The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือรายชื่อคณะกรรมการ
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
สมัยที่ 36 (2564-2566)
คุณมานะผล ภู่สมบุญ
นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thaihainan2017, 2021-11-05 05:34:39

หนังสือรายนามคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36

หนังสือรายชื่อคณะกรรมการ
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
สมัยที่ 36 (2564-2566)
คุณมานะผล ภู่สมบุญ
นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

Keywords: รายนาม,คณะกรรมการ,กรรมการสมัย36,กรรมการสมาคม,สมาคมใหหนำ,คนไหหลำ

คณะทปี รกึ ษาสมาคม

會舘顧問

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
ทปี รกึ ษากติ ตมิ ศักดิ
01 ฯพณฯ อทุ ยั พมิ พใ์ จชน 蔡鄔泰 ประธานทปี รกึ ษาสมาคม
รองประธานทปี รกึ ษาสมาคม
02 ฯพณฯ บญั ญัติ บรรทดั ฐาน 林書清
ทปี รกึ ษาสมาคม
03 ฯพณฯ สชุ าติ ตนั เจรญิ 陳素察 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
04 ฯพณฯ นพิ นธ์ วสิ ษิ ฐย์ ทุ ธศาสตร์ 鄭 尼 芬 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
05 ฯพณฯ โสภณ เพชรสวา่ ง 陸志瓊 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
06 ฯพณฯ จรุ นิ ทร์ ลกั ษณวศิ ษิ ฎ์ 林明利 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
07 ฯพณฯ สนุ ทร วลิ าวลั ย์ 鄭有金 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
08 นาย สดุ จติ นมิ ติ กลุ 馮素集 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
09 ฯพณฯ ศ.ดร. ธรี ภัทร์ เสรรี ังสรรค์ 陳廷偉 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
10 นาย สมบตั ิ เดยี วอศิ เรศ 張頌博 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
11 นาย ปราโมทย์ บนุ นาค 李延泰 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
12 พล.ต.อ. โกวทิ ภักดภี มู ิ 符用貴 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
13 นาย สมคั ร เชาวภานันท์ 謝晉昕 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
14 นางสาว พจนยี ์ ธนวรานชิ 黎東蘭 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
15 ดร. สถติ ลมิ พงศพ์ ันธุ์ 林道中 ทปี รกึ ษาสมาคม
ทปี รกึ ษาสมาคม
16 นาย ดเิ รก มหาดาํ รงคก์ ลุ 吳多福

17 นายแพทย์ บญุ วนาสนิ 林鴻文

18 นาย ชวน ศริ นิ ันทพ์ ร 凌書中

19 นาย ธวชั ชยั เทอดเผา่ ไทย 葉世偉

20 นาย นวิ ฒั น์ สวัสดแิ กว้ 蘇書發

21 นาย กระจา่ ง จารพุ ฤกษ์พันธ์ 林紹英

22 นาย นนิ นาท ไชยธรี ภญิ โญ 邢福興

23 นาย เจรญิ พัวพงษ์พันธ์ 潘先芍

24 นาย สมพงษ์ วนาภา 林猷運

25 นาย เจรญิ รัตน์ ชตุ กิ าญจน์ 王祿鴻

26 นาย บญุ รอด โบวเ์ สรวี งศ์ 傅後山

27 นาย เกยี รติ หรูรงุ่ โรจน์ 呂詩傑

28 นาย ชยั สทิ ธิ ภวู ภริ มยข์ วญั 符國石

29 นาง มุกดา จริ าธวิ ฒั เอนอ9ื ์ วฒั นะสกลุ 鄭美珠

30 นาย บรู ณ์ ฐาปนดลุ ย์ 韓 汶

นายกกติ ตมิ ศักดถิ าวร

永遠名譽理事長

ลาํ ดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
02 นาย สนั ติ นายกกติ ตมิ ศกั ดถิ าวร
03 นาย บญุ เลศิ วยากรณ์วจิ ติ ร 王瓊南 นายกกติ ตมิ ศกั ดถิ าวร
04 นาย เสรี นายกกติ ตมิ ศกั ดถิ าวร
05 นาย สจุ นิ ต์ ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 馮裕德 นายกกติ ตมิ ศกั ดถิ าวร

ตนั ชเู กยี รติ 陳文秋

จนิ ดาศกั ดชิ ยั 馮爾真

นายกกติ ตมิ ศกั ดอิ าวโุ ส

資深名譽理事長

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย มติ ร นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
02 นาย อารยี ์ รตั นโอภาส 齊必光 นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
03 นาย วรพจน์ นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
04 นาย จํานงค์ ภสู่ มบญุ 符致炳 นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
05 นาย อนิ นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
06 นาย สะอาด ดา่ นชยั วจิ ติ ร 陳修熒 นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
07 นาย พงษ์ศกั ดิ นายกกติ ตมิ ศักดอิ าวโุ ส
สไุ พบลู ยพ์ พิ ัฒน์ 周偉民

ธํารงวทิ วสั พงษ์ 黃宏萱

วงศว์ รการ 郭澤明

พชิ ติ นภากลุ 林鴻鵬

นายกกติ ตมิ ศกั ดิ

名譽理事長

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย สรุ กจิ นายกกติ ตมิ ศักดิ
02 นาย มงคล กวญี าณ 陳嘉程 นายกกติ ตมิ ศักดิ
03 นาย ชยั ณรงค์ นายกกติ ตมิ ศักดิ
04 นาย ชาญยทุ ธ มหาดํารงคก์ ลุ 吳多芬 นายกกติ ตมิ ศักดิ
05 นาย ไพรัช นายกกติ ตมิ ศักดิ
06 นาย นที แซโ่ งว้ 吳多蘭 นายกกติ ตมิ ศักดิ
07 นาย เรอื งเดช นายกกติ ตมิ ศักดิ
กติ พิ มิ ล 陳川慶

ชธู รรมขจร 雲惟業

เมฆร่งุ โรจน์ 雲昌樑

ดษุ ฎสี รุ พจน์ 張宗翰

นายกสมาคม

理事長

ลาํ ดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย มานะผล นายกสมาคม
ภู่สมบญุ 符祥笈

คณะอปุ นายกสมาคม

副理事長

ลาํ ดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
อปุ นายก
01 นาย วรพจน์ เพยี รอภธิ รรม 李隆椿 อปุ นายก
อปุ นายก
02 นาย เทยี นฮอง ยนุ 雲天鸿 อปุ นายก
อปุ นายก
03 นาย จรัญ โชคร่งุ วรานนท์ 邢福源 อปุ นายก
อปุ นายก
04 นาย อชั ฌาธนิ ันท์ ธรรมสามสิ ร 陳 玉 興 อปุ นายก
อปุ นายก
05 นาย ชาตรี พงศกรชยั 李滋光 อปุ นายก
อปุ นายก
06 นาย สว่ น ดวงจันทร์ 雲昌全 อปุ นายก
อปุ นายก
07 นาย ดเิ รก วงศไ์ วโรจน์ 王茀堂 อปุ นายก
อปุ นายก
08 นาย กรี ติ เสรมิ ประภาศลิ ป์ 韓基定 อปุ นายก
อปุ นายก
09 นาย กรชยั หาญจรี ะปัญญา 韓掀元 อปุ นายก
อปุ นายก
10 นาย วโิ รจน์ ไกรธรี วฒุ ิ 吳清樂 อปุ นายก
อปุ นายก
11 นาย เอกพล ศริ ปิ ระพฤทธิ 謝晉立 อปุ นายก
อปุ นายก
12 นาย วัฒกร ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 馮爾清 อปุ นายก
อปุ นายก
13 นาย เกยี รตชิ ยั พฤกษชาตไิ พศาล 林 明 成

