The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพรรณษา สิงห์ซอม, 2021-10-31 07:15:19

25630911_171639_7195

25630911_171639_7195

ค่มู ือการปฏบิ ตั งิ าน 4 ฝา่ ย

พรรณนางานกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ

หวั หน้ากลุ่มบริหารวชิ าการ

หนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ

หัวหน้ากลุ่มบรหิ ารวชิ าการ ไดแ้ ก่ บุคคลทผ่ี ู้อำนวยการแต่งตงั้ ใหม้ ีหนา้ ทร่ี ับผิดชอบงานบรหิ ารวชิ าการ
และสำนักงานวิชาการ มีหนา้ ที่ควบคุม ดูแล รับผดิ ชอบการปฏิบัติงานวชิ าการให้ดำเนินอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
ในเรอ่ื งต่อไปน้ี

1. เปน็ ท่ปี รกึ ษาของผู้บรหิ ารสถานศึกษาเก่ยี วกับงานบรหิ ารงานวิชาการของโรงเรียน
2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จดั ทำและเสนอคำขอ
จดั ตั้งงบประมาณและติดตามประเมินผลงาน
3. นเิ ทศตดิ ตามการปฏบิ ตั ิงานของบุคลากรในกลมุ่ บริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบยี บของ ราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรียน
4. ประสานงานกับฝา่ ยต่างๆในโรงเรยี นเพ่ือพัฒนาการปฏบิ ัติงานของกลมุ่ บริหารวิชาการอยา่ งมี
ประสิทธภิ าพ
5. กำหนดนโยบายและวางแผนการปฏบิ ตั งิ านด้านวิชาการร่วมกบั คณะกรรมการฯ
6. จัดทำปฏิทนิ ปฏบิ ัติงานของฝา่ ย
7. จัดทำและบริหารงบประมาณของงานและโครงการประจำปกี ารศึกษา
8. ควบคมุ ดแู ลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการใหเ้ ปน็ ไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและตามนโยบายของโรงเรียน
9. ประสานดำเนนิ การพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษาและหลกั สูตรทอ้ งถ่นิ ทีส่ อดคลอ้ งกับความเปลย่ี นแปลง
และอัตลักษณ์สถานศึกษา
10. กำหนดให้มกี ารจัดทำโครงการสอนและแผนการสอน
11. จดั ประชมุ คณะกรรมการฝา่ ยวิชาการ และบคุ ลากรในฝา่ ยอยา่ งนอ้ ยเดอื นละ 1 คร้ัง
12. ดูแลและรบั ผดิ ชอบเกีย่ วกับการวดั และประเมินผล
13. ควบคมุ ดูแลและตรวจสอบเอกสารการเรียนการสอน การวดั ประเมินผลทุกประเภท
14. จดั ใหม้ ีการนิเทศภายใน สง่ เสรมิ ใหค้ รูผูส้ อนใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศกึ ษา
15. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ
16. ประสานการสรรหาบคุ ลากรประจำการ วิทยากรภูมิปัญญาท้องถน่ิ /วทิ ยากรพเิ ศษ
17. บริหารและประสานงานกิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร
18. จัดสอนเสรมิ หรอื แต่งต้งั คณะกรรมการหรอื อนุกรรมการในการจดั สอนเสริม
19. คัดเลือกแบบเรยี นโดยให้เปน็ ไปตามคำสั่งของกระทรวงและนโยบายของหน่วยงานต้นสงั กดั
20. ให้ข้อมลู และรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในฝา่ ยแกผ่ ูบ้ งั คบั บัญชา
21. จดั ทำรายงานการปฏิบัติงานและโครงการของฝา่ ย
22. พฒั นาครูผู้สอนใหม้ ีความเชี่ยวชาญและชำนาญในดา้ นการสอน การวัดผลและประเมนิ ผล
23. ตดิ ตาม ดูแล ประเมนิ ผลและพัฒนาระบบการทำงานในฝ่ายใหม้ ีประสิทธิภาพ
24. ปฏิบัตงิ านอื่นตามท่ผี บู้ งั คบั บัญชามอบหมาย

1. งานพฒั นาหลกั สตู รสถานศึกษา

หนา้ ท่ีและความรบั ผดิ ชอบ

งานพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษา มหี น้าทค่ี วบคุมดูแล และรบั ผิดชอบการปฏบิ ตั ิงานหลักสูตรและการ
สอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธภิ าพ วางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล
ในเร่ืองต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการวิชาการโดยตำแหนง่
2. ดแู ลและรบั ผิดชอบเกีย่ วกับการใชห้ ลกั สูตรให้สอดคลอ้ งกับปรัชญา วิสยั ทศั น์ เป้าหมาย นโยบายของ
สถานศกึ ษาและให้เป็นตามเป้าหมายของหลกั สตู ร

2. การพฒั นากระบวนการเรียนรู้

หน้าที่และความรับผดิ ชอบ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ จัดทำแผนการจดั การเรยี นรูแ้ บบมสี ว่ นร่วมตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้แบบบรู ณาการ โดย

1. วิเคราะหห์ ลกั สูตรและเนอื้ หาสาระ
2. มาตรฐานการเรียนรู้
3. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวงั
4. ออกแบบกิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยเน้นผเู้ รยี นเปน็ สำคญั และจัดเตรียมสอ่ื การเรียนร้ทู เ่ี หมาะสมกับผเู้ รยี น
5. จัดกระบวนการเรียนรูใ้ หย้ ืดหยนุ่ ตามความเหมาะสม โดยจดั เน้อื หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดย
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ใน ชวี ิตประจำวัน การเรยี นรู้จากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิ ตั ิจรงิ สร้างสถานการณ์ตวั อยา่ ง
6. สง่ เสรมิ ให้ผู้เรยี นรกั การอา่ นและใฝ่รอู้ ย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรูต้ ่าง ๆให้สมดลุ กัน
7. ปลกู ฝังผู้เรยี นให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่ นิยมท่ีดงี าม มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเนือ้ หา
สาระกิจกรรม
8. จัดบรรยากาศ สิง่ แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เออ้ื ต่อการเรยี นรู้
9. นำภูมิปญั ญาท้องถิน่ และประสานความร่วมมือเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถนิ่ เขา้ มามสี ่วนรว่ มใน
การจดั การเรยี นการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกนั พัฒนาผเู้ รียนตามศักยภาพ
10. จดั ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรตู้ า่ ง ๆ โดยเป็นการนเิ ทศทร่ี ่วมมือ
ช่วยเหลอื กนั แบบกลั ยาณมิตร นเิ ทศแบบเพือ่ นชว่ ยเพ่ือน เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายใน
สถานศกึ ษา
11 ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นสว่ นหนง่ึ ของกระบวนการเรียนรู้ (การวจิ ัยในช้ันเรยี น)
12. สง่ เสรมิ ให้ครไู ด้รับการพัฒนา วิธีการจดั กระบวนการเรยี นร้อู ย่างหลากหลายและต่อเนือ่ ง เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรยี นร้ตู ามความเหมาะสม

3. งานทะเบยี นและงานวัดผลประเมินผล

หนา้ ทแี่ ละความรับผิดชอบ

งานทะเบยี นและงานวดั ผลประเมนิ ผล มหี นา้ ทค่ี วบคมุ ดูแล ตดิ ตามงานด้านการวดั ผลและประเมนิ ผล
ให้เปน็ ไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบยี บอย่างครบถ้วน โดยมหี น้าทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบดงั นี้

1. เปน็ กรรมการวิชาการโรงเรยี นโดยตำแหน่ง
2. จดั ทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษา
3. ดำเนนิ การจัดซือ้ -จดั จ้างเกี่ยวกบั วัสดุ ครภุ ณั ฑ์ จดั ทำแบบพมิ พ์ต่าง ๆท่ีต้องใชใ้ นงานวัดผลประเมินผล
4. จดั ทำและรวบรวมระเบียบปฏบิ ัตเิ กย่ี วกับงานวัดผลและประเมินผลการเรยี น
5. เปน็ ศูนย์กลางการสร้างและพฒั นาขอ้ สอบทุกประเภท
6. ประสานและควบคุมดแู ลการจัดทำข้อสอบ การวัดผลและประเมนิ ผล
7. จัดและประสานการจัดทำตารางสอบทุกประเภทของโรงเรยี น
8. ควบคุม ดแู ล และประสานงานการวัดผลและประเมนิ ผลการเรียนทุกสาขาวิชา
9. ดำเนนิ การและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกบั การวดั ผลและประเมนิ ผลทางการเรียน
10. ดำเนนิ การวเิ คราะหผ์ ลการสอบและประมวลผลการสอบทกุ ระดบั /ทกุ ครั้ง
11. ตดิ ตามประเมินและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านต่อผ้บู งั คบั บญั ชาตามข้นั ตอนทุกครง้ั
12. สง่ เสรมิ พัฒนาระบบและเทคนคิ วิธีการวัดและประเมนิ ผลการเรียนรดู้ ้านตา่ ง ๆ
13. ใหค้ ำปรึกษา ติดตาม กำกบั การวัดผลและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ ของสถานศึกษาใหเ้ ป็นไปตามหลัก
วิชาการ และแนวทางที่สถานศกึ ษากำหนด
14. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรงุ คณุ ภาพของวธิ ีการ เครอ่ื งมือวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ของ
ผ้เู รียนแต่ละคน
15. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อผู้บังคับบัญชาตามขนั้ ตอนทุกครงั้
16. ปฏิบัตงิ านอ่นื ตามท่ีผู้บังคับบญั ชามอบหมาย

4. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน้าทีแ่ ละความรับผดิ ชอบ

งานวจิ ยั และพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา มหี นา้ ท่ีควบคมุ ดูแล สง่ เสรมิ สนบั สนนุ นักเรยี นและบคุ ลากร
ในสถานศกึ ษาเกีย่ วกบั การวจิ ัย การพฒั นาองคค์ วามรู้ เทคโนโลยี นวตั กรรมและสงิ่ ประดษิ ฐ์ ตา่ ง ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการจดั การศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชมุ ชน และทอ้ งถ่ิน โดยมหี น้าทแี่ ละความ
รบั ผิดชอบดงั นี้

1. ส่งเสริม สนบั สนุน นกั เรียนและบุคลากร ในสถานศึกษาเก่ียวกับการวจิ ัย การพฒั นาองคค์ วามรู้
เทคโนโลยี นวตั กรรม และสิง่ ประดิษฐ์ต่าง ๆ

2. วเิ คราะห์ วจิ ยั และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิก์ ารจัดการเรยี นการสอน การใชเ้ ครือ่ งมือ
วัสดอุ ุปกรณ์ ครภุ ณั ฑท์ างการศึกษา

3. รวบรวมและเผยแพรผ่ ลการวิเคราะห์ วจิ ยั และการประเมินผลการจดั การเรียนการสอน นวัตกรรม
และส่งิ ประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบรหิ ารและการพัฒนาวชิ าชีพรวมท้งั ผลงานทางวิชาการของครูและ
บคุ ลากรทางการศึกษา

4. ประสานงานและใหค้ วามร่วมมอื กบั หนว่ ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จดั ทำปฏทิ นิ การปฏิบัตงิ าน เสนอโครงการ และรายงานการปฏบิ ัติงานตามลำดบั
6. ปฏิบัตงิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานพฒั นากลุ่มสาระการเรยี นรู้

หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบ

หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ มหี นา้ ทค่ี วบคุมดแู ล ติดตาม บรหิ ารและประสานงานครูกลุ่มสาระฯ ตาม
บทบาท หน้าที่อยา่ งมีประสิทธภิ าพ โดยมีหน้าท่แี ละความรับผิดชอบดังนี้

1. หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ เป็นกรรมการวชิ าการโรงเรยี นโดยตำแหน่ง
2. บริหารงานในกลมุ่ สาระฯ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดและตามนโยบายของโรงเรียน
3. จดั ทำแผนงานและโครงการของกลมุ่ สาระฯ
4. ดแู ลรบั ผิดชอบด้านการจัดการสอนของครรู วมทง้ั พจิ ารณาแบบเรียน
5. รวบรวมขอ้ มูลความต้องการในดา้ นวัสดุ สอ่ื การเรยี นการสอน รวมทั้งแบบเรียนหนงั สืออ้างอิง ให้แก่
ฝ่ายท่ีเก่ยี วข้อรว่ มกบั ครูและครูพิเศษสำหรับการใชใ้ นกลมุ่ สาระฯ ในกรณีทตี่ ้องมีการจัดซ้ือใหป้ ระสานงานกับงาน
จัดซ้อื หากเปน็ การเบิกวัสดเุ พอ่ื จัดทำอปุ กรณ์ใหป้ ระสานกับงานพัสดุ
6. พฒั นานิเทศดูแลการปฏบิ ัติงานและแก้ไขปัญหาตา่ ง ๆ ใหส้ ำเรจ็ ตรงตามที่กำหนด
7. เตรยี มครูและนกั เรยี นเพื่อเขา้ ร่วมการแขง่ ขันทกั ษะทางวชิ าการตา่ ง ๆ ท้งั ภายในและภายนอก
8. กำหนดเป้าหมายผลการแขง่ ขนั ของสาขาวิชา และดำเนินการใหบ้ รรลตุ ามเปา้ หมาย
9. พัฒนาครใู นสาขาวิชา ใหม้ ีความเช่ยี วชาญและชำนาญในการสอน
10. ประเมนิ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอน
12. ปฏบิ ัติงานอนื่ ตามทผี่ บู้ ังคบั บัญชามอบหมาย

ครผู ู้สอน มหี น้าทจ่ี ัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน ผลติ ส่ือ/นวตั กรรมทางการศึกษาวจิ ยั
พัฒนาการเรียนการสอนเพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี นมีความรแู้ ละทกั ษะตามทหี่ ลกั สตู รกำหนด วเิ คราะหผ์ ้เู รียนรายบคุ คล และจำ
ทำแผนการจดั การเรียนรู้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ โดยมหี น้าที่และความรบั ผดิ ชอบดังนี้

1. ทำแผนการจัดการเรียนรหู้ รือโครงการสอนโครงงาน กจิ กรรมการเรยี นรู้ในรูปแบบตา่ ง ๆ
2. ทำการสอนและอบรมใหค้ วามรแู้ กน่ ักเรยี น ใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐาน ตวั ชี้วดั ของหลกั สูตรและความ
ตอ้ งการของชุมชน
3. รบั ผิดชอบดแู ลความประพฤติ การรักษาวินยั สุขภาพและดูแลการศึกษาเลา่ เรยี นของนักเรียน
4. ศกึ ษาค้นคว้ารวบรวมวทิ ยาการ และประสบการณใ์ หม่ ๆ ในสาขาวิชาทเี่ กีย่ วข้อง
5. จดั ทำสื่อ นวตั กรรม นำมาใชใ้ นการเรยี นการสอน รว่ มแลกเปลย่ี นเรยี นรู้กับเพื่อนครู ใชแ้ ละเกบ็ รักษา
สอื่ การเรียนการสอน และเครื่องมืออปุ กรณ์อื่น ๆ อย่างถูกต้อง

6. รกั ษาวินัยและประพฤตติ นเปน็ แบบอยา่ งทีด่ ีของนักเรยี น
7. นิเทศหรอื ช่วยนิเทศในวชิ าทีร่ ับผิดชอบงานวิชาการ
8. ให้คำแนะนำและแนวทางตา่ ง ๆ ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
9. ใหบ้ ริการแก่ผ้ปู กครองนักเรยี นและชุมชนในด้านวิชาการและด้านอน่ื ๆ
10. วิจัยในชั้นเรียน เพอ่ื แก้ปัญหาเกีย่ วกบั นกั เรยี นหรือพัฒนาการเรยี นการสอน
11. เสนอโครงการปฏิบัตงิ านตามลำดับข้นั
12. รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามลำดบั ข้ัน
13. ปฏบิ ัติหน้าทอ่ี ืน่ ตามทผี่ ู้บงั คับบญั ชามอบหมาย

บทบาทหน้าท่ีพ่เี ลยี้ งเด็กพกิ ารเรยี นรว่ ม

1. พ่ีเล้ยี งเดก็ พิการ ไม่ใช่ครูท่ปี ฏบิ ัติงานลักษณะนักวชิ าชพี พ่ีเล้ียงเด็กพกิ ารจงึ ไมส่ ามารถออกแบบการ
สอน ออกแบบการจัดการเรยี นรู้ หรอื ไม่มอบหมายให้เป็นครผู ู้สอนประจำวชิ าตา่ ง ๆ ครูประจำชัน้ พ่เี ล้ยี งเด็กพิการ
ไมใ่ ช่ ครผู ชู้ ว่ ย แตเ่ ปน็ ผชู้ ่วยเหลือนักเรยี นทบ่ี กพร่องท่ชี ่วยตัวเองไมไ่ ด้ หรือมคี วามบกพรอ่ งทางร่างกายและการ
เคลอ่ื นไหว้ มีความยากลำบากในการดแู ลตัวเอง หรือออทสิ ติกและชว่ ยเหลือครูในการจดั การเรยี นการสอน
การพฒั นานักเรยี นตามคำแนะนำ ดแู ลของครูประจำการ

2. พเ่ี ลย้ี งเด็กพกิ ารโดยทวั่ ไปจะมี 2 ระดบั คือ

2.1 ระดบั ต่ำ อาจจะกำหนดคณุ สมบตั ิเพยี งจบการศึกษาภาคบงั คบั มนี สิ ัยรกั เด็ก ใจเย็น
ทำหน้าทด่ี แู ลชว่ ยเหลอื เด็กพิการไม่ให้ไดร้ ับอันตราย ชว่ ยเหลอื เดก็ ในการเคลื่อนไหว ชว่ ยเหลอื เด็กท่ีเก่ียวขอ้ งกับ
การปฏบิ ตั ิกิจวัตรประจำวัน เป็นตน้

2.2 ระดบั พ้ืนฐาน อาจจะกำหนดคุณสมบตั ิวุฒทิ างการศึกษา ตามขอ้ 1 หรือสูงกวา่ สามารถ
ปฏบิ ัติหน้าทไี่ ด้ ตามข้อ 1 และสามารถชว่ ยเหลอื ครใู นการสอน สอนซ่อมเสรมิ ผลติ ิส่ือ ชว่ ยเหลือครูในการควบคุม
ชน้ั เรยี น (เดก็ ทีม่ ีความบกพร่องทางพฤตกิ รรม) ปฏบิ ตั กิ รรมฟื้นฟูเด็กภายใต้คำแนะนำ ดูแลของครผู สู้ อนหรือนัก
วิชาชพี เฉพาะ

3. แนวทางการมอบหมายหน้าทใ่ี ห้พเ่ี ลยี้ งเดก็ พิการ

3.1 จดั ตารางเวลาให้ดแู ล ชว่ ยเหลอื นกั เรยี นท่ีพิการทชี่ ว่ ยตัวเองไมไ่ ด้ หรือมีความบกพรอ่ งการ
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มีความยากลำบากในการดูแลตัวเองหรือพกิ าร บกพร่องด้านอน่ื ๆ

3.2 จดั ตารางเวลา และแบ่งเดก็ ให้พเ่ี ล้ียงเดก็ พิการสอนเสรมิ นกั เรยี นเรียนร่วม ภายใต้
คำแนะนำของครปู ระจำวิชาในหอ้ งเสรมิ วิชาการ หรอื สถานท่ีทีโ่ รงเรียนจัดไว้

3.3 จดั ตารางเวลา ใหพ้ เ่ี ล้ียงเด็กพิการประกบนกั เรียนเรยี นรว่ มในชัน้ เรียนขณะที่ครูทำการสอน
ในช้ันเรยี นรว่ ม รวมทง้ั เด็กท่ีทำลายบรรยากาศในชัน้ เรียนโดยเฉพาะวชิ าที่เป็นเครอ่ื งมือการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือวิชาอ่นื ๆ สอนเสรมิ เมือ่ ครูมอบหมายใหน้ ักเรยี นทำแบบฝึกหัด หรอื ฝกึ
ปฏบิ ตั ิ เปน็ ต้น

3.4 งานอ่ืน ๆ ทเ่ี กี่ยวข้องกบั การพัฒนา สง่ เสริมนักเรยี นพิการและภารกจิ ท่เี ปน็ งานเฉพาะเปน็
ครั้งคราว

การมอบหมายในการปฏิบัติงานของพเี่ ลยี้ ง ในข้อ 3.1 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 หรือ ขอ้ 3.4 ในขอ้
ใดข้อหนึ่งหรอื ทุกข้อ ทงั้ นี้ข้ึนอยูก่ บั ลักษณะความบกพร่อง ระดบั ความบกพร่องของนักเรียนรายบคุ คลท่เี รียนรว่ ม
ในโรงเรยี น

6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวตั กรรมและเทคโนโลยี
หน้าทแี่ ละความรับผดิ ชอบ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่อื นวตั กรรมและเทคโนโลยี มหี น้าที่ ควบคุม ดูแล และรบั ผิดชอบการปฏบิ ัติงาน
วางแผนการพฒั นาและการบริการอย่างมีประสิทธภิ าพ ในเรือ่ งต่อไปนี้

1. จดั ทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั ิการประจำปี/ปฏทิ ินปฏบิ ัตงิ านของงานแหล่งเรียนร้แู ละสอื่
เทคโนโลยี

2. สำรวจข้อมลู และจัดทำทะเบียนแหล่งเรยี นรู้ สอื่ และส่ือเทคโนโลยเี พ่อี การศึกษาของสถานศึกษา
3. วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการใชแ้ หลง่ เรียนรูแ้ ละการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยเี พือ่
การศกึ ษามาใช้ในการบริหารและพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา
4. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศกึ ษาใหง้ านด้านต่าง ๆ ของสถานศกึ ษา

5. สนบั สนนุ ให้บคุ ลากรนำนวตั กรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบรหิ ารและพฒั นา
การศกึ ษา

6. สง่ เสริมให้มีการพฒั นาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลติ รวมทั้งการใช้ ส่อื
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมมีคุณภาพและประสิทธภิ าพ

