The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Prom Nichapat Piammahakul, 2022-07-11 04:24:05

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดาเนินงาน “Venus is the
second planet
สำนกั งำนพัฒนำฝีมือแรงงำนรอ้ ยเอด็ from the Sun”
Roi-Et Office for Skill Devolopment

ประจำเดอื นมถิ นุ ำยน พ.ศ.2565

สารบญั 1-4

สรปุ แผนและผลการพัฒนาฝมี อื แรงงานประจาปงี บประมาณ 2565 6
ขา่ วประชาสัมพันธ์ 7–8
- โครงการยกระดบั แรงงานไทยให้ไดม้ าตรฐานฝมี อื แรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน
- โครงการสง่ เสรมิ แรงงานใหม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 9
กจิ กรรมอืน่ ๆ 10
- กจิ กรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี 11
- กจิ กรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรมหาอนนั ทมหิดลพระอฐั มราธิบดินทร 11
- มอบเงินช่วยเหลือหรืออดุ หนนุ จากกองทนุ พฒั นาฝมี อื แรงงาน 12
- ประชุมชแี้ จงแนวทางปอ้ งกันรายการขอเบิกท่ธี นาคารปฏิเสธการโอนเงนิ (Return) 12
- ตรวจเยย่ี มสถานประกอบกจิ การ บริษัทโตโยตา้ ร้อยเอ็ด ผู้จาหนา่ ยโตโยตา้ จากดั 13
- ตรวจเยีย่ มและติดตามการขับเคลอื่ นการทดสอบมาตรฐานของศนู ย์ทดสอบนอก 13
- ออกตรวจเยีย่ มสถานประกอบกิจการบริษทั ฟูลเฮา้ สส์ โตร์ จากัด และบรษิ ัทแป้งมนั ร้อยเอด็ จากัด 14
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพฒั นาจงั หวดั ร้อยเอด็ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบบั ทบทวน พ.ศ. 2567
- กจิ กรรมปัจฉิมนเิ ทศผูร้ ับการฝึกเตรียมเข้าทางาน ร่นุ ท่ี 2/2565

สรุปแผนและผลการพัฒนาฝมี ือแรงงานประจาปงี บประมาณ 2565

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต/โครงการ/กจิ กรรม/รายการ เป้าหมาย จานวนผู้ รอ้ ยละ จานวนผู้ ร้อยละ
(คน) เข้า (คน) ผ่าน (คน)

รวมทงั้ สิน้ 7,190 5,626 78.25 5,449 96.85
81.76 796 81.81
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดดาเนินการเอง 1,190 973 77.55 4,653 100.00
4,653 100.00 20 100.00
กจิ กรรมและสนบั สนุนส่งเสรมิ ให้สถานประกอบกจิ การดาเนินการ 6,000 66.67 40 100.00
20 87.14 41 67.21
1. โครงการ เพิ่มมูลค่าผลติ ภณั ฑแ์ ปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 20 40
61 100.00 20 100.00
2. โครงการ พัฒนาปัจจยั พื้นฐานดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว 60 1 แห่ง 74.81 4,653 100.00
77.55 4,653 100.00
3. โครงการ เพ่ิมประสทิ ธิภาพ/ผลติ ภาพ 70 4,653
99.09 97.25
1 แหง่ 99.09 212 97.25
212
4. โครงการ พัฒนาผปู้ ระกอบกจิ การสมัยใหม่เพอื่ เพม่ิ มูลคา่ สินคา้ หรอื บริการในชมุ ชน 20 20 1
5. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรว่ มมือเครอื ขา่ ย และสง่ เสริมการพฒั นาฝมี อื แรงงาน
5.1 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ ถานประกอบกจิ การดาเนินการพฒั นาฝมี ือแรงงาน 6,220 4,653
- รายการ รบั รองหลักสตู รและค่าใช้จ่ายฯ พ.ร.บ. 2545
6,000 4,653
5.2 กจิ กรรม ส่งเสริมและเพม่ิ สทิ ธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมาย 6,000 4,653
- สง่ เสริมการลดการสญู เสียเพอ่ื ความปลอดภัยผ่านการรบั รองความรคู้ วามสามารถ 20 แห่ง 18 แหง่