14 นาย สวุ ชั ชยั เอกชยั ศริ ิ 吳淑權

15 นาย สทิ ธพิ ร หาญญานันท์ 韓福光

16 นาย ประวัติ หาญรตั นะ 韓洛元

17 ดร. กฤตพงษ์ พัชรภญิ โญพงศ์ 張宗傑

18 นาย สมยศ อา่ วสมบตั กิ ลุ 胡志華

19 นาย สรุ ชยั วชิ นิ โรจนจ์ รลั 王安成

20 นาย สชุ าติ หริ ัญยก์ นกกลุ 韓扶疇

21 นาย บญุ ชยั แซผ่ ู่ 符茂才

22 ศ.กติ ตคิ ณุ ดร. สรุ นิ ทร์ พงศศ์ ภุ สมทิ ธิ 吳腾財

23 นาย เกรยี งไกร ไกรธรี วฒุ ิ 吳多仁

24 นาย ชยั โรจน์ พนู ทรัพยม์ ณี 梁振榮

25 นาย วฒั นา พงศม์ านะวฒุ ิ 符績琳

26 นาย เกรยี งไกร ทรัพยส์ ขุ สริ ิ 馮裕雄 อปุ นายก
27 นาย เชาว์ พนู ลกั ษมี 張煥緯 อปุ นายก
28 นาย กลุ วฒุ ิ วนาสวสั ดิ 林明緒 อปุ นายก
29 นาย วโิ รจน์ โรจนสงิ หส์ วสั ดิ 邢增歲 อปุ นายก
30 นาง ณภคั นคนนทปกรณ์ 張王春花 อปุ นายก
31 นาย เกยี รติ รจุ นพชิ ญ์ 黎科冠 อปุ นายก
32 นาง ทพิ ยว์ ารี หาญศริ สิ าธติ 韓成嬌 อปุ นายก

ลาํ ดบั คณะทปี รกึ ษานายกสมาคม ตาํ แหนง่
01 ประธาน
02 理事長顧問團
03 รองประธาน
04 ชอื นามสกลุ ชอื จนี รองประธาน
05 นาย สรุ นิ ทร์ รองประธาน
06 นาย สชุ าติ สธุ นรักษ์ 陳澤銘 รองประธาน
07 นาย ประสงค์
08 นาง ณภคั ธรรมาพทิ กั ษ์กลุ 許振桐 กรรมการ
09 นาย ดเิ รก กรรมการ
10 รศ.ดร. ประธาน เอาฬาร 歐先慈 กรรมการ
11 ผศ.ดร. ธวัชชยั กรรมการ
12 นาย ยง้ นคนนทปกรณ์ 張王春花 กรรมการ
13 นาย ตนุ ้ กรรมการ
14 นาย มงิ พันธ์ วงศไ์ วโรจน์ 王茀堂 กรรมการ
15 นาย อลงกรณ์ กรรมการ
16 นาย โกวทิ วฒั นวาณชิ ย์ 陳文祝 กรรมการ
17 นาย สชุ าติ กรรมการ
18 นาย ยรรยง จติ รภาษ์นันท์ 錢香英 กรรมการ
19 นาย กมลชยั กรรมการ
20 นาย วนั ชยั แซต่ ัง9 陳家冠 กรรมการ
21 นาย อารักษ์ กรรมการ
22 นาย ประวณี เมฆราตรี 雲昌俊 กรรมการ
23 นาย ไพบลู ย์ กรรมการ
24 นาย เรงิ ชยั ฉายาวจิ ติ รศลิ ป์ 陳明寬 กรรมการ
25 น.ส. สภุ าพนั ธ์ กรรมการ
นาย หมงิ ตราชู 關勳軍 กรรมการ
นาย อนุศษิ ฏ์ กรรมการ
นาย สเุ พ็ชร์ สวา่ งวบิ ลู ยพ์ งศ์ 陳垂福
นาย ชาญกจิ
เมฆรุง่ โรจน์ 雲昌順

กยั วกิ ยั 郭元勛

หาญววิ ัฒนกลู 韓邦定

ชยั ธรี ะสเุ วท 韓珥元

เมฆฉายจรัส 雲昌澤

หนุ่ ทรงธรรม 雲惟錦

เหลา่ พันธง์ าม 雲昌寳

วริ ยิ ะกลุ 林志財

ดนวาที 陳川菊

ฟู 符 明

ภูวเศรษฐ 符國焜

ประสทิ ธโิ อฬาร 何东兴

ภวู ฤทธกิ ลุ 符昌裕

26 นาย พงศศ์ ักดิ ฟศู ริ ิ 符敦道 กรรมการ
27 นาย ธนัญ อนุ่ โกมล 符儒叁 กรรมการ
28 นาย จกั รนิ ภู่ประดษิ ฐ์ 符樹聘 กรรมการ
29 นาง ชญั ญานุช ศริ ภิ มู ติ ระกลู 符英华 กรรมการ

ลําดบั คณะกรรมการทปี รกึ ษา ตาํ แหนง่
01 ประธาน
02 名譽顧問
03 รองประธาน
04 ชอื นามสกลุ ชอื จนี รองประธาน
05 นาย ยทุ ธกจิ รองประธาน
06 นาย สวุ ฒั น์ เจนปรมกจิ 鄭登潤 รองประธาน
07 นาย ววิ ฒั น์ รองประธาน
08 ดร. เฉลมิ ชยั เหรยี ญทพิ ยะสกลุ 林 師 洲 รองประธาน
09 นาย ศภุ ชยั รองประธาน
10 นาย สวสั ดิ ปลงั พงษ์พันธ์ 馮爾發 รองประธาน
11 นาย มนตรี รองประธาน
12 นาง สมศรี ผพู ้ ัฒน์ 符傳才 รองประธาน
13 นาย วจิ ติ ร รองประธาน
14 นาย ปรญิ ญา จริ ะวงศอ์ รา่ ม 周經銘 รองประธาน
15 นาย ปัญจพฒั น์
16 นาย ชยั สทิ ธิ สขุ านนทส์ วสั ดิ 周德濤 กรรมการ
17 นาย โกศล กรรมการ
18 น.ส. กมลทพิ ย์ แซจ่ วิ9 周成冠 กรรมการ
19 นาย ทศพล กรรมการ
20 นาย วโิ รจน์ ศรมี นัส 林明蘭 กรรมการ
21 นาย ยงยทุ ธ กรรมการ
22 นาย พงษ์ ภูเ่ จรญิ 符史達 กรรมการ
23 นาย ประภาส กรรมการ
24 นาย พรชยั นติ ยเมฆนิ ทร์ 雲天福 กรรมการ
25 นาย นคร กรรมการ
26 นาย ธรี ะวฒุ ิ จติ รมหรรณพ 周德基 กรรมการ
27 นาย กติ ตพิ งษ์ กรรมการ
28 น.ส. ภาสติ า ดา่ นวัฒนาพงษ์ 陳廷介 กรรมการ
นาย โชติ กรรมการ
นาย สชุ าติ สมจนิ ดา 李克堅 กรรมการ
นาย วสิ ทิ ธิ
นาย สมบรู ณ์ สทุ ธพิ นิ จิ ธรรม 陳彥君

สขุ ศรวี งศ์ 馮所芙

โรจนสงิ หส์ วัสดิ 邢增歲

ตะนารัตน์ 陳貽瑞

หาญธนกลุ 韓大豐

ตนั ชเู กยี รติ 陳明光

จนิ ดาศกั ดชิ ยั 馮爾忠

บญุ ยรัตนประภา 邢谷卓

รงุ่ วฒั นไพบลู ย์ 吳乾燕

สตั ยเ์ พรศิ พราย 陳川豐

หรรษานนท์ 韓秀芳

บรู ณ์พนากานต์ 王民

ฉายเมธากลุ 吳毓昆

หาญทองคํา 韓仲疇

ผอ่ งวฒุ พิ งศ์ 馮所權

29 นาย อดศิ กั ดิ รจุ วิ วิ ัฒนกลุ 黎 松 才 กรรมการ
กรรมการ
30 นาย ประวตั ิ เมฆาอภริ กั ษ์ 雲大興 กรรมการ
กรรมการ
31 นาย ประยงค์ เชาวลติ ถวลิ 馮爾珍 กรรมการ
กรรมการ
32 นาย ฉัตรชยั มสี ถติ ย์ 蔡基文 กรรมการ
กรรมการ
33 นาย บญั ชา วงศเ์ จรญิ 李榮源 กรรมการ
กรรมการ
34 นาย วรี ะ บญุ ราศรี 韓永光 กรรมการ
กรรมการ
35 นาย ถนิ กวา้ ง งันบญุ ศรี 韓健光 กรรมการ
กรรมการ
36 นาย วรี ะ หาญศริ สิ าธติ 韓信疇 กรรมการ
กรรมการ
37 นาย วชิ ยั บชู างกรู 馮尔夫 กรรมการ
กรรมการ
38 นาย ดลุ ยเดชน์ ตลาภา 陳有榮 กรรมการ
กรรมการ
39 นาย เจรญิ เกยี รตวิ ฒั นากร 林明盛 กรรมการ
กรรมการ
40 นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พนั ธ์ 林詩雄 กรรมการ
กรรมการ
41 นาย ประภสั ร์ ภเู่ จรญิ 符策瑞 กรรมการ
กรรมการ
42 นาง เพลนิ ศกั ดพิ งศธร 林愛珠 กรรมการ
กรรมการ
43 นาย นริ ันดร์ หาญครี รี ตั น์ 韓泰元 กรรมการ
กรรมการ
44 นาย รงค์ บัวเทศ 吳元祿 กรรมการ
กรรมการ
45 นาย สทุ ธิ สทุ ธวิ รวทิ ย์ 陳玉光 กรรมการ
กรรมการ
46 นาย ววิ ัฒน์ ตนั ตยิ วรงค์ 陳儒珊 กรรมการ
กรรมการ
47 นาย ประพัฒน์ เสถยี รวทติ กลุ 謝自浮

