The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตารางกำหนดการสอน อ.3 ปีการศึกษา 2565 ครูสุพัตร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natta_wannapa, 2022-06-06 05:09:08

ตารางกำหนดการสอน อ.3 ปีการศึกษา 2565 ครูสุพัตร

ตารางกำหนดการสอน อ.3 ปีการศึกษา 2565 ครูสุพัตร

หนว่ ยการเรยี นรู้ ภาคเรยี นที่ 1 ช้นั อนบุ าล 3

โรงเรยี นชุมชนบ้านพบพระ ประจำปกี ารศึกษา 2565 (เด็กอายุ 5-6 ปี)

สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ ช่วงเวลา/ น้ำหนกั
เร่อื ง สปั ดาห์ 5

เรือ่ งราวเก่ียวกับ หนว่ ยท่ี 1 ปฐมนเิ ทศ 1. ช่อื เด็ก ชื่อครู ชอื่ เพ่อื น 1 สัปดาห์ 5
5
ตัวเดก็ 2.สัญลกั ษณ์ประจำตัวและของใช้ส่วนตัว 16-20พ.ค.65 5
5
3.สำรวจหอ้ งเรยี นห้องนำ้ โรงอาหาร สนามเด็ก

เล่นอาคารเรียนและมารยาทในการรบั ประทาน

อาหาร

4. การปฏบิ ัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน

5. กล่าวสวสั ดี ขอบใจ ขอบคุณ ขอโทษ

เร่ืองราวบุคคลและ หนว่ ยที่ 2 โรงเรยี น 1. สถานท่ตี ่างๆ ในโรงเรียน 1 สปั ดาห์

สถานทแ่ี วดลอ้ มเด็ก ของเรา 2. แผนผงั ในโรงเรยี น 23-27พ.ค.65

3.บุคคลในโรงเรียนและหน้าที่ของบุคคลในโรง

เรียน

4. การเดนิ ทางมาโรงเรยี น

5.ขอ้ ปฏบิ ัตขิ องห้องเรยี นและโรงเรียน

เรอ่ื งราวเก่ยี วกับตวั หน่วยท่ี 3 ตวั เรา 1. ช่ืออวยั วะและความสาํ คญั ของอวยั วะ 1 สปั ดาห์

เด็ก 2. หน้าท่แี ละประโยชนข์ องอวยั วะ 30พ.ค.

3. การแปรงฟนั อย่างถูกวิธี -

4.การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของ 3 ม.ิ ย.65

อวยั วะ

5. การปฏิบตั ิตนให้มีพลานามัยท่ีดี

เร่อื งราวเกี่ยวกบั ตวั หน่วยที่ 4 หนูทำได้ 1.วิธรี ะวังรักษารา่ งกายใหส้ ะอาดและสขุ 1 สปั ดาห์

เด็ก อนามัยท่ีดี 6-10 มิ.ย.65

2. การแต่งตัว

3. การรบั ประทานอาหาร

4. การใชห้ ้องน้ำห้องส้วม

5. การเก็บของใชส้ ่วนตัวเขา้ ท่ี

เรอื่ งราวเก่ียวกบั ตัว หนว่ ยที่ 5 ครอบครัว 1. เล่าประวตั ติ นเองและครอบครวั 1 สปั ดาห์

เด็ก มสี ขุ 2. การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชกิ ท่ีดขี องครอบครัว 13-17 ม.ิ ย.65