220 218
220 218

สรุปแผนและผลการพฒั นาฝีมอื แรงงานประจาปีงบประมาณ 2565

ผลการดาเนินงาน

ผลผลติ /โครงการ/กิจกรรม/รายการ เปา้ หมาย จานวนผ้เู ข้า ร้อยละ จานวนผู้ รอ้ ยละ
(คน) (คน) ผ่าน (คน)
6. โครงการ ยกระดบั เพื่อเพมิ่ ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
6.1 การฝกึ เตรยี มเขา้ ทางาน 160 124 77.50 83 66.94
- สาขา ชา่ งเครอื่ งทาความเยน็ และเครอื่ งปรบั อากาศในบ้านและการพาณิชยข์ นาดเลก็ (4/1) 60 64
- สาขา ช่างเดนิ สายไฟฟา้ ภายในอาคาร (4/2) 10 12 106.67 23 38.3333
- สาขา ชา่ งตัดเย็บเส้อื ผา้ สตรี ระดับกลาง (4/1) 10 5
- สาขา ช่างซ่อมเคร่อื งยนต์ (4/2) 10 6 10 83.33
- สาขา ช่างเดนิ สายไฟฟ้าภายในอาคาร (2/1) 10 5
- สาขา ชา่ งเครือ่ งปรบั อากาศขนาดเล็ก (2/1) 56 4 80.00
- สาขา ชา่ งแตง่ ผมบรุ ุษ (2/1) 57
6.2 การฝกึ ยกระดบั ฝีมือแรงงาน 10 23 5 83.33

7. โครงการ ยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ดม้ าตรฐานฝมี อื แรงงานเพือ่ รองรับการแข่งขัน 4 80.00

7.1 กจิ กรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจา่ ยค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื 0.00
7.2 กิจกรรม การทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
0.00

0.00

100 60 60.00 60 100

360 295 81.94 200 67.80
20 20 100.00 15 75.00
340 295 86.76 200 67.80

2

สรปุ แผนและผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปีงบประมาณ 2565

ผลการดาเนนิ งาน

ผลผลิต/โครงการ/กจิ กรรม/รายการ เปา้ หมาย จานวนผู้เขา้ รอ้ ยละ จานวนผ้ผู า่ น รอ้ ยละ
(คน) (คน) (คน)
8. โครงการ ฝกึ อบรมแรงงานกล่มุ เป้าหมายเฉพาะเพอ่ื เพ่มิ โอกาสในการประกอบอาชพี
8.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 120 75 62.50 65 86.67
(1) แรงงานนอกระบบ
(2) แรงงานตามโครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดาริ 80 45 56.25 45 100.00
(3) โครงการพระราชดาริ
8.2 กิจกรรม เพ่ิมทกั ษะดา้ นอาชีพแกน่ กั เรียนทีไ่ ม่ได้เรียนตอ่ หลังจบการศกึ ษาภาคบังคบั 40 45 112.50 45 100.00
8.3 กจิ กรรม พฒั นาฝีมือแรงงานสตรเี พื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
9. โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานดา้ นเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 20

- การฝึกยกระดบั ฝีมือแรงงาน 20
10. โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผ้สู ูงอายเุ พื่อเพมิ่ โอกาสในการประกอบอาชพี
20 10
10.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผ้สู ูงอายุเพือ่ เพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชีพ
20 20 100.00 20 100.00
- การฝกึ อาชีพเสรมิ
11. โครงการ ฝึกอบรมกบั หนว่ ยงานภาครัฐและเอกชน 60 20 33.33 20 100.00

- สาขา ผูบ้ งั คบั หรอื ปล่อยอากาศยานซึ่งไมม่ ีนักบิน (Drone ) เพอื่ การเกษตร 60 20
(บ.แอโร กรุ๊ป (1992) จากดั )
100 80 80.00 80 100.00

