The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สมชาย วงศ์เขียว, 2021-05-29 07:21:23

จดหมายข่าวพ.ค.64

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ประจาํ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมชาย วงศเ์ ขียว ตําแหน่ง ครู

คํานาํ

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขาวสารประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของขาพเจา
นายสมชาย วงศเขียว ตําแหนง ครู สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาํ เภอเกาะกูด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวดั ตราด จาก
จุดเนนการขับเคล่ือนงาน กศน.ของเลขาธิการ กศน.ดร.วรัท พฤษาทวีกุล ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมอบหมาย ๑๒ ภารกิจ “เรงดวน” ที่ตอง “จับตองได” ขอที่ ๕ คือ พัฒนา BIG
Data ของ กศน.ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ขอมูลและสารสนเทศ กศน.ทีท่ ันสมัยจะปรากฏบนจอ
มือถอื ทนั ที เมือ่ คณุ ตองการ” รวมทงั้ การสื่อสารและประชาสัมพันธงานของ กศน. ตองมีประสทิ ธภิ าพ
และเกิดประสิทธิผล “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.” ประกอบกับนโยบายของ วาท่ี รท.จํานงค
นนทะมาศ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ตราด มอบหมายใหบคุ ลากรทกุ ระดับดําเนินการจดั ทาํ ขาวสารประชาสัมพันธ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บคุ ลากรในสงั กดั เพ่ือรวบรวมเผยแพรใ หเปนทรี่ จู กั ตอสาธารณชน น้ัน

ดังน้ันขาพเจา นายสมชาย วงศเขียว ตําแหนง ครู จึงไดจัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสมั พันธในรูปแบบ “จดหมายขาว” เพ่ือเปนการรวบรวมผลการปฏบิ ัตปิ ระจําเดอื น รายงานตอ
หนวยงานตนสังกัด และเผยแพรสูสาธารณชน ตลอดจนการนํานโยบายของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป ขาพเจาหวัง
เปน อยางยิง่ วา เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผสู นใจ หากมีขอแนะนําหรอื ขอ ผิดพลาดประการใด
ขาพเจา ขอนอ มรับไวและขออภัยมา ณ ทนี่ ี้

(นายสมชาย วงศเ ขยี ว)
ครูสารบญั

คํานํา................................................................................................................................. หนา
สารบญั .............................................................................................................................. ก
ประจําเดอื น พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข
ฉบบั ท่ี ๑ วนั ท่ี ๓ เรยี นรูออนไลนเ รอ่ื ง “วนั ฉัตรมงคล................................................... ๑
ฉบบั ท่ี ๒ วันที่ ๔ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส “วันฉัตร ๒

มงคล”............................................................................................................ ๔
ฉบับที่ ๓ วันท่ี ๕ รวมประชุมผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรสํานักงาน กศน. ๕

จังหวัดตราด ครง้ั ท่ี ๕ ประจําป ๒๕๖๔ ผา นระบบออนไลน. ......................... ๗
ฉบับที่ ๔ วันที่ ๗ ประชุมติดตามผลการดาํ เนนิ งาน คร้ังท่ี 1 ประจาํ เดือนพฤษภาคม... ๘
ฉบับท่ี ๕ วันท่ี ๗ จัดทําสื่อสงเสริมการเรียนรู E-book เรื่อง “คูมือวัคซีนโควิด ฉบับ

ประชาชน”.................................................................................................... ๑๐
ฉบับที่ ๖ วนั ที่ ๘ ประชมุ ปรบั แผนการดาํ เนนิ งาน ไตรมาส ๓ – ๔ ............................. ๑๑
ฉบับท่ี ๗ วันที่ ๘ ทํากิจกรรม ๕ ส. พัฒนาและทําความสะอาดอาคารสํานักงานและ ๑๒
๑๓
หองสมดุ ประชาชน......................................................................................... ๑๔
ฉบบั ที่ ๘ วัน ท่ี ๙ จัดทํ าบ ท เรียน และแบ บ ท ดสอบ ออ น ไลน เรื่อง “วัน พื ช ๑๕
๑๖
มงคล”............................................................................................................ ๑๗
ฉบับที่ ๙ วันท่ี ๑๑ รับชมการถายทอดสดทาง Facebook live การแถลงขาวการ

เต รี ย ม ค ว าม พ ร อ ม ใน ก าร เป ด ภ าค เรี ย น ป ร ะ จํ าป ก าร ศึ ก ษ า
๒๕๕๔............................................................................................................
ฉบบั ท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๑ รวมประชุมแนวทางการพัฒนาครู บุคลากรดานการจัดการเรียน
การสอนออนไลน. ...........................................................................................
ฉบบั ท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๔ รวมประชมวางแผนการพัฒนาปรับปรุงศูนยเรียนรูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพียง กศน.ตาํ บลเกาะกูด....................................................
ฉบบั ท่ี ๑๒ วันที่ ๒๔ รวมประชุมการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม กศน.ใน
สถานการณก ารแพรร ะบาดของโรค Covid-๑๙............................................
ฉบบั ที่ ๑๓ วนั ที่ ๑๔ พฒั นาปรับปรุงอาคารสถานท่ี กศน.อาํ เภอเกาะกดู ........................
ฉบบั ที่ ๑๔ วนั ที่ ๒๐ พฒั นาปรับปรุงสถานท่ี กศน.อาํ เภอเกาะกดู ..................................
ฉบับท่ี ๑๕ วันที่ ๒๒ จัดทําบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน เรื่อง “วนั วสิ าขบชู า”.....
ฉบับท่ี ๑๖ วนั ที่ ๒๗ – ๒๘ อบรมโครงการจิตอาสา สนง.กศน.จงั หวดั ตราด...................
ผจู ัดทํา................................................................................................................................๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

คณะผจู ัดทาํ

ทีป่ รึกษา ผอู ํานวยการสํานักงาน กศน.จงั หวัดตราด
วา ทรี่ อ ยโทจาํ นงค นนทะมาศ ผอู าํ นวยการ กศน.อาํ เภอเกาะกดู
นางณฐั นนั ท แกว จรัส

ผูจ ดั ทาํ ครู
นายสมชาย วงศเ ขียว


Click to View FlipBook Version