48 น.ส. สวุ รรณา เมฆประภามงคล 雲碧娟

49 นาง เนาวลักษณ์ อภชิ าตติ รากลู 許姐六

50 น.ส. สธุ าวรรณ์ แซห่ ่าน 韓蘭實

51 นาง บรุ ณี พงษ์เฉลยี วรตั น์ 陳玉梅

52 น.ส. วภิ าดา แซห่ ่าน 韓蘭肖

53 นาง จฑุ าทพิ ย์ สขุ พัฒนานรากลุ 陳金梅

54 นาย ดเิ รก พัฒนพงษ์ 呂日烈

55 นาย สรุ พล เสรพี งศ์ 林鴻桐

56 นาย เจรญิ พัวศริ ิ 潘先聯

57 นาย ประชา แสงวงคว์ าณชิ ย์ 吳乾梧

58 นาย อภชิ าติ ไมป้ ระดษิ ฐ์ 王康東

59 นาย อฐั พล สมั พันธว์ งศ์ 林明輝

60 นาย อรรคพงษ์ เลง่ ศริ วิ ฒั นกลุ 凌運紅

61 นาย ปกรณ์ ประคองวงษ์ 黎志光

62 น.ส. ปทติ ตา โชคสวุ ฒั นสกลุ 邢玉虹

63 นาย คณุ ากร ทรัพยท์ วกี ลุ 李詩榮

64 นาย วรี ะพงศ์ จงปตยิ ตั ต์ 張業峯

65 วา่ ทรี อ้ ยตรี บวร ดา่ นศริ ิ 陳寳溫 กรรมการ
徐乃发 กรรมการ
66 นาย เรวตั ร ปานมงคล 邢福武 กรรมการ
陳偉忠 กรรมการ
67 น.พ. สญั ชยั ปิ ยะพงษ์กลุ 韓成豐 กรรมการ
馮所林 กรรมการ
68 นาย บรรจง ดา่ นปรดี า 雲二梁 กรรมการ
馮爾全 กรรมการ
69 นาย กติ ศิ กั ดิ หงษ์วไิ ล 王瓊學 กรรมการ
吳清海 กรรมการ
70 นาย สมชาย ฤกษ์ศภุ ผล 謝美月 กรรมการ

71 นาง ชนื สขุ หนุ่ วจิ ติ ร ตาํ แหนง่
เลขาธกิ าร
72 นาย ชยั รัตน์ บวรวฒั นานนท์ รองเลขาธกิ าร
รองเลขาธกิ าร
73 นาย วบิ ลู ย์ รกั ทองสขุ รองเลขาธกิ าร
รองเลขาธกิ ารฝ่ ายองั กฤษ
74 นาย วเิ ชยี ร กติ ไิ พจติ ร ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
75 น.ส. จนั ทนี สมฤทธจิ นิ ดา เลขาธกิ ารฝ่ ายจนี
รองเลขาธกิ ารฝ่ ายจนี
ฝ่ ายเลขาธกิ าร

ลาํ ดบั ชอื 秘書处 ชอื จนี
01 นาย สทิ ธพิ ร
02 นาย สทิ ธศิ ักดิ นามสกลุ 韓福光
03 นาย ศกั ดดิ า หาญญานันท์ 林明純
04 นาย ทศพร กติ ตคิ ํารณ 史克溪
05 ดร. อตพิ ร นําชยั สวี ฒั นา 黎行有
06 นาย ตนุ ้ ประคองวงษ์ 邢秀蓉
07 นาย ยง้ ศริ พิ ฒั น์ 雲昌俊
08 นาย เทยี นฮอง เมฆราตรี 陳家冠
09 นาย ชนนิ ท์ แซต่ ัง9 雲天鸿
ยนุ 黄兹坚
ธํารงวทิ วสั พงศ์

ฝ่ ายเหรัญญกิ

ลาํ ดบั ชอื 财政 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย จรัญ ทปี รกึ ษา
02 นาย วโิ รจน์ นามสกลุ 邢福源 เหรัญญกิ
03 นาย กรชยั โชครุ่งวรานนท์ 吳清樂 รองเหรญั ญกิ
ไกรธรี วฒุ ิ 韓掀元
หาญจรี ะปัญญา

ฝ่ ายตรวจสอบ

ลําดบั ชอื 稽核 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย เกรยี งไกร ทปี รกึ ษา
02 นาย เกยี รติ นามสกลุ 吳多仁 ตรวจสอบ
03 นาย เกยี รตชิ ยั ไกรธรี วฒุ ิ 黎科冠 รองตรวจสอบ
04 นาย เกยี รตศิ กั ดิ รจุ นพชิ ญ์ 林明成 รองตรวจสอบ
05 นาง กสุ มุ า พฤกษชาตไิ พศาล 齊見鵬 อนุกรรมการ
รตั นโอภาส 符淑君
ฉัตรกานต์

ฝ่ ายทะเบยี น

ลาํ ดบั ชอื 會員組 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาง นริ มล นายทะเบยี น
02 นาย วชั ราวทิ ย์ นามสกลุ 吳愛芬 รองนายทะเบยี น
03 นาย พรเทพ สขุ ศรวี งศ์ 何啓煌 อนุกรรมการ
แสงพงศช์ วาล 吴涎丰
ฉายเมธากลุ

ฝ่ ายปฏคิ ม

ลาํ ดบั ชอื 交際組 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย ตนุ ้ ทปี รกึ ษา
02 นาง บญุ เทยี ม นามสกลุ 雲昌俊 ทปี รกึ ษา
03 น.ส. สภุ าพนั ธ์ เมฆราตรี 陳文謙 ทปี รกึ ษา
04 ดร. อตพิ ร พชิ ยั วงศ์ 陳川菊 ทปี รกึ ษา
05 นาย ประวตั ิ ดนวาที 邢秀蓉 ทปี รกึ ษา
06 นาย จํานงค์ ศริ พิ ัฒน์ 韓洛元 ทปี รกึ ษา
07 น.ส. ษตบงกช หาญรตั นะ 陳成剛 ทปี รกึ ษา
08 นาย วัชรพันธ์ โชตนาการสถติ ย์ 符愛珠 ประธาน
09 น.ส. ภทั รวดี ผพู ้ ฒั น์ 馮爾欽 รองประธาน
10 นาย ทศพร ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 符琼珠 รองประธาน
11 นาย วัชราวทิ ย์ ภูพรววิ ัฒน์ 黎行有 รองประธาน
12 นาย พศนิ ประคองวงษ์ 何啓煌 อนุกรรมการ
แสงพงศช์ วาล 張世釗
จารุทรรศนกลุ

ฝ่ ายประชาสมั พันธ์

ลาํ ดบั ชอื 公關組 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย วรพจน์ ทปี รกึ ษา
02 ดร. เฉลมิ ชยั นามสกลุ 李隆椿 ทปี รกึ ษา
03 นาย วัฒกร เพยี รอภธิ รรม 符傳才 ทปี รกึ ษา
04 น.ส. ภัทรวดี ผพู ้ ัฒน์ 馮爾清 ประธาน
05 นาง เมษา ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 符琼珠 รองประธาน
06 นาย ธนพล ภพู รววิ ัฒน์ 馮金雲 รองประธาน
07 นาย ทศพร เผา่ หฤหรรษ์ 吳清南 รองประธาน
ธนกิ กลุ 黎行有
ประคองวงษ์