7. ส่งเสริมให้มีการวจิ ัยและพัฒนาการผลิตและการพฒั นา ส่ือ เทคโนโลยเี พือ่ การศึกษา
8. จดั ให้บริการสถานที่และสนบั สนนุ การประชมุ การสัมมนาของบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ตามทไ่ี ดร้ อ้ งขอ
9. บรกิ ารบันทกึ ภาพ บนั ทึกวีดิทัศน์ กิจกรรมตา่ ง ๆ ภายในโรงเรียนและกจิ กรรมนอกสถานทข่ี อง
บุคลากรฝ่ายตา่ ง ๆ
10. จัดทำทะเบียนวสั ดุ ครุภัณฑข์ องงานโสตทัศนศึกษา
11. จัดทำสถติ ิการใช้งานโสตทศั นูปกรณ์ และห้องโสตทศั นศกึ ษา ให้เปน็ ปจั จุบนั
12. ติดตามประเมินผลการใช้ ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพอื่ ใหเ้ กดิ การใช้ที่คมุ้ คา่ และเหมาะสมกบั
กระบวนการเรยี นรู้
13. งานอนื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7. งานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น

หนา้ ที่และความรับผดิ ชอบ

งานกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน เป็นงานทเ่ี กี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี นตามศกั ยภาพมุ่งเน้น
เพม่ิ เติมจากการจดั กจิ กรรมตามกลุม่ สาระ ประกอบด้วย งานกจิ กรรมแนะแนว หอ้ งสมุด กิจกรรมชมุ นุม กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี กจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้ หรอื กิจกรรมอนื่ ใดท่ีกำหนดไวใ้ นหลกั สูตร มแี นวปฏิบตั ิดังนี้

1. รวบรวมระเบยี บและแนวทางปฏบิ ัติเก่ยี วกบั กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น
2. จัดทำแผนปฏบิ ตั ิการประจำปี ปฏิทินปฏิบตั ิงาน สรปุ และรายงานผลการปฏิบัตงิ านของกจิ กรรม
ชุมนมุ ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่มิ เวลารู้

7
3. กำหนดกล่มุ ผเู้ รียน ผ้กู ำกบั ครูที่ปรึกษา และระบบบรหิ ารจัดการกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน
4. นิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านการจัดกจิ กรรมชุมนมุ ลกู เสือ เนตรนารี กิจกรรมลด
เวลาเรยี นเพ่มิ เวลารู้
5. ประสานการดำเนินงานบูรณาการกจิ กรรมกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้
6. การปรับปรงุ ผลการเรยี นของนักเรยี นที่ต่ำกว่าเกณฑ์ขนั้ ต่ำของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น
7. สรปุ รายงานผลการจดั กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี นและพัฒนาอยา่ งต่อเนื่อง

8. งานนเิ ทศภายใน

หนา้ ท่แี ละความรบั ผิดชอบ

งานนิเทศภายใน มหี นา้ ทค่ี วบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏบิ ตั งิ านนเิ ทศการเรยี นการสอนวางแผนการ
พฒั นาการเรยี นการสอน การวัดและประเมนิ ผลในเรื่องต่อไปน้ี

1. เปน็ กรรมการวิชาการโดยตำแหน่ง
2. ใหค้ ำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกบั การพฒั นาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลแกค่ รผู สู้ อน
3. ร่วมกบั คณะกรรมการวิชาการ ดำเนนิ การพฒั นาหลกั สูตร การจดั การเรียนการสอนการวดั ผลและ
ประเมนิ ผลใหม้ ีคณุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
4. เปน็ กรรมการนิเทศภายใน กำหนดเครื่องมือและวิธีการนเิ ทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศแก่
ผู้เกีย่ วขอ้ ง
5. นำผลทีไ่ ด้จาการวดั และประเมินผล การนิเทศ การวจิ ัย มาวางแผนและพฒั นางานวิชาการใหม้ ี
ประสทิ ธภิ าพสูงข้นึ อยา่ งต่อเน่อื ง
6. กำหนดนโยบาย ประสานงานและดำเนนิ การเกี่ยวกับวิธีการพฒั นาผ้เู รียน
7. กำกบั ตดิ ตาม สรุปผลการแข่งขนั ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
8. ใหค้ ำแนะนำ ด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพฒั นาการศึกษาแกผ่ ูเ้ กย่ี วข้อง
9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามขั้นตอน
10. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ตามท่ผี บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

9. งานแนะแนว
หน้าทแ่ี ละความรับผดิ ชอบ

งานแนะแนว มหี น้าท่ี วางแผนการจดั กจิ กรรมแนะแนวประสานความร่วมกบั ผู้ปกครองและคณะครเู พ่อื
พัฒนาศักยภาพผเู้ รยี น ทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ในเรือ่ งต่อไปนี้

1.จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชอ่ื มโยงกับระบบแลชว่ ยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรยี นการสอน

2. ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศกึ ษา

3. วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวชิ าการและวชิ าชีพภายในสถานศกึ ษา
4. ดำเนนิ การแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผเู้ รียน โดยความรว่ มมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
5. ประสานความรว่ มมือกบั ผู้ปกครอง ให้ข้อมูลนักเรียนเพื่อทำความเขา้ ใจในการศึกษาตอ่
6. จดั ทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวใหค้ รอบคลุมวัตถุประสงค์
7. ติดตามและประเมนิ ผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง
8. ประสานความรว่ มมอื แลกเปลยี่ นเรียนร้แู ละประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศกึ ษาอ่ืน หรือ
เครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา

10. งานพัฒนางานห้องสมุด
หน้าทแ่ี ละความรับผิดชอบ

งานพฒั นางานห้องสมุด มหี นา้ ที่ ควบคุม ดูแล และรบั ผิดชอบการปฏบิ ตั งิ าน วางแผนการพฒั นาและ
การบริการ อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ ในเร่ืองตอ่ ไปน้ี

1. จัดหาหนังสอื เอกสาร วิทยาการวสั ดุอปุ กรณ์ สำหรับให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรยี น และ
ชมุ ชนอย่างเพยี งพอและทันสมยั

2. ศึกษาการจัดระบบการเกบ็ ขอ้ มูล ทะเบียนหนังสอื เอกสารประเภทตา่ ง ๆ ให้บริการยมื -คนื หนังสือ
ซอ่ มบำรุงเอกสารและส่ือด้านเทคโนโลยที ่ที นั สมัยและมีประสทิ ธิภาพ

3. พัฒนาหอ้ งสมดุ ทัง้ การบริการบคุ ลากรในโรงเรยี นและการใหบ้ ริการชุมชน
4. ปรับปรุง พฒั นาหอ้ งสมุดใหเ้ ป็นสถานที่ทสี่ ามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพ
5. ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหค้ รู นักเรียนและบคุ คลในชุมชนรกั การอา่ นและการเรียนรู้ เช่น กจิ กรรมรัก การ
อ่าน สปั ดาหห์ อ้ งสมุด แนะนำหนังสอื เปน็ ต้น
6. สรปุ รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านเสนอต่อผบู้ ริหารทุกภาคเรยี น

11. งานข้อมูลสารสนเทศกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ
หน้าที่และความรบั ผิดชอบ

งานสารสนเทศฝา่ ย มีหนา้ ที่ จัดรวบรวมขอ้ มูล สถติ ิและงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เปน็ ระบบ โดยมี
หนา้ ทแ่ี ละความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เปน็ คณะกรรมการวชิ าการโรงเรยี นโดยตำแหน่ง
2. จัดระบบ รวบรวม ศกึ ษาและวเิ คราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
3. เก็บข้อมูลสถิติการเรยี นการสอน การทดสอบร่วมกับงานทะเบยี นวัดผล
4. รวบรวมสถติ กิ ารปฏบิ ัตงิ านด้านวิชาการของครู
5. จดั ปา้ ยนเิ ทศ และเสนอขอ้ มูลทางวชิ าการ
6. รวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสารสารสนเทศของฝา่ ยวชิ าการ
7. ประชาสมั พันธ์ เผยแพร่ ผลสำเรจ็ ของงาน ตอ่ สาธารณชนทราบ

12. โครงการตามนโยบายด้านวชิ าการ เช่น ลดเวลาเรยี นฯ โครงการ PLC
DLTV DLIT โครงการนักวิทยาศาสตรน์ ้อย โครงการโรงเรียนคุณภาพ ดา้ น SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
13. งานอนื่ ๆ ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

พรรณนางานกล่มุ บรหิ ารงบประมาณ

หัวหนา้ กลุ่มบริหารงบประมาณ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ไดแ้ ก่ บคุ คลท่ผี ้อู ำนวยการแตง่ ตั้งให้มีหนา้ ท่รี ับผดิ ชอบงานบรหิ าร
งบประมาณ และสำนักงานกลมุ่ งบประมาณ มหี นา้ ที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบรหิ ารงบประมาณ
ใหด้ ำเนนิ อย่างมปี ระสิทธภิ าพ ในเรอ่ื งต่อไปนี้

1. เป็นที่ปรึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกีย่ วกับงานบรหิ ารงบประมาณของโรงเรียน
2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จดั ระบบงาน ควบคมุ งาน ประสานงาน จัดทำและเสนอคำขอ
จดั ต้ังงบประมาณและตดิ ตามประเมินผลงาน
3. นเิ ทศติดตามการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกล่มุ บริหารงบประมาณ ใหเ้ ปน็ ไปตามระเบียบของ
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. ประสานงานกบั ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่อื พฒั นาการปฏิบัติงานของกลุ่มบรหิ ารงบประมาณอย่างมี
ประสทิ ธิภาพ
5. ประสานงานเกีย่ วกับงานการเงิน-การบญั ชี พัสดแุ ละสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปดว้ ยความเรียบร้อย
6. ประสานงานเก่ียวกับจัดทำขอ้ ตกลงปฏบิ ตั ริ าชการ
7. ประสานงานเกี่ยวกบั งานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย
8. บริหารงาน วางแผน กำกับ และตดิ ตามผลจัดทำสารสนเทศของกลุ่ม
9. ประเมนิ ผลงานและการปฏิบัตงิ านกลุ่มบริหารงบประมาณ
10. จดั ทำแผนการจัดทำข้อตกลงและการปฏิบตั ิราชการ
11. ประสานทุกกลุม่ งานท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้ งในการกำหนดตัวชว้ี ัด
12. กำกับ ติดตามการปฏบิ ัตติ ามข้อตกลงเพ่อื การปรับปรงุ พัฒนา ใหเ้ ข้าถึงเกณฑต์ วั ช้ีวดั ทก่ี ำหนด
13. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบตั ิการประจำปีและปฏทิ นิ ปฏิบัตงิ านของกลมุ่ บริหารงบประมาณ
14. ติดตามและประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน/โครงการของกลุม่ บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ าร
15. รวบรวมและจดั ทำรายงานเพอ่ื เสนอตอ่ เขตพืน้ ที่การศึกษา
16. ประเมินผลและรายงานผลการปฏบิ ัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
17. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รบั มอบหมายจากผู้บริหารสถานศกึ ษา

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา/แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี
หน้าท่แี ละความรบั ผิดชอบ

1. วเิ คราะหท์ ิศทางและยทุ ธศาสตรข์ องหน่วยงานเหนอื สถานศกึ ษา
1) วเิ คราะหเ์ ปา้ หมายเชิงยทุ ธศาสตร์ระดบั ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

ศึกษาแหง่ ชาติ แผนปฏบิ ัติราชการของกระทรวงศกึ ษาธิการ และแผนพฒั นาการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน
2) ศึกษาขอ้ ตกลงผลการปฏิบัติงานและเปา้ หมายการให้บริการสาธารณะทกุ ระดบั ได้แก่ เป้าหมาย

