้ำอเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชั่วโมง โดยจัดกจิ กรรมอบรมให้ความรู้ ระหว่างวนั ที่ 22-25 สงิ หาคม 2565 จำนวน 4 วัน
เวลา 08.00-12.00 น. ณ กศน.ตำบลหนองขยาด หมู่ 7 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนสั นคิ ม จังหวัดชลบุรี

 การขออนุมตั ิแผนการจัดกจิ กรรมการศกึ ษาเพ่อื พัฒนาอาชพี
กศน.ตำบลหนองขยาด ได้ดำเนนิ การขออนมุ ัตแิ ผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒั นาโครงการศูนยฝ์ ึก

อาชพี ชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ชว่ั โมง ตอ่ สำนกั งาน กศน.จงั หวดั ชลบุรี เพ่ือใหต้ น้
สังกัดอนุมตั แิ ผนการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ

 การจดั ทำเครอ่ื งมอื การวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
เครอ่ื งมือที่ใชใ้ นการติดตามประเมนิ ผลโครงการ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ

 ขนั้ ดำเนินการ / ปฏิบตั ิ
1. เสนอโครงการเพ่อื ขอความเหน็ ชอบ/อนมุ ัตจิ ากต้นสงั กัด
2. วางแผนการจดั กจิ กรรมในโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพชุมชนรูปแบบกล่มุ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์

หลักสตู ร 15 ช่ัวโมง โดยกำหนดตารางกิจกรรมท่ีกำหนดการ
3. มอบหมายงานให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบฝ่ายต่างๆ
4. แตง่ ต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
5. ประชาสมั พันธ์โครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สตู ร

15 ชั่วโมง

8

6. จดั กิจกรรมโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสตู ร 15
ช่วั โมงตามตารางกจิ กรรมท่ีกำหนดการ

7. ติดตามและประเมนิ ผลโครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนรปู แบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์
หลกั สูตร 15 ช่ัวโมง

3. การประเมินผล

 วเิ คราะหข์ อ้ มลู
1. บันทึกผลการสงั เกตจากผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรม
2. วิเคราะห์ผลจากการประเมินผลในแบบประเมนิ ความพึงพอใจ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานรวบรวมสรุปผลการปฏบิ ัติงานของโครงการนำเสนอตอ่ ผบู้ ริหารนำปญั หา

ขอ้ บกพร่องไปแก้ไขครั้งตอ่ ไป

 คา่ สถติ ทิ ใ่ี ช้

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ

ตามแบบสอบถามคดิ เปน็ รายขอ้ โดยแปลความหมายคา่ สถิติร้อยละออกมาได้ดังนี้

คา่ สถติ ริ ้อยละ 90 ขึน้ ไป ดีมาก

ค่าสถติ ิร้อยละ 75 – 89.99 ดี

ค่าสถิตริ ้อยละ 60 – 74.99 พอใช้

คา่ สถติ ริ ้อยละ 50 – 59.99 ปรบั ปรงุ

ค่าสถติ ิรอ้ ยละ 0 – 49.99 ปรับปรุงเร่งด่วน

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อซ่ึงมีลักษณะเป็นค่าน้ำหนักคะแนน และ

นำมาเปรียบเทียบ ไดร้ ะดบั คุณภาพตามเกณฑก์ ารประเมนิ ดงั น้ี

เกณฑก์ ารประเมิน (X)

ค่าน้ำหนักคะแนน 4.50 – 5.00 ระดับคณุ ภาพ คอื ดมี าก

ค่าน้ำหนกั คะแนน 3.75 – 4.49 ระดับคณุ ภาพ คือ ดี

คา่ นำ้ หนักคะแนน 3.00 – 3.74 ระดบั คุณภาพ คอื พอใช้

ค่านำ้ หนกั คะแนน 2.50 – 2.99 ระดับคณุ ภาพ คอื ตอ้ งปรับปรงุ

คา่ นำ้ หนกั คะแนน 0.00 – 2.49 ระดับคุณภาพ คือ ต้องปรบั ปรุงเร่งด่วน

9

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานและการวิเคราะหข์ อ้ มูล

ตอนที่ 1 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชนรปู แบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์
หลกั สูตร 15 ชั่วโมง

การจดั กจิ กรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชั่วโมง
สรุปรายงานผลการจดั กจิ กรรมได้ดังนี้