ฝ่ ายทรัพยส์ นิ และรายได ้

資產及收入組

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย บญุ เลศิ ทปี รกึ ษา
02 นาย เสรี ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 馮裕德 ทปี รกึ ษา
03 นาย สจุ นิ ต์ ทปี รกึ ษา
03 นาย สจุ นิ ต์ ตนั ชเู กยี รติ 陳文秋 ทปี รกึ ษา
04 นาย นที ทปี รกึ ษา
05 นาย ประสงค์ จนิ ดาศกั ดชิ ยั 馮爾真 ทปี รกึ ษา
06 น.ส. กมลทพิ ย์ ทปี รกึ ษา
07 นาย สวุ ัชชยั จนิ ดาศกั ดชิ ยั 馮爾真 ทปี รกึ ษา
08 นาย สชุ าติ ทปี รกึ ษา
09 นาย มานะผล เมฆรงุ่ โรจน์ 雲昌樑 ประธาน
10 นาย สทิ ธพิ ร รองประธาน
11 นาย วโิ รจน์ เอาฬาร 歐先慈 รองประธาน
12 นาย จรัญ รองประธาน
13 นาย วรพจน์ สทุ ธพิ นิ จิ ธรรม 陳彥君 รองประธาน
14 นาย ชชู าติ รองประธาน
เอกชยั ศริ ิ 吳淑權

ธรรมาพทิ ักษ์กลุ 許振桐

ภ่สู มบญุ 符祥笈

หาญญานันท์ 韓福光

ไกรธรี วฒุ ิ 吳清樂

โชคร่งุ วรานนท์ 邢福源

เพยี รอภธิ รรม 李隆椿

ชาญประสทิ ธผิ ล 周國儀

ฝ่ ายกฎหมาย

ลําดบั ชอื 法律组 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย ภคพงศ์ ทปี รกึ ษา
02 รศ.ดร. ประธาน นามสกลุ 陳名偉 ทปี รกึ ษา
03 นาย เกยี รติ วงศศ์ รภี มู เิ ทศ 陳文祝 ทปี รกึ ษา
04 นาย สชุ าติ วฒั นวาณชิ ย์ 呂詩傑 ประธาน
05 นาย ชชู าติ หรรู งุ่ โรจน์ 許振桐 รองประธาน
ธรรมาพทิ ักษ์กลุ 周國儀
ชาญประสทิ ธผิ ล

ฝ่ ายวชิ าการและการศกึ ษา

ลาํ ดบั ชอื 教育组 ชอื จนี ตาํ แหนง่
ทปี รกึ ษา
02 นาย เรอื งเดช นามสกลุ 張宗翰 ทปี รกึ ษา
ดษุ ฎสี รุ พจน์ 吳腾財 ทปี รกึ ษา
03 ศ.กติ ตคิ ณุ ดร. สรุ นิ ทร์ พงศศ์ ภุ สมทิ ธิ 史克溪 ทปี รกึ ษา
นําชยั สวี ฒั นา 李克堅 ทปี รกึ ษา
04 นาย ศกั ดดิ า สมจนิ ดา 陳川菊 ประธาน
ดนวาที 李隆椿 รองประธาน
05 นาย โกศล เพยี รอภธิ รรม 符琼珠 รองประธาน
ภูพรววิ ัฒน์ 黄兹坚 รองประธาน
06 น.ส. สภุ าพันธ์ ธํารงวทิ วสั พงศ์ 何啓煌
แสงพงศช์ วาล
07 นาย วรพจน์

08 น.ส. ภทั รวดี

09 นาย ชนนิ ท์

10 นาย วชั ราวทิ ย์

ฝ่ ายศาลเจา้

ลําดบั ชอื 神廟組 ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย บญุ เลศิ ทปี รกึ ษา
02 นามสกลุ 馮裕德 ทปี รกึ ษา
03 นาย ไพรัช ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 雲惟業 ทปี รกึ ษา
04 นาย กรชยั ชธู รรมขจร 韓掀元 ประธาน
05 นาย ชยั ณรงค์ หาญจรี ะปัญญา 吳多蘭 รองประธาน
06 นาย สว่ น แซโ่ งว้ 雲昌全 รองประธาน
ดวงจนั ทร์ 符載濤
นาย สนุ ทร ภูรสิ นิ สทิ ธิ

07 นาย เทยี นฮอง ยนุ 雲天鸿 รองประธาน
08 邢福源 รองประธาน
09 นาย จรัญ โชครุง่ วรานนท์ 李隆椿 รองประธาน
10 陳玉興 รองประธาน
11 นาย วรพจน์ เพยี รอภธิ รรม 李滋光 รองประธาน
12 韓洛元 รองประธาน
13 นาย อชั ฌาธนิ ันท์ ธรรมสามสิ ร 林師洲 รองประธาน
14 周國儀 รองประธาน
15 นาย ชาตรี พงศกรชยั 詹尊秦 รองประธาน
16 黎科冠 รองประธาน
17 นาย ประวัติ หาญรัตนะ 史克溪 รองประธาน
18 王瓊江 รองประธาน
19 นาย สวุ ัฒน์ เหรยี ญทพิ ยะสกลุ 林明純 รองประธาน
20 林道江 รองประธาน
21 นาย ชชู าติ ชาญประสทิ ธผิ ล 黄兹坚 รองประธาน
22 陳興鎊 อนุกรรมการ
นาย สริ ชิ ยั เจยี มจติ รวนชิ า
ลําดบั ตาํ แหนง่
01 นาย เกยี รติ รจุ นพชิ ญ์ ทปี รกึ ษา
02 ทปี รกึ ษา
03 นาย ศกั ดดิ า นําชยั สวี ฒั นา ประธาน
04 รองประธาน
05 นาย วภิ พ รักทองสขุ รองประธาน
06 รองประธาน
07 นาย สทิ ธศิ ักดิ กติ ตคิ ํารณ รองประธาน
08 รองประธาน
นาย ศรัณย์ ลมิ วรศกั ดิ

นาย ชนนิ ท์ ธํารงวทิ วสั พงศ์

นาย ปภพ สทิ ธผิ ล

ฝ่ ายสสุ าน

山庄組 ชอื จนี

ชอื นามสกลุ 雲昌全
陳玉興
นาย สว่ น ดวงจันทร์ 韓掀元
符載濤
นาย อชั ฌาธนิ ันท์ ธรรมสามสิ ร 王瓊學
詹尊秦
นาย กรชยั หาญจรี ะปัญญา 周國儀
史克溪
นาย สนุ ทร ภรู สิ นิ สทิ ธิ

นาย วบิ ลู ย์ รกั ทองสขุ

นาย สริ ชิ ยั เจยี มจติ รวนชิ า

นาย ชชู าติ ชาญประสทิ ธผิ ล

นาย ศกั ดดิ า นําชยั สวี ฒั นา

ฝ่ ายวฒั นธรรมประเพณี

风俗文化組

ลาํ ดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย ยทุ ธกจิ ทปี รกึ ษา
เจนปรมกจิ 鄭登潤

02 นาย ชยั ณรงค์ แซโ่ งว้ 吳多蘭 ทปี รกึ ษา
范秋平 ทปี รกึ ษา
03 นาง รงุ่ ทพิ ย์ อภนิ เิ วศ 韓成嬌 ประธาน
吳愛芬 รองประธาน
04 นาง ทพิ ยว์ ารี หาญศริ สิ าธติ 鄭秋嬌 อนุกรรมการ
韓莎蓮貼 อนุกรรมการ
05 นาง นริ มล สขุ ศรวี งศ์ 雲天娥 อนุกรรมการ