การให้บริการสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA)ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery
Agreement : SDA) ขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ตั ิงานของเขตพ้ืนท่ี และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง
ดำเนนิ การ เพื่อใหบ้ รรลุข้อตกลงท่สี ถานศกึ ษาทำกบั เขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา

3) ศกึ ษา วเิ คราะห์ วจิ ัยการจัดและพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา

4) วเิ คราะหผ์ ลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงทีท่ ำกับเขตพน้ื ที่การศึกษาด้านปริมาณ
คณุ ภาพ เวลา ตลอดจนตน้ ทุน ซึง่ ต้องคำนวณตน้ ทนุ ผลผลิตขององคก์ รและผลผลิตงาน/โครงการ

5) จัดทำข้อมลู สารสนเทศผลการศกึ ษาวิเคราะห์ วิจยั เพ่อื ใชใ้ นการวเิ คราะห์สภาพแวดล้อมทมี่ ี
ผลกระทบต่อการจดั การศึกษาของสถานศึกษา

6) เผยแพรข่ ้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ
2. การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมสี ่วนร่วมดำเนินการดงั น้ี

1) ทบทวนภารกจิ การจดั การศกึ ษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศทเ่ี กีย่ วข้อง
2) วเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมของสถานศกึ ษาท่มี ีผลกระทบต่อการจดั การศึกษา(SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศกึ ษา
3) กำหนดวสิ ัยทัศน์ (Vision) พันธกจิ (Mission) เปา้ ประสงค์ (Corporate Objective) ของ
สถานศึกษา
4) กำหนดกลยุทธข์ องสถานศึกษา

5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลพั ธ์ (Outcomes) และชตี้ ัววัดความสำเรจ็ (Key performance
Indicators : KPIs) โดยจดั ทำเปน็ ข้อมูลสารสนเทศ

6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปรมิ าณ คณุ ภาพ และผลลัพธ์ทส่ี อดคลอ้ งกบั
ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาทีจ่ ะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
8) จัดให้รบั ฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรงุ และนำเสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผูเ้ กยี่ วข้อง
3. การวเิ คราะหค์ วามเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
1) จดั ทำรายระเอยี ดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงงาน ใหม้ ีความเช่ือมโยงกบั ผลผลิตและ
ผลลพั ธ์ ตามตวั ชีว้ ัดความสำเรจ็ ของสถานศกึ ษา พร้อมกับวเิ คราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน
โครงการ เม่ือเขตพน้ื ท่ีการศึกษาแจง้ นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและ
วธิ จี ดั ตงั้ งบประมาณให้สถานศกึ ษาดำเนนิ การ
2) จดั ทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework
:MTEF) วิเคราะหน์ โยบายหนว่ ยเหนอื ทมี่ กี ารเปลย่ี นแปลงไปจากเดมิ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปงี บประมาณที่
ผา่ นมาของสถานศึกษาเพ่ือปรับเปา้ หมายผลผลติ ท่ีต้องการดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า พรอ้ มกบั ปรับแผนงาน
งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหส้ อดคล้องกบั ประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้งั จากเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ
3) จดั ทำคำขอรบั งบประมาณของสถานศึกษาและกอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)
เสนอตอ่ เขตพ้ืนทกี่ ารศึกษา เพ่อื พจิ ารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย

4.) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลติ ( รา่ งขอ้ ตกลงผลการปฏบิ ตั ิงาน ) ของสถานศกึ ษาทต่ี อ้ งทำกับ
เขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บรกิ ารท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โดยผา่ นความเหน็ ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

4. การจัดทำแผนปฏบิ ัติการประจำปขี องสถานศกึ ษา
1) ศกึ ษาข้อมูลการจดั สรรงบประมาณท่สี ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานแจ้งผา่ นเขต

พ้ืนทกี่ ารศึกษา แจง้ ใหส้ ถานศึกษาทราบในเร่ืองนโยบาย แผนพฒั นา มาตรฐานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน หลกั เกณฑ์
ขัน้ ตอนและวธิ ีการจัดสรรงบประมาณ

2) ตรวจสอบกรอบวงเงนิ งบประมาณทไี่ ด้รับจากหลกั เกณฑ์และวธิ ีการจดั สรรท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจตอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจ้ ากแผนการระดมทรพั ยากร

3) วเิ คราะห์กจิ กรรมตามภารกิจงานทต่ี ้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตาม
แผนงาน งานโครงการของสถานศกึ ษา เพ่ือจัดลำดับความสำคญั และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตล่ ะ
สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงนิ งบประมาณทีไ่ ดร้ ับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร

4) ปรบั ปรงุ กรอบงบประมาณรายจา่ ยระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกบั กรอบวงเงนิ ทไี่ ดร้ ับ
5) จดั ทำรายละเอยี ดแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)์ แผนปฏบิ ัติการประจำปี
งบประมาณซง่ึ ระบุ แผนงาน งานโครงการทส่ี อดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้
ตามแผนระดมทรัพยากร
6) จัดทำข้อรา่ งตกลงผลผลิตของหน่วยงานในสถานศึกษาและกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
7) นำเสนอแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีงบประมาณ และรา่ งขอ้ ตกลงผลผลติ ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา
8) แจ้งจัดสรรวงเงนิ และจัดทำข้อตกลงผลผลติ ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารบั ไปดำเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ

2. งานการเงนิ และการบัญชี
หน้าทแ่ี ละความรับผิดชอบ

งานการเงินและการบญั ชี ดำเนนิ งานเกยี่ วกับการเงนิ ใหเ้ ป็นไปโดยถกู ต้องตามระเบยี บของทาง
ราชการในเรอื่ งต่อไปนี้

1. การเบิก - จา่ ยเงินทกุ ประเภทให้ถกู ต้องตามระเบยี บ
2. จัดทำทะเบยี นคุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
3. ตรวจสอบเอกสารหลกั ฐาน ใบสำคญั การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
4. จัดทำฎีกาเบิกจา่ ยเงนิ เดือน เงินคา่ จ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เชน่ ค่าเช่าบา้ น ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
5. นำส่งเงิน โอนเงิน การกกั เงนิ ไว้เบิกเหล่อื มปีตามวธิ กี ารทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด
6. รวบรวมรายละเอียดเกีย่ วกบั การจัดทำเร่ืองอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี
7. ออกเอกสารทางการเงนิ ตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
8. วิเคราะห์รายจา่ ยของโรงเรียน เพอื่ ปรับปรุงการใช้จา่ ยให้มีประสทิ ธิภาพ

9. เบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณประเภทตา่ งๆให้เป็นไปตามแผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณของ
สถานศกึ ษา

10. จัดทำบญั ชปี ระจำวนั ใหค้ รอบคลุมการรบั –จ่ายเงนิ ทกุ ประเภทและสรปุ รายการบันทกึ บญั ชีทุกวนั
ทำการ

11. ตรวจสอบความถูกตอ้ งของเงินสด และเงนิ ฝากธนาคารตามรายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวันและงบ
ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถกู ต้องของบญั ชีแยกประเภทท่วั ไป

12. จดั ทำรายงายประจำเดือนสง่ หน่วยงานต้นสงั กัดตามระยะเวลาท่ีกำหนด
13. จดั ทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน สง่ ใหค้ ณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
ผ่านเขตพน้ื ท่ีการศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงนิ แผ่นดินและกรมบัญชกี ลางตามระยะเวลาที่กำหนด
14. ดำเนนิ การเก่ียวกบั การเบิกเงิน การรบั เงิน การเกบ็ รักษาเงิน การจา่ ยเงิน การนำสง่ เงิน การโอนเงนิ
การกนั เงนิ ไว้เบกิ เหล่ือมปี โดยใหเ้ ป็นไปตามขน้ั ตอนและวิธีการท่กี ระทรวงการคลังกำหนด
15. จดั ทำบัญชกี ารเงินทั้งงบประมาณและเงนิ รายได้สถานศกึ ษาตามระเบยี บบญั ชี
16. จดั ทำรายงานการเงนิ และงบการเงนิ
17. เก็บรกั ษาใบเสร็จทำบัญชคี วบคมุ การใช้ใบเสร็จ
18. จดั ทำบญั ชที ะเบยี นและรายงานทุกไตรมาส
19. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
20. ปฏบิ ตั ิงานอืน่ ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมายจากผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา

3. งานพัสดุและสนิ ทรัพย์

หน้าที่และความรับผดิ ชอบ

เจ้าหน้าที่พสั ดุโรงเรียนมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติการ จัดซื้อ จดั จ้าง และดำเนินการตามระเบียบ
สำนกั นายกรัฐมนตรวี า่ ด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2560 และทแี่ ก้ไขเพิ่มเตมิ โดยเคร่งครัด ในเร่ืองต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการจดั ซ้ือ จดั จ้าง จัดหาวัสดุ ครภุ ัณฑ์ ตรวจนบั ลงทะเบียน เกบ็ รักษา เบิกจา่ ยให้เป็นไป
ตามขน้ั ตอน และแนวปฏิบตั ิควบคุมการจดั ซ้ือจดั จ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินของ
โรงเรยี น หรอื ตามคำสงั่ ของโรงเรียน และควบคุมใหม้ ีการใช้จา่ ยอย่างประหยดั

2. ควบคุมการจดั ทำบัญชีวสั ดุ และการลงทะเบียนครภุ ัณฑ์ ดำเนินการข้ึนทะเบียนทีร่ าชพสั ดุ และการ
ลงทะเบียนเกีย่ วกบั ท่ดี นิ และสงิ่ ก่อสร้างใหเ้ ป็นปจั จุบัน

3. ดูแลการซ่อมบำรุงพสั ดคุ รุภณั ฑ์ จดั ใหม้ แี ผนปฏบิ ตั กิ ารซ่อมบำรุงเอาไว้ มกี ารจดั งบประมาณเพ่ือ
การนีอ้ ย่างพอเพยี ง และให้มีการซ่อมบำรุงอยเู่ สมอ

4. จัดใหม้ กี ารตรวจสอบพัสดุประจำปแี ละการจำหนา่ ยพัสดุประจำปี มรี ายงานการตรวจรับ – จา่ ย
รายงานการตรวจสอบพสั ดถุ าวร หลกั ฐานการอนมุ ตั จิ ำหน่ายพสั ดุและเอกสารที่เกีย่ วข้องเป็นประจำทุกปี

5. ดแู ลการให้บรกิ ารด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรยี นแก่บคุ ลากรฝ่ายต่าง ๆ ใหร้ วดเรว็ และทนั ตา
กำหนดเวลา

6. ควบคมุ การจัดทำเอกสาร แนะนำวธิ ีใช้ การปรบั ซ่อม หรอื ระเบียบต่าง ๆ ทจี่ ำเปน็ จัดทำแบบรายงาน
แบบฟอร์มในการจัดซ้ือจดั จ้างไว้บรกิ าร

7. รบั ผดิ ชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลมุ่ สาระ ให้ถกู ตอ้ งสมบูรณ์ก่อนเสนอ
ผูอ้ ำนวยการลงนาม

8. ควบคมุ ดูแลและบำรงุ รักษายานยนตข์ องโรงเรียน ใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ดว้ ย

รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบยี บอ่ืนทเ่ี ก่ียวข้อง
9. จัดทำทะเบยี นอาคารสถานที่ ดูแลและบำรุงรักษาอาคารและบ้านพักของทางราชการ เช่น บ้านพกั ครู

บ้านพักภารโรง และบา้ นพักนักเรยี น เป็นตน้ ในกรณีท่ชี ำรุดเสยี หายเนอื่ งจากเก่าและใช้งานนาน การขออนุญาต
ปรับปรงุ ต่อเติม ดำเนนิ การขอขึ้นทะเบยี นอาคารที่ราชพัสดุ และขออนุมัตริ ้ือถอนถา้ จำเปน็ การดำเนนิ การรือ้ ถอน
ต้องให้ถูกต้องและเปน็ ไปตามระเบียบของทางราชการ

10. ประเมินผลการปฏบิ ัติงานพัสดปุ ระจำปี ทุกสนิ้ ปงี บประมาณ
19. ปฏบิ ตั ิงานอื่น ๆ ตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมายจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหนว่ ยงาน
หนา้ ทแ่ี ละความรับผดิ ชอบ

งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มหี น้าทแ่ี ละความรับผิดชอบ ดังน้ี
1. วางแผนการดำเนนิ งาน โดยการป้องกันความเสี่ยง
2. การจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนนิ งาน การประเมนิ ความเส่ียง รวมทงั้
การตรวจสอบทางการเงิน
3. ติดตามการใช้เงินทง้ั เงนิ งบประมาณและเงนิ นอกงบประมาณของสถานศกึ ษาใหเ้ ปน็ ไปตามแผนปฏบิ ัติ
การประจำปงี บประมาณและแผนการใชง้ บประมาณรายไตรมาสและป้องกนั ความเสยี่ ง
4. สรุปขอ้ มูลสารสนเทศท่ีได้และจดั รายงานขอ้ มลู การใชง้ บประมาณ ผลการดำเนินงานของสถานศกึ ษา
เปน็ รายไตรมาสต่อเขตพืน้ ท่ีการศึกษา ต่อหนว่ ยเหนอื ตามแบบการคำนวณต้นทนุ ผลผลิต
5. การประเมินผลการใชเ้ งินและผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คอื เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชนข์ องผูท้ ่ีมีสว่ นเกย่ี วขอ้ ง (Stakeholders)

เพราะผู้ตรวจสอบภายใน ถือเปน็ เคร่ืองมือและกลไกสำคัญอยา่ งหนง่ึ ของผบู้ รหิ าร ท่ีจะช่วยในการชว่ ยสอบทาน

ความถกู ต้องของการดำเนนิ งาน ชว่ ยเสริมสร้างความโปร่งใสและความนา่ เชอื่ ถอื ใหแ้ ก่ผ้ทู ีเ่ กยี่ วข้อง

หนา้ ทค่ี วามรบั ผิดชอบของผตู้ รวจสอบภายใน ไดแ้ ก่ การสรา้ งมูลคา่ เพ่ิมให้แก่องค์กร ด้วยการสนบั สนุนให้

ทกุ หน่วยงานในโรงเรยี นมีระบบปฏิบัตงิ านทมี่ ีระบบควบคุมภายในที่ดแี ละเหมาะสม โดยทำการสอบทาน เพ่ือหา

ข้อเท็จจรงิ (Fact Finding) รายงานขอ้ เท็จจรงิ ให้ผ้บู ริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรบั ปรงุ ในเชงิ

สรา้ งสรร และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ เป็นท่ปี รกึ ษาด้านระบบควบคุมภายใน (Internal Control)

ใหก้ ับหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ภายในโรงเรยี น

หนา้ ทคี่ วามรบั ผิดชอบ
1. ตรวจสอบความถกู ตอ้ งและเชอื่ ถือได้ของข้อมลู รวมทง้ั วิเคราะห์และประเมินผลการบรหิ ารและการ

ปฏบิ ัติงานของหน่วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบการบรหิ ารงบประมาณ การบริหารการเงนิ การบรหิ ารพัสดแุ ละทรัพย์สนิ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย กฎ ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั คำสง่ั ของหน่วยงาน

3. ประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรบั ปรงุ แก้ไข เพ่ือใหก้ าร
ปฏบิ ตั งิ านเปน็ ไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิ ล รวมทัง้ ป้องกนั มใิ ห้เกดิ ความเสยี หายหรอื ทจุ รติ รว่ั ไหล

4. ตดิ ตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผบู้ รหิ ารของหนว่ ยรับตรวจ เพื่อให้การปรบั ปรุง
แก้ไขของหนว่ ยรบั ตรวจถูกต้องเหมาะสม

5. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ที่เกย่ี วขอ้ งกบั การตรวจสอบภายใน ตามทไ่ี ด้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร นอกเหนือจาก
แผนการตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการผตู้ รวจสอบการเงนิ และบัญชี
1. ตรวจสอบ และรับรองความถกู ต้องครบถ้วนของจำนวนเงินทีบ่ ันทกึ ลงในสมุดบญั ชรี วมทงั้ เอกสาร

ทางการเงนิ ของโรงเรยี นหรือ กจิ กรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนท่กี อ่ ให้เกดิ รายไดเ้ พอ่ื รักษาผลประโยชนข์ อง
ส่วนรวม (อย่างนอ้ ยเดือนละ1 ครั้ง)

2. ตรวจรายการตา่ งๆ ท่บี ันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น บญั ชปี ระจำวนั หรอื บญั ชีรายวัน เพื่อให้เชอ่ื แนว่ ่า
การบนั ทกึ จำนวนเงินและรายการตา่ งๆในสมดุ บัญชี เปน็ ไปโดยความถูกต้อง

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการตา่ งๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชแี ยกประเภท นบั เงินสด
และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร

4. ตรวจสอบจำนวนเงินท่รี ับมาและจ่ายไปตลอดจนหลกั ทรัพย์ท่ซี ื้อขาย
5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงนิ ลายเซ็นการขีดฆา่ และวันทีส่ ั่งจา่ ยเข้าบัญชีเงนิ สด
6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบญั ชีแยกประเภทกับใบเสร็จจา่ ยเงินสดใบเสรจ็ ซ้อื ของและใบเสร็จ
แสดงคา่ ใชจ้ ่าย
7. ตรวจสอบรายการสง่ิ ของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น เอกสารแสดงกำไรและขาดทนุ
9. รายงานแสดงรายการตา่ งๆ โดยละเอยี ดเชน่ ต้นทนุ สนิ ทรพั ยห์ นีส้ ิน ปรมิ าณการขายกำไรสทุ ธแิ ละค่า
เสื่อม

5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา
หน้าทแ่ี ละความรับผดิ ชอบ

งานการพัฒนาระบบการประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการ รวบรวมขอ้ มูล
เก่ียวกับการประเมนิ คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและบุคลากร โดยมหี น้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงั นี้

1. เปน็ คณะกรรมการวชิ าการโรงเรยี นโดยตำแหนง่
2. จดั ระบบบรหิ ารและสารสนเทศ
3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษากําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสาํ เรจ็ ของสถานศกึ ษาตาม
มาตรฐาน การศึกษาและตัวชีว้ ดั ของกระทรวง
4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา/แผนปฏิบตั ิการประจำปี
5. ดำเนินงานตามแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏบิ ัติการประจำปี
6. ตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ คุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรงุ พฒั นาอยางต่อเนือ่ ง
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาประจำปีสาธารณชนและหนว่ ยงานต้นสงั กัด
8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง

6. งานระดมทรพั ยากรและการลงทนุ เพอื่ การศึกษา

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

งานระดมทรพั ยากรเพ่อื การศกึ ษา มหี นา้ ท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วเิ คราะห์กจิ กรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ
แผนปฏบิ ตั ิการประจำปี

2. สำรวจขอ้ มลู นกั เรยี นทม่ี คี วามต้องการได้รบั การสนบั สนุน
3. จดั ทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทนุ การศึกษา การจัดหารายไดแ้ ละผลประโยชน์
4. จดั กองทุนสวัสดิการเพือ่ การศึกษา
5. เกบ็ รักษาเงินและดำเนินการตามระเบยี บการเงิน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหเ้ ปน็ ไปตามระเบียบ
การเงิน ประเมินผล
6. รายงานผลการดำเนนิ งาน

7. งานขอ้ มูลสารสนเทศกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ

หนา้ ทแี่ ละความรบั ผิดชอบ

งานสารสนเทศฝา่ ย มหี นา้ ท่ี จดั รวบรวมข้อมูล สถิตแิ ละงานกล่มุ บรหิ ารงบประมาณให้เป็นระบบ โดยมี
หน้าทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบ ดังนี้

1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรยี นโดยตำแหน่ง
2. จดั ระบบ รวบรวม ศึกษาและวเิ คราะห์ขอ้ มลู ทางวชิ าการ
3. เก็บข้อมลู สถิติการเรยี นการสอน การทดสอบรว่ มกบั งานทะเบยี นวดั ผล
4. รวบรวมสถติ กิ ารปฏบิ ัตงิ านดา้ นวชิ าการของครู
5. จัดปา้ ยนิเทศ และเสนอข้อมูลทางวชิ าการ
6. รวบรวมข้อมลู และจัดทำเอกสารสารสนเทศของฝา่ ยวชิ าการ
7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลสำเร็จของงาน ต่อสาธารณชนทราบ
8. งานโครงการตามนโยบาย โครงการสง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม
9. งานอืน่ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

พรรณนางานกล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล

หน้างานบริหารงานบุคคล

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้แก่ บคุ คลทผ่ี ู้อำนวยการแตง่ ตง้ั ใหม้ หี น้าที่รับผิดชอบงานบรหิ ารงานบุคคล
และสำนกั งานกลุ่มบริหารงานบคุ คลมหี น้าท่ีควบคมุ ดูแล รับผดิ ชอบการปฏิบัติงานวิชาการให้ดำเนนิ อยา่ งมี
ประสิทธภิ าพ ในเรื่องตอ่ ไปน้ี

1. เป็นทีป่ รึกษาของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษาเกี่ยวกับงานบริหารงานบคุ คลของโรงเรยี น
2. ร่วมกนั กำหนดนโยบาย วางแผน จดั ระบบงาน ควบคมุ งาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน
3. นิเทศตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านของบุคลากรในกลมุ่ บริหารงานบุคคลใหเ้ ป็นไปตามระเบียบของราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี น
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรยี นเพ่ือพัฒนาการปฏบิ ัติงานของกลมุ่ บริหารงานบุคคลอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพ
5. ประสานงานเกย่ี วกบั งานการเงิน-การบญั ชี พัสดุและสินทรพั ย์ ให้ดำเนินไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย
6. ประสานงานเกย่ี วกบั จัดทำข้อตกลงปฏบิ ตั ิราชการ
7. ประสานงานเกี่ยวกบั งานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในใหด้ ำเนนิ ไปดว้ ยความเรยี บร้อย
8. บรหิ ารงาน วางแผน กำกบั และติดตามผลจัดทำสารสนเทศของกลุ่ม
9. ประเมนิ ผลงานและการปฏบิ ัติงานกลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล
10. จัดทำแผนการจดั ทำข้อตกลงและการปฏิบัตริ าชการ
11. ประสานทุกกล่มุ งานทมี่ ีสว่ นเกย่ี วข้องในการกำหนดตัวชว้ี ดั
12. กำกับ ติดตามการปฏบิ ัติตามข้อตกลงเพอ่ื การปรับปรงุ พัฒนา ใหเ้ ขา้ ถงึ เกณฑต์ วั ช้ีวดั ท่ีกำหนด
13. จัดทำแผนพัฒนาคณุ ภาพ/แผนปฏบิ ัตกิ ารและปฏิทนิ ปฏบิ ตั ิงานของกลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล
14. ตดิ ตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน/โครงการของกลุม่ บริหารงานบุคลลตามแผนปฏบิ ตั ิการ
15. รวบรวมและจัดทำรายงานเพ่อื เสนอต่อเขตพืน้ ที่การศึกษา
16. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
17. ปฏิบัตงิ านอน่ื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผ้บู รหิ ารสถานศึกษา