ในการจัดกจิ กรรมอบรมให้ความรตู้ ามโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์
หลักสูตร 15 ช่ัวโมง เปน็ การจดั กลุม่ สนใจ โดยมี นางสาวพรพรรณ เสฐียร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรอื่ ง การ
ทำนำ้ อเนกประสงค์ หลงั จากเสรจ็ สิน้ กิจกรรมดังกล่าวแลว้ ผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมได้รับความรู้และฝึกทักษะเกย่ี วกับวิชาการทำ
นำ้ อเนกประสงค์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จรงิ เพอ่ื เปน็ การเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครวั

ตอนท่ี 2 รายงานผลความพึงพอใจของโครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์

หลกั สูตร 15 ช่ัวโมง

การจดั กิจกรรมโครงการศูนย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชนรูปแบบกล่มุ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชว่ั โมง ซง่ึ

สรปุ รายงานผลจากแบบสอบถามความคดิ เหน็ ข้อมูลท่ีได้สามารถวเิ คราะห์และแสดงคา่ สถิติ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการที่ตอบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามเพศ

รายละเอยี ด เพศ
ชาย หญิง

จำนวน (คน) 2 4

ร้อยละ 33.34 66.66

จากตารางที่ 1 พบว่าผตู้ อบแบบสอบถามท่ีเข้าร่วมกจิ กรรมการศึกษาเพื่อพฒั นาอาชีพ

โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง เป็นหญิง จำนวน 4 คน

คิดเป็นรอ้ ยละ 66.66 และเป็นชาย จำนวน 2 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 33.34

ตารางท่ี 2 ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการทีต่ อบแบบสอบถามไดน้ ำมาจำแนกตามอายุ

รายละเอียด อายุ (ปี)

อายุ 15-29 30 - 39 40 - 49 50-59 60 ข้ึนไป

จำนวน (คน) 3 1 2 - -

ร้อยละ 50.00 16.67 33.33 - -

10
จากตารางที่ 2 พบว่าผ้ตู อบแบบสอบถามที่เขา้ รว่ มกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชีพ
โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชว่ั โมง มอี ายุ 15 – 29 ปี จำนวน
3 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 50.00 มีอายุ 30-39 ปี จำนวน 1 คน คดิ เป็นร้อยละ 16.67 และมอี ายุ 40 - 49 ปี จำนวน 2 คน คดิ
เป็นรอ้ ยละ 33.33

ตารางท่ี 3 ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการที่ตอบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามอาชีพ

รายละเอยี ด เกษตรกรรม อาชพี ค้าขาย อ่นื ๆ
รบั จ้าง รบั ราชการ/รฐั วสิ าหกิจ - 3
- 50.00
จำนวน (คน) - 3 -

รอ้ ยละ - 50.00 -

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผตู้ อบแบบสอบถามทเี่ ขา้ รว่ มกจิ กรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ

โครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ชัว่ โมง มอี าชีพรับจ้าง จำนวน

3 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 50.00 และอาชีพอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 50.00

ตารางท่ี 4 ผู้เข้ารว่ มโครงการทีต่ อบแบบสอบถามได้นำมาจำแนกตามระดับการศึกษา

รายละเอียด ระดบั การศกึ ษา

การศึกษา ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย/ปวช. ปวส./ป.ตรีข้นึ ไป

จำนวน (คน) 2 1 -3

ร้อยละ 33.33 16.67 50.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทเ่ี ขา้ รว่ มกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี
โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชว่ั โมง มีระดับประถม จำนวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ จำนวน 1 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 16.67 และมีระดับ ปวส./ป.ตรีข้นึ ไป
จำนวน 3 คน คดิ เป็นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 5 แสดงค่ารอ้ ยละเฉลี่ยความสำเรจ็ ของตวั ช้ีวดั ผลผลิต ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน

เปา้ หมาย(คน) ผลสำเรจ็ ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ
6 ผเู้ ข้าร่วมโครงการ(คน) 100

6

จากตารางท่ี 5 พบว่าผลสำเร็จของตวั ช้วี ัดผลผลติ กจิ กรรมการศึกษาเพอื่ พฒั นาอาชพี
โครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ช่ัวโมง
มผี เู้ ข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100 ซง่ึ บรรลุเป้าหมายด้านตัวช้ีวดั ผลผลติ

11
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมที่มีความพงึ พอใจต่อโครงการศนู ย์ฝกึ
อาชีพชุมชนรปู แบบกลุม่ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชัว่ โมง ในภาพรวม