06 นาง ชโนทยั รัตนโอภาส ตาํ แหนง่
ทปี รกึ ษา
07 นาง ศรนิ ทรท์ พิ ย์ หาญญานันท์ ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
08พล.ต.ต.หญงิ พญ. ทศั นยี ์ สนั ตกิ ลุ ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
ฝ่ ายสตรใี หหนํา ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
妇女組 ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ทปี รกึ ษา
01 นาง ณภคั ทปี รกึ ษา
02 นาง มกุ ดา นคนนทปกรณ์ 張王春花 ทปี รกึ ษา
03 นาง รัตนา ทปี รกึ ษา
04 นาง วนั ทนา เออื9 วฒั นะสกลุ 鄭美珠 ทปี รกึ ษา
05 นาง ปภาศริ ิ ทปี รกึ ษา
06 นาง สวุ รรณี นรพลั ลภ 鄭美瑚 ทปี รกึ ษา
07 นาง ทพิ ยว์ ารี ทปี รกึ ษา
08 นาง อจั ฉรา รัตนโอภาส 齊雲香蘭 ทปี รกึ ษา
09 น.ส. สภุ าพันธ์ ประธาน
10 น.ส. กมลทพิ ย์ เสรมิ ประภาศลิ ป์ 王金蓉 รองประธาน
11 นาง สมศรี รองประธาน
12 นาง เกษร กวญี าณ 陳楚楚 รองประธาน
13 นาง สพุ ร รองประธาน
14 น.ส. ปทติ ตา หาญศริ สิ าธติ 韓成嬌 รองประธาน
15 นาง ชนื สขุ รองประธาน
16 นาง กลุ พร ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 馮黃金回
17 นาง สมพร
18 ผศ. ไพรนิ ทร์ ดนวาที 陳川菊
19 ดร. อตพิ ร
20 นาง นริ มล สทุ ธพิ นิ จิ ธรรม 陳彥君
21 น.ส. ดารณี
22 นาง ลดั ดา ศรมี นัส 林明蘭
23 นาง ใครศรี
24 น.ส. อญั ชลี วงศไ์ วโรจน์ 曾愛珠
25 นาง พรหมพร
สวุ ฒั โนดม 劉陳秀華

โชคสวุ ฒั นสกลุ 邢玉虹

หนุ่ วจิ ติ ร 雲二梁

ชตุ นิ ันทกลุ 梁符金貞

พัชรภญิ โญพงศ์ 符頌芬

สมภพสกลุ 吴玉珠

ศริ พิ ัฒน์ 邢秀蓉

สขุ ศรวี งศ์ 吳愛芬

ภพู รววิ ัฒน์ 符月娟

แซจ่ วิ 黃梅英

ผวิ นลิ 黃容

ดนวาที 陳川莉

โอภาสทพิ ากร 馮賢梅

26 พ.ญ.(จนี ) กนกพร แซห่ ยาง 楊雪花 อนุกรรมการ
鄭秋嬌 อนุกรรมการ
27 นาง ชโนทยั รัตนโอภาส 韓莎蓮貼 อนุกรรมการ
韓美珍 อนุกรรมการ
28 นาง ศรนิ ทรท์ พิ ย์ หาญญานันท์ 黎秀蓉 อนุกรรมการ
韓翠華 อนุกรรมการ
29 นาง พรนภา วญิ Eรู ัตน์ 陳贊麗 อนุกรรมการ
雲天娥 อนุกรรมการ
30 นาง ประยงค์ วริ ยิ ะสทุ ธวิ งศ์ 胡金珠 อนุกรรมการ
雲瑞妙 อนุกรรมการ
31 นาง วัลยา เดน่ โกวทิ กจิ 陳春梅 อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
32 นาง ฉววี ณั ณ์ วชิ ชภุ านันท์ 陳珠 อนุกรรมการ
吳婉妮 อนุกรรมการ
33พล.ต.ต.หญงิ พญ. ทศั นยี ์ สนั ตกิ ลุ 袁芬園
ตาํ แหนง่
34 นาง ประภาภรณ์ เมฆรงุ่ โรจน์ ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
35 นาง นวรัตน์ ธํารงวทิ วสั พงศ์ ทปี รกึ ษา
ทปี รกึ ษา
36 น.ส. คทั รยิ า เป้าสวุ รรณชยั ประธาน
รองประธาน
37 น.ส. นงรตั น์ แซด่ า่ น รองประธาน
รองประธาน
38 นาง วรรณี ธนกิ กลุ รองประธาน
รองประธาน
39 น.ส. เฟิง หยวน หยวน

ฝ่ ายเยาวชนใหหนํา

青少年组

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี
01 น.ส. ภทั รวดี
02 นาย วัชรพันธ์ ภูพรววิ ัฒน์ 符琼珠
03 นาย ปิยะวฒั น์
04 นาย ธรี ณัฎฐ์ ชาตวิ วิ ฒั นพ์ รชยั 馮爾欽
05 นาย ทศพร
06 นาย วัชราวทิ ย์ มงั กรพานชิ ย์ 賴光頁
07 นาย ทรงพล
08 น.ส. สรุ รักษ์ เผา่ หฤหรรษ์ 邱安富
09 นาย สเุ มธ
10 น.ส. ภาสริ ี ประคองวงษ์ 黎行有

แสงพงศช์ วาล 何啓煌

พจนก์ ดุ นั 陳長修

ดวงจนั ทร์ 雲月仙

ฉายเมธากลุ 吳毓利

บรู ณะบญั ญตั ิ 曾憲梅

คณะอนุกรรมการประสานงาน

協助工作小組

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นาย ชาญชยั อนุกรรมการ
นมิ เลห่ ์ 陳偉濃

คณะอนุกรรมการประสานงาน

協助工作小組

ลําดบั ชอื นามสกลุ ชอื จนี ตาํ แหนง่
01 นายชาญชยั อนุกรรมการ
02 นายไชยรัตน์ นมิ เลห่ ์ 陳偉濃 อนุกรรมการ
03 น.ส.จรี วรรณ อนุกรรมการ
04 น.ส.ฮยุ ปลงั พฒั นะพานชิ ย์ 馮 爾 桂 อนุกรรมการ
05 นายชยั สทิ ธิ& อนุกรรมการ
06 นายจงหยงิ บรู ณะวลาหก 張雪灵 อนุกรรมการ
07 นายเคยี นตี อนุกรรมการ
08 นางเซา่ เมย้ หลนิ 林慧 อนุกรรมการ
09 นายเลศิ อนุกรรมการ
10 นายคณุ วัณต์ วบิ ลู ยโ์ ชคเศรษฐ 王道貴 อนุกรรมการ
11 นายพเิ ชษฐ์ อนุกรรมการ
12 น.ส.สภุ ทั รา แซฝ่ ู อนุกรรมการ
13 นายทนิ กร อนุกรรมการ
14 นายไพบลู ย์ แซโ่ หง่ว 吳乾詩 อนุกรรมการ

แซห่ ่าน 韓少妹

เลศิ กมลมาศ 李仁芬

วญิ /ปู ระสตั ถ์ 梁定禮

วฒั นเดชะกลุ 邢榖兴

จงสมเจตนอ์ ดุ ม 陳文蘭

พพิ ัฒนกลุ ชยั 何聲揚

เหลา่ พันธง์ าม 雲昌寳

คณะทป่ี รึกษาสมาคม

會舘顧問

ฯพณฯ อทุ ัย พิมพใจชน

蔡鄔泰

ทีป่ รึกษากติ ติมศักดิ์
榮譽顧問

ชอื สํานักงาน
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ อดตี ประธานรฐั สภา

事業 前國會主席

ทตี งั
สํานักงาน

辦事處地址 081-8247940

โทรศัพท์ 电話 1231/187 ซ.94 (ปญจมิตร) ถ.ลาดพรา& ว
โทรสาร 傳真 แขวงวังทองหลาง เขตวงั ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
มอื ถอื 手机
E-mail
บา้ นพกั

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京旺通廊縣叻抛第94巷 1231/187號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 038-277065

海南省文昌市文教鎮排田村

ฯพณฯ บัญญัติ บรรทดั ฐาน

林書清

ประธานทปี่ รึกษาสมาคม
顧問團主席

ชอื สํานักงาน สาํ นกั งานใหญพ5 รรคประชาธปิ ตย8
商行名稱

民主黨黨部

ประเภทธรุ กจิ อดีตหัวหน&าพรรคประชาธปิ ตย8

事業 前民主党党魁

ทตี งั 67 ถ.เศรษฐศริ ิ
สํานักงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

辦事處地址 泰京拍耶泰三昇碩他詩里路 67 路
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2700036
มอื ถอื 手机 02-2796086
E-mail
บา้ นพัก 82 ซอยสามภพนฤมิตร ถ.สุขมุ วิท 62
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุ เทพมหานคร 10110
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京拍卡儂縣挽節區素坤逸路 62 巷博纳鲁密3分巷門牌 82 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 077-284969

海南省瓊山市演豐鎭山尾村

ฯพณฯ สชุ าติ ตันเจริญ

陳素察

รองประธานท่ีปรกึ ษาสมาคม
顧問團副主席

ชอื สํานักงาน บรษิ ัท ชีลา จํากัด
商行名稱

斯拉有限公司

ประเภทธรุ กจิ รองประธานสภาผ&ูแทนราษฏร

事業 國會副主席

ทตี งั 64/28 ซ.แจง& วัฒนะปากเกรด็ 17
สํานักงาน ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบรุ ี 11120