3. ปฏิบัติการไหว้

4.หน้าทีข่ องบุคคลในครอบครัวและตนเอง

5. อาชพี ของบุคคลในครอบครัว

สาระการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ ช่วงเวลา/ นำ้ หนกั
เรื่อง สปั ดาห์ 5
1. อาหารหลัก 5 หมู่ 1 สปั ดาห์
เรอ่ื งราวเกย่ี วกับตัว หน่วยที่ 6 อาหารดมี ี 2. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารท่ไี ม่มี 20-24 ม.ิ ย.65 5
ประโยชน์
เด็ก ประโยชน์ 3.ประโยชน์ของการรับประทานอาหารและ 1 สปั ดาห์ 5
โทษของการไม่รับประทานอาหาร 27 ม.ิ ย.- 5
เรอ่ื งราวเกีย่ วกบั ตัว หน่วยที่7ปลอดภยั ไว้ 4. อาหารประจาํ 4 ภาค 1 ก.ค.65 5
เด็ก ก่อน 5. การประกอบอาหารส้มตําไทย 5
1.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผอู้ ่ืน 1 สปั ดาห์
เรื่องราวเกี่ยวกับ หนว่ ยที่ 8ฝน ในกจิ วัตรประจาํ วนั 4-8 ก.ค.65
ธรรมชาตริ อบตวั 2.ความปลอดภยั จากการเลน่ ของเล่นและการ
เล่นในสนามเด็กเล่นการหลกี เล่ยี งสถานท่ีเสี่ยง 1 สัปดาห์
เรอ่ื งราวเกย่ี วกับ หนว่ ยท่ี9ข้าว อันตราย 11-15 ก.ค.65
ธรรมชาตริ อบตวั 3. ความปลอดภยั จากของมีคม
4. ความปลอดภัยจากสัตวม์ ีพิษ 1 สปั ดาห์
เรือ่ งราวเกีย่ วกบั หนว่ ยท่ี 10 รัก 5.การระมัดระวงั ตนเองจากคนแปลกหน้า 18-22 ก.ค.65
บุคคลและสถานท่ี เมืองไทย 1.ปรากฏการณ์ธรรมชาติวฏั จกั รของนำ้
แวดลอ้ มเดก็ 2. การปฏบิ ัตติ นอย่างเหมาะสมเมอื่ ฝนตก 1 สปั ดาห์
3.โรคท่ีพบบอ่ ยในฤดฝู นและการปอ้ งกัน 25-29 ก.ค.65
เรอ่ื งราวเกี่ยวกบั หนว่ ยที่11 วนั เฉลิม 4.โครงการตามพระราชดาํ รฯิ โครงการแก้มลิง
วนั สำคญั พระชนมพรรษาฯ 5.โครงการตามพระราชดํารฯิ โครงการฝน
(ร.10) หลวง
1. ขา้ วชนิดตา่ ง ๆ เชน่ ข้าวเจา้ ขา้ วเหนียว
2. ขั้นตอนการทํานา
3. ประเพณีท่เี ก่ยี วกบั ขา้ ว
4. ประโยชนข์ องขา้ ว
5. อาหารทีท่ าํ มาจากขา้ ว
1. พระมหากษตั ริย์ไทย
2.ประเพณีไทย ๔ ภาค
3. บ้านไทย
4. วันสำคัญตามประเพณีไทย
5.หนา้ ทข่ี องเดก็ ในการเป็นพลเมอื งทด่ี ี
1. พระราชประวตั ิ
2.พระผทู้ รงเปน็ ตน้ แบบของความวริ ิยอตุ สาหะ
3. พระผทู้ รงปลุกจิตสำนึกในการทำความดี

สาระการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ ชว่ งเวลา/ น้ำหนัก
เรื่อง สปั ดาห์ 5
4. การแสดงความจงรักภักดี 1 สัปดาห์ 5
เร่อื งราวเกี่ยวกับสิ่ง หน่วยท่ี12ของเล่น 5. พระราชกรณียกิจ 1-5 ส.ค.65 5
1. การรจู้ ักของเลน่ ของใช้ 5
ตา่ งๆรอบตวั ของใช้ 2.การรู้จกั ของเล่นของใช้(การจำแนกและการ 1 สัปดาห์ 5
จัดกล่มุ ของเล่นของใชต้ ามรปู ทรงเรขาคณิต) 8-12 ส.ค.65
เรื่องราวเกี่ยวกบั หนว่ ยที่13วันแม่ 3.อันตรายทีเ่ กดิ จากของเลน่ และวิธปี อ้ งกัน
วันสำคัญ อนั ตราย 1 สัปดาห์
4.อนั ตรายทเ่ี กิดจากของใชแ้ ละวธิ ปี อ้ งกัน 15-19 ส.ค.65
เรื่องราวเกี่ยวกับ หนว่ ยท่ี 14 ชุมชน อนั ตราย
บคุ คลและสถานที่ ของเรา 5. การเกบ็ รกั ษาของเลน่ ของใช้ 1 สปั ดาห์
แวดล้อมเดก็ 1.พระราชประวตั ิและพระราชกรณียกจิ สมเดจ็ 22-26 ส.ค.65
พระนางเจา้ สริ ิกิต์ิพระบรมราชินนี าถในรชั กาล
เรื่องราวเก่ียวกับ หน่วยท่ี 15 ต้นไมท้ ่ี ท่ี 9 1 สปั ดาห์
ธรรมชาตริ อบตัว รัก 2. ความสำคัญของวันแม่แหง่ ชาติ 29ส.ค.-
3.สญั ลกั ษณ์ของวนั แม่แห่งชาตดิ อกไม้และธง
เร่ืองราวเกยี่ วกบั หน่วยที่ 16หินดนิ 4.การทำความเคารพและการปฏบิ ัตติ นต่อแม่
ธรรมชาติรอบตัว ทราย 5.การทำบตั รอวยพรวันแม่
1. สถานที่สำคญั ในชุมชน
2.ชุมชนน่าอยู่(ตลาดวัดโรงเรยี นสถานตี ำรวจ
สถานรี ถไฟและโรงพยาบาล)
3.การคดั แยกขยะ (ขยะแห้ง,ขยะเปียก,ขยะมี
พษิ ,ขยะรไี ซเคลิ )
4.อาชพี คนในชมุ ชน(ค้าขายประมงทำสวน
รับจา้ ง)
5. บุคคลสำคัญในชุมชน
1. ช่ือและลักษณะของต้นไม้
2. การจำแนกประเภทของตน้ ไม้ (ไมด้ อกไม้
ผลไมใ้ บ)
3.การทดลองการดดู น้ำของรากและหนา้ ทข่ี อง
ราก
4. การบำรงุ ดแู ลรักษาตน้ ไม้
5. โทษของการทำลายปา่
1.สงั เกตลักษณะเปรียบเทียบความแตกตา่ ง
ของ ดนิ หินทราย (ขนาดสผี ิวสมั ผสั กล่นิ )

สาระการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้/ สาระการเรยี นรู้/ประสบการณ์ ช่วงเวลา/ นำ้ หนกั
เรอ่ื ง สัปดาห์ 5
เรอื่ งราวเกีย่ วกับ 2 ก.ย.65
ธรรมชาตริ อบตวั 2.การปฏิบตั จิ ริงการใชด้ ินหินทรายในการทำ
1 สัปดาห์
เครอื่ งกรองน้ำ 5-9ก.ย.65

3. บอกประโยชน์เครื่องใชท้ ่ีทำจากดินหินทราย

4. ส่ิงมชี วี ิตที่อยูด่ ินหนิ ทรายสิง่ ไม่มีชวี ิตท่ีอยดู่ นิ

หินทราย

5. การดแู ลรกั ษาธรรมชาติรอบตัวเห็นคุณค่า

ดินหินทรายอยู่ไดน้ าน ๆ

หน่วยที่ 17สัตว์นา่ รกั 1. ลกั ษณะของสัตวเ์ ลี้ยง

2. ประเภทรูปรา่ งลักษณะและขนาดของสัตวท์ ่ี

แตกตา่ งกัน

3. การป้องกันอนั ตรายและความปลอดภยั จาก

สตั ว์

4. ประโยชนข์ องสตั วต์ ่อมนุษย์

5. อาหารสตั วเ์ ลยี้ ง

เรื่องราวเกย่ี วกบั ส่ิง หน่วยท่ี 18 คมนาคม 1.ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ 1 สปั ดาห์ 5
12-16ก.ย.65
ตา่ งๆรอบตัว 2.การปฏิบัติตนเม่ือเดนิ ทางด้วยรถและรถไฟ

3.การปฏิบตั ิตนเมื่อเดนิ ทางน้ำ

4.การปฏบิ ัตติ นเมื่อข้ึนสะพานลอย

5.การปฏบิ ตั ติ นเมื่อขา้ มทางม้าลาย

หน่วยที่ 19 กจิ กรรมโครงการบา้ นนักวิทยาศาสตรน์ อ้ ย 1 สัปดาห์ 5
หน่วยที่ 20 ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ 19-23ก.ย.65 5
1 สัปดาห์ 100
รวม 26-30ก.ย.65
20 สัปดาห์

หน่วยการเรียนรู้ ภาคเรยี นท่ี 2 ช้นั อนบุ าล 3

โรงเรยี นชุมชนบา้ นพบพระ ประจำปกี ารศกึ ษา 2565 (เดก็ อายุ 5-6 ปี)

สาระการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้/ สาระการเรยี นรู้/ประสบการณ์ ชว่ งเวลา/ นำ้ หนั
สัปดาห์ ก
เรอื่ ง 1 สัปดาห์ 5
1-4 พ.ย.65
เรอ่ื งราวเกยี่ วกับตัว หน่วยท่ี 21 รูร้ อบ 1.การประเมินภยั รอบตวั เมื่ออยูใ่ นสถานท่ีและ 5
1 สปั ดาห์
เด็ก ปลอดภัย สถานการณต์ ่าง ๆ 7-11
พ.ย.65
2. ภยั พิบตั ิตา่ งๆได้แก่อัคคีภยั วาตภัยอุทกภยั 3.การ
1 สัปดาห์
ระวงั ภัยอัคคีภยั การดแู ลช่วยเหลอื ตนเองเมอ่ื มเี หตไุ ฟ 14-18พ.ย.

ไหม้ 65

4.การสำรวจจุดอันตรายในโรงเรียนและสถานทีอ่ นื่ ๆ 1 สปั ดาห์
21-25พ.ย.
ที่เด็กอาศยั อยแู่ ละการปฏิบตั ิตวั เพือ่ ให้พ้นภัย
65
5การปฏบิ ัตติ นเพอ่ื ป้องกันภัยท่ีอาจเกดิ ขึ้นกับเดก็ เมอ่ื

อยูใ่ นสถานทีส่ าธารณะอยหู่ า่ งผู้ปกครอง

เร่ืองราวเกีย่ วกับ หน่วยท่ี 22ลอย 1.ความเปน็ มาและความสำคัญของประเพณลี อย

วนั สำคญั กระทง กระทง

2.กลบี และฐานกระทง – การช่ังน้ำหนัก

3.การจม – ลอยโดยการทดลองหาจำนวนกลบี กระทง

ที่มากท่ีสดุ ท่ีกระทงไมจ่ ม

4.การบนั ทกึ และนำเสนอผลการทดลอง

5.การดแู ลรกั ษาธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อมในแมน่ ำ้

เรอ่ื งราวเก่ยี วกบั หน่วยท่ี23กลางวัน 1. การเกดิ กลางวนั -กลางคืน

ธรรมชาตริ อบตวั กลางคนื 2. ลักษณะของดวงอาทติ ย์ดวงจนั ทรด์ วงดาว

เด็ก 3.การปฏบิ ตั ิกิจวัตรประจำวนั ตามหนา้ ทแี่ ละความ

รบั ผิดชอบ

4. สิ่งมีชวี ติ กลางวันกลางคนื

5. กจิ กรรมการอา่ นร่วมกนั จากหนังสือเร่ือง “ปอ๋ ง

แปง๋ ไม่ยอมนอน”

เร่อื งราวเก่ยี วกับตัว หน่วยท่ี 24 1. ฉันเปน็ คนไทย

เด็ก ค่านยิ มไทย 2.ฉนั ภมู ิใจในความเปน็ ไทยที่มีวันสำคญั ของชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

3.คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ

4. คนไทยมมี ารยาทดมี ีความซื่อสตั ย์มนี ำ้ ใจมีวินัย

กตัญญชู ุมชนของเรามีสงิ่ แวดล้อมท่ีแตกตา่ งกนั แต่เรา

อยรู่ ่วมกันอย่างสงบสุขเพราะเราทุกคนเปน็ คนไทย

5.คนไทยสว่ นมากนับถือศาสนาพุทธ พระมหากษตั ริย์

สาระการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้/ สาระการเรยี นรู้/ประสบการณ์ ชว่ งเวลา/ นำ้ หนั
สปั ดาห์ ก
เรื่อง
1 สปั ดาห์ 5
ไทยทรงอปุ ถัมภท์ ุกศาสนาในประเทศไทยศาสนาทุก 28พ.ย.- 5
2 ธ.ค.64 5
ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนต้องช่วยกนั ดแู ล 5
1 สัปดาห์
รักษาสงิ่ แวดลอ้ มและใชท้ รพั ยากรอยา่ งคมุ้ คา่ 6-9 ธ.ค.65

เร่ืองราวเกี่ยวกับ หน่วยท่ี 25 วนั ชาติ 1. วนั ชาตขิ องประเทศไทยตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคมของ 1 สปั ดาห์
13-16ธ.ค.
วันสำคัญ ทกุ ปีซ่งึ เปน็ วนั พระบรมราชสมภพ(วนั เกิด)
65
พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ ัวรชั กาลท่ี9วันท่ี5
1 สปั ดาห์
ธนั วาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ 19-23ธ.ค.