1. งานบุคลากร

หนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบ

เจา้ หน้าทง่ี านบคุ ลากรและทะเบยี นสถิติ มีหนา้ ท่สี ำคญั ในการดำเนินการเก่ียวกับทะเบยี นประวัติ
บคุ ลากรในโรงเรียน และสถติ ิตา่ ง ๆ เชน่ สถิตกิ ารมาปฏิบัติราชการของครแู ละจ้าง หลกั ฐานการปฏิบตั ริ าชการ
และเร่อื งสำคญั อืน่ ๆ ดังน้ี

1. จัดทำทะเบียนประวัติครูและลูกจ้างในโรงเรียนตามรปู แบบและวธิ ีการทีส่ ำนกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพื้นฐานกำหนดให้ถกู ต้องและเป็นปจั จบุ ัน เกบ็ รักษาไวเ้ พอ่ื ความสะดวกในการสบื ค้น
การรายงานและเพ่ือใชป้ ระโยชน์อน่ื ทเี่ กี่ยวข้อง

2. จัดทำหลกั ฐานการปฏิบตั ริ าชการ รวบรวมและบนั ทึกสถิตกิ ารปฏบิ ัติราชการเก่ยี วกบั ครู และลกู จ้าง

เช่น การลา การไปราชการ การขาดราชการ การมาสาย พรอ้ มทั้งรายงานให้เขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาทราบตาม

กำหนดเวลา

3. ดำเนินการเก่ยี วกับการขอเลือ่ นวทิ ยฐานะ การเพ่มิ วุฒิ การปรบั วฒุ ิ การออกคำสง่ั เล่ือนขั้นเงินเดือน

และการเปลย่ี นแปลงวทิ ยฐานะตามอำนาจหนา้ ท่ีของผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา

4. ดำเนินการเก่ียวกบั การบรรจแุ ต่งตง้ั โอน ย้าย การยา้ ยสับเปลยี่ นอัตรา–ตำแหน่ง การเปลีย่ นชอื่ –สกลุ

5. ดำเนินการเกีย่ วกับการศกึ ษาดูงาน การศึกษาต่อ การประชมุ อบรม

6. การดำเนินการเกย่ี วกบั การขอยกเว้นการเขา้ ราชการการทหาร การลาอปุ สมบท ของครแู ละลูกจ้าง

7. ดำเนนิ การเก่ยี วกับการสบื สวน สอบสวน ทางวนิ ัยแกข่ ้าราชการครแู ละลูกจา้ ง

8. ดำเนินการเกยี่ วกับการขอความดีความชอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิ าภรณ์ รางวลั

พระราชทาน เขม็ เชิดชเู กียรติ และหรอื ปจั จัยเก้ือหนนุ อืน่ ๆ

9. ดำเนินงานอนื่ ๆ ทเ่ี ก่ยี วข้องและไดร้ ับมอบหมาย

2. งานรับนกั เรียน
หนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ

1. วางแผนและปฏทิ นิ ปฏิบตั งิ านของงานรับนกั เรียน
2. จดั เตรยี มข้อมูล ทร.14 กำหนดเขตพน้ื ที่บริการ โครงสรา้ ง แผนการรับนักเรยี น
3. กำหนดแนวปฏิบัติ ขน้ั ตอนและวธิ กี ารรบั นักเรยี นของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนกั เรยี น
จากหน่วยงานตน้ สงั กัด
4. ประชาสัมพนั ธ์ จดั ทำคู่มือการรบั นักเรยี น ใบสมัคร บัตรประจำตวั ผสู้ มคั ร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
นักเรียนและผู้ปกครองทสี่ นใจ
5. จดั นักเรยี นเขา้ ชั้นเรียนตามศกั ยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
6. รายงานผลการรับนักเรยี นต่อหนว่ ยงานตน้ สงั กัด
7. ประเมนิ ผลและสรุปผลการปฏบิ ัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดีข้ึน
8. ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3. งานระบบดแู ลช่วยเหลือนักเรยี น

หน้าทแ่ี ละความรบั ผิดชอบ

1. จดั ทำคำส่งั แต่งตง้ั คณะกรรมการระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนของโรงเรยี น
2. จดั ทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบั ระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นให้กบั ครูทป่ี รึกษา
3. จัดทำเอกสารกำหนดกิจกรรมการโฮมรมู ของครปู ระจำช้นั เก่ียวกบั ระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดบั ช้ัน
5. จัดใหม้ ีการประชมุ ผปู้ กครองนกั เรยี น ในชัน้ เรยี นภาคเรียนละ 1 ครัง้
6. ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแล แกป้ ัญหา การปฏบิ ัตงิ านของครปู ระจำชน้ั ในการดำเนนิ งานตาม

ระบบ
7. ประสานครปู ระจำชน้ั เพ่ือออกเยีย่ มบ้านนักเรียน
8. ตดิ ตาม สรปุ ประเมนิ ผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกีย่ วข้อง
9. ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กระบวนการและขั้นตอนของระบบ
1. การรู้จักนักเรยี นเปน็ รายบุคคล การรขู้ ้อมูลทจี่ ําเป็นเกีย่ วกบั ตวั นักเรียนเป็นสงิ สําคัญที่จะทําให้ครูเข้าใจ

นักเรียนมากยิงข้ึน ซงึ ขอ้ มลู ทีไดเ้ ป็นข้อมูลเชิงประจกั ษ์ทีได้จากเครื่องมือและวิธีการทหี ลากหลายตามหลัก
วิชาการ ซงึ จะทาํ ให้ไม่เกิดข้อมลู ทีผิดพลาดต่อการ ชว่ ยเหลอื นกั เรียน

2. การคัดกรองนกั เรยี น กรณีทีแบ่งเปน็ 4 กล่มุ นยิ ามได้ดังน้ี
2.1 กลุ่มปกติ ควรไดร้ ับการสรา้ งเสริมภูมิค้มุ กันและการสง่ เสริมพฒั นา
2.2 กลุ่มเสียง คือ กลุ่มเสียงตามเกณฑ์การคดั กรองของโรงเรียน ซงึ โรงเรยี นตอ้ งให้การป้องกนั และ

แกไ้ ขตามกรณี
2.3 กลมุ่ มปี ัญหา คือ กลุม่ มีปัญหาตามเกณฑ์การคดั กรองของโรงเรยี น ซึงโรงเรียนต้องช่วยเหลือและ

แกป้ ัญหาโดย ั เรง่ ด่วน
2.4 กล่มุ พเิ ศษ คือ นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ มคี วามสามารถโดดเดน่ ซงึ โรงเรียน

ต้องให้ การส่งเสริมใหน้ ักเรียนไดพ้ ฒั นาศักยภาพความสามารถพิเศษถึงขันสูงสดุ
3. การป้องกนั และแก้ไขปญั หา สงิ ทคี รูทปี รกึ ษาจาํ เป็นต้องดาํ เนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
3.1 การใหค้ ําปรึกษาเบือ้ งตน้
3.2 การจดั กจิ กรรมเพ่ือปอ้ งกันและแก้ไขปญั หา
4. การสง่ เสรมิ พฒั นานักเรียน กิจกรรมหลักสําคัญทโี รงเรียนต้องดาํ เนนิ การ คือ
4.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม
4.2 การเย่ียมบา้ น
4.3 การจัดประชมุ ผปู้ กครองชนั เรยี น(Classroom Meeting)
4.4 การจัดกจิ กรรมเสรมิ สรา้ งทักษะการดาํ รงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา
5. การส่งต่อ แบ่งออกเปน็ 2 แบบ
5.1 การส่งต่อภายใน ครูทีปรึกษาส่งต่อครูแนะแนว ครพู ยาบาล ครปู ระจําวิชา และฝายปกครอง
5.2 การสง่ ต่อภายนอก เป็นกรณปี ญั หาทีมคี วามยากเกนิ กวา่ ศักยภาพของโรงเรียนจะดแู ลชว่ ยเหลือ

4. งานเวรประจำวัน
หน้าทแี่ ละความรับผิดชอบ

ครูเวรประจำวนั มีบทบาทสำคญั ในการส่งเสริมและพัฒนาคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ของ
นกั เรยี น เพือ่ ใหก้ ารดูแลความเป็นระเบียบเรยี บร้อยของนักเรยี นประจำวัน เป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย มีครู
รับผดิ ชอบและให้นักเรยี นปฏิบตั ติ นตามกฎ ระเบยี บข้อบังคับของโรงเรยี น ปลกู ฝงั ความมวี นิ ัย รบั ผดิ ชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม นักเรียนอย่ใู นโรงเรยี นและสงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสุข

1. เวรประจำวัน กำหนดเวลาและสถานท่ีเพ่ือปฏบิ ัติหนา้ ที่ดังตอ่ ไปน้ี
1.1 เวรประจำประตโู รงเรียน ปฏิบัติหนา้ ที่ ช่วงเช้าเวลา 0700 – 08.00 น. ช่วงเยน็ เวลา

15.30-17.00 น. มหี นา้ ท่ีดูแลความเปน็ ระเบียบเรียบร้อยของนักเรยี น ตั้งแตเ่ ข้ามาในบรเิ วณโรงเรยี น ดูแลการ
แต่งกายอุปกรณ์การเรยี น การเดนิ ถกู ต้องตามกฎ การออกนอกบริเวณโรงเรียน การข้ามถนนหลังเลิกเรยี น การ
โดยสารยานพาหนะและอน่ื ๆ ท่เี ห็นสมควร บนั ทึกการปฏิบตั ิหนา้ ท่ใี นสมุดบันทกึ เวรประจำวัน

1.2 เวรประจำอาคารเรียน และบรเิ วณเขตพืน้ รบั ผดิ ชอบ ปฏบิ ตั ิหน้าที่เวลา 0700 –
08.00 น. ชว่ งเย็นเวลา 15.30 - 17.00 น. ช่วงพกั กลางวนั 12.00 - 13.00 น. มหี น้าทดี แู ลความเป็น
ระเบยี บเรยี บรอ้ ยทงั้ ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชน่ื ชมและตักเตือนนกั เรยี น เร่อื งพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์ บนั ทึกการปฏบิ ัตหิ น้าทใี่ นสมดุ บนั ทึกเวรประจำวัน