รายการ คา่ เฉลี่ย ส่วนเบ่ยี งเบนมาตรฐาน ระดับ
ความพงึ พอใจ
ด้านบริหารจัดการ () ()
ดา้ นการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 4.63 0.49 ดมี าก
ด้านประโยชนท์ ไ่ี ด้รับ 4.64 0.48 ดมี าก
รวมทุกด้าน 4.64 0.50 ดมี าก
4.64 0.49 ดมี าก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทมี่ ีความพึงพอใจต่อการศกึ ษาต่อเนอ่ื ง (โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน)

รูปแบบกล่มุ สนใจ กิจกรรมวิชาการทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชัว่ โมง ในภาพรวม อยใู่ นระดับดีมาก (=4.64)

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ทไี่ ดร้ บั อยใู่ นระดบั ดีมาก มีค่าเฉลีย่ (= 4.64) รองลงมาคือ ดา้ นการจดั

กจิ กรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลยี่ (= 4.64) และดา้ นบริหารจัดการ มีอย่ใู นระดับดมี าก มีค่าเฉลีย่

(= 4.63) ตามลำดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () อยูร่ ะหว่าง 0.48 - 0.50 แสดงว่า ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมมีความพงึ
พอใจสอดคล้องกัน
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์ฝึก
อาชพี ชุมชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ชั่วโมง ด้านบริหารจดั การ

รายการ ค่าเฉลีย่ สว่ นเบี่ยงเบน ระดบั
ความพึงพอใจ
1. อาคารสถานท่ี () มาตรฐาน ()
2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 4.57 0.49 ดมี าก
3. กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 4.57 0.49 ดมี าก
4. เอกสารการอบรม 4.57 0.49 ดีมาก
5. วทิ ยากรผู้ให้การอบรม 4.57 0.49 ดีมาก
4.86 0.35 ดีมาก
รวม 4.63 0.47 ดมี าก

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อเน่ือง (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน) รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมวิชาการทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ช่ัวโมง ด้านบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ย (= 4.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรผู้ให้การอบรม มีค่าเฉล่ีย (= 4.86) รองลงมา
คอื อาคารสถานที่ มีคา่ เฉล่ีย (= 4.57) ส่งิ อำนวยความสะดวก มคี ่าเฉล่ีย (= 4.57) เอกสารการอบรม

12

มีค่าเฉล่ีย (= 4.57) และ กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ย (= 4.57) ตามลำดับ โดยมีส่วน

เบย่ี งเบนมาตรฐาน () อยรู่ ะหว่าง 0.35 - 0.49 แสดงวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคี วามคิดเหน็ ไปในทิศทางเดยี วกัน
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบยี่ งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมที่มคี วามพึงพอใจต่อโครงการศูนย์ฝึก
อาชพี ชมุ ชนรูปแบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ช่ัวโมง ดา้ นการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

รายการ คา่ เฉลย่ี ส่วนเบ่ียงเบน ระดับ
() มาตรฐาน () ความพงึ พอใจ
6. การจดั ฝึกปฏบิ ตั ิอาชีพ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์ 4.57
7. การใหค้ วามรู้ เรอ่ื ง ชอ่ งทางการประกอบอาชีพ 4.71 0.49 ดีมาก
ทักษะการประกอบอาชีพ และการบริหารจดั การในการ 0.45 ดีมาก
ประกอบอาชีพการทำน้ำอเนกประสงค์ 4.71
8. การตอบข้อซักถามของวิทยากร 4.57 0.49 ดีมาก
9. การแลกเปล่ยี นเรยี นร้ขู องผู้เรียน 4.71 0.49 ดมี าก
10. การสรุปองค์ความรูร้ ่วมกัน 4.57 0.45 ดมี าก
11. การวัดผล ประเมนิ ผล การฝึกอบรม 4.64 0.49 ดมี าก
0.47 ดีมาก
รวม