2.เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 65

ทรงเป็นผ้มู ีพระคุณแก่เปรยี บเสมอื นพ่อของชาวไทย 1 สัปดาห์

3. ความสำคัญของวันชาติและพระคุณพ่อ

4. ความกตญั ญตู ่อผู้มีพระคณุ

5. การรกั ษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

เรอื่ งราวเกย่ี วกบั ส่ิง หนว่ ยที่ 26 1.ความรู้เรอ่ื งหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ตา่ งๆรอบตวั เด็ก เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัตติ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การประหยัดอดออม(เงนิ ) สงิ่ ของเครือ่ งใช้นำ้ /ไฟ

3. การพงึ่ พาตนเองการแตง่ ตัว , การรบั ประทาน

อาหารและด่มื นม

4. การเก็บของเล่นของใชเ้ ข้าทดี่ ว้ ยตนเอง

5. การเลอื กอยา่ งมีเหตผุ ล

เร่ืองราวเก่ียวกับสง่ิ หนว่ ยที่ 27 1. ชนดิ ของจดหมาย

ตา่ งๆรอบตวั เด็ก เทคโนโลยแี ละการ 2. ลักษณะของจดหมาย

สอ่ื สาร 3. หน้าทขี่ องบรุ ุษไปรษณีย์

4. การเดนิ ทางของจดหมาย

5. ขน้ั ตอนการส่งจดหมาย

6. การสอื่ สารทางอ่ืนๆไดแ้ ก่วิทยุโทรทัศน์

เรือ่ งราวเกี่ยวกบั สิ่ง หนว่ ยที่ 28 สนกุ 1. นับและแสดงจำนวน 1 - 14

ตา่ งๆรอบตวั เด็ก กบั ตวั เลข 2.การรวมสง่ิ ต่างๆ สองกลมุ่ และบอกจำนวนทเ่ี กิดจาก

การรวมส่งิ ตา่ งๆสองกลมุ่ มผี ลรวมไมเ่ กนิ 14

3.การแยกกลมุ่ ออกจากกลุ่มใหญ่และบอกจำนวนที่

เหลือเมอื่ แยกกลุม่ ย่อยท่มี ีจำนวนไม่เกนิ 14

4.การเปรยี บเทียบจำนวนของสง่ิ ตา่ งๆสองกลมุ่ มี

จำนวนไมเ่ กนิ 14

5.เรียงลำดับทีข่ องสงิ่ ตา่ งๆไม่เกิน 5 ส่งิ

เรอ่ื งราวเกยี่ วกับ หน่วยที่ 29 วัน 1. ประวตั ิความเปน็ มาของวันปีใหม่

สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้/ สาระการเรยี นรู้/ประสบการณ์ ชว่ งเวลา/ น้ำหนั
วนั สำคญั เร่ือง สัปดาห์ ก
2. แสดงบทบาทประเพณีวันปใี หม่ 26-29ธ.ค. 5
ขนึ้ ปีใหม่ 3. การส่งบตั รอวยพรและคำอวยพร
4. สงิ่ ท่คี วรปฏิบัติในการจดั งานเลยี้ งวนั ปใี หม่ 65 5