1.3 เวรทำพิธีหนา้ เสาธง มีหน้าท่ี ชว่ งเช้าเวลา 08.00 น. ช่วงเย็นเวลา 16.00 น. เป็นพธิ ีกร
ควบคมุ ดแู ลการเข้าแถว ใหเ้ ป็นระเบยี บเรยี บร้อย ให้การอบรม ส่งั สอนและสรา้ งแรงบนั ดาลใจใฝด่ ี ในเรอ่ื งต่างๆ
เพอ่ื ให้นกั เรียนปฏบิ ัติตามกฎระเบียบปลูกฝังคณุ ธรรมใหม้ ีจติ ใจใฝ่ดเี หน็ แก่ประโยชนข์ องส่วนรวม การนดั หมาย
แนวทางการปฏิบัติและเรอื่ งอ่ืน ๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย บันทึกการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นสมดุ บนั ทกึ เวรประจำวัน

1.4 เวรดูแลโรงอาหาร มหี นา้ ท่ี บรกิ ารตักอาหาร ดูแล ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ ยในการรบั ประทานอาหารและ ดแู ลความสะอาดบรเิ วณโรงอาหาร บนั ทึกการปฏบิ ตั ิหน้าทใ่ี นสมดุ บนั ทึก
เวรประจำวัน

5. งานเวร-ยามรกั ษาการณ์
หนา้ ทแี่ ละความรับผิดชอบ

1. เสนอแตง่ ตั้งเวรยามรกั ษาการณ์ของครู-บคุ คลากร และนักการภารโรง
2. กำหนดมาตรการรกั ษาความปลอดภยั ในอาคารสถานทใ่ี หร้ ดั กุม
3. ควบคมุ ดแู ลการจัดเวรของครู-บุคลากร นกั การภารโรงและยาม ในช่วงเวลากลางวันวนั เสาร์ -
อาทิตย์ และวนั หยุดต่าง ๆ ตามระเบยี บ
4. ติดตามการปฏิบัติหนา้ ที่ของเวรและยาม ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา
5. ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ป้องกันและแกไ้ ขปัญหาตา่ ง ๆ ท่ีอาจเกดิ ข้นึ
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของครูเวร ยาม เสนอผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา
7. ปฏิบัตงิ านอืน่ ๆ ทไี่ ด้รับมอบหมายจากผ้บู รหิ ารสถานศึกษา

6. งานสัมพันธ์ชมุ ชน
หน้าท่ีและความรบั ผิดชอบ

1. ติดตอ่ ประสานงานกับชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน ทเี่ กย่ี วข้องกบั กจิ กรรมของโรงเรยี น
2. เป็นทปี่ รึกษาของผบู้ รหิ ารและคณะครูในโรงเรียนเกยี่ วกับงานชุมชน
3. อำนวยความสะดวกและประสานงานระหว่างฝา่ ยต่าง ๆ ของโรงเรียนท่เี กี่ยวข้องกบั ชุมชน
4. สง่ เสรมิ ฟืน้ ฟแู ละอนรุ ักษ์วฒั นธรรมประเพณีของชุมชน โดยการประสานกับงานกิจกรรมพัฒนา
ผเู้ รียนจัดกจิ กรรมตา่ งๆ ร่วมกับชุมชนตามเทศกาล
5. จดั ทำแผน กฎ ระเบยี บหรือแนวปฏบิ ัตติ า่ ง ๆ ในการให้บรกิ ารชุมชน
6. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนดา้ นความรู้ตา่ ง ๆ เช่น ด้านการประกอบอาชีพ ดา้ นการศกึ ษา เปน็ ต้น
7. จัดกจิ กรรมโรงเรียนสชู่ มุ ชนและชมุ ชนสูโ่ รงเรยี น
8. ใหค้ วามร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ชมุ ชนดา้ นอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
9. นำครู – นกั เรียนร่วมกิจกรรมตา่ ง ๆ ท่ชี ุมชนจดั ขน้ึ ชุมชน
10. ประเมินและรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านใหผ้ บู้ ริหารทราบอยา่ งน้อยภาคเรยี นละ 1 ครงั้
11. ปฏิบัติงานอนื่ ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

7. งานข้อมลู สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบคุ คล

หน้าท่ีและความรบั ผดิ ชอบ

งานสารสนเทศฝ่าย มีหนา้ ท่ี จัดรวบรวมขอ้ มลู สถติ แิ ละงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้เปน็ ระบบ โดยมี
หนา้ ท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี

1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรยี นโดยตำแหน่ง
2. จัดระบบ รวบรวม ศกึ ษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวชิ าการ
3. เกบ็ ข้อมูลสถติ ิการเรยี นการสอน การทดสอบร่วมกบั งานทะเบียนวัดผล
4. รวบรวมสถติ ิการปฏบิ ัติงานด้านวิชาการของครู
5. จัดปา้ ยนเิ ทศ และเสนอข้อมลู ทางวิชาการ
6. รวบรวมข้อมลู และจดั ทำเอกสารสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ
7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลสำเรจ็ ของงาน ตอ่ สาธารณชนทราบ

8. งานโครงการตอ่ ตา้ นยาเสพตดิ
9. งานอื่นทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

พรรณนางานกลุ่มบรหิ ารท่วั ไป

พรรณนางานฝ่ายบริหารทวั่ ไป
งานบรหิ ารท่ัวไป

หนา้ ทีแ่ ละความรับผดิ ชอบได้แก่ บุคคลทผี่ ู้อำนวยการแต่งตง้ั ใหม้ หี น้าท่รี ับผดิ ชอบงานบริหารท่ัวไป และ
สำนกั งานกลมุ่ บรหิ ารทว่ั ไป มีหนา้ ท่คี วบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริหารทั่วไปใหด้ ำเนินอย่างมี
ประสิทธภิ าพ ในเรื่องต่อไปน้ี

1. เปน็ ที่ปรึกษาของผ้บู ริหารสถานศกึ ษาเกี่ยวกบั งานบริหารงานทัว่ ไปของโรงเรยี น
2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคมุ งาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน
3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
นโยบายและมาตรฐานคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. ประสานงานกบั ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพอื่ พฒั นาการปฏิบัตงิ านของกล่มุ บริหารทว่ั ไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ
5. ตดิ ตาม ประเมนิ ผลและปรับปรงุ งานทุกงานในกลุ่มงานบรหิ ารท่วั ไปใหม้ ีประสิทธิภาพ
6. สรุปรายงานผลการปฏบิ ัติงานตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษาทุกคร้ังอยา่ งต่อเน่ือง
7. ปฏิบตั งิ านอน่ื ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา

1. งานสารบรรณ
หน้าท่ีและความรบั ผิดชอบ

ปฏบิ ตั งิ านเก่ียวกบั การจัดการดา้ นธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลติ เอกสาร การจัดการด้านพสั ดุ การ
จดั การดา้ นการเงนิ การจัดการดา้ นสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ดังน้ี

1. งานสารบรรณ
1.1 งานรบั - สง่ และลงทะเบยี นหนงั สอื ราชการ
1.2 งานคดั แยกหนังสอื และการเสนอหนงั สือ
1.3 งานรา่ งโตต้ อบหนังสือราชการ
1.4 งานเก็บรักษา ยมื และทำลายหนงั สือราชการ
1.5 งานแจ้งเวยี นหนงั สือราชการ คำสั่ง ประกาศ ใหห้ นว่ ยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพอื่ ถอื

ปฏบิ ัติ
1.6 นำแฟม้ เสนออธิการบดี / รองอธกิ ารบดี เพื่อลงนาม หรอื สง่ั การ
1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กบั งานตา่ ง ๆ ในฝ่าย
1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
1.9 งานเดนิ หนงั สอื

2. งานเอกสารการพิมพ์
2.1 การพมิ พห์ นงั สือราชการ
2.2 การพิมพแ์ บบฟอรม์ ตา่ ง ๆ
2.3 การทำสำเนาหนงั สอื เชน่ ถ่ายเอกสาร อดั สำเนา
2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรปู เลม่
2.5 การจดั พิมพ์คำส่ัง

3. งานประชมุ
3.1 การจดั ทำหนงั สือเชญิ ประชุม และเชญิ ประชุม
3.2 การประสานดา้ นสถานท่ีและอาหารในการประชุม
3.3 การจดั เตรยี มเอกสารในการประชมุ
3.4 การบนั ทึกการประชมุ
3.5 การจดั สง่ รายงานการประชมุ

4. งานประชาสมั พันธ์
4.1 การจดั ทำและพัฒนาโฮมเพ็จของฝ่าย
4.2 การนำเสนอขอ้ มูลข่าวสารผา่ นโฮมเพจ็
4.3 การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทงั้ ภายในและภายนอก
4.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสมั พนั ธ์

5. งานพสั ดุ
5.1 งานประสานการจัดซ้อื จัดจา้ ง
5.2 งานทะเบียนคมุ พสั ดุ และรายงานการเบกิ จ่ายพัสดุ
5.3 งานเบกิ จา่ ยพัสดุ

6. งานงบประมาณ
6.1 การจดั ทำคำขอตง้ั งบประมาณ
6.2 การจดั ทำแผนการใชจ้ ่าย
6.3 การควบคมุ ดูแล และกำกบั การเบิกจ่ายงบประมาณ
6.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย

7. งานอน่ื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

2. งานผชู้ ่วยเลขานกุ ารคณะกรรมการสถานศกึ ษา
หน้าทีแ่ ละความรับผดิ ชอบ

1. รว่ มวางแผนการดำเนนิ งานกับผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษาในการกำหนดการประชุม
2. ปฏบิ ตั ิงานท่ีเกี่ยวข้องกบั งาน คณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. จดั เตรียมวาระการประชุม หนงั สือแจง้ เชญิ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา
ขนั้ พื้นฐานตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมายจากผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
4. ประสานงานคณะกรรมการทปี่ รึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอน่ื ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ ง ตามท่ีไดร้ บั มอบหมายจากผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
5. เตรียมสถานท่ีประชมุ เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการชดุ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จดบนั ทกึ การประชุม ตามท่ีได้รบั มอบหมาย
7. ประเมนิ ผลและสรุปรายงานผลการดำเนนิ งาน
8. งานอืน่ ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย

3. งานจดั ระบบบริหารและพฒั นาองคก์ ร

หนา้ ทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบ

1. วางแผนออกแบบการจดั ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนนิติบคุ คล
2. นำเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษา/คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3. ดำเนนิ การบริหารจดั การใหเ้ ปน็ ไปตามโครงสรา้ งการการบรหิ ารจดั การสถานศึกษาโรงเรียนนติ ิบุคคล
โรงเรยี นบา้ นกรอบท่ีกำหนด
4. จดั ทำพรรณนางาน กำหนดภาระงาน บทบาท หนา้ ที่ความรับผิดชอบ มอบหมายงาน ออกคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตามโครงสร้างทกี่ ำหนด
5. กำหนดแนวทางการพฒั นาองค์กรใหค้ รอบคลมุ โครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยทุ ธ์ท่ี
สอดคลอ้ งกบั สภาพปัจจบุ นั ปัญหาและความตอ้ งการจำเปน็ ของสถานศกึ ษา
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรงุ การจดั ระบบบรหิ ารและการพัฒนาองค์กรใหม้ ีประสิทธภิ าพ นำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรบั ปรงุ พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏบิ ตั ิงานใหเ้ หมาะสม

4. งานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้ มและสาธารณปู โภค
หน้าที่และความรบั ผดิ ชอบ

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิ ัติการประจำป/ี ปฏิทินปฏิบตั งิ านของงานพัฒนาอาคารสถานที่
สง่ิ แวดลอ้ มและสาธารณูปโภค

