The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by YAP FEI TING Moe, 2020-11-19 00:47:29

CAKAP AJUK & CAKAP PINDAH

CAKAP AJUK & CAKAP PINDAH

CAKAP AJUK 引述句
&

CAKAP PINDAH转述句

Cakap ajuk ialah percakapan yang
ditulis semula tanpa mengubah

maksud dan bentuk asalnya.

引述句是把某人说的话写出来,
原意 & 结构不改。

Cakap ajuk mesti ditulis
menggunakan tanda petik “……” .

写引述句时一定要用引号 “……” 。

Kata ganti nama diri dan
struktur ayat dalam cakap ajuk berubah

jika ditukar kepada cakap pindah.

当将引述句换去转述句时,句中的
人称代名词 & 结构就必须跟着改变。

KGND 人称代名词 Cakap Ajuk 引述句 Cakap Pindah 转述句

KGND 1st 第一人称 aku, saya, patik, beta, kita, kami … dia, baginda, mereka
KGND 2nd 第二人称 kamu, anda, awak, engkau, kalian… dia, nya, mereka,
KGND 3rd 第三人称 dia, mereka, beliau, baginda, nya… dia, mereka, beliau, baginda, nya…
KGND Tempat 处所指示 sini situ, sana, tempat itu
KGND Tunjuk 指示 ini itu
KGND Cara 方法 begini begitu

Cakap Ajuk :
“ Buang sampah ini ke dalam tong sampah, ” kata ayah kepada Kent.

Cakap Pindah :
Ayah menyuruh Kent membuang sampah itu ke dalam tong sampah.

Cakap Ajuk :
“ Mengapakah kamu tidak menghantar latihan Sains? ” tanya Cikgu Ho

kepada John.

Cakap Pindah :
Cikgu Ho bertanya kepada John sebab dia tidak menghantar latihan
Sains.

Cakap Ajuk :
“ Kemaskan meja selepas membaca,”
pesan ibu kepada kakak.

Cakap Pindah :
Ibu berpesan kepada kakak supaya
mengemaskan meja selepas membaca.

Cakap Ajuk :
“ Saya nampak seorang lelaki bersembunyi di sini,” kata Yves kepada

Hime.

Cakap Pindah :
Yves memberitahu Hime bahawa dia nampak seorang lelaki
bersembunyi di sana.

Cakap Ajuk :
Fairuz berkata ,“ Kebakaran ini berpunca
daripada api puntung rokok.”

Cakap Pindah :
Fairuz menceritakan/ menyatakan bahawa
kebakaran itu berpunca daripada api puntung
rokok.

XXX 2. xx XX November 2020

Tukarkan ayat-ayat berikut kepada cakap ajuk atau cakap pindah.

x

1. Cikgu Yap menasihati murid-murid supaya rajin belajar.

“_M_u_r_id_-m__ur_id_,_ka_li_an__m_e_st_i r_a_jin_b_e_la_ja_r,_”_n_a_si_ha_t_C_ik_gu__Ya_p_. __

“_K_a_lia_n_m_e_s_ti_ra_ji_n_b_el_a_ja_r,_” _na_s_ih_a_t C_i_kg_u_Y_ap__ke_p_ad_a_m__ur_id_-m__ur_id_.__

x

2. Jenny meminta maaf daripada Fendy kerana dia datang lewat.

“_M_i_n_ta_m_a_a_f _ke_ra_n_a_s_ay_a_d_at_a_ng_l_e_w_at_,”_k_at_a_Je_n_n_y_ke_p_a_da_F_e_n_dy_._

“_F_e_n_d_y_,_s_a_y_a_m__in_t_a_m__a_a_f _k_e_ra_n_a__d_a_ta_n_g__le_w_a_t_,”__k_a_ta__Je_n_n_y_.__
x

3. Nenek mengatakan bahawa hujan mungkin akan turun pada petang ini .

“_H_u_ja_n_m_u_n_g_ki_n_ak_a_n_tu_r_u_n_pa_d_a_p_e_ta_n_g _in_i,”_k_a_ta_n_e_n_ek_._

4. “Mengapakah adik kamu menangis?” tanya ibu kepada Siti.

_I_bu__be_r_ta_n_ya_k_e_pa_d_a_S_it_i s_e_ba_b_a_d_ik_n_ya_m_e_n_a_ng_i_s._______________________
x

5. “Ini bukan buku karangan saya,” kata Wei Yi kepada Zi Qing.

_W_e_i_Y_i m__em__be_r_ita_h_u_Z_i Q_i_n_g _ba_h_a_w_a_it_u_bu_k_a_n_b_uk_u_k_a_ra_n_ga_n_ny_a_. __
x

6. “ Wah, cantik sungguh baju kamu!” puji Carmen kepada Xin Yee.

__Ca_r_m_e_n_m_e_m_u_ji_b_aj_u_Xi_n_Y_ee_s_u_n_gg_u_h_c_an_t_ik_. ________________________


Click to View FlipBook Version