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อเนอ่ื ง (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
รูปแบบกลมุ่ สนใจ กจิ กรรมวิชาการทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชั่วโมง ด้านการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.64 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้ความรู้ เร่ือง ช่องทางการประกอบอาชีพ
ทักษะการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพวิชาการทำน้ำอเนกประสงค์ มีค่าเฉลี่ย (= 4.71)
รองลงมาคือ การตอบข้อซักถามของวิทยากร มีค่าเฉล่ีย (= 4.71) การสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย (= 4.71 ) การ
จัดฝกึ ปฏิบัตอิ าชพี วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ มีค่าเฉลี่ย (=4.57) การแลกเปล่ยี นเรยี นรขู้ องผู้เรยี น มคี า่ เฉล่ีย (=4.57)
และ การวัดผล ประเมินผล การฝึกอบรม มีค่าเฉล่ีย (= 4.57) ตามลำดับ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง
0.45 - 0.49 แสดงวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ สอดคลอ้ งกนั

13
ตารางท่ี 9 คา่ เฉลยี่ และส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐานความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการศนู ยฝ์ ึก
อาชีพชุมชนรปู แบบกล่มุ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ช่ัวโมง ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รับ

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดบั ความ
() มาตรฐาน () พงึ พอใจ
12. ไดเ้ รียนรู้และฝึกปฏิบตั ิเกี่ยวกบั ความรู้เรอื่ ง ช่อง 4.57 ดมี าก
ทางการประกอบอาชพี ทักษะการประกอบอาชีพ และ 0.49
การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำน้ำ 4.71 ดมี าก
อเนกประสงค์ 4.64 0.45 ดีมาก
13. ไดฝ้ ึกอาชีพ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ 0.47

รวม

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อเน่ือง (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
รปู แบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมวิชาการทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ช่ัวโมง ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั ในภาพรวมอยใู่ นระดับ

ดีมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ได้ฝึกอาชีพ วิชา การทำน้ำอเนกประสงค์ มีค่าเฉลี่ย (=
4.71) รองลงมา คือ ได้เรียนรแู้ ละฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เรื่อง ช่องทางการประกอบอาชีพ ทกั ษะการประกอบอาชีพ และ

การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำน้ำอเนกประสงค์ มีค่าเฉล่ีย (= 4.57) โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
อยรู่ ะหว่าง 0.45 - 0.49 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิ เห็นไปในทศิ ทางเดยี วกัน

สรุปในภาพรวมของกิจกรรมคดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.75 มีคา่ น้ำหนกั คะแนน 4.64 ถือว่าผู้รับบริการ
มคี วามพึงพอใจทางดา้ นตา่ งๆ อยใู่ นระดับดีมาก โดยเรียงลำดับดังน้ี

 อนั ดับแรก ดา้ นดา้ นประโยชนท์ ่ไี ด้รับ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.85 มีค่านำ้ หนักคะแนน 4.64 อยู่ในระดบั คุณภาพ
ดมี าก

 อนั ดบั สอง ดา้ นบริหารจดั การ คดิ เปน็ ร้อยละ 92.85 มคี า่ น้ำหนักคะแนน 4.64 อยู่ในระดบั คุณภาพดีมาก
 อนั ดบั สาม ด้านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ คิดเป็นร้อยละ 92.57 มีค่าน้ำหนักคะแนน 4.63 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

14

บทที่ 5
อภิปรายและข้อเสนอแนะ

ผลการจดั กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชนรปู แบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ชัว่ โมง
ไดผ้ ลสรุปดงั น้ี

วตั ถุประสงค์

1. เพ่ือใหผ้ เู้ ข้าร่วมกจิ กรรมได้รับความรู้และฝกึ ทกั ษะเกี่ยวกับวิชาการทำนำ้ อเนกประสงค์
2. เพอ่ื ใหผ้ ้เู ข้ารว่ มกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสรา้ งรายได้ไดจ้ ริงเพอ่ื เป็นการเพิ่ม
รายไดใ้ หก้ ับครอบครัว

เปา้ หมาย (Outputs)

เป้าหมายเชิงปรมิ าณ
- ประชาชนตำบลหนองขยาด จำนวน 6 คน

เป้าหมายเชิงคณุ ภาพ
- ประชาชนตำบลหนองขยาด ได้รบั ความรแู้ ละฝกึ ทักษะเก่ียวกับวชิ าการทำน้ำอเนกประสงค์สามารถนำความร้ไู ปใช้
ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ไดจ้ ริงเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ ห้กับครอบครัว

เคร่ืองมอื ทใี่ ชใ้ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เคร่ืองมอื ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในครั้งน้ี คือ แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

การเกบ็ รวบรวมข้อมูล
ในการเกบ็ รวบรวมข้อมูล ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลหนองขยาด ทีร่ บั ผดิ ชอบกจิ กรรมแจกแบบสอบถามความ

