The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Uracha Pear Nanthavatsiri, 2022-07-06 05:41:37

SPC E-Brochure_Coffee Fest 2022

SPC E-Brochure_Coffee Fest 2022

ไรช าทส่ี งิ หป ารค เชย� งราย

บรษ� ทั สงิ หป ารค เชย� งราย จำกดั ดำเนนิ งานภายใตก ารบรห� ารของบรษ� ทั บญุ รอดบรว� เวอร่� จำกดั และกลมุ บรษ� ทั สงิ ห
คอรเปอเรชั�น จำกัด ที่มีศูนยการว�จัยและพัฒนาอาหารและเคร�่องดื่มชั�นนำของประเทศ กอตั�งข�้นในป พ.ศ.2536 ดวย
จุดประสงคที่มุง ม�นั ที่จะตอบสนองทกุ ธรุ กจิ ชาอยางครบวงจร ดว ยพน� ท่กี วางขวางกวา 8,600 ไร อีกท�งั ความอดุ มสมบรู ณ
ของพ�นที่ที่มีแหลงน้ำตามธรรมชาติรวม 50 แหง จ�งพัฒนาเพ�มความหลากหลายทางผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมี
คุณภาพโดยเฉพาะไรชา ทีน่ อกจากจะเปนผลผลติ ทดี่ ีทสี่ ุดแลว สงิ หปารค เชย� งราย ยงั มโี รงงานผลิต และแปรรปู ชาระดับ
สากลทีพ่ รอ มจะตอบสนองความตองการในธรุ กิจอยา งครบวงจรอีกดวย

นอกจากกระบวนการผลิตที่ครบครันที่จังหวัดเช�ยงรายเเลว สิงหปารค เช�ยงราย ยังไดตั�งโรงงานผลิตและแปรรูปชา
อสั สมั แหง เดยี วทใ่ี หญท ส่ี ดุ ในจงั หวดั นา น จงั หวดั ทม่ี คี วามอดุ มสมบรู ณแ ละมศี กั ยภาพในการปลกู ชาอสั สมั ปรม� าณสงู เพอ�
ใหไ ดผ ลติ ภณั ฑใบชาคณุ ภาพระดบั พรเ� มย่ี มสำหรบั ลกู คา ของเรา กอ เกดิ เปน ชาเชย� งนา น สเปเชย� ลเบลนด ซร่� ส่� ช าคณุ ภาพ
ระดับพร�่เมี่ยมที่สิงหปารคไดทุมเท ทำการว�จัยคุณลักษณะเฉพาะของชา 2 พ�นที่ เพ�อรังสรรคคาแรกเตอรชาที่แตกตาง
จาก 2 แหลง อารยธรรมชาท่ีสำคญั ทสี่ ุดในประเทศไทย

โรงงานผลติ เเละแปรรปู ทจ่ี งั หวดั เชย� งราย พฒั นาสตู รชาโดยผเู ชย่� วชาญ โรงงานผลติ เเละแปรรปู ทจ่ี งั หวดั นา น
ผา น Singha Park Tea Lab จงั หวดั เชย� งราย

มัทฉะลาเต

Matcha Latte

“มารุเซ็น มัทฉะพร�เมี่ยม” คาบูเซนฉะ

สายพันธคุ าเมเลีย ไซเนนซ�ส จากยอดชา 3 ใบ
แรกของตน ชา โดยใชเ ทคนคิ การพรางแสง ที่มี
ว�ธ�การปลูกตามตนตำรับจาก บร�ษัท มารุเซ็น
ที เจแปน จำกัด เพื่อใหตนชาและใบชามีความ
สมบูรณฉบับชาเข�ยวญี่ปุนแบบดั้งเดิม โดย
“มารเุ ซน็ มทั ฉะพรเ� มย่ี ม” มคี าแรกเตอรช าเขย� ว

ที่ใหกลิ่นและรสชาติออนละมุน แตยังคงความ
เขมขนของชาไดอยางเต็มที่ และดวย
กระบวนผลิตของมารุเซ็นที่มีขั้นตอน
การอบไอน้ำ (นึง่ ) เพ่อื คงสภาพสชี า
“มารเุ ซ็น มัทฉะพร�เม่ยี ม” จ�งมีสชี า
ทีเ่ ข�ยวสดตามธรรมชาตติ ามแบบ
ฉบับญ่ปี ุนแทๆโฮจ�ฉะลาเต