100 80 80

100 80 80

30 30 100.00 30 100.00

30 30 30 3

สรุปแผนและผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปีงบประมาณ 2565

ผลการดาเนนิ งาน

ผลผลิต/โครงการ/กจิ กรรม/รายการ เปา้ หมาย จานวนผู้เขา้ รอ้ ยละ จานวนผู้ผา่ น ร้อยละ
(คน) (คน) (คน)

12. โครงการงบประมาณจังหวดั รอ้ ยเอด็ 600 600 100.00 575 95.83
12.1 ส่งเสรมิ แรงงานใหม้ คี วามรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพทเี่ ปน็ ไปตามความตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน 80 80 80 4
( 1 ) ฝึกยกระดบั ฝมี อื แรงงาน 20 20 20
- สาขา ช่างเดนิ สายไฟฟา้ ในอาคาร 20 20 20
- สาขา ชา่ งเครื่องปรบั อากาศในบ้านและการพาณชิ ยข์ นาดเล็ก 40 40 40
- สาขา ชา่ งปูกระเบอื้ ง 80 80 77
( 2 ) การทดสอบมาตรฐานฝมี อื แรงงาน 20 20 18
- สาขา ชา่ งไฟฟา้ ภายในอาคาร ระดบั 1 20 20 19
40 40 40
- สาขา ช่างเครอ่ื งปรบั อากาศในบา้ นและการพาณิชยข์ นาดเล็ก ระดบั 1 40 40 38
20 20 18
- สาขา ช่างปกู ระเบอื้ งผนังและพื้น ระดับ 1 20 20 20
400 400 380
( 3 ) การประเมนิ รบั รองความรูค้ วามสามารถ
- สาขา ช่างไฟฟา้ ภายในอาคาร ระดบั 1
- สาขา ชา่ งเครอ่ื งปรบั อากาศในบา้ นและการพาณชิ ยข์ นาดเลก็ ระดับ 1

( 4 ) การฝึกอาชีพเสรมิ

ข่าว
ประชาสมั พนั ธ ์

เดอื นมถิ นุ ำยน

5

โครงการยกระดบั แรงงานไทยใหไ้ ดม้ าตรฐานฝี มอื แรงงาน
เพอื่ รองรบั การแข่งขนั

วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 วันที่ 29 - 30 มิถนุ ายน 2565
ฝา่ ยมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ ฝา่ ยมาตรฐานและประเมนิ รบั รองความรคู้ วามสามารถ

ความสามารถ ดาเนนิ การทดสอบมาตรฐาน ดาเนนิ การทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแหง่ ชาติ
สาขาช่างเครือ่ งปรบั อากาศภายในบ้านและ สาขาพนกั งานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา)
การพาณิชยข์ นาดเลก็ ระดับ 1 จานวน 8 คน จานวน 30 คน ใชร้ ะยะเวลาการฝึก 2 วัน
ณ สานักงานพฒั นาฝมี อื แรงงานรอ้ ยเอด็ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา อ.เชยี งขวญั จ.ร้อยเอ็ด

6

โครงการสง่ เสรมิ แรงงานใหม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะในการ
ประกอบอาชพี ทเี่ ป็ นไปตามความตอ้ งการของตลาดแรงงาน

วันที่ 13 - 17 มถิ ุนายน 2565 วนั ท่ี 17 - 20 มิถุนายน 2565
ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรคู้ วามสามารถ ฝา่ ยมาตรฐานและประเมนิ รับรองความรู้