辦事處地址 泰國暖府北革縣貞越他納北革 17 巷門牌64/28號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-5840021
มอื ถอื 手机 025836766
E-mail 081-4821913
บา้ นพัก
64/28 ซ.แจง& วัฒนะปากเกร็ด 17
住宅地址 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 电話 泰國暖府北革縣貞越他納北革 17 巷門牌64/28號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5840021, 025841616
02-5836766

海南省瓊山市大致坡鎮邦塘村

ฯพณฯ นิพนธ วิสษิ ฐยทุ ธศาสตร

鄭尼芬

ที่ปรึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ อดีตรองประธานวุฒิสภาคนท่ี 1

事業 前上議院第一副議長

ทตี งั
สํานักงาน

辦事處地址 02-2441586
02-2441586
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 498 ซ.87 ถ.ลาดพร&าว
มอื ถอื 手机 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปF กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail
บา้ นพัก

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京挽甲必縣叻抛路 87 巷 門牌 498 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2441586
02-2441586

海南省文昌市文教鎮西山村

ฯพณฯ โสภณ เพชรสวา) ง

陸志瓊

ทปี่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน กระทรวงสาธารณสขุ
商行名稱

政府衛生部

ประเภทธรุ กจิ อดีตรองประธานวฒุ ิสภาคนท่ี 1

事業 前國會第一副主席

ทตี งั 88/20 หมู5 4 ถนนตวิ านนท8
สํานักงาน ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบรุ ี นนทบุรี 11000

辦事處地址 泰京暖府噠叻寬區滴哇暖路第4村門牌88/20號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-5901000
มอื ถอื 手机
E-mail 161 หม5ู1 ถ.รอบเมอื ง
บา้ นพกั ต.อิสาณ อ.เมือง บรุ รี มั ย8 31000

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰國武里南府直辖縣义山鎮第一村門牌 161 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 044-611660, 044-611878
044-611878

海南省瓊山縣三江鎮崑山村

ฯพณฯ จุรนิ ทร ลักษณวิศิษฎ

林明利

ทปี่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สภาผู&แทนราษฎร และพรรคประชาธปิ ตย8
商行名稱

民主党党部

ประเภทธรุ กจิ รองนายกรัฐมนตรีและรฐั มนตรวี า5 การกระทรวงพาณชิ ย8

事業 國務院副總理兼商業部長、民主黨黨魁

ทตี งั 67 ถ.เศรษฐศริ ิ
สํานักงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 10400

辦事處地址 民主黨部 泰京拍耶泰縣三昇内區社施礼路門牌67號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2700036
มอื ถอื 手机 02-2796086
E-mail
บา้ นพกั 43/20 หม5บู า& นประมวลสุข
ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 暖府挽桂縣越查羅區巴姆安素村43/20號
โทรสาร 傳真 海南省文昌市公坡鎮鳖頭村
ภมู ลิ ําเนา 祖籍

ฯพณฯ สนุ ทร วิลาวัลย

鄭有金

ที่ปรึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษัท ส.กนกวรรณ อุตสาหกรรม จาํ กัด
商行名稱

梭甲諾旺工業有限公司

ประเภทธรุ กจิ อดีตรฐั มนตรีชว5 ยว5าการกระทรวงสาธารณสุข

事業 前衞生部次長

ทตี งั 43 ถ.วัดโรมันอุทิศ
สํานักงาน ต.หนา& เมอื ง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000

辦事處地址 泰國巴真府直辖縣那蒙區越羅曼烏鐵路門牌 43 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 037-214110
มอื ถอื 手机 037-211346
E-mail 081-9179106
บา้ นพัก
25/1 ถ.สวุ รรณศร
住宅地址 ต.บ&านพระ อ.เมอื ง ปราจีนบรุ ี 25000

โทรศัพท์ 电話 泰國巴真府直辖縣班帕鎮素旺納頌路 門牌 25/1 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 037-211346,037- 214110
037-211346

海南省文昌縣潭牛鎮福田村

นาย สุดจติ นิมิตกลุ

馮素集

ทีป่ รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน กรรมการเรง5 รดั พัฒนาชนบท
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ 農村開發委員會委員
事業
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย,อดีตอธิบดกี ารเร5งรดั พฒั นาชนบท

内務部次長 /前農村開發委員會主任

ทตี งั 3/12 ถ.อ5ูทองนอก
สํานักงาน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

辦事處地址 泰京律實縣哇棲拉區烏通路門牌 3/12 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2430040, 02-2432211
มอื ถอื 手机 02-2432211
E-mail 081-9082645
บา้ นพัก
301/299 ซ.24 บา& นท5าทราย ถ.ประชาช่นื
住宅地址 แขวงท5ุงสองห&อง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 电話 泰京叻四縣童頌豐區巴差春路班塔沙 24 巷門牌301/299號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5890632

海南省瓊山市雲龍鎮龍仔村

ฯพณฯ ศ.ดร. ธีรภทั ร เสรรี ังสรรค

陳廷偉

ท่ีปรึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
商行名稱

素可泰大學

ประเภทธรุ กจิ อาจารยป8 ระจําคณะรัฐศาสตร8

事業 敎授

ทตี งั 9/9 หมู5 9 ถนนแจ&งวัฒนะ
สํานักงาน ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

辦事處地址 泰京暖府北革縣挽普區淨越塔納路第9 村9/9 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-5032121, 02-5047777
มอื ถอื 手机 02-5033575, 02-5033607
E-mail 081-4973221
บา้ นพัก
9 ซ.กาญจนา ถ.สุทธิสาร
住宅地址 แขวงสามเสนนอก เขตห&วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 电話 泰京匯權縣三昇诺區素鐵訕路幹乍那巷門牌 9 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2748307
02-6930997

海南省文昌市東路鎮滿口村

นาย สมบัติ เดียวอิศเรศ

張頌博

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน ศาลฎกี า
商行名稱

高等法院

ประเภทธรุ กจิ ผพู& ิพากษาอาวุโส

事業 資深法官

ทตี งั 6 ถนนราชดําเนนิ ใน
สํานักงาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京京畿叻喃能乃路門牌 6 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2213161-70
มอื ถอื 手机
E-mail เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
บา้ นพกั

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京挽赐縣挽赐區
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5859651

海南省文昌市羅豆鎮潭羅村

นาย ปราโมทย บุนนาค

李延泰

ท่ีปรกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
商行名稱

家庭青少年法院

ประเภทธรุ กจิ ผูพ& ิพากษาอาวโุ ส

事業 資深法官

ทตี งั ถนนหบั เผย
สํานักงาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุ เทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京帕納空縣帕博隆瑪哈叻查旺區哈培路

โทรศัพท์ 电話 02-2241602
โทรสาร 傳真 02-6221324
มอื ถอื 手机 089-4572882
E-mail
บา้ นพกั 920 ซ.29 ถ.นวมนิ ทร8 อาคารสงเคราะห8
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปF กรุงเทพมหานคร 10240
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京挽甲必縣納哇民路29巷 門牌 920 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-3775449, 02-3772908
02-3775449

海南省海口市琼山區三江鎮燦梅村

พล.ต.อ. โกวทิ ภกั ดภี มู ิ

符 用 貴 警上將

ท่ีปรกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษทั ในเครือสหชาติ (ประธานบรษิ ทั )
商行名稱

前警察副總監、前紅統府上議員

ประเภทธรุ กจิ เหมืองแร5

事業 石礦業

ทตี งั 29 ซ.3 (ซ.ลือชา) ถ.พหลโยธนิ
สํานักงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 10400

辦事處地址 泰京披耶泰縣三清内區拍鳳育廷路第三巷門牌 29 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2796847-51
มอื ถอื 手机
E-mail 02-2713431
บา้ นพัก 081-8354411
[email protected]
住宅地址 29 ซ.3 (ซ.ลือชา) ถ.พหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 电話 泰京披耶泰縣三清内區拍鳳育廷路第三巷門牌 29 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2780101
02-2713431

海南省文昌縣龍樓鎮全美村

นาย สมคั ร เชาวภานนั ท

謝晉昕

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บรษิ ัท ทปี่ รึกษากฏหมายสมัครและเพื่อน จาํ กดั
商行名稱