เรอ่ื งราวเกีย่ วกับสิง่ หนว่ ยที่ 30 ขนาด 5. การแสดงบทบาทสมมติตามนิทานของขวญั วันปี 5
ต่างๆรอบตัวเด็ก รูปรา่ งรูปทรง ใหม่การต่อเตมิ แบบรปู ของขวัญแบบตา่ ง ๆ 1 สัปดาห์ 5
1. ลักษณะวสั ดุทรงสามเหลย่ี ม 3-6 ม.ค.66
เร่ืองราวเกี่ยวกบั หน่วยท่ี 31 วนั เดก็ 2. วสั ดทุ รงสามเหล่ียมรอบตัวเรา 5
3. เปรยี บเทียบความเหมือนความต่างของวสั ดทุ รง 1 สัปดาห์
วนั สำคญั วันครู กลมทรงส่ีเหลี่ยมและทรงสามเหลีย่ ม 9-13ม.ค.66
4.จำแนกวัสดทุ รงกลมทรงสเ่ี หล่ียมทรงสามเหลีย่ ม
เรอ่ื งราวเกยี่ วกับ หน่วยท่ี 32 โลก และรปู วงกลมรูปสเี่ หล่ียมรปู สามเหลี่ยม 1 สปั ดาห์
ธรรมชาติรอบตวั สวยด้วยสสี นั 5. ประโยชน์ของทรงสามเหลี่ยม 16-20ม.ค.
เด็ก 1. ความสำคญั ของวันเดก็
2. คำขวัญวันเดก็ ประจำปี 66
เรื่องราวเก่ยี วกบั หนว่ ยท่ี 33 ฤดู 3. หน้าทขี่ องเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว หนาว 4. ความสำคญั ของครู 1 สัปดาห์
เด็ก 5. การปฏบิ ัตติ ่อครูและผ้ใู หญ่อย่างมสี ัมมาคารวะมี 23-27ม.ค.
ความกตญั ญตู อ่ ผู้มพี ระคุณ
เรื่องราวเกยี่ วกบั ส่ิง หน่วยท่ี 34 แรง 1. แมส่ แี ละการผสมสีจากแม่สี 66
ตา่ งๆรอบตวั เด็ก และพลังงานใน 2. สผี สมขนั้ ท่ี 3
3. ความลบั ของสดี ำ้ 1 สปั ดาห์
ชีวติ ประจำวนั 4. การทา้ สีผสมอาหารจากพืช 30ม.ค.-
5. การทา้ หวานเยน็ จากสีธรรมชาติ 3 ก.พ.65
1. ฤดกู าล 3 ฤดูฤดรู ้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงเดอื นที่เกิด
ฤดูกาลตา่ ง ๆ ในรอบปีการเกิดฤดูกาล
2. สภาพอากาศและปรากฏการณ์ที่เกดิ ขึ้นในฤดูหนาว
3. แรงลมและการเคลอ่ื นท่ขี องลม
4. ทดลองการสรา้ งกระแสลม
5.การรกั ษาสุขภาพของตนเองในฤดูหนาววิธกี ารทำให้
รา่ งกายอบอุ่นสภาพแวดล้อมและระดบั ความ
1. แรงมผี ลทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงรปู รา่ งและ
การเคลอื่ นทเ่ี กดิ จากนำ้ มันแก๊สธรรมชาตลิ มไฟฟ้าคน
หรอื สตั ว์ช่วยอำนวยความสะดวกในชวี ิตประจำวัน
2. สง่ิ ของเคร่อื งใช้ทใ่ี ช้พลังงานไฟฟา้ แต่ละชนดิ มี

สาระการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ ช่วงเวลา/ น้ำหนั
เรอื่ ง สัปดาห์ ก
เร่ืองราวเก่ยี วกับสง่ิ วธิ กี ารใช้แตกตา่ งกันตอ้ งใชใ้ ห้ถูกวธิ ีเพ่อื ไม่ให้เกิด 5
ต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยที่ 35 เสยี ง อันตรายและเป็นการประหยัดพลังงาน 1 สัปดาห์
รอบตัว 1. เสยี งเกดิ จากการสนั่ ของสิ่งตา่ ง ๆ 6-10 5
เรอ่ื งราวเก่ยี วกับส่ิง 2.เสยี งท่เี กดิ จากแหล่งทมี่ าของเสียงแตกตา่ งกนั จะไม่ ก.พ.66
ตา่ งๆรอบตวั เด็ก หน่วยที่ 36 รักการ เหมือนกนั 5
อา่ น 3.การมสี มาธิในการฟังเสียง, จำแนกทิศทางของเสียง 1 สปั ดาห์
เรื่องราวเกีย่ วกับสงิ่ จากเครื่องดนตรแี ละเคร่ืองมือตา่ ง ๆ 13-17ก.พ. 5
ตา่ งๆรอบตวั เด็ก หน่วยที่ 37 4.การสำรวจเสียงจากวตั ถตุ ่างๆ 5
ปรมิ าตรนำ้ หนกั (กระดาษแกว้ ไมโ้ ลหะ) 66
เรอ่ื งราวเกี่ยวกบั 5.การดูแลรักษาหู
ธรรมชาตริ อบตวั หนว่ ยท่ี 38 ฤดู 1 สปั ดาห์
เด็ก รอ้ น - การป้องกนั อันตรายจากเสียงดงั 20-24ก.พ.
– มารยาทในการใช้เสียง
หนว่ ยที่ 39 1. ความรู้พน้ื ฐานเก่ยี วกับหนังสือและตวั หนงั สือจาก 66
หนงั สือภาพ
2. การเลน่ เกมทางภาษาและกจิ กรรมรกั การอ่าน 1 สัปดาห์
3. การทำหนังสอื เล่มเลก็ 27 ก.พ.-3
4. การเปรียบเทยี บจำแนกจดั กล่มุ จำนวน ม.ี ค.66
5. การนับและแสดงจำนวน 1 - 19
6. พื้นฐานการบวกไม่เกนิ 19 1 สัปดาห์
1. ปรมิ าตรของท่ีอยู่ในภาชนะต่างกัน
2.การตวงโดยใชเ้ คร่อื งมอื และหนว่ ยทไ่ี ม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
3. การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของ
4.นำ้ หนักของส่งิ ของทใ่ี ส่ในน้ำมีความสัมพันธก์ ับ
ปริมาตรของนำ้ ท่ลี ้นออกมา
5.การช่งั โดยใชเ้ ครื่องมือและหน่วยทไี่ มใ่ ช่หน่วย
มาตรฐาน
1.สภาพอากาศในฤดรู อ้ นเปรียบเทยี บร้อน-เยน็
2. การแตง่ กายในฤดูร้อน
3.ประเพณีวฒั นธรรมและการละเล่นไทย
4.การดำรงชวี ิตของคนสตั ว์และการเจริญเติบโตของ
พืช(การปลูกต้นกระบองเพชร)
5. โรคในฤดูรอ้ นและการป้องกัน
กิจกรรมโครงการบา้ นนกั วทิ ยาศาสตร์นอ้ ย

สาระการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ ชว่ งเวลา/ นำ้ หนั
เรื่อง สัปดาห์ ก
6-10
หนว่ ยที่ 40 ทบทวนประเมินพฒั นาการ ม.ี ค.66 5
1 สัปดาห์
รวม 13-17มี.ค. 100

66
20 สปั ดาห์

รายละเอียดประกอบสาระการเรยี นรทู้ ี่ 5 “วันสำคัญ” (เด็กอายุ 3-6 ปี)

ลำดับท่ี หนว่ ยการเรยี นรู้ ตวั อย่างวันสำคญั ต่าง ๆ หมายเหตุ
1. 1. วนั สำคัญทางศาสนา 1. วนั มาฆบชู า
2. วนั วิสาขบูชา
2 วนั สำคัญของชาติ 3. วันอาสาฬหบูชา
4. วันเขา้ พรรษา
3. วันสำคญั ของทอ้ งถิน่ 5. วนั ออกพรรษา
4. วันสำคัญตา่ ง ๆ 6. วนั พระ

1. วันเฉลมิ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั (วนั พอ่ )
2. วนั เฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ (วนั แม่)
3. วันปยิ มหาราช
4. วันรฐั ธรรมนญู
1. วนั ลอยกระทง
2. วนั สงกรานต์
3.วนั สำคัญในแตล่ ะอำเภอเช่นวันงาน
ประเพณีแข่งเรืองานเดือน 11
1. วันเดก็
2. วนั ครู

ลงชือ่ ................................ครูประจำชนั้ ลงชอ่ื ................................วชิ ำกำรโรงเรียน
(นำงสำวสพุ ตั รำ พฤกษ์สวุ รรณ) (นำงรววี รรณ ต๊ะถ่ิน)

ลงช่อื ................................รองฝ่ำยวชิ ำกำร ลงช่อื .....................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชมุ ชนบ้ำนพบพระ
(นำงสำวณฐั ฐำ แสงเชย) (นำยภรู ินท์ ชนิลกลุ )


Click to View FlipBook Version