ดาเนนิ การเปิดฝกึ อบรมหลักสตู รการฝกึ อาชีพเสรมิ ความสามารถ ดาเนินการฝึกอบรมหลักสตู ร
สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร จานวน 20 คน การฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างติดต้งั และ
ณ องค์การบรหิ ารส่วนตาบลโคกโพธิ์ อ.หนองพอก บารงุ รักษาระบบเซลลแ์ สงอาทิตย์ จานวน
จ.รอ้ ยเอด็ และสาขาการสานเปล จานวน 20 คน 20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชม. ณ ห้อง
ณ องค์การบริหารสว่ นตาบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด ประชุมเทศบาลตาบลชัยวารีย์ อ.โพธ์ชยั
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับเกยี รติจากทา่ นคาดี
ธะนาสนิ ธ์ รองนายกเทศมนตรตี าบลชยั วารยี ์
ใหเ้ กียรตเิ ป็นประธานในพธิ ีเปิดฝึกอบรม

7

โครงการส่งเสรมิ แรงงานใหม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะในการ
ประกอบอาชพี ทเี่ ป็ นไปตามความตอ้ งการของตลาดแรงงาน

วันท่ี 24 - 28 มิถุนายน 2565
ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรบั รองความรูค้ วามสามารถ

เปิดฝกึ อบรมภายใตง้ บประมาณจงั หวัดร้อยเอ็ด หลักสตู รการฝกึ
อาชีพเสรมิ สาขาเทคนิคการขายสนิ คา้ ผ่านแอปพลเิ คชัน่
ใหแ้ กแ่ รงงานในพืน้ ทอี่ าเภอสุวรรณภูมิ จานวน 20 คน
ระยะเวลาการฝึก 30 ชม. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11
ต.หัวชา้ ง อ.สวุ รรณภมู ิ จ.รอ้ ยเอ็ด

8

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วนั ท่ี 3 มถิ ุนายน 2565 วันที่ 3 มถิ นุ ายน 2565
นายชัยณรงค์ มะเดื่อ ผอู้ านวยการสานกั งาน นางสาวกริ ณา บญุ วเิ ศษ นกั วิชาการพฒั นาฝีมอื

พัฒนาฝีมือแรงงานรอ้ ยเอ็ด เขา้ รว่ มกิจกรรม แรงงานชานาญการพเิ ศษ เขา้ ร่วมพิธถี วายราชสักการะ
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่ม และพิธจี ดุ เทยี นถวายพระพรชยั มงคล
ณ หอประชมุ จงั หวัดร้อยเอด็ และร่วมกิจกรรมจติ อาสา กิจกรรมเฉลิมพระเกยี รติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พฒั นาปลูกปา่ เฉลิมพระเกยี รติฯ ณ บรเิ วณรอบอ่าง พระบรมราชนิ ี ณ หอประชุมจงั หวัดรอ้ ยเอ็ด
เกบ็ นา้ ธวชั ชัย อ.ธวชั บุรี จ.รอ้ ยเอด็
9

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วันท่ี 9 มถิ ุนายน 2565
เจา้ หน้าทสี่ านกั งานพฒั นาฝีมอื แรงงานร้อยเอด็

เขา้ ร่วมกิจกรรมจติ อาอาสาพฒั นาและทาความสะอาด
เนื่องในโอกาสวันคลา้ ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอนนั ทมหดิ ลพระอฐั มราธบิ ดินทร
ณ ศูนย์ส่งเสริมสขุ ภาพสวนพะยอม ต.ดงลาน อ.เมือง
ร้อยเอด็ จ.รอ้ ยเอด็

วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2565
นายชยั ณรงค์ มะเดื่อ ผูอ้ านวยการสานักงานพฒั นาฝมี ือ

แรงงานรอ้ ยเอด็ พรอ้ มด้วยเจ้าหน้าท่ี เขา้ ร่วมพธิ ถี วายราช
สักการะวนั คลา้ ยวนั สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอนนั ทมหิดลพระอฐั มราธบิ ดินทร
ณ หอประชมุ จงั หวัดรอ้ ยเอด็

10

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วนั ท่ี 20 มิถนุ ายน 2565 วนั ที่ 23 ม.ิ ย 65
นายชัยณรงค์ มะเดอ่ื ผ้อู านวยการสานกั งานพัฒนา เจ้าหนา้ ท่ีพัสดุและเจา้ หนา้ ที่การเงนิ ฯ