沙目及友 法律咨詢有限公司

ประเภทธรุ กจิ ทนายความและที่ปรกึ ษากฏหมาย อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา

事業 法律顧問、前上議院議員

ทตี งั 122 ถ.บุญศริ ิ
สํานักงาน แขวงศาลเจา& พ5อเสอื เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京京畿縣汶是里路122號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2242130, 02-2242084, 02-2246168-9
มอื ถอื 手机
E-mail 02-2261346
บา้ นพกั 081-8298231
[email protected]
住宅地址 22/57 หม5ู 6 ซ.วดั กําแพง (พรหมวัฒน8 1) ถ.พระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยี น กรงุ เทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 电話 泰京挽坤天縣沙目丹區拍喃二路蓬越巷第六村門牌 22/57 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-4151147, 02-8985640
02-8985940

海南省文昌市羅豆鎮港尾村

นางสาว พจนยี ธนวรานิช

黎東蘭

ทปี่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สภานติ บิ ญั ญตแิ ห5งชาติ
商行名稱

國家立法院

ประเภทธรุ กจิ รองประธานสภานิตบิ ัญญตแิ หง5 ชาติ

事業 國家立法委員會副主席

ทตี งั 4 ถ.อู5ทองใน
สํานักงาน แขวงดุสติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京律實縣烏通内路門牌 4
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2441511
มอื ถอื 手机 02-2441511
E-mail
บา้ นพัก 178/1 ซ.30 (อาลาดนิ ) ถ.พหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京乍都節縣叻夭區拍蓬育廷路 30 巷門牌 178/1 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5122082
02-2512082

海南省文昌市公坡鎮水北鄉

ดร. สถิต ลิ่มพงศพันธุ

林道中

ท่ีปรึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สาํ นกั งานปลัดกระทรวงการคลัง
商行名稱

泰國財政部

ประเภทธรุ กจิ สมาชิกวุฒสิ ภา/อดตี ปลัดกระทรวงการคลงั

事業 前泰國財政次長

ทตี งั ถนนพระราม 6
สํานักงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

辦事處地址 泰京拍耶泰縣三昇内區帕喃 6
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-273-9021
มอื ถอื 手机
E-mail 02-273-9408
บา้ นพัก 084-6664200
www.palad.mof.go.th
住宅地址 416/46 ซ.87 ถ.ลาดพรา& ว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 电話 泰京旺通廊縣叻抛路第 87 巷 門牌 416/46號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5382598

海南省文昌市文敎鎮丁六村

นาย ดิเรก มหาดํารงคกลุ

吳多福

ทป่ี รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษทั เมืองทอง จาํ กดั
商行名稱

通城錶行

ประเภทธรุ กจิ ธรุ กิจนาฬิกา, โรงแรม

事業 鍾錶 旅館

ทตี งั 452-4 ถ.เยาวราช
สํานักงาน แขวงสมั พันธวงศ8 เขตสัมพนั ธวงศ8 กรงุ เทพมหานคร 10100

辦事處地址 泰京訕攀他翁縣訕攀他翁區耀華力路門牌 452-4 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2222191-4
มอื ถอื 手机 02-2222194
E-mail 081-9094892
บา้ นพกั
219 เซ็นหลุยส8 ซ. 3 ถ.สาทรใต&
住宅地址 แขวงทง5ุ วดั ดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 电話 泰京沙吞縣童越墩區沙吞南路訕蕾第三巷門牌 219 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2861253
02-2867290

海南省瓊山縣羅豆鎮官路村

นายแพทย บุญ วนาสิน

林鴻文

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน โรงพยาบาลธนบรุ ี, โรงพยาบาลปยF ะเวท
商行名稱

吞武里醫院、比耶威醫院

ประเภทธรุ กจิ โรงพยาบาล

事業 醫院董事長

ทตี งั 34/1 ซ.แสงศึกษา ถ.อสิ รภาพ
สํานักงาน แขวงบางกอกน&อย เขตภาษเี จรญิ กรงุ เทพมหานคร 10700

辦事處地址 泰京挽谷蓮縣依沙拉帕路盛世沙巷34/1號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-4110401-7, 02-4120020, 02-6414463
มอื ถอื 手机 02-4126005
E-mail 081-9142073
บา้ นพกั
61/223-225 ซ.ทวีมิตร 11 ถ.พระราม 9
住宅地址 แขวง/เขตหว& ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 电話 泰京滙權縣帕蘭九路他威密巷門牌61/223-225號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2615573
02-2615573

海南省文昌縣鳳尾鎮蓮林村

นาย ชวน ศิรนิ นั ทพร

凌書中

ทป่ี รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
商行名稱

政府官員

ประเภทธรุ กจิ ผวู& 5าราชการจงั หวดั แพร5

事業 泰國帕府府尹

ทตี งั อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค8
สํานักงาน แขวงวดั ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京越叻不碧區仰沙當路 (泰國內務部行政廳)
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 333 ถ.นครสวรรค8
มอื ถอื 手机 ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
E-mail
บา้ นพกั

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰國瑪哈沙拉堪府直辖縣納空沙旺路門牌 333 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-9413785

海南省文昌市

นาย ธวัชชัย เทอดเผา) ไทย

葉世偉

ทปี่ รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน อดตี ผู&ว5าราชการจังหวัดลาํ ปาง
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ 前喃邦府府尹
事業
ข&าราชการบาํ นาญ

退休職官

ทตี งั
สํานักงาน

辦事處地址 089-2030490

โทรศัพท์ 电話

โทรสาร 傳真
มอื ถอื 手机

E-mail
บา้ นพัก

住宅地址

โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 海南省

นาย นวิ ัฒน สวัสด์ิแก5ว

蘇書發

ท่ปี รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สํานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
商行名稱

泰國内務部

ประเภทธรุ กจิ นกั ปกครอง 10, อดีตผ&วู 5าราชการจังหวัดสรุ าษฎรธ8 านี

事業 退休職官(前素叻他尼府府尹)

ทตี งั สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค8
สํานักงาน แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

辦事處地址 泰京京畿内務部办公大厦

โทรศัพท์ 电話 02-2210151-8
โทรสาร 傳真
มอื ถอื 手机 081-8756556
E-mail
บา้ นพกั 52/93 หม5ู 13 เลศิ อุบล 3 ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพร&าว
แขวงลาดพรา& ว เขตลาดพร&าว กรุงเทพมหานคร 10230
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京叻拋縣叻拋路促猜四巷勒武汶 3 第13 村52/93
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5306270
02-5306270

海南省文昌市

นาย กระจ)าง จารุพฤกษพันธ

林紹英

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษัท หา& งทองหยงเตียน จาํ กัด
商行名稱

前上議院議員

ประเภทธรุ กจิ อดตี สมาชิกนติ บิ ัญญัตแิ ห5งชาติ

事業 前立法委員會委員

ทตี งั 31 ถ.นครใน
สํานักงาน ต.บอ5 ยาง อ.เมือง สงขลา 90000

辦事處地址 泰國宋卡府直辖縣波揚鎮納空乃路門牌 31 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 074-321663
มอื ถอื 手机 074-321663
E-mail 081-8971342
บา้ นพัก
31 ถ.นครใน
住宅地址 ต.บอ5 ยาง อ.เมอื ง สงขลา 90000

โทรศัพท์ 电話 泰國宋卡府直辖縣波揚鎮納空乃路門牌 31 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 074-324418, 074-312774
074-324418

海南省文昌市

นาย นนิ นาท ไชยธรี ภญิ โญ

邢福興

ทป่ี รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษทั โตโยต&า มอเตอร8 ประเทศไทย จํากัด
商行名稱

本田汽車(泰國)有限公司

ประเภทธรุ กจิ อตุ สหกรรมรถยนต8

事業 汽車工業

ทตี งั 87/2 ซีอารซ8 ี ทาวเวอร8 ออสซีซั่นเพลส ชนั้ 41-43 ถ.วทิ ยุ
สํานักงาน แขวงลุมพนิ ี เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร 10330

辦事處地址 泰京巴吞旺縣是樂園區無線電路門牌 87/2 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-3052000
มอื ถอื 手机 02-3052013
E-mail 081-8378017
บา้ นพัก
25/288 ซ.12 หม5บู า& นสไ่ี ชยทอง ถ.แจ&งวฒั นะ
住宅地址 ต.ปากเกร็ด อ.เมอื ง นนทบรุ ี 11120