พงึ พอใจให้กบั ผรู้ ว่ มกิจกรรม โดยใหผ้ ู้เขา้ รว่ มกิจกรรมประเมนิ ผลการจัดกิจกรรมตา่ งๆ ตามโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน
รปู แบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ช่วั โมง

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน
กศน.ตำบลหนองขยาด ไดด้ ำเนนิ การจัดกจิ กรรมตาม โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนรปู แบบกลุม่ สนใจ วิชา การทำน้ำ

อเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ช่ัวโมง โดยดำเนินการเสรจ็ ส้นิ ลงแล้วและสรุปรายงานผลการดำเนนิ งานไดด้ ังนี้
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน มคี วามรู้ ความเข้าใจกฎหมายทเ่ี ก่ยี วข้องในชวี ติ ประจำวัน และนำความร้ทู ี่ไดร้ บั มา

ปรบั ใช้ในชีวติ ประจำวัน
2. ผู้รว่ มกิจกรรมร้อยละ 92.85 นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จรงิ เพื่อเปน็ การเพม่ิ รายได้

ใหก้ ับครอบครัว

3. จากการดำเนนิ กจิ กรรมตามโครงการดังกล่าว สรปุ โดยภาพรวมพบวา่ ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมสว่ นใหญ่มีความพงึ พอใจ
ตอ่ โครงการ อยู่ในระดบั “ดีมาก” และบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายตวั ช้วี ดั ผลลัพธ์ที่ตง้ั ไว้ โดยมีคา่ เฉล่ียร้อยละภาพรวม
ของกิจกรรม 92.75 และค่าการบรรลุเปา้ หมายคา่ เฉล่ยี 4.64

ขอ้ เสนอแนะ
- อยากใหม้ ีการจัดกิจกรรมอีก จะไดน้ ำความรู้ไปใชใ้ นการดำเนนิ ชีวิตต่อไป

บรรณานกุ รม

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (ม.ป.ป. : 9), (2546:76).
กระทรวงศึกษาธกิ าร. (2543).
บญุ ชม ศรีสะอาด และ บญุ สง่ นิวแกว้ , (2535). “การอา้ งอิงประชากรเม่ือใช้เครื่องมอื แบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ กับกล่มุ ตวั อย่าง,” การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ
มหาสารคาม. 3 (1) : 22 - 25.
บ้านสวนพอเพียง หมู่บา้ นเศรษฐกจิ พอเพยี งบนอนิ เทอรเ์ น็ต : แบ่งปนั สรา้ งสรรค์ พอเพียง,(2019).
“สูตรนำ้ ยาต่างๆ จากนำ้ หมกั สมุนไพร.”
[ระบบออนไลน์]. http://www.bansuanporpeang.com/node/20668 (31 กรกฎาคม 2564).
ศูนยป์ ระสานงานโครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดำริ ศนู ย์ประเมินผล สำนกั งานเศรษฐกิจการเกษตร, (2012).
“การทำนำ้ ยาล้างจาน N-70.”
[ระบบออนไลน์]. http://www3.oae.go.th/rdpcc/images/filesdownload/km/Knowledge/
housenoldconsumption/2.pdf (31 กรกฎาคม 2564).
ศูนยป์ ระสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกจิ การเกษตร, (2012).
“การทำน้ำยาซักผา้ .”
[ระบบออนไลน]์ . http://www3.oae.go.th/rdpcc/images/filesdownload/km/Knowledge/
housenoldconsumption/2.pdf (31 กรกฎาคม 2564).

ภาคผนวก

รายงานผลการจดั กจิ กรรม
วชิ า การทำนำ้ ยาอเนกประสงค์ จำนวน 15 ช่วั โมง

ระหว่างวันท่ี 22-25 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลหนองขยาด หมู่ 7 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนสั นคิ ม จงั หวดั ชลบรุ ี

วทิ ยากรคือ นางสาวพรพรรณ เสฐียร
ผ้เู ข้ารว่ มกิจกรรมจำนวน 6 คน

แบบสอบถามความพงึ พอใจ

โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนรปู แบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ชว่ั โมง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กศน.ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวดั ชลบรุ ี
คำชีแ้ จง