ฝมี อื แรงงานรอ้ ยเอด็ มอบเงนิ ช่วยเหลอื หรอื อุดหนนุ จาก เขา้ รว่ มประชมุ ชีแ้ จงแนวทางปอ้ งกัน
กองทนุ พัฒนาฝีมือแรงงาน แกบ่ ริษทั ไทยเพมิ่ พนู โฮมชอ็ ป รายการขอเบิกท่ธี นาคารปฏิเสธการโอนเงิน
จากดั , บริษัทไทยเพ่มิ พนู โฮมช็อปรเี ทล จากดั และบรษิ ทั (Return)
ไทยเพ่มิ พนู โฮมชอ็ ป เซน็ เตอร์ จากัด ที่ดาเนนิ การฝึกอบรม
ใหพ้ นักงานเกินร้อยละ 70 ภายใต้ พ.ร.บ. สง่ เสรมิ ฯ 11
พ.ศ.2545 รวมทงั้ ส้นิ 42,200 บาท

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วันท่ี 23 มิถนุ ายน 2565 วันที่ 24 มิถนุ ายน 2565
ฝ่ายแผนงานและประเมนิ ผลออกตรวจเย่ียมสถานประกอบ ฝา่ ยมาตรฐานและประเมนิ รบั รองความรคู้ วามสามารถ

กจิ การ บริษทั โตโยตา้ รอ้ ยเอ็ด ผู้จาหนา่ ยโตโยต้า จากัด ลงพื้นทอี่ อกตรวจเยยี่ มและตดิ ตามการขบั เคล่อื นการทดสอบ
เพอื่ ประชาสัมพนั ธแ์ ละตดิ ตามการดาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานของศนู ย์ทดสอบนอก ณ วทิ ยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
ส่งเสรมิ ฯ พ.ศ. 2545 และประชาสัมพนั ธภ์ ารกิจการ โดยสาขาชา่ งไฟฟ้าภายในอาคาร มีแผนการทดสอบชว่ ง
ฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการ เดือนกรกฎาคม 2565 และสาขาช่างเชอื่ ม จะดาเนนิ การ
รับรองความรคู้ วามสามารถ ทดสอบในวนั ท่ี 26 กรกฎาคม 2565 จานวน 10 คน

12

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2565 วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ฝา่ ยแผนงานและประเมินผล ออกตรวจเย่ยี มสถาน ฝา่ ยแผนงานและประเมินผล เขา้ รว่ มอบรมเชงิ

ประกอบกิจการบรษิ ัทฟลู เฮ้าสส์ โตร์ จากดั และบรษิ ัทแปง้ มัน ปฏบิ ัติการจัดทาแผนพฒั นาจงั หวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด จากดั อ.โพนทอง จ.รอ้ ยเอ็ด เพ่อื ประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
และตดิ ตามการดาเนนิ การฝึกอบรม ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสรมิ ฯ ณ โรงแรมเพชรรชั ต์การ์เดน้ ท์ อ.เมือง จ.รอ้ ยเอ็ด
พ.ศ. 2545 และประชาสัมพนั ธภ์ ารกจิ การฝึกอบรม
การทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงาน การรบั รองความรู้ 13
ความสามารถ และการใหก้ ยู้ มื เงินกองทนุ พัฒนาฝมี ือแรงงาน

กจิ กรรมอนื่ ๆ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ฝี มื อ

แรงงานร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียม
เข้าทางาน รุ่นที่ 2/2565
ส า ช า ช่ า ง เ ค ร่ื อ ง ป รั บ อ า ก า ศ
ขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร ช่างเช่ือมอาร์ค
โลหะด้วยมือ และช่างแต่งผม
บุรุษ ณ อาคารโรงอาหาร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
รอ้ ยเอ็ด

14

224 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.รอ้ ยเอ็ด 45000

[email protected] [email protected]

Fig. I

@roietdsd 043-624046

สำนกั งำนพฒั นำฝี มือแรงงำนรอ้ ยเอ็ด

15


Click to View FlipBook Version