The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by akanit711, 2022-04-21 04:50:59

Promocode 7Delivery230465

Promocode 7Delivery230465

สือสารโปรโมชนั 7Delivery

12 3

พมิ พ์ ตัด ติด สือประชาสมั พนั ธ์
ภายในและภายนอก
พมิ พส์ อื จากบันทกึ แจง้ รา้ น ตัดสอื เตรียมไว้ทจี ุดจัดสนิ ค้า
ตดิ ทถี งุ กรณีจดั สง่ ใหล้ ูกคา้

45

แจก แนะนํา

ใหแ้ คชเชยี ร์ วธิ กี ารตรวจสอบคปู อง หรือการใชโ้ คด้
และไรเดอร์ ประชาสมั พันธล์ กู คา้

á¼¹â»ÃâÁª¹Ñè à´Í× ¹ àÁÉÒ¹ 2565

ÍÒ·µÔ  ¨Ñ¹·Ã ꤄ ¤Òà ¾¸Ø ¾ÄËÑÊ È¡Ø Ã àÊÒÏ

3 30 31 1 2

ªŒÍ»â¤´Œ ¤ØŒÁ Hello Aril 9

45678

M-Stamp 10.- Double Day 12 13 14 7-11 Day15 16
10 11

M-Stamp 10.- 7-11 Day Ç¹Ñ ¤Ãͺ¤ÃÇÑ Happy Sunday

17 18 19 20 21 22 23

M-Stamp 10.- Earth Day

24 25 26 27 28 29 30

M-Stamp 10.- ʧÑè ÁѹʏÇѹÊÔ¹é à´Í× ¹

â»ÃâÁªÑè¹â¤´Œ 300.- Å´ 40.- 500 Å´ 70.- 700.- Å´ 100.- 1,000.- Å´ 200.-

์¹ÂÒéí (੾ÒЪNj § 13.00-15.00 ¹. à·Ò‹ ¹¹éÑ )

1. ¢Íãˌ FC ๹Œ ÂíÒé ¼¨¡.àµÃÕÂÁ¡Òè´Ñ ¡Òí Åѧ¤¹ ãˌà¾Õ§¾Í ¨Ñ´ãˌÁÕ Dispatcher áÅÐ
Rider ËÅѡʹºÑ ʹ¹Ø ¡ÒÃ漄 à»ÅÕ蹡íÒÅѧ¤¹ä»ÂѧÌҹ·ÕèÂÍ´ÊÑè§Ê§Ù

2. ʧ‹ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Å¡Ù ¤ÒŒ ¼Ò‹ ¹ Line OA ¢Í§ÃŒÒ¹ ¡‹Í¹ÅNj §Ë¹ÒŒ 1 Ç¹Ñ à·‹Ò¹Ñ¹é

»Í‡ §¡¹Ñ ÅÙ¡¤ÒŒ ªÐÅÍ¡ÒëÍé× à¾×èÍÃÍÃͺ·ÁèÕ Õâ»ÃâÁªÑè¹ à·‹Ò¹Ñ¹é

áÅÐ ¢Íãˌ Dispatcher- Rider á¹Ð¹íÒʋǹŴãˌ¡ºÑ Å¡Ù ¤ÒŒ ¤Ð‹

3. ¢Íãˌ FC ์¹ÂíÒé äÁ‹Ê¹ºÑ ʹ¹Ø ¡Òë×éÍàËÁÒ ·Ø¡»ÃÐàÀ·
áÅÐäÁዠ¹Ð¹Òí ãˌš٠¤ÒŒ ËÅÕ¡àÅÕ觡¯ÃÐàºÕººÃÔÉ·Ñ Ï

¢¹Ñé µÍ¹ ¡Ã³Õã˾Œ ¹¡Ñ §Ò¹ÃҌ ¹ 仪‹ÇÂ໚¹äÃà´ÍÏÌҹÍè×¹ªÑèǤÃÒÇ

• à¢ŒÒ My Store ·Õè Tablet FC > àÅ×Í¡ My Buddy > àÅ×Í¡ ¡ÅÂ·Ø ¸ > àÅÍ× ¡ Rider Delivery

3 Ãкº¨ÐáÊ´§ÃÒªè×Í ¾¹¡Ñ §Ò¹·èÕÍ‹Ùã¹Ãкº·§éÑ ËÁ´

2 àÅ×Í¡ ¨´Ñ ¡Òä¹¢ºÑ
1 àÅ×Í¡ àÁ¹¨Ù Ñ´¡Òþ¹é× ·èÃÕ Ñº§Ò¹

4 àÅÍ× ¡ ¨´Ñ ¡Òþ×é¹·ÕÃè ºÑ §Ò¹

5 ¾ÔÁ¾ÃËÑÊÊÒ¢Ò áŌǡ´ ¤¹Œ ËÒ

6 ¡´ àÅ×͡Ìҹ 7 ¡´Å¡Ù Èà > à¾Íè× ãˌÃÒªÍè× ÃҌ ¹ä»ÍÂً¢ÇÒÁ×Í
9 àÅÍ× ¡Ç¹Ñ ·Õàè ÃÔèÁµ¹Œ áÅÐÊÔé¹ÊØ´ 8 àÅÍ× ¡ »¯Ô·¹Ô

10 ¡´µ¡Å§áÅС´ºÑ¹·¡Ö ¢ÍŒ ÁÙÅ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
buku prog mesy biro 2022
Next Book
Kisah Cupcake Mata Panda