1. แบบสอบถามฉบับน้มี วี ัตถุประสงค์ เพ่อื ใชใ้ นการสอบถามความพงึ พอใจต่อโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชนรปู แบบกลมุ่ สนใจ วิชา การทำนำ้
อเนกประสงค์ หลักสตู ร 15 ช่ัวโมง
2. แบบสอบถามมี 3 ตอนดังน้ี

ตอนที่ 1 ถามขอ้ มลู เกย่ี วกบั ผตู้ อบแบบสอบถามจำนวน 4 ข้อ ให้ทำเครอ่ื งหมาย ✓ ลงในชอ่ งให้ตรงกบั สภาพจริง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชนรปู แบบกลมุ่ สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สูตร 15 ชั่วโมง
จำนวน 13 ข้อ ซึง่ มรี ะดบั ความพงึ พอใจ 5 ระดับ ดงั น้ี

5 มากทสี่ ุด หมายถงึ มคี วามพงึ พอใจมากที่สดุ
4 มาก หมายถึง มคี วามพงึ พอใจมาก
3 ปานกลางหมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง
2 นอ้ ย หมายถงึ มีความพึงพอใจน้อย
1 นอ้ ยท่ีสุด หมายถงึ มีความพึงพอใจน้อยท่สี ดุ
ตอนท่ี 3 ขอ้ คดิ เห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชนรูปแบบกลุม่ สนใจ วชิ า การทำนำ้ อเนกประสงค์ หลักสตู ร 1
๕ ช่วั โมง

ตอนที่ 1 ขอ้ มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หญิง 10 ปี – 49 ปี

เพศ 30 ปี – 39 ปี
ชาย 60 ปขี น้ึ ไป

อายุ
15 ปี – 29 ปี
50 ปี – 59 ปี

การศึกษา ต่ำกว่า ป.4 ป.4 ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ประกอบอาชีพ อนปุ รญิ ญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

รบั จา้ ง
คา้ ขาย
เกษตรกร
ลกู จา้ ง/ข้าราชการหนว่ ยงานภาครัฐหรอื เอกชน
อ่ืน ๆ ………………………………….

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชนรปู แบบกลุ่มสนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลักสตู ร

15 ชั่วโมง

ข้อที่ รายการ ระดบั ความคดิ เห็น
5 432 1

ดา้ นบริหารจัดการ

1. อาคารและสถานท่ี

2. สิ่งอำนวยความสะดวก

3. กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนนิ โครงการ

4. เอกสารการอบรม

5. วิทยากรผู้ใหก้ ารอบรม

ด้านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

6. การจัดกจิ กรรมโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนรปู แบบกลมุ่

สนใจ วชิ า การทำน้ำอเนกประสงค์ หลกั สตู ร 15 ชั่วโมง

7. การให้ความรเู้ ร่ืองการทำน้ำอเนกประสงค์

8. การตอบขอ้ ซกั ถามของวิทยากร

9. การแลกเปลย่ี นเรยี นรขู้ องผู้เข้ารบั การอบรม

10. การสรปุ องคค์ วามรู้รว่ มกัน

11. การวัดผล ประเมินผล การฝกึ อบรม

ดา้ นประโยชน์ทีไ่ ด้รับ

12 ไดเ้ รยี นรู้และฝึกตนเอง เกี่ยวกบั การทำนำ้ อเนกประสงค์

13 นำความร้ทู ไี่ ดร้ ับมาปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวัน

ตอนท่ี 3 ข้อคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะ

ขอ้ คดิ เหน็ ..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................

ขอบขอบคณุ ทีใ่ ห้ความร่วมมอื
กศน. อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คณะผ้จู ดั ทำ

ที่ปรึกษา หมืน่ สา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม
การงานดี ครู
1. นางณชั ธกญั ทำทอง ครผู ู้ชว่ ย
2. นางสาวมุทกิ า ศรีบณุ ยะแกว้ ครูผชู้ ว่ ย
3. นางพิรุฬห์พร
4. นางสาวณภษร ครู อาสาสมคั รฯ
ครู กศน.ตำบลหนองขยาด
คณะทำงาน คลังสินธ์
เอมเปีย ครู กศน.ตำบลหนองขยาด
1. นางสาวเฟอื่ งฟา้
2. นางสาวนฤมล ครู กศน.ตำบลหนองขยาด

บรรณาธิการ เอมเปีย

- นางสาวนฤมล

ผูจ้ ดั พิมพ/์ ผ้เู ขยี น เอมเปีย

- นางสาวนฤมล


Click to View FlipBook Version