The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานครูกร 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narongchai48_2554, 2022-03-24 21:09:23

งานนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานครูกร 2

งานนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานครูกร 2

คณุ ภาพผูเรยี น

• นกั เรยี นมศี กั ยภาพเปนพลโลก นกั เรยี นรอ ยละ 70 มศี กั ยภาพเปน พลโลก สามารถสรา ง
ผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม จากการเรยี นรู Active Learning ของรายวิชา


องคประกอบท่ี 2
ดา นการสง เสริมและสนับสนุนการจดั การเรียนรู

2.1 จดั ทาํ ขอ มลู สารสนเทศของผูเรยี นและรายวชิ า
สารสนเทศประจําชัน้ เรยี นหรอื ประจาํ วชิ าถูกตอ งเปนปจจุบนั

ใชใ นการเสริมสรางและพฒั นาผเู รยี นอยา งเปน ระบบเหมาะสมนกั เรยี นทกุ คน
ที่รบั ผดิ ชอบดแู ลไดร บั การดแู ลชวยเหลอื อยา งทั่วถึง ตรงกบั สภาพปญหา
นักเรยี นรูจ ักตนเอง ควบคุมตนเองมกี ารพฒั นาความฉลาดทางอารมณ
สามารถอยูรว มกันในสงั คมอยางมีความสุข


จดั ทาํ ขอ้ มูลสารสนเทศของนกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 3/2


กาํ กับตดิ ตามนกั เรยี นที่ไมส ง ภาระงานหลายชองทาง


องคประกอบท่ี 2
ดา นการสง เสริมและสนับสนนุ การจดั การเรียนรู

2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนกั เรยี น

นกั เรยี นไดร บั การดแู ลชว ยเหลือตามระบบการดแู ลชว ยเหลือนกั เรียน 5 ขั้นตอน
1. การรจู กั นกั เรยี นเปนรายบุคคล 2. การคดั กรองนักเรียน 3. การปอ งกนั และแกไขปญหา
4. การพฒั นาและสง เสรมิ นกั เรยี น 5. การสงตอ
ครบถวน สมบรู ณต ามเกณฑท ก่ี ําหนดและจัดโครงการ/กจิ กรรมเชงิ สรา งสรรค หลากหลาย
และนักเรียนทุกคน ทร่ี ับผดิ ชอบดูแลไดรับ การดแู ลชวยเหลืออยา งทวั่ ถึง ตรงกับสภาพปญ หา
นักเรียนรจู ักตนเอง ควบคมุ ตนเองมกี ารพฒั นาความฉลาด ทางอารมณ สามารถอยรู ว มกันในสงั คม
อยา งมคี วามสขุ


การเยย่ี มบา้ นออนไลน์


องคป ระกอบท่ี 2
ดานการสง เสริมและสนับสนุนการจดั การเรียนรู

2.3 ปฏิบตั ิงานวชิ าการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา
นกั เรยี นไดร บั การสง เสริมศักยภาพนกั เรยี นทางวชิ าการ วิชาชพี ทกั ษะการ

ดํารงชีวติ ของนกั เรียนหนองไผ ตามความถนดั และความสนใจทงั้ ภายในและ
ภายนอกสถานศกึ ษา

สาระการเรยี นรูว ทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีการจดั ทาํ โครงการคลนิ ิก
วทิ ยาศาสตรร ะดับชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน เพ่อื พัฒนาและยกผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น


กิจกรรมคลินิกวทิ ยาเพ่อื พฒั นาผเู้ รียน


องคป ระกอบท่ี 2
ดา นการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู

2.4 ประสานความรว มมือกบั ผูปกครอง ภาคีเครือขา ย
และหรอื สถานประกอบการ

นักเรียนทกุ คนท่รี ับผดิ ชอบดแู ลไดร ับการดแู ลชว ยเหลอื และการพฒั นาอยางทวั่ ถงึ
ตรงกบั สภาพปญ หาและความตองการ

มีการประสานความรว มมอื กบั ผูปกครองนกั เรยี น ดานการเรยี นของนกั เรยี นท่ี
รบั ผิดชอบไดอ ยางท่วั ถงึ

มีการประสานความรว มมอื กบั ผปู กครองนักเรยี น ดา นการดแู ละสขุ ภาพผูเรยี น
ตามสถานการณก ารแพรระบาดโรคไวรสั โคโรนา-19 ของนกั เรียนทีร่ บั ผิดชอบไดอยา ง
ทัว่ ถึง


องคประกอบท่ี 3
ดา นการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ

3.1 พฒั นาตนเองอยา งเปนระบบและตอเน่ือง
มกี ารพฒั นาตนเองอยา งเปนระบบตามแผนพัฒนาตนเอง ทีส่ อดคลอ ง

กบั สภาพการปฏบิ ัตงิ าน ความตองการจาํ เปน หรือตามแผนกลยุทธ
ของหนว ยงานการศกึ ษาหรือสวนราชการตน สงั กัด และพฒั นาตนเอง
อยางเปน ระบบตามแผนพัฒนาตนเอง ไมน อ ยกวา 20 ช่วั โมงตอ ป


องคประกอบที่ 3
ดานการพฒั นาตนเองและวชิ าชพี

3.2 มสี วนรวม และเปน ผูนําในการแลกเปล่ียนเรียนรทู างวชิ าชีพ
มกี ารสรา งชมุ ชนการเรยี นรทู างวิชาชพี เพื่อพฒั นาการจัดการเรยี นรู

อยา งเปน ระบบ ตอเน่อื งไมน อ ยกวา 20 ชว่ั โมงตอ ภาคเรยี น


มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนกั เรียน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้


เขา้ ร่วมประชุมจดั ทาํ แผนปฏิบตั ิการ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้


องคป ระกอบที่ 3
ดานการพัฒนาตนเองและวชิ าชพี

3.3 นาํ ความรูค วามสามารถ ทักษะ ทีไ่ ดจากการพฒั นาตนเอง
และวชิ าชพี มาใช

ไดน ําความรูความสามารถ ทักษะ ท่ไี ดจากการพฒั นาตนเองและวิชาชพี
มาใชในการพฒั นาการจดั การเรยี นรู การพัฒนาคุณภาพผเู รยี น และการพฒั นา
นวัตกรรมเพ่อื การจัดการเรยี นรู ใหเ กดิ ประโยชนกับผเู รียน


นาํ ความรู้ท่ีไดจ้ ากการพฒั นามาใชใ้ นการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน


การปฏบิ ตั งิ านท่ไี ดร ับมอบหมาย/หนาทพ่ี เิ ศษ

•หัวหนางานสาํ นกั งานกลมุ บรหิ ารงานกจิ การนกั เรียน
•คณะกรรมการและเลขานกุ ารงานตรวจสอบภายใน
•ครทู ่ีปรึกษาชั้นมธั ยมศกึ ษาปที่ 3/2
•คณะกรรมการและเลขานุการงานวินยั นกั เรยี น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
图像与眼睛_图画再现心理学的再研究
Next Book
无印良品世界观