2. กำหนดแนวทางวางแผนการบรหิ ารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอ้ มของสถานศึกษา
3. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานทีใ่ ห้อยูใ่ นสภาพทีม่ ่ันคง ปลอดภยั เหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์
4. จดั บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม นา่ ดู นา่ อยู่ น่าเรยี น
5. ตดิ ตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ มของสถานศึกษาเพอ่ื ใหเ้ กิดความคุ้มคา่
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
6. จดั ระบบบริการสาธารณูปโภคใหเ้ พียงพอ เหมาะสม
7. สรปุ ประเมินผลและรายงานการใชอ้ าคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ มของสถานศึกษา
8. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

5. งานโครงการอาหารกลางวนั และนมโรงเรียน
หนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ

1.วางแผนจัดทำโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรยี น เพ่อื ขอสนับสนุนงบประมาณผา่ นองค์การ
บรหิ ารท้องถิ่น

2.แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิ ารโครงการอาหารกลางวนั และนมโรงเรียน
3.กำหนดบคุ ลากร ผูร้ บั ผดิ ชอบท่เี กย่ี วข้องกบั การจัดโครงการอาหารกลางวัน
4.กำหนดรปู แบบการดำเนนิ งานอาหารกลางวนั ในโรงเรียน เชน่ จา้ งบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร

5.กำหนดกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบตั ิโครงการอาหารกลางวัน
6.จดั ทำเมนูอาหารกลางวันท่ีหลากหลายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ กำหนด (School Lunch)
อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
7. จดั ใหม้ ีโครงการส่งเสริมความรู้ และสรา้ งสุขนิสยั ท่ดี ีเก่ียวกับการโภชนาการ
จดั ทำบญั ชีรับ – จา่ ย เงนิ โครงการอาหารกลางวัน เปน็ ปจั จุบัน ถกู ตอ้ ง ชัดเจน โปร่งใส
8.นิเทศและตดิ ตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผบู้ ริหารสถานศกึ ษาและ
คณะกรรมการบรหิ ารโครงการ
9.รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวนั ต่อผู้บรหิ ารสถานศึกษาและหน่วยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งทราบ

หลักการบริหารจดั การโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรยี นบา้ นกรอบ
1. กนิ อิม่ กําหนดปริมาณอาหาร ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
2. กนิ ดี กําหนดคณุ คาอาหารตามหลกั โภชนาการ ครบถวนท่มี ีตามฤดูกาล
3. กินมวี ินยั กําหนดใหมีการอบรมมารยาทในการรบั ประทานอาหาร ตามประเพณี วฒั นธรรม

ฝกการชวยตนเอง และรกั ษาความสะอาด
4. กนิ ให้หมดจาน กำหนดใหร้ ับประทานอาหารแตพ่ ออิ่ม กินใหห้ มดจาน ไมเ่ หลือทิง้ เศษอาหาร

6. งานประชาสมั พันธ์

หนา้ ท่แี ละความรับผดิ ชอบ

1. จดั ทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี/ปฏิทินปฏิบตั งิ านของงานประชาสัมพันธ์
2. สร้างความเข้าใจในกิจกรรมตา่ ง ๆ ของสถานศกึ ษาใหแ้ ก่ชุมชน
3. ส่งขา่ วสาร ความเคลอ่ื นไหวต่าง ๆ ในสถานศกึ ษาใหช้ ุมชนไดร้ บั ทราบ
4. ประชาสมั พันธ์งานตา่ ง ๆ ของสถานศึกษาให้ชมุ ชนไดร้ ับทราบ
5. ให้บริการชมุ ชนในด้านข่าวสารทางการศึกษา
6. ประสานงานกับชมุ ชนทุก ๆ ดา้ นตามท่ีชุมชนรอ้ งขอ
7. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

7. งานนักการภารโรง
หนา้ ทแ่ี ละความรบั ผิดชอบ

1. เปิด-ปิด ประตูโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ
2. การรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
3. การปรับปรุง ตกแต่งอาคารและจดั สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน รม่ ร่นื สวยงาม
4. ซ่อมแซมวัสดุ ครภุ ัณฑ์ อาคารเรยี น อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพพรอ้ มใช้งาน
5. ดแู ล บำรุง รกั ษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบนำ้ ดมื่ ไฟฟา้ ประปา
6. แยกและกำจัดขยะมลู ฝอย
7. การรักษาความปลอดภยั ในทรัพย์สินของโรงเรียน
8. การใหบ้ ริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณะครูในการปฏิบัตงิ าน
9. ปฏบิ ตั ิงานอนื่ ๆ ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากหวั หนา้ กลุ่มบริหารท่วั ไปและผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

8. งานยานพาหนะ

หน้าท่ีและความรับผดิ ชอบ
1. การจดั ซอื้ จัดหา จัดใหม้ ียานพาหนะขน้ึ ใชใ้ นโรงเรยี น โดยการประสานกับงานพัสดุโรงเรียนในการ
กำหนดแบบรูปรายละเอียด หรือตามแบบรูปรายการท่ีทางราชการกำหนด
2. จัดทำทะเบยี นรถยนต์ ตามระเบยี บที่ทางราชการกำหนด และประสานการต่อทะเบียนยานยนตก์ บั
สำนักงานขนสง่ จังหวดั ตามกำหนด

3. ควบคุมการใชย้ านพาหนะ ควบคมุ การใชน้ ้ำมนั ให้เป็นไปตามระเบยี บของทางราชการ
4. การดูแลและบำรงุ รกั ษายานพาหนะให้อยใู่ นสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

5. พิจารณาเสนอความเห็นในการอนญุ าตใชย้ านพาหนะ กอ่ นนำเสนอผ้อู ำนวยการลงนามอนญุ าต

6. จัดทำทะเบียนซ่อมยานพาหนะใหเ้ ปน็ ปัจจบุ ันตามวธิ กี ารท่ที างราชการกำหนด

9. โสตทศั นูปกรณ์
หนา้ ทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบ

1. วางแผนจดั ทำแผนงาน โครงงาน ในการพฒั นางานโสตทศั นูปกรณ์ตามนโยบายของโรงเรยี น
2. จัดซือ้ จดั หา จัดทำ ปรบั ปรงุ บำรุง เก็บรักษา ส่อื เคร่ืองมอื โสตทัศนูปกรณ์
3. จัดทำทะเบยี น วัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตฯ ให้ถูกต้องและเปน็ ปัจจุบนั
4. จดั ทำระเบยี บการใช้ และการใหบ้ ริการสำหรบั ครู บุคลากร นักเรียน และชมุ ชน
5. บริการอปุ กรณ์โสตฯ ดา้ นต่างๆ แก่ครู บคุ ลากร ผู้เรยี นและใหบ้ รกิ ารชุมชน
6. บนั ทึกภาพกิจกรรมตา่ งๆ ของโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
7. ดแู ล ปรับปรงุ อุปกรณโ์ สตฯ ในหอ้ งเรียน/ห้องประชุม ให้ใชง้ านได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ

10. งานอนามัยโรงเรียน
หนา้ ที่และความรบั ผดิ ชอบ

1. จัดหาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ อปุ กรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ ให้อยใู่ นสภาพพรอ้ มที่จะใช้งาน
2. ดูแลและรับผดิ ชอบหอ้ งพยาบาล รวมทั้งเคร่ืองเวชภณั ฑใ์ หส้ ะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. ใหบ้ รกิ ารดา้ นสุขภาพอนามยั การปฐมพยาบาลเบอ้ื งต้น แกน่ กั เรยี นและบคุ ลากรทกุ ประเภทในโรงเรียน
4. จัดทำสถติ ิผูม้ าใชบ้ ริการ
5. จัดทำบัตรสขุ ภาพใหน้ กั เรียน
6. จัดสง่ นกั เรียนทเ่ี จบ็ ปว่ ยหรอื ไดร้ ับอบุ ัติเหตใุ ห้เขา้ รับการรักษาในสถานพยาบาล และตดิ ต่อกบั ผ้ปู กครองใหร้ ับทราบ
7. ดแู ล ตดิ ต่อ ประสานงานการตรวจสุขภาพนักเรยี นประจำปี
8. บรกิ ารชงั่ น้ำหนกั - วัด สว่ นสูงนกั เรียนภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพื่อค้นหานักเรยี นทม่ี นี ้ำหนกั ต่ำ-สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน จัดทำบันทึกขอ้ มูลของโรงเรยี น เพอื่ แก้ไขให้มีการเจรญิ เติบโตสมวัย
9. จัดกจิ กรรมให้ความรเู้ ก่ียวกับการรกั ษาสุขภาพข้ันพื้นฐานแก่บุคลากรทุกฝา่ ยภายในโรงเรียนและ
ชมุ ชน
10. ประสานหนว่ ยงานทเ่ี กี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพประจำ
ตำบล เปน็ ตน้

11. งานกิจกรรมสหกรณ์
หน้าทีแ่ ละความรบั ผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดกจิ กรรมสหกรณใ์ นโรงเรยี นให้เปน็ ระบบตามระเบียบขอ้ บังคบั ของการจดั กจิ กรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนฯ

2. จดั สนิ คา้ เพือ่ สง่ เสริมการเรยี นรูท้ ม่ี ีคุณภาพให้เหมาะสมและเพยี งพอตามความต้องการ
3. จัดทำบญั ชี รายรบั – รายจ่ายใหถ้ ูกต้องและเป็นปจั จบุ ัน และรายงานใหท้ ่ีประชมุ ทราบ
4. ให้ความรูท้ ีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับกิจกรรมสหกรณแ์ ก่นักเรยี นดำเนินการจดั ทำทะเบยี นสินค้า ทะเบยี นวัสดุ
ครุภัณฑ์ ใหเ้ ป็นระบบและถูกตอ้ ง

12. งานสารสนเทศกลมุ่ บรหิ ารทวั่ ไป

หน้าทีแ่ ละความรับผดิ ชอบ

1. มหี นา้ ทีเ่ กย่ี วกบั การรวบรวมหลักฐานทางธรุ การเพอื่ ใชเ้ ปน็ ขอ้ มลู ในการปรับปรงุ และพฒั นางานใน
โอกาสต่อไป

2. มีหน้าทว่ี ิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงนิ สารบรรณ พสั ดุ และทะเบียนสถิติ เพ่อื รวบรวมและรายงานเปน็
ของฝ่ายธรุ การ เมือ่ ส้นิ ภาคเรียนและ/หรอื สิ้นปีการศึกษา

3. นำเสนอขอ้ มลู สถติ ิในการจดั ทำแผนปฏบิ ัตงิ านและแผนการใช้เงินในปีงบประมาณถัดไป
4. ประสานกับฝ่ายแผนงานและสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อรายงานสถิติ ข้อมลู และรายงานหนว่ ยงานที่
เกย่ี วขอ้ งและรายงานประชาชนตามรัฐธรรมนญู
5. ใชข้ อ้ มูลวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อความถูกตอ้ งใกลเ้ คียงความจริงทีส่ ุด
13. โครงการตามนโยบาย โครงการส่งเสริมผลผลิตเพือ่ อาหารลางวนั บนพืน้ ฐานเศรษฐกจิ พอเพยี ง
14. งานทีไ่ มไ่ ด้ระบไุ วใ้ นงานอน่ื

******************


Click to View FlipBook Version