โทรศัพท์ 电話 泰京暖府直辖縣北革鎮偵越他納路12巷詩猜通村門牌25/288號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-5821755, 02-5840612, 02-5841760

海南省文昌市文敎鎮三家園村

นาย เจริญ พัวพงษพันธ

潘先芍

ทป่ี รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษทั ซี.เอส.พี. เรยี ลเอสเตล จาํ กัด
商行名稱

加森吉建築有限公司

ประเภทธรุ กจิ อสงั หาริมทรพั ย8

事業 房地產

ทตี งั 2 อาคาร เค.ซี.ซี. ชั้น 4 ถ.สลี ม ซ.9
สํานักงาน แขวงสลี ม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

辦事處地址 泰京挽叻縣是隆路第9巷 K.C.C.大厦第 4 楼門牌 2 號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2666379
มอื ถอื 手机 02-2369997
E-mail
บา้ นพกั 33/11 ซ.หลงั สวน ถ.เพลนิ จิต
แขวงลุมพีนี เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร 10330
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京巴吞縣是樂園區廊萱巷門牌33/11號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2369804
02-2369997

海南省文昌市公坡鎮金山頭村

นาย สมพงษ วนาภา

林猷運

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน อดตี เลขาธิการสาํ นักงานสง5 เสรมิ การลงทนุ
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ 前政府官員
事業
ขา& ราชการบํานาญ

退休職官

ทตี งั
สํานักงาน

辦事處地址 泰國投資扶助委員會前秘書長

โทรศัพท์ 电話 081-9150505
โทรสาร 傳真 134/11 ซ.3 หมบ5ู &าน ส.ภาณรุ งั ษี ถ.บางกรวย-ไทรน&อย
มอื ถอื 手机 ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
E-mail
บา้ นพัก

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 暖府挽卦縣挽卦區挽卦- 赛内路索.帕努郎詩村第3巷門牌 134/11 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-4221254
02-4221755

海南省海口市琼山区三江镇

นาย เจริญรตั น ชุตกิ าญจน

王祿鴻

ทปี่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน อดีตปลดั กรุงเทพมหานคร
商行名稱

前曼谷市次長

ประเภทธรุ กจิ อดีตปลดั กรุงเทพมหานคร

事業 前曼谷市次長

ทตี งั
สํานักงาน

辦事處地址 泰國京市府

โทรศัพท์ 电話 081-9286468
โทรสาร 傳真 [email protected]
มอื ถอื 手机 49/8 หมบ5ู &านบุญสิริ ถนนอุทยาน ซอย 4
E-mail แขวงศาลาธรรมสพน8 เขตทววี ฒั นา กรุงเทพมหานคร 10170
บา้ นพกั

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京塔威瓦他那縣洒拉探瑪索區吾他然路第 4 巷汶詩麗村門牌 49/8 號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-4968619
02-4968619

海南省文昌市文教镇孝友村

นาย บุญรอด โบวเสรีวงศ

傅後山

ทีป่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน โรงแรมวนิ เซอร8 สวีท (Windsor Suites & convention Hotel)
商行名稱

寶座大酒店

ประเภทธรุ กจิ การโรงแรม

事業 酒店

ทตี งั 8-10 ซ.สุขมุ วิท 20 ถ.สุขุมวทิ
สํานักงาน เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 10110

辦事處地址 泰京孔堤縣素坤逸路20巷門牌8-10號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-2621234, 02-2621221
มอื ถอื 手机
E-mail 02-2621327, 02-2621329
บา้ นพัก 09-87498891
[email protected] / [email protected]
住宅地址 52/1 ซ.อารียส8 ัมพนั ธ8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 电話 泰京帕亞泰縣三升乃區阿里三攀巷門牌52/1號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-2621234, 02-2621221
02-2621327, 02-2621329

นาย เกยี รติ หรรู )ุงโรจน

呂詩傑

ทปี่ รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สํานักงานอยั การสูงสดุ

商行名稱 ตาํ แหน5ง : รองอัยการสงู สุด (ตัง้ แต5 1 ต.ค. 2560)

副檢察院院長

ประเภทธรุ กจิ ราชการอยั การ

事業 泰國最高检察委員會副院長

ทตี งั สาํ นักงานคดีอาญา สาํ นกั งานอยั การสงู สุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
สํานักงาน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

辦事處地址 泰京叻四贞越他纳路第3村門牌120號
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-5154213
มอื ถอื 手机
E-mail 02-5154214
บา้ นพกั 089-2021283
[email protected]
住宅地址 22/123 ซ.ลาดพรา& ว1 แยก 21 (พนู สขุ ) ถ.ลาดพรา& ว
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 电話 泰京乍都節縣叻夭區叻抛1 路 21 分巷門牌 22/123 號
โทรสาร 傳真 海南省文昌市湖山鎮下樂安村
ภมู ลิ ําเนา 祖籍

นาย ชัยสิทธ์ิ ภูวภริ มยขวัญ

符國石

ทีป่ รึกษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏบ&านสมเดจ็ เจ&าพระยา
商行名稱

颂禄昭帕耶御助師範學院

ประเภทธรุ กจิ กรรมการส5งเสรมิ กจิ การมหาวทิ ยาลัย

事業 大學行政委员會委员

ทตี งั ถนนอิสรภาพ
สํานักงาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

辦事處地址 泰京吞府依沙拉博路

โทรศัพท์ 电話 02-8902500
โทรสาร 傳真 02-4666539
มอื ถอื 手机 081-6555151
E-mail
บา้ นพกั 1059 หมู5บา& นมิตรภาพ ซ.อ5อนนุช 46 ถ.อ5อนนชุ
แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
住宅地址

โทรศัพท์ 电話 泰京萱鑾縣翁嫩路第46巷密達帕村1059號
โทรสาร 傳真
ภมู ลิ ําเนา 祖籍 02-3212244
02-3201256

海南省文昌市抱羅鎮烏石村

นาง มกุ ดา จริ าธวิ ัฒน เอ้อื วฒั นะสกลุ

鄭美珠

ท่ีปรกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน บริษทั เตยี งจิราธิวฒั น8 จาํ กัด
商行名稱

鼎紫拉提越有限公司

ประเภทธรุ กจิ การเช5าและดําเนนิ การเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย8ของบรษิ ัทเซน็ ทรลั กรปkุ จํากดั

事業 中央洋行(集團)有限公司轄下不動產業務。

ทตี งั อาคารเซน็ ทรัล ทาวเวอร8 @เซ็นทรัล เวลิ ด8 ช้ัน 15 เลขท่ี 4, 4/5 ถ.ราชดาํ ริ
สํานักงาน แขวงปทมุ วัน เขตปทุมวัน กรงุ เทพมหานคร 10330

辦事處地址 泰京巴吞旺縣叻巴頌路門牌4.4/5號。
โทรศัพท์ 电話
โทรสาร 傳真 02-1009663
มอื ถอื 手机
E-mail 02-6461332
บา้ นพัก 081-8347222
[email protected]
住宅地址 5/3 สุขสาทรคอนโดมิเนียม ซอยอรรถการประสิทธิ์ (สาทรซอย 1)
แขวงทุ5งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 电話 泰京沙吞縣吞瑪哈默區沙吞路門牌27/38號
โทรสาร 傳真 海南省文昌市鋪前鎮林梧墟坡上村
ภมู ลิ ําเนา 祖籍

นาย บูรณ ฐาปนดุลย

韓 汶

ท่ปี รกึ ษาสมาคม
會舘顧問

ชอื สํานักงาน สาํ นักงานผ&ูตรวจการแผ5นดิน ศูนย8ราชการ อาคารบี
商行名稱

ประเภทธรุ กจิ สํานกั งานผ&ูตรวจการแผ5นดิน

事業

ทตี งั เลขที่120 หมทู5 ี่ 3 ถนนแจ&งวฒั นะ
สํานักงาน แขวงทุ5งสองห&อง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพฯ 10210

辦事處地址 02-1419277
02-1438344
โทรศัพท์ 电話 098-2588877
โทรสาร 傳真
มอื ถอื 手机 67/398 ซ.แจ&งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12
E-mail แขวงทง5ุ สองห&อง เขตหลักส่ี กรงุ เทพมหานคร 10210
บา้ นพัก

住宅地址

โทรศัพท์ 电話 02-1438344
โทรสาร 傳真 02-1438344
ภมู ลิ ําเนา 祖籍


Click to View FlipBook Version