Houjicha Latte

“มารเุ ซน็ โฮจฉ� ะ” ชาเขย� วคว่ั หอมพเิ ศษ

ที่ผานการคัดสรรใบชาในสวนตางๆ ใน
สัดสวนที่เหมาะสม คั่วรวมกันดวยความ
รอนท่ีใหช ามีกลิ่นหอมพเิ ศษ การค่ัวดวย
ความรอนนี้คาเฟอินจะสูญสลายไปจาก
ใบชา ทำใหตัวโฮจ�ฉะมีปร�มาณคาเฟอินที่
นอ ยกวา ชาเขย� วทุกประเภท ดื่มไดท กุ เพศ
ทกุ วยั “มารเุ ซน็ โฮจฉ� ะ” จะมี Taste Note
ออกไปในทาง Nutty, Earthy, Wood สี
ของชาออกไปในทางนำ้ ตาลเขม “มารเุ ซน็
โฮจฉ� ะ” เหมาะสมกบั การนำไปผสมนมเปน
เมนโฮจฉ� ะลาเตชาไทยนม

Thai Tea Latte

“ชาไทย ซ�่ร�ย” ชาสายพันธุอัสสัมมิกา

จากแหลงปลูกท่ีมีความอดุ มสมบรู ณท าง
ภูมิศาสตรจ�งไดเบสชาอัสสัมที่มีคุณภาพ
ผานขบวนการปรุงหลากหลายประเภท
การคว่ั ทำให “ชาไทย ซร่� ย� ” มคี าเลกเตอร
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ มีกลิ่นหอมที่ไม
เหมือนใคร และมีสีสมชาไทยรูปแบบใหมที่
ลดความฉดู ฉาดของสีสมลงทำใหดนู าดม่ื
มากขน้� และยงั มี Taste Note ทอ่ี อกไปใน
ทาง Nutty, Earthy Tone มี Body ชาเขม ขน
ตามแบบฉบับชาอัสสัมคุณภาพพร�เมี่ยม
ใหความรสู กึ กำลงั ด่มื ชาไทยอัลมอนดท ่มี ี
รสสมั ผสั Caramelized ในขณะด่ืมชานมไตห วนั

Taiwanese Tea

“ชานมไตห วนั ” ชาสายพนั ธอุ สั สมั มกิ า

ที่ผานกระบวนการหมักอยางพิถีพิถัน
ทำใหเ ปน ชาไตห วนั ทม่ี รี สชาตหิ มกั และคว่ั ท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะ “ชานมไตหวัน”
สงิ หป ารค เชย� งราย สามารถนำไปปรงุ เพอ่ื
สรา งคาแรคเตอรท โ่ี ดดเดน ใหก บั เครอ่� งดม่ื
ทไ่ี มเ หมอื นใคร โดยมกี ลน่ิ Top Note หอม
คว่ั เดน ตง้ั แตค รง้ั แรกทไ่ี ดส มั ผสั พรอ มกลน่ิ
เบอกาม็อตแฝงอยางลงตัว มี Body ชา
ระดับปานกลาง และมี Taste Note แนว
นทั ตี้โทนชาดำอัสสัม

Assam Black Tea

"ชาดำอัสสัม" นาน สเปเช�ยลเบลนด

เปดรสชาติใหมจากชาแหลงใหมที่คุณไมเคย
ลิ้มลอง ชาสายพันธุอัสสัมคาแรคเตอรพิเศษ
คณุ ภาพสงู ทถ่ี กู ซอ นอยใู นขนุ เขาแหง สายหมอก
จงั หวดั นา น ดว ยสภาพภมู อิ ากาศทไ่ี ดอ ทิ ธพ� ล
จากประเทศจน� และภมู ปิ ระเทศทม่ี แี มน ำ้ รายลอ ม
เหมาะแกการเพาะปลูก ทำใหชาที่ปลูกที่นาน
เต็มไปดวยความสมบูรณของตนชาและใบชา
รสชาตชิ าโดดเดน “ชาดำอสั สมั ” มี Taste Note
แบบ Nutty Tone มี Body เฉพาะตวั ใหค วาม
หนกั แนน ทาง Roasted Tea มี After Taste ท่ี
สะอาดโลง ไมข มตดิ คอ ไมว า จะโดนไซรปั ผลไม
รสชาติ กลิน่ แรงแคไ หน รสชาติชากย็ งั คงอยู“เพราะความใสใ จ คือ มาตรฐานการทำงานของเรา”
สงิ หปารค เชย� งราย

ขอดูแลธรุ กจิ คณุ ดวยความใสใ จ

CONTACT US

SINGHA PARK CHIANG RAI CO.,LTD.
TEL : (+66) 02-242-4776
EMAIL : [email protected]
WWW.SINGHAPARKTEAPLANTATION.COM


Click to View FlipBook Version